فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و سوم شماره 11 (بهمن 1394)
 • سال بیست و سوم شماره 11 (بهمن 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا مخترع، نجمه موحدیان *، مهرداد وثوقی، سید مسعود امیرحسینی صفحات 1028-1038
  مقدمه
  سندرم ایگل به عنوان یکی از علل دردهای ناحیه کرانیوسرویکال، با افزایش بیش از 25 میلی متری طول زائده استیلوئید همراه است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی شیوع و خصوصیات ساختاری زائده استایلوئید طویل شده (ESP)، بررسی شیوع سندرم ایگل و حضور علائم در افراد بالای 20 سال در شیراز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 500 کلیشه رادیوگرافی پانورامیک، بر اساس مورفولوژی و طول زائده استایلوئید مورد بررسی قرار گرفتند. در صورت وجود هرگونه علائم همراه با ESP، بیماران با لمس داخل دهانی فضای تونسیلار مورد معاینه قرار می گرفتند. در صورت تشدید علائم از ارتباط آن باESP اطمینان حاصل می شد.
  نتایج
  شیوع کلی ESP برابر با 2/35% بود. شیوع ESP در مردان و زنان تفاوت معنی داری با هم نداشت(94/0=OR، 37/1-65/0: دامنه اطمینان 95%) . در مقایسه با گروه سنی زیر 40 سال، شانس افراد گروه های سنی 60-40، تقریبا 76/1 برابر(دامنه اطمینان 95%: 66/2-16/1) و بالای 60 سال، تقریبا 01/2 برابر(دامنه اطمینان95%: 66/3-10/1) برای رخداد ESP بیشتر بود. بیشترین فراوانی مورفولوژیک مربوط به کلسیفیکاسیون ممتد و کمترین مربوط به سود و آرتیکولیشن های متعدد بود. شیوع سندرم ایگل در جمعیت 8/1% بود که سردرد، سر گیجه و احساس جسم خارجی به ترتیب شایع ترین علائم گزارش شده بودند.
  نتیجه گیری
  ESP یافته شایعی در جمعیت می باشد که با افزایش سن شیوع آن بیشتر می شود. با این وجود معاینه بیمار برای افتراق سندرم ایگل از سایر موارد با علایم مشابه جهت جلوگیری از درمان های غیر ضروری لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: زائده استایلوئید، سندرم ایگل، رادیوگرافی پانورامیک
 • مطهره امیری، احمد حائریان، طیبه ملک محمدی، فرناز فراهت، حسین عصارزاده، زهرا زارع زاده * صفحات 1039-1048
  مقدمه
  آگاهی از بوی بد دهان به صورت یک ابزار انگیزش موجب بهبود رفتارهای مربوط به سلامت دهان شود. هدف اصلی از این مطالعه، مقایسه آموزش بهداشت با موضوعات مختلف آموزشی پیرامون سلامت دهان و دندان و بررسی پایداری اثر این روش ها در ارتقاء سلامت دهان بوده است.
  روش بررسی
  161 نفر(76 دختر، 85 پسر) دانش آموز اول دبیرستان از مدارس دولتی یزد به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه 1- آموزش بهداشت دهان و دندان+آموزش راجع به بوی بد دهان(گروه بوی بد دهان)، گروه 2- آموزش بهداشت دهان و دندان+آموزش راجع به پوسیدگی دندان و بیماری های لثه(گروه سنتی)، گروه 3- آموزش بهداشت دهان و دندان(گروه کنترل). شاخص پلاک قبل از مداخله، دو هفته و دو ماه بعد از مداخله اندازه گیری و تغییرات آن در طول زمان ثبت شد. با استفاده از آزمونsquare(bonferroni adjustment) chi- و Paired tو McNemar و Kruskal-Wallis داده ها آنالیز شدند.
  نتایج
  تفاوت آماری معنی داری میان گروه بوی بد دهان و گروه سنتی وجود نداشت. اما هر دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای با گروه کنترل داشتند(003/0، 002/0P-value:). تغییرات مثبت در گروه بوی بد دهان به خصوص در دختران ماندگارتر از بقیه گروه ها بود(004/0p-value:).
  نتیجه گیری
  آموزش بهداشت دهان و دندان به همراه آموزش راجع به بوی بد دهان، پوسیدگی و بیماری لثه در ارتقاء سطح بهداشت دانش آموزان اول دبیرستانی یزد تاثیر بیشتری دارد. همچنین آموزش راجع به بوی بد دهان ماندگاری اثر بیشتری دارد. بنابراین گنجاندن این شیوه آموزش در برنامه های آموزشی مدارس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بوی بد دهان، آموزش سلامت دهان، شاخص پلاک
 • مختار نصرتی، ماندانا بهبهانی * صفحات 1049-1062
  مقدمه
  بررسی اثر بخشی ترکیبات گیاهی در زمینه بیماری های دهان و دندان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی خواص ضد باکتریایی عصاره متانولی Prangos ferulacea بر فرم منفرد و بیوفیلمی استرپتوکوکوس موتانس است.
  روش بررسی
  در این پژوهش تجربی پس از جمع آوری و تعیین گونه گیاه، نمونه های گیاهی خشک و سپس آسیاب شدند و عصاره متانولی آنها با استفاده از روش غوطه وری تهیه شد. به منظور بررسی خواص ضد باکتریایی و قابلیت ضد بیوفیلمی عصاره ها به ترتیب روش انتشار دیسک و آزمون میکروتیتر مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی بیوانفورماتیکی نیز از روش داکینگ مولکولی بین آنزیم گلوکوزیل ترانسفراز استرپتوکوکوس موتانس و 20 ترکیب گزارش شده از گیاه مذکور با استفاده از نرم افزار iGemdock 2.1 استفاده شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19 و آزمون های آنالیز واریانس و دانکن انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که عصاره گیاه مذکور به ویژه ریشه آن در غلظت های g/mlμ3000-250 دارای خاصیت ضد باکتری بالایی بر فرم منفرد باکتری مورد مطالعه بوده، موجب مهار تشکیل فرم بیوفیلمی می شود، اما توان تخریب بیوفیلم باکتری را ندارد. حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها به ترتیب در محدوده g/mlμ 1000-250 و g/mlμ 3000-250 تعیین گردید. بررسی بیوانفورماتیکی نیز نشان داد که ترکیبات مورد بررسی به طور موثری قابلیت مهار گلوکوزیل ترانسفراز را داشته که در این بین قابلیت مهار آلفا پینن، پسورالن ولیمونن از سایر ترکیب ها بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان که عصاره متانولی P.ferulacea دارای اثرات ضد باکتریایی قابل توجهی بر فرم منفرد استرپتوکوکوس موتانس بوده اما بر بیوفیلم های تشکیل شده این باکتری تاثیر چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس موتانس، بیوفیلم، گیاه جاشیر، گلوکوزیل ترانسفراز، خواص ضد باکتریایی
 • فاطمه رضایی *، سمیه روشن نیا، حمزه علی اسدی صفحات 1063-1075
  مقدمه
  علی رغم پیشرفت در شناخت و درمان صرع در چند دهه اخیر، افراد مبتلا همچنان درگیر فرایند استیگما(داغ اجتماعی) هستند. استیگما فرآیندی روانی- اجتماعی است که از برچسب زدن آغاز می گردد و به طرد و انزوای اجتماعی منتهی می شود. در بسیاری از مبتلایان صرع استیگما اثرات شدیدی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی استیگما و ارتباط آن با فاکتورهای روانشناختی در بیماران مبتلا به صرع می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی- توصیفی، جامعه هدف شامل کلیه بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر خرم آباد در بهار سال 1394بود. نمونه ای به تعداد 100 نفر زن و مرد به روش در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع(فرم 31 سوالی)، عزت نفس آیزینگ، اضطراب و افسردگی بیمارستان و مقیاس استیگمای صرع بر روی بیماران اجرا گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزارهای SPSS-18 و AMOS-18 و از طریق روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که مدل ساختاری به خوبی برازش شد(168/0p=؛ 45/6 ch2=). استیگما با عزت نفس، افسردگی، اضطراب، و کیفیت زندگی همبستگی داشتند. در نهایت در مدل ارائه شده استیگما با میانجی گری عزت نفس و خلق منفی به خوبی کیفیت زندگی را پیش بینی کردCFI، TLI، AGFI، GFI> 0.9)).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که بهتر است درمان های روانی اجتماعی بخشی به عنوان درمان های چندگانه این اختلال در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: صرع، استیگما، فاکتورهای روانشناختی، کیفیت زندگی
 • وحیده جلیلی، زهرا اشرفی، رسول انتظار مهدی، حمیدرضا خلخالی، جعفر نوروززاده * صفحات 1076-1083
  مقدمه
  در طول دوران بارداری سنتز هورمون های تیروئیدی و متعاقب آن نیاز به ید به دلیل نیاز بالای جنین افزایش می یابد. در صورت کاهش مصرف ید از طریق مادر، جنین دچار اختلالات کمبود ید می شود. هدف کلی این مطالعه بررسی الگوی تغییرات ید دفعی ادرار در طول دوران بارداری است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 40 زن باردار در سه ماهه اول بارداری وارد مطالعه شدند. سابقه بیماری های تیروئیدی و سقط جنین از معیارهای خروجی این مطالعه بود. نمونه های تصادفی ادرار در سه ماهه اول، دوم و سوم جمع آوری شد و ید دفعی ادرار (urinary iodine excretion: UIC) با استفاده از روش کالریمتری سندل- کولتهف اندازه گیری شد.
  نتایج
  میانه ید دفعی ادرار در سه ماهه اول، دوم و سوم به ترتیب برابر μg/L 5/116، μg/L8/98 و μg/L100 بود. با استفاده از آزمون اندازه گیری های مکرر، تغییرات معنی داری(2/0P=) در ید دفعی در طول دوران بارداری مشاهده نشد. درصد فراوانی کمبود ید( μg/L150UIC < ) در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری به ترتیب برابر 72%، 75% و 86% بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که میانه ید دفعی ادرار(μg/L 1/105) در میان زنان باردار ساکن شهرستان ارومیه با مقادیر توصیه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دانش آموزان و زنان غیر باردار پائین تر است. همچنین شیوع کمبود ید(μg/L 150UIC < ) در این منطقه در مقایسه با مناطق با کفایت ید، بالا بوده و نشانگر لوزوم ارائه ی مکمل یاری ید در این منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: ید، اختلالات کمبود ید(IDD)، بارداری
 • فاطمه عطاریان، سعیده ظفر بالانژاد، مریم طهرانی پور * صفحات 1084-1093
  مقدمه
  آنژیوژنز روند پیچیده ای است که برای فرایندهای فیزیولوژیک و بسیاری از وضعیت های پاتولوژی مانند رشد تومورها و متاستاز نیاز است. چای کوهی از خانواده نعنائیان دارای اثرات آنتی آپوپتوزیس و آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات عصاره الکلی چای کوهی بر پدیده آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 30 تخم مرغ نطفه دار نژاد ROSS به طور تصادفی در گروه های شاهد، شاهد آزمایشگاهی، تیمار با عصاره الکلی دوز 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. در روز دوم انکوباسیون پنجره هایی روی تخم مرغ ها ایجاد و در روز هشتم، یک اسفنج ژلاتینی با قطر 4×4×1(حاوی آلبومین و محلول آگار در نرمال سالین) بر روی غشای کوریوآلانتوئیک(CAM) قرار داده و عصاره به آن اضافه شد. روز دوازدهم، قد و وزن جنین ها همچنین شبکه عروقی پرده کوریوآلانتوئیک توسط فوتواسترئو میکروسکوپ عکس برداری و سپس به کمک نرم افزار Image J طول و تعداد انشعابات مویرگی اطراف اسفنج اندازه گیری گردید. نتایج توسط نرم افزار Minitab 16 با آزمون آماری t- test و ANOVA تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین قد و وزن جنین ها، تعداد و طول انشعابات عروقی در گروه شاهد نسبت به شاهد آزمایشگاهی تفاوت معنی داری را نشان نداد. میانگین قد و وزن در تمام گروه های تیمار با عصاره الکلی کاهش معنی دار داشت، میانگین طول عروق نیز در تمام گروه های تیمار کاهش معنی داری نشان داد، ولی میانگین تعداد عروق در دوز 50 افزایش معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  اثرات این عصاره وابسته به دوز بوده به گونه ای که در دوزهای پایین تر دارای اثرات پیش برندگی برای آنژیوژنز و در دوزهای بالاتر اثرات آنتی آنژیوژنزی دارد.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، پرده کوریوآلانتوئیک، عصاره الکلی چای کوهی
 • مرضیه زراعتکار، اسحق رحیمیان بوگر *، سیاوش طالع پسند، احمد امین صفحات 1094-1107
  مقدمه
  کاهش کیفیت زندگی بیماران قلبی و بستری شدن مکرر آنها در بخش های مراقبت ویژه قلب، چالش مهمی برای آنان است. مطالعه حاضر با هدف تبیین اثربخشی مداخله ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی با سنجش در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل، 26 بیمار مبتلا به نارسایی احتقانی قلب از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی در تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس، به صورت تصادفی در گروه آزمایش(11n=؛ تحت مداخله ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی-رفتاری طی هشت جلسه گروهی یک بار در هفته) و گروه کنترل(15n=) گماشته شدند. کیفیت زندگی برای کلیه شرکت کنندگان در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب(IHF-QOL) و مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس(DASS) اندازه گیری شد.
  نتایج
  طبق نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر، این مداخله بر کیفیت زندگی و مولفه های روان شناختی آن تاثیر کوتاه مدت داشت. بعد از اختتام درمان، بیماران به خط پایه نزدیک شدند، اما اثر مداخله بر افسردگی بعد از دو ماه پیگیری تداوم داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر مداخله ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی- رفتاری در بهبود کیفیت زندگی و ابعاد روانشناختی آن، هزینه های بالای بیمارستان و طولانی بودن مدت درمان این بیماران، استفاده از این مداخله به صورت مستمر مفید می باشد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، نارسایی احتقانی قلب، کیفیت زندگی، افسردگی
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، عطیه صفایی *، معصومه صفایی، خلیل ساریخانی خرمی صفحات 1108-1120
  منتال فورامن در سطح قدامی فک پایین قرار دارد و به شاخه انتهایی عصب آلوئولار تحتانی و عروق، اجازه خروج می دهد. تنوعات آناتومیک منتال فورامن از اهمیت قابل توجهی در بی حسی موضعی، درمان شکستگی مربوط به منطقه پاراسمفیز، جراحی های ارتوگناتیک، قراردادن ایمپلنت و غیره، برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت منتال فورامن در دندانپزشکی(از بی حسی موضعی تا روش های جراحی تهاجمی)، در این مطالعه به بررسی مروری تنوعات آناتومیک منتال فورامن پرداخته می شود. غیاب منتال فورامن نادر است. از طرف دیگر شیوع منتال فورامن فرعی در اکثر مطالعات، کمتر از 15 درصد تخمین زده می شود. موقعیت منتال فورامن، در نژادهای مختلف اغلب بین دندان های پرمولر و یا زیر دندان پرمولر دوم می باشد و تقارن مکانی دو طرفه در بیشتر موارد وجود دارد. در غالب مطالعات، فاصله منتال فورامن تا سمفیز حدودا تا فاصله سمفیز تا بوردر خلفی راموس است. منتال فورامن گرد یا بیضی بوده و شایع ترین جهت آن، اغلب خلفی فوقانی است. اندازه آن در مطالعات مختلف، حدودا از 2 تا 5 میلی متر تخمین زده شده است و امکان عدم تقارن در اندازه، در دو سمت مندیبل وجود دارد.به دلیل تنوعات منتال فورامن در نژادهای مختلف و افراد مختلف یک نژاد، استفاده از تکنیک های پیشرفته تصویربرداری همچونCBCT)Cone-Beam Computed Tomography ، جهت شناخت دقیق آناتومی و مورفولوژی منتال فورامن پیش از اعمال جراحی تهاجمی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: منتال فورامن، تنوعات آناتومیک، مندیبل، نژاد
 • نرگس سادات رضوی حسینی، فاطمه یاری *، افسانه آقایی صفحات 1121-1131
  مقدمه
  سلول های منوسیت به علت داشتن مولکول هایی در سطح خود همچون لیگاند گلیکوپروتئین P سلکتین(PSGL-1)، قادر به برقراری واکنش های سلولی با پلاکت ها و تشکیل کمپلکس منوسیت- پلاکت هستند. در این مطالعه، تاثیر مجاورت پلاکت موجود در فرآورده پلاکت کنستانتره و سلول های منوسیت خون محیطی در in vitro بررسی شد تا به عنوان مدلی جهت پیش بینی واکنش های احتمالی پلاکت تزریقی و سلول های منوسیت خون محیطی در بدن و متعاقب آن فعال سازی منوسیت ها استفاده گردد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، کیسه های خون کامل و کنستانتره پلاکتی از پایگاه منطقه ای انتقال خون تهران تهیه گردید. پس از جدا سازی سلول های منوسیت از خون کامل، این سلول ها با پلاکت های به دست آمده از کنستانتره پلاکتی مواجه گردیدند. فعالیت منوسیت ها در حالت اولیه و پس از مواجهه با پلاکت ها با بکارگیری ماده دی هیدرورودامین-123 (DHR-123) و سنجش انفجار تنفسی بررسی شد. نتایج حاصل به وسیله آزمون آماری Wilcoxon تحلیل شد.
  نتایج
  خلوص سلول های منوسیت به دست آمده با روش نایکوپرپ 2± 1/86 درصد، تعیین گردید. پس از مواجهه پلاکت ها و سلول های منوسیت خون محیطی، منوسیت ها فعال شده و میزان انفجار تنفسی این سلول ها افزایش یافت. این افزایش در روز پنجم از نظر آماری معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که پلاکت ها سبب تحریک و فعال سازی منوسیت ها می شوند. جهت شناخت مولکول های دخیل در میانکنش این سلول ها، نیاز به انجام مطالعات تکمیلی می باشد.
  کلیدواژگان: کنستانتره پلاکتی، سلول منوسیت، انفجار تنفسی
 • سنا رضایی تیره شبانکاره *، جواد محیطی اردکانی، راضیه فلاح، مهران کریمی، فاطمه پور رجب، راحله احسانی، نیکو روستایی راد صفحات 1132-1139
  مقدمه
  تشنج از شایع ترین اختلالات نورولوژیک اطفال است. نقش آنتی اکسیدان ها در حفاظت از بروز حمله صرع در مطالعات متعدد مورد بحث قرار گرفته است. ویتامین E با خنثی کردن رادیکال های آزاد یک آنتی اکسیدان طبیعی محسوب می شود. در این تحقیق اثر مصرف ویتامین E، بر مارکرهای استرس اکسیداتیو مالون دی آلدهید و گروه کربونیل پروتئین ها، در کودکان مبتلا به صرع ایدیوپاتیک و کمبود ویتامین D مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه روی کودکان مبتلا به صرع ایدیوپاتیک و کمبود ویتامین D انجام گرفت. کودکان مبتلا به صرع ایدیوپاتیک، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با کپسول خوراکی 50هزار واحدی ویتامینD به صورت هفتگی و به مدت هشت هفته و گروه دوم تحت درمان با قرص 100 واحدی ویتامینE به صورت روزانه و به مدت یک ماه همراه با کپسول خوراکی 50هزار واحدی ویتامینD به طور هفتگی و به مدت هشت هفته قرار گرفتند. میزان مالون دی آلدهید و گروه کربونیل پروتئین ها با روش های اختصاصی فتومتری مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات در نرم افزار SPSS 19 مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج با استفاده از آزمون T-test تحلیل شد.
  نتایج
  میزان مالون دی آلدهید و گروه کربونیل پروتئین ها بعد از درمان در مقایسه با قبل از درمان، به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که در گروهی که تحت درمان با ویتامین E بودند میزان گروه کربونیل پروتئین ها به طور معنی داری نسبت به قبل از درمان کاهش داشت(09/0±67/0 در مقابل 09/0±77/0) اما کاهش میزان مالون دی آلدهید معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که درمان بیماران صرع ایدویوپاتیک کودکان با ویتامین E می تواند باعث کاهش گروه های کربونیل پروتئین ها گردد.
  کلیدواژگان: صرع ایدیوپاتیک، استرس اکسیداتیو، ویتامین D، ویتامین E
|
 • Mr Mokhtare, N. Movahhedian *, M. Vossoughi, Sm Amirhosseini Pages 1028-1038
  Introduction
  Eagle syndrome, which can be a source of craniofacial pain, is caused by elongation of styloid process more than 25 mm. The present study aimed to assess the structural characteristics and prevalence of elongated styloid process (ESP), Eagle syndrome and the related symptoms in the adults aged above 20 years in Shiraz.
  Methods
  In this cross- sectional study, 500 panoramic radiographs were evaluated in regard with styloid process length and morphology. In the presence of any symptoms in patients with ESP, they were clinically evaluated. Those symptoms reproduced by tonsillar fossa palpation were regarded relevant to ESP.
  Results
  The prevalence of ESP was 35.2%, which was proved not to be sex-dependent. Individuals aged 40-60 years and those with more than 60 years had respectively 1.76 (1.16-2.66, CR: 95%) and 2.01 (1.10-3.66, CR: 95%) times greater chance for ESP compared to those aged below 40. The most and the least prevalent structural morphologies were continuous calcification and multiple pseudo articulation respectively. Eagle syndrome was observed in 1.8% of the study population. Moreover, headache, dizziness, and foreign body sensation were respectively reported as the most evaluated symptoms.
  Conclusion
  ESP was demonstrated to occur commonly in the study population which can get more prevalent by increasing age. With respect to avoiding unnecessary treatments, clinical examination of patients seem to be essential in order to differentiate Eagle syndrome from other sources with the same complications.
  Keywords: Eagle syndrome, Panoramic radiograph, Styloid process
 • M. Amiri, A. Haerian, T. Malek Mohamadi, F. Farahat, H. Asarzade, Z. Zare Zade* Pages 1039-1048
  Introduction
  Oral malodor can be used as a motivational tool to improve oral health-related behaviors. The present study aimed to compare oral health training on the dental plaque index.
  Methods
  In the current study, 161 ( 76 females, 85 male) grade-one high school students from public schools of Yazd were divided into three groups : 1 – Oral health training oral malodor training ( halitosis group), 2– oral health training training of dental caries and periodontal diseases ( traditional groups), 3- oral health training (control group ). Two weeks and two months after the intervention, plaque index was measured. Positive and negative changes were recorded over time, and then, the study data were analyzed using Chi-square (bonferroni adjustment), McNemar, Kruskal-Wallis and Paired t-Test.
  Results
  The study results revealed no significant differences between the halitosis group and the traditional group, though both had a significant difference with the control group. Positive changes in halitosis group especially within girls were held to be more durable compared to the other groups.
  Conclusion
  Oral health training accompanging training of oral malodor, tooth decay and periodontal disease seems to be more effective on health promotion of senior high school students in Yazd. Furthermore, oral malodor training produces more durable effects. As a result, this training style is recommended in regard with eductional programs of schools.
  Keywords: Halitosis, Oral health training, Plaque index
 • M. Nosrati, M. Behbahani* Pages 1049-1062
  Introduction
  Investigating efficacy of natural products, especially plant materials in dental caries is of great significance. The present study aimed to evaluate in vitro and in silico anti bacterial effects of methanolic extracts of Prangos ferulacea on single and biofilm structure of streptococcus mutans.
  Methods
  In this experimental study, after collecting the plants and determining their variety, they were air- dried and powdered. Then, the plants were extracted with methanol by the maceration method. In order to determine antibacterial activity as well as antibiofilm activity of the extracts, disk diffusion and micro titer assay were applied respectively. Regarding in silco analysis, the molecular docking was also preformed by iGemdock 2.1 software between Glucosyltransferases and 20 phytochemicals of the mentioned plants. SPSS software was utilized to statistically analyze the study data applying variance and Duncan’s multiple range test.
  Results
  The results of the present study showed that studied extracts specially their roots extract up to250-3000 μg/ml have significant antibacterial effects against the single form of becteria, which lead to inhibition of biofilm structures formation of the tested strain, though it can not damage biofilm structures of the bacteria. In addition, MIC and MBC minimum values were determined in 250-1000 μg/ml and 500-3000 μg/ml spectera respectively. Then, silico analysis confirmed that studied phytochemical compounds, especially α-pinen, Pesoralen and Limonene revealed an appropriate interaction to Glucosyltransferases, which could be regarded as an inhibitor for this enzyme.
  Conclusion
  According to the results of the current study, P.ferulacea has significant antibacterial effects against single structure of S.mutans. However, it does not produce any significant effects on the biofilms structured from this bacteria.
  Keywords: Antibacterial, Biofilm, Glucosyltransferases, Prangos ferulacea, Streptococcus mutans
 • F. Rezaei *, S. Roshan Nia, H. Ali Asadi Pages 1063-1075
  Introduction
  Despite advances in the diagnosis and treatment of epilepsy within the past several decades, people suffering from this disorder continue to be stigmatized. Stigma is a psychological social process that begins with labeling and leads to social avoidance as well as social isolation. In many people suffering from epilepsy, stigma is held to adversely impact their psychological well-being and quality of life. Therefore, the present study aimed to examine the stigma as well as its relationship with the psychological factors within epilepsy patients.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the target population included all patints with epilepsy reffering to medical centers of Khoramabad during spring 2015. A total number of 100 men and women with epilepsy were selected via convenience sampling. In order to glean the study data, Quality of Life in Epilepsy Scale-31 (QOLIE-31), Eysenck Self-esteem Inventory (ESI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and Stigma Scale for Epilepsy (SSE) were administered to each subject. The obtained data were analyzed by SPSS.18, AMOS-18 softwares applying Pearson correlation and structural equation modeling method.
  Results
  The study results indicated that the structural model properly fit the clinical sample (ch2= 6.45;
  p= 0.168). Stigma was correlated with self-esteem, depression, anxiety and quality of life (P 0.9).
  Conclusion
  The findings of the present study suggest that psychosocial treatments should be taken into consideration as multidisciplinary programs of this disorder.
  Keywords: Epilepsy, Psychological factors, Quality of life, Stigma
 • V. Jalili, Z. Ashrafi, R. Enezaremahdi, Hr Khalkhali, J. Nouroozzade* Pages 1076-1083
  Introduction
  Biosynthesis of thyroid hormone and consequently the requirement for iodine have been established to increase during gestation mainly due to increased iodine demand by the fetus. Therefore, diminished iodine intake by the mother during early pregnancy eventually leads to the development of iodine deficiency disorders(IDDS) in the offspring. The present study aimed to explore the pattern of urinary iodine excretion during gestation in urban districts of Urmia County.
  Methods
  In this cross-sectional study, 40 women at 1st trimester were enrolled. Exclusion criteria consisted of history of miscarriage and thyroid malfunction. Random urine samples were collected at 1st -, 2nd – and 3rd trimesters. In fact, UIC was determined via the sandell-kolthoff-method.
  Results
  Median UIC at 1st- , 2nd- and 3rd trimester were reported 116.5 µg/L, 98.8 µg/L and 100 µg/L, respectively. Repeated measurement revealed no Significant differences in median UIC during gestation (P=0.2). Prevalence of iodine deficiency (UIC
  Conclusions
  The findings of the present study revealed that median UIC (105.1 µg/L) among pregnant residents of Urmia County was lower than the values recommended by WHO for school-age children and non-pregnant women. Accordingly, prevalence of iodine deficiency (UIC
  Keywords: Iodine, Iodine deficiency disorders (IDD), Pregnancy
 • F. Attarian, S. Zafar Bala Nezhad, M. Tehrani Pour* Pages 1084-1093
  Introduction
  Angiogenesis is regarded as a complex activity required for physiological process as well as many pathological conditions as solid tumor progression and metastasis. Stachys Lavandulifolia of Laminacea family prossesses antioxidant and anti-apoptosis effects. Therefore, this study aimed to investigate the effect of Stachys Lavandulifolia alcoholic extract on angiogenesis in chorioallantoic membrane of Ross chicken embryo.
  Methods
  In this experimental study, 30 Ross fertilized eggs were divided into 5 random groups consisting of: control, sham-exposed, treatment with 25, 50, 100 mg/kg doses of alcoholic extract. On the 2nd day of incubation, windows were opened for eggs under the sterile conditions. On the 8th day, a gelatine sponge with 1×4×4 diameter (Albumen and Agar solution in normal saline) was placed on chorioalantoic membrane (CAM) to which extract was added. On the 12th day, length and weight as well as chorioallantoic membrane (CAM) of embryos were photographed. Then, the number and length of vessels in a special area on the CAM were measured by Image J. The study results were analyzed by Minitab (16) via applying t-test and ANOVA.
  Results
  Length and weight mean of embryos as well as number and length of vessels in control and sham-exposed groups did not show any significant differences. Length and weight mean of embryos and vessels length in all treatment groups demonstrated a significant difference compared to the sham group, Moreover, mean of vessel number did not reveal any significant differences in dose of 50.
  Conclusion
  As the study findings indicated, the effect of this extract is dose dependet, so as it demonstrates pro angiogenesis in low doses and anti-angiogenesis effect in high doses.
  Keywords: Angiogenesis, Chorioalantoic membrane, Stachys lavandulifolia alcoholic extract
 • M. Zeraatkar, I. Rahimian Boogar*, S. Talepasand, A. Amin Pages 1094-1107
  Introduction
  Reduced quality of life in cardiac patients and their frequent hospitalizations in the coronary care units is regarded as a main challenge for such patients. Therefore, this study aimed to explore the effectiveness of healthy lifestyle promotion intervention on quality of life in patients with congestive heart failure via cognitive-behavioral procedure.
  Methods
  In this randomized controlled trial, assessment in pretest, posttest, and follow-up along with the control group were applied. Twenty-six patients with congestive heart failure were selected via convenience sampling among patients attended to Shahid Rajaee Heart hospital in Tehran. Then, they were randomly assigned to the experimental group (n=11; under administration of healthy lifestyle promotion intervention via cognitive-behavioral procedure during eight group sessions once a week) and control group (n=15). Quality of life was measured for all the participants in three phases of pre-test, post-test and follow-up by Questionnaire of Quality of Life in Patients with Heart Failure (IHF-QoL) and Depression Anxiety Stress Scales (DASS).
  Results
  According to the results of variance analysis with repeated measures, this intervention was proved to have short-time effects on quality of life and its psychological components (P
  Conclusion
  In regard with the effectiveness of healthy lifestyle promotion intervention via cognitive-behavioral procedure in improving quality of life and its psychological aspects, as well as high costs of hospital and prolonged treatment for these patients, applying this intervention in a permanent manner seem to be beneficial.
  Keywords: Congestive heart failure, Depression, Lifestyle, Quality of life
 • F. Ezoddini, Ardakani, A. Safaee *, M. Safaee, Kh Sarikhani Khorrami Pages 1108-1120
  Mental foramen is located on the anterior aspect of the mandible that permits the terminal branch of the inferior alveolar nerve and blood vessels to exit. The anatomical variations of mental foramen are of considerable importance in local anesthesia, treatment of the fractures in the parasymphysis area, orthognatic surgeries, implant placement, etc. Regarding the importance of mental foramen in dentistry (from local anesthesia to invasive surgical procedures), this study intends to review the anatomical variations of mental foramen in this study. Absence of mental foramen is rare. On the other hand, prevalence of accessory mental foramen has been estimated lower than 15% in the most studies. The position of mental foramen is normally between first and second premolar teeth or under second premolar tooth in different ethnic groups and bilateral symmetry exists in regard with location in most cases. In most studies, the ratio of distance from mental foramen to symphysis to distance from symphysis to posterior border of ramus has been reported about 1/3.5 to 1/3. Mental foramen is oval or circular in shape and its most common direction is usually posterosuperior. Its size in different studies has been estimated about 2 to 5 millimeters and asymmetry in size is possible on both sides of mandible. Due to variations of mental foramen between various ethnic groups and even different individuals in the same ethnic group, using advanced imaging techniques such as CBCT is recommended in order to gain detailed knowledge of anatomy and morphology of mental foramen before applying invasive surgeries.
  Keywords: Anatomical variations, Ethnic groups, Mandible, Mental foramen
 • N. Sadat Razavi Hoseini, F. Yari*, A. Aghaei Pages 1121-1131
  Introduction
  Monocytes can interact with platelets due to their surface molecules such as P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1), and form monocyte-platelet complex. In the present study, the effects of platelets interaction of platelet concentrates (PCs) and peripheral blood monocytes were investigated in vitro as a model to predict the probable interactions of these cells and consequently activation of monocytes.
  Methods
  In this experimental study, units of whole blood and PCs were prepared from Tehran Blood Transfusion Center. After isolation of monocytes from the whole blood, these cells were treated with PC- derived platelets. The activation of monocytes was assessed before and after treatment by the analysis of the respiratory burst of monocytes using dihydrorhodamine 123 (DHR-123). The study data were analyzed using the non-parametric test of Wilcoxon.
  Results
  The purity of monocytes was determined as 86.1±2 using NycoPrep method. The respiratory burst of monocytes was increased after exposure with platelets. In fact, the difference was significant when platelets were used on the 5th day of storage (P=0.001).
  Conclusions
  The study findings revealed that platelets have an efficient capacity to stimulate and activate monocytes. The possible involvement of molecules in the interaction of platelet-monocyte demand to be further studied in future.
  Keywords: Monocyte, Platelet concentrate, Respiratory burst
 • S. Rezaei Tireh Shabankareh*, J. Mohiti Ardakani, R. Fallah, M. Karimi, F. Pourrajab, R. Ehsani, N. Rustaei Rad Pages 1132-1139
  Introduction
  Epilepsy is regarded as one of the prevalent neurological disorders in children. The role of anti-oxidants in protection of epilepsy has been discussed in several studies. Vitamin E can be mentioned as a natural antioxidant to neutralize free radicals. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of vitamin E on oxidative stress markers such as malone dialdehyde(MDA) and protein carbonyl(PC) in children suffering from idiopathic epilepsy and vitamin D deficiency.
  Methods
  In the current study, children suffering from idiopathic epilepsy and vitamin D deficiency were randomly divided into two groups. One group was treated with 50000 units of vitamin D oral capsules (per week) for 8 weeks and the other group was treated with 100 units of vitamin E (per day) for one month as well as 50000 unit of vitamin D for 8 weeks. The amount of MDA and PC were measured by the spectrophotometer method. The obtained data were analyzed via the SPSS software (ver, 19) using t-test.
  Results
  The results indicated that the amount of MAD and PC revealed a significant decrease after the treatment. In fact, in the group treated with vitamin E, the amount of PC decreased significantly compared with the other group, though MDA reduction was not proved to be significant.
  Discussion
  The findings of the present study revealed that treatment with vitamin E could reduce the PC amount in regard with epileptic patients.
  Keywords: Idiopathic epilepsy, Oxidative stress, Vitamin D, Vitamin E