فهرست مطالب

Advances in Medical and Biomedical Research - Volume:24 Issue: 104, 2016
 • Volume:24 Issue: 104, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/05/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدعلی زمانی، سیدمحمدکاظم نوربخش، محمود رفیعیان، زهرا کیوانی هفشجانی، سعید حیدری سورشجانی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  برونشیولیت حاد شایع ترین علت التهاب و انسداد مجاری هوایی کوچک و عفونت دستگاه تنفسی تحتانی در دوران شیرخوارگی بوده و عوارض متعددی ایجاد می کند. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین اثر بخشی هایپرسالین 3 درصد در درمان برونشیولیت حاد انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور است که در سال 1391 در بیمارستان هاجر شهر کرد به روش تصادفی انجام شد.
  70 بیمار زیر 2 سال مبتلا به برونشیولیت به دو گروه 35 نفره تقسیم شدند. گروه اول نبولایز ونتولین و گروه دوم نبولایز هایپرسالین 3 درصد، سه بار در روز دریافت نمودند و مدت زمان بهبودی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین مدت زمان بهبودی در گروه ونتولین 9/0±14/4 روز و در گروه هایپرسالین 3 درصد 6/0±06/3 روز بود، طبق آزمون T-test، میانگین زمان بهبودی در گروه هایپر سالین 3 درصد به طور معنی داری کمتر بود (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نبولایز هایپرسالین 3 درصد دارای تاثیر درمانی مطلوب تری نسبت به ونتولین در درمان برونشیولیت حاد می باشد. لذا استفاده از این دارو به علت عاری بودن از ترکیبات دارویی و ارزان بودن نسبت به ونتولین برای درمان برونشیولیت حاد در کودکان کمتر از دو سال توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: برونشیولیت، ونتولین، محلول سالین هیپرتونیک
 • داوود مهدیان، آذر حسینی، حسن رخشنده صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  دوکسوروبیسین یکی از مهم ترین داروهای شیمی درمانی در درمان تومورهای توپر می باشد که از طریق تولید رادیکال های آزاد و تخلیه ی آنتی اکسیدانت ها باعث سمیت قلبی می شود. بنابراین استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانت سبب کاهش سمیت سلول های قلبی می گردد. کرفس دارای ترکیباتی با خاصیت آنتی اکسیدانتی می باشد و انتظار می رود که بتواند سلول ها را در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از دوکسوروبیسین محافظت نماید. هدف از این مطالعه بررسی اثر کرفس برسمیت دوکسوروبیسین در سلول های قلبی می باشد.
  روش بررسی
  سلول های قلبی (H9c2) به مدت 4 ساعت با غلظت های مختلف عصاره ی کرفس انکوبه شدند، سپس در حضور دوکسوروبیسن با غلظت 5 میکرومولار، تا 24 ساعت انکوباسیون ادامه یافت. میزان زنده ماندن سلول ها و تحریک آپوپتوز به ترتیب به کمک تست های رنگ سنجی MTT وPI مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  عصاره ی کرفس در غلظت های 125 تا 500 میکروگرم بر میلی لیتر، میزان سمیت ناشی از دوکسوروبیسین را افزایش داد. همچنین کرفس در غلظت های 250میکروگرم بر میلی لیتر و 500 میکروگرم بر میلی لیتر آپوپتوز ناشی از دوکسوروبیسین را تحریک نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که استفاده از کرفس به تنهایی سمیتی بر سلول های قلبی نداشت اما عصاره نتوانست از سلول های قلبی در برابر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین محافظت نماید. مکانیسم های مختلفی مانند افزایش تولید رادیکال های آزاد، افزایش بیان پروتئین های دخیل در آپوپتوز و افزایش دارو رسانی به سلول می توانند نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: دوکسوروبیسین، H9c2، آپوپتوز، کرفس
 • مسعود حجازی، افسانه صبحی، اصلان صادقی جهان صفحات 20-28
  زمینه و هدف
  اختلالات روانی در افراد دارای وابستگی به مواد افیونی از شیوع بالایی برخوردار است و همین امر امکان موفقیت روش های درمانی برای ترک اعتیاد را کاهش می دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی افراد دارای وابستگی به مواد افیونی مراجعه کننده به مرکز گذری کاهش آسیب شهر زنجان بود.
  روش بررسی
  جامعه ی آماری به تعداد 90 نفر، شامل کلیه ی افراد دارای وابستگی به مواد افیونی بودند که به مرکز گذری کاهش آسیب شهر زنجان مراجعه می نمودند. در این پژوهش روش نمونه گیری، در دسترس بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی اضطراب بک و افسردگی بک بود و آموزش مهارت های زندگی برای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای به اجرا درآمد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیانگر آن است که میانگین نمرات اضطراب و افسردگی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های زندگی در کاهش اضطراب و افسردگی افراد دارای وابستگی به مواد افیونی اثر بخش بوده و می تواند به عنوان یک روش آموزشی برای کاهش اختلالات روانی افراد وابسته به مواد افیونی استفاده شود.
  کلیدواژگان: وابستگی به مواد افیونی، اضطراب، افسردگی، مهارت های زندگی
 • منوچهر ضحاکی جمیل، فرهاد رحمانی نیا صفحات 29-38
  زمینه و هدف
  تلاش برای بهبود عملکرد ورزشی موجب استفاده ی ورزشکاران از مواد نیروزا شده است. هدف از تحقیق پیش رو، بررسی عوارض ناشی از مصرف استروئیدها بر آنزیم های کبدی و عوامل خونی در ورزشکاران رشته ی پرورش اندام می باشد.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر از که نوع پس رویدادی است، 48 مرد ورزشکار رشته ی پرورش اندام (سن 73/4±02/25 سال، وزن
  33/6 ± 75/80 کیلوگرم)وارد مطالعه شدند، که در قالب 3 گروه، ورزشکاران در حال مصرف (16= n1)، با سابقه و سه ماه دوری از مصرف
  (16= n2) و بدون سابقه ی مصرف استروئید (16= n3) قرار گرفتند. پس از اندازه گیری های پیکرسنجی و یک تکرار بیشینه، نمونه های خونی پس از 12 ساعت ناشتایی، تهیه شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی مورد ارزیابی قرارگرفتند.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و هموگلوبین بین گروه اول و سایر گروه ها دیده شد
  (05/0≥P)، اما بین گروه دوم و سوم در متغیرهای مذکور تفاوت معنی دار نبود (05/0≤P). بین تمام گروه ها در میزان هماتوکریت تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0≥P)، اما در تعداد گلبول های قرمز، تفاوت معنی دار فقط بین گروه اول و سوم مشاهده شد (05/0≥P). هیچ تفاوت معنی داری نیز در آنزیم آلکالین فسفاتاز، بین گروه ها مشهود نبود (05/0≤P).
  نتیجه گیری
  مصرف استروئیدها از سوی بدن سازان می تواند عوارضی همچون افزایش سطح سرمی گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز را به دنبال داشته باشد؛ که پس از گذشت سه ماه از قطع مصرف استروئیدها، این عوارض همچنان مشهود می باشند.
  کلیدواژگان: استروئیدآنابولیک، آندروژنیک، آنزیم های کبدی، هماتولوژیک، پرورش اندام
 • سمیرا ارم، جعفر حسنی، علیرضا مرادی صفحات 39-48
  زمینه و هدف
  پژوهش ها نشان می دهند در بیماری های قلبی و عروقی، تجارب هیجانی عوامل روانی تاثیرگذاری هستند که ممکن است در بروز و یا تشدید این بیماری ها نقش داشته باشند و افزایش سطح هیجانات منفی، با بدتر شدن بیماری های قلبی و عروقی همراه است. این یافته ها باعث شد تا محققان دریابند نظم جویی هیجان ممکن است بر پیامدهای این بیماری ها نقش داشته باشد. هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه ی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بین بیماران قلبی عروقی و افراد بهنجار بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع علی مقایسه ای بود که در آن 90 نفر در سه گروه 30 نفره شامل بیماران عروق کرونر قلب، بیماران دریافت کننده دفیبریلاتور و افراد بهنجار که از طریق نمونه گیری در دسترس از بیماران تحت درمان مراجعه کننده به مطب خصوصی و بیمارستان قلب لواسانی در شهر تهران بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان (2003) را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بین دو گروه بیمار و گروه بهنجار بین دو راهبرد نظم جویی فرایندی هیجان تفاوت معنادار وجود دارد (001/0P<)، به این ترتیب که گروه بهنجار نسبت به دو گروه بیماران عروق کرونر قلب و بیماران دریافت کننده ی دفیبریلاتور داخلی قلب از راهبرد ارزیابی مجدد بیشتر بهره برده و از راهبرد فرونشانی هیجانات منفی کمتر استفاده می نمایند.
  نتیجه گیری
  مداخلات پیشگیرانه روان شناختی با تاکید بر آموزش راهبردهای سازگارانه نظم جویی هیجان برای بیماران قلبی و عروقی می تواند مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: عروق کرونر قلب، دفیبریلاتور داخل قلبی، نظم جویی فرایندی هیجان، ارزیابی مجدد، فرونشانی
 • رضوان مجاهد، منیره موحدی، پروین تراب زاده خراسانی صفحات 49-58
  زمینه و هدف
  این گیاه دارای خاصیت اشتها آور، نیرو دهنده، آرام کننده، زیادکننده ی ترشحات شیر و خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد که در داروها و نوشیدنی های زیادی استفاده می شود. هدف ما از این پژوهش بررسی اثرات گیاه رازیانه در دوران بارداری بر روی موش سوری، نژاد BALB/C می باشد.
  روش بررسی
  برای بررسی، چهار دوز 400،200،100،50 میلی گرم بر کیلو گرم در نظر گرفته شد و به این منظور، 4 گروه 7 تایی با وزن 21 تا 25 گرمی برای تزریق 4 دوزتجربی و دو گروه برای sham و کنترل در نظرگرفته شد، از جنین ها و رحم های خارج شده از شکم موش ماده باردار به وسیله فتواستریو میکروسکوپ عکس برداری کرده ، و سپس از نمونه ها به میکروتوم برش سهمی میانی تهیه گردید و مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده، به کمک نرم افزار SPSS و با روش ANOVA با درجه معناداری 05/0P< و 01/0P< از لحاظ آماری مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  طبق نتایج مشاهده شده با دوز تزریقی 50 میلی گرم بر کیلوگرم جنین ها دارای خونریزی زیرپوستی شدند و همچنین، در دوز تزریقی 100و 200و 400 میلی گرم بر کیلوگرم در جنین ها ناهنجاری هایی شامل خونریزی شدید زیر پوستی، بیرون زدگی کبد (اگزوهپاتیک) و بیرون زدگی کامل مغز (اگزانسفالی) و نیز در هر 4 دوز قطور شدن دیواره ی رحم ها و رحم های دارای جنین آتروفیه شده مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ناهنجاری های مشاهده شده می توان رازیانه را به عنوان یک تراتوژن در دوران بارداری موش سوری نژاد BALB/C معرفی کرد.
  کلیدواژگان: رازیانه(Foeniculum vulgar)، بارداری، ناهنجاری، جنین، موش ماده BALB، C
 • محمدرضا بیگدلی، حسین مصطفوی، راهله غلام زاده، مهدی اسکندری صفحات 59-72
  زمینه و هدف
  یکی از عوارض عمده ی ایسکمی مغزی، افزایش محتوای آب بافتی در مغز است که باعث افزایش مرگ و میر می شود. اخیرا استراتژی های درمانی بر مکانیسم های پیش شرطی سازی دارویی متمرکز شده اند. اریتروپویتین یک هورمون گلیکوپروتئینی است که اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آن را در مغز تایید شده و ممکن است در کاهش ادم مغزی موثر باشد.
  روش بررسی
  موش های صحرایی نر ویستار به 5 گروه 6 تایی شامل: شم، کنترل، 3 گروه پیش درمان تقسیم شدند. گروه های پیش درمان شامل تک دوز (5/0 ساعت قبل از القای سکته)، دو دوز (5/0 و 48 ساعت قبل از القای سکته) و سه دوز (5/0، 48 و 96 ساعت قبل از القای سکته) بودند که 1000 واحد بر کیلوگرم اریتروپویتین را به به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. 5/0 ساعت بعد از آخرین تزریق، حیوانات به مدت 60 دقیقه تحت ایسکمی مغزی با مدل انسداد شریان مغزی- میانی قرار گرفتند و 24 ساعت بعد از برقراری مجدد جریان خون، از لحاظ محتوای آب بافتی مغز، هموگلوبین و هماتوکریت بررسی شدند.
  یافته ها
  محتوای آب بافتی مغز در گروه پیش درمان دریافت کننده ی اریتروپویتین با دوز کمتر، به طور معناداری کاهش یافت اما در گروه های پیش درمان دریافت کننده دارو با دوز بیشتر افزایش معنادار نشان داد. همچنین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در گروه های پیش درمان نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که پیش درمان تک دوز اریتروپویتین ادم مغزی را در مدل سکته ی مغزی ایسکمیک در موش صحرایی کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اریتروپوئتین، پیش درمان، ایسکمی مغزی، محتوای آب مغزی، انسداد شریان مغزی، میانی
 • سیده حمیده حسینی زند آبادی، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  کنجد از گیاهانی است که در بین مردم مصارف زیادی دارد. در صنایع غذایی از آن، جهت تهیه ی روغن کنجد، ارده،
  انواع شیرینی جات و نان استفاده می شود، و به دلیل خاصیت مقوی بودن، برای تقویت نیرو و بنیه ی بدن از آن استفاده می کنند. احتمال تاثیرات مضر این دانه برتخمدان ها در دوران بارداری مطرح شده است، از این رو مطالعه ی حاضر به منظور بررسی تاثیرات احتمالی دانه ی کنجد بر روی اووژنز انجام شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق تجربی ابتدا موش های سوری در شرایط مناسب آزمایشگاهی قرار گرفتند. سپس به پنج گروه کنترل، شم، و تجربی 1و 2و 3 تقسیم بندی شدند. به موش های گروه کنترل هیچ ماده ای به جز آب و غذای مخصوص موش ها داده نشد، به موش های گروه شم در طی 10 روز، روزانه 5/0 سی سی آب مقطر، و به موش های سه گروه تجربی 1و 2و 3 در طی 10 روز، روزانه به ترتیب 0818/0، 1636/0 و 818/0 میلی گرم به کیلوگرم وزن بدن کنجد در 5/0 سی سی آب مقطر کاملا مخلوط گردید و از راه دهان به آن ها گاواژ شد. سپس موش های هر گروه بعد از اتمام گاواژ، تشریح شدند و بافت های تخمدان چپ آن ها جدا شده و بعد از مراحل الکل دهی، قالب گیری، برش دهی و رنگ آمیزی، همه ی بافت ها مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  به دنبال مصرف دانه ی کنجد،عوارضی نظیر افزایش تعداد انواع فولیکول ها، افزایش قطر فولیکول های اولیه و کاهش قطر سایر فولیکول ها، افزایش طول و قطر تخمدان ها و افزایش تعداد اجسام زرد در موش ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج فوق نشان دهنده ی تاثیر مضر دانه ی کنجد بر روی تخمدان چپ موش سوری و فرآیند اووژنز می باشد.
  کلیدواژگان: کنجد، اووژنز، فولیکول، موش سوری
 • مجید صادق پور، فاطمه نوربخش صفحات 83-93
  زمینه و هدف
  پوست انار حاوی مقادیر فراوانی از ترکیبات گلیکوزیدی، فلاونوئیدی وآنتوسیانین ها می باشد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی
  به دلایل ارزان بودن، عوارض جانبی کم، داشتن ترکیبات موثر و متنوع افزایش یافته است. کاندیدا آلبیکنس به عنوان شایع ترین عامل عفونت دهانی در افراد دچار نقص سیستم ایمنی و افراد مبتلا به دیابت می باشد. تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات پوست انار بر برخی پارامترهای
  خونی (کراتینین، اوره، پروتئین تام، آلبومین و آنزیم های کبدی ASTوALT وALP) در موش صحرایی آلوده به قارچ کاندیدا آلبیکنس انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی 30 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار به شش گروه پنج تایی تقسیم شدند. در گروه کنترل پس از دیابتی شدن آلودگی تجربی با خوراندن دوز عفونی قارچ کاندیدا آلبیکنس به کمک سوزن گاواژ ایجاد شد و به دنبال تیمار با عصاره محلول در آب آشامیدنی ایتراکنازول تحت درمان قرار گرفتند. در چهار گروه دیگر دوزهای 25، 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره ی پوست انار به مدت 7 روز به صورت محلول در آب آشامیدنی به طور 24 ساعته به موش ها داده شد،سپس قدرت اثرگذاری این عصاره با داروی ضد قارچ ایتراکونازول مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصله افزایش معنی داری را در غلظت پلاسمایی آلبومین و پروتئین تام نسبت به گروه کنترل نشان داد (01/0>P). آنزیم های کبدی به صورت وابسته به دوز غلظت عصاره، تغییرات کاهشی یافتند (001/0P<). میانگین داده های حاصله با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه یا ANOVA و تست تعقیبی Tukey مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله از این تحقیق بهبود ضایعات قارچی کاندیدیازیس دهانی و افزایش ترمیم بافت مخاطی را بعد از تجویز عصاره هیدروالکلی پوست انار نشان می دهد. ولی به علت وجود فلاونوئیدها و آلکالوئیدها در خانواده ی گیاهان پونیکاسه بر الگوی پارامترهای بیوشیمیایی سرم تاثیر نامطلوب گذاشته و باعث ایجاد اختلال در عملکرد اندام های حیاتی بدن نظیر: کبد، کلیه می شود بنابراین می توان از این عصاره به صورت دهان شویه در افراد مبتلا به دیابت و یا نقص ایمنی در جهت بر طرف نمودن ضایعات مختلف دهانی استفاده کرد ولی از مصرف آن به صورت خوراکی باید پرهیز نمود.
  کلیدواژگان: پوست انار، پارامترهای بیوشیمیایی، موش های صحرایی، کاندیدا آلبیکنس، آنزیم های کبدی و پارامترهای کلیوی
 • مرضیه جعفری، امین الله بهاالدینی، سید اسماعیل خوشنام، مریم اوج فرد صفحات 94-101
  زمینه و هدف
  نیتریک اکساید در روده ی باریک موجب شل شدن عضله ی صاف روده می گردد. گزارش هایی مبنی بر اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین (ELF) بر میزان نیتریک اکساید در بافت های مختلف وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین بر سیستم نیتررژیک در روده باریک می باشد.
  روش بررسی
  تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول، گروه آزمایش به مدت 75 روز در معرض امواج الکترومغناطیس (50 هرتز، 1 میلی تسلا) در دستگاه سلنوئید روشن قرار گرفتند. گروه دوم، گروه شاهد که در شرایط مشابه با گروه اول و در سلنوئید خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه کنترل که در شرایط معمول حیوان خانه نگهداری شدند. حلقه های جدا شده ی ایلئوم در حمام بافتی متصل به ترانس دیوسر نیروی دستگاه A to D Power Lab قرار گرفته و پاسخ تغییرات مکانیکی بافت به تجویز داروی L-NAME ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده ی افزایش معنی دار (05/0P≤) انقباضات پایه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل و شاهد بود. در حالی
  که تجویز داروی L-NAME (مهارگر سنتز نیتریک اکساید) موجب کاهش معنی دار انقباض ایلئوم گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و کنترل شد (05/0P≤).
  نتیجه گیری
  قرار گرفتن به مدت طولانی در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین ممکن است موجب کاهش فعالیت سیستم نیتررژیک در روده ی باریک شود.
  کلیدواژگان: امواج، الکترومغناطیس، نیتریک اکساید، روده ی باریک
 • افسانه شعبان، جمیله نوروزی صفحات 102-111
  زمینه و هدف
  اشریشیاکلی (coli Esherichia) باکتری گرم منفی می باشد که فلور طبیعی مجرای گوارشی انسان و حیوان است. ژن
  pap G نقش مهمی در ساخت نوک فیمبریه - P و ایجاد عفونت های مجاری ادراری و سپتی سمی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی وجود سروتایپ های انتروپاتوژن (EPEC) واجد ژن pap G در سویه های جداسازی شده از ادرار و خون بود.
  روش بررسی
  از فروردین تا مهر 1392، در طی 6 ماه، تعداد 90 کلنی مشکوک به اشریشیا کلی از نمونه ی ادرار و خون بیماران جمع آوری شد. ایزوله ها توسط تست های استاندارد بیوشیمیایی، تعین هویت شدند و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به روش انتشار از دیسک (استاندارد جهانی CLSI) انجام گرفت و فراوانی ژنpap G به روش Multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفت و ایزوله هایG pap مثبت علیه آنتی ژن O سروتایپینگ شدند.
  یافته ها
  از بین 90 کلنی مشکوک به اشریشیاکلی، 72 مورد (80 درصد) باکتری اشریشیاکلی ایزوله شد. از این 72 مورد، 65 مورد (37/90 درصد) از نمونه ادرار و 7 مورد (73/9 درصد) از نمونه خون جداسازی شد. 30 مورد (7/41 درصد) از 72 مورد دارای ژن pap G (II ، III) بودند. از بین 30 مورد، 5 مورد (6/16 درصد) متعلق به سویه های اشریشیا کلی انتروپاتوژن O55 ،O114، O125، O128، O26بودند.
  نتیجه گیری
  در طی این بررسی حضور ژنIII) و pap G (II در اشریشیاکلی انتروپاتوژن جداسازی شده از ادرار و خون مشاهده شد. بنابراین سویه های انتروپاتوژن نیز قادرند مانند سویه های یوروپاتوژن دارای ژن pap G و فیمبریه P ایجاد عفونت های ادراری و سپتی سمی نمایند[I1] .
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، Multiplex PCR، pap G، مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت های ادراری
 • رضا صفدری، مرجان قاضی سعیدی، ایوب پزشکی، بابک محمودزاده، علی نیک مرام صفحات 112-120
  زمینه و هدف
  بیماری مزمن کلیه یکی از بیماری های خاموش ولی مهلک در جهان است. ماهیت مخرب، پیشرونده و عمدتا بدون علامت آن در سیر به سمت نارسایی کلیه، همراهی با بیماری های قلبی عروقی و هزینه ی بالای درمان آن، سلامت جامعه را به چالش کشیده است. به علت مشکلات اساسی در تشخیص به موقع این بیماری، طراحی سامانه پرونده ی الکترونیک پزشکی با هدف تسریع در تشخیص مراحل این بیماری تدوین و طراحی شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی، توسعه ای بود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعه ی کتاب و مقاله، بررسی سامانه های جهانی، مطالعه ی پرونده بیماران جامعه مورد نظر و پرسشنامه بوده است.
  یافته ها
  سامانه با به کارگیری فرمول علمی تشخیص بیماری متداول در دنیا و رعایت استانداردهای سلامت، به صورت مبتنی بر وب با تکنولوژی های مناسب فناوری طراحی شده است. امکان دسترسی آنی به سوابق بیمار را فراهم می کند و مراحل بیماری را در کمترین زمان ممکن تعیین و موجب سهولت در تشخیص و افزایش، سرعت و دقت آن می شود. در تست اولیه، نرم افزار دقت تشخیص نهایی را بیش از
  5 درصد بهبود بخشیده است.
  نتیجه گیری
  ارتقا و بهبود کیفیت مراقبت، سازماندهی دقیق اطلاعات پزشکی، به هنگام بودن و در دسترس بودن اطلاعات در مکان های مختلف، کاهش خطاهای پزشکی، تکنولوژی حمایت از تصمیم گیری ها و بهبود فرایند انجام کار ازمزایای این سیستم می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری مزمن کلیه، پرونده الکترونیک پزشکی، تصفیه گلومرولی
|
 • Ma Zamani, Mk Nourbakhsh, M. Rafieian, Z. Keyvani Hafshejani, S. Heidari Soureshjani Pages 1-9
  Background And Objective
  Acute bronchiolitis is one of the most common reasons for inflammation, small airways obstruction, and lower respiratory tract infection in infancy. Owing that there has been no study on the efficacy of hypersaline 3% in the treatment of acute bronchiolitis in Iran, the present study was undertaken to deal with this issue.
  Materials And Methods
  This double-blinded clinical trial was carried out in Hajar Hospital of Shahrekord in 2013-2014. 70 patients under 2 years of age with bronchiolitis were assigned to two groups of 35 each. The first group received nebulized Ventolin while the second group was given nebulized hypersaline 3% three times a day. Subsequent to these administrations, recovery duration was compared in both groups.
  Results
  The mean and standard deviation of recovery duration in the Ventolin group was 4.14±0.9 days and in the hypersaline 3% group was 3.06±0.6 days. T-test and mean recovery duration was significantly lower in the hypersaline 3% group (P
  Conclusion
  Nebulizer hypersaline 3% had a better therapeutic effect than Ventolin in the treatment of acute bronchiolitis. Therefore, the use of this drug, rather than Ventolin, is recommended for the treatment of acute bronchiolitis in children under two years of age.
  Keywords: Bronchiolitis, Ventolin, Hypertonic Saline solution
 • D. Mahdian, A. Hosseini, H. Rakhshandeh Pages 10-19
  Background And Objective
  Doxorubicin is one of the most effective chemotherapeutic agents against solid tumors. Doxorubicin causes cardio-toxicity via production of free radicals and depletion of anti-oxidants. However, the use of anti-oxidants can decrease doxorubicin-induced cardio-toxicity. Apium graveolens (celery) contains anti-oxidant compounds. Hence, this study was an attempt to figure out if it can protect heart cells against oxidative stress of doxorubicin.
  Materials And Methods
  The cells were incubated with different concentrations of Apium graveolens (celery) extract for 4 hours which continued in the presence of 5µM doxorubicin for 24 hours. Cell viability and the apoptotic induction were determined using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5 diphenyl tetrazolium (MTT) and propidium iodide (PI) staining assays, respectively.
  Results
  Celery extract increased toxicity of doxorubicin at a concentration of 125-500 µg/ml. Also apoptosis was induced in the presence of doxorubicin at a concentration of 250 and 500µg/ml.
  Conclusion
  Results showed that celery has no toxicity effect on heart cells alone. However, this extract could not protect cells against doxorubicin- induced cardiotoxicity. A number of mechanisms may instigate this effect such as augmentation of free radicals, increased drug delivery into the cells and expression of apoptotic proteins. Further research is needed to decide upon accuracy mechanism.
  Keywords: Doxorubicin, H9c2, Apoptosis, Apium graveolens
 • M. Hejazi, A. Sobhi, A. Sadeghi Jahan Pages 20-28
  Background And Objective
  Pervasive prevalence of mental disorders among drug dependent individuals may reduce the success of treatment for drug addiction. In this study, the effect of life skills training on attenuation of anxiety and depression among drug dependent people referred to drop-in centers for harm reduction in Zanjan City was investigated.
  Materials And Methods
  The population included 90 drug dependent subjects referred to drop-in center for harm reduction in Zanjan City. Using convenience sampling method, the researchers took advantage of pretest-posttest control group design throughout this study. Beck Anxiety Inventory and Beck Depression Inventory were implemented as instruments. Teaching life skills to the experimental group was carried out for 8 sessions 90 minutes each. Analysis of covariance in inferential statistics was used to analyze the collected data.
  Results
  The results exhibited diminution in the experimental group’s post-test anxiety and depression scores.
  Conclusion
  Life skills training can be valuable in reducing depression among drug abusers and in the similar way can be efficient in reducing mental disorders of drug dependent people.
  Keywords: Drug dependence, Anxiety, Depression, Life skills
 • M. Zahaki Jamil, F. Rahmani Nia Pages 29-38
  Background And Objective
  Effort for improving athletic function makes athletes use stimulants. The aim of the present study was to investigate the effects of consuming steroids on liver enzymes and blood factors in male bodybuilders.
  Materials And Methods
  Ex post facto design comprising 48 male bodybuilders (age 25.02 ± 4.73 years old, weight 80.75 ± 6.33 kg) were assigned to three groups of steroid- taking athletes (n1 = 16), athletes with a history of steroid taking discarded it in the last three months (n2 = 16), and athletes without a history of using steroids (n3 = 16). Consequent to anthropometric measurements and one repetition maximum assessment, blood samples were taken after 12 hours of fasting. One-way ANOVA and post hoc tests were used for data analysis.
  Results
  Significant differences were found between the first group and other aforementioned groups in terms of their alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and hemoglobin levels
  (p≤ 0.05), whereas there were no significant differences between the second and third groups in the above mentioned variables (p≥ 0.05). There were significant differences among all groups in the level of hematocrit (p≤ 0.05). Also, in red blood cells, significant differences were seen between the first and third groups
  (p≤ 0.05). There were no significant differences in alkaline phosphatase (ALP) enzyme among groups
  (p ≥ 0.05).
  Conclusion
  Taking steroids by bodybuilder athletes can lead to harmful effects such as increased red blood cells, hemoglobin, hematocrit, and alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase enzymes level. The findings are supportive of the idea that even after giving up the use of steroids as long as three months, the damage continues to exist.
  Keywords: Steroid, liver enzymes, Hematologic, Bodybuilding
 • S. Eram, J. Hasani, Ar Moradi Pages 39-48
  Background And Objective
  Studies indicate that emotions are effective psychological factors in cardiovascular diseases that may contribute to the incidence or exacerbation of the disease. Increase in level of negative emotions is associated with deterioration of cardiovascular diseases. The aim of this study was to compare the process of emotion regulation strategies in cardiovascular patients and normal individuals.
  Materials And Methods
  In this causal-comparative study, 90 subjects were assigned to three groups of 30 persons including patients with coronary heart diseases, implantable cardioverter defibrillator recipients and normal subjects. Convenience sampling was used for patients who had referred to a private clinic and Lavassani Hospital in Tehran. They completed the process model of emotion regulation questionnaire and the data were fed to SPSS to be analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance.
  Results
  The results pointed out significant differences between two formerly mentioned patient groups and normal subjects (p
  Conclusion
  Psychological preventive interventions with an emphasis on cognitive emotion regulation strategies in cardiovascular patients could bring about effective results.
  Keywords: Coronary heart disease, Implantable cardioverter defibrillator, Emotion regulation, Suppression, Reappraisal
 • R. Mojahed, M. Movahedi, P. Torabzadeh Khorasani Pages 49-58
  Background And Objective
  Fennel seeds, which are incorporated in many drugs and drinks, act as agents to increase appetite, energy, calmness, and milk secretion. This study was set to investigate the effects of fennel seeds on pregnancy.
  Materials And Methods
  Four doses of 50,100,200,400 mg / kg of fennel seeds were prepared. Then, 4 groups of 7 BALB/ C female mice weighting 21 to 25 grams for injection of 4 different experimental doses and two groups of 5 BALB/ C female mice were considered as sham and control. The fetus and uterus of the pregnant mice were removed and photographed by photo-stereomicroscope. Afterwards, microtome cutting sections of central portion of samples was prepared and studied. The results were analyzed using ANOVA with significance level of
  P
  Results
  At a dose of 50 mg/kg, fetuses exhibited subcutaneous bleeding. At doses of 100, 200 and 400 mg/kg, abnormalities such as severe subcutaneous bleeding, protrusion of the liver (Exohepatic) and protrusion of the brain (Exencephaly) were observed in embryos. All 4 doses indicated uterine wall thickening which similarly happened in uterine with atrophied fetus.
  Conclusion
  The observed abnormalities provide evidence that fennel seed can act as a teratogen agent during pregnancy.
  Keywords: Fennel, Foeniculum vulgar, Pregnancy, Malformations, Embryo, BALB, C female mice
 • Mr Bigdehi, H. Mostafavi, R. Gholamzadeh, M. Eskandari Pages 59-72
  Background And Objective
  One of the major side effects of cerebral ischemia is the water content enhancement in brain tissues which leads to mortality enhancement. Recently, therapeutic strategies have been focusing on preconditioning mechanisms. Erythropoietin as a glycoprotein hormone with anti-inflammatory and antioxidant effects on brain may be effective on brain edema reduction.
  Materials And Methods
  Male wistar rats were assigned to 5 groups of 6 in each: sham, control and three pretreatments. The pretreatment groups including single-dose (0.5 h before stroke induction), double-dose (0.5 and 48 h before stroke induction) and triple-dose (0.5, 48 and 98 h before stroke induction) received 1,000 IU/kg EPO intraperitoneally. 0.5 hour after the last injection, the animals were exposed to brain ischemia with the MCAO model for 60 minutes and then were evaluated regarding the brain water content, hemoglobin and hematocrit at 24 hours after reperfusion.
  Results
  Brain water content in the pretreatment group receiving EPO with a lower dose (1000 U/kg) decreased significantly but in the pretreatment group with a higher dose of the drug a significant enhancement was observed. Also, the amount of hemoglobin and hematocrit increased in the pretreatment groups in comparison with the control group.
  Conclusion
  Our results showed single-dose of EPO pretreatment decreased brain edema in the brain ischemic stroke model in wistar rats.
  Keywords: Erythropoietin, Pretreatment, Brain ischemia, Brain water content, Middle Cerebral Artery Occlusion
 • Sh Husseini Zandabadi, N. Hayati Roodbari, K. Parivar Pages 73-82
  Background And Objective
  Sesame is one of the plants with many applications including production of sesame oil, ground sesame seed, sweets and bread in food industry. Alongside, it is used to boost strength and body foundation due to its nourishing properties. Whereas the likelihood of teratogenicity for this seed has been discussed during the pregnancy, the present study was carried out to investigate the possible effects of sesame seeds on the Oogenesis.
  Materials And Methods
  In this expermental study, the mice were retained under appropriate laboratory conditions and were divided into five groups of control, sham, empirical 1, 2, and 3. The mice of the control group were supplied merely with water and special mouse food, while the mice of sham group were given 0.5 cc of distilled water daily for 10 days. The mice of three empirical groups 1, 2 and 3 were supplied with doses of 0.0818, 0.1636 and 0.818 (mg/Kg of body mass) sesame, respectively, mixed with 0.5 cc of distilled water by oral gavage. The mice in all groups were dissected after the completion of the gavage and the texture of their right[d1] and left ovaries was separated and examined after the process of alcohol supply, molding, shredding as well as painting.
  Results
  Following the administration of sesame seed, the side effects were investigated such as increase in the number of follicle types, increase in the diameter and number of primitive and primary follicles, decrease in the diameter of other follicles, increase in the length and the diameter of ovaries and increase in the number of yellow bodies.
  Conclusion
  The above results assert the harmful effect of sesame seeds on the ovary[d2] and on the process of Oogenesis.
  Keywords: Sesame, Oogenesis, Follicles, Mice
 • M. Sadeghpour, F. Noorbakhsh Pages 83-93
  Background And Objective
  Pomegranate peel contains many compounds of glycosides, flavonoids and anthocyanins. Candida albicans is the commonest cause for oral fungal infections in individuals with immune system deficiency and people with diabetes. This study was an endeavor to illustrate the effects of pomegranate peel on some blood parameters including creatinine, urea, total protein, albumin, and liver enzymes AST, ALT and ALP in rats infected with Candida albicans.
  Materials And Methods
  In this experimental study 30 male Wistar rats were allocated to six groups of five. In the control group, the diabetic rats were contaminated by an infectious dose of fungus Candida albicans. Then, the rats were treated with dissolved extract of itraconazole in drinking water. The remaining four groups received pomegranate peel extract dissolved in drinking water at doses of 25, 50, 100 and 200 mg/kg according to their body weight for 7 days 24 hours. The effectiveness of pomegranate peel extract was compared with itraconazole. Their weight was measured on days zero and seven.
  Results
  The results showed a significant increase in the plasma concentration of albumin and total protein levels than the control group (p
  Conclusion
  The administration of pomegranate peel extract showed significant improvement in oral Candidiasis lesions and repair of mucosal tissue. However, the presence of flavonoids and alkaloids in Punicaceae plants has negative effect on biomedical parameters and lead to disorders in functioning of vital organs.
  Keywords: Pomegranate peel, Biochemical parameters, Rats, Candida albicans, Liver enzymes
 • M. Jafari, A. Bahaoddini, Sa Khoshnam, M. Owjfard Pages 94-101
  Background And Objective
  Nitric Oxide in the small intestine causes relaxation of smooth muscles. Research indicates that extremely low frequency electromagnetic fields (ELF) affect nitric oxide level in the tissues. The objective of this study was to grasp the effect of prolonged exposure to ELF on the nitrergic system in the small intestine.
  Materials And Methods
  21 adult male rats were allocated to three groups: the experimental group exposed to ELF (50Hz, 1mT) for 75 days, the sham-operated group underwent similar conditions except ELF exposure; and the control group mice were kept under the laboratory normal condition. The isolated strips of the colon were inserted into organ bath and were linked to force transducer power lab A to D system and their mechanical activity were recorded in response to L-NAME. Data was analyzed using one way ANOVA test.
  Results
  The results exhibited a significant increase (p≤0.05) of ileum basal contractions in experimental group when compared to control and sham groups. However, administration of L-NAME (inhibitor of NO synthesis) led to a significant decrease in ileum contraction in the experimental group compared to the sham and control groups (p≤0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that prolonged exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields may decrease the activity of nitrergic system in small intestine of the male rats.
  Keywords: Electromagnetic fields, Nitric oxide, Ileum
 • A. Shaban, J. Norouzi Pages 102-111
  Background And Objective
  Escherichia coli (E-coli) is a normal gram negative organism that inhabit the human and animal intestinal tract. Pap G gene has an important role in creating P -fimbriae tip and in producing septicemia and urinary tract infection. The aim of this study was to investigate the presence of pap G gene in EPEC strains isolated from urine and blood.
  Materials And Methods
  From March to October 2013, 90 colonies of urine and blood samples suspected to Escherichia coli were collected. The identity of isolates was determined by standard biochemical tests. Their antibiotic resistance pattern was detected by susceptibility disk diffusion method (Global standard CLSI) and the frequency of pap G gene was examined by Multiplex PCR and pap G positive isolates were serotyped against O antigen.
  Results
  From 90 suspected colonies of urine and blood, 72 (80%) cases found to be E- coli. Out of 72 cases, 65 (90.27%) cases were isolated from urine and 7 (9.73%) cases isolated from blood. 30 out of 72 samples were positive for pap G (II, III) gene. Five out of 30 (16.6%) cases were found to belong to O26, O128, O125, O114 and O55 EPEC strains.
  Conclusion
  In this study, the pap G (II, III) gene was observed in the isolated enteropathogenic E- coli from the hospitalized patient's urine and blood samples. Therefore, entropathogenic strains of E-coli can also cause urinary tract infections and septicemia similar to uropathogenic strains which having pap G gene and P- fimbriae tip.
  Keywords: Escherichia coli, Multiplex PCR, pap G, Antibiotic resistance, Urinary infection
 • R. Safdari, M. Ghazisaeidi, A. Pezeshki, B. Mahmoodzadeh, A. Nikmaram Pages 112-120
  Background And Objective
  Chronic kidney disease (CKD) is a reticent but fatal disease worldwide. It is a health challenging issue due to its destructive, progressive and largely asymptomatic nature leading to kidney failure, accompanied by cardiovascular disease and costly treatment. Since there are fundamental problems increasing physician's effort in the process of diagnosis, electronic medical record system was designed in order to facilitate diagnosis by practitioners.
  Materials And Methods
  This research is of applied kind. The method of collecting information included books, articles, international system survey, patient's records and the use of questionnaires.
  Results
  The system was designed to provide instant access to patients’ records and detect stages of disease at the time of diagnosis and is deemed to be valuable due to its facility, speed and accuracy. Its primary stage use, support the accuracy of this software in eventual diagnosis by more than 5%.
  Conclusion
  Improved quality of care, accurate organization of medical records, ease of use and accessibility, decreased medical errors, immediate access to information in different places, decision -supporting technology and process improvement are among merits of this system.
  Keywords: Chronic kidney disease, Electronic medical records, Glomerular filtration rate