فهرست مطالب

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - پیاپی 11 (پاییز 1394)

فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
پیاپی 11 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1395/02/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم خدایی صفحه 7
 • ابراهیم آریانی، علی خالق خواه، عیسی جعفری، علی مقدم زاده صفحه 9
  پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه عدم تعادل تلاش - پاداش (ERIQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل همه معلمان شهرستان های شاهین دژ و بوکان بود. داده های تحقیق از 357 معلم که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، با استفاده از پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی به دو شیوه همسانی درونی و ثبات زمانی نشان داد که اعتبار پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش بر اساس آلفای کرونباخ 92/0 و با استفاده از روش باز آزمایی، 83/0 است. بررسی های مربوط به روایی محتوا، تفکیکی و سازه پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) موید روایی پرسشنامه مذکور بود. همچنین یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی همانند فرم اصلی، سه عامل هم بسته ولی مجزای تلاش، پاداش و فراتعهد را آشکار کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که پرسشنامه عدم تعادل تلاش- پاداش ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش و غربالگری عدم تعادل بین میزان تلاش و پاداش معلمان است.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، عدم تعادل تلاش، پاداش، فراتعهد، معلمان
 • سارا حکمی، امید شکری صفحه 31
  پژوهش حاضر باهدف آزمون نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت، در رابطه میان جهت گیری های هدف پیشرفت با بهزیستی تحصیلی انجام شد. تعداد 282 دانشجوی مقطع کارشناسی (142 پسر و 140 دختر) به پرسشنامه های هدف پیشرفت و هیجانات پیشرفت، فهرست مشغولیت تحصیلی و سیاهه فرسودگی تحصیلی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که الگوی مفروض واسطه مندی کامل هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطه بین جهت گیری های هدف پیشرفت و بهزیستی تحصیلی برازش مطلوبی داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در هر دو مدل، واسطه مندی هیجانات پیشرفت مثبت و منفی، تمامی وزن های رگرسیونی ازلحاظ آماری معنی دار بودند و در مدل واسطه مندی هیجانات مثبت به ترتیب 42 و 40 درصد از پراکندگی مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی و در مدل واسطه مندی هیجانات منفی به ترتیب 39 و 63 درصد پراکندگی مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی تبیین شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر جهت گیری های هدف پیشرفت، فقط با فراخوانی تجارب هیجانی منفی و مثبت، توان لازم برای پیش بینی نشانگرهای بهزیستی تحصیلی در بین فراگیران را دارد.
  کلیدواژگان: جهت گیری های هدف پیشرفت، هیجانات پیشرفت، بهزیستی تحصیلی
 • شیلا خیرزاده، سیده سوسن مرندی، منصور توکلی صفحه 67
  هدف این تحقیق، یافتن تجانس بین مهارت های زبان انگلیسی مورد نیاز دانشجویان مقطع دکتری و مهارت های زبانی اندازه گیری شده در بخش زبان عمومی آزمون دکتری است. داده ها از استادان رشته زبان انگلیسی، علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی و دانشجویان مقطع دکتری، با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه، با روش توصیفی و مثلثی سازی داده، گردآوری شدند. استادان معتقد بودند که دانشجویان مقطع دکتری به همه مهارت های زبانی نیاز دارند؛ اما دو مهارت خواندن و نوشتن مهم تر هستند. آنها همچنین اظهار داشتند که تجانسی بین مهارت های زبانی مورد نیاز در مقطع دکتری و مهارت های اندازه گیری شده در آزمون وجود ندارد. نیازهای مقطع دکتری دانشجویان شامل مهارت خواندن و نوشتن مقاله ها، مهارت شنیداری برای فهمیدن مطالب ارائه شده در کنفرانس ها و مهارت گفتاری برای ارائه مقاله در کنفرانس بود. بخش خواندن آزمون دکتری مطابق نیاز حدود پنجاه درصد شرکت کنندگان تحقیق نبود. علاوه بر این، دانشجویان مقطع دکتری شرکت کننده، خواستار اضافه شدن بخش نوشتاری به آزمون دکتری بودند.
  کلیدواژگان: تجانس، استادان رشته زبان انگلیسی، استادان رشته های غیر انگلیسی، مهارت های زبانی، دانشجویان دکتری
 • مرضیه حقایقی، حسین کارشکی صفحه 91
  هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای برای سنجش ادراک دانش آموزان از محیط های سازنده گرای اجتماعی بود. روش پژوهش آزمون سازی است. ابتدا مولفه های محیط شناسایی و گویه های مقیاس تدوین شد. سپس نمونه ای شامل 374 دانش آموز دبیرستانی در رشته ریاضی و فیزیک (196 پسر و 178 دختر) با روش نمونه گیری سهمیه ای از بین دبیرستان های شهر مشهد انتخاب شدند و با پرسشنامه مذکور، مورد آزمون قرار گرفتند. روایی پرسشنامه به شیوه های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به شیوه همسانی درونی و آزمون مجدد محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 94/0 و برای مولفه ها بین 57/0 تا 88/0 بود وضریب پایایی آزمون مجدد برای کل پرسشنامه 90/0 و برای زیر مولفه های آن بین 54/0 تا 77/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی و همسانی درونی مناسب برای این پرسشنامه است. یافته های حاصل از تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که این پرسشنامه از هشت عامل تشکیل شده است که شامل «دادن تملک فرایند یادگیری به فراگیر»، «تشویق کار گروهی و تبادل اندیشه بین افراد»، «یادگیری اصیل»، «تاکید بر آموخته های پیشین»، «توجه به دیدگاه های مختلف»، «مسئله محوری»، «خودارزیابی»، «نقش تسهیلگری معلم» است. 45 سوال پرسشنامه بار عاملی مناسبی در هشت مولفه داشت. بنابراین، با توجه به ویژگی های روان سنجی مطلوب، پرسشنامه ادراک محیط یادگیری مبتنی بر سازنده گرایی اجتماعی می تواند در پژوهش های مربوط به ادراک محیط یادگیری به کار رود.
  کلیدواژگان: ادراک محیط یادگیری، سازنده گرایی، سازنده گرای اجتماعی
 • زهرا حیدری، رضا محمدی صفحه 119
  این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل سروکوآل از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری، همه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به تعداد 5701 نفر در نظر گرفته شد. برآورد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 361 نفر بود ولی در نهایت به دلیل استقبال دانشجویان 394 نفر وارد تحلیل شدند. روش نمونه گیری هم به شیوه طبقه ای نسبتی با توجه به حجم دانشکده های موجود و مقاطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام شد. در مقطع دکتری به دلیل تعداد اندک دانشجویان نسبت به مقاطع دیگر سرشماری صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. نتایج نشان داد؛ انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی در سطح زیاد و ادراک در سطح کم است. همچنین، در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، شکاف منفی کیفیت وجود داشت که بیش ترین میانگین شکاف کیفیت در بعد ملموسات (9596/1-) و پس از آن به ترتیب در ابعاد همدلی (6478/1-)، تضمین (6287/1-)، پاسخگویی (6072/1-) و اطمینان (5961/1-) بود. در بین متغیرهای جمعیت شناختی تنها بین ادراک دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه تفاوت معنی داری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، خدمات آموزشی، مدل سروکوآل، دانشگاه علم و فرهنگ
 • یاسمین عابدینی صفحه 143
  سرقت علمی و عوامل مرتبط با آن از موضوعات مورد علاقه محققان روان شناسی و علوم تربیتی است. هدف از پژوهش، ارائه الگویی ساختاری از روابط اهداف پیشرفت، نگرش به سرقت علمی، میزان انجام آن و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان بود. با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه-ای تعداد سیصد نفر از دانشجویان انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته برای سرقت علمی و مقیاس اهداف پیشرفت میگلی و همکاران بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان دهنده تاثیر مستقیم و مثبت اهداف رویکردی- عملکردی و اجتنابی- عملکردی بر نگرش مثبت به سرقت علمی و میزان انجام آن و تاثیر مستقیم و منفی اهداف تبحری بر این متغیرها بود. نگرش به سرقت علمی و میزان انجام سرقت علمی در میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان، نقشی واسطه ای داشتند. می توان نتیجه گرفت که با ترویج اهداف تبحری در نظام آموزش عالی، سرقت علمی قابل پیشگیری است.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدفی، سرقت ادبی، عملکرد تحصیلی، مدل معادلات ساختاری
 • افضل اکبری بلوطبنگان، معصومه خسروی، عمادالدین احراری صفحه 161
  هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس خودکارآمدی انضباطی در معلمان مدارس بود. به این منظور تعداد 180 نفر (77 زن و 103 مرد) از معلمان مدارس شهرستان خاف به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی و خودکارآمدی عمومی شوارزر و جروسالم را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیاس از دو عامل کارآمدی نظم آموزشی و کارآمدی نظم شخصی اشباع شد. همچنین، تحلیل عاملی تاییدی برازندگی مدل و ساختار روابط درونی گویه ها را تایید کرد. اعتبار مقیاس خودکارآمدی انضباطی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 79/0 و هرکدام از خرده مقیاس ها شامل کارآمدی نظم آموزشی 701/0 و کارآمدی نظم شخصی 698/0 به دست آمد که نشان از قابلیت بالای ابزار بود. درنهایت با توجه به ویژگی های روان سنجی قابل قبول می توان از پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی در جامعه معلمان مدارس به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقیاس خودکارآمدی انضباطی، روایی، اعتبار، تحلیل عاملی
|
 • Ebrahim Aryani, Ali Khaleghkhah, Esa Jafari, Ali Moghadamzadeh Page 9
  The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties of the short version of the Effort-Reward Imbalance Questionnaire.In this study, the population was all of the teachers in Shahindej and Boukan towns. This study was stochastic sampling. Based on Kregci-Morgan table, 357 peoplewere selected as a sample. Data were collected from teachers who were teaching in schools in the academic year of 93-94. The results of the validation of the method showed that the internal consistency and reliability of the Effort - Reward Imbalance Questionnaire by using Cronbach's alpha was 0.92 and by test-retest method was 0.83. Evaluating the content validity, discrimination, and construct of Effort-Reward Imbalance Questionnaire confirms the validity of the questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analyses, as the main form, revealed three correlated but separable dimensions that were effort, reward and over commitment. From the results it can be concluded that Effort-Reward Imbalance Questionnaire is a reliable and valid scale to measure imbalance between effort and reward of teachers.
  Keywords: Psychometric properties, Effort, Reward Imbalance, over commitment, Teachers
 • Sara Hakami, Omid Shokri Page 31
  This study examined the mediating effect of positive and negative achievement emotions on the relationship between achievement goal orientations and academic well-being. On a sample consisting of 282 students (142 male 140 female) were administrated the Achievement Emotion Questionnaire (AEQ), the Achievement Goal Questionnaire (AGQ) the School/University Burnout Inventory (SBI), and the Schoolwork Engagement Inventory (SEI). Results indicated that the relationship between achievement goal orientations and academic well-being by positive and negative achievement emotions is mediated. All of the regression weights in the both models were statistically significant and in the mediating model of positive achievement emotions, model's predictors accounted for 40 and 42 of the variance in academic engagement and academic burnout, and in the mediating model of negative achievement emotions, model's predictors accounted for 39 and 63 of the variance in academic engagement and academic burnout respectively. In sum, the results emphasizing on the mediating role of achievement emotions, show that achievement goal orientations only by achievement emotions can predict the indicators of academic well-being.
  Keywords: Achievement goal orientations, Achievement emotions, Academic well, being
 • Shiela Kheirzadeh, Seyyedeh Susan Marandi, Mansoor Tavakoli Page 67
  The purpose of this study was to find the congruence between the academic language skills imperative for the post-graduate students in their academic disciplines and the language skills measured by the General English section of the National Iranian PhD Entrance Exam. The data were collected from field-specialist informants, language-specialist informants and post-graduate students. Both informants stated that all four language skills are crucial for academic success; however, reading and writing are more prominent. Moreover, both groups of informants asserted that there is no congruity between the language skills measured by the exam and those of the academic context. The post-graduate students mentioned the need for reading skill to read books and articles, the writing skill to write articles and e-mails, listening skill to understand lectures and the speaking skill to present in international conferences. From the viewpoint of post-graduate students, the reading section of the exam did not match the academic need of half of the participants. The writing section, which was not included in the exam, should be included.
  Keywords: Congruence, Language specialists, Field specialists, Language skills, Ph. D. students
 • Marziye Haghayghi, Hossien Kareshki Page 91
  Given the importance of student's perceptions of learning environments, the present study aimed to construct and validate a questionnaire to measure student's perceptions of social constructivist leaning environments. The method of study was testing. Dimensions of Social constructivist learning environments were identified, in the first stage of study, and items were developed by pilot study. A sample of the 374 high school students (178 girls and 196 boys) was selected by a non-probability sampling. The validity of questionnaire was investigated by content validity, Professional judgment, Exploratory factor analysis and the reliability of questionnaire was calculated by internal consistency (Cronbach's alpha).Cronbach's alpha was 0.94 at the total scale and it was between 0.57 to 0.88 at components, and test-retest reliability of questionnaire was 90.0 and test-retest reliability of components was between 0.54 to 0.77, so the reliability and internal consistency were suitable. The results of principal component analysis showed the scale was formed from 8 factors. Therefore, according to the favorable psychometric characteristics, questionnaire of "student's perceptions of social constructivist learning environment" can be used for research related to the perception of the classroom environment.
  Keywords: Perceptions of the learning environment, Social constructivism, Constructivism
 • Zahra Heydari, Reza Mohammadi Page 119
  The purpose of this study was to evaluate the quality of educational services in the University of Science and Culture based on SERVQUAL model from students’ viewpoints. The methodology used in this study was applied research and descriptive-survey in terms of purpose and method of data collection. The statistical population was all of 5701 students of University of Science and Culture. The number of samples, based on Morgan table, was 361 people. Finally, due to students welcome,394 people were entered into the analysis. Also, considering to the volume of existing faculties and discontinuous bachelors, undergraduate, graduate and postgraduate sections, sampling was conducted in the relative stratified method. Due to the small number of students at the doctoral level, compared to other sections, census was conducted. A researcher-made questionnaire was used to gather data. Considering Cronbach's Alpha coefficient, its reliability was calculated as 0.86.Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics. The results showed that student's expectations of the quality of educational services is at high level and student's perception of the quality of educational services is at low level. Also, the quality considering all the aspects of educational services displays the negative gap of quality. The greatest gap was in the tangibles (-1.9596) and then in the dimension empathy (-1.6478), assurance (-1.6287), responsiveness (-1.6072) and reliability (-1.5961). Among the demographic variables, only between the perceptions of students in different grades of quality of educational services a significant difference was observed.
  Keywords: Quality evaluation, Educational services, SERVQUAL model, University of Science, Culture
 • Yasamin Abedini Page 143
  In recent decades educational science and psychology researchers focus on plagiarism. The purpose of this study was to present a structural model of the relationship between achievement goals, attitude to plagiarism, its frequency rate and academic performance in graduate students of Industrial University of Isfahan. 300Students (M.A and PhD students) were selected by using randomized categorical sampling method. The research instruments consisted of two questionnaires: Midgleyet AL's achievement goals questionnaire and a researcher-made questionnaire: attitudes to plagiarism. Using path analysis data were analyzed. The results indicated that performance-approach goal orientation and performance-avoidance goal orientation had direct and positive effects on attitude to plagiarism and its frequency rate. Mastery goal orientation had direct and negative effects on attitude to plagiarism and its frequency rate. Also attitude to plagiarism and its frequency rate had a mediator role in relation between achievement goals and academic performance of the students. We can conclude that development of mastery goals in university classrooms could be a preventing factor for plagiarism.
  Keywords: Goal orientation, Plagiarism, Academic performance, Structural equation models
 • Afzal Akbari Balootbangan, Masoumeh Khosravi, Emadedin Ahrari Page 161
  The aim of the present research was to study the psychometric characteristics of discipline self-efficacy scale in school's teachers. To do this, 180 teachers (77 females and 103 males) from khaf schools were selected in cluster sampling method and completed discipline self-efficacy scale and general self-efficacy questionnaire of Schwarzer and Jerosalem. Factor analysis, Cronbach alpha coefficient and Pearson correlation methods were used to analyze data. Exploratory factor analysis showed that this scale was saturated by two factors including teaching discipline efficacy and personal discipline efficacy. Also, confirmatory factor analysis confirmed the model fitness and the structure of item's internal relationships. The reliability of discipline self-efficacy scale obtained 0.79 for the whole of scale and each of the subscales including teaching discipline efficacy 0.701 and personal discipline efficacy 0.698 by Cronbach alpha coefficient which showed the high capability of instruments. Finally, it can be said that discipline self-efficacy scale in school's teachers had acceptable psychometric characteristics and it can be used as a reliable instrument in psychological researches.
  Keywords: Discipline self, efficacy scale, Validity, Reliability, Factor analysis