فهرست مطالب

مهندسی بهداشت حرفه ای - سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود شفیعی مطلق، محسن علی آبادی*، رضا شهیدی، امین کهانی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  تامین روشنایی مطلوب و ارگونومیک در محیط کار تاثیر قابل توجهی در کاهش عوارض بینایی و بهبود کارایی و بهره &zwjوری کارکنان دارد. هدف این مطالعه ارزیابی سامانه روشنایی و امکان سنجی بهبود آن جهت تامین روشنایی مطلوب در کارگاه خدمات فنی پالایشگاه چهارم گاز پارس جنوبی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، ابتدا شرایط محیطی کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و با تهیه نقشه کارگاه شدت روشنایی در اوقات شب و روز در 216 نقطه اندازه گیری گردید. علاوه براین با استفاده از نرم افزار محاسبات روشنایی DIALux 4.12 با در نظر گرفتن شرایط فعلی، شدت روشنایی کارگاه برآورد گردید. با توجه به حدود مجاز کشوری برای تامین میانگین شدت روشنایی 250 لوکس در کارگاه و با در نظر گرفتن چراغ های موجود، راهکارهای مختلف اجرایی سهل اولوصول، زود بازده و کم هزینه امکان سنجی گردید. با استفاده از محاسبات نرم افزار، میزان تاثیر هر یک از راهکارهای پیشنهادی در بهبود شدت روشنایی مورد پیش بینی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین شدت روشنایی کارگاه در شب 6/50±160 لوکس و در روز 5/71±197 لوکس است که با نتایج برآورد شدت روشنایی از طریق نرم افزار همخوانی داشت. بر اساس نتایج بدست آمده ، سیستم روشنایی مصنوعی معیوب و نیازمند اصلاح تشخیص داده شد. نتایج نشان داد با اجرای راهکارهای پیشنهادی بر مبنای پیش بینی نرم افزار می توان شدت روشنایی کارگاه را به حداقل 260 الی حداکثر 405 لوکس افزایش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه تاکید نمود که اجرای راهکارهای ساده و کم هزینه می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای را در بهبود و تامین روشنایی مطلوب و ارگونومیک در کارگاه ها ایجاد نماید. همچنین استفاده از ابزار های تخصصی محاسباتی توسط کارشناسان و طراحان می تواند انجام امکان سنجی های قابل اطمینان را تسهیل نماید.
  کلیدواژگان: سامانه روشنایی مصنوعی، محاسبات روشنایی، کارگاه خدمات فنی، روشنایی در محیط کار
 • ایرج محمدفام، رشید حیدری مقدم، سید محمد حسن الحسینی* صفحات 10-16
  زمینه و هدف
  در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز، یکی از پارامترهای مهم و تاثیرگذار برای انجام هر گونه مداخله ای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات است.
  روش بررسی
  ابتدا کلیه ایستگاه های کاری شرکت با روش QEC ارزیابی شد. سپس ایستگاه های کاری که نمره QEC آن بالاتر از 70 درصد بود با روش OWAS ارزیابی گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه «جوشکاری هارپ» بعنوان ایستگاه بحرانی انتخاب شد.در ادامه به ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منتخب با استفاده از روش NASA-TLX پرداخته شد. سپس با ارائه راه کارهای ممکن در کمیته های تخصصی راه کار نهایی انتخاب و با استفاده از ابزار CyberManS،ارزیابی هزینه-سود آن انجام شد. پس از پیاده سازی مداخله، ایستگاه کاری مجددا مورد ارزیابی های ارگونومی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که نمره نهایی ارزیابی ارگونومی به روش هایQEC،OWAS و شاخص باری کاری سازمان هوافضای آمریکا(NASA-TLX) در قبل از مداخله به ترتیب 7/84 درصد، 3 و 4/75 و بعد از مداخله 5/47 درصد، 1 و 7/42 بود. نتایج تحلیل هزینه-سود نشان داد با صرف 110 میلیون ریال هزینه، پس از 5/1 سال، هزینه ها برگشته و مداخلات شروع به سوددهی می کنند.
  نتیجه گیری
  مداخلات ارگونومیک علاوه بر کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی؛ از طریق افزایش بهره وری و تولید، کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری از دست رفته باعث منافع مالی نیز می شوند.
  کلیدواژگان: ارگونومی، هزینه، سود، ارزیابی سریع مواجهه
 • محمد خندان، علیرضا کوهپایی* صفحات 17-28
  زمینه و هدف
  سلامت جسمی و روانی کارگران یکی از فاکتورهای مهم موثر بر نحوه عملکرد شغلی آنان است. تعداد حوادث شغلی منجر به فوت نیز در کشور ما بالاست. ارزیابی و کنترل عوامل موثر در بروز حوادث و همچنین نحوه ارتباط آن با رفتار و سلامت روان افراد بسیار حیاتی است. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط میان سلامت روان با رفتارهای ایمنی، حوادث شغلی و متغیرهای دموگرافیک در یک صنعت چاپ و نشر در یکی از استان های مرکزی ایران و در سال 1393 اجرا گردید.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی حاضر میان تمام پرسنل عملیاتی شرکت (98 نفر) صورت پذیرفت. ابزارهای مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته دموگرافیک، پرسش نامه سلامت GHQ28 به همراه چک لیست رفتاری و حوادث خود گزارش شده بوده اند. داده های حاصل با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون، به کمک نرم افزار SPSS ویراست بیست مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  پاسخ دهندگان همگی مذکر و با متوسط سن 79/41 و انحراف استاندارد 77/6 سال بودند که در گستره 5-0 دچار حادثه شده بودند. 75/80% از 800 رفتار مشاهده شده ایمن بود. میانگین نمره سلامت عمومی 38/50 (39/10±) بوده و تمام کارگران نمره ای بیش از نقطه برش (23) داشتند. ارتباط بین سلامت روان با رفتارهای ایمنی معنی دار نبود(05/0p>) و سطح معنی داری آن با حوادث نیز 08/0 گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  پرسنل به لحاظ سلامت روان در شرایط نامطلوب قرار دارند. هر چند شرایط از نظر حوادث و رفتارهای ناایمن در وضعیت هشدار نیست، اما می توان با به کارگیری مدل ABC (فعال کننده ها-رفتارها-پیامدها) رفتار کارکنان را بیش از پیش ارتقا بخشید و از تعداد حوادث کاست.
  کلیدواژگان: سلامت روان، ایمنی شغلی، حادثه، نمونه برداری رفتاری
 • محمد کمایی، سید شمس الدین علیزاده*، عبدالرحمن کشوری، زینب خیرخواه، پریسا مشعشعی صفحات 29-37
  زمینه و هدف
  مخازن ذخیره سازی نفت یکی از مهمترین تاسیسات صنعتی است که همواره در معرض ریسک انتشار مواد سمی، آتش سوزی و انفجار می باشد که در این میان آتش سوزی رایج ترین و انفجار به جهت میزان مرگ و میری که به دنبال دارد، مهمترین ریسک برای مخازن است. مطالعه حاضر اثرات ناشی از آتش سوزی مخزن میعانات گازی را مدل سازی و بررسی نموده و سطوح اضطرار را بر اساس تعاریف مرکز ایمنی فرآیندهای شیمیایی مشخص کرده و الگوی بهینه ای از واکنش سریع جهت کنترل شرایط اضطراری فراهم می کند.
  روش بررسی
  در این مقاله با استفاده از روش مطالعه عملیات و خطر، رهایش و نشتی از مخزن سقف شناور میعانات گازی بررسی شد و سپس با توجه به شدت گسترش حریق و مقدار تشعشعات حاصله از آن با نرم افزار تجزیه و تحلیل خطرات فرآیندی نقاط خطر و حریم ایمن تعیین و بر اساس استاندارد موسسه CCPS سطح اضطرار مشخص گردید و راهکارهای کنترلی ارائه شد.
  یافته ها
  از آنجا که مدل سازی با حداکثر ظرفیت مخزن و متوسط شرایط آب هوایی در فصول گرم و سرد سال انجام شد، نتایج حاصل بیانگر آن بود که حریم ایمن بر اساس میزان تشعشعات 4 کیلو وات بر متر مربع در نشتی و تخلیه ناگهانی مخزن میعانات گازی به ترتیب 60 متر و 140 متر می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شرایط موجود طرحی جهت مدیریت شرایط اضطراری به طور کامل ارائه شد و پیشنهادات کاربردی جهت افزایش ضریب اطمینان و هماهنگی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مدل سازی پیامد، مخزن سقف شناور، میعانات گازی، شرایط اضطراری
 • محمد حاجی اکبری، ایرج محمد فام*، محمد عمید، مصطفی میرزایی علی آبادی صفحات 38-44
  زمینه و هدف
  خطای انسانی یکی از دلایل اصلی بروز حوادث می باشد. با توجه به غیرقابل اعتماد بودن عنصر انسانی در سیستم های ایمنی و همچنین ماهیت بحرانی عملیات مین زدایی، مطالعه حاضر باهدف شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در عملیات مین زدایی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش در میان کارکنان مین زدایی یکی از کارگاه های مین زدایی در مناطق جنگی غرب کشور انجام گرفت. پس از آشنایی با روش ها و ابزارهای عملیات پاک سازی میادین مین و همچنین دستورالعمل های مرتبط با آن، وظایف شغلی مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی شغل تحلیل گردید. برای شناسایی و ارزیابی از تکنیک تحلیل رویداد انسانی (ATHEANA) استفاده شد.
  یافته ها
  عملیات مین زدایی از چهار وظیفه اصلی شناسایی عمومی، شناسایی فنی، کندو کاو و خنثی سازی تشکیل شده است. چهار دلیل اصلی حوادث در این عملیات، عبور از روی مین، جا ماندن مین، خطا در خنثی سازی و انفجار محیطی برای انفجار مین شناسایی شد. احتمال کل خطای انسانی در عملیات پاک سازی معادل 010/0 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  مهم ترین عوامل ایجادکننده خطای انسانی در عملیات مین زدایی شامل تجهیزات حفاظت فردی نامتناسب، ویژگی های شخصیتی افراد و همچنین زمان در دسترس ناکافی اشاره کرد. به منظور کاهش احتمال خطای انسانی عملیات مین زدایی، می بایست به کاهش عوامل ذکرشده پرداخته شود.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، مین زدایی، تکنیک تحلیل رویداد انسانی
 • شیرازه ارقامی، کوروش کمالی، فائزه رادان فر* صفحات 45-54
  زمینه و هدف
  بار کاری زیاد منجر به افزایش خطای انسانی، کاهش کیفیت و ایمنی ارائه مراقب و کاهش کیفیت زندگی کاری پرستار می شود. از این رو ارزیابی بار کاری در پرستاران، که با جان انسان سروکار دارند، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بار کاری ناشی از اجرای وظایف در شغل پرستاری می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت همه شماری از 214 پرستار شاغل در بخش های مختلف یک از بیمارستان آموزشی انجام شد. پس از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان، جهت گردآوری داده از پرسشنامه شاخص بار کاری (NASA-TLX) NASA استفاده شد، که سطح مطلوب نمره آن کمتر از 50درصد است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری 05/0 در محیط SPSS نسخه 11 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که در شغل پرستاری فشار ذهنی درک شده بیش از دیگر زیر مقیاس های NASA-TLX است (001/0>P). همچنین میانگین بار کاری درک شده بیش از 50درصد بود. بین میانگین نمره کل بار کار شاخص NASA-TLX با سن (001/0>)، سابقه کار (001/0>)، نوبت کار (02/0)، و بخش (001/0>) ارتباط معنادار یافت شد.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده اجرای برنامه های موثر به منظور تعدیل و کاهش بار کاری در جهت ارتقاء عملکرد پرستاران لازم خواهد بود.
  کلیدواژگان: بار کاری، پرستاران، بیمارستان
 • محسن امیدوار *، فرشته نیرومند صفحات 55-65
  زمینه و هدف
  ماتریس ریسک به دلیل دارا بودن ویژگی هایی نظیر ویژگی هایی نظیر ظاهر گرافیکی، راحتی در قابلیت درک و کاربری آسان به عنوان یکی از ابزارهای ارزیابی ریسک تبدیل شده است. از سوی دیگر، ویژگی هایی نظیر عدم دقت در طبقه بندی شاخص ریسک و هم چنین ذهنی بودن فرایند محاسباتی آن، استفاده از آن را محدود کرده است. به منظور حل این معضل در این مطالعه از سیستم های استنتاج منطق فازی و عملگرهای ریاضیاتی (اعداد فاصله ای و عملگر نگاشت ) استفاده شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه ابتدا 10 سناریوی ریسک در فرایند حفاری و لوله گذاری انتخاب شده، سپس نتایج ارزیابی ریسک با استفاده از چهار نوع ماتریس تحت عنوان ماتریس ریسک سنتی(ORM)، سلول های جابجا شده (RCM)، بسط یافته (ERM) و فازی (FRM) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان دادند که استفاده از ماتریس FRM و ERM، به دلیل بالا بودن دو شاخص «چگالی شباهت ریسک» (RTD) و «چگالی سطح ریسک» (RLD) در ماتریس ORM و RCM، و هم چنین دقیق تر بودن نتایج ارائه شده در FRM و ERM در ارزیابی ریسک اولویت داشته، هر چند ماتریس FRM به دلیل استفاده از توابع عضویت فازی نتایج قابل اطمینان تری ارائه می کند.
  نتیجه گیری
  استفاده از مباحث ریاضیاتی جدید نظیر مجموعه های فازی و عملگرهای حسابی و نگاشت جهت ارزیابی ریسک، در مواقعی که داده های دقیق در دسترس نبوده و یا اطلاعات آن به صورت محدوده ای در دسترس باشد، می تواند دقت ماتریس ریسک را بهبود بخشیده و قابلیت اطمینان نتایج ارزیابی ریسک را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: ماتریس ریسک، عدم قطعیت، سیستم منطق فازی، عملگرهای حسابی، عملگر نگاشت
 • آرش قاسمی، فریده عتابی*، فریده گلبابایی صفحات 66-73
  زمینه و هدف
  حوادث شغلی ممکن است در هر نوع فعالیتی رخ دهند. یکی از فازهای کاری با ریسک بالای بروز حوادث شغلی، انجام فعالیت های غیر روزمره نظیر عملیات تعمیر و نگهداری است. علیرغم وجود سیستم های صدور پروانه کار یا مجوز کار جهت کنترل خطرات فعالیت های غیر روزمره، آمار بالای حوادث در زمان این فعالیت نشان دهنده عدم کفایت این سیستم ها است. بخش اصلی ناکارآمدی سیستم های پروانه کار به خطاهای انسانی بازمی گردد. بنابراین لازم است خطاهای محتمل در فرایند صدور پروانه کار به خوبی شناسایی و کنترل شوند.
  روش بررسی
  در این مطالعه با استفاده از روش SHERPA خطاهای احتمالی چهار نوع پروانه کار شناسایی شدند. سپس تیمی متشکل از کارشناسان 25500 پروانه کار صادرشده در یک بازه زمانی حدودا یک ساله در یک صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده و بیش ترین تعداد خطاها و نوع آن ها شناسایی شدند.
  یافته ها
  پروانه کارهای حفاری و ورود به محیط های محصور دارای بیش ترین خطا بودند. پروانه کارهای حفاری به تنهایی 5/28 درصد همه خطاها را به خود اختصاص دادند. پر تکرارترین خطاها هم از نوع عملکردی یا اجرا بودند. برای هر چهار نوع پروانه کار، حدود 40 درصد خطاها از نوع خطاهای اجرایی بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های ای مطالعه می تواند نشان دهنده ضعف در آموزش عملی سیستم صدور پروانه کار باشد. برای کاهش خطاهای احتمالی در عملیات صدور پروانه کار می توان از روش های شناسایی خطاهای انسانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، پروانه کار، پتروشیمی، تعمیر و نگهداری
|
 • Masoud Shafiee Motlagh, Mohsen Aliabadi *, Reza Shahidi, Amin Kahani Pages 1-9
  Background and Objectives
  Desirable and ergonomic lighting in the workplaces has a significant impact on the visual effects and improve the efficiency and productivity of employees. This study aims to evaluate the lighting system and feasibility of improving the artificial lighting system for comfort lighting in the workshop of the Fourth South Pars Gas Refinery.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, the environmental conditions of the studied workshop were evaluated and the illuminance was measured in both day and night times at 216 points. Based on lighting measurements, a site map was provided. Further, based on current conditions of the workshop, illuminance was estimated using DIALux 4.12 lighting calculations software. In regard to the national recommended limits for industrial lighting and the current luminaires, the different practical, accessible and low cost solutions were presented. Using the mentioned software, the share of each proposed solutions for improving workshop lighting were estimated.
  Results
  The results showed that illuminance of the workshop in day and night times were equal to 197±71.5lx and 160±50.6 lx, respectively. The same results were also acquired by software calculations. Based on the results, lighting system was considered as undesirable lighting system along with need to modifications. Workshop lighting can increase between 260 lx to 405 lx through employing the proposed solutions based on the software predictions.
  Conclusion
  The results confirmed that the low cost and simple solutions can significantly be improved the ergonomic and comfort lighting in the workplace. The use of the specialized tools calculations by experts and designers can be also facilitated the conducting feasibility reliable.
  Keywords: Artificial lighting system, Lighting calculation, Technical workshop, lighting in the workplace
 • Iraj Mohammad Faam, Rashid Heidarimoghadam, Seyed, Mohammad Hassan, Alhosseini* Pages 10-16
  Background and Objectives
  In Economic and competitive world today,cost-benefit analysis is one of the most important parameters for any intervention.The purpose of thisstudy was cost-benefit analysis of ergonomic interventions effects in Boiler and Equipment Engineering and Manufacturing Company.
  Methods
  At first all workstations of the company assessed using QEC. Thenthose earned more than 70% in QEC assessed by OWAS. By analyzing the results of these two methods, the “Haarp welding” workstation selected as the critical one. After presentation of possible solutions in specialized committee, the final solution selected and cost-benefit analysis done by CyberManS tool. Finally after implementing the intervention workstation reassessed.
  Findings:The results of the survey showed that the final score of assessment using QEC, OWAS and NASA-TLX before the intervention was 84.7%, 3 and 75.4, respectively and after the intervention was 47.5%, 1 and 42.7 that witnesses a significant reduction in all three methods of assessment. Also the result of cost-benefit analysis by CyberManS showed that by spending 110 million rials after 1.5 years the investment returned and profitability initiated.
  Conclusion
  In addition to reducing the risk of musculoskeletal disorders, ergonomic interventions have financial benefits by increasing the productivity and production, reducing the compensation and the lost work days can also cause financial benefits.
  Keywords: Ergonomics, Cost, Benefit, Quick Exposure Check
 • Mohammad Khandan, Alireza Koohpaei* Pages 17-28
  Background and Objective
  Physical and mental health of workers is one of the important factors affecting their job performance. The number of fatal occupational accidents in our country is high. This study aimed to investigate the relationship between mental health and safety behaviors, occupational accidents and demographic variables in a publishing industry in one of the central provinces of Iran, 2014.
  Methods
  In this cross-sectional study all operational employees (98 persons) were included. Researchers developed a demographics questionnaire, Goldberg general health-28, safety behavior checklist and self-reported accidents were tools to gather the required data. Statistical analysis such as independent T-test, ANOVA and Pearson correlation were used for data evaluation by SPSS V20.
  Results
  All workers were men and Mean of age was 41.79 also its standard deviation was 6.77. Studied personnel have been experienced occupational accident in a range of 0-5 cases. As well as, 80.75% of total observed behaviors (800) were safe. The mean score of GHQ test equals to 50.38±10.39 that was over the cut point (23). There was no significant relationship between mental health with safety behaviors (p>0.05). Also, significant level of its correlation with occupational accident was calculated as 0.08.
  Conclusion
  Workers mental health status was unacceptable. Although, work condition based on the occupational accident and safety behavior has not showed caution situation, but the ABC model (Activators-Behaviors-Consequences) can help to promote personnel behaviors and control accidents.
  Keywords: Mental health, Occupational safety, Accident, Behavior sampling
 • Mohammad Kamaei, Dr Seyed Shamseddin Alizadeh *, Dr Abdorahman Keshvari, Zeynab Kheyr Khah, Parisa Moshashaei Pages 29-37
  Background and Objective
  Oil storage tanks are major industrial facilities which always pose risks of toxic substance release, fires and explosions. Fire has been recognized as the most common risk associated with such facilities, while explosion is the most important one in terms of ability to claim human lives and damage property. The current study aimed at investigating and modeling the effects of fires occurring in a gas condensate tank farm, according to which the level of possible emergencies were specified using the guidelines provided by the Center for Chemical Process Safety. Lastly, control measures were recommended.
  Methods
  In the present study, the release and leakage of gas condensate from floating roof tanks were assessed using HAZOP method. Then, using PHAST software, the amount of radiation intensity received by the surrounding environment was determined, safe boundaries were computed, and according to the CCPS standard the emergency levels were determined.
  Results
  modeling was performed based on the maximum capacity of tanks for both cold and hot seasons. The results revealed that safe distance for a maximum amount of irradiation density (4 KW/m2) related to a sudden release were 60 and 140 meters, respectively.
  Conclusion
  according to the current condition of the plants and storage tanks, a plan was recommended for emergency management and practical suggestions were provided to improve the reliability and consistency.
  Keywords: Modeling, Reservoir Roof, Condensate Gas, Emergency
 • Mohammad Hajiakbari, Iraj Mohammadfam *, Mohammad Amid, Mostafa Mirzaei Aliabadi Pages 38-44
  Background and Objective
  Human error is one of the main causes of accidents. Due to the unreliability of the human element and the high-risk nature of demining operations, this study aimed to assess and manage human errors likely to occur in such operations.
  Methods
  This study was performed at a demining site in war zones located in the West of Iran. After acquiring an initial familiarity with the operations, methods, and tools of clearing minefields, job task related to clearing landmines were specified. Next, these tasks were studied using HTA and related possible errors were assessed using ATHEANA.
  Results
  de-mining task was composed of four main operations, including primary detection, technical identification, investigation, and neutralization. There were found four main reasons for accidents occurring in such operations; walking on the mines, leaving mines with no action, error in neutralizing operation and environmental explosion. The possibility of human error in mine clearance operations was calculated as 0.010.
  Conclusion
  The main causes of human error in de-mining operations can be attributed to various factors such as poor weather and operating conditions like outdoor work, inappropriate personal protective equipment, personality characteristics, insufficient accuracy in the work, and insufficient time available. To reduce the probability of human error in de-mining operations, the aforementioned factors should be managed properly.
  Keywords: Human Error, De, mining, Human Event Analysis
 • Shirazeh Arghami, Koorosh Kamali, Faeze Radanfar* Pages 45-54
  Background and Objective
  High workload may lead to increase human errors, compromise quality and safety of care, and reduce the nurses’ quality of working life. The aim of this study is to determine the task-induced workload in nursing.
  Methods
  This is a descriptive analytical study. All of 214 nurses of one of the educational hospital took part in. After obtaining informed consent from participants, data were collected based on NASA-TLX questionnaire and the desired level assumed less than 50%. Analysis of data was performed by descriptive statistics and Anova in SPSS software (version 11. 0) at significant level of 0.05.
  Results
  The results showed that perceived mental pressure for nurses is more than other NASA-TLX subscales (P
  Conclusion
  The results show that effective programs will be required to reduce the work load, and to enhance nurse's performance.
  Keywords: Ergonomics workload, nurses, Hospital
 • Mohsen Omidvar *, Fereshteh Nirumand Pages 55-65
  Background and Objective
  Due to the features such as intuitive graphical appearance, ease of perception and straightforward applicability, risk matrix has become as one of the most used risk assessment tools. On the other hand, features such as the lack of precision in the classification of risk index, as well as subjective computational process, has limited its use. In order to solve this problem, in the current study we used fuzzy logic inference systems and mathematical operators (interval numbers and mapping operator).
  Methods
  In this study, first 10 risk scenarios in the excavation and piping process were selected, then the outcome of the risk assessment were studied using four types of matrix including traditional (ORM), displaced cells (RCM) , extended (ERM) and fuzzy (FRM) risk matrixes.
  Results
  The results showed that the use of FRM and ERM matrix have prority, due to the high level of " Risk Tie Density" (RTD) and "Risk Level Density" (RLD) in the ORM and RCM matrix, as well as more accurate results presented in FRM and ERM, in risk assessment. While, FRM matrix provides more reliable results due to the application of fuzzy membership functions.
  Conclusion
  Using new mathematical issues such as fuzzy sets and arithmetic and mapping operators for risk assessment could improve the accuracy of risk matrix and increase the reliability of the risk assessment results, when the accurate data are not available, or its data are avaliable in a limit range.
  Keywords: Risk Matrix, Uncertainty, Fuzzy Logic System, Arithmetic Operators, Mapping Operator
 • Arash Ghasemi, Faride Atabi *, Faride Golbabaei Pages 66-73
  Background and Objective
  Occupational accidents may occur in any types of activities. Carrying out daily activities such as repairing and maintaining are one of the work phases that have high risck. Despite the issuance of work permits or work license systems for controling the risks of non-routine activities, the high rate of accidents during activity indicates the inadequacy of such systems. A main portion of this lacking is attributed to the human errors. Then, it is necessary to identify and control the probable human errors during issuing permits.
  Methods
  In the present study, the probable errors for four categories of working permits were identified using SHERPA method. Then, an expert team analyzed 25500 issued permits during a period of approximately one year. Most of frequent human errors and their types were determined.
  Results
  The “Excavation” and “Entry to confined space” permit possess the most errors. Approximately, 28.5 present of all errors were related to the excavation permits. The implementation error was recognized as the most frequent error for all types of error taxonomy. For every category of permits, about 40% of all errors were attributed to the implementation errors.
  Conclusion
  The results may indicate the weakness points in the practical training of the licensing system. The human error identification methods can be used to predict and decrease the human errors.
  Keywords: Human Error, Permit to Work, SHERPA, Maintenance