فهرست مطالب

فرآیند و کارکرد گیاهی - سال پنجم شماره 15 (1395)
 • سال پنجم شماره 15 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/03
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حمید سودایی زاده، مریم شمسایی، مهدیه تجملیان، علی محمد میرمحمدی میبدی، محمدعلی حکیم زاده صفحات 1-12
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis)، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار در چهار تکرار و در سال 1393 در گلخانه دانشگاه یزد اجرا شد. در این آزمایش، تیمارهای رطوبتی 100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار (01/0P<) ارتفاع، سطح و حجم تاج پوشش، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، ضخامت ریشه و قندهای محلول شد. میزان پرولین، محتوی کلروفیل و همچنین طول ریشه تحت تنش خشکی افزایش یافت. بیشترین مقدار پرولین، کلرفیل a، b و کل و طول ریشه در تیمار 25 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. بیشترین ارتفاع، حجم تاج، سطح برگ مربوط به تیمار 75 درصد ظرفیت زراعی بود. بیشترین وزن خشک اندام هوایی و ریشه و سطح تاج در تیمار 100 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. به طور کلی نتایج بیانگر آن است که گیاه مرزه با به کارگیری برخی مکانیسم های دفاعی از قبیل کاهش معنی دار ارتفاع گیاه، قطر و حجم تاج پوشش، وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و از طرف دیگر کاهش ضخامت و افزایش طول ریشه ها، افزایش محتوی پرولین و کلروفیل در مقابل تنش خشکی تا حدی مقاومت می کند.
  کلیدواژگان: اندام هوایی، ظرفیت زراعی، کلروفیل، پرولین، قند، مرزه (Saturej ahortensis)
 • زهرا پاک کیش، حمیده محمدی، وحیدرضا صفاری صفحات 13-22
  میوه هلو دارای ارزش غذایی بالایی است که به صورت تازه خوری و فراوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو در این تحقیق سعی شده است، تاثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات (100 و 200 میلی گرم در لیتر) و سالیسیلیک اسید (1 و 2 میلی مولار) و همچنین اثرات متقابل آنها بر برخی شاخص کیفی و بیوشیمیایی میوه هلو رقم آلبرتا در زمان برداشت مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین ترتیب، محلول پاشی درختان، در دو مرحله نوک سبزی و نوک صورتی به صورت یک آزمایش اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط باغ انجام گرفت. در زمان برداشت، خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ها نظیر کل مواد جامد محلول، اسکوریبک اسید، اسیدهای آلی، کارتنویید، میزان آنتوسیانین و میزان فنل میوه هلو مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه درختان تیمار شده در هر دو مرحله (نوک سبزی و نوک صورتی جوانه) نسبت به تیمار شاهد، افزایش یافت و در بین تیمارها، تیمار متیل جاسمونات 200 میلی گرم در لیتر و ترکیب توام با سالیسیلیک اسید1میلی مولار بیشترین و در بین مراحل اعمال تیمار، محلول پاشی در مرحله نوک سبزی، بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه های هلوی البرتا داشت.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، متیل جاسمونات، ویژگی های آنتی اکسیدانی، هلو
 • وهب جعفریان، مهدی صالحی، رضا فتوحی قزوینی صفحات 23-32
  باران اسیدی ناشی از فعالیت های صنعتی یکی از تنش های جدی است که وقوع آن در اغلب مناطق ایران در سال های آینده محتمل است. به منظور درک بهتر اثر این تنش بر غشاء سلول، کلروفیل، تولید رادیکال های اکسیژن و تاثیری که بر گیاهان دارد بطور موردی، رفتار درخت زینتی-صنعتی افرای پلت در برابر این آلاینده هوا مورد مطالعه قرار گرفت. از این رو، نهال های این درخت در معرض باران اسیدی شبیه سازی شده در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار سطح pH: 3، 4، 5، و 6 به عنوان شاهد، و در سه تکرار به مدت ده روز، قرار گرفتند. در پایان آزمایش، برخی تغییرهای ظاهری از قبیل لکه های بافت مرده و خمیدگی حاشیه برگ تنها در گیاهان مواجه شده با باران اسیدی دارای 3 = pH مشاهده شد. نتایج نشان داد که با افزایش اسیدیته باران اسیدی میزان نشت یونی (EL) و پراکسیداسیون لیپید (LPO) به طور معنی داری افزایش یافت. میزان کلروفیل کل در برگ ها در مواجهه با باران اسیدی دارای 3 = pH به طور چشمگیری کاهش یافت. این تغییرات حاکی از آسیب غشاء سلول و کاهش سطح فتوسنتز بود. بنابر نتایج به-دست آمده، فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز (SOD) تحت تاثیر باران اسیدی قرار نگرفت، در حالی که میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز (POD) و آسکوربات پراکسیداز (APX) در گیاهان مواجه شده با باران اسیدی دارای 3 = pH به طور چشمگیری کاهش یافت. کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی مصادف با بروز آسیب بود. به عبارت دیگر افرای پلت در برابر باران اسیدی تا 4 = pH بدلیل افزایش آنتی اکسیدان ها مقاوم بوده ولی در برابر باران اسیدی دارای 3 = pH و بی تردید pH های پایین تر، به دلیل افزایش رادیکال ها، کاهش فتوسنتز و پراکسیده شدن غشاء آسیب مشهود شد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، آنزیم های آنتی اکسیدان، افرا، تنش باران اسیدی، لیپید پراکسیداسیون
 • امیدوار فرهادیان، حسین مولایی، احمدرضا پیرعلی زفره یی صفحات 33-42
  محیط های آبی به علت ورود پساب های صنعتی، کشاورزی و خانگی دارای فلزات مشکلات زیست شناختی برای جلبک های میکروسکوپی ایجاد نموده زیرا آن ها به بعضی از عناصر کم مصرف ضروری از قبیل روی و منگنز نیاز دارند. در این تحقیق اثرات جداگانه غلظت های مختلف روی (450، 900 و 1350 میلی گرم در لیتر) و منگنز (75، 150 و 225 میلی گرم در لیتر) و تاثیرات ترکیبی آن ها (45+75، 900+150 و 1350+225 ، از روی+ منگنز برحسب میلی گرم در لیتر) بربرخی خصوصیات فیزیولوژیکی پویایی جمعیت، رشد، محتوای کلروفیل a و کاروتنوئیدها در جلبک سبز میکروسکوپی Scenedesmus quadricauda در دمای 2± 22 درجه سانتی گراد، دوره نوری 12 ساعت نور : 12 ساعت تاریکی و شدت نور 80 میکرو مول فوتون بر مترمربع بر ثانیه در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش با سه تکرار در مدت 22 روز در قالب یک طرح کاملا تصادفی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که اوج تراکم جمعیت در دوره رشد در غلظت 900 میلی گرم در لیتر از روی، 150 میلی گرم در لیتر از منگنز و ترکیب 900 + 150 میلی گرم در لیتر (روی + منگنز) به دست آمد. حداکثر مقدار رشد ویژه برای روی، منگنز و ترکیب آن ها به ترتیب 060/0، 058/0 و 056/0 در روزبه دست آمد. کمترین زمان دو برابر شدن با مقدار 6/11 روز برای تیمار روی در غلظت 900 میلی گرم در لیتر به دست آمد. حداکثر مقدار کلروفیلa و کل کاراتنوئید به ترتیب 8/1و 2/93 میلی گرم در لیتر در غلظت 900 میلی گرم در لیتر روی به دست آمد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد (05/0>P). یافته های این تحقیق نشان داد که افزایش میزان روی تا 900 میلی گرم در لیتر و افزایش میزان منگنز تا 150 میلی گرم در لیتر سبب بهبود جمعیت، رشد، کلروفیل و کارتنوئید در جلبک سبز S. quadricauda می شود. به طورکلی، این مطالعه نشان داد که تغییرات غلظت روی و منگنز در محیط کشت BBM تاثیر معنی داری بر تراکم سلولی، کلروفیلa و کل کاراتنوئید می گذارد. تاثیر روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی نسبت به منگنز بیشتر است و افزایش آن تا غلظت 900 میلی گرم در لیتر سبب بهبود خصوصیات در جلبک S. quadricauda می-شود.
  کلیدواژگان: Scenedesmus quadricauda روی، منگنز، کاروتنوئید، کلروفیل a، رشد
 • پرژک ذوفن*، نسرین شیرالی پور، سعادت رستگارزاده صفحات 43-56
  فعالیت های صنعتی می توانند منجر به ورود فلزات سنگین به محیط و در نهایت زنجیره های غذایی شوند. در این تحقیق با توجه به رویش پنیرک در اطراف صنایع فولاد سازی اهواز و اهمیت خوراکی و دارویی آن در استان خوزستان، توانایی جذب و تجمع روی در این گیاه مطالعه شد. بدین منظور، بذر گیاه از ناحیه فوق جمع آوری و پس از کشت گلدانی و انتقال گیاهان 4 هفته ای به محیط هیدروپونیک، غلظت های مختلف روی شامل 0، 250، 500، 1000، 1500 و 2000 میکرومولار به گیاهان اعمال شدند. برداشت گیاهان در زمان های 0، 3، 6 و 9 روز بعد از اعمال تیمار، نشان داد که با افزایش غلظت روی در محیط و گذشت زمان میزان این فلز در بخش هوایی در اکثر موارد افزایش، اما در غلظت های بالاتر از 1000 میکرومولار در بافت ریشه ای کاهش معنی داری می یابد. همچنین، وزن خشک و میزان تجمع روی در ریشه ها در همه غلظت ها به ترتیب کاهش و افزایش معنی داری در مقایسه با بخش های هوایی از خود نشان داد. بر اساس مقادیر فاکتور انتقال کمتر از یک و فاکتور تغلیظ زیستی بالاتر از یک در ریشه ها به نظر می رسد که این گیاه در این شرایط از توانایی پایینی برای انتقال روی از ریشه به بخش هوایی برخوردار است، با این وجود، قابلیت بالایی در تجمع روی در ریشه ها و اجتناب از انتقال آن به بخش هوایی دارد.
  کلیدواژگان: پنیرک، تجمع دهندگی، تغلیظ زیستی، روی، فاکتور انتقال
 • سمانه اسدی صنم، محسن زواره*، همت الله پیردشتی، فاطمه سفیدکن، قربانعلی نعمت زاده صفحات 57-74
  بhin با هدف بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی ها، عملکرد ماده خشک، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه گیاه دارویی سرخارگل، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ی پژوهشی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، در سال زراعی 92-1391، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه تاریخ کاشت (20 فروردین، 19 اردیبهشت و 18 خرداد در بهار 1392) و سه تراکم بوته (هفت، 10 و 16 بوته در متر مربع) بودند. تراکم بوته با تغییر فاصله بوته ها روی ردیف اعمال شد. اندازه گیری ها در زمان گل دهی کامل سرخارگل انجام شد. نتایج آزمایش افزایش معنی دار عمق نفوذ ریشه سرخارگل را در تاریخ کاشت 19 اردیبهشت و تراکم 16 بوته در متر مربع نشان داد. بیش ترین حجم و ماده خشک ریشه مربوط به تاریخ کاشت 18 خرداد و تراکم پایین هفت بوته در متر مربع بود در حالی که بیش ترین ماده خشک کل بوته (5/130 گرم در بوته) مربوط به گیاهان کشت شده در تاریخ 20 فروردین و تراکم 10 بوته در متر مربع بود. بیش ترین نسبت ماده خشک ریشه به ماده خشک کل و نیز، ماده خشک ریشه به شاخساره در گیاهان تاریخ کاشت 18 خرداد با تراکم هفت بوته در متر مربع به دست آمد. بیش ترین مقدار اسید شیکوریک (5/19 میلی گرم در گرم ماده خشک) و فنل کل (8/30 میلی گرم گالیگ اسید در گرم ماده خشک) ریشه مربوط به سرخارگل های کشت شده در تاریخ 19 اردیبهشت و تراکم 16 بوته در متر مربع بود. بیش ترین مقدار فلاونوئید کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه در سرخارگل هایی اندازه گیری شد که در بالاترین تراکم و در 18 خرداد ماه کشت شدند. در کل، می توان چنین استنباط کرد که احتمالا تاریخ کاشت دیر 18 خرداد برای تولید بیش تر ماده خشک، محتوای فلاونوئید کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه و تاریخ کاشت میانه 19 اردیبهشت برای تولید بیش تر اسید شیکوریک و فنل کل در ریشه های سرخارگل در شرایط این آزمایش، مناسب است. هم چنین، تراکم پایین هفت بوته در متر مربع منجر به افزایش تولید ماده خشک ریشه و کاهش مقدار اسید شیکوریک، محتوای فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ریشه سرخارگل ها شد.
  کلیدواژگان: اسید شیکوریک، سرخارگل، فنل کل، ماده خشک ریشه
 • معصومه گنجی، اسفندیار فرهمندفر، مریم شهبازی*، مهدی زهراوی صفحات 75-90
  خشکی یکی از مهم ترین تنش های غیرزنده است که رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. جو وحشی اسپانتانئوم واالد جو زراعی است و دارای پتانسیل بالایی از لحاظ تحمل به تنش های محیطی می باشد. این بررسی بر روی 9 ژنوتیپ جو وحشی اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) برای تحمل به تنش خشکی در آزمایشی بصورت کرت های خرد شده براساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه در سال 91-1390، تحت شلتر انجام شد. کرت اصلی شامل سه تیمار آبیاری عبارت از بدون تنش، قطع آبیاری از مرحله گلدهی و تنش خشکی بصورت عدم آبیاری و کرت فرعی شامل ژنوتیپ ها بود نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، بیوماس، محتوی نسبی آب برگ، تنظیم اسمزی، هدایت روزنه ای، میزان کلروفیل کل، آنزیم های آنتی اکسیدانی، پروتئین، مالون دی آلدئید، قند محلول کل و پرولین و واکنش ژنوتیپ ها به خشکی از نظر صفات محتوای نسبی برگ، تنظیم اسمزی، آنزیم های آنتی اکسیدانی، پروتئین، مالون دی آلدئید، میزان کلروفیل کل و پرولین معنی دار (P<0.01) بود. نتایج بدست آمده از تجزیه به مولفه های اصلی براساس مجموع صفات مورد ارزیابی در شرایط تنش خشکی، ژنوتیپ های مورد بررسی را در چهار گروه قرار داد. گروه اول و دوم مشتمل بر ژنوتیپ های 6،4 و 5 بود. ژنوتیپ های اخیر در شرایط خشکی به صورت معنی داری از عملکرد دانه، محتوای نسبی آب برگ، هدایت روزنه ای، میزان کلروفیل کل، فعالیت آنزیم های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز بالاتر و میزان مالون دی آلدئید و پتانسیل اسمزی پایین تر (منفی تر) برخوردار بودند، لذا به عنوان ژنوتیپ های متحمل شناخته شدند.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، پروتئین، تنش خشکی، جو اسپانتانئوم، مالون دی آلدئید
 • روزبه فرهودی*، دانگ جی لی صفحات 91-106
  این پژوهش به منظور بررسی واکنش ارقام و ژنوتیپ های برنج به تنش شوری در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز مطالعات برنج دانشگاه دانکوک در کشور کره جنوبی در سال 1393 انجام شد. در این آزمایش واکنش 16 رقم و ژنوتیپ برنج در قالب فاکتور اول در دو سطح شوری خاک (8/0 دسی زیمنس بر متربه عنوان شاهد و 2/6 دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور دوم بررسی شد. تنش شوری سبب تخریب غشا سلولی برگ برنج در شرایط تنش شوری شد و بیشترین غلظت مالون دی آلدهید بافت برگ در ارقام خزر، کادوس، Baekjimju byeo، Chucheomg byeo، Shimdomgjim byeo و ژنوتیپ های IR29 و IR59418-7B-21-3 مشاهده شد. بیشترین وزن خشک اندام هوایی در ژنوتیپ IR67075-2B-5-2 (8/153 گرم در متر مربع)، رقم Kochihibic (2/152 گرم در متر مربع)، رقم هراز (8/149 گرم در متر مربع)، شفق (152 گرم در متر مربع) و نعمت (9/156 گرم در متر مربع) دیده شد. این ژنوتیپ ها تحت تاثیر تنش شوری از نسبت پتاسیم به سدیم برگ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، رطوبت نسبی برگ، کربوهیدرات محلول و فتوسنتز بیشتر و کمترین غلظت سدیم برگ برخوردار بودند. به نظر می رسد صفات وزن خشک، فتوسنتز، رطوبت نسبی برگ، غلظت مالون دی آلدهید و نسبت پتاسیم به سدیم برگ برای انتخاب ارقام و ژنوتیپ های برنج متحمل به شوری در مرحله رشد رویشی مناسب باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم آنتی اکسیدان، برنج، پتاسیم، سدیم، مالون دی آلدهید
 • حمیدرضا صادقی پور*، فاطمه تمسکنی، مهناز اقدسی، احمد عبدل زاده صفحات 107-122
  چکیده تیوردوکسین ها در تنظیم ردوکس بسیاری از فرآیندهای سلولی دخالت دارند. در این مطا لعه نقش NADP+- تیوردوکسین ردوکتاز C (NTRC) در کنترل پیری برگ از طریق مطالعه بیوشیمیائی گیاهان آرابیدوپسیس جهش یافته ntrc بررسی شد. گیاه وحشی و دو لاین جهش یافته ntrc چهل روزه تحت رژیم روشنائی – تاریکی نرمال یا تاریکی پیوسته به مدت 6 روز به ترتیب به عنوان تیمار کنترل و پیری قرار گرفتند. پارامترهای رشد، میزان کربوهیدرات ها، رنگدانه ها و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت بین گیاه وحشی و دو لاین جهش یافته ntrc طی پیری القاء شده توسط تاریکی مقایسه شدند. تاریکی منجر به کاهش وزن تر و خشک، محتوی کلروفیل ها، کارتنوئیدها، نشاسته و پروتئین ها در هر دو گیاه وحشی و جهش یافته گردید و تفاوت معنی داری در برهمکنش ژنوتیپ و تیمار برای این پارامترها وجود نداشت. همچنین تاریکی تجمع آنتوسیانین، قندهای کل و غیر احیائی را القاء کرد اما تجمع کربوهیدرات ها در لاین های جهش یافته نسبت به وحشی شدیدتر بود؛ در هر صورت تفاوت معنی داری در پاسخ گیاهان وحشی و جهش یافته نسبت به تیمار تاریکی وجود نداشت. فعالیت کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز لاین های جهش یافته نسبت به گیاهان وحشی به صورت معنی دار بالاتر بود. با وجود این که تاریکی فعالیت کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز را کاهش داد ، باعث افزایش فعالیت پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به ویژه در لاین های جهش یافته شد. تفاوت معنی داری در مورد هر چهار آنزیم بین گیاهان وحشی و جهش یافته در پاسخ به تاریکی وجود داشت. به نظر می رسد که جهش ایجاد شده در پروتئین NTRC بطور کلی روند فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت را طی فرآیند پیری تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این مطالعه می تواند در برنامه های اصلاحی آینده برای کنترل فرآیند پیری در جهت بهبود عملکرد گیاهان زراعی مفید باشد.
  کلیدواژگان: کلمات کلیدی: آنزیم های آنتی اکسیدانت، آنتوسیانین، پیری، تیوردوکسین، جهش یافته ntrc، کلروفیل
 • هادی شهبازی، احمد ارزانی*، محسن اسماعیل زاده مقدم صفحات 123-132
  چکیده مطالعه واکنش های فیزیولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم به تنش خشکی به شناسایی مکانیسم های موثردر تحمل به خشکی کمک می کند. دراین راستا طی یک آزمایش مزرعه ای، اثر تنش خشکی بر غلظت کلروفیل، میزان پرولین برگ پرچم، طول برگ، عرض برگ، مساحت برگ، طول پدانکل و ارتفاع بوته با استفاده از 169 لاین نوترکیب، در قالب دو طرح جداگانه به صورت لاتیس ساده با چهار تکرار و با دو رژیم رطوبتی عادی و تنش کم آبی اجرا شد. اعمال رژیم های آبیاری براساس اطلاعات تشت تبخیر (شامل آبیاری براساس 70 و 130 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) و رطوبت وزنی خاک در عمق موثر نفوذ ریشه انجام شد . لاین های نوترکیب مورد استفاده از تلاقی دو رقم متحمل و حساس به خشکی حاصل شده اند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که لاین های نوترکیب مورد ارزیابی دارای تفاوت معنی داری از نظر صفات مورد مطالعه بودند. تنش خشکی موجب کاهش محتوای کلروفیل (a، b، a+b)، عرض برگ، طول برگ، طول پدانکل، ارتفاع بوته، سطح برگ پرچم و افزایش محتوای پرولین گردید. اگرچه تنش خشکی موجب افزایش محتوای پرولین برگ و کاهش طول پدانکل و سطح برگ پرچم در هر دو گروه لاین های حساس و متحمل گردید، اما این تغییرات بطور معنی داری در لاین های متحمل کمتر از لاین های حساس بود. از اینرو شاید بتوان از صفات فیزیولوژیک محتوای اسیدآمینه پرولین، طول پدانکل و سطح برگ پرچم در شرایط تنش نسبت به شرایط مطلوب آبی، بعنوان ابزاری برای انتخاب لاین های متحمل به خشکی گندم نان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: محتوای کلروفیل، میزان پرولین، لاین نوترکیب، تنش خشکی و صفات فیزیولوژیک
 • معصومه علی زاده فروتن، همت الله پیردشتی*، یاسر یعقوبیان، ولی الله بابایی زاد صفحات 133-146
  به منظور بررسی اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica و پاکلوبوترازول در القای تحمل به تنش سرما در گیاه لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش سرما (شاهد، سه روز و شش روز تنش سرمای 5 درجه سانتی گراد)، دو سطح تلقیح قارچی (بدون تلقیح و تلقیح قارچ P. indica) و سه سطح پاکلوبوترازول (صفر، 40 و 80 میلی گرم در لیتر) بود. تلقیح قارچ در مرحله-ی کاشت، محلول پاشی پاکلوبوترازول در دو مرحله ی پنج و شش هفته پس از کاشت و تنش سرما هشت هفته پس از کاشت اعمال گردید و صفات مورفولوژیک، محتوای نسبی آب برگ (RWC) و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT) و پراکسیداز (POD) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اعمال تنش سرما به ویژه تنش شش روز سبب کاهش صفات طول ساقه، RWC و فعالیت POD گردید ولی افزایش حدود 3/2 برابری فعالیت CAT را در پی داشت. تلقیح قارچ P. indica در تنش سرمای سه و شش روز، میزان RWC (به ترتیب حدود 3 و 11 درصد) و فعالیت CAT (به ترتیب 16/2 برابر و 34 درصد) را نسبت به گیاهان تلقیح نشده افزایش داد. در تمام سطوح تنش سرما، محلول پاشی با غلظت 80 میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول باعث افزایش فعالیت CAT (به ترتیب 50، 159 و 87 درصد) گردید. در مجموع نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دهنده-ی نقش مثبت قارچ P. indica و پاکلوبوترازول بر بهبود رشد و افزایش مقاومت گیاه لوبیا سبز نسبت به تنش سرما می باشد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، پاکلوبوترازول، قارچ اندوفیت، لوبیا سبز، Piriformospora indica
 • علی تدین*، مریم سلطانیان صفحات 147-156
  یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان زراعی مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب است. قارچ های میکوریزایی یکی از مهم ترین میکروارگانیسم های محیط ریشه محسوب می شوند. اثرات این قارچ ها از طریق ایجاد تغییرات روی برخی از خصوصیات ریشه و جذب عناصر غذایی در گیاهان میزبان در شرایط تنش خشکی اعمال می شود. به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزای آربوسکولار در شرایط تنش خشکی بر روی بزرک آزمایشی روی بزرک در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 انجام شد. تنش خشکی در چهار سطح آبیاری: 100 (بدون تنش)، 75 (تنش ملایم)، 50 (تنش متوسط) و 25 (تنش شدید) درصد نیاز آبی گیاه، به عنوان فاکتور اصلی و تلقیح بذر گیاه بزرک با دو گونه میکوریزا شامل Glomus intraradices و Glomus mosseae و یک تیمار بدون تلقیح میکوریزا به عنوان فاکتور فرعی، منظور گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تلقیح میکوریزا و تنش خشکی بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود.اثر متقابل میکوریزا و تنش خشکی، به غیر از وزن تر اندام هوایی و ریشه، طول ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و جذب فسفر، بر سایر صفات مورد بررسی معنی دار بود. تنش خشکی باعث کاهش صفات مورد بررسی شد، ولی نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی را افزایش داد. میکوریزا باعث افزایش صفات مورد بررسی گردید.نتایج نشان داد که بیشترین درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه بزرک (82/32 درصد) در تیمار بدون تنش خشکی و تلقیح با گونه G. intraradices و کم ترین میزان (68/8 درصد) در تیمار تنش شدید و شاهد بدون تلقیح مشاهده گردید.بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش هم زیستی بزرک با قارچ های میکوریزا آربوسکولار توانست موجب افزایش صفات مورد بررسی در شرایط تنش خشکی گردد.
  کلیدواژگان: تلقیح، جذب عناصر غذایی، خشکی و هم زیستی میکوریزایی
 • پروانه حسین زاده، احمد مهتدی*، محسن موحدی دهنوی، طهماسب آسمانه صفحات 157-168
  استفاده از کودهای ریزمغذی مانند روی در شرایط بروز عوامل محدودکننده طبیعی از جمله شوری می تواند کمک بسیار مهمی در توسعه کشت گیاهان دارویی در اکثر نقاط کشور نماید. به منظور بررسی عکس العمل گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) نسبت به مصرف روی در شرایط تنش شوری، در پاییز 1392 آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. شوری با کلرید سدیم در پنج سطح (0، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) و روی از منبع سولفات روی با سه سطح (85/3 (شاهد)، 7/7 و 55/11 میکرومولار) انتخاب شدند. نتایج نشان داد اثر شوری و روی و برهم کنش آن ها بر بیشتر شاخص های فیزیولوژیک گیاه اسفرزه معنی دار بودند. با افزایش غلظت روی در سطوح شوری صفر، 100 و 150 میلی مولار، قند محلول برگ 50 درصد افزایش یافت. در سطح صفر و 200 میلی مولار شوری، با افزایش غلظت روی میزان پرولین بیش از دو برابر افزایش یافت. شوری موجب افزایش درصد نشت الکترولیت ها شد به طوری که با افزایش هر سطح شوری میزان نشت از 30 تا 50 درصد افزایش نشان داد. پروتئین محلول برگ با افزایش مصرف روی 36 درصد افزایش یافت. به طور کلی مصرف 7/7 میکرو مولار روی در همه صفات نتیجه بهتری را به همراه داشته است و از طرفی در سطوح شوری بالا در صورت مصرف مقادیر زیاد روی، مقدار مواد محلول سازگار (قند های محلول و پرولین برگ) افزایش یافت. بنابراین می توان برای کاهش اثر شوری غلظت روی را در محلول هوگلند تا 7/7 میکرو مولار افزایش داد.
  کلیدواژگان: اسفرزه، خصوصیات فیزیولوژیک، روی، شوری
 • مسلم مددی، سعید خماری*، احمد جوادی، امید سفالیان صفحات 169-180
  انواع روش های پرایمینگ بذر به طور گسترده جهت بهبود قابلیت جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه بسیاری از گیاهان اقتصادی به ویژه تحت تنش های محیطی مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا جهت ارزیابی سودمندی پرایمینگ بر شاخص های مختلف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سیاه دانه در شرایط تنش شوری، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مجموعه آزمایشگاهی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید. عوامل آزمایشی شامل پنج سطح پرایمینگ (شاهد بدون پرایمینگ، پرایمینگ با نانو اکسید روی، نیترات کلسیم، نانو اکسید روی+نیترات کلسیم و پیش تیمار آبی) و سه سطح شوری (0، 50 و 100 میلی مولار) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با وجود اثر بازدارنده شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سیاه دانه، پیش تیمار بذر با افزایش میانگین این شاخص ها اثرات سوء ناشی از تنش شوری را تا حدود زیادی رفع نمود. با افزایش غلظت نمک در محیط جوانه زنی بذور، میزان پروتئین کل گیاهچه ها کاهش و فعالیت آنزیم کاتالاز افزایش یافت، ولی با اعمال پرایمینگ مقدار پروتئین و فعالیت آنزیم کاتالاز گیاهچه ها تحت تنش شوری روند رو به افزایشی داشت. از بین تیمارهای به کار رفته، پیش تیمار نانو اکسید روی+کلسیم بیشترین کارایی و بهترین عملکرد را در کاهش اثرات سوء ناشی از تنش شوری بر صفات مورد اندازه گیری در گیاه دارویی سیاه دانه داشت.
  کلیدواژگان: پرایمینگ بذر، تنش شوری، سیاه دانه، سیستم آنتی اکسیدان، قابلیت جوانه زنی
 • بهجت عمرانی، سیف الله فلاح*، محمود رضا تدین صفحات 181-194
  نیتروژن و فسفر مهمترین عناصر غذایی در تغذیه گیاهی به شمار می روند ولی کاربرد نامناسب آنها جنبه های فیزیولوژیکی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، به منظور بررسی واکنش برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه خرفه به تغذیه گیاهی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، که در آن تغذیه گیاهی به عنوان عامل اصلی در نه سطح شامل T0 شاهد (عدم مصرف کود)؛ T1: کود مرغی بر اساس نیاز نیتروژن گیاه ؛ T2: کود مرغی بر اساس نیاز فسفر گیاه؛ T3: کود گاوی بر اساس نیاز نیتروژن گیاه؛ T4: کود گاوی بر اساس نیاز فسفر گیاه؛ T5: کود شیمیایی معادلT1 ؛ T6: کود شیمیایی معادل T2؛ T7 : کود شیمیایی معادل T3 و :T8 کود شیمیایی معادل T4 و تاریخ برداشت به عنوان عامل فرعی در دو سطح شامل دو تاریخ 5 و 25 مرداد ماه بود، انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی از منبع آلی و شیمیایی براساس نیاز نیتروژنی و فسفری گیاه خرفه محتوای کلروفیل a و کلروفیل b را نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش دادند. در برداشت اول تیمار T8 با میانگین 33/0 میلی گرم در گرم کمترین میزان کاروتنوئیدها را نشان داد،. در برداشت دوم نیز، کمترین میزان کاروتنوئیدها مربوط به تیمار T2 و T7 به ترتیب با میانگین های 43/0 و 45/0 میلی گرم در گرم بود و اختلاف معنی داری با T1و T3 نداشت. در تیمارهای آلی نیز مشاهده شد میزان تسهیم ماده خشک برگ: ساقه تیمارهای کود مرغی (7/3:39/60) متعادل تر از تیمارهای کود گاوی بود (4/6:36/63). میزان نیترات تیمارهای کود مرغی و کود گاوی به طور معنی داری کمتر از تیمارهای کود شیمیایی بود. به طور کلی می توان اظهار کرد که تغذیه گیاه با منبع کود مرغی برای فتوسنتز و تولید گیاه خرفه نسبت به تامین نیتروژن از کود معدنی و حتی کود
  کلیدواژگان: فسفر، کاروتنوئیدها، کلروفیل، نیتروژن
 • طیبه شهبازی، محسن سعیدی، ایرج نصرتی*، سعید جلالی هنرمند صفحات 195-204
  به منظور بررسی تاثیر ذرات گرد و غبار موجود در هوا، بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد ارقام گندم، آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی 92-91 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با سه تکرار در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی انجام گردید. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل شستشوی سطح برگ ارقام گندم در دو سطح شستشوی سطح برگ و عدم شستشوی سطح برگ و ارقام مختلف گندم شامل دو رقم گندم نان پیشگام و زرین و یک رقم گندم دوروم با نام بهرنگ بود. صفات مورد اندازه گیری شامل محتوای نسبی آب برگ سطح برگ ، سبزینگی برگ محتوای کلروفیل برگ، پروتئین محلول برگ پرچم ، هدایت روزنه ای و دمای برگ ، کلروفیل فلورسنس بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمار شستشوی سطح برگ ها با هدف زدودن ذرات گرد و غبار برای صفات عملکرد دانه و تعداد دانه در سنبله، شاخص سطح برگ، پروتئین محلول برگ پرچم، سبزینگی، هدایت روزنه ای و دمای برگ معنی دار بود. همین طور نتایج حاصل از شمارش موقعیت دانه در سنبلچه و نیز وزن دانه در سنبلچه نشان داد که تیمار شستشوی سطح برگ می تواند موجب بهبود کمی این دو صفت گردد. بطور کلی تحت شرایط گرد و خاک رقم پیشگام بیشترین عملکرد دانه را داشت.
  کلیدواژگان: شستشوی شاخساره، فتوسنتز، سنبلچه، کلروفیل فلورسنس
|
 • Hamid Sodaii Zadeh, Maryam Shamsaie, Mahdiyeh Tajamoliyan, Ali Mohammad Mirmohammady Maibody, Mohammad Ali Hakim Zadeh Pages 1-12
  In order to investigate the effect of different levels of water stress on Satureja hortensis, a completely randomized design (CRD) with four replications was carried out in the greenhouse of Yazd University in 2014. The water stress treatments including 100, 75, 50 and 25 Percent of field capacity (FC) were applied. The results showed that water deficit stress significantly (p
  Keywords: Shoot, field capacity, chlorophyll, proline, soluble sugars, Satureja hortensis
 • Zahra Pakkish, Hamideh Mohammadi, Vahidreza Saffari Pages 13-22
  Peach has high nutritional value that can be used fresh-edible or processed. This study, the effect of different levels of methyl jasmonate (0, 100 and 200mgL-1) and salicylic acid (0, 1 and 2mM), and their interactions on increasing qualitative and antioxidant characteristics at harvest time of “Elberta” peach to be considered. Thus, trees sprayed by treatments in two stages of green tip and pink tip of bud, in a split-factorial experiment in a randomized complete block design with 4 replications in field conditions. At harvest time, many of the qualitative and antioxidant characteristics of fruits such as total soluble solid, organic acids, vitamin C, carotenoids, anthocyanin, phenol content were studied. Generally, the results showed that spraying at both stage increased qualitative and antioxidant characteristics characteristics of fruits compared with control fruits and between treatments, methyl jasmonate 200mgL-1 and combined with salicylic acid 1mM had highest effect on improving quantitative characteristics of fruits and spraying at green tip was effectiveness compared with pink tip stage.
  Keywords: Salicylic acid, Methyl jasmonate, Antioxidant characteristics, Peach
 • Vahab Jafarian, Mehdi Salehi, Reza Fotouhi Ghazvini Pages 23-32
  Air pollution is a serious problem at recent years which progressively increases. This study was accomplished in order to more understanding of morphological and physiological responses of acid rain on Persian maple trees as an ornamental and industrial plant. Accordingly, three-year old Persian maple seedlings were submitted based on completely randomized design to four different acid rain regimes: pH 3, 4, 5 and near neutral (pH 6) as control, in tree replications, during 10 days. At the end of experiment, some visible changes such as necrotic spots and leaf marginal wrinkle were observed in the plant leaves sprayed only with AR of pH 3. Results showed that electrolyte leakage (EL) and lipidperoxidation (LPO) amount significantly increased as pH values of AR decreased. However, reducing of AR had no effect on leaf chlorophyll content by pH 4.0, whereas AR of pH 3.0 dramatically degraded it. In addition, AR did not significantly affect superoxide dismutase (SOD) activity. On the contrary, it enhanced peroxidase (POD) and ascorbate peroxidase (APX) activities by pH 4.0, but AR of pH 3.0 markedly decreased them, thereby, the antioxidative system was weakened and injury appeared. Overall, our results cleared that Persian maple was resistant to AR by pH 4.0, while it is certainly susceptible to pH 3.0 and lower pH values.
  Keywords: Air pollution, Antioxidant enzymes, Maple, Acid rain stress, Lipid peroxidation
 • Omidvar Farhadian Pages 33-42
  Aquatic environments are often received to industrial, agriculture and domestic effluents containing metals and caused biological problems for microalgae because they require to some of essential trace elements. In this research, solely effects of different concentrations of Zn (450, 900 and 1350 mg/l) and Mn (75, 150 and 225 mg/l), and their combined effects (450, 900힝, and 1350� from Zn in mg/l) on some physiological parameters of population dynamic, growth, chlorophyll and carotenoid contains in green microalgae Scenedesmus quadricauda were investigated under laboratory conditions of temperature of 22±2 ºC, photoperiod of 12 hours light : 12 hours dark, and light intensity of 80 µmol photons/m2/s. The experiment was carried out as completely randomized design with three replications for a 22 days period. Results showed that the peak of population density obtained at 900 mg/L of Zn, 150 mg/l of Mn and their combination 900힝 mg/l of Zn. The maximum growth rates were 0.060, 0.058 and 0.056 /day for Zn, Mn and their combination, respectively. The minimum doubling time of population attained 11.6 days at 900 mg/l of Zn. The maximum chlorophyll a and total carotenoid were 1.8 and 93.2 mg/L, respectively, at 900 mg/L of Zn which had significant differences with other treatments. The findings of this study showed that increasing of Zn until 900 mg/L and Mn until 150 mg/l that resulted to improving of population, growth, chlorophyll a and total carotenoid in the S. quadricauda. As conclusion, this study illustrated that changing of Zn concentration in BBM medium had significant effects on cell density, chlorophyll a and total carotenoid. In addition, the Zn effects on physiological characters were higher than Mn and its increasing to concentration of 900 mg/l caused improving them in S. quadricauda.
  Keywords: Scenedesmus quadricauda, Zn, Mn, chlorophyll a, total carotenoid, growth
 • Parzhak Zoufan*, Nasrin Shiralipour, Saadat Rastegharzadeh Pages 43-56
  Industrial activities are led to entry heavy metals into the environment and food chains. Regarding growth around steel production industries of Ahvaz and edible and medicinal importance of Malva parviflora in Khouzestan Province, Zn uptake and accumulation was studied in this plant. After collecting from the area, the seeds were sown on the soil. Subsequently, four-week plants were transferred to hydroponics system including 0, 250, 500, 1000, 1500, 2000 µM Zn(NO3)2. The plants were harvested 0, 3, 6, and 9 days after addition of Zn different concentrations. The results showed that along with increasing Zn concentration of solution culture, Zn content increased in the shoots during experiment performance, meanwhile dry weight and Zn accumulation in the roots decreased and increased in comparison with aboveground parts, respectively. There was a notable reduction of the root Zn extent in the concentrations higher than 1000 µM. Concerning TF 1, it is supposed that M. parviflora comprises low potential to translocate Zn from the roots to the shoots. However, there is high capacity for this plant to accumulate Zn in the roots and exclude from the shoots in these conditions.
  Keywords: Malva parviflora, Accumulation, Bioconcentration, Zinc, Translocation factor
 • Mohsen Zavareh Pages 57-74
  To find out the effect of planting date and planting density on antioxidant capacity, phenolic compounds, yield dry matter and characteristics of medicinal plant purple coneflower root, a randomized complete block design in split plot arrangement with three replications was conducted in Research Farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 2012-2013. Experimental treatments included three planting dates (April 9, May 9 and June 8 2013) and three planting density (7, 10 and 16 plant/m2). Measurements were performed in full bloom stage. Results of experiment showed a significant increment of penetration depth of root in 9 may with a density of 16 plant/m2. The highest root volume and dry matter were related to 8 June and 7 plant/m2. However, the highest total dry matter (130.5 g/plant) was related to the purple conflowers that planted on 9 April with 10 plant/m2. Plants grown on 8 June with a density of 7 plant/m2 resulted to the highest ratio of dry matter root to total and root to shoot. The highest cichoric acid (19.5 mg/ g dry matter) and total phenol (30.8 mg of GAE/ g dry matter) content of root were observed in plants grown in 9 May with a density of 16 plant/m2. The highest amount of total flavoneid and antioxidant capacity of root were measured in coneflower plants that planed in 8 June with a density of 16 plant/m2. In conclusion, it seems that late planting date 8 June in this experiment conditions is suitable for more root dry matter, total flavoneid and antioxidant capacity, while planting date 9 May is suitable for more cichoric acid and phenollic content in the root of the coneflower plants. In addition to, low density of 7 plant/m2 resulted in increase in root dry matter and decrease in cichoric acid and total phenol content as well as antioxidant capacity in coneflower roots.
  Keywords: Cichoric acid, Purple coneflower, Root dry matter, Total phenol
 • Masume Ganji, Esfandiar Farahmandfar, Maryam Shahbazi *, Mehdi Zahravi Pages 75-90
  Drought is one of the most significant a biotic stresses that affecting plant’s growth and development wild barley, H.spontaneum, the progenitor of cultivated barley has a high potential in terms of tolerance to environmental stresses. This research was performed on nine genotypes of Hordeum spontaneum, to study drought tolerance in a split plot experiment based on Randomized Complete Block Design with three replications under field shelter in 2011-2012. The main plot included three levels of water stress as normal irrigation, water withholding at flowering stage and no irrigation and sub-plots comprised the studied genotypes. The results indicated that the effect of drought stress on plant height, grain yield, biomass, relative water content, osmotic adjustment, stomatal conductivity, chlorophyll content, catalase, ascorbate peroxidase and peroxidase, protein, malondialdehyde, and proline was significant (P
  Keywords: Antioxidant enzymes, Protein, Drought tolerance, Hordeum spontaneum, Malondialdehyde
 • Roozbeh Farhoudi *, Dang J. Lee Pages 91-106
  This research carried out to evaluate responses of rice genotypes and cultivars to salt stress using a factorial experiment with complete block randomized design in three replications, in Dankook University, South Korea at 2012.First factor was 16 rice genotypes and cultivars at vegetable growth stage and second factor was soil salinity levels (0.8 ds m-1 as control and 6.2 ds m-2 ). Salt stress disturbed cell membrane and the highest malondealdehid obtained from Khazar, Kadus, Baekjimju byeo, Chucheomg byeo, Shimdomgjim byeo cultivars and IR29 and IR59418-7B-21-3 genotypes. The highest shoot dry weight showed in IR67075-2B-5-2 genotype (153.8 g m-2), Kochihibic (152.2 g m-2), Haraz (149.8 g m-2), Shafagh (152.0 g m-2) and Nemat (156.9 g m-2). These cultivars have maximum Kﳖ rate, antioxidant enzymes activates, relative water cotent, soluble carbohydrate and photosynthesis rate and minimum leaf Na concentration. Leaf K/Na ratio, relative water content, photosynthesis rate dry matter and malondealdehid concentration suggest for choice salt tolerance rice cultivar in vegetable stage.
  Keywords: antioxidant enzyme, Na+, K+, malondealdehid, rice
 • Hamid Reza Sadeghipour*, Fatemeh Tamaskani, Mahnaz Aghdasi, Ahmad Abdolzadeh Pages 107-122
  Abstract Thioredoxins are invoved in redox regulation of many cellular processes. In this study the role of NADP+Thioredoxin reductase C (NTRC) in the control of leaf senescence was investigated by biochemical characterization of Arabidopsis ntrc mutants. Forty days old wild type and two ntrc mutant lines were incubated either under normal dark-light or continous darkness regimes for 6 days as control and senescence treatment, respectively. Growth parameters, the contents of carbohydrates, pigments and the activity of some antioxidant enzymes were compared between wild type and ntrc mutant lines during dark induced senescence. Darkness led to decreased fresh and dry weights, chlorophylls and carotenoides, starch and protein contents in both wild type and mutant plants and there were no significant differences in the interactions of genotypes and treatments regarding to theses parameters. Darkness also induced the accumulation of anthocyanins, total and non-reducing sugars however, the accumulation of the carbohydrates in mutant lines was more pronounciated than wild type plants and again there were no significant differences in response of wild type and mutants to dark treatment. The activities of catalase, peroxidase and polyphenol oxidase of mutant lines were significantly greater than wild type plants. While darkness decreased the activities of ascorbate peroxidase and catalase it led to increased activities of peroxidase and polyphenol oxidase especially in the mutant lines. There were significant differences in the activities of all four enzymes between mutant and wild type plants in response to darkness. Thus, it appears that defects in NTRC mainly affects the activities of antioxidant enzymes rather than the other studied biochemical parameters of plants during the senescence process. This study might be useful in future breeding programs for controlling senecence process to achieve better performance of crop plants.
  Keywords: antioxidant enzymes, anthocyanin, chlorophyll, ntrc mutant, senescence, thioredoxin
 • Hadi Shahbazi, Ahmad Arzani *, Mohsen Esmaelzadeh Moghadm Pages 123-132
  Study of physiological reactions of recombinant inbreed lines (RILs) to drought stress could help to identify the actual drought tolerance mechanisms. In this view a field experiment was conducted to evaluate the effect of drought stress on chlorophyll content , leaf proline content, leaf length, leaf width, leaf area, peduncle length and plant height using 169 RILs, in the two separate simple Latis design with four replications using two moisture regime f normal and water deficit stress. Irrigation regimes performed based on Class A-pan of 70 and 130 mm evaporation from Class -A -pan and moisture content of soil in effected root depth. The RILs were obtained by crossing between a tolerant and sensitive wheat cultivar. The result of analysis of variance showed a significant difference among RILs. Drought stress caused a decrease in the chlorophyll content, leaf width, leaf length, peduncle length, leaf area and increase in the proline content. Although drought stress increased the proline content and decreased the peduncle length and leaf area in both tolerant and sensitive line groups, but these declines in tolerant lines was lower than sensitive lines. Therefore, It may be possible to use the physiological traits comprising proline amino acid content, peduncle length and leaf area as a selection tool for selecting drought tolerant lines in bread wheat.
  Keywords: chlorophyll content, leaf proline content, drought stress, recombinant inbreed lines, physiological traits
 • Masumeh Alizadeh Frutan, Hemmatollah Pirdashti *, Yasser Yaghoubian, Valiollah Babaeizad Pages 133-146
  To study the effect of Piriformospora indica and paclobutrazol (PBZ) as a plant growth regulator for inducing cold stress tolerance in green beans plant (Phaseolus vulgaris L.), a greenhouse experiment was performed as a factorial arrangement based on completely randomized design with three replications. Treatments consisted of three cold stress levels (control, three and six days cold stress at 5°C), two levels of fungi inoculation (non-inoculated and inoculated with P. indica) and three levels of PBZ (0, 40 and 80 ppm). P. indica was inoculated prior to planting and PBZ was sprayed five and six weeks after planting. Eight weeks after planting, green bean plants exposur to cold stress and some morphological and physiological growth characteristics and activity of antioxidant enzymes consist of catalase (CAT) and guaicol peroxidase (GPX) were measured. The results showed that the six days of cold stress particularly reduced aboveground shoot morphological traits such as height (approximately 2%) and GPX enzyme activity, but CAT activity was increased (about 1.3 times). Also CAT activity increased up to 2.16 times and 34% in three and six days cold stress compared to control and ameliorate the damage of chilling stress.. In all cold stress levels, 80 ppm of PBZ increased the CAT activity (50, 159 and 87). The results of this study confirmed the positive role of P. indica and PBZ on growth and improving plant resistance to cold stress in green beans.
  Keywords: Antioxidant enzyme, endophyte, green beans, Paclobutrazol, Piriformospora indica
 • Ali Tadayyon*, Maryam Soltanian Pages 147-156
  One of the most important limiting factors of crop growth in the arid and semi-arid regions is water deficit. Mycorrhizal fungi is one of the most important microorganisms in the rhizosphere. The effects of these fungi apply via changes on some of the characteristics of roots and nutrients uptake in host plants under drought conditions. In order to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal fungi under drought stress on linseed, a field experiment was conducted as split-plot arrangement in RCBD with three replications at the Research Station of Faculty of Agriculture in Shahrekord University in 2013. Drought stress at four levels of no stress, mild, medium and severe stress as the main factor and inoculation with Glomus intraradices, Glomus mosseae and no inoculation as sub factor were evaluated. The results showed that the effect of mycorrhiza inoculation and drought stress treatment had significant effect on all measured traits. The interaction between mycorrhiza and drought stress treatments was significant in all measured traits except, aboveground fresh weight, root fresh weight, root length, root/shoot ratio and uptake of phosphorus. Drought stress decreased all measured traits, but increased root dry weight/shoot dry weight ratio. The results showed that the maximum (32.82%) and minimum (8.68%) root colonization rate were obtained in no drought stress inoculated with G. intraradices and under hard stress no inoculation of mycorrhiza respectively. Based on resulted in this experiment symbiosis of linseed with of arbuscular mycorrhizal fungi caused increased in all traits. Keywords: Drought, Inoculation, Nutrient uptake, Symbiosis of mycorrhizal fungi
  Keywords: Drought, Inoculation, Nutrient uptake, Symbiosis of mycorrhizal fungi
 • Parvaneh Hosseinzadeh, Ahmad Mohtadi *, Mohsen Movahhedi Dehnavi, Tahmasb Asemaneh Pages 157-168
  The use of micronutrient fertilizers, such as zinc on the condition of natural limiting factors such as salinity can be a great help in the development of medicinal plants cultivated in many parts of the country. In order to study the response of Plantago ovata to zinc application under salt stress, a pot experiment was conducted in 2013, as factorial experiment based on a complete randomized design with four replications. Treatments were five levels of salinity (0, 50, 100, 150 and 200 mM NaCl) and three levels of zinc (3.85, 7.7 and 11.55 µM ZnSO4). The interaction effects of salinity and zinc on physiological parameters of Plantago ovata were significant. With increasing concentration of zinc at zero, 100 and 150 mM salinity, leaf soluble sugar increased 50%. At zero and 200 mM salinity, with increase zinc concentrations levels of proline were increased over two times. Salinity increased the percentage of electrolyte leakage, so that by increasing the salinity level, leakage rate increased from 30 to 50%. Leaf soluble protein with increasing amounts of zinc, increased 36%. Generally use of 7.7 µM zinc in all of traits associated with a better outcome, and also, if consumed a large amounts of zinc in a high salt concentrations, the amount of compatible solutes (leaf soluble sugars and proline) increased. Therefore, to reduce the effect of salinity can be used zinc concentration in Hoagland solution up to 7.7 µM
  Keywords: Physiological characteristics, Plantago ovate, Salinity, Zinc
 • Moslem Madadi, Saeid Khomari *, Ahmad Javadi, Omid Sofalian Pages 169-180
  The varying seed priming methods have widely been used for the improving germinability and seedling establishment of numerous economic plants especially under environmental stresses. In this context, in order to evaluate the advantage of priming on different physiological and biochemical indices of black cumin seed germination and seedling growth in saline conditions, the factorial experiment was conducted based on RCB design with four replicates in the faculty of agricultural science laboratory complex. Experimental factors included five priming methods (non-priming control, priming with calcium nitrate, nano zinc oxide, calcium nitrate鶩 zinc oxide and hydro-priming) and three salinity levels (0, 50 and 100 mM NaCl). The results of the present research indicated that despite the inhibitory effect of salinity on black cumin seed germination and seedling growth characteristics, seed pre-treatment substantially alleviated the deleterious impacts of salt due to enhancement of prescribed parameters. When NaCl concentration increased in germination medium, total protein content of seedling was reduced and catalase activity was upregulated, while seed priming caused increase of the both traits under salinity. Among the applied priming methods, seed pre-treatment with calcium nitrate鶩 zinc oxide had the highest efficacy and the best performance in ameliorating inhibition of measured parameters of black cumin induced by salt.
  Keywords: Antioxidant system, germinability, Nigella sativa, salinity stress, seed priming
 • Behjat Omrani, Seyfollah Fallah*, Mahmoud Reza Taddayon Pages 181-194
  Nitrogen and and phosphorus are important components of plant nutrition. However inappropriate use of these nutrients can affect physiological aspects of plant. Therefore, in order to evaluate the response of some physiological parameters in purslane sucuulent plant to plant nutrition, an experiment was conducted as a RCBD with a split plot in time arrangement, which that nine levels of plant nutrition (T0: control (no fertilizer) T1: N-based broiler litter T2: P-based broiler litter T3: N-based cattle manure T4: P-based cattle manure urea T5: chemical fertilizer equivalent T1 T6: chemical fertilizer equivalent T2 T7: chemical fertilizer equivalent T3 and T8: chemical fertilizer equivalent T4 as a main factor and two levels of harvest date (27 July and 16 August) as sub factor. The results indicated that fertilizer treatments significantly increased chlorophyll a and chlorophyll b content compared to the control (no fertilizer). In the first harvest, the T8 treatment (0.33 mg g-1) showed the lowest carotenoids content, In the second harvest, the lowest carotenoids content was obtained in T2 and T7 treatments (0.43 and 0.45 mg g-1, respectively) which that there were no significant difference among T1 and T3 treatments. Dry matter partitioning of leaf: stem in broiler litter treatments (60.3:39.7) was more balanced than cattle manure treatments (63.6:36.4). Nitrate amount of BL and CM treatments was significant lower than the chemical fertilizer treatments. In general, it can be concluded that purslane photosynthesis and production is more affected by broiler litter application than the chemical fertilizer and cattle manure, which that it causes a considerable increase in crop production and health.
  Keywords: Chlorophyll, carotenoids, nitrogen, phosphorus
 • Taiebe Shahbazi, Mohsen Saiedi, Iraj Nosratti*, Saied J. Alali Honarmand Pages 195-204
  To evaluate the effect of airborne dust on some physiological characteristics and yield of different wheat varieties, a field experiment was conducted at Research Farm of Razi University, Kermanshah, Iran in 2013. The evaluated treatments were washing and un-washing shoots of various wheat varieties including Pishgam, Zarin and Behrang. Measured traits were as relative water content (RWC), SPAD, chlorophyll content (Chl), soluble protein of flag leaf (SP), stomatal conductance (SC), leaf temperature (LT) and chlorophyll fluorescence (Fv/Fn). Results of this study showed that washing wheat shots aimed at removing dust particles had significant effect on grain yield and grain number per spike, leaf area index, leaf soluble protein, SPAD, stomatal conductance and leaf temperature. The results of the counting of number of seed position per spikelet and grain weight per spikelet showed that washing enhance the quality of both traits. In general, under dusty conditions, Phishgam cultivar had the highest grain yield.
  Keywords: Chlorophyll fluorescence, photosynthesis, spikelet, washing shoot