فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 4 (پاییز 1394)
 • پیاپی 4 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • هاشم ادیبان، کمال درانی صفحات 1-20
  هدف
  پژوهش حاضر تعیین رابطه ی فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان در دانشگاه تهران می باشد.
  روش
  از نوع کاربردی و به روش پیمایش با رویکرد توصیفی است و نمونه پژوهش شامل 105 نفرازکارکنان دانشگاه تهران( 21مرد و84 زن) از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده ازفهرست وارسی عملکرد وپرسشنامه مدیریت دانش گردآوری شد، تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آماری(Tمستقل، تحلیل واریانس، یومن وایتنی ،ضریب همبستگی پیرسون ومیانگین) انجام شد.
  یافته ها
  وضعیت مدیریت دانش در بین کارکنان پایین تر از میانگین فرضی(3) و عملکرد شغلی بالاتراز میانگین می باشند و میزان مدیریت دانش وعملکرد شغلی در بین متغیرهای جمعیت شناختی:(جنس، سن، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت)، متغیر سن با مدیریت دانش ؛ وسن وجنسیت با عملکرد شغلی تفاوت معنا داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  بین شاخص های مدیریت دانش با شاخص های عملکرد شغلی، تنها شاخص کسب دانش با شاخص های عملکرد شغلی(عملکرد وظیفه ای وزمینه ای) رابطه معناداری نشان داد وبین دیگر متغیرها رابطه معناداری یافت نشد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کارکرد شغلی، متغیرهای جمعیتی
 • میترا صمیعی صفحات 21-40
  هدف
  هدف این پژوهش حاضر شناسایی رسانه های اجتماعی ب و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان حوزه حفاظت رقمی بر مبنای مدل لانه زنبوری برای به اشتراک گذاری محتواهای علمی است.
  روش شناسی : پژوهش حاضر از نوع تحلیلی و رویکرد کیفی به روش مطالعه دلفی از طریق 15 سوال باز در بین 20 متخصص عضو یک گروه تخصصی حفاظت رقمی با بافت های مختلف فرهنگی اعم از کتابخانه، موزه، آرشیو، انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میزان آشنایی پاسخ دهندگان نسبت به برنامه فیسبوک 25% و برنامه LinkedIn. 22%، 20% Foursquare، ویکی ها 15%، یوتیوب 10%، تویتر 8%، است و هیچیک با دروازه پژوهشی که وب سایت اجتماعی مخصوص متخصصان است، آشنا نبودند و درصد صفر بود. متخصصان برای به روزرسانی منظم اطلاعات در اهداف کاری و بالابردن بهره وری 100% از فیسبوک، در به دست آوردن اطلاعات 90% از فیسبوک و یوتیوب ، دبرقراری ملاقات و ارتباط شبکه ای 90% فیسبوک و LinkedIn، در تبادل و اشتراک دانش 100% از LinkedIn و فیسبوک استفاده می کنند. 90% متخصصان انحراف فکری را در فیسب.ک و یوتیوب، 10درصد هم اتلاف زمان بهره وری، بهره وری پایین در یوتیوب و تویتر از معایب اسفاده از رسانه های اجتماعی در تحقیقات علمی بیان کردند. مزیت خود رئیس بودن(مدیریت زمان، دموکراسی) 100% در فیسبوک، LinkedIn ذکر شده است. از 7 بلوک مدل لانه زنبوری، به اشتراک گذاری 100% در فیسبوک و LinkedIn، حضور 90% در Foursquare، هویت، ارتباطات، گروه ها و گفتگوها 90% در فیسبوک و LinkedIn و شهرت 90% در، LinkedIn ذکر شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج ان بررسی نشان می دهد که اجزای کلیدی مدل لانه زنبوری رسانه های اجتماعی می تواند در تبادل دانش بین متخصان با شیوه های بدست آوردن اطلاعات، تبادل اطلاعات و اشتراک دانش، بروزرسانی اطلاعات، ملاقات و ارتباط شبکه در حوزه های مختلف علوم و نیز برای درک نیازهای تعاملی و نحوه ی تغییر این نیازها در طول زمان به کار گرفته شود. رسانه های اجتماعی بخش اساسی ارتباطات روزانه کاری در حوزه تحقیقات علمی کشور است. در بین رسانه های اجتماعی بخش اساسی ارتباطات روزانه کاری در حوزه تحقیقات علمی کشور است. در بین رسانه های اجتماعی مورد بررسی در پژوهس حاضر، فیسبوک و LinkedIn در 7 شاخص کلیدی مدل لانه زنبوری بیشترین کاربرد را دارد.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، مدل لانه زنبوری، تحقیقات علمی، تبادل دانش، متخصصان اطلاعاتی، کتابداران، شبکه های پیوسته
 • فاطمه هلالیان مطلق، محمدحسن زاده صفحات 41-60
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره وری منابع انسانی است.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 300 نفر از کارمندان شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر چند تن از متخصصان مدیریت ، اساتید و استفاده از آن در چندین پژوهش محاسبه شد. جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب محاسبه شده برای کل پرسشنامه 098/0 محاسبه گردید. در نهایت به منظور بررسی و مقایسه توصیفی و استنباطی داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون فرید من استفاده شده است.
  یافته ها
  بین ابعاد مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از این میان بعد خلق دانش و بعد مکانیزم های نو آوری بیشترین رابطه را با بهره وری منابع انسانی دارد. همچنین بعد کاربرد دانش و بعد اعتقادات و فضای سازمان بیشترین تاثیر را بر بهره وری منابع انسانی دارند. در نهایت بر اساس رتبه بندی ابعاد ، بعد کاربرد دانش و بعد صلاحیت منابع انسانی دارای بیشترین اهمیت در بهره وری منابع انسانی است.
  نتیجه گیری
  سازمان ها باید نسبت به بهبود بهره وری منابع انسانی در جهت تقویت و استفاده از دانش نیروی انسانی که مهم ترین عامل افزایش بهرهوری است گام بردارند و از توانایی های ذهنی و فکری کارکنان در جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت حمایت کنند.
  کلیدواژگان: بهره وری، خلاقیت سازمانی، مدیریت دانش، منابع انسانی
 • سپیده دادخواه، عاصفه عاصمی، محمدرضا عابدی، فرشته مشهدی صفحات 61-80
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد.
  روش
  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی - توصیفی و جامعه پژوهش 2454 تو و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوهن 368 تو کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان است. تمام کارکنان این شرکت بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوهن استفاده شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود که پایایی آن بر حسب ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0.94 بدست آمد. برای تحلیل پاسخنامه های دریافتی، در سطح آمار توصیفی از فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون های t دو نمونه ای، آزمون آنوا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد پالایش نفت اصفهان بین عوامل جمعیت شناختی بررسی شده فقط بین جنسیت و میزان پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت رابطه معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد کارکنان زن و مرد در مورد میزان پیاده سازی زیرساخت های سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان دیدگاه های متفاوتی دارند، و کارکنان زن نسبت به میزان پیاده سازی زیرساخت های سازمانی و فناوری مدیریت دانش خوش بین ترند و نگرش بهتری دارند در نتیجه برای پیاده سازی گسترده ی مدیریت دانش در سازمان، باید به ویژگی های جمعیت شناختی آزاد توجه داشت.
  کلیدواژگان: عوامل جمعیت شناختی (عوامل دموگرافیک)، مدیریت دانش، شرکت پالایش نفت اصفهان
 • حسین صمدی میارکلایی، حمزه صمدی میارکلایی صفحات 81-100
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثرات علی رفتار شهروندی سازمانی و شاخص های آن بر اشتراک گذاری دانش میان کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران می باشد.
  روش
  روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها بوسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش مورد تائید قرار گرفت. هم چنین بر اساس نتایج، مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تائید شد و نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی کننده معنی داری برای اشتراک گذاری دانش کارکنان است (46/0=β؛ Tvalue=2/81). از طرفی همه شاخص های رفتار شهروندی سازمانی نیز بر اشتراک گذاری دانش کارکنان اثرگذاری علی دارند (T ≥ 1/96).
  نتیجه گیری
  براساس نتایج باید اشاره کرد که یکی از دلایلی که منجر به موفقیت دانشی سازمان های بزرگ می شود این است که آن ها کارکنانی با رفتار متعالی دارند؛ یعنی آن ها کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، اشتراک گذاری دانش، مدیریت دانش، کارکنان زن، استان مازندران، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
 • احمدرضا احمدی میرقائد، رضا ملکی، عصمت مومنی صفحات 101-122
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ابزار استاندارد لیب کوآل انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و به روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی بود. جامعه ی آماری این پژوهش، شامل 2250 نفر از کاربران عضو کتابخانه مرکزی بوده، نمونه گیری با روش تصادفی طبقه بندی انجام شد و حجم نمونه 328 نفر بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که سطح کیفیت خدمات ارائه شده در این کتابخانه در مولفه های اثر خدمت و کنترل اطلاعات بالاتر از حداقل انتظارات کاربران بوده ولی در مولفه کتابخانه به عنوان یک مکان، نتوانسته حتی حداقل انتظارات کاربران را برآورده نماید. بر اساس این پژوهش مهم ترین مولفه ها از دیدگاه کاربران به ترتیب مولفه کنترل اطلاعات (07/60 درصد)، مولفه اثر خدمت (21/26 درصد) و مولفه کتابخانه به عنوان یک مکان (72/13 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  پس از آزمون فرضیه ها، مشخص شد در این کتابخانه بین سطوح «حداقل و حداکثر انتظارات» کاربران با «سطح دریافت خدمات»، در مولفه های لیب کوآل، تفاوت معناداری وجود دارد؛ همین طور در مولفه های لیب کوآل، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، اعضای هیات علمی و کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه در سطوح «حداقل انتظارات»، «دریافت خدمات» و «حداکثر انتظارات»، تفاوت معناداری وجود دارد. در انتها با استفاده از یافته های میدانی به دست آمده و به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات در این کتابخانه دانشگاهی، راه کارها و پیشنهاد هایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی، رضایت کاربران، کیفیت خدمات کتابخانه ها، لیب کوآل
 • محمدعلی نعمتی، ایوب گراوند، طیبه موسوی امیری، فرحناز هاشم پور صفحات 123-145
  هدف این مطالعه بررسی رابطه ی سواد اطلاعاتی با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان بود. حجم نمونه مطالعه حاضر شامل 210 نفر دانشجوی دختر و پسر بود که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند و به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. این پژوهش به روش پیمایشی و از نوع مقطعی انجام یافته و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه تدوین شده بر اساس 22 شاخصه ی برآیندی در ذیل 5 استاندارد مندرج در استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (ACRL، 2000) و مقیاس زمینه یابی مداد کاغذی سنجش خلاقیت (MPPT) تورنس به ترتیب با پایایی 97/0 و 93/0 در آلفای کرونباخ، گردآوری شده است. جهت تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS20 و آزمون پیر سون استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش بین مولفه های سواد اطلاعاتی (احساس نیاز به اطلاعات، توانایی جمع آوری اطلاعات، توانایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، کاربرد صحیح و موثر اطلاعات، آگاهی از مسائل اخلاقی و قانونی و دسترسی به اطلاعات) و خلاقیت رابطه ی معنی داری وجود دارد. از نتایج این تحقیق می توان برای بهبود خلاقیت و مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، خلاقیت، دانشجویان
|
 • Kamal Dorrani, Hashem Adiban Pages 1-20
  The present study is going to evaluate the relation between knowledge management processes and job performance of employees in university of Tehran. The research’s sample includes 105 employees of Tehran university (21 men and 84 women) using the random sampling and applying the Cochran formula. Besides, research’s data was gathered through performance appraisal checklist and knowledge management questionnaire. The analysis of information was done by using statistical methods (T -test, Anova , U Whitney, mean and Pearson correlation coefficient). The findings of the study showed that the situation of knowledge management among employees is lower than the supposed mean and that the job performance is above average. Evaluation of knowledge management and job performance among demographic variables: gender, age, educational level and history of serving demonstrated that only the age with knowledge management and also age, sex with job performance showed a significant difference. The results of the correlation coefficient between the components of the Knowledge Management and those of job performance indicated that the only significant correlation was found between the component of knowledge acquisition and the components of job performance (task and context performance) and among other variables no significant correlation was discovered
  Keywords: knowledge management, job performance, demographic variables
 • Pages 21-40
  Purpose
  The aim of this study is to identify useful models to study Honeycomb of social media platforms social media for exchange of knowledge and researchers interact with each other to share the contents of the scientific research in the scientific community.
  Methodology
  This qualitative study through 13 open question among a group of 20 researchers specialized in digital preservation of cultural and educational context was different.
  Findings: The results showed that the Facebook application with 25% and LinkedIn. With 22% in the exchange of knowledge between researchers for scientific research more applications. Social media plays an important role in the update and share knowledge. And in the meantime, Facebook and LinkedIn social media important tool for the exchange of knowledge and scientific communication of social Shdnd.rsanh because the volume of information and problems of reliability, a waste of time, intellectual deviation, productivity is low. .
  Conclusion
  The results show that social media are key components of the beehive Tvanddr scientific communication (formal and informal), the exchange of knowledge between researchers in different fields of science are very interactive and to understand the needs and how these needs change during the rest of the media: Shvd.hmannd used, proof that social media is an essential part of daily communication in areas of scientific research in the country.
  Keywords: Social media, Honey comb model, scientific research, exchange of knowledge, scientific communications
 • Fatemeh Helaliyan Motlagh, Mohammad Hassanzadeh Pages 41-60
  Aim: The aim of this study was to investigate the role of knowledge management and organizational innovation in human resources productivity.
  Methods
  This descriptive and purposes, is applied. The study population comprised 300 employees of the South Pars Gas Complex. To collect the data in this study, questionnaires were used. Content validity of the questionnaire using several management specialists, professors and use it in a number of surveys were calculated and used to calculate the reliability of Cronbach's alpha coefficient was calculated for the entire questionnaire was calculated 098/0. Finally, to evaluate and compare the data, descriptive and inferential descriptive and inferential Kolmogorov-Smirnov test, correlation, regression analysis and Friedman test was used.
  Findings: the dimensions of knowledge management and organizational creativity and productivity of human resources and there is a significant positive relationship. Among the mechanisms of knowledge creation and innovation has the greatest correlation with the productivity of human resources. Also, after application of the knowledge and belief of the organization have the greatest impact on human resources productivity. Finally, based on the ratings scale, the application of knowledge and qualification of human resources is of the utmost importance in human resources productivity.
  Conclusion
  Organizations need to improve human resources in order to boost productivity and use of manpower walk, mental abilities, thought staff for the production of goods and services with quality support.
  Keywords: Human resources, knowledge management, Organizational creativity, Productivity
 • Pages 61-80
  Purpose
  The study aims was to examine the relationship between demographic factors and perspective of employees of Isfahan Oil Refining Company about the implementation of knowledge management.
  Methodology
  It was used a survey-descriptive method in this research and the population under investigating includes all employees of Isfahan Oil Refining Company. To determine the sample size, it was used the formula of sampling i.e. Cohen. Sampling method is random stratified sampling and the tool for collecting the research data was researcher-made questionnaires with the Likert scale. In this research to determine questionnaires reliability, it was used cronbach's Alpha coefficient (0.94). The analysis was performed on the received questionnaires. It was used descriptive statistics i.e. frequency and mean; and in inferential statistics were used Two sample t-test, One-way ANOVA, and Pearson correlation coefficient.
  Findings: The findings of the study indicated that the relationship between demographic factors and the employee perspectives about implementation of knowledge management in this company, only in terms of gender there was a significant relationship.
  Conclusions
  The results showed male and female employees have different perspectives about organizational and technology infrastructure, implementation of knowledge management in Isfahan Oil Refining Company and female employees in relation of organizational and technology infrastructure, implementation knowledge management are more optimistic and have a better attitude.
  Keywords: Demographic factors, knowledge management, Isfahan Oil Refining Company
 • Pages 81-100
  Purpose
  The purpose of the present research is to assess the causal effects of Organizational Citizenship Behavior (OCB) on knowledge sharing among women staffs of Mazandaran province education and training administration.
  Method
  The methodology of this research is descriptive-survey, and is based on structural equation modeling, along with the questionnaires that used to gather the required information. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach’s alpha and its validity was confirmed by specialists in the fields of human resources management, institutional behavior and knowledge management. In addition, based on results, the path of the relationships between the variables was supported, and the research results had been analyzed by Structural Equation Modeling (SEM).
  Results
  The results indicate that the OCB is a significant predictor of knowledge sharing in staffs (Tvalue=2.81; β=0.46). On the other hand, all dimensions of OCB have a causal effect on the knowledge sharing (Tvalue≥1.96).
  Conclusion
  On the basis of the present results, it should be imply that one of the reason of the success of large organizations in the field of knowledge is this fact that they possess the staffs with excellent behaviors; it means that they show OCB.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Knowledge Sharing, knowledge management, Women Staffs
 • Ahmad Reza Ahmadimirgaed, Reza Maleki, Esmat Momeni Pages 101-122
  Purpose
  we aimed to assess the level of service quality in the central library science and culture using standard tools LibQual, examining the differences between user's expectations and the level of services received determined by the need to improve the service components and to prioritize the elements of a list view of the library. This study assessed the quality of library services based on user's expectations in three levels: minimum, maximum estimated and analyzed.
  Method
  The study population consisted of 2250 members of the Central Library, Science and Culture, including doctoral students, graduate students, undergraduate students, faculty and employees. Given the sheer size and distribution of the study population, random stratified sampling was used. The sample of study includes 328 students.
  Finding: Our findings indicated that the influence of the level of service received, the Central Library of Science and Culture, with a mean (33/7) is more than the other dimensions. But the library as a place was not able to meet user's needs and their expectations and with a mean (58/3) to have the lowest level of service received. According to user's perspective, information control (07/60%), service work component (21/26%) and the component library as a place (72/13 percent) were the main important component, respectively.
  Conclusion
  After testing the hypotheses, it was determined that in LibQual components there was a significant relationship between the user's highest and lowest expectations and the level service received. Also there was a significant difference among perspectives of doctoral students, graduate students, undergraduate students, faculty and employees in the lowest expectations", "the highest expectations" and "received services". Finally, the results obtained in the field and to improve the level of service quality in academic libraries, solutions and recommendations are presented.
  Keywords: LibQual, quality of service, user satisfaction, Assessment of Academic Librarie
 • Mohammad Ali Nemati, Farahnaz Hashem Pour Pages 123-145
  The main objective of this study was to investigate the relationship between information literacy and creativity of students. The sample size of this study consisted of 210 male and female students were enrolled in the academic year 93-92 were selected by stratified random sampling method. This study was a cross-sectional survey and for data collecting used a questionnaire based on the standards set forth in 22 indicator outcome following 5 capabilities of information literacy standards for higher education (ACRL, 2000) and pencil and paper scale survey to measure creativity (MPPT) Torrance that for first questionnaire 0/97 and for second questionnaire 0/93 reliability in Cronbach's alpha, was obtained. To analyze the data obtained the Software SPSS20 and Pearson test was used. Based on the findings of the information literacy components (feel the need, the ability to gather information, the ability to evaluate and analyze the information, correct and effective use of information, awareness of ethical and legal issues and access to information) and creative relationship there significant. The results of this study can be used to improve creativity and information literacy skills.
  Keywords: information literacy, creativity, students