فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن ابراهیمی منفرد، کیوان قسامی، علیرضا رضایی آشتیانی، الهه کاظمینی * صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  میگرن از بیماری های نسبتا شایع و ناتوان کننده محسوب می گردد. با توجه به تفاوت های جغرافیایی در اپیدمیولوژی آن و در راستای بهبود مراقبت از مبتلایان، این مطالعه به منظور ارزیابی خصوصیات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به میگرن در اراک انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی-توصیفی به مدت 6 ماه برروی بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به دو کلینیک نورولوژی بیمارستان ولی عصر (عج) و درمانگاه امام رضا (ع) شهر اراک انجام گرفت. پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و بالینی توسط بیماران تکمیل شد. در نهایت اطلاعات از طریق نرم افزار آماریSPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین 820 بیمار مراجعه کننده با سردرد، 92 نفر (21/11 درصد) میگرن داشتند که 3/54 درصد از آن ها زن و 6/45 درصد مرد بودند. میانگین سنی مبتلایان 2/9±9/36 سال بود و 50 درصد از آن ها متاهل بودند. شایع ترین محرک ها استرس (2/78 درصد)، اختلالات خواب (2/65 درصد) و خستگی (63 درصد) بود. میانگین تعداد حملات سردرد در ماه 5/3±9/6 بود و میانگین طول مدت زمان حملات 5/4±1/11 ساعت بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، شیوع میگرن در زنان بیشتر از مردان است. گیجی، اختلالات بینایی، تهوع، عدم وجود اورا، سردرد یک طرفه و ضربان دار، همراهی قابل توجهی با میگرن دارند. تعداد مسکن های مصرفی در ماه، سابقه تصویربرداری از مغز و هزینه ماهانه سردرد که توسط بیماران متقبل می شود، قابل توجه است. به طور کلی، ویژگی های بالینی سردرد میگرنی در بیماران، تا حدود زیادی مشابه با معیارهای انجمن بین المللی سردرد (IHS) بود.
  کلیدواژگان: میگرن، اپیدمیولوژی، سردرد
 • رضا پورایمانی *، فریبا اسدپور صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  عناصر پرتوزا با گسیل تابش های هسته ای باعث بروز بیماری هایی نظیر سرطان یا ناهنجاری های ژنتیکی می گردند. بنابراین مطالعه پرتوزایی خاک و مواد غذایی و هم چنین محاسبه ریسک بروز سرطان برای مواد غذایی ضروری به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، 9 رقم مختلف لوبیا شامل دانه های لوبیا، قسمت های هوایی آن و خاک زراعی آن ها جمع آوری شدند. با استفاده از روش طیف سنجی گاما و آشکارساز فوق خالص ژرمانیومی با بازدهی نسبی 30 درصد، ویژه فعالیت هسته های پرتوزا 40K 232Th،226Ra ، و137Cs در خاک و دانه ی لوبیا و قسمت های هوایی آن تعیین گردید.
  یافته ها
  مقدار آهنگ دوز جذبی در هوا در ارتفاع یک متری از سطح خاک در محدوده 23/77 تا 78/112 بر حسب نانوگری بر ساعت محاسبه گردید. مقدار دوز موثر جذبی سالیانه ناشی از مصرف لوبیا در کشور برای هر فرد بالغ در محدوده 14/122 تا 86/905 برحسب میکروسیورت در سال به دست آمد. ضریب ریسک ابتلا به سرطان برای ارقام مختلف لوبیا در محدوده 5-10×87/1 تا 4-10×59/1 تغییر نشان داد که کمتر از حد اکثر مقدار مجاز یعنی 3-10 است.
  نتیجه گیری
  ویژه فعالیت هسته های پرتوزا در نمونه های خاک بیشتر از میانگین جهانی می باشد. مقدار دوز جذبی ناشی از مصرف لوبیا برای بیشتر ارقام آن از مقدار متوسط جهانی بیشتر است. ضریب ریسک ابتلا به سرطان ناشی از مصرف لوبیا کمتر از حداکثر مقدار مجاز می باشد و مصرف لوبیا خطری برای سلامتی افرد ندارد.
  کلیدواژگان: 226Ra، 232Th، 40K، 137Cs، هسته های پرتوزا، ریسک سرطان
 • خدیجه خسروی، نادر زرین فر، احسان الله غزنوی راد، قاسم مسیبی * صفحات 19-25
  زمینه و هدف
  بروسلوز یک باکتری داخل سلولی است که سبب عفونت مزمن در انسان و حیوانات اهلی می شود. مکانیسم های مزمن شدن این بیماری پیچیده و ناشناخته هستند. پاسخ های ایمنی ممکن است در مزمن شدن این بیماری نقش داشته باشند. در این مطالعه پاسخ تکثیر لنفوسیتی در بیماران مبتلا به بروسلوز حاد و مزمن مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 22 بیمار مبتلا به بروسلوز حاد، 21 بیمار مبتلا به بروسلوز مزمن و 21 فرد سالم که از نظر سن، جنس و زمینه ژنتیکی با بیماران انطباق داشتند، انجام گرفت. لنفوسیت های خون محیطی با محیط گرادیان فایکول جدا شدند و میزان تکثیر سلولی در حضور آنتی ژن و فیتوهماگلوتنین-آدر شرایط کشت با روش MTT اندازه گیری شد.
  یافته ها
  اندیکس تحریک اختصاصی آنتی ژن های بروسلا در بیماران مبتلا به بروسلوز مزمن به طور معنی داری در مقایسه با بیماران مبتلا به فرم حاد بیماری کمتر بود(001/0=p). هم چنین در تحریک لنفوسیتی با فیتوهماگلوتنین-آنشان داده شد که پاسخ تکثیری در بیماران مزمن نسبت به گروه کنترل کمتر می باشد(04/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کاهش پاسخ تکثیر لنفوسیتی در بیماران مبتلا به برسلوز مزمن ممکن است به دلیل القاء پدیده آنرژی در این بیماران باشد.
  کلیدواژگان: برسلوز، پاسخ تکثیری، حاد، مزمن
 • هما دادگر نیا، زهرا حاج ابراهیمی* صفحات 26-34
  زمینه و هدف
  سلول های اندوتلیال به نیروهای مکانیکی و ازجمله جاذبه حساس هستند و مطالعات حاکی از این است که تغییر در شکل و عملکرد این سلول ها در شرایط بی وزنی عامل مشکلات قلبی است. مطالعات نشان داده است که شکل، تکثیر و مهاجرت سلول های اندوتلیال در رگ زایی موثر است. تاکنون تاثیر بی وزنی بر خصوصیات رگ زایی سلول های اندوتلیال به درستی مطالعه نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر شرایط شبیه سازی شده بی وزنی بر روی سلول های اندوتلیال ورید بندناف انسان و بیان مارکر ژنی VEGFR-2 و CD34 در آنژیوژنز است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ابتدا سلول های اندوتلیال ورید بند ناف انسان از بانک سلولی پاستور خریداری شد. سلول ها با استفاده از دستگاه شبیه ساز بی وزنی کلینواستت برای مدت 2، 24 و 72 ساعت در شرایط بی وزنی قرار گرفتند. RNA سلول های مذکور استخراج شد و تغییرات بیان ژن ها با استفاده از تکنیک Real-time PCR بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان بیان ژن VEGFR-2 در نمونه های بی وزنی نسبت به نمونه کنترل تا روز سوم به میزان 6 برابر افزایش (001/0p<) می یابد، در حالی که بیان ژن CD34 بدون تغییر (05/0p>) باقی می ماند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که بی وزنی تاثیر مثبتی در روند رگ زایی دارد و می تواند به عنوان محرکی در آزمایشگاه برای تولید عروق خونی جهت سلول درمانی بیماری های ایسکمیک و تصلب شرائین استفاده شود.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، بی وزنی، سلول اندوتلیال ورید بند ناف انسان
 • الهام سلیمانی، ایران گودرزی *، کتانه ابراری، تقی لشکر بلوکی صفحات 35-48
  زمینه و هدف
  مطالعات کمی به بررسی راه های ممکن برای جلوگیری از نقص های ناشی از قرارگیری در معرض سرب طی دوره بارداری و شیردهی پرداخته اند. در این مطالعه اثرات ملاتونین به عنوان هورمونی با ویژگی آنتی اکسیدانتی بر روی استرس اکسیداتیو در هیپوکمپ و اختلال یادگیری و حافظه ناشی ازتجویز سرب مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  موش های باردار از روز 6 بارداری تا پایان شیردهی در معرض تیمارهای کنترل، استات سرب (2/0 درصد محلول در آب آشامیدنی)، استات سرب + ملاتونین و ملاتونین (10 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ) قرار گرفتند. در روز 21 پس از تولد، فعالیت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و هم چنین میزان مالون دی آلدئید در هیپوکمپ 23 موش نر سنجیده شد. جهت مطالعه رفتاری، 30 روز پس از تولد، 57 موش نر به مدت 6 روز در ماز آبی موریس آموزش دیدند و 24 ساعت بعد تست پروب جهت ارزیابی حافظه انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تجویز سرب در دوران بارداری و شیردهی می تواند سبب افزایش میزان مالون دی آلدئید و کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز در فرزندان نر شود. هم چنین این تیمار باعث اختلال در اجرای تست ماز آبی موریس گردیده و یادگیری و حافظه فضایی را در فرزندان نر در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد. تجویز ملاتونین میزان لیپید پراکسیداسیون را کاهش داد و اختلال یادگیری و حافظه فضایی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت را درگروه دریافت کننده سرب بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  ملاتونین می تواند به عنوان یک داروی نوروپروتکتیو از هیپوکمپ در مقابل عوارض ناشی از سرب در دوره تکوین محافظت کند.
  کلیدواژگان: ملاتونین، سرب، یادگیری و حافظه فضایی، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • فهیمه فراهانی دستجانی، محسن شمسی *، محبوبه خورسندی، محمدرضا رضوانفر، مهدی رنجبران صفحات 49-58
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت به عنوان شایع ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم محسوب می شود که بررسی تبعیت دارویی در این بیماران جهت تبیین مداخلات آموزشی در راستای ارتقای سلامت این بیماران الزامی می باشد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تبعیت از رژیم دارویی بیماران دیابتی در شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی سال 1393صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تحلیلی، 366 نفر از بیماران دیابتی شهر اراک در سال 1393 انتخاب شدند و اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته عملکرد بیماران در زمینه تبعیت از رژیم دارویی و عوامل موثر بر آن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جمع آوری گردید و جهت تعیین قدرت پیش گویی کنندگی سازه های مدل از رگرسیون خطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی و عملکرد تبعیت از رژیم دارویی به ترتیب برابر با 34/31 و 34/84 مشاهده شد. در این مطالعه سازه های حساسیت درک شده، موانع درک شده و راهنمای عمل داخلی به عنوان قوی ترین پیش گویی کننده های رفتار تبعیت از رژیم دارویی در بیماران بودند و 36/0 واریانس رفتار را پیش بینی نمودند. بین عملکرد و سازه های حساسیت و شدت و منافع درک شده و خودکارآمدی و راهنمای عمل داخلی و خارجی در زمینه تبعیت از رژیم دارویی دیابتی هم بستگی مستقیمی وجود داشت که بیشترین هم بستگی به سازه ی حساسیت درک شده مربوط بود(42/0=r، 001/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله، طراحی مداخلات آموزشی با تاکید بر ایجاد حساسیت درک شده در بیماران دیابتی جهت تبعیت دارویی و تاکید بر مشوق های داخلی به عنوان عوامل انگیزاننده و مشوق بیماران جهت حصول به نتایج بهتر در زمینه تبعیت از رژیم دارویی باید در محوریت مداخلات آموزشی باشد.
  کلیدواژگان: رفتار، تبعیت دارویی، دیابت، مدل اعتقاد بهداشتی، پیش بینی
 • محمدحسین فیض سرشار، علیشا اکیا * صفحات 59-67
  زمینه و هدف
  گسترش بتالاکتامازهای طیف گسترده (ESBL) در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه منجر به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی و مرگ و میر در بیماران گردیده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع ESBL و ژن های SHV-2a ، SHV-5 و SHV-12 در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه در کرمانشاه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از بررسی 112 نمونه بالینی بیماران در مراکز پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1393، تعداد 60 ایزوله کلبسیلا پنومونیه با روش های استاندارد باکتری شناسی و کیت API شناسایی گردید. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش دیسک دیفیوژن تعیین و ایزوله های مولد ESBL به روش دیسک ترکیبی غربال گری شدند. ژن های SHV-2a ، SHV-5 و SHV-12 در میان ایزوله ها با روش PCR تعیین گردیدند و پرایمرها طراحی شدند.
  یافته ها
  از 60 ایزوله مورد بررسی، بیشترین و کمترین میزان مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین و آنتی بیوتیک های گروه کارباپنم نشان داده شد. 45 درصد ایزوله ها مولد آنزیم ESBL بودند. از میان 60 ایزوله مورد بررسی، 5 (3/8 درصد) ایزوله حاوی ژن SHV-2a ، 57 (95 درصد) ایزوله حاوی ژن SHV-5 و 43 (7/71 درصد) ایزوله حاوی ژن SHV-12 بودند. در این مطالعه، 5 ایزوله دارای هر سه ژن SHV-2a ، SHV-5 و SHV-12 بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج بیان گر شیوع نسبتا بالای ژن های بتالاکتاماز نوع SHV در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه در کرمانشاه می باشد. با توجه به بالا بودن میزان شیوع، پایش الگوی مقاومت ها و ژن های مربوطه در ایزوله های باسیل های گرم منفی در منطقه کرمانشاه ضرورت دارد. باتوجه به درصد بالای مقاومت ایزوله های کلبسیلا پنومونیه به آنتی بیوتیک ها و نیز برای کاهش گسترش ژن های مقاومت، انجام سنجش حساسیت برای انتخاب آنتی بیوتیک های موثرتر حتی برای ایزوله های بیماران سرپایی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز طیف گسترده، کلبسیلا پنومونیه، SHV
 • عباسعلی گایینی *، لیلا شفیعی نیک، سیروس چوبینه، محمدرضا باغبان اسلامی نژاد، صادق ستاری فرد، سیده ندا موسوی صفحات 68-79
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر تمرین استقامتی پیش از بارداری و فعالیت ورزشی در هنگام بارداری در موش های مادر بر نیم رخ لیپیدی فرزندان بالغ بود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور، 24 سر موش ماده C57BL/6 به طور تصادفی به چهارگروه تمرین استقامتی پیش از بارداری و فعالیت ورزشی اختیاری در هنگام بارداری (TE) (02/1±3/20 گرم)، تمرین استقامتی پیش از بارداری و بدون فعالیت ورزشی اختیاری در هنگام بارداری (TC) (4/0±58/21 گرم)، بدون تمرین استقامتی پیش از بارداری و با فعالیت ورزشی اختیاری در هنگام بارداری (CE) (23/0±02/21 گرم) و بدون تمرین استقامتی پیش از بارداری و فعالیت ورزشی اختیاری در هنگام بارداری (CC) (45/0±23/19 گرم) تقسیم شدند. تمرین استقامتی پیش از بارداری به مدت 4 هفته و 5 روز با شدت متوسط در موش های گروه تمرین اجرا شد. نمونه گیری خون از توله موش های بالغ (8 هفته) به منظور ارزیابی سطح سرمی گلوکز ناشتا و نیم رخ لیپیدی انجام شد. داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  اثر تعاملی گروه×جنس و اثر اصلی گروه در سطح ناشتای سرمی گلوکز تفاوت معنی داری را نشان داد(001/0>p) و در توله موش های نر گروه مادری TE و TC از کاهش معنی داری برخوردار بود. اثر اصلی جنس در سطح سرمی LDL تفاوت معنی داری را نشان داد(001/0>p) و در توله موش های نر گروه های مادری TE و TC در مقایسه با توله موش های ماده کاهش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  بهبود آمادگی بدنی مادر از طریق تمرین استقامتی پیش از بارداری و حفظ نسبی آن به واسطه فعالیت ورزشی در دوران بارداری می تواند اثرات مثبتی بر نیم رخ لیپیدی فرزندان، به ویژه جنس نر، داشته باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، آمادگی بدنی، بارداری، فرزندان بالغ
 • خسرو نقیبی، داریوش مرادی فارسانی *، بابک علی کیایی، آناهیتا هیرمن پور صفحات 80-88
  زمینه و هدف
  به علت فراوانی اعمال جراحی ویترکتومی و اهمیت تاثیر تکنیک بی هوشی بر ایجاد اعمال جراحی کم عارضه، تصمیم به انجام این مطالعه گرفتیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه آینده نگر تصادفی بر روی 80 بیمار کاندید اعمال جراحی وتیرکتومی عمیق تحت بی هوشی عمومی که از نظر انجمن متخصصان بی هوشی آمریکا (ASA) در کلاس دو و سه و در محدوده سنی 40 تا 80 ساله قرار گرفتند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه40 نفری تقسیم شدند. القای بی هوشی در دو گروه به طور یکسان انجام شد. برای نگهداری بی هوشی بیماران گروه I ، 2/1 درصد ایزوفلوران به همراه 50 درصد O2 با هوا (4 لیتر در دقیقه) وانفوزیون رمیفنتانیل(0.1 μg.kg-1.min-1 ) دریافت نمودند، ولی گروه p دوزهای متغیر پروپوفول تا دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت را همراه با انفوزیون رمیفنتانیل(0.1 μg.kg/min-1) دریافت نمودند. پروپوفول و ایزوفلوران همراه با آخرین بخیه ها ورمیفنتانیل بعد از پانسمان چشم قطع می شدند. اندکس های همودینامیک بلافاصله قبل از القای بی هوشی تا زمان ترخیص از ریکاوری اندازه گیری و ثبت شدند وسپس داده ها با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از تغییرات بارز همودینامیک در گروه پروپوفول در مقایسه با گروه ایزوفلوران در اعمال جراحی ویترکتومی عمیق بود(05/0p<).
  نتیجه گیری
  تغییرات همودینامیک در نگهداری بی هوشی با پروپوفول در مقایسه باایزوفلوران بیشتر است.
  کلیدواژگان: استنشاقی، بی هوشی، داخل وریدی، ویترکتومی، همودینامیک
 • صدیقه یوسف زاده، مهین اسماعیلی درمیان *، محمدرضا اسدی یونسی، محمدتقی شاکری صفحات 89-98
  زمینه و هدف
  زایمان یک واقعه ی پر استرس می باشد که نیازمند نوعی سازگاری روانی است. از جمله تعیین کننده های مهم سازگاری روان شناختی که تلفیقی از گرایش و نگرش مثبت در افراد می باشد، خوش بینی است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش خوش بینی در دوران بارداری بر نگرش و قصد انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 64 زن نخست باردار با حاملگی طبیعی 30 تا 34 هفته و بدون اندیکاسیون سزارین از مراکز بهداشتی- درمانی مشهد در سال 1393 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه A ( تحت آموزش) و B (بدون آموزش) قرار گرفتند. آموزش خوش بینی، طی 5 جلسه 60 دقیقه ای با مشارکت گروهی واحدهای پژوهش و تمرین های فعال اجرا شد. پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسش نامه های روا و پایا انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری تحلیل واریانس، دقیق فیشر، ویلکاکسون، کای دو و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش نسبت به سزارین در گروه مطالعه قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داری دارد(001/0>p). میانگین نمره نگرش نسبت به زایمان طبیعی به طور معنی داری در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود(002/0=p). فراوانی قصد انتخاب نوع زایمان قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش خوش بینی تفاوت معنی داری دارد(033/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که آموزش خوش بینی در ایجاد نگرش مثبت نسبت به زایمان طبیعی و در نتیجه کاهش میزان سزارین انتخابی موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش، خوش بینی، نگرش، نوع زایمان
|
 • Mohsen Ebrahimi Monfared, Keyvan Qasami, Ali Reza Rezaei Ashtiani, Elaheh Kazemeini* Pages 1-8
  Background
  Migraine is one of the prevalent disabling disorders. Considering geographical differences in reported epidemiology and improving patients care, the aim of the present study was to evaluate epidemiologic, demographic and clinical characteristics in patients with migraine headache in Arak.
  Materials And Methods
  This cross sectional and descriptive study was conducted on patients with migraine headache referred to the neurology clinics of Vali-Asr and Imam Reza hospitals of Arak for 6 months. A questionnaire containing the demographic, epidemiologic and clinical data was filled by patients. Finally, data were analyzed using SPSS 18.
  Results
  Among 820 patients with headache, 92 (11.21%) subjects were confirmed to have migraine headaches. Of the 92 patients, 54.3% were women and 45.6% were men. The mean age was 36.9±9.2 years old and 50% were married. The most common migraine triggers were stress (78.2%), sleep disturbances (65.2%), and fatigue (63%). The mean frequency of headaches was 6.9±3.5 attacks per month with an average duration of 11.1±4.5 hours per attack.
  Conclusion
  According to our results, the prevalence of migraine in women is more than in men. Dizziness, visual disturbances, nausea, no aura, headache is one-sided and pulsating are significantly accompanied by migraine. The number of consumed sedative pills in the month, brain imaging and a monthly fee of headache were significant. In total, clinical characteristics of migraine headaches in our patients were nearly compatible with the International Headache Society (IHS) criteria.
  Keywords: Migraine, Epidemiology, Headache
 • Reza Pourimani *, Fariba Asadpour Pages 9-18
  Background
  Nuclear radiation emission by radionuclides causes the diseases, such as cancer or genetic anomalies. Therefore, the study of radioactivity in soil and food as well as calculating the risk of cancer seems essential for foods consumption.
  Materials And Methods
  In this research, nine different varieties of beans containing the grain of beans, areal part and their soil cultivated were collected. The specific activity of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs was determined for each sample employing gamma ray spectrometry method using high purity germanium detector with 30% relative efficiency.
  Results
  The absorbed dose rate in the air in one meter above the ground surface varied from 77.23 to 112.78 in nGy/h. The annual effective dose rate absorbed by adult person from the beans consumption in Iran is in the range of 122.14 to 905.86 in μSv/y. The cancer risk for the different varieties of beans varied from of 1.87 × 10-5 to 1.59 ×10-4 which is less than acceptable value as 10-3.
  Conclusion
  The specific activities of radionuclides in soils samples are more than average of world wide range. The absorbed dose rate from bean consumption for the most of Varieties is more than of world average. Cancer risk resulted from bean consumption is less than acceptable value and consumption of bean has no risk for population health.
  Keywords: 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Radionuclides, Cancer risk
 • Khadijeh Khosravi, Nader Zarinfar, Ehsanollah Ghaznavi, Rad, Ghasem Mosayebi* Pages 19-25
  Background
  Brucella is an intracellular bacterium that causes chronic infection in humans and domestic animals. The underlying mechanisms that cause prolonged illness are complex and not fully understood. Immune responses may have an important role in the chronicity of infection. Here, we evaluated the lymphocyte proliferation responses in patients with chronic and acute brucellosis.
  Materials And Methods
  This descriptive - analytical study was performed on 22 patients with acute brucellosis, 21 patients with chronic brucellosis and 21 healthy people with the similar age, sex and genetic background as control group. Peripheral lymphocytes were isolated using Ficoll and the cellular proliferation was quantified in presence of antigen and phytohemaglutinin-A by MTT method.
  Results
  The brucella antigen-specific stimulation index in patients with chronic brucellosis was significantly lower than the acute brucellosis patients (p=0.001). Also, stimulating the lymphocytes with phytohemaglutinin-A has shown that proliferative response in patients with chronic brucellosis was lower than the other groups (p=0.04).
  Conclusion
  The results indicated that chronic brucellosis inhibits lymphocyte proliferation. This inhibition of lymphocyte proliferation may be due to the induction of anergy.
  Keywords: Brucella, Proliferation response, Acute, Chronic
 • Homa Dadgarnia, Zahra Hajebrahimi* Pages 26-34
  Background
  Endothelial cells are very sensitive to mechanical force including microgravity and the morphological and functional changes in them are believed to be at the basis of weightlessness-induced cardiovascular deconditioning. It has been shown that the proliferation, migration, and morphological differentiation of endothelial cells play critical roles in angiogenesis. So far, the influence of microgravity on the ability of endothelial cells to foster angiogenesis remains to be explored in detail. The aim of this study was to investigate the effect of microgravity condition on VEGFR-2 and CD34 genes expression in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) in angiogenesis.
  Materials And Methods
  In this study, HUVEC cells were purchased from Pastor Institute. We used a clinostat to simulate microgravity condition for 2, 24 and 72 hours. Real time PCR technique was used for gene expression analysis after extraction of RNA from cells.
  Results
  Our results showed that microgravity for 72h leads to a significant increase (6 times compared with control group, p0.05) with microgravity.
  Conclusion
  Based on the results, microgravity has positive effect on angiogenesis and can be used to generate vascules for cell therapy of ischemic diseases and atherosclerosis.
  Keywords: Angiogenesis, Microgravity, Human Umbilical Vein Endothelial Cell
 • Elham Soleimani, Iran Goudarzi *, Kataneh Abrari, Taghi Lashkarbolouki Pages 35-48
  Background
  Few studies have investigated the possible ways to prevent lead induced defects during gestation and lactation. The aim of this study was to investigate the effect of melatonin as a hormone with antioxidant properties on oxidative stress in the hippocampus and learning and memory impairment induced by administration of lead.
  Materials And Methods
  Pregnant rats were exposed to treatments of control, lead acetate (0.2% solution in water), lead acetate melatonin and melatonin (10 mg / kg by oral gavage) from gestation day 6 until weaning. 21 days after birth, the activities of several antioxidant enzymes including superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX) and catalase (CAT) as well as malondialdehyde levels in hippocampus of 23 male offspring rats were assayed. To behavioral studies, on postnatal day 30, 57 rats were trained 6 days in the Morris water maze and the probe test was performed 24 h later.
  Results
  The results showed that administration of lead during pregnancy and lactation could increase MDA levels and decrease glutathione peroxidase, superoxide dismutase and catalase antioxidant enzymes activities in the hippocampus of male offspring. Also, this treatment significantly disrupted performance of the Morris water maze test and impaired learning and spatial memory in male offspring compared with control. Administration of melatonin attenuated lipid peroxidation and could improve learning and spatial memory deficits and the activity of antioxidant enzymes in lead exposure group.
  Conclusion
  Melatonin as a neuropotective drug can protect the hippocampus against the complications of lead exposure, in the course of development.
  Keywords: Melatonin, Lead, Learning, Spatial Memory, Oxidative stress, Rat
 • Fahimeh Farahani Dastjani, Mohsen Shamsi *, Mahboobeh Khorsandi, Mohammadreza Rezvanfar, Mehdi Ranjbaran Pages 49-58
  Background
  Diabetes is one of the most common disease resulted from metabolism disorders. Thus, Studying medication adherence in patients to explain educational interventions to improve the health of these patients is necessary. Therefore, the present study aimed to assess the factors affecting medication adherence in diabetics patients based on health belief model in Arak 2014.
  Materials And Methods
  In this analytical study, 366 diabetic patients in Arak in 2014 were selected and data were collected through a researcher made questionnaire about patients behavior in the field of medication adherence and its influencing factors based on the health belief model. Linear regression model was used to determine the predictive power of structures.
  Results
  The mean knowledge score and the medication adherence was 31.34 and 84.34, respectively. In this study, perceived susceptibility, perceived barriers and internal action guide were as the strongest predictors of medication adherence behavior in patients and predicted their behavior variance 0.36. Between function and susceptibility and severity and perceived benefits and self- efficacy of manual internal and external action guides in the field of medication adherence with diabetes, there was a direct correlation that the highest correlation was related to the perceived susceptibility structure (r=0.42 , p
  Conclusion
  The results showed that the educational interventions with an emphasis on building the perceived sensitivity of patients with diabetes for medication adherence and emphasis on internal incentives as motivators and incentives for patients to achieve better results in the field of medication adherence should be at the heart of educational interventions.
  Keywords: Behavior, Medication adherence, Diabetes, Health belief model, Predictor
 • Mohammad Hosein Feiz Sardhar, Alisha Akya* Pages 59-67
  Background
  The dissemination of extended-spectrum β-lactamases (ESBL) in Klebsiella pneumoniae isolates has resulted in the increase of antibiotic resistance and mortality among patients. The aim of this study was to determine the prevalence of ESBL and SHV-2a, SHV-5 and SHV-12 genes in K. pneumoniae isolates from Kermanshah.
  Materials And Methods
  In this descriptive – analytical study, from 112 clinical samples of patients admitted at Kermanshah medical centers in 2014, 60 K. pneumoniae isolates were recognized by standard methods of bacteriology and API Kit. Antibiotic susceptibility of isolates was determined by disk diffusion method and the isolates were screened for ESBL-producerig using the combination disc method. The SHV-2a, SHV-5 and SHV-12 genes were determined among isolates using PCR method. Primers were designed in this study.
  Results
  Of 60 isolates tested, the highest and the lowest resistance was for ampicillin and carbapenem antibiotics, respectively. Forty-five percent of isolates were ESBL-producer. Among 60 isolates tested, 5 (8.3%), 57 (95%) and 43 (71.7%) isolates contained SHV-2a, SHV-5 and SHV-12 genes, respectively. Five isolates contained all the three genes of SHV-2a, SHV-5 and SHV-12.
  Conclusion
  The results indicate the relatively high prevalence of SHV type beta-lactamase genes in K. pneumoniae isolates in Kermanshah. Given this high prevalence, the surveillance of antibiotic resistant patterns and relevant genes is necessary among gram-negative bacilli in Kermanshah region. Due to the high resistance of K. pneumoniae isolates to antibiotics and to reduce the dissemination of resistant genes, susceptibility testing to choose more affective antibiotics is recommended even for isolates from outpatients.
  Keywords: ESBL, Klebsiella pneumoniae, SHV
 • Abbasali Gaeini *, Leila Shafiei Neek, Siroos Choobineh, Mohammadreza Baghban Eslaminejad, Sadegh Satarifard, Seyedeh Neda Mousavi Pages 68-79
  Background
  The aim of this study was to determine the effect of preconception endurance exercise training with voluntary exercise activity during pregnancy in mother mice on lipid profile in adult offsprings.
  Materials And Methods
  Twenty four C57BL/6 female mice were randomly divided into four subgroups: trained in preconception period and exercised during pregnancy (TE)(20.3±1.02g); trained in preconception periods but unexercised during pregnancy (TC)(21.58±0.4g); untrained in preconception periods but exercised during pregnancy (CE)(21.02±0.23g); untrained and unexercised (CC)(19.23±0.45g). Trained mice were subjected to a protocol of moderate endurance exercise training over a period of 4 weeks for 5 days before pregnancy. The fasting blood samples were collected from adult mice(8 weeks old) and serum levels of glucose and lipid profile were measured. Data were analyzed using two way ANOVA and Tukey’s post hoc test.
  Results
  The Glucose test results in offspring showed that there was a significant interaction between group and sex and group main effect (p
  Conclusion
  Improving the mother's physical fitness by providing regular endurance training in the preconception period and maintaining it by exercise activty throughout pregnancy may have potential for eliciting positive changes in lipid profile of offspring, specially males.
  Keywords: Exercise activity, Physical fitness, Pregnancy, Adult offspring
 • Khosro Naghibi, Darioush Moradi Farsani *, Babak Ali Kiaei, Anahita Hirmanpour Pages 80-88
  Background
  Due to high prevalence of vitrectomy surgery, and the importance of anesthetic technique in conducting an uncomplicated surgery, we decided to do this study.
  Materials And Methods
  This prospective randomized study was conducted on 80 patients 40-80 years old candidating deep vitrectomy sugery under general anesthesia that were categorized into II and III Class by American Society of Anesthesiologist (ASA). Patients were randomly allocated to two groups of 40 members. Anesthesia was induced in both groups in the same manner. For maintaining anesthesia, patients from I group receiVed 1.2% isofluran with 50% O2 in air at 4L/min and infusion of remifentanil (0.1 mg.kg-1.min-1). But in the P group, we used propofol up to 10mg/kg /hr with infusion of remifentanyl. Propofol and isoflurane in fusion was discontinued with the last surgical stitches, but remifentanil infusion continued in both groups until the eye was covered with shield. Hemodynamic variables were recorded just before the induction of anesthesia and in different time intervals till discharging of the patients from the recovery room. Then, data were compared.
  Results
  Results showed that there is a significant changes in propofol group compared to isofluran in deep vitrectomy surgery operations.
  Conclusion
  Hemodynamic changes are more significant in maintaining propofol anesthesia when compared with isoflurane.
  Keywords: Inhalation, Anesthesia, Intravenous, Vitrectomy, Hemodynamics
 • Sedigheh Yousefzadeh, Mahin Esmaeili Darmian *, Mohammad Reza Asadi Yoonesi, Mohammad Taghi Shakeri Pages 89-98
  Background
  Childbirth is a stressful event that requires a mental adjustment. Optimism is one of the important determinants of psychological adjustment which is a combination of interest and positive attitude. The purpose of this study was to determine the effect of optimism training during pregnancy on attitude and intentions to choose the mode of delivery in nulliparous women.
  Materials And Methods
  In this clinical trial , 64 primipar pregnant women with normal pregnancies, 34-30 weeks, without indication for cesarean section referring to the health centers in Mashhad in 2014 were selected and were randomly divided into two groups , A (trained) and B (no training). Optimism training during 5 session of the 60-minute, with the group participation of participants and active exercises was conducted. Data were analyzed with using the software SPSS and statistical tests including variance analysis, Fischer exact test, willcoxon, Square-Chi and paired t-test.
  Results
  Average attitude score towards c/s delivery in the study group, before and after training has a significant difference (p
  Conclusion
  Reults showed that optimism training in creating a positive attitude towards natural childbirth and thus reducing the rate of elective c/s delivery is effective.
  Keywords: Training, Optimism, Attitude, Mode of Delivery