فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پیاپی 97 (بهار 1395)
 • پیاپی 97 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/21
 • تعداد عناوین: 13
|
 • هدیه رمضانی، رضا سلطانی مقدم، اکبر حسن زاده، گلبرگ کلاهی اهری، سیده معصومه درخشنده ریشهری، محمدحسن انتظاری *، آبتین حیرتی صفحات 1-11
  مقدمه
  کاتاراکت نخستین علت نابینایی در تمام جهان بوده و تغذیه و سبک زندگی نقش مهمی در ایجاد آن دارد. در بررسی های تازه گزارش شده که ممکن است چربی رژیم غذایی بر ترکیب و کارکرد غشای سلولی عدسی چشم موثر باشد که در نهایت بتواند سبب کاتاراکت پیری شود.
  هدف
  بررسی ارتباط اسیدهای چرب رژیم غذایی و کاتاراکت پیری
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی از نوع گذشته نگر در350 نفر با تایید متخصص چشم(175 نفر بیمار دچار کاتاراکت پیری و 175 نفر شاهد) و معاینه و مصاحبه که از فروردین 1392 تا فروردین 1393 به درمانگاه چشم بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت مراجعه کردند، انجام شد. داده های مربوط به تعدادی اسید چرب انتخاب شده مصرفی با پرسشنامه روا و پایای نیمه کمی بسامد خوراک (FFQ)، با 168 قلم غذایی ارزیابی شد.
  نتایج
  رابطه مثبت معنی دار بین مصرف اسیدهای چرب اشباع، اسید اولئیک، اسید لینولنیک و اسید لینولئیک با کاتاراکت پیری در دو گروه مورد و شاهد بدست آمد و رابطه کاتاراکت پیری و دریافت بیشتر اسید ایکوزاپنتانوییک، اسید دوکوزاهگزانوییک معکوس بود.
  نتیجه گیری
  مصرف زیاد اسیدهای چرب رژیم غذایی ممکن است خطر کاتاراکت پیری را افزایش دهد. با این حال، مطالعه بیشتری برای بررسی این ارتباط و روشن شدن رابطه مصرف اسیدهای چرب و کاتاراکت پیری مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: آب مروارید، اسیدهای چرب
 • فرشته فکور، ندا بداقی *، هادی حاجی زاده فلاح، آتوسا اعتضادی صفحات 12-19
  مقدمه
  ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و 18 علت 70% سرطان های مهاجم سرویکس در سراسر دنیاست. کم و بیش در %70-50 زنان پس از عفونت اکتسابی HPV 16 و 18 پادتن تولید می شود. این پادتن ها دست کم به مدت 5-4 سال باقی می مانند.
  هدف
  تعیین سطوح پادتن HPV 16 و 18 در سرم بیماران دچار سرطان سرویکس و نتایج پاپ اسمیر CIN I،II،III و ارتباط آن با ناهنجاری سرویکس در خانم های فعال جنسی که پیشینه ناهنجاری سرویکس نداشته اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 70 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی انکولوژی زنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت در سال های 85 تا 90 بر پایه نتیجه آزمایش پاپ اسمیر و آسیب شناسی به 3 دسته تقسیم شدند. گروه نخست افراد دچار سرطان، با بیوپسی سرویکس، گروه دوم افرادی که نمونه پاپ اسمیر آنان CIN I، II، III بود و در واقع آسیب پیش بدخیم داشتند و گروه سوم افرادی بودند که نتیجه پاپ اسمیر آنان از دید بدخیمی یا ضایعات پیش بدخیم، طبیعی گزارش شده بود. از همه افراد گروه های بالا، cc5 نمونه ی خون از دست گرفته شد و با کیت الایزای HPV-16 و HPV-18، برای اندازه گیری میزان آنتی بادی ضد ویروس پاپیلومای انسانی پر خطر، ارزیابی شد. داده های دموگرافی دربردارنده سن، تاهل، مصرف سیگار، سابقه فامیلی بدخیمی، سن منارک، وضعیت و سن یائسگی، تعداد فرزندان، روش های پیشگیری از بارداری، تعداد زایمان ها، سابقه عفونت های آمیزشی و سابقه مصرف قرص های ضدبارداری به مدت بیش از یک سال بیماران ثبت شد.
  نتایج
  بیماران که دربردارنده گروه دچار بدخیمی سرویکس و پاتولوژی پیش بدخیم بودند میانگین سنی 30/8±6/45 سال داشتند. میانگین سن در گروه سالم 23/10±51/37 بود. تفاوت میانگین میزان پادتن HPV18 بین سه گروه افراد سالم، دارای نتایج بیوپسی CIN I، II، III و بیماران دچار سرطان سرویکس از نظر آماری معنی دار بود (047/0=P). بین میانگین میزان پادتن HPV18 در دو گروه بیماران دچار سرطان سرویکس و با بیماران دارای نتایج بیوپسی CIN I، II، III تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت اما تفاوت بین دو گروه افراد سالم و بیماران دچار سرطان سرویکس از نظر آماری معنی دار بود(034/0=P). میانگین میزان پادتن HPV16 در بیماران دارای نتایج بیوپسی CIN I، II، III و بیماران دچار سرطان سرویکس از نظر آماری معنی دار بود (046/0=P). تفاوت بین دو گروه افراد سالم با بیماران دارای نتایج بیوپسی CIN I، II، III در حد مرزی قرار داشت(043/0=P). همچنین، بین میانگین میزان پادتن HPV16 در دو گروه بیماران دچار سرطان سرویکس و با بیماران دارای نتایج بیوپسیCIN I، II، III تفاوت معنی دار آماری معنی داری وجود نداشت (467/0=P).
  نتیجه گیری
  پادتن ضد HPV16 و کمتر HPV18 که بدنبال عفونت اکتسابی ایجاد شده اند باعث کاهش خطر سرطان و ناهنجاری های سرویکس می شوند.
  کلیدواژگان: آنتی بادی ها، پاپیلوماویروس انسانی، سرطان های دهانه رحم
 • معصومه قاسم زاده قزوینی، زیور صالحی *، حمید سعیدی ساعدی صفحات 20-28
  مقدمه
  سرطان پستان افزون شدن بدخیم سلول های اپی تلیالی مجاری یا لوب های پستان است. انباشتگی آسیب های DNA به عنوان عاملی مهم در بروز سرطان پستان است. یکی از مهم ترین سازوکار های دفاعی، راه بازسازی برداشت نوکلئوتیدی (NER) است. آشفتگی در بیان ژن های ترمیم DNAنقش مهمی در سرطان زایی پستان ایفا می کند. XPC(Xeroderma pigmentosum، complementation group C) ژنی مهم در مسیر NER است که به شناسایی آسیب در DNA می پردازد. توالی پلیAT (PAT) یکی از بخش های پلی مورف مهم در این ژن است.
  هدف
  بررسی پیوستگی پلی مورفیسم PAT ژن XPC با سرطان پستان
  مواد و روش ها
  در این بررسی مورد- شاهدی، 79 نمونه سرطانی و 120 نمونه سالم ارزیابی شدند. ژنوتیپ های گوناگون پلی مورفیسم PAT ژن XPC، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) تعیین شد و آنالیز آماری با نرم افزار MedCalc (نسخه 1/12) صورت گرفت.
  نتایج
  در نمونه های سرطانی، پراکنش ژنوتیپی PAT-/-، PAT-/+ و PAT+/+ به ترتیب 66%، 10%، و 24% و در گروه کنترل، توزیع ژنوتیپی PAT-/-، PAT-/+ و PAT+/+ به ترتیب 71%، 19%، و 10% بود. فراوانی های ژنوتیپی تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد (01/0P=). فراوانی الل PAT+ به طور چشمگیر در گروه بیمار (30/0) نسبت به گروه کنترل (20/0) بیشتر بود (02/0P=).
  نتیجه گیری
  شاید پلی مورفیسم توالی پلیAT ژن XPC عامل ژنتیکی آماده کننده ابتلای به سرطان پستان در جمعیت بوده است. با این وجود برای تعیین نقش این پلی مورفیسم ژن XPC در سرطان پستان جمعیت بزرگ تری مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: اگزودرما پیگمانتوزم، پلی مورفیسم ژنتیک، سرطان های پستان
 • رضا حبیبی پور *، مینا صادقیان صفحات 29-37
  مقدمه
  امروزه، پژوهش برای یافتن مواد ضد میکروبی جدید انجام می شود و نانو ذره ها برای رسیدن به این هدف نماینده خوبی هستند.
  هدف
  بررسی خواص ضد میکروبی نانو ذرات نقره در حذف باکتری اشریشیاکولی جدا شده از پساب صنعتی
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پس از نمونه برداری از صنایع آلوده، اندازه گیری فکال کولی فرم و توتال کولی فرم پساب های صنایع گوناگون با روش های استاندارد میکروبیولوژی انجام شد. سپس، نانو ذره نقره با غلظت های گوناگون به روش رقت لوله ای در محیط کشت نوترینت براث بر باکتری اشریشیاکولی ایزوله و استاندارد (PTCC8739) اثر داده شد و میزان کدورت لوله ها (OD) که نشانگر رشد باکتری است در طول موج 600 نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. سپس، ازتمام لوله ها بر محیط کشت جامد نوترینت آگار تلقیح انجام شد. در پایان نتایج به روش آماری و نرم افزار SPSS22 آنالیز و تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  آلودگی توتال کولی فرم و فکال کولی فرم پساب صنایع کشتارگاه تایید و باکتری اشریشیاکولی ایزوله شد. با افزایش غلظت، میزان فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره بیشتر شد و تعداد کلنی ها کاهش یافت. هر چند هیچ یک از غلظت ها قادر به مهار و حذف کامل باکتری ها نبود و بر پایه نوع باکتری گرچه اثر، متفاوت بود ولی این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نوع باکتری و غلظت، در بروز ویژگی ضد میکروبی نانو ذرات نقره موثرند. از طرفی گرچه غلظت های مورد استفاده بر اشریشیاکولی موثر بودند ولی باعث حذف کامل باکتری نشدند و نیاز است که توجیه اقتصادی و دیگر عوامل دخیل در کاربرد نانوذرات بررسی شود.
  کلیدواژگان: اشریشیاکولی، نانوذرات، نقره
 • سیده زهره جلالی *، عاطفه قنبری، سعیده پوریوسف صفحات 38-45
  مقدمه
  انسداد دستگاه گوارشی از مشکلات رایج در دوره نوزادی و یکی از علل مرگ و میر نوزادان به شمار می رود. شیوع این بیماری و پیامدهای آن در نقاط گوناگون متفاوت و عوامل همراه در مطالعات گوناگون یکسان نیستند.
  هدف
  تعیین میزان انسداد در دستگاه گوارش و مرگ و میر ناشی از آن و ارتباط با برخی عوامل موثر در نوزادان
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی با گرد آوری داده ها، به صورت گذشته نگر بر پرونده 103 نوزاد دچار انسداد گوارشی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت در سال های 92-1388انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات پرونده ها، فراوانی انسداد دستگاه گوارش بر پایه سن بارداری، جنس، وزن هنگام تولد، میزان مرگ و میر و دیگر پیامدهای انسداد گوارشی با نرم افزار20SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  بیشتر نوزادان ترم، جنس مذکر، وزن هنگام تولد طبیعی و آپگار زمان تولد بالای 7 داشتند. 8/39 % نوزادان دچار انسداد فوقانی و 2/60 % دچار انسداد تحتانی دستگاه گوارش بودند. عوارض انسداد در 9/0% و مرگ و میر در 8/5% موارد دیده شد. از نظر آماری رابطه ی معنی دار بین انسداد دستگاه گوارش با حجم مایع آمنیوتیک و زمان بروز انسداد وجود داشت (0001/0P=).
  نتیجه گیری
  انجام روش های تشخیصی پاراکلینیکی ویژه برای بررسی انسداد های دستگاه گوارش به دنبال ناهنجاری های مادر زادی می تواند در تشخیص و درمان زود هنگام بیماری موثر واقع باشد.
  کلیدواژگان: انسداد روده، میزان مرگ و میر، نوزادان
 • سعیده عسگریان عمران *، فرزانه شیخ الاسلامی، رسول تبری، احسان کاظم نژاد، عزت پاریاد صفحات 46-55
  مقدمه
  رضایت زناشویی مولفه ای مهم است که به زندگی مشترک معنی می بخشد. افزایش رضایت زناشویی باعث افزایش سلامت جسمی، روانی، پیشرفت اقتصادی، رضایت شغلی و رضایت از کل زندگی می شود و با توجه به این که پرستاران به سبب رویارویی با عوامل تنش زای مختلف در محل کار در معرض مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جسمی و روانشناختی متعدد قرار دارند تعیین رضایت زناشویی و عوامل مرتبط به آن می تواند در ارتقا و بهره وری این نیروی سترگ انسانی مهم باشد..
  هدف
  بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت
  مواد و روش ها
  نمونه گیری در سال1391 از 500 پرستار متاهل شاغل در 8 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. اطلاعات باپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه عوامل فردی- اجتماعی گرد آوری شد و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی (آزمون پیرسون، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل) تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  بیشتر واحدهای مورد پژوهش (6/61%) رضایت زناشویی نسبی داشتند. بین میزان رضایت زناشویی با سن (002/0P=)، سن همسر (001/0P=)، پیشینه کار (0001/0P=)، تعداد فرزندان (001/0P=)، میزان درآمد (002/0P=)، بخش محل خدمت (0001/0P=)، نوبت کاری (003/0P=) و وضعیت استخدامی (0001/0P=) ارتباط آماری معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشانگر نسبی بودن رضایت زناشویی پرستاران و تاثیر نوبت کاری به عنوان یک متغیر تاثیر گذار بر آن بوده است. با توجه به اهمیت نگهداری کانون خانواده به نظر می رسد باید راه کارهایی برای ارتقای رضایت زناشویی ارائه داده و با در نظر گرفتن مسایل مربوطه سختی های شغلی آنان نیز بر داشته شود.
  کلیدواژگان: ازدواج، پرستاران، رضایت
 • جمشید محمدی، فاطمه نیازمند، سیده معصومه ملکی ضیابری * صفحات 56-60
  مقدمه
  مسمومیت یکی از مشکلات تهدید کننده سلامت در سراسر جهان است و این موارد در آمارهای امدادرسانی شده اورژانس پیش بیمارستانی وجود دارد.
  هدف
  بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های خودخواسته و غیر خودخواسته امدادرسانی شده توسط اورژانس گیلان در سال های91-92
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود که با بررسی و تهیه چک لیستی دربرگیرنده، متغیرهای جنس، سن، نوع مسمومیت عمدی و غیر عمدی، وضعیت بیماران و ماه پیدایش، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS19 شده و سطح معنی دار بودن هم 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  از همه موارد مسمومیت های عمدی وغیر عمدی در سال های 91-92 که 3789 مورد بود، تعداد 5/69%را مردان و5/30% رازنان تشکیل داده اند. بیشترین موارد مسمومیت در گروه سنی30-21 ساله با3/37% رخ داد است. بیشترین موارد عمدی با داروها بویژه بنزودیازپین ها و بیشترین موارد مسمومیت های غیر عمدی با مواد مخدر بوده است. بیشترین ماه وقوع حوادث هم در ماه خرداد با 1/10% مورد رخ داده بود.
  نتیجه گیری
  شایع ترین نوع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی، مصرف داروها و مواد مخدر بود که باید راهکارهایی توسط مراجع مربوط در این مورد اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: خدمات فوریت های پزشکی، مسمومیت
 • فروزان میلانی، بهرنگ معتمد، فاطمه سلامت، سیده مرضیه قدسی* صفحات 61-68
  مقدمه
  آنمی یکی از آشکار ترین دشواری های دوران بارداری است که عوارض مادری و جنینی آن در بیشتر بررسی ها بیان شده در حالی که در برخی مطالعات یافته ها پیوستگی نداشته و تا جایی که گاهی ناسازگار بوده اند
  هدف
  سنجش عوارض مادری و جنینی پس از زایمان در گروه زنان آنمی و غیرآنمی که برای زایمان به بیمارستان الزهرای رشت آمده بوده اند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت تحلیلی از نوع مورد- شاهدی بر 422 زن باردار که در بیمارستان الزهرای رشت در سه ماهه سوم حاملگی خود زایمان کرده بودند انجام شد. بیماران در گروه آنمی با 11>Hb ((N=211 قرار گرفتند و از نظر عوارض مادری و جداشدن زودرس جفت، پره ترم لیبرو... و عوارض جنینی IUFD(Intrauterine fetal death)، IUGR(Intrauterine growth restriction) با هم مقایسه شدند. پس از گرد آوری داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون مستقل و 2χ آنالیز شد.
  نتایج
  میانگین سنی در گروه آنمی)68/6±80/28( سال و در گروه غیر آنمی )71/5 ±33/28 (سال بود. مقایسه فراوانی BMI در زنان آنمی وغیر آنمی زایمان کرده که اختلاف آماری معنی دار بین 2 گروه از نظر رده های گوناگون BMI وجود داشت(029/0 =P). ولی بین میانگین BMI دو گروه اختلاف معنی دار آماری دیده نشد(13/0=P). مقایسه فراوانی از نظر تعداد پاریتی (55/0=P) وقوع پراکلامپسی (79/0=P) و جداشدن زودرس جفت(72/0=P) و LBW (18/0=P) تولد نوزاد پره ترم(25/0=P) نمره آپگار نوزادان (44/0=P)، IUFD (12/0=P)، IUGR(57/0=P) دفع مکونیوم نوزادان (23/0=P) بود که بین دو گروه افراد مورد مطالعه آنمی و غیرآنمی تفاوت آماری معنی داری دیده نشد. میانگین و انحراف معیار فری تین (04/29±68/44) و میانه آن40 بود. میانگین و انحراف معیار TSH (53/1±16/2) و میانه2 بود.
  نتیجه گیری
  ارتباط معنی دار بین آنمی مادران و بروز عوارض بارداری و جنینی دیده نشد. چه بسا این یافته می تواند به سبب زدایش افراد دارای آنمی ارثی و زیر درمان باشد، بنابراین، مطالعات گسترده تر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سه ماهه سوم آبستنی، عوارض آبستنی، کم خونی، همه گیری شناسی
 • علی میر منصوری، زهرا محمودی *، ولی ایمان طلب، علی محمد صادقی، غلامرضا کنعانی، نصیر نصیری، محمد علی فتحی صفحات 69-78
  مقدمه
  کاهش اکسیژناسیون در سرآغاز دوره پس از جراحی قلب باز وجود دارد. برای پیشگیری از این پیامد و درمان آن مطالعاتی در زود به حرکت در آوردن بیماران پس از جراحی همراه با برنامه های بازتوانی انجام شده است.
  هدف
  ارزیابی بحرکت در آوردن زودتر از هنگام به عنوان پادرمیانی درمانی بر چگونگی تنفسی بیماران پس از بای پس رگ های کرونر
  مواد و روش ها
  مطالعه کارآزمایی بالینی با 80 بیمار پس از بای پس رگ های کرونر به طور Random fix block(رندوم فیکس بلاک) در دو گروه 40 نفره بخش شدند. گروه مداخله افزون بر آمادگی معمول بیمارستان و حرکت کنشگر روی تخت، مسافت 20 متر را در دو نوبت پیمودند، نوبت اول 24 ساعت پس از جراحی و خارج شدن لوله تراشه و نوبت دوم 6 ساعت بعد در ICU انجام شد. پیش و پس از برونرفت از تخت، ABG، flow Peakو CXR وارسی شد. گروه کنترل 48 ساعت پس از جراحی از تخت خارج شدند. تمام ارزیابی گروه مداخله برای گروه کنترل انجام و داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و سطح معنی داری با ارزش 05/0> P بررسی شد.
  نتایج
  نتایج آماری در متغیرهای اندازه گیری به سود گروه مداخله است. پس از نوبت دوم راه اندازی زودتر از موعد در میزان درصد اشباع اکسیژن خون شریانی (Sa O2) گروه مداخله 14/2±77/95 و گروه کنترل 03/3± 2/94 (009/0=P) و میزان بیشینه جریان بازدمیPeak Expiratory Flow)) در گروه مداخله 1/49±2/167 و گروه کنترل55/40±137 lit/min(004/0=p) و فشار اکسیژن خون شریانی (O2 Pa) در گروه مداخله 18/7±59/76 و در گروه کنترل 63/9±4/71 mmHgتفاوت معنی دار نشان داد(008/0=p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد راه اندازی زود هنگام پس از بای پس رگ های کرونر می تواند باعث میزان اکسیژناسیون را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: راه اندازی زود هنگام، بای پس رگ های کرونر، بازتوانی
 • شیوا منظومه، عباسعلی حسین خانزاده *، ایرج شاکری نیا صفحات 79-88
  مقدمه
  دچارشدن کودک به سرطان، خانواده بویژه مادر را با چالش های زیادی روبرو می کند و سبب می شود پدرومادر، استرس زیادی را متحمل شوند. به نظر می رسد در بسیاری موارد فشار ناشی از نگهداری کودک به اندازه ای افزایش می یابد که بر کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد.
  هدف
  تعیین تاثیر آموزش مدیریت استرس بر بهبود کیفیت مادرانی که فرزند آنها دچار سرطان خون
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع تجربی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش دربردارنده همه مادران کودکان 4 تا 6 ساله دچار سرطان خون شهرستان رشت در سال تحصیلی 93-1394 بود که 30 نفر از آنها برحسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب شده و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای دهی شدند. پرسشنامه 36 سوالی کیفیت زندگی واروشربون (1992) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر هر دو گروه اجرا شد. برنامه آموزش مدیریت استرس به مدت ده جلسه 70 دقیقه ای بر گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل چنین مداخله ای دریافت نکردند.
  نتایج
  واکاوی داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0p<)، به شیوه ای که آموزش مدیریت استرس سبب ترقی کیفیت زندگی در گروه آزمایش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که افزون بر نیروبخشی ابزاری و دانسته هایی مانند فراهم سازی هزینه درمان و آموزش، مادران کودکان دچار سرطان به پشتیبانی عاطفی و پادرمیانی روانشناختی نیز نیاز دارند تا کیفیت زندگی آنها بهبود یابد.
  کلیدواژگان: فشار روانی، کیفیت زندگی، لوسمی، مادران
 • بهرام نادری نبی، عباس صدیقی نژاد، محمد حقیقی، گلاره بی آزار *، سیامک ریماز، مسعود هاشمی، گیتا خانجانیان صفحات 89-96
  مقدمه
  مهار نشدن درد حاد پس از جراحی با عوارض حاد و مزمن گوناگونی همراه است. روش اداره چند جانبه برای بهبود درد پس از جراحی پیشنهاد می شود. پره گابالین و گاباپنتین آنالوگ گاماآمینوبوتیریک اسید (GABA)و دارای اثرات آنالژزیک روی درد حاد پس از جراحی بوده و عوارض جانبی کمی دارند.
  هدف
  ارزیابی پره گابالین با گاباپنتین در پیشگیری از درد حاد پس از جراحی ارتوپدی الکتیو فیکساسیون ساق پا
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سو کور در فاصله ی زمانی آذر 1393 تا فروردین 1394 در بیمارستان پورسینای شهر رشت انجام شد. 60 بیمار کاندید جراحی ارتوپدی ساق، با بی حسی نخاعی و انتخاب حروف P  یا G به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. برای گروه مداخله(p) پره گابالین خوراکی150میلی گرم، یک ساعت پیش از جراحی و برای گروهG))،گاباپنتین 300 میلی گرم، دو ساعت پیش ازجراحی تجویزشد. بیماران از نظر شدت درد بر پایه سنجه دیداری درد(VAS)  و میزان دریافت داروی مخدر، تهوع، استفراغ و سرگیجه در 12 ساعت پس ازجراحی بررسی شدند. در صورت معیار دیداری درد بالاتر از 3، مورفین وریدی1/0میلی گرم به ازای هرکیلوگرم تجویز شد. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری Chi_Square و(Repeated Measurement) استفاده شد.
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین بروز عوارض جانبی درد- تهوع- استفراغ- سرگیجه در دو گروه وجود نداشت(05/0P>). همچنین، نشان داده شد سیر تغییر شدت درد در مقاطع زمانی مختلف در هر دو گروه سیر کاهنده داشته است اما سیر تغییر شدت درد در برش های زمانی مختلف، در دو گروه بیماران دریافت کننده پره گابالین و گاباپنتین خوراکی با یکدیگر تفاوت آماری معنی دار نشان نداد. (22/0P= و 5/1F=)
  نتیجه گیری
  تجویز تک دوز 150 میلی گرم پره گابالین خوراکی یا 300 میلی گرم گاباپنتین یک ساعت پیش از جراحی ارتوپدی با بی حسی نخاعی به طور مشابه سبب کاهش درد پس از جراحی و در نتیجه کاهش نیاز به داروی مخدر می شود و پیرو آن عوارضی مانند تهوع و استفراغ نیز کمتر می شود.
  کلیدواژگان: پره گابالین، درد، درد پس از عمل جراحی، گاباپنتین
 • ارسلان سالاری، فردین میربلوک، محدثه پورصادقی *، جلال خیرخواه، عمار عاشوری، ریحانه شیشه گر، عاطفه قنبری، طلوع حسندخت، رضا پوربهادر، فاطمه مودب، سمانه حبیب نژاد صفحات 97-105
  مقدمه
  به رغم سودمندی   مداخله کرونری جلدی(PCI) نخست  در کاهش پیامدهای برجسته قلبی عروقی، خطر پیامدهای ترومبوتیک آن همچنان نگرانی عمده ای باقی مانده است. در حالی که کارایی آسپرین در پیشگیری اولیه و ثانویه بیماران بیماری رگ های کرونر و نشانگان حاد کرونری به خوبی ثابت شده است، اما درباره دوز دقیق آسپرین همچنان تردید وجود دارد.
  هدف
  بررسی کارایی و ایمنی دوز بالای آسپرین در برابر دوز پایین آن در بیماران  سکته فلبی با بالا رفتن قطعه ST  (STEMI) تحت مداخله کرونری جلدی نخست
  مواد و روش ها
  مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بر افراد دچار STEMI مراجعه کننده به بیمارستان حشمت رشت به مدت یک سال انجام شد. پیامد کوتاه مدت بر پایه بررسی وضع فرد تا روز 30 پس از جراحی تعریف شده که متغیر هایی دربردارنده ایسکمی دوباره، خونروی مهم، ترومبوز استنت، شوک کاردیوژنی، سکته مغزی، مرگ ناشی از مسایل قلبی و ری واسکولاریزاسیون مجدد (باز کردن مجدد رگ) ارزیابی شد.
  نتایج
  هیچ اختلاف معنی داری بین گروه دریافت کننده آسپرین با دوز پایین (81 میلی گرم) و گروه دریافت کننده آسپرین با دوز بالا (325 میلی گرم) به جز ایجاد شوک کاردیوژنیک دیده نشد.
  کلیدواژگان: آسپرین، آنژیوگرافی، ?مداخله کرونری از راه پوست)
 • منیژه مصطفی قره باغی، ربابه قرقره چی * صفحات 106-112
  مقدمه
  هیپوگلیسمی نوزادی یکی از اورژانس های طب کودکان است که برای پیشگیری از پیامدهای آن نیاز به تشخیص و درمان سریع است. امروزه گلوکومتری از روش های رایج سنجش قند خون در بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی کشورمان است. با این حال دقت گلوکومتری چالش برانگیز است و با توجه به این که با گلوکومتری هیپوگلیسمی را نمی توان قطعا تایید یا رد کرد.
  هدف
  تعیین درستی گلوکومتری در مقایسه با روش آزمایشگاهی و تعیین نقطه برش بهینه در تشخیص هیپوگلیسمی نوزادی با گلوکومتری
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی، از شهریور سال 91 تا اسفند 92 در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الزهرا انجام شد. در نوزادان بستری که عوامل خطر هیپوگلیسمی را داشتند، قند خون با گلوکومتر (ACCU -CHEK Performa)اندازه گیری شد و 100 نوزاد که قند خون زیر mg/dl60 داشتند وارد مطالعه شدند. همزمان قند خون به روش گلوکز اکسیداز با دستگاه اتوانالیزر (selectra 2) اندازه گیری شد. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی گلوکومتر در مقایسه با آزمایشگاه تعیین شد.
  نتایج
  هیپو گلیسمی به روش گلوکومتری و آزمایشگاهی به ترتیب در 32 و 33 در صد وجود داشت. بین نتایج برآمده از گلوکومتر و آزمایشگاه همبستگی ضعیف ولی معنی دار وجود داشت(006/0=p ،275/0r=).
  در این مطالعه نقطه برش بهینه با گلوکومتر، 54 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد که حساسیت 45/45% ،ویژ گی 6/74% ، صحت 65%، ارزش اخباری مثبت 8/46% و ارزش اخباری منفی 5/73% بود. بر پایه منحنی ROC سطح زیر منحنی 616/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  گلوکومتر ارزش تشخیصی کافی در هیپوگلیسمی نوزادی را ندارد، باید نتایج دستگاه گلوکومتر به روش ازمایشگاهی تایید شود.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه ها، کاهش قند خون، نوزادان
|
 • H. Ramezani, Dr R. Soltani Moghadam, A. Hassanzadeh, G. Kolahi Ahari, Sm Derakhshandeh Rishehri, Dr M. Entezari *, Dr A. Heyrati Pages 1-11
  Introduction
  Dietary fat may affect lens cell membrane composition and function, which are related to senile cataract. Cataract is the first cause of blindness in the world and nutrition and lifestyle play an important role in its development. Recent studies have reported that dietary fat may affect lens cell membrane composition and function, which ultimately will result in senile cataract.
  Objective
  To survey the association between dietary fatty acids and senile cataract
  Materials And Methods
  This study is a case-control investigation with a retrospective approach conducted on 350 patients approved by an eye specialist (175 patients suffering from senile cataract and 175 people in control group) via clinical examination and interview, who had been visited in the eye clinic of Amir Al Momenin hospital from March 2013 to March 2014. Data about intake of selected fatty acids were evaluated using a valid semi –quantitative Food Frequency Questionnaire (FFQ) assessing a 168 item food index.
  Results
  There was a significant positive correlation between saturated fatty acids, oleic acid, linolenic acid and linoleic acid consumption and the senile cataract status in both groups. In addition, an inverse relationship between the status of senile cataract and a high intake of eicosapentaenoic acid and decosa hexaenoic acid was observed.
  Conclusion
  High intake of some fatty acids may increase the risk of age related nuclear opacity. However, more studies are needed to verify this association and clarify the relationship between intake fatty acids and senile cataract.
  Keywords: Cataract, Fatty Acids
 • Dr F. Fakour, Dr N. Bodaghi *, Dr H. Hajizadeh Fallah, Dr A. Etezadi Pages 12-19
  Introduction
  HPV types 16 and 18 cause 70% of cervical cancer around the world. Approximately, in 70-50% of women HPV 16 and 18 antibodies are produced after-acquired infection. These antibodies remain for at least 4-5 years.
  Objective
  This study aimed to determine antibody levels in the serum of patients with cervical cancer, CIN I,II,III in pap smears and its association with cervical abnormalities in sexually active women with no history of cervical abnormalities, respectively.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 70 patients referred to the clinic of gynecological oncology in Al-Zahra hospital from 2007 to 2014 were enrolled. They were divided into 3 groups. The first group of patients have biopsy of cervical cancer, the second group who have Pap smear with CIN I, II, III results and in fact with premalignant lesions. The third group had normal Pap smear for malignant or premalignant lesions. From all of the groups, 5 cc blood samples were taken. Using ELISA kit for HPV-16 and HPV-18, the level of antibodies against HPV high-risk was measured. Demographic data including age, marital status, smoking, family history of cancer, age at menarche, menopausal status, parity, contraceptive method, Parity, history of sexually transmitted infections and history of contraceptive pills consumption for more than a year were recorded.
  Results
  Patients with cervical cancer and pre-malignant disease had a mean age of 30/8 ± 6/45 years. The mean age of healthy patients was 45.6±8.30 y/o. The difference between the three groups’ HPV18 antibody levels in healthy individuals, patients with biopsy results CIN I, II, III and cervical cancer patients was statistically significant (P=0.047). HPV18 antibody levels between the two groups of patients with cervical cancer, and biopsy results in patients with CIN I, II, III, was not statistically significant. But the difference between healthy subjects and patients with cervical cancer was statistically significant (034/0 = P). The mean level of HPV16 antibodies in patients with biopsy results CIN I, II, III and cervical cancer patients was statistically significant (P=0.046). The difference between two groups of healthy individuals and patients with biopsy results CIN I, II, III was on the borderline (p=0.043). Also, there was no statistically significant difference between the mean level of HPV 16 antibodies in patients with cervical cancer and patients with biopsy results CIN I, II, III (P=0.476)
  Conclusion
  The study showed that antibodies against HPV 16 and less HPV18 produced following the acquisition of infection, reduces the risk of cervical cancer and abnormalities.
  Keywords: Antibodies, Cervix Neoplasms, Papillomavirus, Humen
 • M. Ghasemzadeh Qazvini, Dr Z. Salehi *, Dr H. Saeidi Saedi Pages 20-28
  Introduction
  Breast cancer is a malignant proliferation of epithelial cells that cover the breast ducts or lobes. The accumulation of DNA damage is considered as a major factor in breast cancer. One of the most important defense mechanisms is Nucleotide Excision Repair (NER). Dysregulation of DNA repair genes expression is important for breast carcinogenesis. XPC(Xeroderma pigmentosum, complementation group C) is an important NER gene that recognizes the damage caused by a variety of bulky DNA adducts. Poly AT (PAT) sequence is one of important polymorphisms in this gene.
  Objective
  This study investigated the relationship of the XPC PAT polymorphism with breast cancer.
  Materials And Methods
  In this Case-Control study, we analyzed 79 patients and 120 healthy controls. The genotyping of PAT polymorphism was performed using polymerase chain reaction (PCR) and statistical analyses were conducted by theMedCalc statistical software (version 12.1).
  Results
  Among cancer cases, the distributions of PAT-/-, PAT-/ and PAT genotypes were 66%, 10%, and 24%, respectively. Among controls, the distributions of PAT-/-, PAT-/ and PAT genotypes were 71%, 19%, 10%, respectively. The genotype frequencies did differ significantly between patients and controls (P=0.01).The frequency of PAT allele was significantly higher in patients (0.30) than in the controls (0.20), (P=0.02).
  Conclusion
  Our study suggests that XPC Poly AT sequence polymorphism might be a genetic predisposing factor for breast Cancer. However, larger population-based studies are needed for clarifying the role of XPC gene polymorphism in breast Cancer.
  Keywords: Breast Neoplasms, Polymorphism, Genetic, Xeroderma Pigmentosum
 • Dr R. Habibipour *, M. Sadeghian Pages 29-37
  Introduction
  Today, research on new antimicrobial materials is growing and nanoparticles can serve as good representative.
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the antimicrobial properties of silver nanoparticles in the removal of bacteria E.Coli isolated from industrial effluents.
  Materials And Methods
  In this experimental study, after sampling polluted industries, coliform and total coliform measurements fecal industrial wastewater microbiology was performed by standard methods. The silver nanoparticles with different concentrations of the nutrient media broth dilution method in the bacterium E.Coli isolates and standard (PTCC8739) and the effect of turbidity tubes (OD), which represents growth of bacteria at a wavelength of 600 nm spectrophotometer was read. Then, all tubes were inoculated on nutrient agar solid medium. The results were analyzed using statistical methods and software SPSS22.
  Results
  Total coliform and fecal coliform contamination was approved in slaughterhouse wastes and E.Coli (slaughterhouse industry pollution index). was isolated. With increasing concentrations, anti-bacterial activity of silver nanoparticles increased and the number of colonies was reduced, although none of the concentrations of bacteria was able to contain and eliminate the bacteria. The effect varies with type of bacteria, but this difference was not statistically significant.
  Conclusion
  The results showed that the concentration of bacteria and type of bacteria are effective on the range of antimicrobial activities of silver nanoparticles. On the other hand, although the concentrations used in the study of E.Coli were effective, but did not remove the whole bacteria and economic feasibility and other factors need to be considered in the application of nanoparticles.
  Keywords: Escherichia Coli, Nanoparticles, Silver
 • Dr Sz Jalali *, Dr A. Ghanbari, Dr S. Pooryusef Pages 38-45
  Introduction
  Gastrointestinal obstruction is a common problem in neonatal period and one of the causes of mortality in newborns. The prevallance and its outcome vary in different gerogrephical regions. Moreover, other studies have reported different contributing factors for this problem.
  Objective
  This study was conducted to investigate the prevallance of gastrointestinal obstruction, mortality rate and some associated factors in hospitalized neonates.
  Materials And Methods
  This study is a retrospective descriptive one on 103 cases of hospitalized newborns with gastrointestinal obstruction at 17 Sharivar hospital in Rasht from 2009 to 2013. The data of these cases were collected which assessed, gestational age, gender, birth weight, morbidity and mortality rate. Data were analyzed by SPSS (V. 20) software.
  Results
  In this study, 103 hospitalized newborns with gastrointestinal obstruction were studied. Most of them were term, male, with normal birth weight and Apgar score at birth more than seven. Upper and lower gastrointestinal obstructions of these newborns were 39.8% and 60.2%, respectively. In addition, morbidity and mortality was observed in %0.9 and %5.8 of newborns, respectively.There was a statistically significant correlation between gastrointestinal obstraction and amniotic fluid volume as well as diagnosis time of obstraction (P
  Conclusion
  According to the present findings, specific paraclinical diagnostic tests for evaluation of gastrointestinal obstructions due to congenital anomalies sould be considered and is effective for early diagnosis and treatment.
  Keywords: Intestinal Obstruction, Mortality, Neonates
 • S. Askarian Omran *, F. Sheikholeslami, Dr R. Tabari, Dr E. Kazemnejhad Leili Pages 46-55
  Introduction
  Marital satisfaction is an important component of married life that gives it meaning and identity. Increased marital satisfaction can improve physical health, psychological, economic development, job satisfaction and overall life satisfaction. Since nurses working under different stressful factors are exposed to more direct and indirect harmful physical and psychological conditions, determination of the extent of marital satisfaction helps improve the efficiency of this human force.
  Objective
  This study has been done to determine of effective factors on the marital satisfaction in nurses at health centers in Rasht city
  Materials And Methods
  In this study, 500 working married nurses at 8 Learning Centers and hospitals in Rasht were selected using stratified random sampling. Data were collected using ENRICH marital satisfaction questionnaire for demographic data and using 16 spss they were analyzed by Descriptive and inferential statistical tests (Independent t test, Oneway Anova, Pearson's test, Regression Logostic Ordinal Model).
  Results
  Most subjects (61/6%) had relative marital satisfaction. Between marital satisfaction and age (P=0/002), age consort (P=0/001), job history (P=0/0001), personal income (P=0/002), the place of service (P=0/0001), shift work, employment status (P=0/0001) number children (P=0/001) there was a significant relationship.
  Conclusion
  The results of this study indicate relative marital satisfaction of nurses with shift work as an effective variable. Given the importance of preserving the family, it seems that focus on the strategies for improving job satisfaction and consideration of hard working condition could be helpful.
  Keywords: Marriage, Nurses, Satisfaction
 • Dr J. Mohamadi, Dr F. Niyazmand, S. M Maleki Ziabari* Pages 56-60
  Introduction
  Poisoning is a major problem which threatens health throughout the world.
  Objective
  Because of the presence of such cases in the statistics of the cases assisted by pre-hospitalization emergency services, the present paper aims to epidemiologically investigate intentional and unintentional poisoning cases assisted by Guilan Emergency Services during the period between 2012 -2013.
  Materials And Methods
  The present study is a descriptive – cross-sectional one analyzing patients’ status and the month of occurrence through providing and reviewing a checklist involving variables such as age, gender and the type of intentional or unintentional poisoning. Data are analyzed using SPSS 19 in significance level of 0.05.
  Results
  According to the results, among the total number of 3789 poisoning cases in Guilan occurred from 2012 to 2013, 69.5% were males and 30.5% were females. Most cases occurred in the age range of 21- 30 years (37.3%). Most cases of intentional poisoning included abuse of pharmaceuticals and medicine, especially Benzodiazepines and most unintentional cases included addictive drug abuse. The highest occurrence rate belonged to June.
  Conclusion
  The most prevalent type of intentional and unintentional poisoning cases is drug-induced poisoning. Hence, authorities are required to pay more and specific attention to the issue.
  Keywords: Emergency Medical Services, Poisoning
 • Dr F. Milani, Dr B. Motamed, F. Salamat, Dr Sm Ghodsi Khorsand* Pages 61-68
  Introduction
  Anemia is one of the most common problems during pregnancy, whose maternal and fetal complications have been reported in many studies, most of which do not show any correlations and some at times were in contrast.
  Objective
  The present study aims to compare post-delivery maternal and fetal complications among anemic and non –anemic women who have been admitted to Al-Zahra hospital for delivery.
  Materials And Methods
  This study was conducted through a case-control analysis among 422 pregnant women who delivered their babies in the third trimester of their pregnancy. 211 cases of anemic women with HB
  Results
  The mean age was 28.80±6.68 yrs for anemic women and 28. 33.71yrs for the non-anemic. There was a significant difference between various levels of BMI among anemic and non-anemic women who had delivered a baby (p=0.029) but no significant statistical difference between the means of the two groups was observed (p=0.13). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of parity (P=0.55), pre-eclampsia(P=0.79), placenta abruption(P=0.72), preterm labor(P=0.25), neonatal Apgar score (P=0.44)¡ IUFD (P=0.12), IUGR(P=0.57),neonatal meconium excretion(P=0.23). The mean, the standard deviation, and the median of ferreting among anemic women were 44.68 ± 29.04 and 40, respectively and the mean and the standard deviation of TSH were 1.53±2. 16and its median was 2.
  Conclusion
  In this study, a significant association between maternal anemia and pregnancy and fetal complications was observed. The results could be due to the removal and treatment of people with hereditary anemia. Therefore, further studies considering different types of anemia are suggested.
  Keywords: Anemia, Epidemiology, Pregnancy Complications, Pregnancy Trimester, Third
 • Dr A. Mirmansouri, Z. Mahmoodi *, Dr V. Imantalab, Dr Am Sadeghi, Dr Gh Kanaani, Dr N. Nasiri, Ma Fathi Pages 69-78
  Introduction
  Oxygenation decreases during the early period after the open heart surgery. In order to Prevention of this disease and treat, the studies have been performed in the early mobilization with postoperative rehabilitation program.
  Objective
  To evaluate the early mobilization as an intervention on the respiratory condition of the patients after the coronary artery bypass surgery.
  Materials And Methods
  A clinical trial with eighty Eighty patients after coronary artery bypass surgery were divided Random fix block in two groups of forty people. In the intervention group, in addition to the usual hospital practice and active movement on the bed, they walked a distance of twenty meters in two intervals: the first one, twenty- four hours after the surgery and removing the endotracheal tube and the second one, after six hours in the ICU. Blood gas analysis, expiratory peak flow and CXR were evaluated before and after the mobilization. All assessments of the intervention group were performed for the control group. Data were analyzed by the statistical software with SPSS version 20 and Significant level p
  Results
  Based on statistical results, most measured parameters in the control group were improved. After the second time, the early mobilization indicates a significant difference in Arterial blood oxygen saturation(SaO2) rate in the intervention group 95/77±2/14 and the control group 94/2±3/03 per cent(p=0/009); peak expiratory flow rate in the intervention group 167/2±49/1 and the control group137±40/55 lit/min(p=0/004); and Arterial oxygen pressure (PaO2) rate in the intervention group 76/59±7/18and the control group71/4±9/63 mmHg =p)0/008).
  Conclusion
  The early mobilization after the coronary artery bypass surgery indicates an improvement in oxygenation with the evaluation results.
  Keywords: Accelerated ambulation, Coronary artery bypass grafting, Rehabilitation
 • Sh Manzomeh, Dr Aa Hosseinkhanzadeh *, Dr I. Shakerinia Pages 79-88
  Introduction
  Children with cancer expose families, especially mothers, to numerous challenges and cause parents to suffer from a lot of stress. In many cases, the pressures arising from caring for children with cancer tend to grow so intensely that can affect the quality of life of the parents.
  Objective
  This study aims to analyze the impact of Stress Management Training on improving the quality of life of the mothers with leukemic children.
  Materials And Methods
  The present study is an experimental research with a pre-test/post-test control group design. The statistical population of the study comprised of all mothers of leukemic children between 4 and 6 years of age living in Rasht, Iran, in the school year 2014-2015. 30 mothers with the inclusion criteria were randomly selected as the sample and were randomly placed into experimental and control groups. The researchers administered the short-form 36 (SF-36) questionnaire (Warosherbon, 1992) among the two groups at both pre-test and post-test stages. The experimental group received ten 70-minute sessions of Stress Management Training, whereas the control group did not receive any such an intervention.
  Results
  Data analysis indicates a significant difference between the experimental and the control group in terms of mean scores of life quality (p
  Conclusion
  The results of this study suggest that, besides instrumental and informational empowerment strategies such as the funding of treatment and education, mothers of children with cancer also need emotional support and psychological intervention in order to enjoy improvement in quality of life.
  Keywords: Leukemia, Mothers, Quality of Life, Stress, Psychological
 • Naderi Nabi B, Sedighinejad A, Haghighi M, BiazarG *, Rimaz S, Hashemi M, Khanjanian G Pages 89-96
  Introduction
  Poor control of postoperative acute pain will result in various acute and chronic complications. Nowadays, a multimodal approach is used to control post-operative pain. Pregabalin and gabapentin have been shown to have analgesic effects on postoperative pain as a Gaba-Amino-Buteric Acid (GABA) analogue with minimal side effects.
  Objective
  The aim of this study was to compare the analgesic effects of pregabalin with that of gabapentin in the prevention of postoperative pain in patients undergoing tibia fixation surgery.
  Materials and Methods
  Sixty patients, candidate for tibia fixation surgery under spinal anesthesia, were randomly assigned into two groups. For the intervention group(P), 150 mg oral pregabalin one hour before surgery and for the intervention group(G)300 mg oral gabapentin were prescribed two hours before surgery .Visual Analogue Scale (VAS) for pain assessment, opioid consumption, nausea, vomiting and vertigo were evaluated in a 12 hour period after surgery. If pain score (VAS) was more than three, intravenous morphin (0.1 mg/kg) was administered .Chi-Square and repeated measurement and t- tests were used for statistical analysis.
  Results
  The results of the study showed that there was no significant difference between the two groups, regarding pain, nausea, vomiting and vertigo in measurement point times (p>0.05). However, it was found that VAS score in the two groups decreased during 12 hours postoperatively but there was no statistically significant difference between the groups (p=0.22, F=1.5).
  Conclusion
  Administration of a single dose of pregabalin orally (150 mg) or gabapentin (300 mg) before orthopedic surgery reduced post operative pain, opioid consumption and consequently the rate of nausea and vomiting.
  Keywords: Gabapentin, Pain, Postoperative, Pregabalin
 • Salari A, Mirbolouk F, Poursadeghi M *, Kheirkhah G, Ashouri A, Shishehgar R, Ghanbari A, Hasandokht T, Pourbahador R, Moadab F, Habibnejad S Pages 97-105
  Introduction
  Despite the benefits of Percutaneous Coronary Intervention (PCI) in reducing major cardiovascular complications, the risk of thrombotic complications still remains a major concern. While the efficacy of aspirin in primary and secondary prevention in patients with coronary artery disease and acute coronary syndrome is well documented, the precise dose of aspirin is still questionable.
  Objective
  Evaluation of efficacy and safety of high doses of low dose aspirin in patients with ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) who were under the Primary PCI.
  Materials and Methods
  In this study, the method of randomized clinical trial double blind controlled on patients with STEMI, referred to the Rasht hospital for a year was performed. Short-term outcome based on the individual situation until 30 days after the operation defined that variables including the re ischemia, major bleeding, stent thrombosis, stroke, death from heart problems and revascularizations were re-evaluated.
  Results
  Among 175 patients enrolled, there were 85 patients in the group receiving low-dose aspirin (81 mg) and 90 patients in the group receiving high-dose aspirin (325 mg). Significant differences between complications after PCI except for cardiogenic shock were not observed between the groups.
  Conclusion
  The use of low-dose aspirin instead of high-dose aspirin, is associated with fewer side effects and better performance.
  Keywords: Angiography, Aspirin, Percutaneous Coronary Intervention
 • MostafaGharehbaghi M, Ghergherehchi R * Pages 106-112
  Introduction
  Neonatal hypoglycemia is an emergency condition requiring immediate treatment to prevent serious outcomes. Today, blood glucose meter is a current method for detecting blood glucose in the health centers of our country, while the hypoglycemia can not be confirmed or denied certainly with glucometer.
  Objective
  This study aimed to evaluate the accuracy of blood glucose meter in comparison to that of laboratory method and determine the optimal cut- 0ff point in detecting neonatal hypoglycemia by glucometer.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted in the neonatal intensive care unit of Al Zahra Hospital from September 2013 to March 2014. In infants with risk factors of hypoglycemia blood glucose was tested with blood glucose meter (ACCU CHEK - Performa), if the blood glucose was under 60 mg/dl. Simultaneously, the venous blood glucose values were done on (Selectra2) auto analyzer by glucose oxidase method. Sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of glucometer were determined.
  Results
  Hypoglycemia was observed in 32% and 33% of neonates, respectively with glucometer and laboratory methods. A weak correlation was observed between the results of glucometer and laboratory methods (r=0.275). In this study, the optimal cut – off point by glucometer was found to be 54 mg/dl and sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value and a negative predictive values of glucometer were 45.45%, 74.6%, 65%, 46.8% and 73.5% respectively. According to ROC curve area under the curve (AUC) was 0.616.
  Conclusion
  According to the results obtained in this study, glucometer has not sufficient diagnostic value to detect neonatal hypoglycemia. Blood Glucose meter results should be confirmed using a laboratory method.
  Keywords: Hypoglycemia, Infant, Laboratories