فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع انسانی - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1394)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد وطنخواه*، ایمان ظهوریان نادعلی صفحات 1-25
  هدف اصلی پژوهش حاضر این است که چارچوبی مفهومی را درباره رابطه میان ترجیحات فکری کارکنان بر مبنای مدل ند هرمان[1] و میزان آمادگی آنها برای تغییر سازمانی تدوین، ارزیابی و نمونه سازی نماید. بدین منظور سازمان صنایع دریایی خراسان رضوی به عنوان مطالعه موردی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد مربوطه برای تغییر بر مبنای روش تحقیق کمی به ارزیابی متغیرهای تحقیق و نمونه سازی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. برای ارزیابی روابط علی و معلولی نمونه مفهومی، آزمون های آماری مجذور خی[2]، تحلیل واریانس[3]، آزمون های تعقیبی[4] و درنهایت نمونه سازی معادلات ساختاری[5] با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.[6] و لیزرل[7] انجام گرفت. خروجی های این آزمون ها نشان می دهد به طورکلی ترحیجات ذهنی کارکنان رابطه معنی داری با میزان آمادگی آنها برای تغییر سازمانی دارد و از طرفی اولویت بندی میزان این تاثیرگذاری به این نحو می باشد که ترجیحات گروه D بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر میزان آمادگی افراد برای تغییر دارد، درحالی که ترجیحات گروه A تاثیر معنی داری نداشته و ترجیحات گروه B و گروه C تاثیر منفی بر آمادگی برای تغییر دارند.
  کلیدواژگان: ترجیحات فکری، مدل ندهرمان، تغییر سازمانی، کارکنان، آمادگی تغییر سازمانی
 • رضا آقایی*، میلاد آقایی، اصغر آقایی صفحات 27-48
  این تحقیق در راستای شناسایی عوامل و معیارهای موثر برای بهره وری نیروی انسانی در محیط یک سازمان نظامی صنعتی انجام شده است. از لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد و نمونه آماری شامل 257 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. با استفاده از روش دلفی در دو دور، مولفه ها مطابق با شرایط سازمانی جامعه مورد بررسی بومی سازی شد و در قالب ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) طبقه بندی گردیدند. همچنین با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات جمع آوری شد و با به کارگیری روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق شامل شناسایی 45 شاخص موثر بر بهره وری نیروی انسانی و طبقه بندی در ابعاد مشتری، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد (ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن) می باشد.
  کلیدواژگان: بهره وری، بهره وری نیروی انسانی، عوامل و معیارها، روش معادلات ساختاری، کارت امتیازی متوازن
 • سیدمحسن علامه*، عباس اسلامی فارسانی، محمد مالکی صفحات 49-69
  درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان، پدیده ای تعاملی است که به تلاش دوطرفه از جانب کارکنان و سازمان نیازمند است. وجود آن در کارکنان نیازمند این است که افراد با حضور فیزیکی، عاطفی و شناختی به ایفای نقش کاری خود بپردازند. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با درگیری عاطفی- ذهنی کارکنان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 214 نفر از کارکنان کارخانه کاشی نیلو اصفهان تشکیل می دهند. برای سنجش مولفه های مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه استاندارد والتون (1973) استفاده شده و پرسشنامه درگیری عاطفی- ذهنی مربوط به شرکت مشاوره ای تاورزپرین است. داده های جمع آوری شده به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss21 و smart PLS 2.0 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که کیفیت زندگی کاری بر درگیری عاطفی - ذهنی کارکنان اثر مثبت دارد و مقدار آن 0.683 برآورد شد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، درگیری عاطفی، ذهنی، کار معنی دار
 • مانی آرمان *، حسن جوشقانی صفحات 71-94
  با توجه به اهمیت روزافزون مدیریت منابع انسانی در سازمان های بزرگ کشور از یک سو و تغییر نگرش جهانی به حوزه منابع انسانی از سوی دیگر، ضرورت تمرکز و توجه به مدیریت منابع انسانی در سازمان ها بیش ازپیش اهمیت یافته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی برای سازمان های فعال در کشور انجام شد تا بتواند با طراحی الگویی سامانه ای و جامع، سلامت حوزه منابع انسانی را تضمین کند. برای دستیابی به این هدف با مطالعه نظری دقیق، چارچوب مفهومی اولیه، طراحی و با استفاده از داده های واقعی مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان رسمی و پیمانی شرکت پتروشیمی شازند است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 341 پرسشنامه کامل جمع آوری شد. برای تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ضمن تایید مدل نظری ارائه شده، نشان می دهد که نظام مدیریت منابع انسانی شامل سه دسته متغیر زمینه ای، فرایندی و پیامدی است که روابط علی و معلولی دارند و برای آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی باید از این سه منظر به آن توجه شود.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، آسیب شناسی نظام منابع انسانی، زمینه های مدیریت منابع انسانی، فرایندهای منابع انسانی، پیامدهای منابع انسانی
 • ناصر پورصادق*، زهرا ذاکری قزاآنی صفحات 95-116
  یک عامل مهم در موفقیت و یا عدم موفقیت هر کشوری نحوه مدیریت آن کشور است. چنانچه ویژگی های مدیریت در جوامع با ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه هماهنگ باشد، می تواند موجب اثربخشی در سازمان ها شود. مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش های ایرانی- اسلامی و در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی را بر اثربخشی سازمان مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 120 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و آزمون فرضیه های تحقیق براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از میان سه بعد رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی، ابعاد پیرو و زمینه بر اثربخشی سازمان تاثیر معنی داری دارد در حالی که بعد رهبر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان آموزش و پرورش تاثیر مثبت و معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، اثربخشی سازمان، رهبر معنوی، پیرو معنوی، زمینه معنوی
 • مهدی باستان*، علی محمد احمدوند صفحات 117-140
  یکی از مهم ترین چالش ها در مدیریت منابع انسانی نیروهای نظامی، مسئله ترکیب جمعیتی کارکنان است. ترکیب جمعیتی و ویژگی های آن، نقش موثری در فرایند تخصیص منابع و رشد سازمانی دارد. این مسئله برای سازمانی مانند پلیس که مهم ترین سرمایه آن نیروی انسانی است، اهمیت بیشتری خواهد داشت. ترکیب جمعیتی پلیس می بایست با مشاغل موجود و جایگاه های سازمانی مصوب، متناسب باشد. ترکیب جمعیتی پلیس را می توان به صورت یک زنجیره از درجات توزیع نمود و باید تمامی اعضای این زنجیره به صورت متناسب و موزون با مشاغل تعریف شده خود رشد نمایند. با توجه به تاثیرگذاری هر مولفه بر مولفه های بعدی در این زنجیره، سیاست ها و تصمیم هایی که بتواند رشد متناسب و متعادل آن را محقق سازد، اهمیت بسیار دارد. سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم های درست و اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی پلیس مستلزم تجهیز مدیریت به یک دید کل نگر و سیستمی است که تبعات و پیامد های اتخاذ تصمیم را برکل ساختار ترکیب جمعیتی تحلیل نماید. تحقق این هدف، نیازمند تحلیل پویایی های موجود در ساختار بازخوردی ترکیب جمعیتی پلیس با کمک رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش شناسی پویایی شناسی سیستم، مدلی پویا از ساختار زنجیره جمعیتی افسران جزء پلیس، ارایه شده و درنهایت رفتار های حاصل از اجرای سه سناریو پیشنهادی، شبیه سازی شده و نتایج آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: زنجیره جمعیتی، پویایی شناسی سیستم، رویکرد سیستمی، افسران جزء پلیس
 • جلیل صفری، مهران مهدی زاده*، علیرضا عزیزی صفحات 141-166
  هدف این پژوهش، ارائه الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان کارآمد در بانک انصار و برآورد عملکرد براساس معیارهای منتخب در نظر گرفته شد. بدین منظور، نخست، مطالعات کتابخانه ای صورت گرفت و براساس آن 90 معیار گزینش کارکنان شناسایی شد؛ دوم، معیارها با بهره گیری از رویکرد مفهوم سازی بنیادی در 7 طبقه اصلی قرار گرفتند؛ سوم، به کمک روش دلفی فازی و تحلیل داده های حاصل از مطالعات میدانی(پرسشنامه) 67 معیار اساسی تعیین و درنهایت الگوی معیارهای اساسی ارائه شد. سپس به روش تحلیل رگرسیون، تاثیر معیارهای اساسی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بیش از 50 درصد عملکرد بانک به این معیارها بستگی دارد و مابقی تحت تاثیر عوامل دیگری است. این یافته، اهمیت منابع انسانی و شایستگی های آنها را نسبت به سایر منابع، تایید کرده و بیان می دارد گزینش هدف مند کارکنان، به شدت بر کاهش هزینه های منفی حاصل از اتخاذ تصمیم های نادرست و هزینه های آموزش و از طرفی افزایش توان رقابتی و عملکرد آتی سازمان، تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: گزینش کارکنان، معیارهای اساسی، رویکرد مفهوم سازی بنیادی، دلفی فازی
 • حسن زارعی متین، مریم احمدی زهرانی*، علیرضا امینی، سحر نیکمرام صفحات 167-190
  رهبری اخلاقی، یکی از رویکردهایی است که در دهه های پایانی قرن بیستم میلادی، به طور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی- پژوهشی و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد رفتار رهبری اخلاقی سازمان کالشون و همکاران (2011) و آوای کارکنان زهیر و اردوگان (2011) است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 89/0 و 88/0 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Amos استفاده شد. یافته های تحقیق، تاثیر رهبری اخلاقی را بر آوای کارکنان مورد آزمون قرار می دهد که با ضریب تاثیر 0.39 در سطح تشخیص 0.05 معنی دار است. رهبری اخلاقی بر آوای مطیع با ضریب تاثیر به دست آمده 0.14که کمتر از 0.9 است، تاثیر دارد. رهبری اخلاقی بر آوای تدافعی با ضریب تاثیر به دست آمده 0.21 که کمتر از 0.9 است، تاثیر دارد و ضریب تاثیر غیرمستقیم به دست آمده 0.14 نشان دهنده آن است که رهبری اخلاقی بر آوای نوع دوستانه با ضریب تاثیر 0.14 که کمتر از 0.9 تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: رفتار رهبری اخلاقی، آوای کارکنان، آوای مطیع، آوای نوع دوستانه، آوای تدافعی
 • محمد علی سرلک، الهام کشاورز *، آرزو کشاورز صفحات 191-214
  این تحقیق با هدف طراحی الگوی ارزیابی بهروری در صنعت بانکداری انجام شده است. بر این اساس ، ضمن تعریف بهره وری و ارائه دیدگاه های مختلف و نمونه های بهره وری به بحث درباره اهمیت منابع انسانی پرداخته و نیز عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی را مطرح می کنیم. ترتیب اهمیت حوزه های دوگانه موثر بر ارتقای بهره وری (منابع انسانی، مالی) و اولویت بندی زیر معیار های مرتبط با حوزه های بهره وری (منابع انسانی، مالی) در بانک های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی با استفاده از فن AHP فازی مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق، نظر کارشناسان خبره و صاحب نظران در بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان نماینده بانک های دولتی، بانک صادرات به عنوان نماینده بانک های نیمه خصوصی و بانک پارسیان به عنوان نماینده بانک های خصوصی در استان سمنان به عنوان جامعه خبره انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بانک خصوصی در ارتقای وضعیت بهره وری در حوزه های دوگانه مذکور نسبت به بانک های نیمه خصوصی و دولتی از عملکرد بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: بانکداری، بهره وری، FAHP
 • سید محمدرضا میراحمدی*، علی عطافر، سعیده کتابی صفحات 213-234
  هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان است که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبرد های مختلف، به ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازد. شیوه پژوهشٰ پیمایشی بوده و گروهی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی و مدیران ارشد یک سازمان فعال در زمینه تولید فولاد به عنوان نمونه، در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بر اساس شاخص های نظام ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی، طراحی شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در راهبرد رهبری هزینه، معیار های رعایت سلسله مراتب کاری، کمیت کار و توانایی تصمیم گیری، بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادند، در حالی که در راهبرد تمرکز، معیار های همکاری و شرکت در کار گروهی، قدرت سرپرستی و اداره امور و توانایی تصمیم گیری بیشترین اهمیت را داشتند. در راهبرد تمایز نیز معیار های ابتکار و خلاقیت، کیفیت و ارائه پیشنهادهای سازنده از معیار های دیگر امتیاز بیشتری کسب کردند. در پایان، نظام ارزیابی عملکرد توسعه داده شده به صورت آزمایشی برای ارزیابی عملکرد تعدادی از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت.
  کلیدواژگان: معیارهای ارزیابی عملکرد، راهبرد های رقابتی پورتر، مدیریت راهبردی منابع انسانی، تحلیل سلسله مراتبی فازی
|
 • Ahmad Vatankhah*, Iman Zohoorian Pages 1-25
  This research is intended to design, evaluate, andprototype a model for investigating the relationship between employees’ thought preferences and their readiness for change according to Ned Herrmann. Marine Industry Organization of Khorasan Razavi was selected for the case study. Standard questionnaires regarding change were applied for the assessment of the variables and prototyping through a quantitative survey. Conceptual sample, Chi-Square, ANOVA, Post-Hoc Tests, and Structural Equation Modeling in SPSS and LISREL softwares were used to evaluate the causative relationship. The results indicated that the mental preferences are significantly related to the readiness of the employees for organizational changes. Group D preferences were positively more effective. Group A preferences were not significantly effective, and group B and C showed negative effects.
  Keywords: Thought Preferences, Ned Herrmann Model, Organizational Changes, Employees, Readiness for Organizational Changes
 • Reza Aghaee*, Milad Aghaee Pages 27-48
  This research is intended to identify the factors and standards affecting human resource productivity at an industrial-military organization. This descriptive-analytic research follows an applied goal. The research population included all managers and specialists of the organization from whom 257 members were selected randomly as the sample group. Delphi method was used twice to localize the components. They were then classified according to BSC. Data was collected by self-made questionnaire. Structural equation and PLS software were employed to analyze the data. The results came out with 45 indicators related to human resource productivity. They were classified into aspects of customer, financial, internal processes, learning, and development.
  Keywords: Productivity, Human Resource Productivity, Factors, Standards, Structural Equation Method, Balance Scorecard (BSC)
 • Seyed Mohsen Allameh*, Abbas Eslami Farsani, Mohammad Maleki Pages 49-69
  Mental-emotional conflict of the employees need interactive mutual attempts both by employees and the organizations. It requires the physical, emotional, and conscious presence of the employees at their work. This research is intended to study the relationship between employees’ quality of work life and their mental-emotional conflicts. Research population included 214 employees at Kashi Niloofar Esfahan. Walton’s standardized questionnaire was employed to appraise the components of life quality as well as Towers Perrin mental-emotional conflict questionnaire. The data was analyzed through structural equation method using SPSS21 and PLS2.0 Smart. The results indicated that work life quality positively affects mental-emotional conflict (0.683).
  Keywords: Work Life Quality, Mental, Emotional Conflict, Meaningful Work
 • Mani Armani*, Hasan Joshaghani Pages 71-94
  Regarding the increasing importance of human resource in large organizations of the country, and the change of world view about it, it seems more essential to have a deeper view towards human resource. This research is intended to design and validate a model for the evaluation of the situation analysis for active organizations in Iran. It will provide a comprehensive model by which the safety of human resource will be guaranteed. Reviewing the related literature, an elementary conceptual model was provided, which was tested by real data. This survey research included all the employees working at Shazand Company. Explorative factor analysis was conducted to analyze the collected data. Having confirmed the model, the results indicated that human resource management comprises three groups of variables including background, process, and outcome variables. They are related in a cause and effect relation and must be studied to have a complete pathology.
  Keywords: Resource Management, Background of Human Resource Management, Human Resource Processes, Human Resource Outcomes
 • Naser Poursadegh Pages 95-116
  An important factor in the successfulness or failure of a country depends on how it is managed. If the properties of a certain type of management is consistent with the culture and value system of the country, it can be effective on organizations. Jihadic management, as a management model derived from the heart of the Iranian-Islamic values, and consistent with modern sciences and knowledge, has always been considered greatly by the supreme leader of The Islamic Revolution. This research is intended to assess the effects of three components of leader, follower, and background on the effectiveness of organizations. Research population includes 120 managers and experts at educational offices in Tehran province. This descriptive-survey research employed structural equation modelling for testing the hypotheses. The results indicated that the components of follower and background are significantly effective on organizational effectiveness, while the component of leader was not significantly effective on educational organizations
  Keywords: Jihadic Management, Organizational Effectiveness, Spiritual Leader, Spiritual Follower, Spiritual Background
 • Mahdi Bastan *, Ali Mohammad Ahmad Vand Pages 117-140
  Population composition is an essential challenge in military human resource management. Population composition and its features play an important role in resource allocation and organizational development. This is more important for an organization such as police whose main capital relates to human resource. Police population composition must be distributed as a chin adjustable to the degrees and official organizational positions. They must grow according to the improvement of these positions. As the components of this chain have effects on one another, correct and appropriate policies and decisions require a type of management having a comprehensive and systematic view. It must be able to analyze the outcomes of the decisions on the whole population composition. This research provided a dynamic model, according to dynamics, for the population composition of the low ranking police officers. Three suggested scenarios were simulated and the results were analyzed.
  Keywords: Population Chain, System Dynamics, Systematic Approach, Low Ranking Police Officers
 • Jalil Safari, Mehran Mehdizade*, Alireza Azizi Pages 141-166
  This research is intended to design a model based on the essential criteria for selecting competent employees and estimating the performance of Bank Ansar. Library studies were conducted first, which resulted in 90 criteria for selection. Then, they were classified into 7 categories according to basic conceptualization. Employing Fuzzy-Delphi method, the analysis of the collected data through questionnaires (field study) resulted in 67 criteria to design the model of basic criteria. The effects of these criteria were analyzed by regression. The results indicated that more than fifty percent of the bank’s performance was influenced by these criteria. This indicates the importance of human resource and their competences. Correct selection can seriously decrease the cost of incorrect decisions and unnecessary instruction costs. It can positively affect competitive capabilities and future performance of the organization.
  Keywords: Employee's Selection, Basic Criteria, Delphi, Fuzzy Conceptualization Approach
 • Maryam Ahmadi *, Ali Amini, Sahar Nikmaram Pages 167-190
  Ethical leadership is an approach of leadership which has developed in the managerial literature in the last decades of the twentieth century. This research is intended to investigate the effects of moral leadership on the voices of employees of Firdausi University of Mashhad. This is a descriptive research following analytic-investigative method whose population includes all the employees of the university. Research instruments included two standard questionnaires of ethical leadership behavior and employees voice. The validity of the questionnaires were calculated by Cronbach’s Alpha which came out to be 0.89 and 0.88 respectively. Amos software was employed to analyze the data. The results indicated that ethical leadership was effective on employees voice (coefficient = 0.39, significance level= 0.05). Ethical leadership is less effective on obedient voice (coefficient = 0.14 which is less
  than 0.9). Ethical leadership is effective on defensive voice (coefficient = 0.21 which is less than 0.9). Ethical leadership is indirectly effective on altruism voice (coefficient = 0.14 which is less than 0.9).
  Keywords: Ethical Leadership Behavior, Employee's Voice, Obedient Voice, Altruism Voice, Defensive Voice
 • Mohammadali Sarlak, Elham Keshavarz*, Arezoo Keshavarz Pages 191-214
  This research is intended to design a model for the assessment of productivity in banking industry. Having defined productivity and having given some examples, the researchers explained the importance of human resource and the factors affecting it. The priority of human resource and financial productivity and their sub-factors in private and state banks were studied through AHP of Fuzzy methods. Considering the nature of the issue of research model and the ideas of the experts of the central bank of Iran, the researchers selected Bank Melli as the state sample bank, Bank Saderat as the half-private sample bank, and Parsian Bank as the private sample bank in Semnan province. The results indicated that private banks performed better with regard to productivity in comparison with half-private and state banks.
  Keywords: Productivity, State Banks, Private Banks, Half, Private Banks, Human Resource, Net Profit
 • Seid Modammand Reza Mirahmadi *, Ali Attafar, Saideh Ketabi Pages 213-234
  This research is intended to develop a performance evaluation standard system to work in different strategies. This is a survey research which has studied a group of strategic human resource experts and higher managers in an active steel organization. Questionnaires which were designed according to the indicators of performance evaluation system, were employed to gather information. The information was analyzed on the basis of Fuzzy-AHP analysis method. The results indicated that hierarchical work standards, amount of work and the ability to make decision are more important in cost leadership strategies. In the distinction strategy, standards of innovation and creativity, quality and constructive suggestions gained the highest priority. Finally, performance evaluation system developed as an experimental system was employed for the evaluation of some employees.
  Keywords: Performance Evaluation Standards, Porter's Competitive Strategy, Human Resource Strategic Management, Fuzzy, AHP Analysis