فهرست مطالب

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - پیاپی 9 (بهار 1394)
 • پیاپی 9 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناهید سجادیان، سید خلیل سیدعلی پور، لیلا کشتکار*، ولی مریدی صفحات 1-24

  کلانتری ها و ایستگاه های پلیس به عنوان پیشخوان نیروی انتظامی از ارکان مهم پیشگیری از جرم به شمار می آیند که به طور مستقیم در تامین امنیت شهروندان دخیل هستند. دسترسی سریع و به موقع به این مراکز در جوامع شهری اهمیت بسیاری دارد. هدف عمده این پژوهش چگونگی توزیع جغرافیایی و مکانیابی بهینه این مراکز با توجه به استانداردها و ضوابط علمی بوده است. در این راستا با بهره گیری از امکانات سامانه اطلاعات جغرافیایی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تعیین شعاع استاندارد عملکردی هر کلانتری و درنهایت با بهره گیری از شاخص همپوشانی برای مکانیابی بهینه فضاهای شهری به منظور احداث کلانتری در این شهر اقدام شده است. داده های مکانی از نقشه های رقومی تهیه و داده های توصیفی نیز با استفاده از آمار و پژوهشهای میدانی جمع آوری شده است. سپس، برای هریک از عوامل تاثیرگذار در مکانیابی کلانتری ها لایه های مرتبط تهیه شده است و با توجه به میزان تاثیر هریک از معیارها و مقایسه های زوجی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن لایه ها نیز محاسبه شد. درنهایت با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی اراضی شهر اهواز برای انتخاب مکان مناسب برای استقرار کلانتری ها در 10دسته از بسیارزیاد تا بسیارکم تقسیم بندی شد. نتایج پژوهش گویای آن است که توزیع فعلی کلانتری ها در منطقه مورد مطالعه متناسب نبوده و بیشتر کلانتری ها در قسمتهای مرکز شهر متمرکز هستند و نواحی حاشی های شهر از وجود این مراکز بی بهره اند.

  کلیدواژگان: کلانتری، توزیع فضایی، مکانیابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، اهواز
 • حسن اسماعیل زاده، آرمان مسلمی*، حسین حسین زاده صفحات 25-48

  امروزه بیشتر کلانشهرها از پتانسیل و توانایی لازم برای گردشگری خصوصا در سطح ملی و بین المللی برخوردار بوده و جمعیت زیادی از گردشگران را به طرف خود جذب میکنند لذا توجه به امنیت اجتماعی آنها در چنین شهرهایی امری لازم و ضروری است. فقدان امنیت و یا احساس عدم امنیت در بین گردشگران میتواند این صنعت درآمدزا را تهدید کند. براین اساس، هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل میزان امنیت اجتماعی گردشگران در شهر تبریز است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمعآوری داده ها از روش های کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه، و مشاهده) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل میانگین گیری، آزمونهای t-test، رگرسیون چندمتغیره، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را، گردشگران شهری داخلی وارد شده به شهر تبریز در سال 1394 تشکیل میدهد که با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 384 نمونه برآورد شده است، و این رقم جهت اطمینان بیشتر به 390 نفر افزایش داده شده است. روش نمونه گیری به شیوه تصادفی از نوع خوشه ایچند مرحله ای میباشد. اعتبار ابزار تحقیق با استفاده از اعتبار صوری و پایایی سوالات آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد بالاتر از 7/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان تحصیلات، سن، سواد، وضعیت تاهل، میزان درآمد، نقش نیرویانتظامی و رسانه ها به مقدار بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری تاثیر داشته و در این میان وضعیت کالبدی – فیزیکی شهر تبریز کمترین تاثیر را از نظر گردشگران شهر داشته است.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، گردشگری شهری، فضاهای شهری، شهر تبریز
 • پروانه زیویار، محمدرضا درودی * صفحات 49-68

  خدمات شهری بهعنوان ابزار مدیریت توسعه شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت بازمی ماند. پراکنش بهینه و عادلانه آن منطبق با خواست مردم در فرایند برنامهریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. توزیع نابرابر شبکه معابر، سطح روشنایی، فضای سبز و غیره مدیریت شهری را نه تنها در ارایه خدمات عمومی شهر به شهروندان با مشکل روبرو ساخته است بلکه امنیت شهری را نیز در مناطق مختلف شهری افزایش یا کاهش داده است. پژوهش حاضر تاثیر عدالت فضایی را بر امنیت شهری در دو منطقه 4 و 18 شهر تهران با تجزیه و تحلیل سرانه های شهری و انطباق آن با مصادیق و شاخصهای برقراری عدالت و تحقق امنیت شهری برای شهروندان مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش به صورت کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آمار و اطلاعات کتابخانهای و پرسشنامه تدوین شده و یافته های کمی نیز با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل شده است. از نتایج این پژوهش نیز پایین-بودن سرانه های شبکه معابر و روشنایی و توزیع خدمات عمومی شهر در منطقه18 میباشد که سبب گردیده امنیت شهری بسیار پایینتر از منطقه4 باشد. در نهایت، پیشنهادهای کارایی در راستای ارتقای امنیت در سطح مناطق شهر تهران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: عدالت فضایی، امنیت شهری، توزیع خدمات، مناطق 4 و 18
 • مسعود مجردکاهانی، زهره نژاداکبری راوری * صفحات 69-92

  برخلاف دستیابی به فناوری های عظیم در قرن گذشته زمین لرزه همچنان مهارنشدنی به نظر میرسد. وقتی زلزله ای رخمی دهد شهر به صورت یک سیستم از آن تاثیرمی پذیرد و به عبارتی عناصر شهری نه تنها خود از تکان زلزله و سایر آثار جانبی آن متاثر میشوند بلکه در عمل متقابل سیستمی سایر عناصر شهری را تحت تاثیر قرارمی دهند. یکی از مهمترین این عناصر شبکه معابر می باشد؛ معابری که با توجه به طول و عرضشان سبب انسداد مسیرها میشوند و ممکن است پس از وقوع زلزله اختلالاتی را در امدادرسانی و تخلیه اضطراری افراد ایجادنماید. به همین منظور در پژوهش حاضر به ارایه مدلی برای ارزیابی خسارات و آسیب پذیری معابر شهر کرمان پرداختیم. همچنین با توجه به موقعیت مراکز انتظامی میزان انسداد طولی و عرضی هر مرکز را به دست آورده ایم. روش تحقیق در این پژوهش، بر اساس روش و ماهیت توصیفی می باشد و بر اساس هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی خیابانهای اصلی و فرعی شهر کرمان میباشد. به منظور به دستآوردن مسیرهای مناسب نقشه های تهیه شده حاصل از GIS شهر کرمان استفاده شدهاست. پس از انجام بررسی های لازم و به دست آوردن نتایج حاصل از GIS میزان انسداد طولی و عرضی هر کلانتری و میزان کارایی آنها پس از وقوع زلزله مشخص گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان انسداد طولی و عرضی هر کلانتری در هر منطقه متفاوت میباشد. بعضی از مراکز در انسداد بالا قراردارند به همین منظور میتوانند در امدادرسانی اختلالاتی را به وجود آورند.

  کلیدواژگان: زمینلرزه، مسیر، عوامل انسداد مسیر، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مراکز انتظامی
 • محمدحسین سرایی، سید مصطفی حسینی * صفحات 93-120

  جرم یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وقوع و رشد آن امنیت اقتصادی و اجتماعی را تهدید می کند. همچنین موجب افزایش هزینه های امنیتی، انتظامی، اجتماعی و خصوصی میشود. رشد بی رویه جمعیت در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزهکاری، بحران مسکن، شرایط نامطلوب کار، مسائل زیست محیطی، حاشیه نشینی و ده ها مشکل دیگر است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل کالبدی و محیطی نظیر کیفیت محیط مسکونی، تراکم جمعیت و فعالیت و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز و جرایم خاص هریک از مناطق 6گانه کلانتری شهر یزد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و برای آزمون فرضیه تحقیق از روش های کمی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای مقایسه فضایی جرایم و طراحی نقشه ها نیز از نرم افزار GIS بهره گرفته است. از طرفی در تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، از آزمون های آماری خیدو، Binominal، تی چندمتغیره با نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده های آماری پژوهش به 2بخش قابل تقسیم است: نخست؛ مجرمان زندان مرکزی شهر یزد، که حجم نمونه در جامعه مذکور ازطریق فرمول کوکران تعیین شدهاست، دوم؛ آمار مرتبط با داده های کلانتری های 6گانه شهر یزد در سال 1390 که تحلیل فضایی جرم با استفاده از این داده ها صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان افزایش گرایش به جرم به مراتب بالاتر از افزایش توسعه کالبدی و جمعیتی در شهر یزد می باشد. با بررسی های انجام-شده در تحلیل فضایی جرم در شهر یزد منطقه12 و 14 کلانتری بیشترین ثبت جرایم را به خود اختصاص داده اند که نشان می دهد اسکان های غیررسمی در افزایش جرم تاثیر بهسزایی دارند. همچنین در تحلیل کیفیت مسکونی از 4شاخص میزان زیربنا، کیفیت محیط زندگی، تعداد اتاق در واحد مسکونی و نوع مالکیت استفاده شد که همگی نقش موثر کیفیت محیط مسکونی در میزان جرایم را تاییدکرد.

  کلیدواژگان: جرم، تحلیل فضایی، مناطق جرم خیز، شهر یزد
 • الیاس اسلامی، واحد آقایی *، احد بدلی، علی جسارتی صفحات 121-142

  جرایم شهری زاییده گریزناپذیر جمعی شدن و تراکم افراد انسانی در شهرها است. جرم و جنایت به عنوان یک عامل نگران کننده اجتماعی در فضاهای شهری امنیت شهروندان را با مشکل مواجه کرده است. مباحث خشونت شهری و جرایم و ارتباط آن با بافت فیزیکی شهرها ازجمله مباحث مهمی است که در تمامی جوامع به اشکال و میزان گوناگون و متفاوت مشاهده می شود. در این پژوهش سعی شده است تا میزان وقوع جرایم در بافت های مجاز و غیرمجاز شهری به صورت تطبیقی در شهر پارس آباد مغان مورد بررسی قرارگیرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری شامل ساکنانی است که در دو بافت موردمطالعه ساکن هستند. برای جمع آوری داده ها براساس روش کوکران 350نمونه از ساکنان برای بررسی میزان جرایم در محل سکونت آنها به طور تصادفی انتخاب شدند. ازاین بین، 175خانوار از بافت مجاز و 175خانوار نیز از بافت غیرمجاز انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (مانند آزمون تیتست، کایدو، تحلیل میانگین چندجامعه) و همچنین برای سطح بندی جرایم از مدل تحلیل خوشه ایاستفاده شده است. نتایج کلی به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان وقوع جرایم در بافت غیرمجاز شهری بیشتر از بافت مجاز است. به عبارت دیگر، بین نوع بافت کالبدی شهرها و میزان جرایم رابطه معنی داری وجوددارد.

  کلیدواژگان: جرایم شهری، کالبد شهر، بافت مجاز، بافت غیرمجاز، محه های شهری، شهر پارس آباد
|
 • Nahid Sajadian, Sayed Khalil Alipur, Leila keshtekar *, Vali Moridi Pages 1-24

  Police stations, as counter police crime prevention are important elements, which are directly involved in providing security to citizens. Quick and timely access to these centers in urban communities is important.The main objective of this research had been the geographical distribution and the optimal location of these centers according to scientific standards and criteria. In this context, taking advantage of the possibilities of GIS and data analysis using standard radius determine the performance of each police station,and finally enjoying the overlap index for Optimal Positioning urban spaces in the city is to build a police station.Digital maps provide spatial data and descriptive data using statistical and field studies have been collected.Then, for each of the factors in positioning of police station, the layers were developed, due to the impact of each criterion and paired comparisons using fuzzy hierarchical analysis of the weight of the layers was calculated using an end with the the results of integrating layers of Ahvaz area to select suitable locations for the deployment of police stations in the 10 categories were classified from very high to very low.The results indicate that, the current distribution of police stations in the study area do not fit and focused more police stations in the city center and the outlying parts of the city are deprived of these centers-have.

  Keywords: Police, Spatial Distribution, location, geographic information systems, Ahwaz
 • Hassan Esmaeilzadeh, Arman Moslemi Hossein*, Hosseinzadeh Pages 25-48

  Social sense of being secure, has great importance and prominent position in state planning, that achieving and stabilizing it requires complex background and preparations, and its damage or deterioration is the cause of different contexts and agents. The concept of social security and tourists’ sense of being secure, as a key element in achieving anticipated goals, is of great importance. Tourists’ sense of being secure increases tourists’ comfort and welfare, and acceptance of conducting responsibility and commitment affairs. Investigation and analysis of the amount of social secure feeling that tourists experience in their staying period in Tabriz is the main objective of this research. This research is of the descriptive-analytic type, and library and survey methods have been used for gathering data. In order to analyze data, descriptive and analytic statistics including t-test, regression, Pearson correlation coefficient tests, and etc. in SPSS software have been used. The statistical society of this research are the domestic tourists who have entered in Tabriz in 1394. Using Kokran sampling formula, 384 samples were obtained, which was increased to 390 samples for more assurance. The sampling method is random method with clustered multistage type. The results of research show that the education level, age, literacy, marital status, income, role of police force and media has a significant effect on social secure feeling of urban tourists, while skeletal-physical condition of Tabriz city has the least effect by tourists point of views.

  Keywords: urban spaces, social security, urban tourism, Tabriz city
 • Parvaneh zarivar, Mohammadreza Dooroodi* Pages 49-68

  Municipal services as a tool of urban management and urban survival are the main factor without which life citizens of activity remains open. Optimal and equitable distribution of it in accordance with the will of the people is very important in the process of urban planning. The unequal distribution network streets, the lighting and green space, etc., urban management, not only in providing public services to the citizens of the city are too many, but also urban security in urban areas has increased or decreased. The impact of criminal justice research on urban security in two areas 4 and 18 in Tehran by analyzing the urban per capita and its compatibility with the issues and indicators of justice and the realization of urban security to citizens is examined. The applicable research and analytical method based on the data library and questionnaire writing and quantitative data is analyzed using SPSS software. The results of this study, low per capita distribution network streets and lighting and public services in the region of 18 which has caused much lower than the local urban security. In this regard, the performance in order to improve security in the four districts of Tehran is provided.

 • Zohrenezhad akbari ravari, Masoud mojarade kahani* Pages 69-92

  Despiteachievement to greattechnologyinpast centuries, earthquakesare still unbridled. When an earthquakeoccurs, thecity will beaffected. In other words,not only different pants of city will be affectedby earthquakeand its otherresult but also other elements of city will be affected in systematic reciprocal function. Oneof the most elementsisstreet networks which will be blocked because of their length and widthand also after earthquake.they may interfere in emergency evacuation and relief activities. So in this project, it will be presented one model for assessment of damages and vulnerabilities of streets.Also according to the position of police centers, each center will have gained the longitudinal and transverse obstruction.The method of this project is based on analytical anddescriptive method and according to its aim it is practical. The target population are includes all major and minor streets of KermanIn order to obtainthe appropriateroutes, GISmapsofthe city of Kerman is applied.After doing thenecessary studiesand obtaining results, thelongitudinal and transverse Obstructionof the anypolice stations inthe city of Kermanhas beenidentified and their effectiveness was determined after an earthquake.The results indicate that the block length and cross each station in each region is different. Some centers are clogging up for this purpose can bring relief disorders.

  Keywords: Earthquakes, route, route blocking agents, GIS, Police centers
 • Mohammadhossein Saraee, Seyyed Mostafa Hosseini* Pages 93-120

  Crime is a social undesirable phenomenon, the occurrence and its growth of which threatens the social and economic security. It increases cost of costs of security, law enforcement, as well as social and private costs. Irregular growth of population in urban areas causes problems such as the rise of crime, housing crisis, unfavorable working conditions, environmental issues, suburbanization and dozens of other problems. The aim of this study is investigating the relationship between physical and environmental factors such as the quality of the residential environment, population density and activities and also identification of high crime areas and specific crimes of Yazd 6-regional police offices. Analytical research method is and quantitative methods for evaluating the hypothesis are used. For data collection a questionnaire was used. GIS software was used to spatial analysis of crime and the designing maps. The analysis of the survey was done with Chi-square, Binominal, T multivariate tests by SPSS software. Statistical data is divided into two parts, First Offenders in central Prison of Yazd, the sample size of this community population is determined through Cochran’s formula, and the ones related to the data gathered from Yazd 6-regional police offices, in 1390, the spatial analysis of crime was performed using this data. The results showed that the increase in crime inclination is higher rates in comparison with increase in physical development and population in Yazd. With observations on the spatial analysis of crime in the city of Yazd, the regional police station 12 and 14 have the highest recorded crimes, that show informal habitation is significantly effective in increasing crime. Furthermore, in the residential quality analysis for indexes of the infrastructure, the quality of the living environment, number of rooms of housing unit and the type of ownership were used, all of which approved the effective role of quality of residential environment rate of crimes.

  Keywords: Crime, Spatial Analysis, Crime-prone areas, Yazd city
 • Elyas Eslami, Vahed Aghaei *, Ahad Badali, Ali Jesarati Pages 121-142

  Urban crime brought about the inevitable mass and density of human population is in cities. Crime asan agent of social concern in urban areas, Security of citizens is at risk. Urban crime and its relationship to the physical fabric of cities, among the issues that are important in all societies there are different forms and levels in this study, the rate of crime in the context of standard and nonstandard Parsabad in the city are examined. Depending on The Purpose of the Study, It is an Applying Research and in Nature and Methodology, It is a Descriptive-Analytical Research. The data and information's collection method in this study libraries and surveying. The statistical population includes residents who live in both standard and nonstandard context. The population consists of households that live in the city of Parsabad. The main tool to collect data in this study is a questionnaire. Sample size is 350 households. Of these, 175 households live in Informal areas and 175 households living on Formal parts. For sampling a random method is used. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods (T test, chi square, ANOVA) and for the level of crime, the cluster analysis model is used. The results indicate that the crime rate in unauthorized areas is higher. In other words, there is a significant relationship between the physical texture of cities and crime rates.

  Keywords: urban crime, Physical Fabric of the City, Formal Texture, Informal Texture, Urban Neighborhoods, Parsabad City