فهرست مطالب

معماری و شهرسازی ایران - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)

نشریه معماری و شهرسازی ایران
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/02/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • میثم اکبری پایدار، بهروز محمدکاری صفحه 5
  هدف از این پژوهش تهیه الگوریتم پیشنهادی برای شبیه سازی رایانه ای و تعیین زاویه مناسب سایه بان متحرک خارجی، در طول روز می باشد. نحوه کنترل سایه بان متحرک بر اساس دمای داخلی می باشد. الگوریتم تهیه شده، در هر گام زمانی، با تکرار محاسبات دمای داخلی برای مقدار تابش مختلف عبوری از بین سایه بان، و مقایسه نتایج بدست آمده با دمای معیار تعیین شده، نتیجه بهینه را انتخاب می کند. روش استفاده شده برای انجام محاسبات حرارتی ساختمان، روش عددی تفاضل محدود می باشد. جداره های منطقه مورد نظر شبکه بندی شده و معادله تعادل حرارت برای هر یک از گره ها به روش کرنک- نیکلسن گسسته شده است. به منظور تحلیل عملکرد سایه بان متحرک، نتایج به دست آمده، با حالت های بدون سایه بان و با سایه بان ثابت مقایسه شده است. دمای آسایش 21 درجه سلسیوس و دمایمعیار کنترل سایه بان متحرک، در تحلیل اول 21 درجه سلسیوس تعیین شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل اول و با هدف دریافت بیشتر تابش خورشیدی و بهبود عملکرد سایه بان، در تحلیل دوم، دمای کنترل 23 درجه تعیین شد. بر اساس تحلیل انجام شده برای ساختمانی در تهران با جداره شفاف رو به سمت جنوب، میزان بار گرمایی برای ماه دسامبر (آذر- دی)، در حالت سایه بان متحرک با دمای کنترل 23 درجه، به میزان 33 درصد از سایه بان ثابت کمتر است. از طرف دیگر، بیشترین اختلاف دمای داخلی و دمای آسایش در حالت های سایه بان متحرک و ثابت به ترتیب 2 و 4 درجه است در نتیجه سایه بان متحرک شرایط آسایش مطلوب تری فراهم نموده و دمای داخلی نوسان کمتری دارد.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، الگوریتم کنترل، سایه بان متحرک، شبیه سازی رایانه ای
 • مهدی خاک زند، خانم آلاله بقالیان صفحه 19
  بر طبق مدل های تعریف شده برای نیازهای انسانی، تعاملات اجتماعی یکی از موارد ضروری می باشد که عدم توجه مناسب به این امر در طراحی مجتمع های مسکونی امروزی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن، زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. فضای باز و نیمه باز موثر درمجموعه های مسکونی به عنوان زمینه ساز تعامل فعال از جمله مواردی می باشد که کمتر در طراحی ها به اهمیت آن ها توجه شده است. منطقه22 تهران به دلیل ویژگی های خاص خود از قبیل دسترسی مطلوب به پارک ها، دریاچه ها، آبشارها و سایر جاذبه های گردشگری جدیدالاحداث و موقعیت جغرافیائی خاص از جمله مناطقی از تهران بزرگ می باشد که بیشترین میزان ساخت و ساز مسکن انبوه در آن مورد انتظار می باشد. از این رو، مقاله حاضر می کوشد ضمن شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجموعه مسکونی منطقه 22 تهران ساکنان مجموعه های مسکونی را از مصرف کننده غیر فعال (در فضای بیرونی) به مشارکت کننده فعال تبدیل نماید. در این راستا، عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی شناسائی و کدگذاری گردیده اند. همچنین، با بهره گیری از روش تحقیق تئوری زمینه ای و روش تحلیل «آنتروپی شانون» به بررسی برهمکنش و تاثیر این موارد بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین و درجه اهمیت آنها در مقایسه با یکدیگر پرداخته شده و با تقریب قابل قبول محوری بودن تمامی موارد و لزوم به کارگیری همزمان آنها در طراحی نشان داده شده است. در پایان، راهبردهایی جهت بهبود تعاملات اجتماعی با تمرکز بر بهبود فضای باز و نیمه باز برای مجتمع هایی که در آینده در این منطقه ساخته می شوند ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: مجتمع مسکونی، فضاهای باز و نیمه بازموثر، تعاملات اجتماعی، تئوری زمینه ای، آنتروپی شانون، منطقه 22 تهران
 • احسان درستکار، حمید ماجدی صفحه 29
  باز آفرینی میدان به عنوان یک فضای عمومی می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. یکی از مسائل اصلی که در این میان وجود دارد، تغییر فضای بوجود آمده در میدان، به واسطه ی تخریب و اجرای عملیات عمرانی و بازآفرینی مجدد میدان می باشد که فضای بوجود آمده جدید تا چه حد نیازهای کاربران فضا را در ابعاد مختلف شامل ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی، دسترسی و غیره فراهم می کند .فرضیه و سوال تحقیق پیشرو می تواند به این موضوع بپردازد که، فضای ایجاد شده یا باز آفرین شده تا چه حد رضایت کاربران فضا را به همراه داشته است و توانسته کیفیت فضا را ارتقاء دهد؟ هدف تحقیق حاضر بررسی رضایتمندی کاربران فضا از بازآفرینی فضای عمومی شهری به مرکزیت میدان منیریه است. رویکرد حاکم بر این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه می باشد. علاوه بر این، به منظور تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک، نیز استفاده شده است. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و برای آزمودن پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. میدان منیریه که به عنوان نمونه موردی درنظر گرفته می شود، یک فضای عمومی شهری می باشد، که به دلیل قرار گیری در مرکز شهر تهران و نزدیکی به بازار، از نظر ارتباطی و هم از نظر فعالیت ها و مشاغل جایگاه خاصی را دارد. از طرفی هم علاوه بر ساکنین محدوده، پذیرای تعداد زیادی افراد از بیرون به درون محدوده می باشد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که، متغیرهای مستقل به طور کلی حدود 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. به طوری که، نفوذپذیری به میزان 43 درصد، ادراک شخصی به میزان 32 درصد، غنا به میزان 30 درصد، تنوع به میزان 22 درصد، خوانایی به میزان 21 درصد، رونق و وسعت به میزان 15 درصد و مقتضیات بصری به میزان 14 درصد تاثیر داشته اند. بنابراین نتایج تحقیق بیانگر این است که، کاربران از فضای ایجاد شده به نسبت زیاد و خیلی زیاد رضایت دارند. بجز متغیر غنا که در بررسی نظرات کاربران فضا نشان داد با افزایش غنا، رضایتمندی کاربران از فضا کاسته می شود، با افزایش متغیرهای دیگر شاهد افزایش رضایتمندی کاربران از فضای عمومی بازآفرینی شده میدان منیریه تهران خواهیم بود.
  کلیدواژگان: بازآفرینی، میدان منیریه، رضایتمندی کاربران فضا، میدان شهری، فضای عمومی
 • سیمین بیلابری، فریبا البرزی صفحه 41
  پژوهش حاضر در پی تاکید بر اهمیت فضاهای آموزشی، نقش آنها در افزایش خلاقیت و یادگیری دانش آموزان به عنوان سرمایه های یک کشور و جستجوی الگوهایی جهت بهبود شرایط کنونی مدرسه ها و ایجاد فضای آموزشی مطلوب، با توجه به نیاز های دانش آموزان به عنوان بهره برداران اصلی محیط های آموزشی و یادآوری اهمیت توجه به نظرات آن ها در طراحی این محیط ها است. در راستای این اهداف و برای یافتن پاسخ پرسش های تصور دانش آموزان از مدرسه ایده آل و نقش و امکان پذیری همکاری میان طراحان و دانش آموزان به عنوان استفاده کنندگان فضاهای آموزشی و امکان تطبیق نظرات دو گروه (طراحان و دانش آموزان) در طراحی مدرسه، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی، به بررسی پنج مدرسه ابتدایی دخترانه در سطح شهرستان بندر انزلی پرداخته شد. نظرات پیرامون مدرسه ایده آل به کمک دریافت نقاشی و متونی که توصیف کننده چنین مدرسه ای از سوی آن ها باشد، انجام شد. در مجموع 208 نقاشی دریافت شد و اطلاعات به دست آمده به کمک نرم افزار MAXQDA، تجزیه و تحلیل و کد گذاری گردید. نتایج نشان دهنده نارضایتی دانش آموزان از وضع فعلی مدارس، نیاز آن ها به گذران وقت بیشتر خارج از کلاس و توجه ویژه به ارتباط طبیعت و فضاهای معماری بود که محققین بر پایه این یافته ها و مطابقت طرح های پیشنهادی خود با نظرات کودکان سعی نمودند به ایجاد محیطی بر پایه خواست آن ها کمک نمایند و بدین ترتیب با احترام به مصرف کنندگان فضا، بر میزان کیفیت محیط های آموزشی بیفزایند. بداعت موضوع انطباق دیدگاه ها و نظریات نوین در راستای طراحی مدرسه ایده آل با تصورات دانش آموزان از یک مدرسه ایده آل است و در این راستا نگارندگان این فصل مشترک ها را ارائه داده اند.
  کلیدواژگان: مدرسه ایده آل، فضای مطلوب، آموزش، تخیل، نقاشی
 • سید تاج الدین منصوری، حیدر جهانبخش صفحه 59
  تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری در فضای شهری به علت تعامل فرمال، معنایی و عملکردی انسان با محیط، یکی از نخستین گام های درک خوشایندی فضا توسط شهروندان می باشد. اهمیت آن در فضای شهری از آن روست که کلیت شهر را به مثابه یک متن آشکار ساخته و امکان قرائت و خوانش این متن را فراهم می آورد. تنها در آینه تعاملات اجتماعی فضای شهری است که ابعاد ناملموس حیات مدنی از طریق نظامی از نشانه ها امکان تجلی و بروز خارجی یافته و ارزیابی مثبت یا منفی را میسر می سازد. چرا که انجام فعالیت های گوناگون در فضای شهری توسط مردم، جزئی از فرهنگ آنان به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف سنجش مولفه های موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری در فضای شهری انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش را کارشناسان و مردم، تشکیل داده؛ که بر این اساس جهت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه، افراد از روش تصادفی ساده، و کارشناسان با روش خوشه ایانتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نتایج فرآیند SWOT، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و در قالب نرم افزار EXPERT CHOICE، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه هایی از جمله؛ پیاده راه، ارتباط غیرکلامی و تعامل فضا و مکان؛ مولفه های موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری در فضای شهری را موجب می شوند. جهت دستیابی علمی و عملی به مولفه های مورد نظر در طراحی فضای شهری، استفاده از شاخص هایی مانند؛ سرزنده بودن، امکان مراوده بین انسان ها، عمومی و خصوصی بودن فضا و غنی کردن تجربیات شهروندان، مورد نظر است.
  کلیدواژگان: تعاملات اجتماعی و اجتماع پذیری، فضای شهری، خیابان مدرس کرمانشاه
 • احمد امین پور، محمدرضا اولیا، رضا ابویی، بیتا حاجبی صفحه 67
  در این مقاله دو روش جدید پارامتریک برای ترسیم گره ارائه شده است. روش های متداول رسم گره، شامل روش سنتی (روش زیر ساختی شعاعی) و هانکین، پارامتریک نیستند. این محدودیت باعث ایجاد پیچیدگی و زمان بر بودن ترسیم گره می شود. برای رفع این محدودیت، روش های پیشنهادی ما جهت رسم گره پارامتریک است. با توجه به آن که احتمال آسیب به اطراف یک نقش هندسی نسبت به مرکزش بیشتر است، در زمان مرمت با رسم نقوش از مرکز و تعریف خطوط شکل به گونه ا ی پارامتریک بر اساس طول دهانه ی مرکزی، می توان از مرکز، سایر قسمت هایش را نیز رسم کرد که این امکان در روش های پارامتریک پیشنهادی وجود دارد. در این مقاله سوال اصلی این است که آیا می توان با استفاده از دو روش پیشنهادی قسمت های آسیب دیده ی یک گره را بازیابی کرد که نتایج، حاکی از رضایتبخش بودن این روش و همچنین کاهش پیچیدگی های محاسباتی رسم گره است. هدف از این تحقیق، یافتن راه های جدید برای رسم گره می باشد، مطالعه ی این پژوهش کتابخانه ای و روش آن یافته اندوزی و تحلیل محتوا، جستجو در روابط ریاضی و مثلثاتی خطوط گره، یافتن الگوریتم مناسب برنامه نویسی برای گره و نهایتا ترسیم گره ی مورد نظر می باشد. نتایج این پژوهش، حاکی از یافتن دو روش جدید قابل اجرا برای ترسیم گره بر روی سطوح مستوی و منحنی است که در مرمت گره های سنتی کاربرد خواهد داشت. مقایسه ی روش های ارائه شده با روش های متداول کنونی نشان می دهد روش های پارامتریک پیشنهادی، پیچیدگی محاسباتی را کمتر نموده به طوری که در روش پیشنهادی دوم کاربر می تواند با استفاده از تعداد اضلاع شمسه ی گره و طول دهانه ی مورد نظر، گره را به راحتی رسم کند. در مقایسه ی دو روش پیشنهادی، امکان ویرایش ترسیم گره با جابه جایی نقطه ی برخورد از میانه به مکان دیگر و یا تبدیل یک نقطه به دو نقطه روی یال چند ضلعی ها، حسن روش اول نسبت به روش دوم می باشد.
  کلیدواژگان: ترسیم گره، شبکه ی زیر ساختی هانکین، اضافه ابزار گراس هاپر، برنامه نویسی تصویری
 • فریبرز کریمی، محمود گلابچی، محمدرضا حافظی، کتایون تقی زاده صفحه 85
  علیرغم چالش های پیش روی ساختمان های بلند، جوامع امروزی –هرکدام به نوعی- ساختمان های بلند را در فضاهای شهری و برون شهری خود پذیرا شده اند .
  مقاله حاضر برپایه بخشی از پژوهش دوره دکتری معماری و مطالعه 80 مقاله مربوط به ساختمان های بلند از یکسو و نیز معیارهایی که مورد توجه و نظر داوران انجمن ساختمان های بلند و زیستگاه های شهری در قضاوت نسبت به این بناها قرار داشته اند از سوی دیگر با اتخاذ روش مطالعه موردی و تحلیل محتوا، ابتدا به معرفی رویکردهای مهم و تاثیرگذار در طراحی و اجرای ساختمان های بلند پرداخته و پس از آن با انتخاب و معرفی محدوده تحقیق که شامل ساختمان های بلند منتخب انجمن فوق الذکردر حد فاصل سال های 1990 تا 2013 می باشد به جمع بندی و تحلیل داوری ها و امتیازگذاری های انجام گرفته اقدام و نهایتا به میزان نسبی تاثیر گذاری هریک از رویکردهای شناسایی شده بر شکل گیری پیکره ساختمان های بلند نائل آمده و 12 رویکرد مورد نظر را در سه رده بر اساس اندازه و میزان تاثیرگذاری آن ها دسته بندی نموده است.
  پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژیکی از قبیل ایستایی سازه ای از اولویت های اصلی ساختمان های بلند موفق است.بهره گیری از تکنولوژی های نوین علاوه بر اینکه مسیر دست یابی به پایداری سازه ای ساختمان های بلند را فراهم می سازند همزمان و ضمن توجه به اصول پایداری و ارزش های محیط زیست، در ترکیب با دیدگاه های معمارانه به دست یابی این ساختمان ها به طرح های نوآورانه و ریخت و فرم منحصر به فرد نیز یاری می رسانند. هریک از رویکردهای شناسایی شده در ترکیب با سایر رویکردها نقش و جایگاه ویژه ای را در این ارزش گذاری ها بدست آورده اند که مطالعه متن مقاله به روشنگری در این زمینه پرداخته است.
  کلیدواژگان: ساختمان بلند، رویکرد، طراحی منحصر به فرد، نوآوری، ریخت شناسی ساختمان های بلند
 • پریسا هاشم پور، فرزانه قلی زاده اورنگ صفحه 101
  تجلی محوریت انسان در معماری، در ابنیه مختلف صور متفاوتی به خود می گیرد. بنای مسجد به عنوان محل عبادت با خدا، جایگاه انسان را در این محوریت تشدید نموده و نمودگاه وجوه وجودی او است. به همین منظور پارامتر «نور» به عنوان اساس وجود خدا و انسان که بر پایه دیدگاه اشراقی استوار است؛ به عنوان متغیر این پژوهش انتخاب گردیده و پس از مطالعه ادبیات موضوع با رویکرد کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی، ضرورت و جایگاه آن در بنای مسجد مورد پژوهش قرار گرفته است. پس از واکاوی ابعاد نور و جنبه های آن در وجود انسان، سه نقش عمده برای آن بدست آمد که به نظر، مهم ترین کارکردهای معنایی نور در فضای عبادی هستند. به نظر محقق و پس از مطالعه میدانی نمونه مساجد در شهر تبریز و نیز اخذ نظر متخصصین معمار، هریک از این مفاهیم با نمودهای عینی، قابل نیل در کالبد مسجد می باشند که به همین منظور عینیت مورد نظر محقق، به عنوان اصل در نظر گرفته شده و میزان ادراک مفاهیم مدنظر، مورد سوال واقع گردیده است. این پژوهش از میان متغیرهای کیفی، روحانیت و قداست، هدایت و طی مراتب و تجلی حق و عروج را به عنوان مفاهیم و نقش های موثر نور و در مقام فاکتورهای کمی معادل، جهت نورگیر، ابعاد آن، تعداد آن ها، ارتفاع آن از سطح زمین و رنگ پوشش نورگیر را به عنوان متغیرهای مستقل در ارزیابی مفاهیم وابسته انتخاب نموده است. به نظر می رسد چنانچه بتوان بازشوها را با رعایت مشخصات کالبدی خاص همچون ارتفاع بالاتر از افق دید، قرارگیری در جبهه جنوبی، اندازه های کوچک و در مقابل تعدد آن ها و... در بدنه مساجد طراحی نمود؛ نیل به مفاهیم عرفانی نور سهل تر خواهد بود. نتایج پژوهش این فرضیه را اثبات نموده و نشان می دهد کاربر مسجد نیز تجلی مفاهیم مذکور را در صورت رعایت این الگوها، قوی تر و محکم تر حس می نماید.
  کلیدواژگان: انسان مسلمان، نور، مسجد، تجلی، تبریز
 • ملیحه باباخانی، اسفندیار زبردست، محمدسعید ایزدی صفحه 115
  تجارب نوسازی شهری اغلب حاکی از آن است که علی رغم بهبود در وضعیت اقتصادی و کالبدی بافت های ناکارآمد شهر، مشکلات اجتماعی از قبیل تخریب شبکه های اجتماعی موجود، اخراج گروه های آسیب پذیر وبه عبارتی نارضایتی ساکنان را همراه داشته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که چگونه و با بکارگیری چه اصولی در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری می توان رضایتمندی ساکنان را ارتقاء داد و در نهایت مانع از بروز مشکلات در این نواحی شد. مقاله حاضر با تکیه بر روش تحقیق توصیفی،ابتدا به شرح مفاهیم رضایتمندی سکونتی و مسائل بافت های ناکارآمد پرداخته و سپس با استنباط استقرایی، اصولی که می تواند نتیجه نوسازی بافت های ناکارآمد را در راستای ارتقاء رضایتمندی سکونتی قرار دهد، تبیین و تشریح نموده است.
  در این میان «جامع نگری» به عنوان یکی از اصول مهم در نوسازی بافت های ناکارآمد معرفی شده که به موجب ایجاد نگاهی یکپارچه به مسائل، از تمرکز صرف به بخشی از مشکلات جلوگیری کرده است و در نهایت پاسخگویی به تمام ابعاد ناکارآمدی را موجب می شود. از سوی دیگر «توسعه اجتماع مبنا» موجب می شود تا با حضور ساکنان در تمام فرآیند نوسازی، ضمن بهره مندی از دارایی های جامعه محلی و سرمایه های اجتماعی، اقدامات نوسازی با دیدگاه های ساکنان نزدیک شده و در نهایت رضایتمندی آنها حاصل شود. به عبارت دیگر دو اصل جامع نگری و توسعه اجتماع مبنا از اصول مهم در نوسازی بافت های ناکارآمد می باشند که اگر سرلوحه اقدامات نوسازی شهری قرار بگیرند می توان انتظار رضایتمندی ساکنان را از نتایج آن داشت.
  کلیدواژگان: رضایتمندی سکونتی، نواحی ناکارآمد شهری، نوسازی پایدار شهری، توسعه اجتماع مبنا، جامع نگری
 • عبدالحمید قنبران، حمیدرضا چمن آرا صفحه 129
  ورودی شهرها از مهم ترین فضاهای شهر بوده که بااتصال محیط بیرونی و ساختار اصلی شهر، می تواند نقش سازنده ای در ارتقاء و تقویت جایگاه ورودی ها و سایر عناصر مرتبط با آن داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی مهم ترین مولفه های عملکردی موثر بر تامین و تقویت پیوند فضای شهر با محیط و مبادی ورودی شهرها می پردازد. روش تحقیق بکار رفته شده در این تحقیق پیمایشی بوده و داده های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان 200 نفر از شهروندان و مسافرین 18 سال بهبالای وردی های پنج گانه شهر دزفول توزیع گردیده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی منظم بوده است. در تحلیل آماری از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن، آزمون کیزرمایر و بارتلت وتحلیل عاملی استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمونهای مورداستفاده نشان می دهد که با به کارگیری مولفه های طراحی شهری می توان بین فضای داخلی شهر و فضاهای ورودی آن پیوند مناسب برقرار نمود. همچنین مهم ترین مولفه های عملکردی موثر بر ارتقاء مبادی ورودی شهرها به ترتیب بیشترین وزن عبارتند از: دسترسی مناسب، خوانایی، نفوذپذیری، انعطاف پذیری، تبدیل پذیری، هدایت کنندگی، امنیت و پذیرندگی.
  کلیدواژگان: مبادی ورودی شهرها، دسترسی، خوانایی، نفوذپذیری، امنیت، دزفول، معیار های عملکردی
|
 • Page 5
  The aim of this study is to prepare a proposed algorithm for computer simulation and determine the proper angle of dynamic exterior shades during the day. The control of the dynamic shade is based on internal temperature. By repeating internal temperature calculations in each time phase, The algorithm compares the results with the defined criterion temperature, and chooses the optimal result. Numerical finite difference is the method used for thermal building’s calculations. In the construction of the zone numerous nodes are placed through each fabric component and the heat balance equation for each node is discrete by Crank-Nicolson method. In order to analyze the performance of the dynamic shade, the obtained results have been compared with the fixed and no shade modes. 21 degrees Celsius was determined as comfort temperature and criteria temperature in the first analysis for controlling the dynamic shade. According to the results obtained from the first analysis, with the goal of receiving more solar radiation and improving the performance of the shade, 23 degrees Celsius was determined as control temperature in the second analysis. Based on the calculations done for a building with south transparent glazing in Tehran, the amount of thermal load for the month of December , for dynamic shade mode with control temperature of 23 degrees Celsius is 33 percent lower than the fixed shade mode. On the other hand, the maximum difference between internal and comfort temperature for dynamic and fixed shade mode is in order 2 and 4 degrees, thus the dynamic shade provides a better comfort condition and lower internal temperature fluctuation.
  Keywords: Solar radiation, Control Algorithm, Dynamic shade, Computer simulation
 • Page 19
  Social interactions are among necessary components of models which are defined based on human kind needs; lack of appropriate focusing on this issue and neglecting its psychological consequences has faced people’s personal and social lives with certain problems. Effective Open and semi open areas in residential complexes which are grounds for active and dynamic social interactions are among those parameters that have not received enough attention in designs. District 22 of Tehran municipality due to its specific characteristics such as good access to parks, lakes, waterfalls and other newly built tourist attractions and its specific geographic location in Tehran is among the areas that highest level of mass construction is expected, in near future. This paper attempts to identify the factors that improve social interactions in the open and semi-open areas of residential complexes which are located in district 22 of Tehran municipality; moreover, it is aimed to alter residents from inactive consumers to active participants. To fulfill the purpose of the research, the effective parameters on improvement of social interactions are identified and coded; in addition, with aid ofground theory methodology and Shanon entropy, interplay and impact of these parameters on each other and on improvement of social interactions is studied along with their level of importance and with acceptable approximation it is shown that all of the under study parameters are pivotal and should be used in design considerations; finally, based on the results, suggestions are provided to improve social interactions in complexes that will be built in this area in future.
  Keywords: residential complexes, effectiveopen, semi open areas, social interactions, ground theory, Shanon entropy, District 22 of Tehran municipality
 • Page 29
  Recreating the field as a public space can be of particular importance.social, cultural, etc. Provides access. Hypothesis and research questions can be leading this issue that has been created or recreate the extent of user satisfaction with the space has been able to improve the quality of space? The aim of this study user satisfaction space of urban renewal, public space is centered Monirieh field. The dominant approach in this study is a survey using a questionnaire. Moreover, in order to strengthen the foundations of theoretical and accuracy in data collection techniques to study the documents, is used. The validity of the method to test the validity and reliability of Cronbach's alpha was used. On the other hand, in addition to area residents, receive large numbers of people from the outside range. The results of the analysis show that, in general, about 43% percent of the independent variables on the dependent variable explained. The permeability of 43%, personal perception as much as 32% percent, Ghana 30% percent, diversity of 22%, readability by 21% percent, prosperity and the extent of 15% percent and 14% percent impact visual requirements Have had. The results show that users of the space created by high and very high ratios are satisfied. User comments space than variable Ghana to study showed that increasing the richness, satisfaction of users of the space will be reduced, with increased user satisfaction variables control of public space recreation field will Monirieh Tehran.
  Keywords: Recreation, field Monirieh, user satisfactionspace, urban plaza, public space
 • Page 41
  The present research emphasizes on the importance of educational spaces, their role in increasing the creativity and learning ability of students as the capitals of a country, also on searching for patterns to improve the current conditions of schools and to create a desirable educational space with consideration of the needs and opinions of students as the main users of such spaces. To achieve these goals and to find an answer to questions regarding how students imagine an ideal school along with the role and possibility of collaboration between educational space designers and students as their users in addition to the possibility to adjust the opinions of the two groups (designers and students) while designing a school, five girls’ elementary schools in Bandar Anzali were studied using descriptive-survey method. Opinions related to an ideal school were obtained as paintings and texts describing such a school. In all, 208 paintings were received and collected information was analyzed and encoded using MAXQDA software. Results showed that students were not satisfied with current school conditions; they needed to spend more time outside classrooms and that a special attention had to be paid to the relationship between nature and architectural spaces. Based on these findings and adjusting them to children’s opinions, the researchers tried to create an environment as wished, so that by respecting the desires of the users of the said spaces, the quality of educational environments could be improved. The innovation of adjusting novel points of view and opinions on designing an ideal school to what students imagine such a school would be is an ideal. Thus, the authors of this chapter have presented some common views.
  Keywords: Ideal School, Desirable Space, Education, Imagination, Painting
 • Page 59
  Social interaction and socialization in urban spacedue to the interaction between the formal, semantic and functional human environment, one of the first steps towards understanding by citizens is a pleasant space.Its importancelies in the urban spaceofthe city as a whole and the possibility of a clear text reading and reading this text provides. Social interactions in urban space is the mirror of the intangible aspects of civic life through a system of signs and occurrence of possible manifestations of foreign and provides a positive or negative assessment. Why various activities in the urban area by population do, is considered part of their culture. This study aims to assess the effectiveness of initiatives to promote social interaction and socialization is carried out in the urban area. The research community and the people of experts, set up, which based on the response to the questionnaire, subjects randomly, and experts were selected by cluster sampling. In order to analyze the data according to the results of the SWOT, the technique of analytic hierarchy process (AHP) and the application form EXPERT CHOICE, is used. The results showed that components such as walk, non-verbal communication and interaction space; components affecting social interaction and socialization to promotethe cause of urban space. Access to scientific and practical components in the design of urban space, using indicators such as vitality, the possibility of interactions between people, private and public space and enrich the experiences of citizens is concerned.
  Keywords: Social Interaction, Socialization, Urban Space, Kermanshah Modares Street
 • Page 67
  In this paper, two new methods in drawing girih are presented. Prevalent methods of drawing girih include traditional and Hankin methods which are not parametric. This limitation causes complication and time consuming in drawing girih. For removing this limitation, our suggested methods are parametric. Because the probability of damaging border of a geometric ornament in traditional buildings is more than that of its center, in the process of restoration with drawing girih from its center and defining lines parametrically based on the length of aperture, other border part of girih can be drawn, which this opportunity exists in our suggested parametric methods. In this work, the main question is that whether two methods can reach suggestion to drawing girih which apply in the restoration. The results show that it can be reached and the complication of girih drawing is reduced. The goal of this research is finding new methods for drawing girih. Methodology of this research is based on gathering information, analyzing data and investigating mathematical equation. The conclusion of this paper is finding two new methods for drawing girih on the flat and round surface which may be applied in restoration of girih. The comparison between suggested methods and prevalent methods shows that our methods reduce complication of calculation such that in the second method, user can draw girih by using number of sides of shames and length of aperture. Comparison between the two new methods shows that the first suggested method provides the possibility of editing with moving contact point from midpoint of polygon sides to other position or with converting midpoint to two point on the polygon sides. This feature does not exist in the second method.
  Keywords: Drawing Girih, Grasshopper Plugin, Hankin Infrastructure, Visual Programming
 • Page 85
  However there are many challenges for tall buildings, but today’s societies -each of them in their own ways- host the tall buildings in their urban and outside urban spaces.
  This paper is based on parts of architecture PHD thesis research, reviews of 80 different articles related to tall buildings, and the judges of Council on Tall Buildings and Urban Habitat opinions about assessing these type of buildings. At first the infuencial and important approaches related to designing and constructing the tall buildings were introduced by selecting the case study method and content analysis. Then by selecting and introducing the research areas including tall buildings selected by the mentioned council between 1990 to 2013, the data were collected, assessed, analyzed, and ranked. Finally the relative influences of each approach on forming the tall building were identified. Twelve approaches were categorized into three section based on size and effect.
  Keywords: tall building, approach, unique design, innovation, tall building morphology
 • Page 101
  Different human –centered architectures are emerged. Mosque is a place for worship, we worship Allah in mosque , the sacred place. Light emersion is a variable discussed in this paper through descriptive analytic as well as quality approach, because light is a necessity in mosque. Light and various aspects of man are analyzed ; three main functions are considered and the most important function is semantic application of light in a worship space like mosque. According to the researcher and after study about sample of mosques in tabriz and getting the comments of architects, every visual concept is realized in mosque , comprehension rate of the concepts has gone under question. Some quality variables such as spirituality and holiness , guidance , emersion of Allah , as well as ascent are concepts of effective light function; also , some quantity factors such as direction of skylight , dimension, quantity , elevation , color of skylight coating are chosen as dependent variables. It seems that specific skeletal features such as higher altitudes from the horizon , southward placement and smaller size louvers and shutters are developed for easy access to light for easy access to light in a gnostic space such as mosque. According to the investigation , the hypothesis is that user of mosque feels and comprehends more better the mentioned concepts through observance of the mentioned patterns.
  Keywords: Muslim, light, mosque, emersion, tabriz
 • Page 115
  Renewalexperiencesinmost casesindicatesthatdespite improvement in economic and physical conditions in deteriorated urban areas, have causedsocial problemssuch as destruction of social networks, expulsion of vulnerable groups and residentsdissatisfaction.
  The main questionof thisresearch iswhichprinciples in renewal can be led to improving resident's satisfactionin deteriorated urban areas. This study is done based on identification methodology and concept residential satisfaction and problems in deteriorated urban areas have been studied. Then principles thatcan result to improving residential satisfaction indicate withdeductive reasoningmethod.
  Holistic view isthe most important principle in urban renewal for creating an integrated view to the issues and finally, responding to all aspects of the causes to inefficiency. On the other hand, community-based development principle causes the residents involvement in renewal process. Using assets ofthe communityandsocialcapital cause to close resident's viewswith renewal actions and thiswould result to residential satisfactionfrom renewal actions. In other words holistic view and community-based developmentare important principles in urban renewal that if imply in renewal actions canbe expectedresident's satisfaction.
  Keywords: Housing Satisfaction, Deteriorated Urban Area, Renewal, Sustainable Urban Renewal, Community, Based Development, Holistic View
 • Page 129
  City entrance is among the most significant city spaces that can have a constructive role in promoting and reinforcing the position of entrances and other elements relating to it, by connecting the outer environment with the main city structure. The present research seeks to study and evaluate the most important performance components affecting the provision and reinforcement of the link between city space and the environment and points of entry of cities. This study uses survey research method and the required data are gathered through the distribution of a questionnaire as the instrument among 200 citizens and passengers above 18 years in the quintuple entrances of Dezfoul city. The sampling method of this research is systematic random sampling. Pearsonand Spearmancorrelation coefficient, KMO and Bartlett's test and Factor Analysis are used in the statistical analysis. The reliability of the questionnaire is calculated using Cronbach's alpha. The results of the used tests reveal that by implementing city design components, an appropriate link can be created between inner city space and its entry spaces. Moreover, the most significant performance components influencing the promotion of the points of entry of cities in descending order of importance include good accessibility, readability, permeability, flexibility, transformability, conductivity, security and receptivity.
  Keywords: points of entry of cities, accessibility, readability, permeability, security, performance characteristics