فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال پنجاه و هشتم شماره 10 (پیاپی 143، بهمن و اسفند 1394)
 • سال پنجاه و هشتم شماره 10 (پیاپی 143، بهمن و اسفند 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • زهرا عرب برزو، منور افضل آقایی، حبیب الله اسماعیلی، امین سمیعی، جمشید جمالی، شهرزاد محمد زاده لاری صفحات 547-554
  مقدمه
  سل بیماری عفونی است که یک سوم جمعیت جهان به این میکروب آلوده یا در خطر ابتلا به آن قرار دارند. سل ریوی بیش از 80 % موارد سل را تشکیل می دهد و باعث مرگ میلیونها نفر می شود. از مهمترین راه های تشخیص بهبودی منفی شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان است. این مطالعه به منظور ارزیابی عوامل موثر بر منفی شدن اسمیر خلط بیماران سل ریوی در پایان ماه دوم درمان انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر بیماران سل ریوی اسمیر مثبت که از آغاز مهر 1391 تا پایان شهریور 1393 برای درمان به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده بودند انجام شد داده های مربوط به متغیرهای دموگرافیک و بالینی بیماران از پرونده های آنان استخراج و تاثیر عوامل موثر بر منفی شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم با استفاده از رگرسیون لجستیک ارزیابی شد.
  نتایج
  در این مطالعه از 1141 بیمار مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت، 2/76% در پایان ماه دوم درمان اسمیر منفی بودند.که از این تعداد 7/42% زن و 3/30% مرد بودند. رگرسیون لجستیک متغیر های جنسیت، دیابت و سطح باسیل در آغاز درمان را در منفی شدن اسمیر خلط در پایان ماه دوم درمان معنادار نشان داد.
  نتیجه گیری
  در بیماران سلی در ابتدای تشخیص، قند خون آنان کنترل و در صورت وجود دیابت با کنترل قند خون این بیماران در حین درمان از عوارض منفی افزایش قند خون جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: اسمیر خلط، سل، نتیجه درمان
 • نرگس سادات زاهد، ساغر چهرازی صفحات 555-563
  مقدمه
  بیماری مزمن کلیه (CKD) یک اختلال پیشرونده کلیه است که بیش از 3 ماه طول کشیده است. سطح بالای سایتوکاین هایی نظیر اینترلوکین 6 (IL6) واینترکولین 10 (IL10) به عنوان فاکتورهای خطر مستقل برای موربیدیتی و مورتالیتی و بیماران CKD تعریف شدهاند. هدف مطالعه ارزیابی فاکتورهای پیش بینی کننده سطح IL6 و IL10 در بیماران همودیالیزی بود
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی ، بیمارانی که در زمستان1392به مرکز دیالیز بیمارستان لقمان حکیم مراجعه می کردند به صورت رندوم انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک وآزمایشاتی نظیر آلبومین، کراتینین سرم ، کلسیم، فسفر ، شمارش سلولهای خونی، فریتین، پاراتورمون ، اینترلوکین 6 ، اینترلوکین 10 وآنالیز گازهای خونی شریانی برای هر بیماری انجام شد.ارتباط بین اینترلوکینها و سطح بی کربنات ها وسایر متغیرها به وسیله نرم افزار spss ارزیابی شد و مدل رگرسیونی با متد stepwiseبرای IL6 و IL10 در بیماران همودیالیز ی طراحی شد.
  نتایج
  84 بیمار با میانگین سنی 98/60 سال و میانگین مدت دیالیز35/05 ماه ارزیابی شدند. میانگین سطح سرمی IL6 ، 036/6 پیکوگرم/میلی لیتر و IL10 ، 46/7 پیکوگرم/میلی لیتربود. پنج متغیر (pH ، HCO3 ،IL10 و دیابت) در مدل IL6 باقی ماندند (813/0=R2) پنج متغیر (pH ، HCO3 ،IL6 و دیابت) در مدل IL10 باقی ماندند. (846/0= R)
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج، سطح بی کربنات ، pH و دیابت می توانند به عنوان فاکتور پروگنوستیک در نظر گرفته شدند. که سطح افزایش یافته IL6 و IL10 و مورتالیتی و موربیدیتی مرتبط با آن را متمایز می کنند .
  کلیدواژگان: اینترلوکین 6، اینترلوکین10، بی کربنات، نارسایی انتهایی کلیه، همودیالیز
 • پروین لایق، عباسعلی زراعتی، داریوش حمیدی علمداری، احمد عربی، فرزانه شریفی پور، سیدسیف الله بلادی موسوی، تینا زراعتی صفحات 564-569
  مقدمه
  استرس اکسیداتیوایجادشده با ازدیاد اکسیدانها وکاهش آنتی ااکسیدانها در پاتوژنزبیماری های متعددی ازجمله نفروپاتی دیابتی دخالت دارند..هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تعادل پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت (PAB) بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال1391 انجام شد. تعداد 43 بیمار دیابتی بدون میکروآلبومینوری و46 بیمار دیابتی بامیکروآلبومینوری مورد مطالعه قرار گرفتند.40فرد سالم به عنوان گروه شاهدانتخاب شدند. تعیین میکروآلبومینوری بانسبت آلبومین به کراتینین یک نمونه ادرار اتفاقی(ازوسط ادرار) صبحگاهی محاسبه شد که مقادیر بین 30 تا 300میکروگرم آلبومین به ازای هر میلی گرم کراتینین به عنوان میکروآلبومینوری درنظر گرفته شد.، میزان PAB با به کارگیری محلولهای استاندارد و با کمک روش الیزا تعیین شد.ازضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سطوح PABدربیماران دیابتی به طورمعنی داری نسبت به افراد شاهد بالاتر بود ولی بین دوگروه بیماران دیابتی با وبدون میکرو البومینوری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ارتباط معنی داری بین سطوح PAB با سطوح آلبومین ادرار دربیماران دیابتی با میکروآلبومینوری مشاهده نشد. دربیماران دیابتی بدون میکرو البومینوری بین سطوح PAB با HbA1Cارتباط معنی دار ومستقیمی مشاهده شد ولی دربیماران بامیکروآلبومینوری این ارتباط مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده افزایش روندهای استرس اکسیداتیو دربیماران دیابتی نسبت به افراد شاهد می باشد ولی ارتباطی بین سطوح PAB با میکرو البومینوری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تعادل پرواکسیدانت - آنتی اکسیدانت، دیابت، میکروآلبومینوری
 • محمدرضا طاهری، فریبرز خوروش، اکبر حسن زاده، محبوبه مهدوی راد صفحات 570-577
  مقدمه
  حوادث و آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز و برنده بزرگترین خطری است که کارکنان مراکز بهداشتی ودرمانی را تهدید می کند. شیوع این آسیبها به دلیل نوع شغل و اینکه غالبا در معرض نیاز های جسمی و استرس های روانی در محل کارشان هستند بیشتر شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بار ذهنی کار با آسیبهای ناشی از سر سوزن و اجسام برنده در بین پرستاران انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه ای توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که بر 175 نفر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان که به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند در زمستان 1393 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها ی ابعاد بار ذهنی کار از مدل NASA-Tlxو همچنین داده های مربوط به حوادث ناشی از نیدل استیک شدن از پرسشنامه به صوررت خودگزارش دهی استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به وسیله آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و من ویتینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  آزمون تی مستقل نشان داد میانگین نیاز ذهنی و نیاز زمانی کار در بین کسانی که نیدل استیک شده اند با کسانی که نیدل استیک نشده اند تفاوت معناداری داشت (05/0p<). ولی با دیگر ابعاد بار کاری ارتباط معناداری نداشت. به عبارتی دیگر در بین شش مقیاس بارکاری Nasa- TLX فقط مقیاس نیاز ذهنی و مقیاس نیاز زمانی کار، ارتباط معناداری با نیدل استیک شدن پرستاران داشت.
  نتیجه گیری
  کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مخصوصا« پرستاران شاغل در بیمارستان ها علاوه بر نیازهای فیزیکی، اغلب در معرض عوارض مربوط به کار های دیگر مانند نیاز های روانی، فشار زمان، عدم کنترل سرعت کار و غیره قرار دارند که نقش تعیین کننده ای در شیوع حوادث ناشی از نیدل استیک در بین آنها دارد. لذا مدیران بیمارستانها باید با شناسایی علل این نیازها گام مهمی در کنترل این حوادث بردارند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، پرستاران، جراحات ناشی از نیدل استیک، شاخص بار کاری NASA، TLX
 • فرناز ده آبادی، زهرا بدیعی، ایمان پریسان صفحات 578-589
  مقدمه
  موکوزیت دهانییکی از عوارض جدی رادیوتراپی و شیمی درمانی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی و ریسک فاکتورهای آن در کودکان مبتلا به سرطان های شایع که در سال 1393 به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ مراجعه کرده بودند صورت گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که بر 123 کودک مبتلا به بدخیمی که در سال 1393 به بیمارستان دکتر شیخ مراجعه کرده بودند انجام شد. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار آن از نوع مشاهده و چک لیست بود. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، نوع گروه خونی، نوع داروی شیمیایی و نوع بدخیمی از پرونده بیماران استخراج شد. قبل از آغاز شیمی درمانی تمامی بیماران بر اساس ایندکس بهداشت دهانی مورد معاینه دهانی قرار گرفتند. سپس بیماران در سه ماه اول و دوم درمان از نظر موکوزیت دهانی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج حاصله توسط نرم افزار SPSS و آزمون های ویلکاکسون، من ویتنی، آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 05/0>p در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در این مطالعه میانگین سنی بیماران 93/2±97/5 بود. بین سن و شدت موکوزیت در سه ماهه اول (02/0=p) و سه ماهه دوم (001/0>p) ارتباط معنی داری وجود داشت . اکثر بیماران شرکت کننده مبتلا به ALL بودند که بیشتر بیماران مبتلا به موکوزیت دهانی را در سه ماهه اول درمان تشکیل می دادند. اما این نتایج در سه ماهه دوم دیده نشد. بررسی وضعیت اندکس پلاک و شدت موکوزیت در بیماران نشان داد که بین این دو متغیر در سه ماهه اول (002/0=p) و دوم (011/0=p) درمان ارتباط معنی داری وجود داشت. مصرف داروی سیتارابین و سیکلوفامید با تغییرات شدت موکوزیت ارتباط معنا داری داشت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی شدیدترین موکوزیت دهانی در چهاردهمین روز درمان تجربه می شود. ریسک فاکتورهای سن و اندکس پلاک در سه ماهه ی اول و دوم و همچنین رژیم درمانی سیکلوفسفامید و سیتارابین در شدت موکوزیت دهانی بیماران نقش دارند. بنابراین اتخاذ یک رژیم دارویی با ریسک موکوزیت کمتر و رعایت بهداشت دهان سهم موثری در کاهش شدت موکوزیت دارد.
  کلیدواژگان: سرطان، شیمی درمانی، شاخص بهداشت دهان، موکوزیت دهانی
 • مهتاب باقری دیزج، امیر منصور علوی نایینی، میر سعید یکانی نژاد، خدیجه میرزایی صفحات 590-602
  مقدمه
  اختلال خفیف شناختی یک مرحله گذار عملکرد شناختی بین تغییرات مشاهده شده در سالمندی طبیعی و دمانس است. تشخیص زودهنگام و مداخله در مرحله اختلال خفیف شناختی می تواند شروع دمانس را به تاخیر بیندازد و یا از آن جلوگیری کند. مداخلات رفتاری پیشگیری کننده از جمله اصلاح رژیم غذایی می تواند نقش مهمی در کاهش بار ناشی از بیماری داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط الگوهای غذایی با اختلال خفیف شناختی در زنان سالمند بود
  روش کار
  این مطالعه مورد شاهدی بر 245 زن بازنشسته سالمند (سن 60 سال و بالاتر) در تهران از سال 1393-1394 شامل 82 مورد و 163 شاهد انجام شد. پرسشنامه های عمومی، فعالیت بدنی، بسامد خوراک و معاینه مختصر شناختی با روش مصاحبه تکمیل شدند. از روش تحلیل عاملی برای استخراج الگوهای غذایی استفاده گردید. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  اختلاف معناداری بین دو گروه از نظر تحصیلات، شغل و میزان مطالعه مشاهده شد (05/0>p). سه الگوی غذایی غالب شامل ناسالم، غربی و سالم شناسایی شدند که تفاوت دو گروه مورد و شاهد تنها در الگوی غذایی سالم معنی دار بود (05/0>p). در بالاترین سهک الگوی غذایی سالم، در مقایسه با سهک اول این الگو شانس ابتلا به اختلال خفیف شناختی 50% کمتر بود (496/0OR=،943/0-261/0: CI95%).
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر تنها الگوی غذایی سالم با اختلال خفیف شناختی ارتباط معنادار داشت و تعیین کننده کاهش خطر ابتلا به آن بود.
  کلیدواژگان: اختلال خفیف شناختی، رژیم غذایی، سالمندان
 • شکوفه بنکداران، ناصر شعیبی صفحات 603-610
  مقدمه
  افزایش سطح فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن PAI-1)) از موارد شناخته شده برای افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی در بیماران دیابتی است ولی نقش آن در عوارض میکروواسکولر دیابت کاملا مشخص نیست. هدف از این مطالعه بررسی سطح PAI-1 در ایجاد و شدت رتینوپاتی دیابتی بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1391-1392 در کلینیک غدد بیمارستان قائم مشهد انجام شد. 175 بیمار دیابتی تیپ 2 در این مطالعه انتخاب شدند. نمونه سرمی ناشتا جهت بررسی سطح قند ناشتا- هموگلوبین گلیکوزیله – لیپید ها- کراتی نین –سطح PAI-1 از تمام بیماران اخذ شد . نمونه ادراری جهت بررسی نسبت میکروآلبومین به کراتی نین از بیماران گرفته شد. سپس تمام این بیماران جهت بررسی رتینوپاتی احتمالی به چشم پزشک ارجاع شدند. ارتباط بین تمام اندکس های سرمی به ویژه PAI-1و رتینوپاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج با نرم افزار SPSS وآزمون های آنوا، تی و من ویتینی بررسی شد.
  نتایج
  در این مطالعه 59 بیمار (9/33%) رتینوپاتی داشتند. ارتباط معنی داری بین وجود رتینوپاتی با سطح دفع آلبومین ادراری - فشار خون سیستولیک و افزایش سطح هموگلوبین گلیکوزیله بدست آمد ولی رابطه ی معنی داری بین وجود رتینوپاتی و سطح سرمی PAI-1 پیدا نشد. سطح PAI-1 بین بیمارانی با رتینوپاتی پرولیفراتیو با غیر پرولیفراتیو تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  سطح سرمی PAI1با وجود وشدت رتینوپاتی در بیماران دیابتی رابطه ای نداشت ولی این نتیجه نیاز به بررسی بیشتر توسط مطالعات کلینیکی وسیعتر دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، رتینوپاتی، فاکتور بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن، هموستاز
 • فرزاد اکبرزاده، علی طلایی، فاطمه توسلی، سمانه جلالیانی، مهدی طالبی، مرتضی مدرس غروی، سعید اخلاقی صفحات 611-619
  مقدمه
  طبق آمار ارائه شده تعداد زایمان هایی که از طریق سزارین انجام می شود در سراسر جهان در حال افزایش است. در مطالعات صورت گرفته، تناقضات زیادی در مورد عوارض روان شناختی سزارین وجود دارد و اغلب مطالعات رویکرد جامعی به این عوارض نداشته اند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های روانشناختی زنانی است که به روش های مختلف زایمان کرده اند.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی مقطعی به صورت هم گروهی و بر 3 گروه 25 نفری از زنان باردار (مجموعا 75 نفر) که در بیمارستان امام رضا و قائم اقدام به زایمان کرده اند انجام گرفت. طی هفته دوم پس از زایمان، پرسشنامه های مربوطه شامل اطلاعات دموگرافیک و افسردگی ادینبرگ، مقیاس اضطراب همیلتون، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ، پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنک، پرسشنامه دلبستگی مادری، به افراد مورد پژوهش ارائه شد. برای اطمینان از صحت اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، مصاحبه روانپزشکی نیز انجام گردید.
  نتایج
  سه گروه از لحاظ افسردگی، اعتماد به نفس و سلامت عمومی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند(05/0p)..
  نتیجه گیری
  هر چند میزان افسردگی و اعتماد به نفس در زنان بارداری که سزارین انتخابی انجام می دهند در مقایسه با زایمان طبیعی تفاوت چندانی ندارد ولی این زنان در دوران بعد از زایمان در معرض مشکلات اضطراب بیشتری هستند و کیفیت روابط پایین تری با نوزاد خود دارند و لذا نیازمند پیگیری های های روانپزشکی بیشتری خواهند بود.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، اعتماد به نفس، زایمان سزارین
|
 • Zahra Arab Borzou, Monavar Afzal Aghaei, Habibilah Esmaeli, Amin Samiei, Jamshid Jamali, Shahrzad Mohammadzadelari Pages 547-554
  Introduction
  Tuberculosis is an infectious disease influencing about one-third of whole world population. Pulmonary tuberculosis constitutes more than 80% of the Tuberculosis and causes millions of death worldwide. One of the most important methods for determining the effectiveness of treatment is negative sputum smear at the end of the second month of therapy. The aim of this study was to evaluate factors which influence sputum smear condition in pulmonary tuberculosis patients at the end of the second month of therapy.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on patients with positive smear tuberculosis who referred to clinics under supervision of Mashhad University of Medical Sciences from September 22, 2012 to September 22, 2014. Patients` demographic and clinical data were collected from their files, and factors affecting sputum smear condition (positive/ negative) assessed by at the end of the second month of therapy were logistic regression.
  Results
  From 1141 pulmonary tuberculosis patients with positive smear, 76.2% had negative smear at the end of the second month of treatment. Out of this 42.7% were female and 30.3% were male. Gender, diabetes and bacillus level at the beginning of therapy had significant influence on sputum smear condition at the end of the second month of treatment.
  Conclusion
  in tuberculosis patients the blood sugar (FBS) must be evaluated as soon as possible , and in case of diabetes the FBS must be controlled to prevent any negative effect on treatment process.
  Keywords: sputum smear, treatment result, Tuberculosis
 • Narges Sadat Zahed, Saghar Chehrazi Pages 555-563
  Introduction
  Chronic kidney disease (CKD) is progressive kidney dysfunction for more than 3 months. High level of cytokines, including interleukin (IL)-6 and 10 are described as independent risk factors for morbidity and mortality in CKD patients. Current study was designed to evaluate factors predicting levels of IL-6 and 10 in end stage renal disease patients undergoing hemodialysis.
  Methods
  In this analytical cross-sectional, patients referring hemodialysis ward of Loghman e Hakim hospital in 2014 were randomly selected. Demographic data, laboratory data (albumin, creatinine, calcium, phosphorus, PTH, CRP, CBC, ferritin, interleukins 6 and 10 and arterial blood gas) were measured. Correlation between interleukins and serum bicarbonate and other variables were evaluated by SPSS software and the regression models were designed with stepwise method for IL-6 and 10 in chronic hemodialysis patients.
  Results
  Eighty four patients with mean age of 60.98 years and mean dialysis duration of 35.05 months were evaluated. The mean serum levels of IL-6 and 10 was 6.036 pg/ml and 17.46 pg/ml. Five variables (IL-10, HCO3, PH, and diabetes) were remained in the IL-6 model (R2=0.813), and Five variables (IL-6, HCO3, PH, and diabetes) were remained in the IL-10 model (R2=0.846).
  Conclusion
  According to results, arterial blood bicarbonate, PH, and diabetes could consider as a prognostic factor to differentiate increased levels of IL-6 and 10 and related morbidity and mortality.
  Keywords: End Stage Renal Disease, Hemodialysis, Interleukin, 6, Interleukin, 10, Bicarbonat
 • Parvin Layegh, Abbas Ali Zeraati, Daryoush Hamidi Alamdari, Ahmad Arabi, Farzaneh Sharifipour, Seyyed Seifollah Beladi Mousavi, Tina Zeraati Pages 564-569
  Introduction
  The balance between oxidative stress and antioxidant activity is critical to the pathogenesis of many disorders including diabetic nephropathy. The aim of this study was to determine the Correlation between prooxidant – antioxidant balance( PAB) with microalbuminuria in patients with diabetic nephropathy.
  Methods
  this descriptive cross- sectional study performed in Imam Reza Hospital in year 2012. Forty – six diabetic patients with microalbuminuria and Forty – three diabetic patients without microalbuminuria were enrolled in this study. Forty healthy volunteer selected as a control group. Microalbuminuria is defined as excretion of 30-300 microgram albumin in urine for every milligram of creatinin . The values of PAB were determined by using standard solutions and ELISA method. Pearson’s correlation coefficient method was used for specifying the correlation between our variables.
  Results
  The values of PAB in diabetic patients were significantly higher than that in control group, however , there was no significant difference between PAB values among the two groups of diabetic patients with and without microalbuminuria. There was no significant correlation between PAB values and microalbuminuria in diabetic patients. There was a significant direct correlation between the PAB values andHbA1C in diabetic patients without microalbuminuria.
  Conclusion
  The results of this study indicated that oxidative stress processes were significantly higher in diabetic patients compared with controls but there was no significant correlation between PAB values and microalbuminuria in diabetic patients.
  Keywords: Prooxidant, antioxidant Balance, Microalbuminuria Diabetic nephropathy
 • Mohammad Reza Taheri, Fariborz Khorvash, Akbar Hasan Zadeh, Mahboobeh Mahdavi Rad Pages 570-577
  Introduction
  Accidental needle stick injuries (NSIs) are the greatest hazard that threatens health care workers (HCW). The prevalence of these injuries due to exposure to physical demands and mental stress has increased in the work place. This study aimed to assess the relationship of mental workload with needle stick injuries among nursing staff.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 175 randomly selected nurses who worked in the Alzahra Hospital in Isfahan, Iran in the winter of 2015. For collecting data, National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX), measuring mental load specialized questionnaire and Accidental needle stick injuries questionnaire was used. Data were collected and analyzed by independent t-test, chi-square and Mann- Whitney using SPSS 20..
  Results
  Independent t-test showed that the mean in the dimensions of mental and temporal demand of work had a significant difference between those nurses who had needle stick and those who had not needle stick injuries (P
  Conclusion
  Health care workers, especially Hospital staff nurses in addition to the physical needs, are often exposed to other related factors including psychological needs, official disputes, pressure of time, lack of social support, conflicting needs, loss of work speed control, etc. which play a decisive role in the prevalence of needle stick accidents in between them. Therefore ,hospital managers must identify the causes of these demands is important step in the control of the accidents .
  Keywords: needle stick injuries (NSIs), Nasa, TLX workload, Nurses, hospital, Iran
 • Farnaz Dehabadi, Zahra Badiee, Iman Parisay Pages 578-589
  Introduction
  Oral mucositis (OM) is one of the serious side effects of radiotherapy and chemotherapy. This study aimed to determine the prevalence of oral mucositis caused by chemotherapy and its risk factors in children with cancer to hematology and oncology wards of Doctor Sheikh Hospital.
  Methods
  this was a cross-sectional study that was performed on 123 children with cancer who were referred to Doctor Sheikh Hospital in 2014. This was a field study and data were collected by observation and checklist. Then, all patients were examined in the first and second quarter of treatment. Data were analyzed by SPSS software analysis.
  Results
  In this study, the mean of the age of the patients was 5.97± 2.93. There was a significant difference between the age and severity of oral mucositis in the first quarter (p=0.02) and second quarter (p
  Conclusion
  some risk factors such as age and plaque index affect the severity of oral mucositis in the first and second quarter of treatment. Also, Cyclophosphamide and cytarabine regimen play a role in the severity of oral mucositis in the first and second quarter of treatment. Therefore, take an appropriate and effective regimen and adequate oral hygiene reduce the severity of oral mucositis.
  Keywords: Oral mucositis, Chemotherapy, Cancer, Oral Health Index
 • Mahtab Bagheri, Dizaj, Amirmansour Alavi Naeini, Mir Saeed Yekaninejadi, Khadijeh Mirzaei Pages 590-602
  Introduction
  Mild Cognitive Impairment is an intermediate state of cognitive function between the changes seen in normal aging and those observed in dementia. Early diagnosis and intervention at MCI stage can delay or prevent the onset of dementia. Preventive behavioral interventions, such as modifying the diet can play an important role in decreasing burden of the disease. The aim of this study was to determine the relationship between dietary patterns and mild cognitive impairment in the elderly women.
  Methods
  This case-control study was performed on 245 retired elderly women (60 years and older) including 82 cases and 163 controls. Demographic questionnaires, physical activity questionnaires, food frequency questionnaires and mini mental state examinations were completed through interviews. Factor analysis approach was used to derive dietary patterns. All data were analyzed using SPSS V. 16 software.
  Results
  There were significant differences between the two groups in terms of education, job and study duration (P
  Conclusion
  In the present study, only healthy dietary pattern was significantly associated with mild cognitive impairment and reduced MCI risk.
  Keywords: Diet, Elderly, Mild Cognitive Impairment
 • Shokoufeh Bonakdaran, Naser Shoeibi Pages 603-610
  Introduction
  Plasminogen activator inhibitor 1(PAI-1) is a known cardiovascular risk marker in diabetes but its role in microvascular disease is not clear. The aim of this study was to evaluate relationship between serum PAI-1 level and presence and severity of retinopathy in type 2 diabetic patients.
  Methods
  175 type 2 diabetic patients were selected. Fasting vein samples were taken for assessment of fasting blood sugar¡ HbA1C¡ lipid profiles¡ creatinin and PAI-1. Urine was taken for assessment of microalbumin to creatinine ratio. All these patients then referred to the ophthalmologist for the evaluation of probable retinopathy. The correlation between serum indices like PAI-1 and retinopathy was assessed.
  Results
  59 patients (33.9%) had retinopathy. There was significant relation between albuminuria¡ systolic blood pressure and HbA1c with diabetic retinopathy. There was not significant relationship between retinopathy and serum PAI-1 level. PAI-1 was not different between non proliferative retinopathy compared with proliferative retinopathy.
  Conclusion
  No significant statistical association was found between serum PAI-1 level and occurrence of retinopathy and its severity in diabetic patients but this observation remains to be determined by large clinical studies.
  Keywords: Diabetes, Retinopathy, Plasminogen activator inhibitor 1, hemostasis
 • Farzad Akbarzadeh, Ali Talaei, Fatemeh Tavassoli, Samaneh Jalaliani, Mahdi Talebi, Morteza Modarres Gharavi, Saeed Akhlaghi Pages 611-619
  Introduction
  According to studies, cesarean delivery is increasing in worldwide and there are many controversies about the psychological morbidity of cesarean delivery and most studies did not have a comprehensive approach to these problems.
  Methods
  This cohort study was done on three groups of 25 pregnant women (total 75) that had labor in Imam Reza and Ghaem hospital. During the second week of postpartum period, questionnaires included demographic information Edinburgh postnatal depression scale (EPDS), Hamilton Rating Scale for Anxiety, General Health Questionnaire (GHQ)-28, Eysenck self esteem questionnaire, maternal attachment scale, were fulfilled by subjects. To ensure the accuracy of information that obtained from the questionnaire, psychiatric interviews were also conducted.
  Results
  Three groups in terms of depression, self-esteem and general health were not significantly different from each other (0.05 P).
  Conclusion
  Although depression and self-esteem in pregnant women who have elective cesarean section compared with vaginal delivery is not significantly different But these women in the postpartum period are more prone to anxiety problems and lower quality relationships with their babies, so will require further psychiatric follow-up in this period.
  Keywords: Depression, Anxiety, self, esteem, Caesarean Delivery