فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 18 (تابستان 1395)
 • پیاپی 18 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهرا امیرحسینی، معصومه قبادی صفحات 1-15
  مقاله حاضر مروری است بر روند دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار و نیز اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده دنیا و بازارهای اسلامی را مورد مقایسه قرار می دهد. از آنجا که تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در یک دهه گذشته با تغییر و تحولات چشمگیری مواجه بوده ضروری به نظر می رسد تا مروری بر این فرآیند داشته باشیم. از طرف دیگر از آنجا که نیاز به نقدینگی در چارچوب اسلامی به خوبی تشخیص داده شده است در این پژوهش نمونه های مختلف فرآیند اوراق بهادار سازی در قانون اسلامی از جمله اوراق بهادار سازی مبتنی بر مرابحه و اوراق بهادار سازی مبتنی بر اجاره را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت در می یابیم که فرآیند اوراق بهادارسازی در بازارهای اسلامی نباید در تعارض با اصول اساسی امور مالی اسلامی نظیر امور مالی بدون ربا باشد . این در حالی است که فرآیند اوراق بهادار سازی در بازارهای عمدهدنیا در تعارض با چنین هنجارهایی می باشد.
  کلیدواژگان: اوراق بهادار سازی، نهاد واسط، بانی، سرمایه گذاران
 • علیرضا پورابراهیمی، شهرام بابالویان، محمد جواد ساده وند صفحات 17-33
  اوراق بهادارسازی کارایی بازار و بهره وری سرمایه را در صنعت بیمه افزایش می دهد. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای کسب و کار جدید افزایش دهند که موجب کاهش هزینه سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام آنها می شود.
  اوراق بهادارسازی این فرصت را به شرکت های بیمه می دهد تا از سودهای نهفته در قراردادهای بیمه ای موجود در ترازنامه خود استفاده کنند، به عبارت دیگر یک منبع تامین مالی برای شرکت های بیمه ای فراهم می شود. این در حالی است که روش های تامین مالی سنتی اغلب به واسطه قوانین و مقررات با محدودیت هایی روبرو هستند.
  معاملات اوراق بهادار با پشتوانه ابزارهای بیمه منجر به افزایش نقدشوندگی این ابزارها می شود و شرکت ها می توانند شفافیت دارایی ها و بدهی های خارج از ترازنامه خود را که عموما با عدم نقدشوندگی، پیچیدگی و ابهام همراه هستند، افزایش دهند.
  کلیدواژگان: اوراق بهادارسازی، بیمه گر، نهاد واسط، ناشر، بیمه عمر
 • فریدون رهنمای رودپشتی، مهدی یار سرشار، سیدمحمدجواد میرطاهر صفحات 35-50
  شرکت های لیزینگ نقش مهمی را در تامین نیازمندی های بنگاه های تولیدی و خانوارها بر عهده دارند. این شرکت ها می توانند با ارائه سبد محصولات خود، مشکل نقدینگی مشتریان خود را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما با وجود مزایای فوق، صنعت لیزینگ تا به امروز یکی از صنایع نسبتا نوپا و کمتر توسعه یافته در ایران محسوب می گردد. یکی از موانع مهم در مسیر رشد و توسعه شرکت های لیزینگ، عدم موفقیت این شرکت ها در تامین منابع مالی مطمئن و پایدار در دوره های مختلف زمانی است. دشواری های موجود در مسیر تامین مالی شرکت های لیزینگ، یک مساله کلیدی در این صنعت است که از دیرباز ذهن مدیران را به خود مشغول کرده است.بررسی عملکرد این صنعت در ایران نشانگر آن است که صنعت لیزینگ در ایران در دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی نتوانسته است عملکردی یکسان و باثبات از خود نشان دهد. یکی از کلیدی ترین علل این موضوع، کاستی های موجود در فرایند تامین منابع مالی پایدار است. یکی از روش های موثر جهت تامین مالی شرکت های لیزینگ در ایران، اوراق بهادار سازی دارایی های در این صنعت است. با نگاهی اجمالی به صنعت لیزینگ، می توان گفت دارایی هایی که در ترازنامه شرکت های لیزینگ قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارا هستند، شامل دارایی های حاصل از فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می شوند.
  این پژوهش بر آن است تا با طراحی و ارائه فرایند اوراق بهادار سازی دارایی ها در شرکت های لیزینگ ایران و در چهارچوب بانکداری بدون ربا، پاسخی مناسب برای مشکلات موجود در حوزه تامین مالی شرکت های لیزینگ مطرح نماید.
  کلیدواژگان: اوراق بهادارسازی، لیزینگ، تامین مالی، اجاره به شرط تملیک، بانکداری بدون ربا
 • احسان ذاکرنیا، محمدهادی حبیب الهی صفحات 51-65
  اسناد خزانه اوراقی هستند که گواه پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در زمان آینده توسط ناشر )به طورمعمول دولت ها( می باشند. انتشار اسناد خزانه به شیوه معمول آن در نظام های مالی مرسوم، به علت ماهیت ربوی آن ها، در نظام مالی اسلامی امکان پذیر نیست. ازاین رو متخصصان مالی اسلامی کشور اقدام به طراحی اسناد خزانه اسلامی نمودند. اسناد خزانه اسلامی اوراق بهادار بانام و یا بی نامی است که خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سررسید معین و بدون کوپن سود منتشر نموده و در برابر بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی، شبکه بانکی و پیمانکاران طرف قرارداد، به بهای اسمی در اختیار بانک مرکزی، بانک های بستانکار، پیمانکاران و سایر بستانکاران قرار می دهد. مدل ارائه شده ازنظر فقهی و قانونی موردبررسی قرارگرفته و قابلیت اجرا دارد ولی نرخ مناسب جهت تنزیل و درواقع مدل ارزش گذاری اسناد خزانه تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است. در این مقاله سعی خواهد شد مدل مناسب تعیین نرخ تنزیل مناسب این اوراق تبیین گردد. به نظر می رسد بهترین مقیاس برای سنجش و تعیین نرخ تنزیل یا قیمت گزاری اسناد خزانه اسلامی میانگین بازدهی آن بازاری است که این اسناد در ازای طلب آن ها صادرشده است. یعنی در اسناد خزانه اسلامی خرید کالا، میانگین بازدهی برآوردی در آن بازاری است که دولت کالاهای موردنیاز خود را از آن خریداری نموده است. در اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت، میانگین نرخ بازدهی حاصل از بهره برداری آن پروژه یا طرح عمرانی خاص هست و در اسناد خزانه اسلامی تامین وجوه، میانگین برآوردی نرخ بازدهی معاملات طلا در افق زمانی اسناد منتشره بهترین ملاک تعیین نرخ هست.
  کلیدواژگان: اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار سازی، ارزش گذاری، نرخ تنزیل، قیمت گذاری دارایی
 • زهرا پورزمانی، حدیثه ارضی صفحات 67-77
  در راستای برخورد با تضاد منافع بین سهامداران و مدیران ارزش افزوده اقتصادی شاخص بنیادین برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است.. پژوهش حاضر با هدف تاثیر و مقایسه ارزش اقتصادی، ارزش اقتصادی استاندارد شده، ارزش اقتصادی مومنتوم، بر بازده سهام انجام شده است. جامعه آماری ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 8317 تا سال 8318 است که 833 شرکت به عنوان نمونه آماری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.. نتایج حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار هر سه متغیر با بازدهی سهام است و افزایش آن ها منجر به افزایش بازدهی سهام می شود. ارزش اقتصادی استاندارد شده بیشترین تاثیر را بر بازده سهام داشته و ارزش اقتصادی مومنتوم و ارزش اقتصادی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.
  کلیدواژگان: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده، ارزش افزوده اقتصادی مومنتوم، بازده سهام
 • شکرالله خواجوی، هادی عبدی طالب بیگی صفحات 79-93
  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار - تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1931 1931 میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل R/S و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدی و قیمت پرداخته شده است. تحلیل R/S به عنوان یک روش غیرخطی قوی برای بررسی سریهای زمانی تصادفی و تشخیص آنها از سریهای زمانی غیرتصادفی کاربرد دارد که مهمترین مزیت تحلیل R/S عدم وابستگی به نوع توزیع سری زمانی مربوط است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سری زمانی شاخص بازده نقدی و قیمت مستقل و تصادفی نیست و دارای حافظه بلندمدت میباشد.
  کلیدواژگان: نظریه آشوب، ابعاد فراکتال، توان هرست، گام تصادفی، کارایی بازار
 • احمد بدری، محمد عرب مازار، مسعود سلطان زالی صفحات 95-117
  این پژوهش با استفاده از داده های با تناوب بالا مربوط به دفتر سفارش 33 شرکت عضو شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران (حدود 5 میلیون داده) به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی دفتر سفارش انجام شده و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بوده است که آیا دفتر سفارش در سطوح فراتر از نخستین سطح قیمتی، اطلاعات سودمندی در خصوص ارزش سهام ارائه می دهد یا خیر و سهم این اطلاعات از کل اطلاعات دفتر سفارش چقدر است؟ بدین منظور دو روش رایج در حوزه ی کشف قیمت یعنی روش هاسبروک و روش گونزالو-گرنجر که بر پایه مدل تصحیح خطای برداری بنا شده مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد طبق روش هاسبروک (گونزالو و گرنجر)، سهم اطلاعاتی پله های دوم تا دهم دفتر سفارش حدود 18 (25) درصد می باشد که نشان دهنده اهمیت کل اطلاعات دفتر سفارش می باشد. سهم اطلاعاتی پله های چهارم تا دهم که برای عموم سرمایه گذاران قابل مشاهده نیست نیز حدود 8 (10) درصد برآورد گردید.
  کلیدواژگان: دفتر سفارش، محتوای اطلاعاتی، کشف قیمت، سهم اطلاعاتی، داده های با تناوب بالا
 • رضا بندریان صفحات 119-146
  این مطالعه به منظور کمک به مناقصه گران برای حضور موثر و موفق در مناقصات دو مرحله ای، یک مدل قیمت گذاری مناقصه ای رقابتی برای تعیین قیمت در این نوع مناقصات با استفاده از یک رویکرد ترکیبی ارائه می دهد. در این راستا ابتدا تابع احتمال برد برمبنای میزان ترجیح مناقصه گزار استخراج می شود که با استفاده از آن می توان براساس سطح کیفیت برآورد شده، احتمال برد مناقصه را در قیمت های مختلف برآورد نمود. سپس با برآورد هزینه های اجرای پروژه و وارد نمودن آن در محاسبات براساس تعریف یک متغیر جدید، قیمت پیشنهادی را با درنظر گرفتن میزان حاشیه سود تعیین می کند. سپس با تجزیه و تحلیل اهداف خود از حضور در مناقصه، احتمال مطلوب خود برای برنده شدن در مناقصه را تعیین و قیمت متناظر با آن احتمال برد محاسبه و ارائه می گردد. مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درآمده و نتیجه بکارگیری آن در عمل نشان می دهد که منجر به بهبود کیفیت فرآیند تصمیم گیری و تعیین قیمت مناسب براساس میزان تمایل به برنده شدن در مناقصه و کمک به مناقصه گران برای کسب حاشیه رقابتی در فرآیند مناقصه می شود. اعتبار این مدل از طریق بکارگیری آن در مناقصه های رقابتی در پروژه های خدمات مهندسی تعیین شده است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری مناقصه ای، مناقصه دو مرحله ای، انتخاب مناقصه گران براساس کیفیت و قیمت، قیمت نرمالایز شده براساس کیفیت، قیمت سقف و کف، احتمال برد، تابع توزیع احتمال برد
 • افسانه سروش یار، سعید علی احمدی صفحات 147-159
  در دو دهه اخیر بررسی رفتار توده وار در بازار سرمایه ایران مورد توجه محققان بسیاری بوده است. لیکن تحقیقات اندکی به بررسی عوامل اثرگذار بر وقوع این پدیده پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی نقش مومنتوم، احساسات سرمایه گذاران و اندازه شرکت بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از بازده روزانه سهام شرکتها و بازده بازار طی سال های 1380 تا 1392 استفاده شده است. مدل به کار رفته در این تحقیق رگرسیون چند متغیره است که با استفاده از تکینک های مربوط به داده های سری زمانی برازش شده است. همچنین از آزمون علیت گرنجر به منظور تعیین رابطه علی بین احساسات سرمایه گذاران و رفتار توده وار بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار تاثیر معنی داری دارد. آزمون علیت گرنجر نیز موید این نتیجه است. لیکن شواهدی مبنی بر وجود تاثیر معنی دار متغیرهای مومنتوم و اندازه شرکت بر رفتار توده وار مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: رفتار توده وار، مومنتوم، احساسات سرمایه گذاران، اندازه شرکت
 • سیدجلال صادقی شریف، محمد اصولیان، ماندانا ابوالفتحی صفحات 161-177
  یکی از مهم ترین عوامل کسب بازدهی متناسب با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می توان با تشکیل پرتفوی در زمان های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه گذاری قوی سیاه در مقایسه با پرتفوی شاخص بازار، با استفاده از معیارهای ریسک و بازده، (در بازار دارای رخدادهای غیرمنتظره) می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت از 10 صنعت مختلف بورسی می باشد، که از فرودین 1383 تا آذر 1393 مورد معامله قرار گرفته اند و داده ها بصورت ماهانه از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای رخدادهای قوی سیاه می باشد و سطح این نوسانات 4.22± درصد برآورد می شود. همچنین با تشکیل پرتفوی بر مبنای استراتژی قوی سیاه نسبت به پرتفوی شاخص بازار، با وجود محدودیت های حاکم بر بازار، عملکرد بهتری مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: قوی سیاه، خاصیت بازگشت به میانگین، استراتژی سرمایه گذاری، نوسانات شدید بازار
 • حیدر فروغ نژاد، محسن مرادی جز، حسین حیدری، قادر معصومی خانقاه صفحات 179-196
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش، برای کمی سازی نقدشوندگی سهام از سه معیار نسبت حجم معاملات سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نسبت نقدشوندگی آمیهود، برای کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران و برای عملکرد شرکت از مدل کیوتوبین استفاده شده است. در این راستا، نمونه ای متشکل از 115 شرکت ( 575 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1392 انتخاب گردید و برای آزمون آن ها از روش داده های ترکیبی استفاده گردید. یافته های تجربی حاکی از آن است که فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار و مثبت نقدشوندگی سهام بر کارایی سرمایه گذاری از لحاظ آماری تایید می شود. بدین صورت که نقدشوندگی سهام منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. علاوه بر این کارایی سرمایه گذاری نیز منجر به افزایش عملکرد شرکت می شود. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از قدرت تبیین بالاتری در مقایسه با دو معیار نسبت حجم معاملات سهام و نسبت نقدشوندگی آمیهود، برخوردار است.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری، عملکرد شرکت و مدل کیوتوبین
 • علیرضا عرفانی، اسماعیل شمسیان صفحات 197-210
  رفتار بانک مرکزی در قبال چهار هدف مشخص خود موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است. این پژوهش در پی یافتن قواعد و قوانین حاکم بر سیاست گذاران پولی است. در این بین دو هدف عمده ثبات تورم و افزایش تولید ملی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به اهمیت نوسانات بازار مسکن و فشار بر بانک مرکزی جهت ایفای نقش فعال در کنترل این بازار، متغیر رشد قیمت مسکن، املاک و مستغلات نیز در مدلی برگرفته از مدل قاعده تیلور به کار گرفته شد. نتایج محاسبات با استفاده از داده های فصلی 1371:1- 1391:4 مبین این است که بانک مرکزی هدف ثبات در رشد تولید را بر دیگر اهداف خود ترجیح داده و ارتباط سیاست های پولی با متغیرهای تورم و قیمت دارایی ها معنادار نیستند. از سوی دیگر و در مقام پیش بینی نیز به نوسانات تولید در یک دوره بعد واکنش مناسب نشان داده لیکن این واکنش ها تشدید کننده نوسانات تولید در دو دوره بعد خواهند بود.
  کلیدواژگان: قاعده تیلور، سیاست پولی، بازار مسکن، انحرافات تولید، کنترل تورم
 • مرتضی رحمانی، نرگس حسنی صفحات 211-227
  اوراق قرضه ی قابل تبدیل، اوراق بهاداری ترکیبی هستند که ویژگیهای سهام و اوراق قرضه را دارا میباشند. در هر زمان دارندهی اوراق میتواند نسبت به نگه داشتن اوراق و یا تبدیل آن به سهام تصمیم بگیرد. همچنین در صورتیکه در قرارداد ذکر شده باشد شرکت ناشر میتواند اوراق را بازخرید نماید. تقابل بین دارندهی این اوراق و ناشر، قیمت این اوراق را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار میدهد. در مطالعه ی حاضر با استفاده از بازی توقف، تعامل بین دارنده ی اوراق و ناشر بررسی و تاثیر اوراق بر زمانبندی تصمیمات سرمایه گذاری و آستانه های بهینه ی سرمایه گذاری، ورشکستگی، تبدیل و اختیار خرید و تاثیر نوسانات، پرداخت کوپن و قیمت توافقی بر این آستانه ها مورد بررسی قرار میگیرد.
  کلیدواژگان: اوراق قرضه ی قابل تبدیل، بازی توقف، اختیار معامله ی واقعی
 • میثم دعائی، بابوشکا شاوزی پور، مهدی زمانی سبزی صفحات 229-251
  در دهه اخیر، تنوعسازی شرکتی موضوعی چالش برانگیز در میان مدیران شرکتها بوده است. تنوع سازی موضوعی حیاتی بر کارایی و بالاخص موثر بر محاسبه عملکرد مالی شرکت است. در ادبیات موضوع تحقیق در جهان، چندین پژوهش با عنوان بررسی رابطه میان تنوع سازی و عملکرد مالی وجود دارد. اما اجماعی بر اینکه آیا شرکتهای متنوع کاراتر از شرکتهای متمرکزند یا بلعکس وجود ندارد. در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدهاند بطوریکه کارایی این شرکتها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و مدل ریاضی پیشنهادی برای بهبود کارایی شرکتهای ناکارا ارائه شده است. نهایتا، شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل آن برای شرکتهای مذکور آورده شده است.
  کلیدواژگان: تنوع محصول، تنوع بین المللی، کارایی، اثربخشی، تحلیل پوششی داده ها و اندیس مالم کوئیست
 • بررسی ابزارهای امنیتی بانکداری الکترونیک در بخش بانکداری دولتی بانک های هند با مروری بر جهانی شدن
  محمدجواد عزیزی سرخانی، حمیدرضا کردلوئی صفحات 253-262
  امروزه خدمات بانکداری الکترونیک که از طریق کانال های مجازی و عمومی ارائه می شوند نقش ویژه ای را در زندگی مردم در سراسر دنیا ایفاء می کنند. بنابراین فقدان سیستم های امنیتی مناسب، تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد بانک های ملی و بین المللی بویژه در فضای کسب و کار جهانی خواهد داشت. از این رو امنیت و مسایل مربوط به آن یکی از مهمترین عواملی است که بر تراکنش های بانکی تاثیرگذار بوده و عدم وجود آن مانعی جدی در مسیر توسعه کسب و کار بانک ها خواهد بود. بنا بر دلایل ذکر شده امنیت اطلاعاتی در سیستم بانکی داری جایگاه ویژه ای است. بر این اساس عواملی در حوزه الزامات زیرساختی و مدیریت ریسک عملیاتی به عنوان متغییرهای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است. نتیجه تحقیق حاضر نیز حاکی از آن است که به منظور تامین امنیت با حاشیه اطمینان بالاتر در تراکنش های بانکداری الکترونیکی، سیستم بانکی نیاز به توسعهء سیاست های امنیتی مانند امنیت در حوزه اینترنت را دارد. علاوه بر آن سیستم ذکر شده نیاز به تقویت عوامل زیر ساختی در برخی از حوزه ها مانند سهولت دسترسی به سایر بانک ها، کیفیت زیر ساخت های بانکداری الکترونیک و نیز فعالیت های بانک مرکزی (RBI) در مسیر ایجاد و توسعه سیستم های حمایتی بانکداری الکترونیک را دارد.
  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، امنیت، مدیریت ریسک عملیاتی، ابزارها الزامات زیرساختی، جهانی، شدن
|
 • Zahra Amirhosseini, Masumeh Ghobadi Pages 1-15
  This paper is focusing on the process of securitization, as well as comparing securitization in the major international markets vs. the Islamic one. Since, financing through the issue of securities has seen significant changes in the past decade, it seems necessary to have an overview of the process as well. On the other hand, since the need for liquidity in the Islamic framework has been well- recognized, samples of several securitization processes in the Islamic lawlikemurabaha and ijara-based securitization have been being considered. Finally, we find that the process of securitization in the Islamic markets should not be in conflict with the basic principles of Islamic finance such as finance without riba.Whereas, the process of securitization in major international markets violates these essential norms.
  Keywords: securitization, special purpose entity (SPE), originator, investors
 • Alireza Pourebrahimi, Shahram Babalooyan, Mohammad Javad Sadehvand Pages 17-33
  Securitization has the potential to improve market efficiency and capital utilization in the insurance industry. Through selling risk to investors, insurers can reduce their capital requirements, and increase ability for the acquisition of new businesses. Also, in this way, they can reduce cost of capital, and enhance return on equity.
  Securitization offers insurers the opportunity to unlock the embedded profits in blocks of insurance presently carried on balance sheet and to provide an alternative source of financing in an industry where traditional financing mechanisms are often restricted due to regulation.
  Securitized transactions also permit insurers to achieve liquidity goals and can add transparency to many on-balance sheet assets and liabilities traditionally characterized by illiquidity, complexity, and informational opacity.
  Keywords: securitization, Insurer, Special Purpose Vehicle, Issuer, Life, catastrophic insurance
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Mahdiyar Sarshar, S. Mohammadjavad Mirtaher Pages 35-50
  Leasing companies play an important role in meeting the needs of firms and households. These companies can resolve liquidity problem of their customers by providing their various products. But despite these advantages, leasing industry is relatively young and less developed in Iran. One of the major problems in the path of growth and development of leasing companies is Failure in providing reliable and stable financial resources at different periods of time. From the past, difficulties in financing leasing companies are a key issue in the industry that occupied the minds of managers. The performance of leasing industry in Iran shows that leasing industry at different periods of boom and recession has failed to show the same performance and stability. One of the key causes in the process of stable financing is existing shortcomings. Hence, it is vital to using modern methods, diversified and stable financing in leasing companies in Iran within the interest-free banking system. One of the most effective methods to finance leasing companies in Iran is securitization of assets. It can be said that balance sheet assets of leasing companies which have the ability to transform into securities include assets resulting from installment sale and lease-purchase .
  This study tries to design and offer asset securitization process in Iran and leasing companies within the interest-free banking and finds proper response to the problems raised in the area of financing leasing companies.
  Keywords: securitization, leasing, finance, installment sales, lease, purchase, interest, free banking
 • Ehsan Zakernia, Mohammad Hadi Habibollahi Pages 51-65
  Treasury Bills are contained the proof of face value payment of bonds in the future by the publisher (typically by governments). Issuing conventional Treasury bills, due to usury based nature of Treasury bills, in Islamic financial systems is not possible. So Islamic financial experts have designed the Islamic Treasury bills.
  Islamic Treasury bills are registered or bearer securities that of the Treasury of the Ministry of Economic Affairs and Finance, with a certain maturity and without interest coupons issue and can be used for Settlement of public sector debts to the Central Bank, the banking network and contractors. This model is examined in terms of jurisprudence and law and it is applicable but appropriate discount rate and in fact Treasury valuation model has not been studied yet.
  This article will explain the appropriate model to determine the discount rate for these securities. It seems to be the best assess to discount rates or pricing Islamic T-bill’s is the mean return of the market that these instruments have been issued for them. This means for the purchasing goods Islamic T-bills, the average estimated return on the market that the required goods are purchased from it. In purchasing services Islamic T-bill’s, the average rate of return of the operation of the project. And in funding Islamic T-bill’s, the average rate of returns gold trades in the horizon of securities is the best criteria to determinate the rates.
  Keywords: Islamic Treasury bills, securitization, valuation, discount rate, asset pricing
 • Zahra Poorzamani, Hadiseh Arzee Pages 67-77
  Economic value added is a fundamental measure for performance evaluation and determination of firms’ value in order to solve conflict of interest between stockholders and managers. The objective of this study is to examine the effect of EVA, EVA Spread and EVA Momentum on return on equity and compare these measures. 133 firms were chosen from Tehran Stock Exchange (statistical population) over years 2008 to 2012. The results showed that all three variables have direct and meaningful relationship with return on equity. EVA Spread is the most effective one and EVA Momentum and EVAare ranked second and third.
  Keywords: EVA, EVA Spread, EVA Momentum, Stock return
 • Shokrollah Khajavi, Hadi Abdi Taleb Beigi Pages 79-93
  The goal of this research is to empirical analyzing fractal dimensions on cash return and price indices of listed companies of Tehran Stock Exchange. To have access to this goal, cash return and price indices of Tehran Stock Exchange were studied. Statistical sample of research includes cash return and price indices during period 1382 to 1391. Using R/S analysis and Hurst exponent, this research surveys the cash return and price time series being stochastic. To study the stochastic time series and differentiating from time series are not stochastic, R/S analysis is used as an efficient nonlinear method. Distribution type disrelation is the most important advantage of R/S analysis. Results of research show that, cash return and price indices time series are not stochastic and have a long-memory.
  Keywords: Chaos Theory, Fractal Dimension, Hurst Exponent, Random Walk, Market Efficiency
 • Ahmad Badri, Mohammad Arab Mazar, Massoud Soltanzali Pages 95-117
  Using high frequency data from 33 member companies of the TEFIX30 (about 5 million data), this study examined the information content of limit order book in Tehran Stock Exchange. We try to find that does limit orders behind the best bid and offer provide useful information about stock value? And how much is their information share? We use two well-known methods based on a vector error correction model. Results show that based on Hasbrouck (Gonzalo-Granger) measure, contribution of steps 2 to 10 to price discovery is about 18% (25%) and also contribution of steps 4 to 10 that are not publicly visible is about 8% (10%).
  Keywords: limit order book, information content, price discovery, information share, high frequency data
 • Reza Bandarian Pages 119-146
  carries out to develop a competitive tender pricing model in the two stage tenders.
  This study uses combinational approach to pricing in two stage tenders and based on this approach winning distribution function has been developed according to bidder preferences. Winning distribution function determines the winning probability of each offer prices according to normalized prices.
  In order to considering cost and margin, after developing model, by defining a new variable, the cost of the project inserted in the model. Then by analyzing their attendance objectives in tenders, could determine intended winning probability and accordingly correspond price to that probability will be determined.
  Finally a case study has been carried out based on developed model and the result of model application described. Practical application of the model shows that it will lead to improving decision making process and determining suitable price correspond to intended wining probability in tenders, and help contractor to gain a competitive edge in bidding. The developed model has been validated with actual projects collected from a survey of the engineering services
  Keywords: tender pricing, two staging tenders, quality, cost based selection, normalizing price based on quality, maximum, minimum of price, winning probability, winning distribution function
 • Afsaneh Soroushyar*, Saied Ali Ahmadi Pages 147-159
  In two recent decades, the investigation of herding behavior takes into consideration of many researchers. But a little research has done about the factors influence this phenomenon. The purpose of this paper is to investigate the role of momentum, investor's sentiments and firm size on the herding behavior in Tehran Stock Exchange. In this study, daily returns of market and firms for the period of 2001 to 2014 are used. In order to testing the research hypothesis multiple regression analysis and time series data are used. Furthermore, Granger causality tests for studying the Causal relationship between investor sentiments and herding behavior is used.
  The research results indicate that investor's sentiments significantly effect on herding behavior. Granger causality tests support this result. But there are not any evidences about the influence of momentum and firm size on the herding behavior.
  Keywords: herding behavior, momentum, investor sentiments, firm size
 • Seyed Jalal Sadeqi Sharif, Mohammad Osolian, Mandana Abolfathi* Pages 161-177
  The identification of price patterns in inefficient markets and the market with distribution of abnormal returns on the market index, is one of the most important factors of earning return commensurate with the risk.
  In this regard, when the unexpected and extreme market fluctuations happen or so-called black swan events, by forming the portfolio at the correct times can gain higher return than market.
  The main objective of this article consist of analysis of portfolio performance that forming by black sawn strategy than market portfolio, based on using measures of risk and return in the market with black sawn events. The sample included 83 companies from 10 different industry of Tehran stock exchange, which traded from March 1383 to December 1393. The data were collected monthly.
  The results show that Tehran Stock Exchange has black swan events that the volatility is ± 4.22 percent. The portfolios formed on the basis of a black swan strategy to market index portfolio, despite limitations of the market, observed better performance.
  Keywords: Black Swans, Mean Reversion, Investment Strategy, Extreme Market Movement
 • Heidar Foroughnejad, Mohsen Moradi Joz, Hossein Heidari, Ghader Masoumi Khanghah Pages 179-196
  This study investigates the relationship between stock liquidity, investment efficiency, and firm's performance in Tehran Stock Exchange. In this study, three criteria including trading volume ratio, the bid ask spread, and Amihud's stock liquidity ratio are used to quantify stock liquidity. Moreover, the model of Biddle et al and that of TobinsQ are applied to determine investment efficiency and firms's performance, respectively. In so doing, the data of 115 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period between 1387 and 1391 was collected and tested by using the multi-variable regression model based on panel data. The experimental results indicate that the first research hypothesis- the significantly positive impact of stock liquidity on investment efficiency- is statistically confirmed in a way that stock liquidity leads to investment efficiency. In addition, the investment efficiency results in an increase in firm's performance. The results also show that the bid ask spread criterion is of more effective and explanatory power than those of trading volume and Amihud's stock liquidity.
  Keywords: Stock Liquidity, Investment Efficiency, Firm's Performance, TobinsQ model
 • Alireza Erfani, Smaeil Shamsiyan Pages 197-210
  The central bank's behavior towards its four targets is subject that has occupied the minds of many economists. This research tries to find rules governing the monetary policy makers. Then two main goals of stable inflation and growth rate of national products selected. In the other hands, according to significance of real estate market fluctuations controlling, Central Bank has a great task. Then it has an active role and real estate price growth comes in the model similar Taylor Rule model. Resulting with quarters data 1371:1-1391:4 show that growth rate of national products and it's fluctuations are many important and their coefficients are significant but the others are not. Central Bank can predict those fluctuations and react them, but it's reaction for after two periods is pro-cyclic.
  Keywords: Taylor Rule, Monetary Policy, Real Estate Market, Product Fluctuations, Inflation Controlling
 • Morteza Rahmani, Narges Hassani Pages 211-227
  Convertible bonds are hybrid securities with both characteristics of straight bond and equities. At each subsequent time, the bondholder must decide whether to hold the bond or to convert it to stock. Also the bond can be called by the issuing firm, if included in the contract. Security price significantly affect by interaction between bondholders and shareholders. In this study we investigate the interaction between bondholder and shareholder by using of stopping game and we study the effect of convertible bond on investment timing. We get optimal investment threshold, bankruptcy, convert and call. Then we consider the effect of volatility, coupon payment and strike price on thresholds.
  Keywords: convertible bonds, stopping game, real option
 • Meysam Doaei*, Babooshka Shavazipour, Mahdi Zamani Sabzi Pages 229-251
  In recent years, corporate diversification has turned into a highly controversial issue amongst numerous managers. It is contended by many that diversification is vitally important and highly effective especially when it comes to evaluating the financial performance. There are several studies about the relationship between diversification and financial performance. However, there is no agreement that diversified firms are more efficient than focus firms. In this study, the listed firms in Tehran Stock Exchange are ranked based on their efficiency scores calculating by Data Envelopment Analysis (DEA) models. Then, by slack analysis, the proposed improvement strategies for inefficient firms have been cited. Ultimately, the Malmquist index of productivity (MIP) has been utilized to further comparison and analysis.
  Keywords: Product Diversification, International Diversification, Efficiency, Productivity, Data Envelopment Analysis, Malmquist Productivity Index
 • A Study of E-Banking Security Measures Adopted by the Indian Public Sector Banks with an Outlook For Globalization
  Mohammad Javad Azizi Sorkhani*, Hamidreza Kordluei Pages 253-262
  Nowadays e-banking services that take place through virtual and public channels play special role in the life of people around the world. Therefore, lack of security on performance of national and international banks in the context of globalization and distrust of people to these services will lead to undesirable effects. Hence, security is one of the most important elements that will affect banking transactions and its shortage prevents the development of business. For the same reason, the need for information security is determined in the banking system. Accordingly, several factors in art infrastructural facilities (AIF) area and operational risk management (ORM) area are considerable which are presented as research variables. The results suggest that in order to provide more security in e-banking transactions, banks have to create security policies such as internet security. In addition, they need to strengthen infrastructural factors in the fields like getting access to other banks, quality of infrastructure, and reserve bank of India (RBI) activity for e-banking supported systems.
  Keywords: Electronic Banking. Security. Operational Risk Management. Art Infrastructural Facilities. Globalization