فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل - سال هفتم شماره 4 (زمستان 1394)

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
سال هفتم شماره 4 (زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/12/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی عیسی زادگان*، حسین جنا آبادی، ساره مسعودی صفحه 1
  مقدمه
  میگرن یکی از بیماری های است که با ابعاد آسیب روانی،شخصیتی و سبک زندگی افراد ارتباط دارد. با توجه به اهمیت بررسی زیر ساخت های روانی در بیماران مبتلا به سردرد میگرن، پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ابعاد آسیب شناسی روانی،سیستم های مغزی –رفتاری و سبک زندگی بیماران مبتلا به میگرن وافراد سالم انجام شد.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و به صورت مقطعی در سال1393 انجام شد. جامعه آماری در بر گیرنده کلیه بیماران مرکز بهداشت شهرستان سلماس بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه بیمار (50=n)و سالم (50n=) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های چک لیست روانی 90 سوالی، پرسشنامه شخصیتی گری ویلسونGWPQ و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت HPLPII استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16SPSS- و آزمون آماری واریانس چند متغیریمانوابا آلفای برابر01/0>P استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات ابعاد آسیب شناسی روانی،سیستم های مغزی–رفتاری و سبک زندگی بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم تفاوت وجود دارد(001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان دهنده ی ضرورت توجه به اهمیتو بهبود آسیب روانی و بررسی بنیادی متغیرهای عصبی-رفتاری در قلمرو اختلالات سایکوسوماتیک و اصلاح شیوه زندگی بیماران به سردرد میگرن از سوی دست اندرکاران سلامت است.
  کلیدواژگان: ابعاد آسیب شناسی روانی، سردرد، سیستم های مغزی، رفتاری، سبک زندگی، میگرن
 • زهراسپهری، آمنه طالبی میمند، مهدی افشاری*، علی اکبر نصیری، زهره کیانی، عالیه سرگزی، مهران حصارکی، کتایون رحیم زاده تهرانی، علیرضا سرگزی صفحه 2
  مقدمه
  سندرم روده تحریک پذیر (IBS) یک بیماری مزمن، دوره ای و عملکردی دستگاه گوارش است که با علائم غیراختصاصی بدون پاتولوژی در اعضا مشخص می گردد و شیوع آن در میان دانشجویان متفاوت است.هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع علائم IBS در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل بر اساس وضعیت آموزشی آنها در سال 92بود.
  روش پژوهش:این مطالعه روی 106 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال1392 انجام شد.نمونه ها براساس پرسشنامه معیارهای تشخیصیRome III مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی، محل زندگی و وضعیت معیشتی همه دانشجویان با استفاده از پرسشنامه خوداظهاری بدست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 106 دانشجوی مورد مطالعه، 62 مورد (49/58 درصد) مرد بودند و میانگین سنی آنها04/0 ±1/22 سال بود. فراوانی IBS، در میان دانشجویان 2/13 درصد بود. شیوعIBS در دانشجویان قبل از علوم پایه پنج مورد (71/4 درصد) و در دانشجویان بعد از علوم پایه نه مورد (49/8 درصد) بود (05/0P>). معدل دانشجو تاثیری در میزان بروز علایم IBS نداشت (05/0P>).شیوع IBS در دانشجویان غیر بومی 11مورد (37/10 درصد) و در دانشجویان بومی سه مورد (83/2 درصد) بود که این تفاوت معنی دار بود (05/0P>).
  نتیجه گیری
  شیوع IBS دردانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل درمقایسه باآمارهای پیشین ازسایر نقاط ایران بیشتر بود و این بیماری در دانشجویان غیر بومی بیشتر دیده شد. انجام مطالعات دقیقتر باحجم نمونه های بیشتر و متنوع تر و نیز انجام اقدامات مداخله ای مناسب بخصوص بر روی دانشجویان غیر بومی در مطالعات آینده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، دانشجویان پزشکی، زابل
 • شهلاصحرایی، حسین کمال الدینی*، فاطمه حدادی صفحه 3
  مقدمه
  در دنیای امروز به دلیل رشد روز افزون انواع بیماری ها به ویژه سرطان و بیماری های عفونی، تقاضا برای روش های نوین درمانی مانند آنتی بادی های مونوکلونال روز به روز در حال افزایش می باشد.از جمله می توان ژن CL9P4 را نام برد که کد کننده آنتی بادی مونوکلونال می باشد و در شتریافت می شود. باتوجه به در دست نبودن اطلاعاتی در مورد ژن CL9P4در شتر بومی منطقه سیستان و مزایای فراوان این ژن،هدف این تحقیق جدا سازی ، تعیین توالی و الایمنت نمودن توالی آن با سایر توالی های مشابه دربانک های اطلاعاتی ژن هامانند NCBIبا هدف فراهم کردن بستر مناسب برای تولید واکسن گیاهی بود.
  روش پژوهش:در این مطالعه کاربردی نمونه خون شتر تک کوهانه بومی جمع آوری گردید.پس از استخراج DNA ژنومی، طراحی پرایمر انجام و از روش PCR برای تکثیر ژن CL9P4 استفاده شد.
  یافته ها
  محصول PCR با روش الکتروفورز ژل آگارز و در حضور لدر bp 100 بررسی و قطعه ای با سایز bp950 مشاهده گردید . نمونه ها جهت تعیین توالی ارسال و توالی سکانس شده با سایر توالی های مشابه در بانک های ژنی الایمنت گردید.
  نتیجه گیری
  الایمنت نمودن توالی بدست آمده از این ژن با سایر توالی های ثبت شده در NCBI نشان داد که شتر بومی منطقه سیستان در توالی نوکلئوتیدی ژن CL9P4 با سایر نژادهای شتر ثبت شده در بانک ژن بالای 95% مشابهت دارد.
  کلیدواژگان: ژن CL9P4، جدا سازی، شتر، سیستان
 • زهرایاری الغار*، علیرضا رضوانی راد، فاطمه رخشانی، میترا مودی صفحه 4
  مقدمه
  تغذیه کودک با شیر مادر پس از تولد و دو سال اول زندگی از ارکان مهم رشد و تکامل کودک می باشدو برای برخورداری کامل مادر و کودک از مزایای تغذیه با شیر مادر بایستی تغذیه انحصاری تا 6ماه و شیردهی تا 2سالپس از تولد ادامه یابد.با توجه به اهمیت دیدگاه های مادران، این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه های مادران درخصوص تغذیه انحصاری و تداوم شیردهی انجام یافت .
  مواد وروش ها
  این مطالعه کیفی به روش بحث گروهی متمرکز (FGD) با 37 نفر در قالب 6گروه از زنان با محدوده سنی 49-15 سال در شهر زاهدان انجام گرفت. مصاحبه ها توسط محقق به مدت 30تا90 دقیقه با هر گروه تا اشباع کامل بحث صورت گرفت. متغیرهای موردمطالعه تحصیلات و شغل بودند.
  نتایج
  پس از بحث و بررسی یک درون مایه اصلی با عنوان «وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و تداوم شیردهی» و پنج درون مایه فرعی با عناوین مدت زمان تغذیه انحصاری، مدت زمان تداوم شیر دهی،علل عدم تغذیه انحصاری و قطع شیردهی،نقش سیستم بهداشتی در آموزش شیردهی و نقش آموزه های دینی در تداوم شیردهی حاصل گردید.
  بحث:یافته ها نشان داد اکثریت مادران موافق تداوم شیردهی بودند ولی بیشتر مادران خانه دار با تحصیلات کمتر مخالف تغذیه انحصاری بودند. از علل عدم تداوم شیردهی:کم شدن شیر، تنبلی، بی حوصلگی و بیماری مادر بیان شدو شاغل بودن مادر تاثیر منفی در شیردهی نداشت. ارزیابی بیشتر مادران از آموزش سیستم بهداشت ضعیف بود. ازآنجا که آموزش در بهبود تغذیه انحصاری و تداوم شیر دهی موثراست این موضوع می بایست بیشتر مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مادران، تغذیه انحصاری، تداوم شیردهی
 • مجید محمدی، اسماعیل مهرآیین، سمیه باقری*، گلی ارجی صفحه 5
  مقدمه
  امروزه مدیریت کیفیت جامع با توجه به دید جامعی که به مسایل سازمان داردو چالش ناشی از رقابت جهانی باعث افزایش فشار بر سازمان ها برای بهبود مهارت ها، قابلیت ها و کیفیت محصولات و خدمات شده است. مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل طراحی و اجرا گردید.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- همبستگی بود و بر روی تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابلانجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر براساس مدل بالدریج و پرسشنامه مدیریت دانش بود که روایی آنها توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریبآلفای کرونباخ تائید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شد.
  یافته ها
  در بین ابعاد مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر بالاترین میانگین به ترتیب مربوط به بکارگیری دانش (94/2) و مدیریت فرآیند (64/3)می باشد. ضریب همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با ابعاد مدیریت دانش رابطه ی آماری معنادار، مثبت و مستقیم نشان داد )05/0(P value< و طبق رگرسیون چندگانه بین ابعاد مدیریت دانش با مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی چندگانه (527/0=r) مشاهده گردید که متغیر بکارگیری دانش بیشترین تاثیر را در پیش بینی مدیریت کیفیت فراگیر داشت.
  نتیجه گیری
  در راستای افزایش رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش، رعایت اصول مدیریت کیفیت و استقرار و پیاده سازی این شیوه مدیریتی می تواند شیوه ای مناسب در جهت تحقق اهداف سازمانی باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت دانش، دانشگاه
 • ارسلان سالاری، اعظم نوری سعید*، لیلا روحی بلسی، فاطمه مودب، علی نوری سعید صفحه 6
  مقدمه
  بیماری عروق کرونر یکی از شایع ترین بیماری های مزمن، پیشرونده و تهدید کننده حیات و شایع ترین علل بستری شدن بزرگسالان در بیمارستان است.لذا بررسی عواملی که در ایجاد این بیماری نقش دارند، از راهکارهای مهم می باشد و از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عوامل خطر بیماری قلبی عروقی با تعداد درگیری عروق کرونر انجام گرفت.
  روش پژوهش: در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی نمونه گیری به روش در دسترس از اوایل مهر تا اوایل بهمن 1392 صورت گرفت و این مدت 163 بیمار دارای معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. متغیرهای مورد مطالعه شامل متغیرهای فردی اجتماعی، شاخص نمایه توده بدن(BMI) ، مصرف سیگار، سابقه ابتلا به دیابت، فشار خون بالا و انفارکتوس میوکارد و میزان کلسترول و تریگلیسرید و هم چنین تعداد درگیری عروق کرونر بر اساس آنژیوگرافی عروق کرونر بودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس) و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 42/9 ± 91/57 سالواکثریتمذکر (6/56 درصد)،غیرسیگاری (6/62 درصد)،بدونسابقهپرفشاریخون (8/55 درصد)،بدونسابقه دیابت (7/68 درصد) و بدون سابقه سکته قلبی (2/71 درصد) ،دارای کلسترول خون بالاتر از (58/9 درصد) 200 mg/dl ، دارای تری گلیسیرید بالای (82/8 درصد) 150 mg/dl بودند.در بررسی آنالیز لوجستیک رگرسیون چندگانه نیز ، تنها سابقه ابتلا به فشار خون بالا(5/0 = OR، 037/0 = P) از عوامل پیش بینی کننده تعداد درگیری عروق کرونر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، آموزش و اجرای اقداماتی در راستای پیشگیری از فشار خون بالا به عنوان یکی از مهم ترین پیش گویی کننده های درگیری عروق کرونر، در افراد جامعه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، عوامل خطر، آنژیوپلاستی
 • خدیجه حکمت، الهام سادات مرتضوی*، محمدحسین حقیقی، سید فرزاد حسینی صفحه 7
  مقدمه
  همسرآزاری یکی از دلایل اقدام به خودکشی می باشد، با شناسایی زنانی که دارای افکار خودکشی هستند می توان زمینه را برای مداخلات پیشگیری کننده مناسب برای جلوگیری از اقدام به خودکشی توسط آنان فراهم نمود. این مطالعه با هدف بررسی شیوع و شدت افکار خودکشی در زنان تحت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی اهواز طراحی و اجرا شد.
  روش پژوهش: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر روی 113 نفر از زنانی که با شکایت همسرآزاری به پزشکی قانونی اهواز – مراجعه کرده بودند انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس و ابزار گردآوری اطلاعات شامل سه پرسش نامه دموگرافیک، سوء رفتار با زن و افکار خودکشی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های t ، ANOVA ، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از میان افراد مورد بررسی 49/52 درصد از زنان دارای افکار خودکشی بودند، 21/35 در صد از زنان دارای افکار خودکشی متوسط 28/15 و درصد از آنان دارای افکار خودکشی شدید بودند. افکار خودکشی با سوء رفتار جنسی تفاوت معنی داری داشت (P=0/003)
  نتیجه گیری
  افکار خودکشی در زنان قربانی همسرآزاری از شیوع بالایی برخوردار است، بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ی غربالگری و ارجاع بموقع این زنان نزد متخصصین مربوطه و گذاشتن جلسات مشاوره برای بهبود بهداشت روانی آنان اجرا گردد.
  کلیدواژگان: همسرآزاری، افکار خود کشی، اقدام به خودکشی، پزشکی قانونی
 • شیماشاعر مقدم، حسین شهدادی*، رضا محمد پورهدکی، مرتضی شمسی زاده، اقلیما شرفی صفحه 8
  مقدمه و هدف
  خستگی یکی ازآزاردهنده ترین و شایعترین علامت گزارش شده توسط بیماران همودیالیزی میباشد. این پژوهش با هدف تاثیر ماساژ بازتابی کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیزی انجام شد.
  روش پژوهش:این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در آن تمامی52 بیمار تحت درمان با همودیالیز انتخاب شدند وبه صورت تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه کنترل (26بیمار)ومداخله (26بیمار)تقسیم شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی مشخصات فردی و مقیاس سنجش شدت خستگی کراپ و همکاران بود. ماساژ بازتابی کف دست به مدت هفته ای2 بار و هر جلسه 5 دقیقه و به مدت 5 هفته توسط پژوهشگر آموزش دیده انجام شد. مجددا پس از پایان هفته سوم و هفته پنجم شدت خستگی هر دو گروه بررسی شد. داده ها باکمک نرم افزارSPSS نسخه20 و با استفاده از آزمون تی مستقل، آزمون کای دو، تست دقیق فیشر، تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر و آزمون بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که بیماران دو گروه کنترل و مداخله از نظر مشخصات فردی همگن بودند. همچنین آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر نشان داد که بین میانگین نمره خستگی بیماران گروه ازمون و کنترل در پایان هفته ی سوم و پنجم اختلاف اماری معناداری وجود دارد(001/0P<).
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های این پژوهش به نظرمیرسد ماساژ بازتابی کف دست می تواند به عنوان روشی کم هزینه و ایمن برای کاهش خستگی در بیماران همودیالیزی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ماساژ بازتابی، خستگی، همودیالیز
 • علی منصوری، حسین شهدادی*، علی اکبر نصیری، یونس جهانی صفحه 9
  مقدمه
  دو حیطه ی بسیار مهم زندگی، شغل و خانواده می باشند. رضایت زناشویی به عنوان شاخصی از کیفیت روابط بین زوجین، تنها زمانی حاصل می شود که بین وضع فعلی فرد در رابطه ی زناشویی خویش با وضعیت مورد انتظارش، سازگاری و تطابق وجود داشته باشد. تعارض کار خانواده به عنوان ناسازگاری بین نقش های کاری و خانوادگی توصیف می شود. این نوع تعارض ، در - مورد کارکنان بالینی بیمارستان ها که دارای کار شیفتی هستند پر رنگ تر است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین تعارض کار خانواده و رضایت زناشویی در کارکنان بالینی بیمارستان ها انجام گرفت.
  روش پژوهش:در این مطالعه کلیه کارکنان بالینیمتاهل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زابل به روش سر شماری انتخاب شدند. جهت بررسی نمونه ها از فرم کوتاه شده پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich و پرسشنامه تعارض کار- خانواده Carlson استفاده گردید. پرسشنامه ها پس از تکمیل، جمع آوری و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 با سطح معنی داری (5/0P<) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین رضایت زناشویی و تعارض کار- خانواده کارکنان ارتباط منفی معنی داری وجود دارد (11/0-=r ، 03/0=P). در واقع هرچه تعارض بین کار و خانواده افزایش یابد، رضایت زناشویی کم می شود. همچنین نتایج نشان دادند که کارکنان بالینی با میانگین رضایت زناشویی 83/166، دارای رضایت متوسط و از لحاظ تعارض کار- خانواده نیز با میانگین 31/3، تعارض متوسطی را تجربه می کنند.
  نتیجه گیری
  یافته های نشان داد که با افزایش میزان تعارضات نقشی در وظایف شغلی و خانوادگی، رضایت زناشویی کاهش می یابد. می توان با کاربرد نتایج حاصله توسط سیاست گذاران و مدیران گام هایی در جهت کاهش تنش های شغلی و افزایش مهارت های زندگی کارکنان بالینی برداشت.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، تعارض کار، خانواده، کارکنان بالینی
 • فرضته جوادیان، علی اکبر نصیری، مسعود عارف نصاد، زهره کیانی، علیرضا سرگسی، زهرا سپهری*، مرضیه عارفی صفحه 10
  مقدمه
  گسترش روز افزون مقاومت دارویی در باکتری ها سبب شده تا توجه بیشتری به یافتن روش های پیشگیری از بروز مقاومت و داروهایی مناسب با اثرات سمی و عوارض جانبی کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه پنیر باد (Withaniasomnifera) بر سویه های سودوموناس آئروژینوزا و اسینتو باکتری بومانی مقاوم به آنتی بیوتیک های مختلف انجام شد.
  روش پژوهش:برگ گیاه پنیر باد از استان سیستان و بلوچستان تهیه شد و عصاره آن با استفاده از دستگاه کلونجر به دست آمد. .12 سویه اسینتو باکتر بومانی و 12 سویه سودوموناس آئروژینوزا از بیماران، در شهرستان زابل جداسازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس گیاه پنیر باد در غلظت های مختلف با روش رقت سازی در چاهک برروی باکتری ها تعیین شد. حساسیت سویه ها به چند آنتی بیوتیک با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بائر مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از عصاره های گیاهی نشان داد که بیشترین MIC (حداقل غلظت مهارکنندگی) برای نمونه های اسینتو باکتر بومانی غلظت ppm100 بوده که 4 سویه در این غلظت مهار شد. در حالی که کمترین MIC برای نمونه های اسینتو باکتر بومانی غلظت ppm50 بود که تنها 5 باکتری در این غلظت مهار شد. در 3 سویه اسینتو باکتر بومانی عدم رشد دیده می شود. همچنین نتایج حاصل از بررسی اثرات ضد میکروبی در برابر باکتری سودوموناس آئروژینوزا نشان داد که بیشترین غلظت مهار کنندگی ppm100 است که 1سویه در این غلظت مهار شد. در حالی که کمتری غلظت مهار کنندگی ppm5/12 بود ،که در 1 سویه دیده شد. بیشترین غلظت کشندگی(MBC) در برابر اسینتو باکتر بومانی برابر با ppm200در4 سویه بود در حالی بیشترین غلظت کشندگی در برابر باکتری های سودوموناس آئروژینوزا برابر با ppm 100 در 8 سویه دیده شد. کمترین غلظت کشندگی (MBC) در برابر اسینتو باکتر بومانی برابر با ppm100در 5 سویه بود. در حالی بیشترین غلظت کشندگی در برابر باکتری های سودوموناس آئروژینوزا برابر با ppm 25 در1 سویه دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه می تواند راهکار موثری در تولید و تهیه گیاهان دارویی برای کمک به درمان عفونت های ناشی از سودوموناس آئروژینوز و اسینتو باکتر بومانی باشد.
  کلیدواژگان: گیاه پنیر باد، فعالیت ضد میکروبی، مقاومت آنتی بیوتیکی، سودوموناس آئروژینوزا، اسینتو باکتر بومانی
 • شهلاصحرایی، زهراسپهری، علی اکبر نصیری، آرزو عزیزی، فرشاد گلشنی*، عالیه سرگزی صفحه 11
  مقدمه
  گیاه اسفرزه با نام علمیPlantago psylliumاز پرمصرفترین گیاهان دارویی در اروپای شمالی، شمال افریقا و جنوب آسیا می باشد. سالمونلاتیفی موریوم(Salmonella typhimurium) یک پاتوژن فرصت طلب گرم منفی و از عوامل شایع عفونت های دستگاه گوارشی است. باتوجه به افزایش روز افزون مقاومت دارویی، هدف از این مطالعه بررسی اثرعصاره اتانولی اسفرزه بر سالمونلا تیفی موریوم است.
  روش پژوهش :گیاه اسفرزه از استان سیستان و بلوچستان جمع آوری گردید. برای تهیه عصاره از روش ماسراسیون و دستگاه خلاء از مرکز(روتاری) استفاده شد. دوازده سویه سالمونلا تیفی موریوم از طیور در شهرستان زابل جداسازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره گیاه اسفرزه در غلظت های مختلف با روش رقت سازی در چاهک برروی باکتری ها تعیین گردید و حساسیت سویه ها به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین وپنی سیلین با روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بائر موردارزیابی قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه بیشترین MIC(حداقل غلظت مهار کنندگی) برای نمونه های سالمونلاتیفی موریوم درغلظتmg/ml10 بوده که 10 سویه در این غلظت مهار و در یک سویه عدم رشد دیده شد; در حالی که کمترین MIC در غلظتmg/ml 5 بود و تنها یک سویه در این غلظت مهار شد،همچنین بیشترینMBC(حداقل غلظت کشندگی) درغلظت mg/ml 20در 10 سویه و کمترین MBC در غلظت mg/ml10 در یک سویه دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره اسفرزه اثر ضد میکروبی بالایی بر سالمونلا تیفی موریوم دارد و با انجام پژوهش های مشابه می توان زمینه را برای جایگزینی این ترکیبات با مواد ضد میکروبی سنتزی فراهم ساخت.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، اسفرزه، مقاومت آنتی بیوتیکی، سالمونلا تیفی موریوم
 • فاطمه بارانی، محمد اسماعیل افضل پور*، سعید ایل بیگی، طوبی کاظمی، مهیار محمدی فرد صفحه 12
  مقدمه
  CRP هنگام عفونت ،التهاب و آسیب، افزایش چشم گیری می یابد و اغلب توسط کبد در پاسخ به میانجی های التهابی ساخته شده و در خون ترشح می شود. تمرینات ورزشی منظم می توانندبه بهبود شرایط التهابی و بیماری کبد چرب کمک کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی وترکیبی برسطوحhs-CRP وشاخص های ترکیب بدنی زنان مبتلابه کبدچرب است.
  روش پژوهش:در این مطالعه، 37 بیمار شناسایی و به سه گروه کنترل، تمرین مقاومتی و ترکیبی تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل 8 حرکت، 3 نوبت، 10-8 تکرار با شدت 75-60 درصد یک تکرار بیشینه، 8 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا شد. تمرین ترکیبی شامل 4 حرکت مقاومتی در نیمی از جلسه و تمرین هوازی با شدت 75-60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی در نیمه دیگر بود.hs-CRPبا روش کمی و توسط کیت امگا اندازه گیری و آزمون t وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد (05/0>P).
  یافته ها
  بر اساس نتایج آزمون t وابسته، با انجام تمرین ترکیبی میانگین CRP افزایش یافت (05/0=P)؛ اما تمرین مقاومتی تاثیر معنی داری بر آن نداشت (05/0علاوه بر نتایج فوق، با روش تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبیتوکی مشخص گردید که تغییرات (کاهش) درصد چربی بدن در گروه تمرین مقاومتی (001/0P<)، و در گروه ترکیبی (004/0P=) نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر است، ولی تغییرات متغیر اندازه گیری شده بین گروه تمرین ترکیبی و تمرین مقاومتی تفاوت معنادار آماری (05/0
  نتیجه گیری
  از آنجا که تمرین مقاومتی بدون اثر بر CRP، موجب بهبود ترکیب بدنی بیماران کبد چرب گردید، مفیدتر از تمرینات ترکیبی بنظر می رسد. اما اظهار نظر قطعی نیاز به بررسی بیشتر و ارزیابی سایر شاخص های التهابی دارد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تمرین ترکیبی، CRP، بیماری کبد چرب غیر الکلی
 • مهدی کریمی اول، علیرضا انصاری مقدم*، محمد هادی عباسی، غلامحسن محمد زاده صفحه 13
  مقدمه
  شهرستان زابل واقع دراستان سیستان و بلوچستان بیشترین میزان بروز بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ایران را دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و گزارشی از موارد بیماری تب خونریزیدهنده کریمه کنگو در این منطقه انجام گرفت.
  روش پژوهش:این مطالعه شامل بررسی و تحلیل پرونده 99 بیماری بود که در بیمارستانهای شهرستان زابل از ابتدای سال 88 تا پایان سال 92(5سال) بستری شده بودند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های بیماران استخراج گردید. برای توصیف داده ها از توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی و برای تحلیل داده ها از آزمون های من -ویتنی و کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین وقوع بیماری در گروه سنی 15 تا 45 سال (7/69 درصد) بود. سه گروه شغلی زنان خانه دار (2/21 درصد)، دامداران ( 2/17درصد) و کارگران ( 2/15 درصد) دارای بیشترین فراوانی بودند. حدود 40 درصد از موارد بیماری در شهر و بقیه موارد آن در منطقه روستایی اتفاق افتاده بود. بین گروه سنی و سرانجام بیماری ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0P<). علاوه بر این مدت زمان بین بروز اولین علائم تا تشخیص، در بیمارانی که بهبود یافته اند کمتر از افراد فوت شده بوده (5 در مقابل 7 روز) هرچند این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به وقوع بیماری در همه گروه های سنی و جنسی، یک برنامه آموزشی جامع برای آموزش همه مردم در زمینه علائم بیماری، راه های انتقال و پیشگیری، همراه با تقویت سیستم مراقبت بهداشتی به خصوص در مراکز شهری باید به عنوان یک اولویت های بهداشتی در منطقه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تب خون ریزی دهنده کریمه کنگو، گزارش، زابل
 • محمودشیرازی *، مطهره طاهری، غلامرضا باقری صفحه 14
  مقدمه
  نظر به اهمیت شیوه های مقابله با استرس و نقش آن در شادکامی، پژوهش حاضر باهدف تعیین ارتباط شیوه های مقابله با استرس با شادکامی در دانش آموزان دختر انجام شد.
  روش پژوهش:روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی پیش بین و حجم نمونه برابر با 127 نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان زابل بود. روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و جامعه آماری موردنظر850 نفربود،برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسش نامه شیوه های مقابله بااسترس اندلر و پارکر وشادکامی آکسفورد بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بینشیوه های مقابله با استرس مسئله مدار وشادکامی (41/0r=) و همبستگی منفی و معناداری بینشیوه های مقابله با استرس هیجانمداروشادکامی (45/0- r=) در سطح(01/0P ≤ )وجودداردهمچنین رابطه معناداری بین شیوه مقابله با استرس اجتنابی و شادکامی وجود نداشت (01/0P ≥ )،در ادامه نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول شیوه مقابله با استرس هیجان مدار 21 درصد و در گام دوم شیوه مقابله با استرس هیجان مدار و مسئله مدار با هم 37 درصد از واریانس شادکامی را در دانشآموزاندخترشهرستانزابلتبیین نمودهاست.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش حاضر ،تقویت راهبردهای مقابله ای مساله مدار می توانددر شادکامی دختران موثر باشد.
  کلیدواژگان: شیوه های مقابله با استرس، شادکامی
|
 • Sareh Massuodi, Hossein Jenaabadi, Ali Issazadegan* Page 1
  Background
  Migraine headache is a disease that has relations with psychopathologydimension¡ personality and life style. The aim of the current study was to investigate and comparison the psychopathological dimensions¡ brain/behavioral systems and life style underlying psychological constructs in patients with and without migraine headaches.
  Materials And Methods
  This casual-comparative study was carried on 50patients with migraine headaches from the Health centers in Salmas City that were selected by purposive sampling method and were compared with50 healthy participants. The data were collected by three questionnaires including Symptom Checlist-90-R (SCL-90-R)¡ Gray-Wilson personality questionnaires¡ and Health-promoting life-style profile. According to multiple facts of the comparative variables¡ the multivariate analysis of variance method (MANOVA) was performed P
  Results
  The results indicated that there was a significant difference between two groups in psychopathology dimensions¡ brain/behavioral systems and life style (P
  Conclusions
  The results indicated that patients with migraine headacheshadlowhealth–promoting life style and high psychopathology dimensions. Therefore¡ it is vital to care for health –promoting life style and psychopathology of individuals in curing Migraine headache.
  Keywords: Brain, Behavioral Systems, Life Style, Migraine, Headache, Psychopathology Dimensions
 • Zahra Sepehri, Ameneh Talebi-Meymand, Mehdi Afshari*, Ali-Akbar Nasiri, Zohreh Kiani, Aalieh Sargazi, Mehran Heasraki, Katayoon Rahimzadeh, Alireza Sargazi Page 2
  Introduction
  Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic functional disease of gasterointestinal system with nonspecific symptoms such as recurrent abdominal pain or discomfort associated with change in bowel habits (constipation¡ diarrhea or alternating periods of both) without any pathology in organs. According to previous studies prevalence of IBS varies among students.
  Objectives
  The aim of this study is to assess the prevalence of IBS among medical students of Zabol University of Medical Sciences based on their educational status.
  Materials and
  Methods
  The study was performed on 106 students of the Medical University of Zabol in 1392 and samples were evaluated by questionnaire ROME III criteria and results were analyzed using SPSS21 software.
  Results
  Of 106 cases 58.49% (62 cases) were male and 41.51% (44) were female. The mean age of students was 22.16 ± 0.04. The prevalence of IBS in students was 13.2%. Among them 54 cases were students in basic section period and 52 cases were students of advance section and the prevalence of the disease were 9.2% and 71.7%; respectively (P > 0.05). Non-native students had more prevalence of IBS (22.4%) than native students (5.2%) (P
  Conclusions
  The prevalence of IBS was higher in our study comparing previous studies performed in Iran especially in non-native students. Further studies need to be performed longitudinally with larger sample to assess the exact prevalence and its related factors among student of different medical fields.
  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Medical Students, Zabol
 • Shahlasahraei, Hosseinkamaladiny*, Fatemeh Haddadi Page 3
  Background
  In today''s world because of the growth all kinds of diseases¡ especially cancer and infectious diseases¡ the demand for novel therapeutic approaches such as monoclonal antibodies is rising day by day. Including CL9P4 gene¡ which encodes the monoclonal antibody is named in the camel. Because of the lack information about gene CL9P4 camel native to Sistan and benefits of the gene¡ the aim of this study was isolated¡ sequenced and Alaymnt of sequence with other sequences similar to the databases of genes such as NCBI with the goal of providing suitable for vaccine production plant.
  Materials And Methods
  Single-humped camel native to this study¡ blood samples were collected Applications. After DNA extraction¡ PCR method for gene amplification primer design do CL9P4 was used.
  Results
  The PCR product using agarose gel electrophoresis in the presence Ladder bp950 bp 100 check and a piece of size was observed. . Samples sent for DNA sequencing and sequence similar sequence with other sequences in the gene bank was Alaymnt.
  Conclusions
  Alaymnt the sequence derived from the gene sequences with other registered at NCBI showed that gene in the nucleotide sequence of Sistan local camel races¡ camel CL9P4 with the other 95% are similar to those recorded in the gene bank.
  Keywords: CL9P4 Gene, Sequencing, Camel, Sistan
 • Yari Alghar Z.*, Rezvanirad Ar, Rakhshani F., Moody M Page 4
  Introduction
  Breast-feeding after birthandduringthe first two yearsof lifearethe mostimportant factors inthe growthanddevelopment of children. Forusingfrom the benefitsof breastfeeding formothers and infants should be exclusively until 6 months and continued breastfeeding up to 2 years. Regarding to views of mothers¡ this study was done in order to determine mothers’ views toward exclusive breastfeeding and Breast-feeding continuation.
  Materials And Methods
  This qualitativestudy was conducted by using of focus group discussions with (FGD) 37peoplein 6groups of women of Zahedan city that age15to 49 years. The interviews were done to full saturation by researcher for each group during 30to 90 minutes. Also¡ job and education variables were studied.
  Results
  Afterdiscussingthemain themestitled «thestatusof exclusive breastfeedingandcontinued breastfeeding”and five sub-themes titlesduration ofexclusive breastfeeding¡ continued breastfeeding¡ exclusive breastfeedingandcessation of breastfeedingcauses¡ the education of health system about breastfeeding¡ andthe role ofReligious teachingsinthe continued breastfeedingwere obtained.
  Discussion
  Findingsdemonstrated the most majority mothers were agree with continued breastfeeding up to twoyears¡ but the most housewivesmotherswithless education were opposite toexclusive breastfeeding. The important factors inBreast-feeding cessation statement low milk¡ laziness andimpatienceanddisease. Job of mothers has not negative effect on breastfeeding. The most mothers’ views of health system trainingwere weak. AS education is effective in improvement of exclusive breastfeeding and continued breastfeeding¡ hence must more emphasized.
  Keywords: Mothers, Exclusive Breastfeeding, Breast, Feeding Continuation
 • Majid Mohammadi, Esmaeelmehraeen, Somayehbagheri*, Goliarj Page 5
  Introduction
  Nowadays¡ total quality management¡ according to a comprehensive overview of the issues¡ the challenges posed by global competition increasing pressure on organizations to improve their skills¡ abilities and the quality of products and services. Knowledge management is one of the most important factors of success in competitive conditions and the information age.
  Objectives
  This study aimed to investigate the relationship between total quality management and knowledge management from the perspective of faculty members Zabol University of Medical Sciences was designed.
  Materials and
  Methods
  The study was a cross sectional study on the academic staff of the Zabol University of Medical Sciences. The instruments total quality management standard based on Baldrige model and knowledge management questionnaire that content and face validity were approved by experts in the field and their reliability by using Cronbach''s alpha coefficient was calculated.Data analysis using SPSS 18 software was used.
  Results
  dimensions of knowledge management and total quality management the highest average related to the use of knowledge (94.2) and process management (3.64) respectively. The correlation coefficient between total quality management with knowledge management dimension is statistically significant (P 0.05). Based on the results of multivariate regression¡ between the dimensions of knowledge management and total quality management of multiple correlation was significant relationship that between these variables (r = 0.527)¡ the greatest impact on the application of knowledge is forecast for total quality management.
  Conclusion
  in order to enhance the relationship between total quality management and knowledge management¡ principles of quality management and implementation of these management practices can be a very convenient way to achieve organizational goals.
  Keywords: Total Quality Management, Knowledge Management, University
 • Arsalan Salari, Azamnoori Saeed*, Leilarouhi Balasi, Fatemeh Moaddab, Alinoori Saeed Page 6
  Background
  Coronary artery disease is the most common chronic¡ progressive and life-threatening disease¡ and is the most common cause of hospital admission for adults. Therefore¡ analyzing the factors that play a role in causing the disease¡ is the most important strategies.
  Objectives
  This study aimed to determine the association between cardiovascular disease risk factors with number of involved coronary artery.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study¡ accessible sampling was done from early October to February 1392 and during this period¡ 163 patients with inclusion criteria were enrolled in the study. The variables were included socio-demographic variables¡ body mass index (BMI)¡ smoking¡ diabetes¡ high blood pressure and cholesterol and triglycerides levels¡ as well as the number of involved coronary artery based on coronary angiography. Collected data were analyzed using descriptive statistics (frequency distribution¡ mean and standard deviation) and inferential statistics (chi-square test¡ ANOVA and Kruskal-Wallis) and SPSS16.
  Results
  Results showed that the mean age of the samples was 75.19 ± 9.42 years and majority of them were male (56.6%)¡ nonsmoker (62.6%)¡ without a history of hypertension (55.8%)¡ without history of diabetes (68.7%) and without history of myocardial infarction (71.2%)¡ with blood cholesterol higher 200 mg/dl (58.9%)¡ with triglycerides above 150 mg/dl (82.8%). In logistic regression analysis¡ only the history of high blood pressure (P = 0/037¡ OR = 0.5) was a predictor.
  Conclusions
  Based on the findings of this study¡ training and doing to prevent high blood pressure as one of the most important predictors of coronary artery disease in the general population seems necessary.
  Keywords: Coronary Artery Disease, Risk Factors, Angioplasty
 • Khadije Hekmat, Elhamsadat Mortazavi*, Mohammad Hosein Haghighi, Seied Farzad Hoseini Page 7
  Background
  Spouse abuse is one of the reasons of committing suicide. By recognizing the women who have suicide ideations¡ a condition can be created for appropriate preventive interventions for preventing them from committing suicide.
  Objectives
  This study was planned and conducted with the aim of studying prevalence and severity of suicide ideations in attended women suffered from spouse abuse in the forensic medicine organization of Ahvaz.
  Materials And Methods
  This descriptive–analytic cross-sectional study on 103 women who had complained of spouse abuse were referred to the Ahvaz forensic medicine center. Available for sampling and data collection included demographic¡ woman abuse scale and Beck scale for suicidal ideation (BSSI). The data was analyzed by SPSS software and t¡ ANOVA¡ Kruskal Wallis and Spearman correlation coefficients test.
  Results
  49.52% of woman had suicidal ideation¡ 21.35% of woman had moderate suicidal ideation and 28.15% of them had serious suicidal ideation. Sexual abuse and suicidal ideation were significantly different. (P = 0.003). Also the old woman and his wife¡ age of marriage and his wife¡ age between woman and his wife¡ income¡ number of children¡ the perspective of woman’s economic status¡ educated woman and her wife and woman’s jobs significant difference were observed (P
  Conclusions
  The suicide ideations in the women suffer from spouse abuse is so prevalent¡ therefore¡ a planned program is needed to screening and timely sending of these women to related specialists and having counseling sessions for improving their mental health.
  Keywords: Spouse Abuse, Suicidal Ideations, Suicidal Attempt, Forensic Medicine
 • Shima Shaer Moghadam, Hossein Shahdadi*, Reza Mohammad Pour Hodki, Morteza Shamsizadeh, Eghlima Shrafi Page 8
  Background
  Fatigue is the most common symptom reported by patients undergoing hemodialysis. This study aimed to investigate the effect of hand reflexology on fatigue in patients undergoing hemodialysis.
  Patients and
  Methods
  This study is a randomized clinical trial that performed on 52 patient choosen from Imam Khomeini dialysis center in Zabol and devised into control and intervention groups by randomized method. Required information collected from a demographic and fatigue severity questionnaire. After the filling questionnaire by studies unit¡ hand reflexology massage performed in intervention group by a trained researcher for two times in a week. Every session lasting 5 minutes for 5 weeks. After the end of the third week and the fifth week fatigue set the scale to be completed by both groups.
  Results
  the result of this study shows the both group¡ control and intervention are equal in demographic characteristic. As well as fatigue severity average number has significant statistics difference between control and intervention group at the end of third and fifth week( P
  Conclusions
  the result of this study shows hand reflexology massage is a safe and economical method for decreasing fatigue in hemodialysis patient.
  Keywords: Hand Reflexology, Fatigue, Hemodialysis
 • Ali Mansouri, Hossein Shahdadi*, Ali Akbar Nasiri, Yunes Jahani Page 9
  Background
  Two important areas of life are job and family. Marital satisfaction as an indicator of the quality of the relationships between couples¡ can be achieved only when there is compatibility between the current status of the individual in marital relationship with the expected status. Work-family conflict described as incompatibility between work and family roles. This type of conflict is stronger for clinical staff with shift work in hospitals. Therefore¡ this study aimed to investigate the relationship between work - family conflict and marital satisfaction among clinical staff in hospitals.
  Materials And Methods
  The samples of this study were all clinical staff in hospitals of Zabol University of Medical Sciences¡ who were selected by census method. To examine samples¡ Enrich marital satisfaction questionnaire and Carlson work-family conflict questionnaire were used. Once the questionnaires completed¡ they collected and data were analyzed using SPSS 18 with a significant level (P
  Results
  The findings showed that there is a significant negative correlation among marital satisfaction and work-family conflict of employees (P = 0.03¡ r = 0.11). In fact¡ marital satisfaction decreases when the conflict between work and family increased. Also¡ the results showed that the clinical staff with an average of 166/83 marital satisfaction have middle satisfaction and who with an average of 3/31 work-family conflict experience middle conflict.
  Conclusions
  The results showed that marital satisfaction decreases with the increasing of job and family conflicts. The results can be used by policymakers and managers to take steps to reduce job stress and enhance the life skills of clinical staff
  Keywords: Marital Satisfaction, Work, Family Conflict, Clinical Staff
 • Zahra Sepehri, Ameneh Talebi, Meymand, Mahdi Afshari *, Ali, Akbar Nasiri, Zohreh Kiani, Aalieh Sargazi, Mehran Heasraki, Katayoon Rahimzadeh, Alireza Sargazi Page 10
  Introduction
  Irritable bowel syndrome (IBS) is a chronic functional disease of gasterointestinal system with nonspecific symptoms such as recurrent abdominal pain or discomfort associated with change in bowel habits (constipation¡ diarrhea or alternating periods of both) without any pathology in organs. According to previous studies prevalence of IBS varies among students.
  Objectives
  The aim of this study is to assess the prevalence of IBS among medical students of Zabol University of Medical Sciences based on their educational status.
  Materials And Methods
  The study was performed on 106 students of the Medical University of Zabol in 1392 and samples were evaluated by questionnaire ROME III criteria and results were analyzed using SPSS21 software.
  Results
  Of 106 cases 58.49% (62 cases) were male and 41.51% (44) were female. The mean age of students was 22.16 ± 0.04. The prevalence of IBS in students was 13.2%. Among them 54 cases were students in basic section period and 52 cases were students of advance section and the prevalence of the disease were 9.2% and 71.7%; respectively (P > 0.05). Non-native students had more prevalence of IBS (22.4%) than native students (5.2%) (P
  Conclusions
  The prevalence of IBS was higher in our study comparing previous studies performed in Iran especially in non-native students. Further studies need to be performed longitudinally with larger sample to assess the exact prevalence and its related factors among student of different medical fields.
  Keywords: Irritable Bowel Syndrome, Medical Students, Zabol
 • Shahla Sahraei, Zahra Sepehri, Ali Akbar Nasiri, Arezoo Azizi, Farshad Golshani*, Aliyeh Sargazi Page 11
  Background
  Plantago psyllium isone of the most widely used medicinal plants in Northern Europe¡ North Africa and South Asia.Salmonella typhimuriumis a gram-negative opportunistic pathogen and the common causes of digestive tract infections.The aim of this study was to evaluate the effect of Plantago psyllium on Salmonella typhimurium;due to increasing drug resistance.
  Materials And Methods
  Plantago psylliumwas collected from Sistan and Baluchistan provinceVacuum device (rotary)was usedfor extraction of maceration mwthod. Strains of Salmonella typhimuriumwere isolated from poultry in Zabol. The MIC and MBC for Plantago psylliumextract was determined in different concentrations by dilution method in the wells on bacteria andSusceptibility to ampicillin and penicillin antibiotics was evaluated by Kirby-Bauer disk diffusion method.
  Results
  The results showed that maximum MIC for psyllium extract on Salmonella typhimurium was 10 mg/ml and ten strains was inhibited in this concentration and in the one strain of Salmonella typhimuriumno growth was observed; while minimum MIC for the pathogen was 5mg/ml and only one strain was inhibited in this concentration. The highest Minimum Bactericidal Concentration (MBC) against Salmonella typhimurium was 20 mg/ml in ten strains; while the lowest MBC was 10mg/ml in one strain.
  Conclusions
  It was found thatantimicrobial effect of psyllium extract on Salmonella typhimurium is high and similar research in this field could be done to find alternatives for synthetic compounds.
  Keywords: Herbal Extract, Plantago psyllium, Antibiotic Resistance, Salmonella typhimurium
 • Fatemeh Barani, Mohammad Esmaeil Afzalpour *, Saeed Ilbeigi, Toba Kazemi, Mahyar Mohammadi Fard Page 12
  Background
  It is believe that regular exercise can improve fatty liver diseases and inflammatory conditions. Thepurpose of this study was to investigate the effects of 8 weeks of resistance and combined trainings on levels of hs-CRPand bodycomposition characteristics in female with fatty liver disease.
  Patients and
  Methods
  37 patients were identified and divided randomly into three groups including control¡ resistance exercise and combined exercise groups. Resistance exercise protocol included 8 movements¡ 3 sets¡ 8-10 repetitions which performed at %60-75 of one repetition maximum which performed 3 times per week for 8 weeks. Combined exercise included 4 resistance movement in the first half of training session and the aerobic exercise at intensity of %60-75 maximum heart rate in the other half. hs-CRP was measured using quantitative and Omega Kit and paired t-test or one-way ANOVA tests applied for extraction of results(P
  Results
  Combined exercise training increased CRP (P=0.05)¡ while it did not change significantly (P>0.05) after resistance protocol. In addition¡ waist circumference (P=0.04) after resistance exercise¡ and body fat percent after both resistance exercise (P=0.001) and combined exercise (P=0.001) protocoles decreased significantly.
  Besides above¡ the one-way analysis of variance and Tukey''spost hoc testsindicated that changes (reduction) of body fat percent in the resistance training group (P
  Conclusions
  Resistance exercise improved body composition without CRP modification; thus it could be more beneficial female with fatty liver disease. However¡ it is necessary to carried out more study and evaluate other inflammation to present a definite suggestion.
  Keywords: Resistance Exercise, Combined Exercise, CRP, Nonalcoholic Fatty Liver Disease
 • Mehdi Karimiaval, Alireza Ansari Moghaddam*, Mohammad Hadi Abasi, Gholam Hassan Mohammadzadeh Page 13
  Background
  Zabol district has the highest occurence of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHF) in Iran. Therefore¡ this study aimed to identify Report of CCHF in this district.
  Patients and
  Methods
  The present study included a total of 99 patients who were admitted in Zabol hospitals area during a period of 5 years. The required information extracted from the profiles of patients. Data described using frequency distribution and central and dispersion indicators. Man - Whitney and chi-square tests were used to analyze data.
  Results
  The highest proportion of disease occurred in the age group of 15 to 45 years (69.7%). In terms of the occupation¡ housewives (21.2%)¡ cattle breeders (17.2%) and labors (15.2%) were ranked as the three job groups with the highest frequency. Approximately¡ 40% of cases occurred in urban and remaining in rural areas. There was a significant relationship between the age group and disease outcome (P
  Conclusions
  according to diseases occurence in all age groups and sexes¡ a comprehensive educational program to educate all people regarding symptoms¡ transmission and prevention routes¡ along with enhancing health surveillance system especially in urban centers should be considered as health priorities in the region.
  Keywords: Crimean, Congo hemorrhagic Fever, Report, Zabol
 • Mahmoud Shirazi *, Motahare Taheri, Gholamrezabagheri Page 14
  Introduction
  Given the importance of strategies of coping with stress and their impacts on happiness¡ the present study aimed to examine the relationship between strategies of coping with stress and happiness in female students
  Materials And Methods
  This is a descriptive-correlational study. The sample included 127 third-grade female students in Zabol whom were selected through applying multistage cluster sampling. The sample population was 850 students. To determine the sample size¡ Cochran’s formula was used. For data collection¡ two questionnaires including Endler and Parker’s Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and Oxford Happiness Survey were applied. To analyze the obtained data¡ the Pearson correlation test and regression analysis were used.
  Results
  Results of Pearson correlation coefficient showed that there was a positive and significant relationship between problem-focused coping strategies and happiness (r=0.41)¡ there was a negative and significant correlation between emotion-focused coping strategies and happiness (r=-0.45) in the level (P ≤ 0.01)¡ and no significant relationship was found between avoidant coping strategy and happiness (P≥0.01). In continue¡ results of stepwise regression analysis indicated that in the first step¡ emotion-focused coping strategy and in the second step¡ emotion-focused and problem-focused coping strategies together explained 21% and 37% of the variation in happiness among female students in Zabol.
  Conclusions
  According to these findings¡ strengthening problem-focused coping strategies can lead to create more happiness in females.
  Keywords: Strategies of Coping with Stress, Happiness