فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 135 (فروردین1395)
 • پیاپی 135 (فروردین1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/03
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زینت شریف حسین، رضا غیاثوند، آوات فیضی، محمد مرندی، پرستو توسلی صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  اهمیت مصرف کربوهیدرات به میزان کافی قبل از ورزش برای انجام یک عملکرد ورزشی خوب از قبل شناخته شده است، ولی تغییر در نمایه گلیسمی و بار گلیسمی وعده غذایی قبل از ورزش هم ممکن است بر عملکرد ورزشی و الگوی بهره برداری از سوبستراها در طول ورزش تاثیر داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اثر دو وعده غذایی دارای بار گلیسمی مختلف، 3 ساعت قبل از ورزش بر عملکرد ورزشی و پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 36 خانم ورزشکار غیر حرفه ای با دامنه سنی 19-24 سال در یک کارآزمایی بالینی دو سوکور متقاطع وارد شدند. شرکت کنندگان در هر گروه، وعده غذایی دارای بار گلیسمی بالا یا پایین را به عنوان صبحانه دریافت کردند. سپس 7 روز به عنوان دوره پاکسازی (wash out) در نظر گرفته شد. میزان گلوکز و انسولین سرم قبل و بعد از هر فاز از مداخله اندازه گیری شد. 3 ساعت پس از مصرف وعده غذایی، افراد در تست ورزشی دو shuttle run pacer وارد شدند و تا زمان رسیدن به خستگی دویدند. 7 روز به عنوان دوره پاکسازی (wash out) در نظر گرفته شد و سپس جای دوگروه عوض شد.
  یافته ها
  دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی پایین یا بالا 3 ساعت قبل از انجام ورزش باعث ایجاد تفاوت معنی دار در عملکرد ورزشی افراد نشد، ولی میانگین تغییرات غلظت گلوکز و انسولین سرم در اثر وعده غذایی دارای بار گلیسمی بالا، بیش تر از وعده غذایی دارای بار گلیسمی پایین بود.
  استنتاج: مصرف وعده غذایی دارای بار گلیسمی بالا، 3 ساعت قبل از انجام دو shuttle run pacer، باعث افزایش غلظت گلوکز و انسولین سرم حین ورزش در مقایسه با وعده غذایی دارای بار گلیسمی پایین شد.
  کلیدواژگان: بارگلیسمی، نمایه گلیسمی، غذادهی، عملکرد ورزشی، گلوکز خون
 • الهام شبیری، سمیه جودکی، محمد غریب صالحی، منصور رضایی صفحات 10-19
  سابقه و هدف
  کیفیت جنین و پذیرش اندومتر دو تا از پارامترهایی هستند که نتیجه لقاح آزمایشگاهی را تعیین می کنند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه جریان خون اندومتریال و ساب اندومتریال و شاخص های داپلر با پیش آگهی سیکل های درمان IVF است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی از نوع آینده نگر تاریخی بود. زنانی که برای درمان نازایی در سیکل های IVF قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. اندازه گیری های داپلر شریان های اندومتریال و ساب اندومتریال در سه مقطع زمانی در هر سیکل درمانی انجام گردید. سپس بر اساس نتیجه درمان زنان به دو گروه موفقیت در باروری و عدم موفقیت در باروری تقسیم شدند.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین وضعیت جریان خون اندومتریال و ساب اندومتریال در زنان تحت درمان نازایی در دو گروه با نتایج موفقیت در باروری و عدم موفقیت در باروری دیده شد (012/0p=). در مقاطع زمانی شروع درمان و هم چنین زمان تزریقHCG تفاوت معنی داری بین میانگین مقادیر شاخص PI در دو گروه موفقیت در باروری و عدم موفقیت در باروری دیده شد (001/0p= و 006/0p=). در مقطع زمانی تزریق HCG، تفاوت معنی داری بین میانگین مقادیر شاخص S:D در دو گروه دیده شد (032/0p=).
  استنتاج: در این مطالعه، می توان گفت که عدم وجود جریان خون اندومتریال و ساب اندومتریال با عدم بارداری همراه است. مقادیر پایین تر PI در مقطع زمانی شروع درمان و زمان تزریق HCG و مقدار پایین تر S:D در روز تزریق HCG در سیر درمان ناباروری با نتیجه موفقیت در بارداری همراه است.
  کلیدواژگان: جریان خون، داپلر، ناباروری، لقاح آزمایشگاهی
 • مهدی حسین زاده ورجوی، جواد اشرفی هلان، نسرین صالحی، احد بازمانی، احمد نعمت اللهی، عباس ایمانی باران صفحات 20-31
  سابقه و هدف
  دایروفیلاریا ایمی تیس یکی از مهم ترین نماتودهای بیماری زای مشترک بین انسان و گوشتخواران، به ویژه سگ، بوده و باعث بیماری زئونوز دایروفیلاریازیس در انسان و سگ می شود. تشخیص آلودگی عمدتا از طریق روش های مختلف میکروسکوپی و سرولوژیکی و اخیرا به روش مولکولی انجام می شود. هدف از مطالعه حاضر برآورد دقیق آلودگی انواع سگ ها در شهرستان تبریز و حومه به دایروفیلاریا ایمی تیس با استفاده از روش مولکولی و تعیین فاکتورهای خطر اپیدمیولوژیکی موثر در شیوع آلودگی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، در مجموع 121 قلاده سگ شامل سگ های گله، خانگی، نگهبان، تجاری و ولگرد با گروه های سنی زیر 2 سال، 4-2 سال و بالای 4 سال از مناطق مختلف شهرستان تبریز برای نمونه گیری انتخاب و از ورید سفالیک آن ها نمونه خون اخذ گردید. پس از استخراج DNA، برای تشخیص و برآورد آلودگی قطعه ای به طول 432 جفت باز از ژن 18s rRNA انتخاب و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد.
  یافته ها
  از 121 نمونه خون اخذ شده، 14 نمونه (6/11 درصد) (عمدتا سگ گله) از نظر دایروفیلاریا ایمی تیس مثبت بودند. در آنالیز آماری داده ها، صرفا شیوع آلودگی بر اساس مناطق مختلف جغرافیائی (036/0= p) دارای اختلاف معنی دار بود.
  استنتاج: علی رغم پیشرفت های چشمگیر در کنترل و پیشگیری بیماری های انگلی، آلودگی به دایروفیلاریا ایمی تیس در جمعیت سگ های استان آذربایجان شرقی هم چنان وجود دارد و توصیه می شود یک توجه ویژه توسط صاحبان دام و مسئولین بهداشتی در ارتباط با حفاظت سگ ها در برابر آلودگی به این انگل مهم و احیانا انتقال آن به جوامع انسانی مبذول شود.
  کلیدواژگان: دایروفیلاریا ایمی تیس، دایروفیلاریازیس، شیوع مولکولی، سگ، تبریز
 • سارا خواجه زاده، ماندانا بهبهانی صفحات 32-42
  سابقه و هدف
  گیاه حرا با نام علمی Avicennia marina متعلق به خانواده آکانتاسه می باشد که در گذشته برای درمان بیماری های مختلفی نظیر زخم معده، آبله، روماتیسم و سوختگی ها به کار می رفته است و در سال های اخیر اثرات مطلوب درمانی آن در بررسی های متعددی به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عصاره متانولی اندام های مختلف این گیاه بر تکثیر لنفوسیت های انسانی و پتانسیل جهش زایی آن در شرایط in vitro و in silico می باشد.
  مواد و روش ها
  دراین بررسی تجربی، نمونه های مورد نظر پس ازجمع آوری، خشک و آسیاب شدند. سپس عصاره های متانولی تهیه شده از بخش های مختلف گیاه با روش غوطه ور سازی، به وسیله روتاری در دمای 40 درجه سانتی گراد تغلیظ و با استفاده از PBS استریل به غلظت های 50، 100، 500، 1000 و 1500 میکروگرم بر میلی لیتر رقیق گردید. تاثیر عصاره های ذکر شده بر رشد و تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی با آزمون MTT و قابلیت جهش زایی آن با استفاده از آزمون ایمز بررسی شد. هم چنین پیش بینی جهش زایی 15 ترکیب غالب این گیاه با نرم افزار Toxtree2.6.6 انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد از بین عصاره های بخش های مختلف گیاه حرا، برگ و ریشه به ترتیب بیش ترین و کم ترین اثر تحریک کنندگی بر رشد و تکثیر لنفوسیت ها دارند. هم چنین برگ و ساقه گیاه حرا فاقد پتانسیل جهش زایی در غلظت های مختلف می باشند. نتایج حاصل از پیش بینی جهش زایی 15 ترکیب گیاه حرا نشان داد 4 تری ترپنوئید تاراکسرول، بتولین، گوزیپول و لوپئول در سطح ضعیف جهش زایی قرار می گیرند.
  استنتاج: با توجه به اثرات مطلوب عصاره متانولی برگ و ساقه گیاه حرا بر تکثیر و رشد لنفوسیت ها و عدم جهش زایی آن ها می توان نتیجه گرفت که برگ و ساقه این گیاه می تواند کاندید مناسبی جهت بررسی های بیش تر برای ساخت داروهایی با منشا گیاهی در درمان بیماری های نقص ایمنی باشد.
  کلیدواژگان: آزمون MTT، جهش زایی، گیاه حرا، عصاره متانولی، لنفوسیت
 • رحیم گل محمدی، محمد جواد نمازی صفحات 43-50
  سابقه و هدف
  تومورهای بدخیم غده پستان دومین عامل کشنده در خانم ها می باشند. در مورد نقش سرطان زایی پلی مورفیسم هموزیگوتی و هترزیگوتی اگزون 4 کدون V57I والین/ ایزولوسین (Val/Ile) ژن AURKA در سرطان پستان اطلاعات متفاوتی گزارش شده است. هدف از این مطالعه مشخص کردن ژنوتیپ های کدون V57I ژن AURKA در بیماران مبتلا به سرطان بدخیم پستان در مقایسه با نمونه شاهد در شهرستان سبزوار می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه شاهدی- موردی بوده و بر روی 200 نمونه شامل یک صد نمونه مبتلا به سرطان غده پستان و یک صد نمونه سالم (شاهد) انجام شد. DNA نمونه ها به وسیله کیت استاندارد استخراج شد و با استفاده از پرایمر اختصاصی کدون V57I ژن AURKA تکثیرگردید و با روش (PCR-RFLP) و با استفاده از آنزیم BstUI ژنوتیپ های کدون V57I ژن AURKA تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون هاردی- واینبرگ کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپی هموزیگوتی والین/ والین (Val/Val) در بیماران بدخیم و سالم به ترتیب 76 (38 درصد) و 68 (30 درصد) بود. فراوانی ژنوتیپی هتروزیگوتی والین/ ایزولوسین (Val/Ile) در بیماران مبتلا به سرطان بدخیم پستان و سالم به ترتیب 17 (5/8 درصد) و 30 (15 درصد) بود و فراوانی ژنوتیپی هموزیگوتی ایزولوسین/ ایزولوسین (Ile/ Ile) در نمونه های سرطانی و شاهد به ترتیب 7 (5/3 درصد) و 2 (1 درصد) مشاهده شد. بین نوع ژنوتیپ در نمونه های بدخیم (مورد) و سالم شاهد تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (03/0< p).
  استنتاج: فرم هموزیگوتی ژن V57I AURKA در نمونه های بدخیم بیش تر از نمونه های شاهد مشاهده شد، بنابراین احتمال داده می شود که تعیین ژنوتیپ ژن AURKA بتواند در پیش آگهی و ارزیابی روند درمانی سرطان پستان کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، کارسینوم مهاجم مجرایی، کدون V57I AURKA
 • آزاده الهی ماهانی، نرگس حسین مردی، مهیار جان احمدی، فاطمه سادات سیدآقامیری، مهدی هوشمندی صفحات 51-61
  سابقه و هدف
  با توجه به توانایی سلول های گلیا در آزادسازی فاکتورهای تغذیه ای و گلیوترانسمیتر و نیز پاسخ دهی به میانجی های عصبی آزاد شده توسط نورون ها و نقش آن ها در هومئوستاز فضای سیناپسی، به نظر می رسد این سلول ها در شکل پذیری سیناپسی نقش دارند. در این مطالعه به بررسی نقش سلول های گلیای هیپوکمپ در پاسخ سیناپسی پایه و شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت این ناحیه پرداختیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی می باشد. جهت مهار سلول های گلیای هیپوکمپ، فلوئوروسیترات، مهارکننده این سلول ها، (μl5/0nmol/1) به صورت دو طرفه در داخل هیپوکمپ پشتی تزریق شد. پاسخ سیناپسی پایه و شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت با تکنیک ثبت پتانسیل میدانی بررسی گردید. مسیر Schaffer Collateral تحریک و fEPSP از CA1 ثبت شد. پس از تهیه نمودار Input/output، از تحریکات زوج پالس (Paired pulse) برای القای شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت استفاده شد.
  یافته ها
  مهار سلول های گلیای توسط ریز تزریق فلوئوروسیترات در ناحیه CA1، پاسخ سیناپسی پایه را متاثر نکرد (05/0> p). مهار این سلول ها سبب افزایش معنی دار شاخص زوج پالس (کنترل: 48/5±80/62 درصد، دریافت کننده فلوئوروسیترات: 11/12±19/87 درصد) در فاصله بین پالسی 20 میلی ثانیه گردید (05/0< p). اما بر این شاخص در فواصل بین پالسی 80 و 200 میلی ثانیه تاثیری نداشت (05/0> p).
  استنتاج: نتایج پیشنهاد می کند عملکرد سلول های گلیا هیپوکمپ بر پاسخ سیناپسی پایه اثری ندارد، اما شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت در ناحیه CA1 هیپوکمپ را متاثر می کند.
  کلیدواژگان: هیپوکمپ، سلول های گلیا، شکل پذیری سیناپسی
 • فهیمه زینلی، مهنوش صمدی، کمال اعظم، کوروش جعفریان صفحات 62-74
  سابقه و هدف
  سالمندی با تغییراتی در ترکیب بدن همراه می باشد که این تغییرات می توانند منجر به سوء تغذیه و ناتوانی سالمند گردد. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر این تغییرات تاثیرگذار باشد، فعالیت فیزیکی است. هدف از این مطالعه، بررسی ترکیب بدن سالمندان و ارتباط آن با الگوی فعالیت فیزیکی اندازه گیری شده به روش عینی می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 368 سالمند منطقه 5 شهر تهران انجام شد. ترکیب بدن با روش Bioelectrical Impedance Analysis اندازه گیری شد و دستگاه اکتی گراف برای ارزیابی الگوی فعالیت فیزیکی استفاده شد.
  یافته ها
  41 درصد افراد اضافه وزن داشته و 3/19 درصد چاق بودند. 22/62 درصد افراد چاقی شکمی از نظر دور کمر داشتند که چاقی و چاقی شکمی در زنان بیش تر از مردان بوده است (001/0< p). نمایه توده چربی در 4/59 درصد از افراد بالا (مردان:2/8-2/5، زنان: 7/11-2/8)، و 8/18 درصد افراد خیلی بالا (مردان: ≥ 3/8 و زنان: ≥8/11) بود. درصد چربی بدن با سن ارتباط مستقیم و معنادار داشت (001/0>p)، در حالی که BMI و دور کمر با سن ارتباط معکوس و معنی دار داشت (001/0>p). میزان فعالیت فیزیکی با درصد چربی بدن (001/0›p)، نمایه توده چربی بدن (004/0=p) و BMI (03/0=p) ارتباط معکوس و معنی دار داشت.
  استنتاج: شیوع اضافه وزن، چاقی و چربی بدنی در سالمندان مورد مطالعه بالا بود. با توجه به ارتباط معنی دار فعالیت فیزیکی با BMI، دورکمر و درصد چربی بدن، توصیه می شود سالمندان به داشتن فعالیت فیزیکی بیش تر تشویق شوند.
  کلیدواژگان: سالمندی، ترکیب بدن، فعالیت فیزیکی، اکتی گراف، آنالیز ایمپدانس بیوالکتریک
 • علی غنجال، منیره متقی، بشری هاتف، احمد رضا عسگری آشتیانی صفحات 75-86
  سابقه و هدف
  اثر مشاهده حرکت بر تقارن توزیع وزن و پایداری شبه دینامیک در افراد مسن غیر ورزشکارمشخص نیست. هدف این مطالعه، بررسی اثر مشاهده حرکت بر تقارن توزیع وزن و پایداری شبه دینامیک در افراد سالم مسن غیر ورزشکار بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تجربی بود که بر روی 72 مرد و زن داوطلب سالم مسن غیر ورزشکار در محدوده سنی 75 تا 55 سال انجام گرفت. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه اصلی مشاهده کننده فیلم فانکشنال و مشاهده کننده سمبل ها تقسیم شدند. اطلاعات فردی، بالینی و آزمایشگاهی گروه ها (قدرت عضلات اندام تحتانی، میزان بینایی، قرینگی توزیع وزن و شاخص های ثبات دینامیک) اخذ و اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 16 SPSS و سطح معنی داری 05/0 p<استفاده گردید.
  یافته ها
  متغیر درصد توزیع وزن، اختلاف معناداری در دو گروه نشان نداد. مقایسه درصد تغییرات دو گروه اصلی، بهبود معنادار شاخص های کلی (004/0 p=)، قدامی- خلفی (015/0p=) و داخلی- خارجی (023/0p=) تعادل در سطح پایداری 5، در گروه مشاهده کننده فیلم را نشان داد. بهبود معنی دار شاخص های کلی تعادل، قدامی- خلفی و داخلی- خارجی سطح پایداری 5 بین زنان دو گروه مشاهده شد (001/0p=). درصد تغییرات شاخص های تعادل در مردان دو گروه اختلاف معنی داری نشان نداد.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که مشاهده حرکت می تواند تاثیر مثبتی در بهبود شاخص های تعادل افراد مسن سالم (مخصوصا در سطح ناپایدارتر) داشته باشد. بهبود معنی دار شاخص های تعادل در زنان می تواند موید حساسیت عملکرد بیش تر نورون های آئینه ای در آن ها باشد.
  کلیدواژگان: مشاهده حرکت، توزیع وزن، پایداری شبه دینامیک، افراد مسن
 • یوسف دهقانی صفحات 87-98
  سابقه و هدف
  اختلال طیف اوتیسم با مشکلات در زمینه عملکرد اجتماعی، ارتباطات و وجود رفتارهای تکراری و قالبی مشخص شده است. به خاطر مشکلات فراوان این کودکان، خانواده ها و به خصوص مادران، از تنش ها و فشارهای روانی زیادی رنج می برند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. در ابتدا نمونه ای به حجم 30 نفر زن که دارای فرزندان اوتیسمی بودند، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه های سلامت روانی و باورهای غیر منطقی به صورت انفرادی بر روی دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) اجرا شد. سپس بر روی گروه آزمایش، ده جلسه درمان به شیوه شناختی- رفتاری و هر جلسه 75 دقیقه به صورت هفتگی انجام گرفت در حالی که گروه کنترل هیچ گونه آزمایش یا مداخله ای دریافت نکردند. پس از خاتمه جلسات مداخله درمانی پرسشنامه ها مجددا توسط گروه آزمایش و کنترل تکمیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد، اما آموزش شناختی رفتاری در گروه آزمایش، نمرات سلامت روان را افزایش (92/10±06/36) (0001/0p<) و باورهای غیرمنطقی (64/20±45/179) (0001/0p<) را کاهش داد.
  استنتاج: مداخله شناختی رفتاری می تواند در بهبود سلامت روان و باورهای غیر منطقی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، باورهای غیر منطقی، اختلال طیف اوتیسم، سلامت روان
 • علی کیانی، محمد علی محسنی بندپی، ناهید رحمانی، ایرج عبداللهی صفحات 99-106
  سابقه و هدف
  عضلات عمقی کمر، نقش ویژه ای در ثبات ستون فقرات دارند و عملکرد این عضلات خصوصا مالتی فیدوس در کمر درد مختل می گردد. لذا اندازه گیری ابعاد این عضله در افراد سالم و بیماران می تواند به روشن تر شدن نقش این عضله در ثبات ستون فقرات کمری بیانجامد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پایایی اندازه گیری ابعاد عضله مالتی فیدوس کمری با استفاده از دستگاه سونوگرافی در نوجوانان پسر سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه متدولوژیک بر روی 20 نوجوان پسر سالم (15 تا 17 ساله) انجام گردید. ابعاد عضله مالتی فیدوس در سطح مهره پنجم کمری با استفاده از دستگاه سونوگرافی اندازه گیری شد. دو بار اندازه گیری در یک روز با فاصله یک ساعت برای بررسی پایایی درون روز (within day) و اندازه گیری سوم، یک هفته بعد برای بررسی پایایی بین روز (between days) انجام گردید. در هر تصویر، محیط، قطر قدامی– خلفی و قطر داخلی- خارجی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  ICC مربوط به پایایی درون روز و بین روز در اندازه گیری محیط عضله 76/0-72/0، برای قطر قدامی– خلفی 89/0-79/0 و برای قطر داخلی– خارجی 84/0-79 /0 به دست آمد.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که دستگاه سونوگرافی در اندازه گیری ابعاد عضله مالتی فیدوس کمری در نوجوانان دارای پایایی بالایی می باشد، بنابراین می توان از این روش غیر تهاجمی جهت ارزیابی عضله مالتی فیدوس در نوجوانان و هم چنین پیگیری اثر مداخلات درمانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اولترا سونوگرافی، عضله مالتی فیدوس کمری، مالتی فیدوس، نوجوان، ابعاد عضله، کمردرد
 • هانی بهالو، عبدالرسول نامجو، اسفندیار حیدریان، ابراهیم رحیمی صفحات 107-118
  سابقه و هدف
  جنتامایسین و آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی برای درمان عفونت های باکتریایی گرم منفی استفاده می شود. با این حال مفید بودن آن به علت سمیت کلیوی محدود شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات حفاظتی مومنایی (Mummy) و ویتامین E در سمیت کلیوی القاء شده با جنتامایسین است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سی و شش سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به شش گروه تقسیم شدند. گروه اول (گروه شاهد) دریافت کننده 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی، گروه دوم (گروه تجربی) درمان شده با جنتامایسین با دوز 100 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه سوم: گروه دریافت کننده ویتامین E با دوز 250 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل عضلانی و جنتامایسین با دوز 100 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی. گروه های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب مومنایی با دوزهای 1000، 500 و 250 میلی گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی و جنتامایسین با دوز 100 میلی گرم/کیلوگرم. هر گروه روزانه به مدت 28 روز تحت درمان بودند. در پایان دوره درمان بعد از اخذ خون، میزان کراتینین سرم، نیتروژن اوره خون، آلبومین، الکترولیت ها، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدان پلاسما با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. هم چنین کلیه راست برای ارزیابی هیستوپاتولوژیک برداشته شد.
  یافته ها
  مومنایی با دوز 1000 و 500 میلی گرم/کیلوگرم و ویتامین E با دوز 250 میلی گرم/کیلوگرم به طور معنی داری میزان نیتروژن اوره خون و مالون دی آلدئید را کاهش داده و تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین را بهبود بخشید. هم چنین مومنایی با دوز 1000 میلی گرم / کیلوگرم باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان پلاسما نسبت به سایر گروه ها شد.
  استنتاج: نتایج ما نشان می دهد، مومنایی و ویتامین E آسیب های کلیوی القاء شده با جنتامایسین را از طریق ممانعت از لیپید پراکسیداسیون بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: جنتامایسین، سمیت کلیوی، ویتامین E، مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدان پلاسما
 • هادی رحیم زاده برزکی، علیرضا رحمانی، یوسف دادبان شهامت، سمیه بیرامی صفحات 119-129
  سابقه و هدف
  2و4 دی نیتروفنل به طور گسترده برای تولید رنگ، چسب و مواد نگهدارنده چوب، حلال ها، مواد قابل انفجارو آفت کش ها استفاده می شود. به دلیل سمیت زیاد و عدم تجزیه پذیری زیستی آن باید نسبت به حذف آن و عدم ورود به منابع آبی اقدام کرد. هدف این تحقیق استفاده از نانوحفره کربنی CMK-3 به عنوان جاذب در حذف 2و 4 دی نیتروفنل از محلول های آبی است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه تجربی است. ابتدا نانوحفره سیلیسی SBA-15 سنتز شد وجهت سنتز نانو حفره کربنی CMK-3 مورد استفاده قرار گرفت و از آن برای مطالعات جذب 2و 4 دی نیتروفنل از محلول های آبی در یک رآکتور ناپیوسته استفاده گردید. برای تعیین مشخصات ساختاری ترکیبات سنتز شده از روش های BET،XRD و TEM استفاده شد. تاثیر پارامترهای pH (3-11) ، زمان تماس (20-180 دقیقه)، غلظت اولیه2و4 دی نیتروفنل (10 تا 500 میلی گرم در لیتر) و دوز جاذب (2/0 تا 2/1گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با کاهش pH و غلظت اولیه 2و4 دی نیتروفنل و افزایش زمان تماس و دوز جاذب، کارایی حذف افزایش پیدا می کند. pH بهینه در فرایند جذب، 5 تعیین گردید و زمان تعادل در این مطالعه 100 دقیقه محاسبه شد. دوز بهینه جاذب 4/0 گرم در لیتر محاسبه گردید و در شرایط بهینه ظرفیت جذب 2و4 دی نیتروفنل توسط CMK-3، 194 میلی گرم بر گرم محاسبه شد.
  استنتاج: به طور کلی نانو حفره کربنی CMK-3 از ظرفیت جذب بالایی در حذف 2و4 دی نیتروفنل از محلول های آبی برخوردار است. در صورت تولید این ماده در سطح تجاری، تولید می توان از آن در تصفیه کامل پساب های آلوده به نیتروفنل استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نانوحفره کربنی CMK، 3، 2و4 دی نیتروفنل، جذب، محلول های آبی
 • مصطفی قارلقی، احمد رضا یزدانبخش، اکبر اسلامی، احسان آقایانی صفحات 130-143
  سابقه و هدف
  یکی از منابع عظیم آبی قابل استفاده، پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری است. استفاده مجدد از این پسآب نیازمند استانداردهایی فراتر از استانداردهای ثانویه می باشد و نیاز است تا آلاینده های آلی و بعضی از ترکیبات مانند نیترات و فسفات موجود در پسآب به میزان بیشتری حذف گردند. در این تحقیق حذف این ترکیبات از پساب ثانویه با استفاده از جاذب نانو ذرات اکسید آهن (مگنتیت) مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر در سیستم آزمایشگاهی و روی پسآب واقعی یکی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری انجام گرفت و نانو ذرات اکسید آهن برای حذف آلاینده های مورد نظر استفاده شد و اثر pH، زمان تماس و غلظت جاذب روی حذف این آلاینده ها به روش بهینه سازی عامل در واحد زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ایزوترم و کینتیک جذب در شرایط بهینه متغییرها تعیین گردید.
  یافته ها
  میانگین ( Biochemical oxygen demand (BOD5، chemical oxygen demand (COD)، نیترات و فسفات در پسآب تصفیه خانه به ترتیب برابر با 25، 43، 63 و 6/8 میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شد. شرایط بهینه برای جذب این آلاینده ها توسط جاذب نانو ذرات اکسید آهن در pH برابر 3، زمان تماس 15 دقیقه و دوز جاذب g/l1 به دست آمد. در شرایط بهینه میزان حذف فسفات، نیترات، BOD5 وCOD به ترتیب 54، 5/11، 56 و 75 درصد و ظرفیت جذب به ترتیب (mg/g) 7/4، 6/1، 14و32 به دست آمد. نتایج نشان داد جذب توسط Fe3O4از مدل فروندلیج و کینتیک درجه اول برای COD و فسفات و برای BOD5 و نیترات از کینتیک درجه دوم پیروی می کند.
  استنتاج: نانوذرات اکسید آهن پتانسیل نسبتا مناسبی برای حذف فسفر، BOD5 وCOD از پساب تصفیه ثانویه دارد ولی جهت حذف نیترات کارائی مناسب ندارد.
  کلیدواژگان: Fe3O4MNPs، تر کیبات آلی (COD، BOD5)، NO، 3و PO43، تصفیه پیشرفته پساب
 • یحیی پاسدار، قباد محمدی، امیرمحمد منصوری، شکوفه القاصی، میترا دربندی، مجید محمودی، پریسا نیازی صفحات 144-148
  سابقه و هدف
  ید یکی از ریز مغذی های مهم و مورد نیاز بدن انسان است که نقش بسیار موثری در ساخت هورمون های غده تیروئید دارد. اختلالات ناشی از کمبود ید به عنوان بزرگ ترین علت قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی و جسمی مطرح هستند. هدف از این مطالعه تعیین میزان ید موجود در نمک های عرضه شده در شهر کرمانشاه بود.
  مواد و روش ها
  از 39 مارک عرضه شده در مراحل مختلف تولید در فروشگاه های سطح شهر، 300 نمونه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. برای بررسی میزان ید نمک های مورد استفاده در خانوارها از آشپزخانه 100 خانوار در مناطق مختلف به طور تصادفی 30 گرم نمونه نمک جمع آوری شد. برای اندازه گیری میزان ید از روش های استاندارد توصیه شده استفاده شد. آزمون آماری برای تحلیل داده ها آنالیز واریانس کروسکال والیس بود.
  یافته ها
  میانگین ید در نمک های عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه ppm 8/14±3/28 بود که در بیش از 50 درصد نمونه ها کم تر از استاندارد ایران است. تنها 8 مارک از 39 مارک مورد بررسی در حد قابل قبول بودند و 80 درصد مارک ها از ید کافی برخوردار نبودند. 1/3 درصد نمک ها دارای ناخالصی بوده و با گذشت زمان از تاریخ تولید نمک ها میزان ید آن ها تقریبا کاهش یافته بود(14/0=p).
  استنتاج: اغلب نمک های توزیع شده در شهر کرمانشاه از استاندارد لازم برخوردار نبوده و میانگین ید آن ها در محدوده قابل قبول نمی باشد. بنابراین پایش مستمر کارخانجات تولیدکننده نمک های یددار، کنترل دقیق میزان ید آن ها درمراحل تولید و توزیع در بازار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نمک یددار، اختلالات ناشی از کمبود ید، پایش ید، کرمانشاه
 • حدیث بیرانوند، امیر عزیزی، سید مسعود دهقان منشادی صفحات 149-152
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی سبک های دلبستگی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در معلمان زن متاهل در دبستان های دولتی شهر خرم آباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان زن متاهل دبستان های دولتی شهر خرمآباد در سال 1394 بود و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 260 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دلبستگی بزرگسال، هوش معنوی کینگ و رضایت زناشویی اینریچ استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  براساس یافته ها، بین هوش معنوی با رضایت زناشویی و از میان سبک های دلبستگی بین دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد (001/0 p=). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که سبک های دلبستگی و هوش معنوی به ترتیب حدود 40 و 45 درصد واریانس مربوط به رضایت زناشویی را تبیین می کنند.
  استنتاج: به نظر می رسد نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در زمینه ارتقای رضایت زناشویی معلمان با در نظر گرفتن سبک های دلبستگی و آموزش هوش معنوی به همراه دارد.
  کلیدواژگان: دلبستگی، هوش معنوی، رضایت زناشویی، معلمان
 • سمیه نمرودی، حمید استاجی، میلاد دهمرده صفحات 153-157
  سابقه و هدف
  بیماری سالمونلوز با گسترش بالای جهانی، یکی از مهم ترین بیماری های زئونوتیک انسان و حیوانات می باشد. سگ های روستایی ممکن است به مدت طولانی بدون بروز هیچ علائمی حامل سروتیپ های مختلف سالمونلا باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی آلودگی نمونه مدفوع سگ های روستایی به سالمونلا در 2 استان گلستان و مازندران و مطالعه میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده بود.
  مواد و روش ها
  سوآب های رکتال به دست آمده از 210 سگ روستایی به ظاهر سالم از 2 استان شمالی، گلستان و مازندران (1394-1392) کشت داده شدند و با استفاده از روش مولکولی PCR با پرایمرهای عمومی ST 11 و ST 15 در سطح جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. سروتایپینگ و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده بر اساس روش های استاندارد صورت گرفت.
  یافته ها
  باکتری سالمونلا در 40 نمونه از 210 (04/19 درصد) مورد بررسی شناسایی شد. 3 سروتیپ شناسایی شده در این تحقیق شامل سالمونلا اینتریتیدیس (50 درصد)، سالمونلا تیفی موریوم (35 درصد) و سالمونلا دابلین (15 درصد) بود. جداسازی سالمونلاها در فصل پانیز بالاتر از سایر فصول بود (05/0< p). بیش ترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، نئومایسین، آمپی سیلین مشاهده شد.
  استنتاج: جداسازی سویه های زئونوتیک سالمونلا از سگ های فاقد علائم بالینی، آن ها را به عنوان یکی از خطرناک ترین عوامل انتشار باکتری سالمونلا در محیط و خطرناک برای بهداشت عمومی و سلامت حیوانات معرفی می کند.
  کلیدواژگان: سالمونلا، شمال ایران
 • حمید بهروزی، رضوان افکنده، سکینه ابوالحسنی صفحات 158-161
  سابقه و هدف
  هیستروسالپنگوگرافی معاینه رادیولوژیک سیستم تولید مثل است که با استفاده از مواد کنتراست زا اطلاعات دقیقی از حفره رحم، لوله های رحمی و ناهنجاری های رحم فراهم می سازد. این مطالعه با هدف بررسی یافته های هیستروسالپنگوگرافی در زنان نابارور در شهر اهواز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی طی سال های 1388 تا 1392 روی 2025 زن نابارور مراجعه کننده به کلینیک های رادیولوژی منتخب شهر اهواز انجام گرفت. بیماران با استفاده از ماده حاجب محلول در آب اوروگرافین در روز6 تا 12سیکل قاعدگی خود تحت آزمون هیستروسالپنگوگرافی قرار گرفتند و سپس نتایج به دست آمده ثبت و بررسی شد.
  یافته ها
  از2025 زن مورد مطالعه 65درصد (1316 نفر) نازایی اولیه و35درصد (708 نفر) نازایی ثانویه داشتند. نتایج هیستروسالپنگوگرافی در62درصد (1255مورد ) از موارد کاملا طبیعی بود و 38درصد (769 مورد) دارای یافته غیرطبیعی بودند. فراوانی ناهنجاری های مادرزادی رحم 8درصد (62 مورد) بود. شیوع ناهنجاری رحم دوتایی که شدیدترین نوع ناهنجاری مادرزادی است 2درصد (16 مورد) و شایع ترین نوع ناهنجاری در 4 درصد (32 مورد) موارد رحم کمانی بود.
  استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که عمده ترین دلیل نازایی عوامل اکتسابی می باشد و عوامل آناتومیک مانند ناهنجاری های مادرزادی سهم کم تری از علل نازایی را به خود اختصاص می دهند. میزان نازایی ثانویه در این مطالعه بیش تر از برآورد سازمان جهانی بهداشت برای آسیا می باشد.
  کلیدواژگان: ناباروری، زنان، هیستروسالپنگوگرافی، ناهنجاری های رحمی
 • لیلا علیخواه، نرجس حشمتی فر، مسلم منصوری، علی بسکابادی، آرش خامنه باقری صفحات 162-168
  وجود مثانه و مجرای ادرار دو قسمتی، ناهنجاری مادرزادی بسیار نادری است که در هنگام تولد یا در اوایل دوران کودکی تشخیص داده می شود. این ناهنجاری اغلب با ناهنجاری در سایر ارگان ها به ویژه در ناحیه تناسلی، روده بزرگ و سیستم اسکلتی همراه می باشد. مثانه دو قسمتی اغلب در سطح ساژیتال یا کرونال رخ می دهد و ممکن است به صورت کامل یا ناکامل پدیدار گردد.
  بیمار دختر 6 ساله ای بود که به علت عفونت ادراری به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1393 مراجعه کرده بود. در معاینه به علت وجود دو مجرای ادراری در ناحیه ژنیتال با شک به وجود ناهنجاری مادرزادی سیستم ادراری تحت معاینات تشخیصی بیش تری قرار گرفت. سونوگرافی انجام شده، توده ای کیستیک را در مجاورت مثانه در سمت چپ نشان داد که وجود مثانه دو قسمتی در تشخیص افتراقی بود. اسکن کامپیوتری با ماده حاجب وریدی وجود مثانه دو قسمتی که حالب چپ به مثانه سمت چپ و حالب راست به مثانه سمت راست اتصال داشت را نشان داد. تاکنون هیچ بیمار مونثی با مثانه و مجرای ادرار دو قسمتی در ایران گزارش نشده است و بیمار معرفی شده هم از نظر جنسیت و هم از نظر مثانه دو قسمتی کامل، قابل توجه و منحصر به فرد می باشد.
  کلیدواژگان: مثانه، مجرای ادرار، دو قسمتی
 • مجتبی عاملی، فائزه باقری صفحات 169-174
  استنت حالبی دبل جی (double j) استنتی است که بعد از اعمال جراحی اورولوژی به صورت موقت در حالب گذاشته می شود و پس از دو تا شش هفته خارج می شود. فراموشی برای مراجعه جهت خروج استنت حالبی(دبل جی) به ندرت اتفاق می افتد. این که یک بیمار دو نوبت سال ها استنت را فراموش کرده باشد، پدیده بسیار نادری است. عوارض عمده فراموشی خروج استنت شامل تکه شدن استنت،عفونت و افزایش ضخامت آن است.افزایش ضخامت استنت منجر به سخت تر شدن خروج آن می شود. در مطالعه حاضر آقای 75 ساله ای معرفی می شود که با تب و عدم دفع ادرار مراجعه کرده بود.کراتینین بدو مراجعه 4 بوده است. در سونوگرافی، کلیه چپ حاوی سنگ های متعدد در لگنچه و کالیس ها بود و کلیه راست با سایز کوچک تر از طبیعی به همراه تغییرات اکوی پارانشیمال به نفع کاهش عملکرد کلیه راست ، رویت شده بود. در گرافی شکم (Kidney Ureter Bladder) (KUB) یک استنت در مسیر حالب چپ دیده شد که ده سال قبل بعد از سنگ شکنی درون اندامی (Transurethral lithotomy) (TUL) قرار داده شده بود. 10سال قبل هم بیمار برای خروج استنتی که6 سال در کلیه راست فراموش شده بود، بستری شده بود. با توجه به سن بیمار و شرایط عمومی او ما در 3 مرحله با بی حسی اسپاینال و با یورتروسکوپی موفق به خروج کامل استنت شدیم. بعد از 3 ماه کراتینین بیمار 5/1 و حال عمومی او خوب بود.توصیه می شود که بیماران با استنت فراموش شده خوب آموزش داده شوند و در درمان این بیماران از یورتروسکوپی به دلیل گشاد بودن حالب و امکان خروج قطعات بزرگ سنگ استفاده شود.
  کلیدواژگان: استنت ها، سنگ کلیه، یورتروسکوپی
 • وحید کرمی، منصور ذبیح زاده صفحات 175-188
  سابقه و هدف
  بیش ترین مقدار پرتوگیری افراد جامعه از منابع پرتوزای ساخته بشر، ناشی از آزمون های تشخیصی با پرتو ایکس است. گسترش روز افزون کاربرد پرتوهای یونیزان در پزشکی به دلیل تاثیرات سوء زیستی، نگرانی هایی را در سطح جهان سبب شده است. مراعات اصول حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان می تواند در کاهش این نگرانی ها و اثرات سوء زیستی موثر باشد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در مراکز پرتو تشخیصی ایران از طریق مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده است.
  مواد و روش ها
  پایگاه های اطلاعاتی «SID، Magiran، IranMedex، Irandoc، Google-Scholar، Medlin، Embase and PubMed» بدون محدودیت زمانی جستجو شدند. تعداد 122 مقاله در جستجوی اولیه بازیابی شد که بعد از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، تعداد 39 مقاله در محدوده زمانی سال های 1376 تا 1394 جهت بررسی نهایی انتخاب شدند.
  یافته ها
  از 39 مقاله بررسی شده، تعداد 24 مقاله در مراکز رادیولوژی، 8 مقاله رادیوگرافی دندان، 2 مقاله پزشکی هسته ای، 1 مقاله ماموگرافی، 1 مقاله رادیولوژی- رادیوگرافی دندان، 1 مقاله توموگرافی کامپیوتری و دو مطالعه در کل مراکز پرتوتشخیصی انجام شده بودند. در مجموع تعداد 874 مرکز پرتو تشخیصی و 1677 پرتوکار مورد بررسی قرار گرفته بودند. بررسی این مقالات نشان داد: در زمینه استفاده از پوشش های حفاظتی برای بیماران، کولیماسیون میدان اشعه، استفاده از فیلم بج در رادیوگرافی دندان و کنترل کیفیت دستگاه های رادیولوژی، وضعیت مطلوب نمی باشد. با این حال به نظر می رسد در خصوص سطح دوز محیطی مراکز و استفاده از فیلم بج در مراکز رادیولوژی وضعیت مطلوبی حاکم است.
  استنتاج: علیرغم گسترش استفاده از پرتو ایکس در امر تشخیص، وضعیت حفاظتی مراکز پرتوتشخیصی کشور در 18 سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است. لذا به نظر می رسد باید یک برنامه استراتژیک ملی بر پایه ارزیابی نیازها و اولویت ها به وسیله وزارت بهداشت و امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی اتخاذ و به طور جدی و با نظارت مستمر در مراکز پرتو تشخیصی کشور اجرا شود.
  کلیدواژگان: پرتو ایکس، بیماران، حفاظت در برابر پرتو، ایران
|
 • Zinat Sharifhosein, Reza Ghiasvand, Awat Feizi, Mohammad Marandi, Parastoo Tavasoli Pages 1-9
  Background and
  Purpose
  The importance of adequate dietary carbohydrate for optimal physical performance has long been recognized, but changes in glycemic index and glycemic load of pre-exercise meal might also influence physical exercise and the pattern of substrate utilization during exercise. The aim of this study was to compare the effect of two meals with high or low glycemic load 3 hour preexercise on exercise performance and glycemic response in female athletes.
  Materials And Methods
  Thirty six non-professional female athletes, aged 19-24 years old were enrolled in a cross-over double-blind randomized clinical trial. Participants in each group received breakfast meal with high or low glycemic load, and 7-day wash out period was determined. Serum glucose and insulin measurements were performed before and after each phase of the intervention. Three hours after ingestion of meal, the subjects ran up to exhaustion in a 20-m shuttle run pacer. 7-days wash out period was determined and then changed the two groups.
  Results
  The ingestion of a high or low glycemic load meal three hours before exercise did not lead to significant difference in exercise performance. But mean changes in serum glucose and insulin in the group who had a meal with high glycemic load was higher than those who had had meals with low glycemic load.
  Conclusion
  Consumption of a meal with high glycemic load, three hours before a 20-m shuttle run pacer, increased serum glucose and insulin levels during exercise compared to a meal with low glycemic load.
  Keywords: glycemic load, glycemic index, feeding, athletic performance, blood glucose
 • Elham Shobeiri, Somayye Joodaki, Mohammad Gharib Salehi, Mansour Rezaei Pages 10-19
  Background and
  Purpose
  Embryo quality and endometrial receptivity are two parameters that determine the In Vitro Fertilization (IVF) results. This study aimed at investigating the relationship between endometrial and sub endometrial blood flow with prognosis of IVF treatment cycles.
  Materials And Methods
  An analytical historical cohort study was conducted in which women undergoing IVF cycles were recruited. Doppler ultrasound for endometrial and sub endometrial arteries were performed three times in each treatment cycle. Then, the participants were divided into fertile and infertile groups according to treatment results.
  Results
  Significant relation was found in endometrial and sub endometrial blood flow between the two groups (P=0.012). In initiation of treatment and HCG administration there were significant differences in mean PI values between the fertile group and infertile group (P=0.001 and P=0.006, respectively). On the day of HCG administration, significant differences were observed in mean SD index between the two groups (P=0.032).
  Conclusion
  In this study absence of endometrial and sub endometrial blood flow was found to be correlated with infertility. Lower PI values in initiation of treatment and time of HCG administration and lower SD values on HCG administration are correlated with successful pregnancy.
  Keywords: Endometr, infertility, fertilization in vitro
 • Mahdi Hosseinzadeh Varjoy, Javad Ashrafi Helan, Nasrin Salehi, Ahad Bazmani, Ahmad Nematollahi, Abbas Imani Baran Pages 20-31
  Background and
  Purpose
  Dirofilaria immitis is one of the most important pathogenic Nematoda for humans and carnivores, especially dogs. It causes a zoonotic disease, namely dirofilariasis in hosts with a wide variety of manifestations. The detection of infection is commonly carried out by different microscopic and serologic methods and recently by molecular techniques. This aim of this research was to provide an accurate assessment of the D. immitis infection rates in dogs in Tabriz and its suburbs using molecular technique and determination of the influence of epidemiological factors on infection rates.
  Materials And Methods
  A descriptive study was performed in which a total of 121 dogs including sheepdogs, house dogs, guard dogs, commercial dogs and stray dogs (aged
  Results
  Fourteen blood samples (11.6%, mainly of sheepdogs) were found to be positive for D. immitis. The prevalence rates of infection showed significant differences between geographical areas (P= 0.36).
  Conclusion
  Despite great progress in prevention and control of parasitic diseases, dirofilariasis still occurs in canine community in East Azarbaijan province. Dog owners and veterinary services are recommended to pay ample attention to protect dogs against D. immitis infection and prevent subsequent transmission of infection to humans.
  Keywords: Dirofilaria immitis, dirofilariasis, molecular prevalence, dog, Tabriz
 • Sara Khajehzadeh, Mandana Behbahani Pages 32-42
  Background and
  Purpose
  Avicennia marina (family Acanthaceae) has been used as traditional medicine in Iran to treat some diseases such as ulcers, rheumatism and burns. The present study investigated the in silico and in vitro mutagenicity of the fruit, leaf, seed and stem extracts of Avicennia marina and their effects on human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) proliferation.
  Materials And Methods
  In this experimental study, air dried and powdered plant materials were extracted by methanol using maceration. The extracts were evaporated to dryness by rotary evaporator at 40°C and were diluted using different PBS concentrations (50, 100, 500, 1000, and 1500 µg/ml). The effect of the methanol extract of this plant on lymphocyte proliferation was measured using MTT assay. The mutagenicity of these extracts was also investigated using Ames test. In silico analysis of 15 dominant compounds of the plant was performed by Toxtree 2.6.6 software.
  Results
  The methanol extracts of the leaf and root had the highest and lowest inducing effect on lymphocyte proliferation, respectively. Leaf and stem extracts of Avicennia marina did not show any mutagenicity on this strain. In silico analysis demonstrated that among 15 compounds, four triterpenoids (Taraxerol, Betulin, Lupeol, and Gossypol) had weak mutagenicity.
  Conclusion
  Avicennia marina showed positive effects on proliferation of lymphocytes and their mutagenicity, therefore, it could be considered as a good candidate in treatment of immunodeficiency diseases.
  Keywords: Avicennia, lymphocytes, methanolic extract, MTT assay, mutagenicity
 • Rahim Golmohammadi, Mohammdjavad Namazi Pages 43-50
  Background and
  Purpose
  Malignant breast cancer is the second cause of death in women in the world. Studies revealed different controversial results regarding the carcinogenesis role of allelic polymorphism of codon V57I of AURKA gene. The present study aimed to determine the genotypic polymorphisms in codon V57I of AURKA gene in women with invasive carcinoma compared to those in healthy controls in Sabzevar, Iran.
  Materials And Methods
  A case-control study was conducted in 200 individuals with invasive breast carcinoma (n=100) and healthy women (n=100). DNA samples were extracted and the codon V57I of AURKA gene was amplified by PCR. The different genotypes were analyzed by restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) using BstUI enzyme. Data was analyzed in SPSS V.16, applying Hardy-Weinberg and chi-squares test.
  Results
  The frequencies of the homozygote valine/valine (Val/Val) in patients and controls were 76(38%) and 68(30%), respectively. The heterozygote valine/isoleucine (Val/Ile) frequencies were 17(8.5%) and 30(15%) in patients and controls, respectively. The frequency of homozygote isoleucine/isoleucine (Ile/ Ile) was 7(3.5%) in patients and 2(1%) in healthy samples. A significant difference was found between patients with malignancy and healthy controls (P
  Conclusion
  The homozygote forms of codon V57I in AURKA gene were more prevalent compared to heterozygote genotypes. Therefore, identification of genotypes and polymorphisms in AURKA gene could be of great benefit in prognosis, diagnosis and treatment of breast cancer.
  Keywords: breast neoplasm, V57I codon, AURKA gene
 • Azadeh Elahi, Mahani, Narges Hosseinmardi, Mahyar Janahmadi, Fatemehsadat Seyedaghamiri, Mehdi Hooshmandi Pages 51-61
  Background and
  Purpose
  Glial cells seem to play role in synaptic plasticity because they have the ability to release trophic factors and gliotransmitters and respond to neurotransmitters. They also play important role in synaptic space homeostasis. In this study, the role of hippocampal glial cells in baseline synaptic response and short term synaptic plasticity were investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study, flourocitrate, glia inhibitor (1nmol/0.5μl), was microinjected intrahippcampally for inhibition of hippocampal glial cells. Baseline synaptic response and short term synaptic plasticity were evaluated by field potential recording. fEPSP was recorded from CA1 following Schaffer collaterals stimulation. After Input/Output curve construction, short term synaptic plasticity was induced by paired pulse stimulations.
  Results
  Inhibition of glial cells by flourocitrate microinjection in CA1 did not have any effect on baseline synaptic response (P>0.05). Flourocitrate increased paired pulse index (PPI, control: 62.80%±5.48; flourocitrate treated: 87.19%±12.11) at 20 ms inter pulse interval (P0.05).
  Conclusion
  The results suggest that hippocampal glial cells functions did not influence the baseline synaptic response but affected short term synaptic plasticity in CA1 area of the hippocampus.
  Keywords: hippocampus, Gglial cells, synaptic plasticity
 • Fahime Zeinali, Mehnoosh Samadi, Kamal Azam, Kurosh Djafarian Pages 62-74
  Background and
  Purpose
  Aging is associated with changes in body composition which could lead to malnutrition and disability in elderly people. Physical activity is one of the most important factors that can affect changes in body composition in this population. The purpose of this study was to investigate body composition in elderly and its relationship with pattern of objectively measured physical activity.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in 368 elderly in Tehran, 2014. Body composition was measured by Bioelectrical Impedance Analysis, and the ActiGraph was used to assess physical activity patterns.
  Results
  Among the participants 41% were overweight and 19.3% were obese. Abdominal obesity (associated with waist circumference) was seen in 62.22%. The prevalence of obesity and abdominal obesity were higher in women (P
  Conclusion
  Body fat percentage and prevalence of overweight and obesity was high in elderly. The significant association between physical activity and BMI, waist circumference and body fat percentage calls for more attention to adequate levels of physical activity in elderly.
  Keywords: aging, body composition, physical activity, ActiGraphy, bioelectrical impedance analysis
 • Ali Ghanjal, Monireh Motaqhey, Boshra Hatef, Ahmadreza Askari Ashtiani Pages 75-86
  Background and
  Purpose
  The effect of action observation on symmetry of weight distribution and stability indices in semi-dynamic stability in healthy older people is not identified yet. The aim of this study was to investigate the effect of action observation on the symmetry of weight distribution in lower limbs and stability indices in semi-dynamic stability among healthy non-athlete older people.
  Materials And Methods
  An experimental study was performed in 72 healthy male and female volunteers aged 55 to 75 years old. The subjects were randomly divided into two groups of functional film observation and symbols. Demographic, clinical and laboratory information of the groups (lower extremity muscle strength, the vision, symmetry weight distribution, and dynamic stability indices) were collected and measured. Data was analyzed in SPSS V.16.
  Results
  Percentage of weight distribution showed no significant difference between the two groups. The comparison of changes between the two groups showed that observation of the film significantly improved total index (P =0.004), antero-posterior index (P =0.015), and medio-latral index (P =0.023) in stability of level 5. There was a significant improvement between the females of both groups in total, antero-posterior, and medio-latral balance index in stability of level 5 (P =0.001). The percentage changes of balance indices showed no significant differences among males.
  Conclusion
  The results showed that the action observation could have a positive effect on improvement of balance in healthy older people (especially in unstable levels). Significant improvement of stability indices in women after watching the film, may suggest greater sensitivity of women's mirror neurons.
  Keywords: action observation, weight distribution, stability, older adults
 • Yousef Dehghani Pages 87-98
  Background and
  Purpose
  Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by difficulty in social functioning, communication, and the presence of stereotypic and repetitive behaviors. Due to various problems of these children, their families, especially their mothers experience extreme stress. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of cognitive behavioral therapy on mental health and irrational beliefs of mothers with autistic children.
  Materials And Methods
  In this study a quasi-experimental design including pre-test, post-test and control group was used. First, a sample size of 30 women with autistic children were selected and tested. In pre-test, the Goldberg General Health Questionnaire (GHQ-28) and Jones Irrational Beliefs Test (IBT) were administered individually to experimental group (n = 15) and control group (n = 15). Then, cognitive behavioral therapy (consisting of ten weekly 75-minute sessions) was conducted in experimental group whereas no intervention was done in control group. After the intervention, the general health and irrational beliefs were measured again.
  Results
  The MANCOVA analysis showed that cognitive behavioral therapy was effective in reducing irrational beliefs in experimental group (179.45±20.64) (P
  Conclusion
  Cognitive behavioral therapy as a useful therapeutic intervention could be of benefit in improving mental health and irrational beliefs in mothers with autistic children.
  Keywords: cognitive behavioral therapy, irrational beliefs, autism spectrum disorder, mental health
 • Ali Kiani, Mohammad Ali Mohseni, Bandpei, Nahid Rahmani, Iraj Abdollahi Pages 99-106
  Background and
  Purpose
  Deep lumbar muscles have a major role in lumbar stabilization and evidence suggests that these muscles especially multifidus muscle becomes dysfunctional in the presence of low back pain. Therefore, measurement of these muscles in healthy subjects and patients may be of great value to understand the stabilization function of the muscles. The purpose of this study was to assess the reliability of lumbar multifidus muscle size measurement using ultrasonography (US) in healthy adolescent males.
  Materials And Methods
  This methodological research was performed in 20 healthy boys (15-17 years of age). Lumbar multifidus muscle size was measured at the level of L5 using a real time US device. Two images were taken on the same day with an hour interval to assess the within- day reliability and the third image was taken one week later to determine between- days reliability. Cross sectional area (CSA), anterior posterior dimension (APD), and lateral dimension (LD) were measured in each image.
  Results
  The Intraclass Correlation Coefficient for within day and between days reliability in healthy adolescents varied, ranging between 0.72 to 0.76 for CSA, 0.79 to 0.89 for APD, and 0.79 to 0.84 for LD.
  Conclusion
  The results indicated that US could be considered as a reliable tool to measure the muscle thickness in children. Therefore, this non-invasive method can be used in the assessment of lumbar multifidus muscle and also to monitor the effect of different interventions in this population.
  Keywords: ultrasonography, paraspinal muscles, multifidus, adolescent, reliability, low back pain
 • Abdul Rasool Namjoo, Hani Bahalo, Esfandiar Heidarian, Ebrahim Rahimi Pages 107-118
  Background and
  Purpose
  Gentamicin, an aminoglycoside antibiotic, is used in treatment of Gram-negative infections. However, its usefulness is restricted by its nephrotoxicity. The present study aimed to evaluate the potential protective effects of mummy and Vit E against gentamicin-induced nephrotoxicity in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 36 adult albino Wistar rats were divided into six groups: Group 1 received 1 ml normal saline intra-peritoneal once daily. Group 2 was treated with gentamicin 100mg/kg daily IP and served as experimental group. Group 3 received Vit E 250 mg/kg/day IM and gentamicin 100 mg/kg/day IP. Groups 4, 5 and 6 were treated with gentamicin 100 mg/kg and mummy at daily dosages of 1000, 500 and 250 mg/kg orally, respectively. All groups had daily treatments for 28 days. At the end of treatment, blood samples were taken for measurement of serum creatinine, blood urea nitrogen (BUN), albumin, electrolytes, malondialdehyde (MDA) and ferric reducing antioxidant power (FRAP) using standard methods. Also, right kidneys were removed for histological evaluation.
  Results
  Mummy at 1000 and 500 mg/kg and Vit E (250 mg/kg) significantly reduced gentamicin-induced increases in BUN, MDA and histological changes. Furthermore, mummy at 1000 mg/kg increased FRAP compared to other concentrations.
  Conclusion
  Our results suggest that mummy and Vit E therapy improved gentamicin induced nephrotoxicity via inhibition of lipid peroxidation.
  Keywords: gentamicin_nephrotoxicity_Vitamin E malondialdehyde_ferric reducing antioxidant power
 • Hadi Rahimzadeh Barzoki, Alireza Rahmani, Yousef Dadban Shahamat, Somayeh Beirami Pages 119-129
  Background and
  Purpose
  2, 4 dinitrophenol is the most important nitrophenol compound that is widely used in paints, adhesives, wood preservatives, solvents, pesticides, and explosive materials. Because of the high toxicity and non-biodegradability of 2, 4 DNP, must be prevented from entering the water body. The aim of this study was to evaluate the performance of ordered mesoporous carbon CMK-3 in adsorption of 2, 4 dinitrophenol from aqueous solutions and the effect of various parameters on the performance of this process.
  Materials And Methods
  In this experimental study, mesoporous carbon, CMK-3 was prepared using hexagonal SBA-15 mesoporous silica in a batch reactor. The synthesized materials were characterized by XRD, BET and TEM. After Synthesis of CMK-3, the effect of different parameters were investigated on adsorption process including pH (3-11), contact time (20 -180 min) initial concentration of 2, 4 dinitrophenol (10-500mg/L), and adsorbent dose (0.2-1.2 gr/L).
  Results
  Removal efficiency increased when pH and initial concentration of 2, 4-dinitrophenol decreased and contact time and adsorbant doze increased. The optimum pH was 5 and the equilibrium time was 100 minutes. The optimal dose of CMK-3 was 0.4 g/L and the adsorption capacity of 2, 4 dinitrophenol by CMK-3 was 194 mg/g.
  Conclusion
  In general, mesoporous carbon CMK-3 showed high capacity in removal of 2,4 dinitrophenol from aqueous solutions. Therefore, it can be used in the treatment of wastewater containing 2,4 dinitrophenol.
  Keywords: 2, 4 dinitrophenol, adsorption, aqueous solutions, carbon mesoporous CMK, 3
 • Mostafa Gharloghi, Ahmadreza Yazdanbakhsh, Akbar Eslami, Ehsan Aghayani Pages 130-143
  Background and
  Purpose
  Municipal wastewater treatment plant effluents are amongst the main available water sources. Reuse of these effluents requires further standards beyond secondary standards. Therefore, removal of organic pollutants and some compounds such as nitrate and phosphate from effluents should be done at a greater extent. In this study, removal of these compounds from secondary effluent was examined using an absorbent of iron oxide nanoparticles (MNPs Fe3O4).
  Materials And Methods
  The research was carried out using actual effluent of urban wastewater treatment plant in laboratory scale. The iron oxide nanoparticles (MNPs Fe3O4) was used for removal of target pollutants by investigating different parameters such as pH, initial concentration, contact time, and adsorbent dosage using optimization of one factor at a time. Afterwards, the optimum condition was determined by adsorption and kinetic isotherms.
  Results
  The average BOD5, COD, nitrogen, and phosphorus in wastewater treatment plant effluent were found to be 25, 43, 63 and 8.6 mg /L, respectively. The optimum conditions for adsorption of these pollutants by Fe3O4MNPs were obtained at pH 3, 15 min contact time and absorbent dosage of 1 g/l. Removal of PO43-, NO-3, BOD5 and COD in the optimum condition was obtained to be 54, 11.5, 56, and 75%, respectively, and the maximum adsorption capacities for target pollutants were 4.7, 1.6, 14, and 32 mg/g. The results showed the adsorption by Fe3O4 followed the Freundlich model and pseudo first-order kinetic for COD and PO43- and pseudo second-order kinetic for BOD5 and NO-3 removal.
  Conclusion
  Iron oxide nanoparticles (MNPs Fe3O4) is suitable for removal of some pollutants (COD, BOD5 and PO43-) from the secondary effluent, but this absorbent is not effective for nitrate removal.
  Keywords: Fe3O4MNPs, organic compound, COD, BOD5, nitrate, phosphate, advanced treatment, effluent
 • Yahya Pasdar, Ghobad Mohammadi, Amirmohammd Mansouri, Shokofeh Alghasi, Mitra Darbandi, Majid Mahmoodi, Parisa Niazi Pages 144-148
  Background and
  Purpose
  Iodine is a trace element that has a major role in function of thyroid hormones. Disorders caused by iodine deficiency are the main preventable reasons for mental and physical problems. The purpose of this study was to determine the content of iodine in salt used in Kermanshah, Iran.
  Materials And Methods
  Three hundred samples from 39 food suppliers were collected in various stages of production. Also, 100 salt samples (30 gr) from kitchens were randomly obtained. Standard methods were used for measuring the iodine level. Data was then analyzed using Kruskal-Wallis test.
  Results
  The mean content of iodine in salt samples supplied in Kermanshah was 28.3 ± 14.8 ppm, which was 50% less than the recommended level in Iran. The iodine level was within the standard range in only eight brands and 80% did not contain suggested level of iodine. Impurities were found in 3.1% of the samples. The iodine content reduced in salts as more time passed from production date (P= 0.14).
  Conclusion
  Most of the salts used in Kermanshah did not meet quality standards, therefore, continuous monitoring of iodine content in salt in production and distribution stages are recommended.
  Keywords: iodized salt, iodine, Kermanshah
 • Hadis Beyranvand, Amir Azizi, Seyed Masoud Dehghan Manshadi Pages 149-152
  Background and
  Purpose
  This study aimed to investigate the relationship between attachment styles and spiritual intelligence and marital satisfaction in married female teachers in government primary schools in Khorramabad, Iran.
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study was performed in all married female teachers in primary schools in 2014. Stratified random sampling was used and 260 individuals were selected. Data was collected using the Adult Attachment Scale, Spiritual Intelligence Self Report Inventory, and Marital Satisfaction Scale. Data analyses were done in SPSS V. 20 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Positive correlations were found between spiritual intelligence and marital satisfaction and secure attachment and marital satisfaction (P= 0.001). According to regression analysis, attachment styles and spiritual intelligence explained 40% and 45% of the variance in satisfaction, respectively.
  Conclusion
  This study indicates the need for improving marital satisfaction in teachers considering their attachment styles and spiritual intelligence.
  Keywords: attachment, spiritual intelligence, marital satisfaction, teachers
 • Somayeh Namroodi, Hamid Estaji, Milad Dehmordeh Pages 153-157
  Background and
  Purpose
  Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases with global distribution. Rural dogs may not show clinical signs of salmonella infection. But could remain the bacteria carrier for a long period. The aim of this study was to assess the potential role of rural dogs in epidemiology of salmonellosis in Golestan and Mazandaran provinces.
  Materials And Methods
  Rectal swabs of 210 asymptomatic rural dogs from Golestan and Mazandaran provinces (2013-2015) were cultured and evaluated by PCR using universal primers ST 11 and ST 15 at the genus level. Salmonella isolates were serotyped and tested for antimicrobial susceptibility applying standard methods.
  Results
  Salmonella spp. were isolated from 40 (19.4%) samples. Three salmonella serotypes were observed including S. enteritidis (50%), S. typhymurium (35%), and S. dublin (15%). Salmonellosis was more prevalent in autumn (P
  Conclusion
  Isolation of Salmonella spp. from asymptomatic dogs makes them dangerous source of Salmonella and a treat for human and animal health.
  Keywords: Salmonella, dogs, North Iran
 • Hamid Behroozi, Rezvan Afkandeh, Sakineh Abolhassni Pages 158-161
  Background and
  Purpose
  Hysterosalpingography is a radiologic examination to visualize reproductive system using contrast media. This provides us with significant information of reproductive system and its anomalies. The aim of this study was to survey the hysterosalpingography findings in infertile women in Ahvaz, Iran
  Materials And Methods
  A descriptive study was performed during 2009 to 2014 among 2025 infertile women attending selected radiologic clinics. The patients underwent hysterosalpingography examination during the day 6-12 of their menstrual cycle.
  Results
  The results showed that 65% (n=1316) had primary infertility and 35% (n=708) had secondary infertility. Normal cases included 62% (n=1255) while 38% (n=769) were abnormal. Congenital uterus anomalies comprised 8% (n=62) of the causes of infertility. The prevalence of uterus didelphis which is the most sever uterus malformation was 2% (n=16). The most common uterus anomaly was uterus arcuatus 4% (n=32).
  Conclusion
  In this study the most common causes of infertility were acquired causes rather than anatomical reasons. Secondary infertility in our study was greater than the value published by WHO for Asia.
  Keywords: infertility, female, hysterosalpingography, uterine anomalies
 • Leila Alikhah, Narjes Heshmatifar, Moslem Mansouri, Ali Boskabadi, Arash Khamene Bagheri Pages 162-168
  Complete duplication of the bladder and urethra is a very rare congenital anomaly which is diagnosed either shortly after birth or during early childhood. These rare malformations are usually seen by other concomitant anomalies, especially in the genital area, large intestine and skeletal system. Complete duplication often occurs in the coronal and sagittal planes and may emerge as complete or incomplete. We present a 6-year-old female patient who was admitted to Vasei Hospital in sabzevar, Iran (in 2015) with a urinary tract infectionin. Because of double urethra in the genital area, more diagnostic tests were conducted due to suspicion of congenital abnormalities of the urinary system. Sonography showed cystic mass on the left adjacent to the bladder. Computer scan with IV contrast showed duplication of the bladder connected to left ureter and the right ureter. To the best of our knowledge, so far, no female case is being reported with complete duplication of the bladder and urethra in Iran. The case of this patient is remarkable and unique both in terms of gender and complete bladder duplication.
  Keywords: bladder, urethra, duplication
 • Mojtaba Ameli, Faezeh Bagheri Pages 169-174
  Double-J (DJ) stent is placed temporarily in the ureter after urology surgery and is removed after 2-6 weeks. It is relatively rare for a patient to forget about the indwelling DJ ureteral stent. Major complications associated with such situation include DJ fracture, infection and encrustation. Increasing the thickness of the stent causes the adhesion of the urinary tract, therefore, the stent cannot be easily removed. This article reports a 75-years-old male patient with fever and anuria. Serum creatinine concentration was 4 mg/dL. Ultrasonography of the left kidney showed multiple stones and the right kidney was found to be smaller than normal size. Changes in parenchymal echo suggested a possible dysfunction of the right kidney. Ultrasound of the Kidneys, Ureters and Bladder (KUB) showed a ureteral stent in the left kidney which was placed after transurethral uretero-lithotomy (TUL) ten years ago. The patient also had a history of another forgotten DJ for 6 years. Due to the patient's age and general condition, we decided to use spinal anesthesia and removed the forgotten stent in three stages using ureteroscopy. After three months the creatinine level was 1.5 mg/dL and the patient was in good condition. Patients with history of forgotten DJ should be adequately trained so that further complications are avoided. In treatment of such patients ureteroscopy is believed to be better for removing the forgotten DJ because of dilatation ureter which makes large stone fragments to be removed easier.
  Keywords: stents, kidney calculi, ureteroscopy
 • Vahid Karami, Mansour Zabihzadeh Pages 175-188
  Background and
  Purpose
  Increasing number of patients undergoing x-ray examinations has created a global concern due to the deleterious biological effects associated with x-ray exposure. Adherence to ionizing radiation protection principles could be of great benefit in decreasing these effects. Accordingly, the aim of this study was to survey radiation protection in diagnostic x-ray imaging in Iran using systematic review of published articles.
  Materials And Methods
  Without any time limitation, some databases including SID, Magiran, IranMedex, Irandoc, Google-Scholar, Medlin, Embase and PubMed were searched. A total of 122 articles was obtained during the primary research. After elimination of duplicate and irrelevant articles, 39 articles (published in 1997 to 2015) were selected for final review.
  Results
  The researches were performed in conventional radiology centers (n=24), dental radiography (n= 8), nuclear medicine (n=2), mammography (n= 1), computed tomography (n=1), dental radiography and radiology (n= 1), and total diagnostic X-ray departments (n= 2). Totally, 874 diagnostic centers and 1677 radiographers were studied. These studies revealed undesirable level of radiation protection regarding the use of shielding tools for patients, radiation collimation, use of film bag in dental radiography, and quality control programs. But, environmental radiation doses and the use of film bag in radiology centers were found to be in appropriate level.
  Conclusion
  Despite increasing application of x-ray in medical diagnosis, radiation protection did not considerably change in Iran. So a national strategic program on radiation protection seems to be necessary. Such programs must be developed by ministry of health and radiation protection affairs of national atomic energy organization and its administration must be monitored permanently.
  Keywords: X-ray, Patients, Radiation Protection, Iran