فهرست مطالب

توسعه اجتماعی - سال نهم شماره 2 (زمستان 1393)
 • سال نهم شماره 2 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله پژوهشی
 • هما زنجانی زاده، ابراهیم صالح آبادی، ندا جعفریان یزدی صفحات 7-46
  این پژوهش با رویکردهای مختلفی به ویژه رویکرد عاملیتی بوردیو،پاتنام،باندورا،فوکویاما به بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر خشونت و عوامل مرتبط با آن می پردازد. جامعه ی آماری این تحقیق زنان متاهل شهر مشهد با حجم نمونه ی 196 نفر است که از روش نمونه گیری خوشه ایبا تخصیص مناسب انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته است. عوامل مورد بررسی خشونت، سرمایه ی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت خانوادگی، اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و زنان متاهل شهر مشهد است. نتایج تحلیل آماری موجود در تحقیق نشان می دهد که تنها 74/9 درصد از زنان هیچ وقت مورد ضرب و شتم همسرانشان قرار نمی گیرند و 62 درصد بیشتر اوقات مورد خشونت بدنی قرار می گیرند؛ بطور کلی با توجه به آمارهای موجود می توان گفت بین سرمایه ی اجتماعی و خشونت علیه زنان رابطه ی معکوس وجود دارد یعنی هر چه سرمایه ی اجتماعی بیشتر خشونت کمتری نسبت به زنان وجود دارد.
  کلیدواژگان: خشونت، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، زنان متاهل مشهد، حمایت خانوادگی
 • علی حسین حسین زاده، الهه موالی زاده، کمال مرادیان صفحات 47-62
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در تمام رشته و مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 94-93 صورت گرفته است. داده های تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه ی خودسنجی از نمونه ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه شهید چمران به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران بود، انتخاب و جمع آوری گردید اطلاعات مربوط به افراد نمونه با تکنیک پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در قسمت آزمون فرضیات از آزمون های آماری؛ ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و غیره استفاده شده است. تمام مراحل تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای (میزان استفاده از اینترنت، اثربخشی اینترنت و اعتماد به رسانه (اینترنت)) و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد؛ علاوه بر این در این پژوهش برای محاسبه ی حجم نمونه ی آماری لازم از فرمول کوکراناستفاده شده است.
  کلیدواژگان: اینترنت، گرایش سیاسی، اثربخشی، اعتماد به رسانه، دانشجو
 • مسعود صفایی پور، زهرا احمدی صفحات 63-84
  تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است .کیفیت زندگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد. ابعاد عینی به معنی مشهودات و ابعادی از شرایط زندگی ساکنین که عینیت داشته در حالی که ابعاد ذهنی کیفیت زندگی به معنی سنجش درک و احساس افراد ساکن از محیط زندگی و جنبه ی مرتبط با این محیط می باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه ی 4 شهر اهواز با استفاده از شاخص های ذهنی و عینی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است. داده های مورد نیاز از 150 نمونه بصورت تصادفی جمع آوری و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت زندگی در منطقه ی مورد مطالعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی در حد متوسطی قرار دارد و به جز در بخش شاخص های عینی که بیشترین نارضایتی از وضعیت ناامنی در تردد و کیفیت پیاده روها برای معلولین است، بقیه ی شاخص ها با کسب نمره ی میانگین در حد متوسطی قرار دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شاخص عینی، شاخص ذهنی
 • علی اصغر سعیدی، منصور حقیقتیان، مهدی حسین آبادی صفحات 85-104
  هدف اصلی این مقاله، مطالعه شدت تاثیر جوانی بعنوان فرایند بیولوژیکی بلوغی در چرخه ی زندگی بر روابط کارگری و کارفرمایی در محیط کار می باشد. به عبارت دیگر این سوال مورد تحقیق قرار گرفته است که آیا جوانی تاثیری بر ایجاد گفتگوی اجتماعی سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) در محیط کار خواهد گذاشت؟ یا خیر؟ این تحقیق میدانی که به روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل جامعه شناختی گفتگوی اجتماعی کارگران جوان با کارفرماها انجام گرفته است؛ تاثیر بلوغ جوانی را در تثبیت تنش های کارگری و کارفرمایی و یا شدت آنها مطالعه می کند. یافته های روایتی از مصاحبه شوندگان (نمایندگان کارگران و کارفرمایان در استان های تهران، قزوین و خوزستان) بعنوان گواه برای پاسخ به این سوال مورد استفاده قرار می گیرد که آیا جوانی به مثابه عامل زیرین و اساسی در فرایند بیولوژیکی بلوغی مانع گفتگوی اجتماعی در محیط کار هستند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که گر چه عامل بیولوژیکی بلوغی نیز می تواند در این گفتگو و تعامل خلل وارد کند ولی عوامل تعیین کننده ی دیگری نظیر عوامل نهادی، اجتماعی، فرهنگی، علی الخصوص شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران بیشتر از هر عامل دیگر، گفتگوی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی گفتگوی اجتماعی را به حاشیه رانده است.
  کلیدواژگان: جوانی، گفتگوی اجتماعی و سه جانبه گرایی، فرایند بیولوژیکی، بلوغی
 • علی اصغر فیروزجاییان، زهرا رضایی چراتی صفحات 105-130
  خانواده همواره با مسائل متعددی روبرو بوده است. خشونت خانگی همواره یکی از آسیب های خانواده از گذشته تاکنون بوده است؛ اما امروزه خشونت خانگی ابعاد تازه تری به خود دیده است. خشونت علیه مردان یکی از انواع جدی خشونت خانگی است که در سال های اخیر توجه ی محققین را به خود جلب کرده است. بر این اساس مقاله ی حاضر در صدد است با تاکید بر اختلال عوامل رابطه ای درون خانوادگی (بی نظمی) به بررسی عوامل موثر بر خشونت زنان علیه مردان در شهر بابلسر بپردازد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی مردان متاهل شهر بابلسر می باشد. حجم نمونه ی آماری بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در شهر بابلسر جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که خشونت زنان علیه مردان با متغیرهایی چون عدم همفکری مشترک، عدم همگامی مشترک، عدم همبختی مشترک و عدم همدلی مشترک رابطه ای معنادار دارد؛ همچنین با توجه به مدل ساختاری ارائه شده همه ی این متغیرها 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته (خشونت زنان علیه مردان) را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: خانواده، خشونت، خشونت خانگی، خشونت علیه مردان، بی نظمی اجتماعی
 • سید علیرضا افشانی، شرمین امامی، اکرم میرمنگره صفحات 131-158
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی میزان دینداری و رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه سراسری یزد انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، برگرفته از نظریات «کنت»، «وبر»، «واخ»، «لو ونتال و کالت» و «گلاک و استارک» است. این پژوهش با روش توصیفی و در قالب یک طرح پیمایشی و مقطعی انجام شد. داده های تحقیق، از 320 نفر از دانشجویان (160 دختر و 160 پسر) که در دانشگاه سراسری یزد اشتغال به تحصیل داشتند، جمع آوری شد. این افراد، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار سنجش رفتارهای پرخطر عبارت بود از مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری، همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد کهرفتارهای پرخطر (شاخص کل)، مواد مخدر، الکل، سیگار، خشونت، رفتار جنسی، رابطه با جنس مخالف و رانندگی خطرناک تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود دارد که در مردان بطور معنی داری از زنان بیشتر است. همچنین رفتارهای پرخطر (شاخص کل)، سیگار و رانندگی خطرناک تفاوت معناداری بین مجردها و متاهل ها وجود دارد که در مجردها بطور معنی داری از متاهل ها بیشتر است. آزمون آماری پیرسون نیز نشان داد که بین مولفه های رفتار پرخطر با میزان دینداری رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نیز بیانگر این است که میزان تاثیر دینداری بر رفتارهای پرخطر، 54/0- است که نشان دهنده ی رابطه ی معکوس این دو متغیر است یعنی افزایش دینداری باعث کاهش رفتار پرخطر شود.بطور کلی نتایج این پژوهش بر نقش مهم دینداری بر کاهش رفتارهای پرخطر تاکید می کند.
  کلیدواژگان: دینداری، رفتارهای پرخطر، جنسیت، وضعیت تاهل
 • عباسعلی رستگار، رسول غلام زاده، حسین فارسی زاده صفحات 159-182
  این پژوهش در صدد تدوین و ارزیابی مدل سلسله مراتبی هوش عاطفی و بررسی تاثیر آن بر سرمایه ی اجتماعی است. ایده محوری این دو مفهوم را در یک جمله می توان خلاصه کرد: روابط مهم هستند.روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه ی گردآوری داده هاتوصیفی پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می دهند. نمونه ی آماری شامل 122 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی برای آزمون فرضیات تحقیق انتخاب شده اند. داده های مطالعه با استفاده از پرسش نامه ی استاندارد جمع آوری شده و با استفاده ازمدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از انجام تحقیق بیانگر تاثیر مستقیم هوش عاطفی بر سرمایه ی اجتماعی می باشد.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، سرمایه ی اجتماعی، مدل سلسله مراتبی، رویکرد کمترین مربعات جزئی
 • بهرام نیک بخش صفحات 183-202
  یکی از آفت های بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی که هر سال به میزان بسیار زیادی امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه ی انسانی و اقتصادی را تلف می کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد پدیده ی افت تحصیلی است.در این پروژه تحقیقی برآنیم که افت تحصیلی را بعنوان یک معضل و مشکل اجتماعی بررسی کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در این تحقیق که متناسب با حجم، نمونه ای خوشه ایاستفاده گردیده، تعدادافراد بکار رفته در تحقیق 150 نفر بوده و ابزار بکار رفته در تحقیق پرسشنامه می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه اختلافات و تنش های خانوادگی بیشتر شوند و هر چه دانشجویان مطالعه ی کمتری در طول ترم داشته باشند، به تبع آن افت تحصیلی نیزبالاتر می رود.همبستگی بین دو متغیر مختلط بودن دانشجویان در کلاس درس و افت تحصیلی کم بوده است.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، عوامل اجتماعی، تعلیم و تربیت، اختلافات و تنش های خانوادگی، استرس
 • حجت الله چراغی، اسدالله چراغی، نصر الله پورافکاری صفحات 203-216
  یکی از اصلی ترین مسائل جامعه ی بشری که از دیرباز بشر بدان دست به گریبان بوده است موضوع بیکاری است. یکی از راه های مقابله با بیکاری و اقدامات مناسب جهت کاهش میزان بیکاری خوداشتغالی است؛ و خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی و غیر رسمی اقتصاد است که می تواند تاثیر زیادی در کاهش میزان بیکاری داشته باشد. یکی از نهادهایی که در زمینه ی خوداشتغالی و نهادینه کردن آن سعی و تلاش چشمگیر نموده است کمیته ی امداد امام خمینی (ره) می باشد. این پژوهش به موضوع مهم پایداری شغل و ارتباط آن با برخی متغیرها پرداخته است. چرا که اگر مهم ایجاد شغل در قالب خوداشتغالی برای مددجویان است مهم تر تداوم و پایداری شغل ایجاد شده است. هدف پژوهش حاضر، شناخت عوامل مرتبط با پایداری شغل در بین افرادی که از کمیته ی امداد امام خمینی (ره) تسهیلات خوداشتغالی دریافت کرده اند، می باشد. روش این پژوهش پیمایشی و میدانی می باشد و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس توافق نظر اساتید راهنما و مشاور بوده است و پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که برابر 715/0 بوده است. یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و ارتباطی آمده است که نتایج بررسی ها نشان دهنده ی تایید ارتباط بین پایداری شغل ایجادشده با متغیرهای جنس، سن و میزان وام دریافتی می باشد.
  کلیدواژگان: شغل، خوداشتغالی، پایداری شغلی، کمیته ی امداد امام خمینی (ره)
 • بلقیس باورصاد، سجاد شمسی گوشکی، سید مهدی محمدی صفحات 217-238
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی میان دینداری و ابعاد آن (اعتقادی، پیامدی، عاطفی و مناسکی) با سلامت روانی کارکنان در دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحو ی گردآوری داده ها توصیفی همبستگی می باشد. حجم جامعه برابر با 2152 نفر بوده که در نتیجه با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 327 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSSوPLS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که میان دینداری و سلامت روانی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین میان ابعاد دینداری جز بعد اعتقادی و سلامت روانی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: دینداری، سلامت روان، منابع انسانی سازمان
 • سید جعفر حجازی صفحات 239-256
  مسکن مهر یکی از طرح های اصلی دولت در حوزه ی اقتصاد طی سال های 1386 تا 1392 بود که مسئولان معتقد بودند، ایده شان در حذف هزینه ی زمین از هزینه ی ساخت و پررنگ کردن نقش دولت در این میان می تواند مشکل کمبود عرضه ی مسکن را برطرف ساخته و علاوه بر آن پاسخگوی تقاضای بالای مسکن در سال های آتی را بوده؛ همچنین قیمت مسکن را نیز کاهش خواهد داد. این طرح که بزرگ ترین طرح ملی محسوب می شود، به علت گستردگی نیاز به بررسی نتایج حاصله دارد. از این رو هدف اصلی در این مقاله ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکونی مسکن مهر استان که در این مطالعه شهر ماهشهر در اولویت قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و به منظور جمع آوری و ارزیابی اطلاعات از دو روش اسنادی و میزانی (پرسشنامه ای) استفاده شده است و از نرم افزار SPSS و روش آزمون های همبستگی و t تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه بهره گرفته شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح رضایت مندی سکونتی در مجتمع های مسکن مهر شهر ماهشهر 83/2 می باشد که نشان از رضایت نسبی یا متوسط ساکنان این شهر است. شاخص های تسهیلات مجتمع، امنیت و روشنایی و تهویه از نقاط ضعف و شاخص کالبدی و سطح اقتصادی بیشترین تاثیر را در رضایت مندی ساکنان دارند.
  کلیدواژگان: مسکن مهر، رضایت مندی سکونتی، شاخص های مسکن، آزمون همبستگی، طیف لیکرت
|
 • Homa Zanjanizadeh, Ebrahim Salehabadi, Neda Jafarian Yazdi Pages 7-46
  This particular study different approach to agency approach Bourdieu, Putnam, Bandura, and Fukuyama examines the impact of social capital on violence and the factors associated with it. The presented research has a measurable method and its sample has been selected from 196 married women in different parts of Mashhad, having considered their social class and the effects of social capital on violence against women. For doing this the relation between violence against women with the type of social capital in four different dimension including family support, employment, education, belief and social communications and its direct effect on violence against women has been studied. The written presented in this research according to the special stand of each quantity and qualities paradigm is trying to have a cognitive usage approach so it can have suitable applied solution. The statistical analysis of the study show that only 9.74 % of women have never been assaulted and battered by their husbands and 62 % are most of the times physically abused, overall according to the statistics we can conclude that there is reversible relation between social capital and violence against women that means the more the social capital, the less violence against women.
  Keywords: Violence, Social Capital, Social Trust, Married Women in Mashhad, Family Support
 • Alihossein Hosseinzadeh, Elahe Mavalizadeh, Kamal Moradian Pages 47-62
  This research is about the effect of internet on political attitude of Shahid Chamran university of Ahwaz student in all fields and educational degrees in 2014-2015 school years. The research data`s were selected and collected base on measurement method and with using self-examination questionnaire in a sample with 307 persons who were student of shahid chamran university by categorical accidental sampling method by using kokaran formula. The analysis of research data is done in two levels: Descriptive and inferential that is used of in hypothesis test part of statistical test, pierson integrity coefficient, unilateral variance analysis and soon. The all stages of analysis data are used by SPSS software. The result showed that there is a positive and significant relation between variable (the amount of using internet, internet impression and trust to media (internet) and political attitude of students. Moreover in this research is used of Kokaran formula to calculate the bulk of necessary.
  Keywords: Internet, Political Attitude, Impression, Trust to Media, Student
 • Masoud Safaeipor, Zahra Ahmadi Pages 63-84
  Analyzing and assessing of urban quality of life, is one of the most important dimension in urban studies to different countries. Quality of Life is depending on person imagination and perception of the realities of life. Objectively dimensions mean tangibility and conditions of person life that is visible and required data for analyzing in this aspect based on secondary data. While that subjective aspect of quality of life mean assessing the perception of people who is living in the life environment. Aim of this research is assessing and measuring of urban quality of life in 4 regions of Ahvaz city in two objectively and subjective aspects. Methodology of this research is "descriptive- analyzing" based on questioner tool. The required data were collected from 150 samples randomly. From analyzing of research data used of statistical method such as analyzing of meaning data and one T test sample in SPSS software. Result of research show that conditions of quality of life in economic, social and physical aspects in the case study region is medium condition and excepts of objectively dimensions is the highest discontent with the state of insecurity in quality traffic and walkways for disabled other indicators have average score and medium conditions.
  Keywords: Quality of Life, Objective Criteria, Subjective Criteria
 • Aliasghar Saeidi, Mansour Haghighatian, Mehdi Hosseinabadi Pages 85-104
  The main objective of this paper is the study of impact youth passion, as a biological maturity process on life cycle, on the relationship between youth employees and employer. In other words, the question that set to probe is whether youth as a main stage in the life cycle might effect on the tripartite social dialogue in the work environment or not? This field study based on qualitative methodology has tried to examine the degree of impact of youth maturity on the reconciliation of tensions in youth employees and employers relations. Narrations findings from several interviews in Tehran, Qazvin and Khozestan provinces workplaces have used to confirm whether the process of biological maturity among youth workers might make obstacles toward the progress of social dialogue? The research findings indicate though the biological immaturity could interfere with social dialogue, but institutional, social and cultural factors and more specifically economic conditions might affect the dialogue.
  Keywords: Youth, Social Dialogue, Tripartite Dialogue, the Process of Biological Maturity
 • Aliasghar Firouzjaeian, Zahra Rezaeicharati Pages 105-130
  Family always had encountered withvarious issues. Domestic violence has been one of the families’ troubles since this time. But today domestic violence has faced newer aspects. Violence against men is one of the most serious domestic violence which has grabbed researchers’ attention in recent years. Therefore the present article investigates the effective factors on females’ violence against men in Babolsar with focusing on disorder of relative factors which are inside the families (indiscipline). The methodof this research is survey and the instrument for data collecting is the questionnaire which the researcher has piloted it by herself. Participants are included all married men of Babolsar. The number of participants is estimated 384 men according to Coceran formula. The data is collected by using questionnaire and clustering in several sections in Babolsar. The result of the research has shown that there is a relationship between violence against men with variables such as the lack of thinking alike; keep up with each other,common unlucky, and the lack of sympathy. Moreover, by considering the presented model all these variables have stated 35 percent of the changes of dependent variables (violence of women against men).
  Keywords: Family, Violence, Domestic Violence, Violence against Men, Social Disorder
 • Seyed Alireza Afshani, Shermin Emami, Akram Mirmongereh Pages 131-158
  The current study has been conducted to determine the relationship between religiosityand risky behaviors among students at Yazd University. Theoretical frameworks derived from the theories of Kent, Webber, Wach, Le Vantal and Cults, Gluck and Stark and have been carried out through descriptive and cross-sectional and navigational methods. The data was collected through stratified sampling from 320 students (160 male–160 female) who were enrolled at the University of Yazd and was analyzed with SPSS and Lisrel. The measurement tool of risky behavior is Iranian Youth risk scale. The data was analyzed using structural equation modeling, correlation and t-test. The results indicated that risky behavior (overall index) among men and women such as drugs, alcohol, smoking, violence, sexual behavior, relationships with the opposite sex and dangerous driving was significant and also higher in men than women. Also, risky behavior (overall index) such as smoking and dangerous driving is significant among singles and married that is significantly higher in singles. The Pearson statistical exam also showed that there is a significant negative correlation between the degree of religiosity and riskybehavior. Structural equation modeling analysis results designated that the degree of religiosity torisky behaviors is -0.54 that shows the inverse relationship between the two variables. Therefore, and increase in religiosity reduces risky behavior. Generally, this study emphasizes the important role of religion in reducing risky behaviors.
  Keywords: Religiosity, Risky Behavior, Gender, Marital Status
 • Abbasali Rastegar, Rasoul Gholamzadeh, Hossein Farsizadeh Pages 159-182
  This study seeks to develop and evaluate the hierarchical model of emotional intelligence and its impact on social capital. The central idea of these two concepts can be summarized in a sentence: relations are important. Method of this study in terms of purpose is application and base on data collection is descriptive – survey. The populations are shahid Chamran University of Ahvaz employees. The sample consisted of 122 employees that use random samplings to test the hypotheses are selected. Data was collected using standard questionnaire and analyzed with structural equation modeling and partial least squares approach. The results indicate direct impact of emotional intelligence on social capital.
  Keywords: Emotional Intelligence, Social Capital, Hierarchical Model, Partial Least Squares Approach
 • Bahram Nikbakhsh Pages 183-202
  Nowadays, education is undoubtedly the most important factor of cultural, social and economic development of a society. Therefore, most societies try their best in defining and adopting their educational goals and methods. Obviously, such matter requires extensive, comprehensive and accounted planning with regards to general and educational goals of any society. But, what the educational goals in courses of education are and how appropriate the methods for achieving those goals are is still an open question for beneficiaries of educational system in any society. Educational failure is one of the biggest adversities of education in any system, wasting large amounts of facilities, resources, human talent and economic potentialsand causing irreversible effects on individual and social dimensions. In this project, we intend to study and analyze educational failure as a social problem and dilemma. With regards to the proportion, cluster sample is used in this study and 150 people participated through questionnaires. After accumulation of data using SPSS software, the data then was analyzed in two descriptive and inferential levels, and all assumptions of this study are confirmed through this level of analysis. As a result of this study, the more family tension and conflicts are, and the less students study during terms, consequently, the possibility of educational failure is going to be higher. Correlation of mixed gender classes and educational failure variants is very low. Finally, some solutions and suggestions are provided regarding the results of this study.
  Keywords: Educational Failure, Social Factors, Education, Family Tension, Conflicts, Stress
 • Hojatallah Cheraghi, Asadollah Cheraghi, Nasrollah Pourafkari Pages 203-216
  Unemployment is one of the main problems of the human society that the man has been struggling with for a long time. Self-employment is of the ways of confronting unemployment and a proper procedure for decreasing unemployment rate. Self-unemployment is the activity of the private and unofficial sector of the economy which has a big impact on reduction of unemployment rate. Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF) is one of the foundations that have put a lot of effort into self-employment and its institution alisation. This study investigates the important subject of stable employment and its relation with some variables. Although it is important to create employment for aid recipients in the form of self-employment but stability of created employment is more important. The aim of this study is to recognize factors related to important stability among individuals who have received self employment facilities from IKRF. The methods of this research are survey and field study and for data collection questionnaire was used. Questionnaire validity has been based on the agreement between supervisor and advisor and its reliability calculated by Cronbach's alpha coefficient was 0.715. Research findings are presented in two descriptive and communication sections.the result show there is a relationship between employment stability and variables such as gender, age and amount of received loan.
  Keywords: Self, Employment Loan, Stable Employment, Imam Khomeini Relief Foundation
 • Belgheys Bavarsad, Sajjad Shamsi Goushki, Seyed Mehdi Mohammadi Pages 217-238
  Religion and mental health are very important subjects that examined. The application of these subjects in human resource management is rarly explored. So, we explored the effect of religion on human resource’s mental health of shahid Chamran University. In this study we examine 327 samples of employees that selected with the use of Cochran's formula and the stratified random sampling method. For data analyses SPSS and PLS software are used. The results show that statistically there is a positive and significant relation between religion and mental health. All dimension of religion except beliefs dimension was statistically positive and significant. More ever, religion of woman individually was more than men but collectively men were strong.
  Keywords: Religion, Mental Health, Human Resource Management
 • Seyed Jafar Hejazi Pages 239-256
  Mass housing development identified as MaskaneMehr has been of the government’s major economic programs within the period of 2007-2013 in Iran. The government officials believed that their idea of excluding the land price from the total housing price and increasing the government role can resolve the housing need and meet the future demand for housing and decrease the consumer cost. As this program is regarded the biggest national plan and due to its importance, analyzing the effectiveness of this program is a vital decision. Therefore the main aim of this study is analyzing the housing occupants in Khuzestan province and particularly the city of Mahsahr, which has the largest number of housing development among other cities. The research method of this study is based on analytical-subjective and for the data collection analysis by the use of two methods of documentation and occupant’s view. The use of SPSS software and solidarity examining method with individual questioner forms has been chosen in order to achieve final analysis. The final results show that in the Mahshar housing development the degree of satisfactoryby the occupants is 2.83, which is considered as relatively good or medium. Other indexes and such as housing infrastructure, security, night light and ventilation are weak, while the most satisfaction are over the building quality and housing cost.
  Keywords: Maskane Mehr, Occupant Satisfaction, Housing Indexes, Solidarity Examine, Licret Spectrum