فهرست مطالب

مدیریت در دانشگاه اسلامی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حبیب محمدنژاد چاوشی، عبدالحسین خسروپناه، علی اصغر پورعزت صفحات 147-166
  هدف
  هدف از این پژوهش، استفاده از منابع اسلامی مانند قرآن و روایات برای بازفهمی عدالت سازمانی است. عدالت، اصلی ترین دغدغه ادیان الهی بوده است. عدالت در یک سازمان به عنوان یک نظام اجتماعی می تواند در منابع اسلامی موضوع تحقیق و مطالعه قرار گیرد.
  روش
  روش این پژوهش، کتابخانه ای با رویکرد اکتشافی است و ابزار مورد استفاده فیش برداری بوده، بر مطالعه آیات شریف قرآن کریم متمرکز شده و برای فهم معنای آیات، در قسمت استخراج دیدگاه قرآن و احادیث، روش تفسیر موضوعی قرآن به قرآن و قرآن به احادیث و استظهار و استنباط استنطاقی متون مقدس قرآن و روایات بوده و در مواردی نادر، از تحلیل محتوا استفاده شده است.
  یافته ها
  از دیدگاه قرآن و روایات معتبر، عدالت سازمانی بر وحدت کامل اجزای سازمان با محوریت اوامر خداوند دلالت دارد. .
  نتیجه گیری
  رویکرد، سازمان عادل، سازمانی متعبد و مومن به خداوند است و ولایت انسان کامل را(که در هر عصر و زمانی شخصی از سوی خداوند تعیین می شود) می پذیرد؛ سلطه کافر ظالم را نمی پذیرد و همه رفتارهای خود را برای حاکمیت حق در چارچوب قوانین الهی انجام می دهد.
  کلیدواژگان: جامعه عادل، سازمان عادل، الگوی توسعه عدالت سازمانی، قرآن و روایات
 • مهرداد مدهوشی، مهدی شاملی، مهدی محمدی صفحات 167-180
  هدف
  در دنیای امروز مسئله تولید در راستای بهره گیری بهینه از امکانات و منابع به منظور ارائه خدمات و تولیدات بیشتر است. مسئله این پژوهش پاسخ به این سوالات است که: آیا در تولید محصولات، ابعادی مانند توجه به جامعه، مشتری، محیط زیست، قدرت خرید مردم، نیازهای واقعی جامعه و... مد نظر قرار می گیرند؟ مولفه های مورد توجه اخلاق اسلامی در حوزه مسائل مربوط به تولید چیست؟ ارتباط این مولفه ها با یکدیگر چگونه است؟ که در نهایت، با هدف طراحی مدل مفهومی «اخلاق اسلامی در تولید» بر اساس آموزه ها و تعالیم دینی یکپارچه سازی شده است.
  روش
  در طراحی مدل، از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. پس از استخراج مفاهیم اولیه از متون معتبر دینی همچون: قرآن، نهج البلاغه و دیگر کتب روایی، مولفه های مذکور در ماتریس های مقایسه زوجی به 10 نفر از خبرگان صاحب نظر در دو رشته معارف اسلامی و مدیریت تولید و عملیات که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند، ارائه شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در قالب مدلی متشکل از ده معیار و در پنج سطح با تعیین ارتباط بین مولفه های مستخرج ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد اگر تعالیم اسلامی در رابطه با تولید درونی شوند، می تواند مبنای مناسبی در اختیار مدیران به منظور تغییر نگرش و رفتارهای اخلاقی آنها در عرصه تولید قرار دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی تولید و عملیات، اسلام، مدل سازی ساختاری، تفسیری، پارادایم های تولید
 • مسلم باقری، قاسم سلیمی، مهدی محمدی، مریم طیبی خرمی صفحات 181-206
  نهادهای آموزش عالی پیشتاز در جهان، دریافته اند که کلید موفقیت روزافزون آنها، ساماندهی نظامهای تولید و خلق دانش نو است. در این میان، ارتقای فرهنگ تولید علم نقشی مهم در کارامدی نظام تولید دانش این نهادها دارد. بنابر این، مفهوم پردازی درارتباط با عوامل موثر بر آن و ماهیت این موضوع در آموزش عالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
  هدف
  این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از روش ترکیبی اکتشافی، عوامل موثر بر این پدیده را کاوش و تبیین کند.
  روش
  پژوهش حاضر در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحله کمی از راهبرد پیمایش بهره برده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز بودند که در مرحله کیفی پژوهش 15 نفر و در مرحله کمی 139 عضو هیئت علمی مشارکت داشتند.
  یافته ها
  نویسندگان به 13 عامل موثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دو دسته ساختاری(ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه ها، ارتقا و اصلاح مستمر محتواهای آموزشی، پرهیز از سیاست زدگی و عدم ثبات مدیران، برنامه ریزی هدفمند راجع به ارتقای فرهنگ علم، ارتباط مستمر بین مراکز آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور، توجه به کیفیت و کاربرد پژوهشها در حل مشکلات جامعه، تدوین و استقرار نظام یکپارچه مدیریت استعداد در نظام آموزشی عالی، تامین و توسعه امکانات پژوهش) و رفتاری(ایجاد فرهنگ صحیح نقد و انتقادپذیری، ایجاد فرهنگ مطالبه گری در دانشگاه، رواج آزاد اندیشی در دانشگاه، همراستایی آموزش و پژوهش، رعایت استانداردهای آموزشی و پژوهشی) دست یافته اند.
  نتیجه گیری
  دانشگاه ها جهت ارتقاء فرهنگ تولید علم می بایست به عوامل ساختاری و رفتاری فوق توجه نموده و سعی در اجرایی نمودن آنها نمایند.
  کلیدواژگان: تولید علمی، فرهنگ تولید علم، عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، پژوهش ترکیبی
 • سید رضاسیدجوادین، بهاره ماه بانویی، روح الله قاسمی صفحات 207-226
  هدف
  هدف پژوهش، شناسایی شایستگی های مدیریتی حضرت موسی(ع) و تعیین روابط علت- معلولی آنها جهت استفاده دانش پژوهان و مدیران است.
  روش
  برای شناسایی شایستگی ها از روش راهبرد نظریه برخواسته از داده ها استفاده شد و تعیین میزان اثرات علت و معلولی این شایستگی ها بر یکدیگر با دیماتل خاکستری صورت گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بخش اول، هشت شایستگی مدیریتی؛ شامل مهارت ارتباطی، قدرت تصمیم گیری، هوش معنوی، مدیریت استعداد، قدرت تنبیه، قدرت رهبری، مدیریت بحران و ویژگی های شخصیتی به عنوان شایستگی های مدیریتی حضرت موسی(ع) استخراج شدند و بر اساس یافته های روش دیماتل خاکستری، ابعاد «ویژگی های شخصیتی» و «قدرت رهبری»، تاثیرگذارترین و ابعاد «مدیریت بحران» و «قدرت تصمیم گیری»، تاثیرپذیرترین شایستگی ها معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  شایستگی های مدیریتی حضرت موسی(ع) و روابط شناسایی شده آنها می توانند راهنمای مناسبی برای آموزش مدیریتی اسلامی در دانشگاه ها و کاربرد آن توسط مدیران در جامعه اسلامی باشند.
  کلیدواژگان: شایستگی مدیریتی، حضرت موسی(ع)، قرآن کریم، نظریه برخواسته از داده ها، دیماتل خاکستری
 • حمزه خواستار، محمد امین باتمانی، محسن امیدیان صفحات 227-240
  هدف
  هدف این پژوهش، کاربست مفهوم چرخه حیات سازمانی در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه ها بوده است. امروزه تغییرات مداوم نهادی و فنی در دانشگاه ها و ارتباط شدید آنها با محیط بیرونی، این نوع موسسات را ملزم به پاسخگویی به خواسته های محیطی و انجام اقدامات راهبردی می کند.
  روش
  در این پژوهش، ضمن ترکیب مدل چرخه حیات سازمانی با ماتریس SWOT، با استفاده از مفهوم سه شاخگی، ابعاد ماتریس SWOT در قالب سه دسته عوامل ساختاری، محتوایی و زمینه ای طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  با توجه به در مرحله بلوغ قرار داشتن دانشگاه مورد بررسی، اهرم راهبردی تغییر در حوزه عوامل زمینه ای (T=13، O=59، W=79، S=99) است. سپس ابعاد محتوایی از اهمیت بیشتری برخوردارند(T=35، O=20، W=158، S=18). ابعاد ساختاری(T=50، O=23، W=42، S=17) نیز در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. از نظر اهمیت نیز نقاط قوت در حوزه ابعاد زمینه ای(S=99)، نقاط ضعف در حیطه ابعاد محتوایی (W=158)، فرصتهای موجود در ابعاد زمینه ای(O=59) و تهدیدهای موجود در ابعاد ساختاری(T=50) از بیشترین اولویت برخوردارند.
  نتیجه گیری
  راهبرد کمینه کردن نقاط ضعف و بیشینه کردن استفاده از فرصتها باید به کار گرفته شود. برای جلوگیری از اشباع و افول سازمانی باید به دنبال انجام اقدامات ابتکارآمیز و بهره گیری از نوآوری در سازمان بود. در حوزه پژوهش پیشنهاد می شود که واحد ارتباط صنعت با دانشگاه در این موسسه تقویت و پشتیبانی شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه، چرخه حیات، مدل سه شاخگی
 • ابوالفضل بهرامی، محمدحسن ملکی صفحات 241-260
  هدف
  این مقاله به دنبال شناسایی، اولویت بندی معیارهای موثر در برون سپاری آموزشهای سازمانی و انتخاب موسسه آموزشی مناسب بوده است.
  روش
  در این تحقیق با رویکرد جامع ANPBOCR، ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش و بهره گیری از نظرات خبرگان، معیارهای موثر و وابستگی میان معیارها، تعیین و ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و اولویت معیارها پژوهش ، مشخص و امتیازات نسبی موسسات شناسایی شد. سپس رتبه بندی گزینه ها انجام و نتایج به صورت عددی و گرافیکی نشان داده شد و در نهایت، با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، موسسه مناسب انتخاب شد.
  یافته ها
  معیارهای رفتار سازمانی مناسب و دارا بودن فرهنگ سازمانی مناسب، برگزاری به موقع دوره های آموزشی، نبود کنترل بر فرآیند آموزش و نحوه ارزشیابی، مهمترین معیارهای تصمیم گیری محسوب می شود و با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش بهترین انتخاب، موسسه آموزشی شماره 2 است.
  نتیجه گیری
  مدیران هنگام به کارگیری راهبرد برون سپاری آموزشی، ابتدا باید به بررسی مزایا، هزینه ها، فرصتها و ریسکهای حاصل از این برون سپاری پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این موارد و الویت بندی موسسات آموزشی مورد نظر، در صورت مفید بودن این راهبرد برای سازمانشان، اقدامات بعدی را در جهت پیاده سازی آن انجام دهند.
  کلیدواژگان: برون سپاری آموزش های کارکنان، تصمیم گیری چندمعیاره، مدل BOCR، فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)
 • محمد دوستار، نفیسه فروغی، خلیل نوروزی، مجتبی جوادی، محمد عبدالحسین زاده، مهدی هاجری صفحات 261-280
  هدف
  هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری بوده است.
  روش
  این پژوهش به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 150 خبره بودند. برای تحلیلهای آماری، از 75 پرسشنامه عودت داده شده و برای رتبه بندی مولفه ها، از مقایسات زوجی در تکنیک AHP براساس نظرات هشت تن از خبرگان فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد.
  یافته ها
  هر دو بعد در نظر گرفته شده در پژوهش(فرهنگی- سیاسی و ساختار اجرایی) تاثیر معنادار در تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه های کشور دارند. از دید خبرگان، ابتدا بعد فرهنگی- سیاسی و سپس ساختار اجرایی در اولویت قرار دارند.
  نتیجه گیری
  شاخصهای میزان تطبیق فعالیتهای فرهنگی با منویات رهبری، اهتمام به فعالیتهای دینی و نماز و نیایش و بیداری اسلامی، اولویت قراردادن فرهنگ اسلامی- ایرانی، میزان ارتباط معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه با حوزه ستادی و همکاری در برنامه ها با ستاد برای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه ها در اولویت شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی در دولتهای نهم و دهم قرار داشته است.
  کلیدواژگان: تخصیص اعتبارات فرهنگی، بودجه دانشگاه، بودجه بندی، تکنیک تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی
|
 • Habib Mohammad Nejad Chavooshi, Abdolhosein Khosropanah, Ali Asghar Pour Ezzat Pages 147-166
  Objectives
  The present study aims at using Islamic recourses andtraditions to define theorganizational justice. Justice has always been the core concern of divine religions. In this research justice in an organization as a social system is studied throughIslamic recourses andtraditions.
  Method
  The method of the research is library with exploring approach and the Quran interpretation by referring to holly Quran and referring to sacred traditions and prophetic sayings and inductive study ofholy Quran and Islamic traditions and in some rare cases the content analysis is performed.
  Results
  The results of the present survey indicatethat the organizational justice refers to the integration of organization components based on Devine Commandments.
  Conclusion
  The authors of the research conclude the just organization is a devotee, pious and faithful organization and believes in the authority and guardianship of the perfect Man {anthropos teleios}(some one who is appointed by Allah in each era and time) and rejects the authority of oppressors and unbelievers and develops the behaviors leading to sovereign power of Devine Presence.
  Keywords: just society, just organization, the pattern of organizational justice development, holy quran, islamic traditions
 • Mehrdad Madhooshi, Mahdi Shameli, Mahdi Mohammadi Pages 167-180
  Objectives
  Nowadays the problem of production is the use of resources in order to provide more products and services. The questions raised in this context are: whether in production the following dimensions are considered or not : society, customer, environment, purchasing power, the real needs of the community and etc, so the problem of this research is the following question: what is the components of Islamic morality issues related to the production and how are the communication of this components, that finally causes the design of a conceptual model of " Islamic ethics in the production" based on the religious teachings and doctrine.
  Method
  In Designing a Model, the interpretive structural modeling approach is used. After determining the basic concepts from authoritative religious texts such as the Quran, Nahjolbalagheh and other books, these components in the paired comparison matrix is presented to 10 experts in the field of Islamic scholars and production management that are non- randomly chosen.
  Results
  The findings presented in a model that consists of ten criteria in five levels. Relationship between components extracted is also determined.
  Conclusion
  The results of the present research indicate that if Islamic teachings regarding to the production be considered and implemented then it can provide aproper basis for managers to change the attitudes and morality’s behavior in the filed of production
  Keywords: strategic production, operation management, islam, interpretive structural modeling, production paradigm
 • Moslem Bagheri, Ghasem Salimi, Mahdi Mohammadi, Maryam Tayyebi Khorrami Pages 181-206
  Global leading higher education institutions have recognized that their growing success key is the organization of new science production systems. Promotion of science production has a significant role in the efficiency of knowledge production system of these institutions. As a result, conceptualization about the factors influencing it and the identity of this issue in higher education, serves a great importance.
  Objective
  This research has tried to explore and explain the factors influencing this phenomenon through the usage of mixed exploratory method.
  Method
  This research has used qualitative content analysis method at the qualitative stage and survey strategy at the quantitative stage. The population of the study consists of faculty members of Shiraz University which were 15 professors in the qualitative stage and 139 in the quantitative one.
  Results
  The authors of the survey have recognized 13 factors influencing the promotion of science production, which could be categorized into structural factors (coordination between different scientific and research parts of university, promotion and continuous revision of training contents, avoid of politicization and instability of managers, targeted planning about the promotion of scientific culture, continuous communication between training and research centers in the country and out of it, paying attention to the quality and application of researches in solving the society problems, formulation and establishment of the integrated system of talent management in higher education system, providing and developing research facilities) and behavioral factors (creating the true culture of criticizing and accepting criticisms, creating demanding culture in the university, promotion of free and liberal thinking in the university, alignment between training and research, paying attention to the training and research standards).
  Conclusion
  The authors of the article concludefor promotion of science production culture, universities have topay moreattention to these factors and attempt to implement them.
  Keywords: science production, science production culture, behavioral factors, structural factors, mixed research
 • Seyed Reza Seyed Javadin, Bahareh Mahbanooei, Roohollah Ghasemi Pages 207-226
  Objectives
  This study aims to identify the managerial competencies of Moses and their causal relationships for students and administrators.
  Method
  The method usedto identify the competencies is strategy Grounded Theory which is used to determine the causal effects of these competencies and was carried out on each onewith gray DEMATEL.
  Results
  The results of the first eight management competencies include communication skills, decision-making, spiritual-intelligence, talent management, power, discipline, leadership, crisis management and management characteristics as the merits of Moses were extracted and The results of gray DEMATEL method, Dimensions "personality characteristics" and "leadership" influential, and of "crisis management" and "decision-making" competencies are the most affected.
  Conclusion
  The author of the survey concludes Managerial competencies of Moses and their relations can be identified by appropriate guidance for management education in university and its usage by managers in the Islamic community.
  Keywords: competence management, prophet moses, the quran, grounded theory, gray DEMATEL
 • Hamzeh Khastar, Mohammad Amin Batmani, Mohsen Omidian Pages 227-240
  Objectives
  The aim of this study is to apply the concept of organizational life cycle in the University's strategic plan. The constant changes in the institutional and technical colleges and their strong relationship with the external environment, such institutions are required to meet the demands of the environment and its strategic actions.
  Methods
  In this study, the combination of organizational life cycle model with SWOT matrix, using the concept triradiate, SWOT matrix dimensions into three categories of factors: structural, content and context were classified.
  Results
  The results of the present survey indicate that Due to the university at maturity, strategic leverage changes in underlying factors are (T = 13, O = 59, W = 79, S = 99). The dimensions are in moreimportance (T = 35, O = 20, W = 158, S = 18). The structural dimension (T = 50, O = 23, W = 42, S = 17) is in the third place of importance. The importance of the strengths in the field of land (S = 99), weaknesses in the area of ​​content (W = 158), opportunities in the areas of (O = 59) and threats to the structural dimension (T = 50) of Most are paramount.
  Conclusion
  The authors of the article conclude the strategy of minimizing the weaknesses and maximizing the opportunities should be used. Organizations should seek to avoid saturation and declining acts of initiative and take advantage of innovations in the organization.the paper suggests the development of relationship between industry and university research unit at the Institute.
  Keywords: strategic plan, university, life cycle, triradiate model
 • Abolfazl Bahrami, Mohammad Hasan Maleki Pages 241-260
  Objectives
  This study attempts in identifying and prioritizing effective criteria in outsourcing of organizational training, dealing with prioritizing educational institutions and finally selecting the educational institutions in order to outsourcethe organizational training in an academic environment.
  Method
  In this research, with using comprehensive approach of ANPBOCR, first, by surveying literature and interviews with experts, effective criteria were identified and then by identifying dependencies between criteria, and forming the pairwise comparison matrices, priorities of effective criteria and relative scores of educational institutions on the basis of identified criteria were identified and finally, rates of educational institutions were calculated.
  Results
  The findings of the present study indicate Respectively, criteria of appropriate organizational behavior and culture, holding on-time training courses on the base of schedule provided in the contract, lack of control over the training process, cost of transportation of personnel, cost of courses and the cost of re-test are considered as the most important factors of decision making.
  Conclusion
  The authors of the article conclude When using outsourcing strategy of staff training, managers must first evaluate the benefits, costs, opportunities and risks of the outsourcing and then with regard to these cases, in case of usefulness of this strategy for their organization, do further actions in order to implement it.
  Keywords: outsourcing of staff training, multi, criteria decision making, BOCR model, analytical network process (ANP)
 • Mohammad Doostar, Nafiseh Foroughi, Khalil Norouzi, Mojtaba Javadi, Mohammad Abdolhosseinzadeh, Mahdi Hajari Pages 261-280
  Objectives
  The aim of this study is to identify and prioritize thewhole country universities’ cultural fund allocation indicators in the ninth and tenth government.
  Method
  The method of the study is mixed. The research community comprised of 150 experts. 75 returned questionnaires was used for statistical analysis and AHP method, based on 8 cultural experts of the Ministry of Science, Research and Technology, was used to rank the components.
  Results
  The results of the research indicate both cultural-political and administrative structure dimensions, which considered in this study, have a significant impact on universities’ cultural fund allocation. In experts view, the cultural-political dimension has more priority than administrative structure.
  Conclusion
  The article concludes cultural activities implementation with leader statement, commitment to religious activities, prayer, benediction and Islamic Awakening, prioritizing Islamic-Iranian culture, level of relation between universities’ cultural deputies and managers with Staffarea and cooperation with staff in activitiesare indicators which have priority in universities’ cultural fund allocation in ninth and tenth governments onclusion: The authors of the article conclude When using outsourcing strategy of staff training, managers must first evaluate the benefits, costs, opportunities and risks of the outsourcing and then with regard to these cases, in case of usefulness of this strategy for their organization, do further actions in order to implement it.
  Keywords: cultural funds allocation, university budget, budgeting, TOPSIS, AHP