فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا قویدل، پویا فرخ نژاد افشار، هومن بخشنده، فاطمه قربان پور * صفحات 6-13
  هدف. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر انجام شد.
  زمینه. بیماران متعاقب جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر با مشکلات متعدد جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از جراحی مواجه می شوند که این عوامل باعث کاهش کیفیت زندگی آنها می شود. با آموزش به اعضاء خانواده بیمار می توان شرایط مناسبی برای همکاری فعال آنها در زمینه مراقبت و حمایت از بیمار و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی بیماران فراهم نمود.
  روش پژوهش. این پژوهش، یک مطالعه تجربی است که بر روی 96 بیمار و همراه آنها (عضو فعال خانواده در زمینه مراقبت از بیمار) که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند انجام شد. شرکت کنندگان به روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند (48 نفر در هر گروه). ابتدا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12 توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. سپس گروه آزمون، برنامه آموزش خانواده محور را طی سه جلسه دریافت کرد. برای گروه کنترل، برنامه آموزشی رایج بیمارستان اجرا شد. یک ماه بعد، دوباره کیفیت زندگی بیماران سنجیده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 توسط آزمون های مجذور کای، تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  براساس یافته ها، بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف آماری معناداری وجود نداشت. آزمون من ویتنی نشان داد که در مرحله بعد از مداخله، نمرات ابعاد کیفیت زندگی گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل به شکل معناداری افزایش یافته است (0/0001p<).
  نتیجه گیری. آموزش خانواده محور برای بیماران تحت جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد.
  کلیدواژگان: پرستاری خانواده محور، کیفیت زندگی، جراحی پیوند کنارگذر عروق کرونر
 • ناهید عقدایی، زهراسادات نوابی *، رسول آذرفرین صفحات 14-22
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر به کارگیری ابزار اندازه گیری درد توسط پرستاران بر میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونر انجام شد.
  زمینه. یکی از وظایف اصلی تیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه، تسکین درد بیماران است. اینکه استفاده از ابزار اندازه گیری درد می
  تواند اثرات مثبتی در انتخاب نوع داروی ضد درد و تنظیم دوز مورد نیاز در بیماران داشته باشد هنوز نیازمند پژوهش بیشتر است.
  روش کار. در یک مطالعه تجربی به صورت کارآزمایی بالینی، 153 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه به طور تصادفی در دو گروه آزمون (77 بیمار) و کنترل (76 بیمار) قرار گرفتند. ابزار اندازهگیری و مدیریت درد توسط پرستاران به مدت 48 ساعت برای بیماران هوشیار استفاده شد. در گروه آزمون، تزریق داروی ضد درد بر اساس نمره شدت درد انجام شد. اقدامات معمول بخش برای گروه کنترل صورت گرفت. در هر دو گروه میزان مصرف داروهای ضد درد و رضایتمندی بیمار از تسکین درد ثبت شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، آزمون های مجذور کای، تی مستقل، من ویتنی یو و رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها. نتایج نشان داد که به کارگیری ابزار اندازه گیری درد منجر به افزایش تعداد دریافت کنندگان داروهای ضد درد و کاهش دوز دریافتی در طی 48 ساعت اول پس از عمل در گروه آزمون شد. همچنین، میزان رضایتمندی از تسکین درد در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بالاتر بود (0/0001p<).
  نتیجه گیری. یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مطلوب استفاده از ابزار اندازهگیری درد در کنترل درد بیماران، استفاده صحیح و مناسب از مسکن ها، تجویز مقدار صحیح دارو بر اساس درد بیمار و افزایش رضایتمندی بیمار از تسکین درد میباشد. لذا اندازه گیری شدت درد بیماران با استفاده از ابزار اندازه گیری درد، قبل و بعد از دریافت داروهای ضد درد، در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ابزار اندازه گیری درد، مدیریت درد، جراحی قلب، بخش مراقبت های ویژه
 • مهدی قادری *، امیر ملکی، مجید حق جو صفحات 24-35
  هدف. هدف از این پژوهش، بررسی نقش سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر سبک زندگی سالم در افراد با بیماری عروق کرونر بود.
  زمینه. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، نقش مهمی در ارتقاء سبکزندگی سالم در افراد دارد. با توجه به رشد چشمگیر بیماری عروق کرونر، مطالعه در مورد اثرات سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی سالم در افراد با بیماری عروق کرونر ضروری است.
  روش کار. این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 412 فرد (239 مرد و 173 زن) دارای بیماری عروق کرونر که در چهار بخش داخلی مردان، داخلی زنان، دیپلمات و VIP، بستری بودند از اوایل بهمنماه 1393 تا اواخر اردیبهشت ماه 1394، در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد. داده ها از طریق فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه سرمایه اجتماعی میاموتو و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی سالم گردآوری شد. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و برای اطمینان از پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تحلیل دادهها نیز از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری متناسب استفاده شد.
  یافته ها. میانگین نمره سرمایه اجتماعی مردان و زنان از لحاظ آماری دارای تفاوت معنیداری بود (0/015=p). همبستگی مثبت و معنیدار آماری بین سرمایه اجتماعی و سبکزندگی سالم مشاهده شد (0/418=r ،0/01p<). بیشترین میزان همبستگی سرمایه اجتماعی با بعد ”مسئولیتپذیری سلامت“ (0/384=r ،0/01p<) و کمترین میزان همبستگی با بعد ”پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی“ (0/107=r ،0/05p<) بود. از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، بعد ”روابط اجتماعی“ بیشترین ضریب همبستگی را با سبک زندگی سالم داشت (0/511=r ،0/01p<).
  نتیجهگیری. سرمایه اجتماعی و مولفههای آن اثرات مثبت و مهمی بر سبکزندگی سالم و خرده مقیاسهای آن دارند. بنابراین، تاکید بر برنامه های اجتماعمحور، همچون تقویت این نوع سرمایهها در جامعه با هدف مقابله و پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای مزمن، به ویژه بیماریهای قلبی امری لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، محیطهای حمایتی، روابط اجتماعی، سبکزندگی سالم، بیماری عروق کرونر
 • محمدرضا حیدری، علیرضا سلطان پور *، محسن ناصری، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 36-43
  هدف. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر انجام شد.
  زمینه. با توجه به میزان بالای اختلالات عاطفی بعد از جراحی قلب ضروری است تا از مداخلات مختلف دارویی یا غیردارویی استفاده شود. با توجه به بروز عوارض جانبی بر اثر مصرف داروهای شیمیایی و تمایل روزافزون بیماران به طب سنتی ایرانی، می توان از گیاهان دارویی مانند بادرنجبویه که سابقه مصرف طولانی آن در متون کهن ایران وجود دارد استفاده کرد.
  روش کار. در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 80 بیمار تحت جراحی بای پاس شریان کرونر به طور تصادفی به دو گروه دارو و دارونما تخصیص یافتند. ابزار گردآوری داده ها شامل برگه ثبت مشخصات دموگرافیک و بالینی و مقیاس HADS بود. انجام مداخله از روز اول بعد از عمل جراحی انجام گرفت، به این صورت که به هر بیمار به طور تصادفی کپسول حاوی 500 میلی گرم بادرنجبویه یا دارونما، 3 بار در روز داده شد. بعد از 7 روز، افسردگی بیماران در دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها. نتایج این مطالعه نشان داد بعد از انجام مداخله، داروی گیاهی بادرنجبویه موجب کاهش میزان افسردگی بیماران گروه دارو در مقایسه با گروه دارونما گردید (0/008=p).
  نتیجه گیری. بر اساس یافته های مطالعه، بادرنجبویه می تواند افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، افسردگی، جراحی بای پاس شریان کرونر
 • رابعه رحیمی *، مهدی حیدرزاده، رباب حسن زاده صفحات 44-52
  هدف. این پژوهش با هدف بررسی رشد پس از سانحه و ابعاد آن در بیمارانی که تجربه انفارکتوس میوکارد داشتند، انجام شد.
  زمینه. رشد پس از سانحه، تجربه ذهنی تغییرات روانشناختی مثبت است که توسط فرد و در اثر مقابله با موقعیتهای به شدت چالش برانگیز ایجاد میشود.
  روش کار. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن، 166 بیمار دارای سابقه انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به درمانگاه های قلب در شهرهای بناب و مراغه به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. در این پژوهش برای اندازهگیری مفهوم رشد پس از سانحه، از ”ابزار رشد پس از سانحه“ استفاده گردید. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین، میانه، دامنه، فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی، آزمون آنالیز واریانس و آزمون پیرسون) در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده گردید.
  یافته ها. میانگین نمره رشد پس از سانحه در شرکتکنندگان، 68/39 با انحراف معیار بود و بیشترین نمره در بعد تغییرات معنوی به دست آمد. نتایج نشان داد نمره رشد پس از سانحه در زنان بیشتر از مردان (0/029=p) و در افرادی که کمتر از 6 ماه از وقوع انفارکتوس میوکارد آنها گذشته است بیشتر از افرادی که بیشتر از 6 ماه از وقوع انفارکتوس میوکارد آنها گذشته است (0/008=p) میباشد.
  نتیجهگیری. انفارکتوس میوکارد زمینه وقوع واکنشهای روانی مثبت تحت عنوان رشد پس از سانحه را در بیماران مبتلا فراهم میآورد، پرستاران و سایر مسئولین میتوانند از این پدیده برای تطابق با بیماری و برنامهریزی مراقبتی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: رشد پس از سانحه، انفارکتوس میوکارد، پژوهش کمی
 • میلاد برجی، محمدرضا بسطامی، یسری بسطامی، میلاد اعظمی *، حامد توان صفحات 54-61
  هدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت فعالیت بدنی سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی عروقی در شهر ایلام انجام شد.
  زمینه. با توجه به روند افزایشی جمعیت سالمندان، توجه به سلامتی آنها بیش از پیش اهمیت می یابد. فعالیت جسمی منظم به عنوان یکی از راه های تقویت کننده سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری های غیر واگیر محسوب می شود.
  روش کار. در این پژوهش توصیفی مقطعی، 240 نفر از سالمندان بستری در بخش های سی سی یو و پست سی سی یو در بیمارستان های شهر ایلام که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه فعالیت بدنی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و همچنین، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست) تحلیل شدند.
  یافته ها. در سالمندان مورد بررسی، تنها 5 درصد، فعالیت مناسب بدنی را طبق رده بندی سازمان جهانی بهداشت داشتند. ارتباط فعالیت بدنی با متغیرهای سن، تحصیلات، نوع بیماری، میزان درآمد، و وضعیت تاهل از نظر آماری معنی دار بود (0/05>p)، ولی جنسیت و وضعیت اشتغال با فعالیت بدنی ارتباط آماری معنی داری نداشت (0/05نتیجه گیری. با توجه به اینکه فعالیت بدنی سالمندان مورد پژوهش کم بود، لازم است مداخلاتی جهت افزایش فعالیت بدنی آنها در نظر گرفته شود. همچنین، با توجه به اینکه نمونه های مورد پژوهش دچار بیماری های قلبی عروقی بودند، پیشنهاد می شود الگوی سبک زندگی مناسب به آنها آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: سالمند، فعالیت بدنی، بیماری قلبی
 • بهزاد ساکی * صفحات 62-71
  نارسایی قلبی یکی از اصلی ترین عوامل مرگ در جوامع پیشرفته است. به طورمعمول قبل از نارسایی قلبی، فرایند ریمادلینگ برای سازگاری با تغییرات تنش دیواره میو کارد یا فشار ناشی از محرک های بیرونی رخ می دهد. ریمادلینگ قلبی، بسیاری از تغییرات مرتبط با پیشرفت نارسایی قلبی را در بر می گیرد که می توان از آنها به عنوان تغییر بیان ژنوم، تغییرات سلولی، مولکولی و میان بافتی یاد کرد که پس از آسیب قلبی باعث تغییر اندازه، شکل و عملکرد قلب می شوند. ریمادلینگ قلبی ظرفیت قلب در پاسخ و سازگاری به محرک های گوناگون را نشان می دهد. سازگاری با تنش افزایش یافته دیواره ها و کاهش مناسب آن و حفظ و حتی افزایش عملکرد قلبی، هدف نهایی ریمادلینگ قلبی است. به طور کلی، ریمادلینگ قلبی به دو دسته فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی تقسیم می شود که عوامل ایجاد کننده آنها و همچنین نتایج آنها متفاوت است. در این مقاله سعی شده است با شرح کامل رخداد های مربوط به ریمادلینگ قلبی، این پدیده به تصویر کشیده شود.
  کلیدواژگان: ریمادلینگ قلبی، نارسایی قلبی، ریمادلینگ فیزیولوژیک، ریمادلینگ پاتولوژیک
 • میثم شعبانی، معصومه ذاکری مقدم * صفحات 72-80
  هدف. این مطالعه با هدف مرور پژوهش های انجام شده درباره چگونگی ایجاد و پیشرفت بیماری های قلبی عروقی در افراد افسرده انجام شد.
  زمینه. بیماری های قلبی عروقی و افسردگی از جمله اختلالات رایج در جهان محسوب می شوند. مطالعات رابطه هم بروزی این دو اختلال را نشان داده اند، به طوری که افسردگی به عنوان عامل خطر ایجاد بیماری قلبی عروقی مطرح است.
  روش کار. در این مطالعه مروری، اطلاعات مورد نیاز با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، Springer، AHA journal، Biomed، Scope Med، Elsevier و WHO web page با استفاده از شکل فارسی و انگلیسی کلمات کلیدی افسردگی و بیماری قلبی عروقی، افسردگی و سیستم اندوتلیال، افسردگی و سیستم اتونوم، افسردی و سیستم ایمنی التهابی، افسردگی و عملکرد پلاکت، افسردگی و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق کلیه، و افسردگی در دوره قبل از زایمان به دست آمدند.
  یافته ها. مکانیسم های پیشنهاد شده برای توضیح نقش افسردگی در ایجاد و پیشرفت بیماری های قلبی عروقی شامل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق کلیه (HPA)، سیستم ایمنی-التهابی، سیستم اتونوم، پلاکت، سیستم اندوتلیال و تغییر الگوهای رفتاری (سندرم متابولیک) و افسردگی در دوره قبل از زایمان می باشند.
  نتیجه گیری. یافته ها نشان می دهد که اختلال عملکرد محور HPA زمینه را برای شروع اختلال عملکرد سیستم اتونوم فراهم می کند. فرایند تشکیل پلاک آتروم و ترومبوز در اختلال عملکرد پلاکت، سیستم ایمنی التهابی و سیستم اندوتلیال سریع تر از دیگر مسیرهای تخریب پیش می روند. اختلال سیستم ایمنی التهابی نه تنها به واسطه افسردگی، بلکه به دنبال پیشرفت فرایند اختلال عملکرد سیستم اندوتلیال نیز ایجاد می شود. اطلاعات کاملی در مورد شدت افسردگی در ایجاد و پیشرفت بیماری قلبی عروقی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، بیماری های قلبی عروقی، سیستم ایمنی
|
 • Alireza Ghavidel, Pouya Farokhnezhad, Afshar, Hooman Bakhshandeh, Fatemeh Ghorbanpour* Pages 6-13
  Aim. This study was conducted to examine the effect of family-centered education on the quality of life patients after coronary artery bypass graft surgery.
  Background. Following coronary artery bypass graft surgery, the patients face many physical, mental and social problems, which reduce their quality of life. Teaching the patient's family provides an opportunity for family members to cooperate actively in taking care and supporting patient, thereby, improve patient's quality of life.
  Method. This was an experimental study in which 96 patients with their active family members were recruited according to inclusion criteria and randomly allocated to experimental (n=48) and control group (n=48). Before intervention, SF-12 Quality of Life Questionnaire (QOL) was completed by participants in both groups. Then, experimental group received family-centered education in three sessions and control group received only hospital routine educational program. Quality of life was again measured one month later. The data were analyzed by SPSS version 22.
  Findings. There were no statistically significant differences between the two groups regarding demographic characteristics. Based on Mann-Whitney test, a statistically significant increase was observed in scores of QOL dimensions after intervention in the experimental group as compared with control group (P
  Conclusion
  Family-centered education in patients under coronary artery bypass graft can improve quality of life in these patients.
  Keywords: Family, centered nursing, Quality of life, Coronary artery bypass graft
 • Nahid Aghdaii, Zahra, Sadat Navabi *, Rasoul Azarfarin Pages 14-22
  Aim. The aim of this study was to evaluate the effect of using “Pain Assessment Tool” by nurses on analgesics requirement and patient’s satisfaction after coronary bypass graft surgery.
  Background. One of the main duties of caregivers in ICU is relieving patients’ pain. Using "Pain Assessment Tool" may have a positive effect on the choice of analgesics and dosage adjustment with patients’ requirements. More research is still needed.
  Method. In a clinical trial, 153 hospitalized patients in the intensive care unit were selected randomly and were divided into two experimental (n=77) and Control group (n=76). The Pain Assessment Tool and pain management for 48 hours were implemented for conscious patients. Routine measures were taken into account for control group and the severity of pain and analgesic injection for experimental group were determined. In both groups, the amount of analgesics administered for pain relief, and patient satisfaction were recorded. Data were analyzed by SPSS version 16.
  Findings. The use of Pain Assessment Tool increased the number of recipients of analgesic drugs and reduced their dosage over 48 hours in the experimental group. Also, the satisfaction of pain relief was higher in the experimental group than the control group (pConclusion. The findings of this study demonstrate the positive effect of Pain Assessment Tool on pain control, proper use of analgesics, prescribing the proper dose of analgesics based on patients’ pain and satisfaction improvement. The measurement of pain severity using Pain Assessment Tool, before and after analgesics administration is suggested.
  Keywords: Pain Assessment Tool, Pain Management, Cardiac surgery, Intensive care unit
 • Mehdi Ghaderi *, Amir Maleki, Majid Haghjoo Pages 24-35
  Aim. The aim of this study was to investigate the role of social capital in healthy lifestyle promotion among people with Coronary Artery Disease (CAD).
  Background. Social capital, one of the social determinants of health, plays an important role in promoting healthy lifestyle among people. Due to increasing incidence of CAD, research is needed about social capital and its relationship with healthy lifestyle among people with CAD.
  Method. This cross-sectional study was conducted on 412 patients with CAD, including 239 men and 173 women, in 4 different wards (i.e. men and women internal wards, Diplomat and VIP wards) in Shahid Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center from January 2015 to June 2015. Data were collected by demographic characteristic form, Miyamoto et al. social capital questionnaire and researcher-made questionnaire of healthy lifestyle. Validity and reliability were confirmed by content analysis and Cronbach's alpha methods. The data were analyzed using SPSS with appropriate statistical tests.
  Findings. There was a statistically significant difference between social capital in terms of gender (p=0.015). A statistically ssignificant correlation was found between social capital and healthy lifestyle (r=0.418, PConclusion. Social capital and its components have positive and important effects on healthy lifestyle and its subscales. It is necessary to emphasize community-based programs, such as strengthening social capital in the society to prevent and control chronic diseases, especially heart disease.
  Keywords: Social capital, Social relationship, Supportive environment, Healthy lifestyle, Coronary artery Disease
 • Mohammadreza Heidari, Alireza Soltanpour *, Mohsen Naseri, Anooshirvan Kazemnezhad Pages 36-43
  Aim. This study was conducted to determine the effect of Lemon Balm (Melissa Officinalis) on depression in patients after coronary artery bypass graft.
  Background. Coronary artery bypass grafting (CABG) is the most common operation among patients with coronary artery disease. Many of these patients are faced with depression after cardiac surgery.
  Method. In this randomized clinical trial, 80 patients undergoing coronary artery bypass graft were randomly assigned to treatment and placebo groups. Data collection tools included demographic and clinical sheet and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Each patient randomly received either a capsule containing 500 mg lemon balm or a placebo, 3 times a day. After 7 days, depression in both groups was measured and compared. Data analysis was performed using SPSS (version 16).
  Findings. After the intervention, herbal balm decreased depression more in intervention group compared with the placebo group (P=0.008).
  Conclusion. According to findings , Lemon balm may reduce depression after coronary artery bypass graft.
  Keywords: Lemon Balm (Melissa Officinalis), Depression, Coronary artery bypass grafting
 • Rabee Rahimi *, Mehdi Heidarzadeh, Robab Hassanzadeh Pages 44-52
  Aim. The aim of current study was to assess post-traumatic growth in patients with myocardial infarction (MI).
  Background. Post-traumatic growth is defined as subjective positive psychological changes following the struggle with highly challenging life events.
  Method. This was a descriptive cross-sectional study in which 166 patients with MI, referred to the cardiac clinics in Bonab and Maragheh, were recruited by convenience sampling. Post-traumatic Growth Inventory (PTGI) was used for measuring PTG. Descriptive and inferential statistics were used by SPSS version 22 to analyze the data.
  Results. The mean PTGI score of the participants was 68.39±19.40, and the most acquired score was observed in the dimension "spiritual changes". The results showed that women and patients with a history of MI within the previous 6 months acquired more score of post-traumatic growth than men (p=0.029) and patients with a history of MI before the recent 6 months (p=0.008), respectively.
  Conclusion. The occurrence of MI leads to positive psychological changes as named posttraumatic growth. Nurses and care policymakers can use these findings to help patients in coping with stressful conditions.
  Keywords: Post, traumatic growth, Myocardial infarction, Quantitative research
 • Milad Borji, Mohammadreza Bastami, Yosra Bastami, Milad Azami *, Hamed Tavan Pages 54-61
  Aim. This study was conducted to assess physical activity in elderly people with heart disease, in Ilam, Iran.
  Background. Regarding the increasing number of elderly people, paying attention to their health is of great importance. Regular physical activity is being regarded as a way of reinforcing the immune system and preventing non-communicable diseases.
  Method. A descriptive cross-sectional study was conducted on 240 elderly patients admitted to post CCU and CCU of hospitals in Ilam, Iran. The sample was recruited by convenience sampling method. The questionnaire “Rapid Assessment of Physical Activity” (RAPA) was used to assess physical activity. SPSS version 17 was used to analyze the data through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics.
  Findings. Of 240 elderly people participated in the study, 108 were male and 122 were female. Only 5% of the subjects had appropriate physical activity according to the World Health Organization classification. Physical activity was found to be statistically related with age, education, income, occupation, and marital status.
  Conclusion. Physical activity was at a low level among older adults. It is necessary to take interventions for improving physical activity in elderly people. It is suggested to teach them appropriate life style in terms of physical activity.
  Keywords: Elderly, Physical activity, Heart disease
 • Behzad Saki* Pages 62-71
  Heart failure is one of the major causes of mortality in developed countries. Usually before heart failure, remodeling occurs to adapt to myocardial wall stress changes or pressure caused by external stimuli. Cardiac remodeling encompass many of the changes associated with the development of heart failure, like genome expression changes, and cellular, molecular and interstitial changes, that causes a change in size, shape and function of the heart after damage. Cardiac remodeling shows the capacity of heart to response and adaptation to a variety of stimuli. The ultimate goal of cardiac remodeling is adaptation to and properly reducing the increased wall stress, and maintaining or even increasing cardiac function. In general, cardiac remodeling is divided into two categories: physiological and pathological, each have different causes and consequences.
  Keywords: Cardiac remodeling, Heart failure, Physiological remodeling, Pathological remodeling
 • Meysam Shabani, Masoumeh Zakerimoghadam* Pages 72-80
  Aim. The aim of this study was to review studies about the cause and development of cardiovascular diseases among people with depression.
  Background. Cardiovascular disease and depression are common and the research have shown the comorbidity of these two disorders.
  Method. In this review study, different databases such as Google Scholar, PubMed, Springer, AHA journal, Biomed, Scope med, Elsevier, and WHO webpage were searched out by Persian and English forms of keywords like “depression and cardiovascular diseases”, “depression and endothelial system”, “depression and autonomic system”, “depression and inflammatory-immune system”, “depression and platelet activation”, “depression and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis” and “depression in prenatal period”.
  Findings. Suggested mechanisms of developing cardiovascular diseases by depression include dysfunction of hypothalamic-pituitary-adrenal axis, inflammatory-immune system, autonomic system, platelet activity, endothelial system and habit pattern changes (metabolic syndrome) and depression in prenatal period.
  Conclusion. Findings show that HPA axis dysfunction provides the situation for autonomic system dysfunction. Forming of atheroma and thrombosis are faster in platelet dysfunction, endothelial system dysfunction and inflammatory-immune system dysfunction than the other destructive ways. On the other hand, as depression can cause inflammatory-immune system dysfunction, the process of endothelial system dysfunction can cause this too. No finding has been found about the relationship between severity of depression and development of cardiovascular diseases.
  Keywords: Depression, Cardiovascular disease, Immune system