فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 53، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید سبحانی، وحید مظلوم *، عمیدالدین خطیبی عقدا، ابالفضل شکیبایی صفحات 4-12
  مقدمه
  یکی از گروه های شغلی که در معرض اختلالات عضلانی - اسکلتی ناشی از کار هستند، کارکنان پروازی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی و ارزیابی برخی عوامل آمادگی جسمانی در کارکنان پروازی انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 66 نفر (سن 1/7±1/36 سال) از کارکنان پروازی پایگاه هوایی مهرآباد به صورت تصادفی انجام گرفت. از پرسشنامه نوردیک جهت بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی استفاده شد. جهت بررسی استقامت عضلات اکستنسور ستون فقرات، عضلات فلکسور قدامی تنه، قدرت عضلات مرکزی و تعادل پویا به ترتیب آزمون های بیرینگ-سورنسن، آزمون سنجش استقامت عضلات فلکسور قدامی تنه، دستگاه بیوفیدبک فشاری و آزمون تعادلی Y مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی در میان آزمودنی ها به ترتیب در نواحی کمر (2/24%)، زانوها (1/18%) و گردن (6/13) بود. ارتباط معنادار و منفی بین عمده شاخص های تعادل پویا و نمرات آزمون های استقامت عضلات اکستنسور ستون فقرات، فلکسور قدامی تنه و قدرت عضلات مرکزی وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از شیوع بالای اختلالات عضلانی - اسکلتی در ستون فقرات کمری و گردنی و همچنین زانوها در مقایسه با دیگر نواحی بدن و همین طور پایین بودن استقامت عضلات ستون فقرات و تنه و قدرت عضلات مرکزی می باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات عضلانی، اسکلتی، طب هوا، فضا، استقامت عضلانی
 • جعفر انیسی، شیرزاد بابایی *، معصومه بارانی، هادی محمدلو، فائزه ابراهیمی صفحات 13-18
  مقدمه
  در محیط های نظامی استفاده از ابزارهایی برای تشخیص میزان سلامت روانی کارکنان باعث تشخیص صحیح و به موقع اختلالات در جهت ارتقای سلامت روانی آنها می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی چک لیست نشانه های اختلالات روانی در کارکنان یک واحد نظامی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 1430 نفر از کارکنان یک واحد نظامی به صورت تصادفی و با توجه به متغیرهایی مانند جنس، سن، تحصیلات، سابقه کار و سابقه بیماری های اعصاب و روان بررسی شدند. ابزار مطالعه چک لیست نشانه های اختلالات روانی و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI) بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ بالائی را هم برای زیرمقیاس های آزمون (75/0 تا 92/0) و هم برای شاخص کلی علائم مرضی (GSI) (98/0) نشان داد و ضرایب همبستگی زیرمقیاس های آزمون SCL-90-R با زیرمقیاس های پرسشنامه MMPI از نظر آماری معنادار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  آزمون های روانشناختی به خصوص در عرصه نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به تایید روائی و اعتبار SCL-90-R در کارکنان نظامی، می توان از این ابزار در برنامه ریزی بهداشت روان کارکنان واحد نظامی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آزمون های روانشناختی، کارکنان نظامی، بهداشت روان، پرسشنامه
 • زهراسادات حسینی *، الهام فریبرزی صفحات 19-24
  مقدمه
  خودکشی پدیده ای چند وجهی است که عوامل متعدد روان شناختی، جامعه شناختی و فرهنگی در بروز آن نقش دارند. یکی از این عوامل، هویت است که دارای اهمیت ویژه ای در دوران نوجوانی و جوانی می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ابعاد هویت با افکار خودکشی در سربازان ارتش در مشهد و تعیین نقش پیش بینی کنندگی آن در این زمینه انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بوده که در سال 1394 بر روی 361 سرباز به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در شهر مشهد انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل مقیاس افکار خودکشی بک و پرسشنامه ابعاد هویت چیک و همکاران بود. جهت تحلیل داده های آماری از ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق، حاکی از آن بود که علی رغم رابطه منفی هر چهار بعد هویت یعنی ابعاد هویت شخصی، اجتماعی، جمعی و ارتباطی، تنها دو بعد هویت اجتماعی و ارتباطی دارای رابطه معنادار با افکار خودکشی بودند. به علاوه، نتایج نشان دادند که هویت اجتماعی به تنهایی قادر است به طور معناداری افکار خودکشی را پیش بینی کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد در این راستا بتوان با آموزش خانواده ها و افراد، اقدامی در جهت کاهش افکار خودکشی برداشت.
  کلیدواژگان: هویت، افکار خودکشی، سرباز، نظامی
 • زهرا فارسی، عفت آفاقی * صفحات 25-32
  مقدمه
  فرسودگی شغلی یکی از مشکلات قابل توجه در کارکنان سازمان های بهداشت و درمان به ویژه پرستاران است که منجر به افزایش خطاهای بالینی، نارضایتی بیمار، ترک حرفه و پیامدهای منفی می شود و نهایتا کمبود نیروی انسانی را به دنبال دارد. با توجه به ماهیت حرفه پرستاری و نقش کلیدی آن در مراقبت مددجویان، برآن شدیم تا در این مطالعه به بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب آجا در شهر تهران بپردازیم.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی)، تعداد 322 پرستار شاغل در بیمارستان های تابعه آجا در شهر تهران در سال 92-1391 به روش تصادفی چند مرحله ای وارد مطالعه شدند و از نظر فرسودگی شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از ویرایش فارسی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد. سپس، داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. 05/0>p به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  آزمون های آماری نشان دادند که بین برخی ابعاد فرسودگی شغلی با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، تاهل، تعداد فرزندان، بیمارستان محل اشتغال، اشتغال در حرفه پرستاری در مراکز دیگر، ترک محل کار، غیبت کاری، نوبت کاری، میزان رضایت از نوبت های کاری، داشتن شغل دوم پرستاران ارتباط آماری معناداری وجود داشت (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه در خصوص رابطه معنی دار ابعاد فرسودگی شغلی با بیشتر ویژگی های جمعیت شناختی و عوامل تاثیرگذار برآن، پیشنهاد می شود راهکارهای مناسبی در زمینه چینش نیروها و تدوین برنامه های راهبردی در جهت کاهش فرسودگی شغلی اتخاذ گردد تا به دنبال آن کارآیی نظام سلامت افزایش یابد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرستار، بیمارستان، عوامل جمعیت شناختی
 • هیوا عبدالملکی، پرستو پورعلی *، محمد سهرابی صفحات 33-42
  مقدمه
  روش تولید زیستی نانو ذرات به علت عدم نیاز به مصرف انرژی و خطر کم مورد توجه واقع شده است. در مطالعه حاضر تولید نانو ذرات نقره به وسیله دو گونه گلسنگ «اوسنئا آرتیکولاتا» و «رامالینای سیننسیس» و همچنین اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات تولید شده مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  جهت تولید نانو ذرات نقره، عصاره آبی هر یک از گلسنگ ها تهیه و با محلول نیترات نقره در غلظت نهایی 1 میلی مولار مجاور شد. تولید نانوذرات به وسیله روش های اسپکتروفتومتری، پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی خواص ضد باکتریایی از روش ایجاد چاهک در آگار علیه باکتری های اشریشیا کلی، سودوموناس آئروژینوزا، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوک اورئوس استفاده شد.
  یافته ها
  نانوذرات تولیدی به وسیله هر دو گونه گلسنگ دارای بیشینه جذب در طول موج های 450 و 480 نانومتر بودند. حضور نانو ذرات نقره به وسیله روش پراش پرتوی ایکس تایید شد. اندازه نانوذرات نقره تولید شده توسط گلسنگ اوسنئا آرتیکولاتا در حدود 10 الی 50 نانومترو نانوذرات تولید شده به وسیله گلسنگ رامالینای سیننسیس 50 الی 80 نانومتر بود. آزمون ضدباکتریایی نشان داد نانوذرات تولید شده بر روی هر چهار باکتری اثر مهاری مناسبی را نشان می دهند.
  بحث و نتیجه گیری
  گلسنگ ها به علت فراوانی، رشد سریع و سازگاری با محیط زیست می توانند گزینه مناسبی جهت تولید نانوذرات نقره باشند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات تولیدی اثرات ضد باکتریایی مناسبی را از خود نشان می دهند و می توان از این نانوذرات در صنایع مختلف استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تولید زیستی، نانوذرات نقره، گلسنگ، عوامل ضد باکتریایی
 • حسین ابراهیمی، سجاد احمدی زاد *، حسن متین همایی، محسن جاویدی صفحات 43-51
  مقدمه
  تمرین مقاومتی، در جهت بهتر شدن آمادگی بدنی و افزایش سلامت جسمانی در افراد بزرگ سال پیشنهاد شده است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پاسخ فشارخون و ضربان قلب به پروتکل ها و حرکات مختلف فعالیت مقاومتی بود.
  روش بررسی
  12 مرد سالم (با میانگین سن 2/2AWT IMAGE2/25 سال) سه پروتکل فعالیت مقاومتی شامل قدرتی (3 نوبت 4 الی 5 تکراری با 85% 1RM)، هایپرتروفی (3 نوبت 10 تکراری با 70% 1RM) و قدرتی- استقامتی (3 نوبت 15 تکراری با 55% 1RM) را در سه جلسه مجزا اجرا کردند. فشارخون و ضربان قلب قبل و بلافاصله پس از فعالیت در هر سه جلسه و در پروتکل هایپرتروفی بعد از هر حرکت اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس دوطرفه مکرر تحلیل شدند.
  یافته ها
  آنالیز آماری داده ها نشان داد که اگرچه فشارخون سیستولی پس از سه نوع فعالیت مقاومتی افزایش معنی داری داشت (001/0=p)، اما بین سه نوع پروتکل تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بااین حال، ضربان قلب هم در پاسخ به سه فعالیت مقاومتی به طور معنی داری افزایش یافت و بین اثر پروتکل های فعالیت مقاومتی بر ضربان قلب هم تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0p<). با مراجعه به آزمون تعقیبی مشاهده شد که افزایش ضربان قلب در پروتکل قدرتی کمتر از دو پروتکل دیگر بود. مقایسه نتایج فشارخون و ضربان قلب بعد از حرکات مختلف در پروتکل هایپرتروفی نشان داد حرکات مختلف با وزنه میزان فشارخون و ضربان قلب را به طور متفاوتی تغییر می دهند (05/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود فعالیت مقاومتی از نوع قدرتی با استراحت طولانی تر بین نوبت ها و حرکات، ضربان قلب را کمتر از پروتکل های هایپرتروفی و استقامتی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: فشار خون، ضربان قلب، فعالیت مقاومتی، هایپرتروفی
 • مصطفی شهابی نژاد، بایرام نجاتی زرنقی، روح الله زابلی *، امید خلیلی فر صفحات 52-57
  مقدمه
  بیمارستان های نظامی به دلیل بعد امنیتی خاص نقش دو چندانی را در زمان بحران ایفا می کنند. این پژوهش با هدف سنجش مهارت بالینی پرستاران در بحران در بیمارستان های نظامی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت توصیفی مقطعی در سال 1393 در بیمارستان های نظامی کرمان انجام شد. جامعه مورد مطالعه پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های مذکور بود. انتخاب نمونه ها به روش خوشه ایو تصادفی انجام شد و تعداد 170 نفر از پرستاران وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS و استفاده از روش های آماری توصیفی، من ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج مهارت های بالینی پرستاران جهت ارائه خدمات در زمان بحران در مجموع بر اساس معیار ارزش گذاری شده، در سطح متوسطی می باشد (72/14±78/83). 70/17% پرستاران از سطح مهارت خوب، 13/51% از سطح مهارت متوسط و17/31% از سطح مهارت ضعیف برخوردار بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد که پرستاران مورد مطالعه از مهارت بالینی متوسطی در حوزه بحران برخوردارند و نیازمند آموزش مضاعف مهارت های لازم در شرایط بحران می باشند.
  کلیدواژگان: طب بحران، مهارت بالینی، پرستاران، بیمارستان نظامی
 • فاطمه رحمتی، ایمان لطفیان *، مرتضی حقیقی صفحات 58-60
|
 • V. Sobhani, V. Mazloum *, A. Khatibiaghda, A. Shakibaie Pages 4-12
  Background
  Poor physical fitness and subsequent musculoskeletal disorders are the major reasons for absence from work and decrease in occupational quality among flight staff. Therefore¡ the purpose of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders and assessment of some physical fitness factors in flight staff.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 66 randomly selected individuals (Age: 36.1±7.1 years) of the flight staff of Mehrabad aerial station. Nordic questionnaire was utilized to evaluate the prevalence of musculoskeletal disorders. However; Biering-Sorensen test¡ a defined test for assessment of trunk flexor muscles endurance¡ Pressure-Biofeedback unit¡ and Y balance test were used to assess the endurance of spinal extensor and trunk flexor muscles¡ core muscles strength¡ and dynamic balance¡ respectively.
  Results
  The most prevalent musculoskeletal disorders among subjects were as the followings: lumbar spine (24.2%)¡ knees (18.1%)¡ and cervical spine (13.6%). A negative and significant correlation was found between most dynamic balance factors and spinal and trunk muscle endurance and core muscles strength.
  Conclusion
  It can be concluded that there is a high prevalence of musculoskeletal disorders in the lumbar spine¡ knees¡ and the cervical spine compared to the other areas of the body. Furthermore¡ low endurance and strength was observed for spinal¡ trunk¡ and core muscles.
  Keywords: Musculoskeletal Diseases, Aerospace Medicine, Muscle Strength
 • J. Anisi, Sh Babaei *, M. Barani, H. Mohammadlo, F. Ebrahimi Pages 13-18
  Background
  In order to promote the mental health of military personnel, it is essential to use devices to diagnose mental disorders at correct time. This study was conducted among the staff of a military unit to determine psychometric properties by Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R).
  Materials And Methods
  The present study is a descriptive-correlative research. A sample of 1430 personnel of a military unit were randomly selected and then were studied according to factors such as sex, age, education, work experience, and family history of psychiatric disorders. The survey tools were SCL-90-R and Minnesota Multiphase Personality Inventory (MMPI).
  Results
  There was a high range of Cronbach’s alpha coefficient for test subscales (0.75 to 0.92). Also, this coefficient for Global Symptoms Index (GSI) was equal to 0.98. The correlation coefficients of SCL-90-R subscales were statistically significant with MMPI ones.
  Conclusion
  Psychological tests, especially in the field of military forces have a great importance. Given the validity of SCL-90-R in military personnel, it can be used in the mental health planning of military staff.
  Keywords: Psychological Tests, Military Personnel, Mental Health, Questionnaire
 • Z. Hosseini*, E. Fariborzi Pages 19-24
  Background
  Suicide is a multi-faceted phenomenon which its incidence is affected by psychological, sociological, and cultural factors. One of these factors is identity which plays an important role in teenagers and young adults. This study aims to investigate the relationship between aspects of identity with suicidal thoughts and its predictive role in the army soldiers in Mashhad.
  Materials And Methods
  The study was a descriptive correlation study which was conducted on 361 soldiers selected by multi-stage cluster sampling in the city of Mashhad, in 2015. The instruments of this study were revised Cheek’s Aspects of Identity Questionnaire and the Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI). The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
  Results
  Although there were negative relationships between suicidal thoughts and all four aspects of identity (personal, social, collective and relational), only social and relational aspects were significant. In addition, results showed that social identity alone was able to predict suicidal thoughts, significantly.
  Conclusion
  It seems that suicidal thoughts can be reduced with training the individuals and their families.
  Keywords: Identification, Suicidal Ideation, Soldier, Military
 • Z. Farsi, E. Afaghi* Pages 25-32
  Background
  Job burnout is a significant problem in the staff of health organizations, particularly nurses, and leads to more clinical errors, patient's dissatisfaction, job leave, and negative outcomes which will eventually lead to lack of human force. Given the nature of nursing and its key role in looking after patients, this study aims to investigate the relationship between job burnout and some demographic characteristics of nurses working in AJA hospitals in Tehran.
  Materials And Methods
  In a cross-sectional study (descriptive-analytical study), 322 nurses working in AJA hospitals in Tehran in 2012-2013 were recruited using multi-stage random sampling method. Persian version of Maslach burnout inventory that reliability and validity was confirmed was used for data collection. Then, data were analyzed using SPSS19 using descriptive and analytical statistics. A p
  Results
  According to statistical tests, there was a significant statistical relationship between some dimensions of job burnout and gender, education, marital status, number of children, hospital location, employment in other places, job leave, absenteeism, working shifts, satisfaction from working shifts, and second job of nurses (p
  Conclusion
  Given the findings of the present study, regarding to the significant relationship between dimensions of job burnout with most demographic characteristics and influencing factors on it, it is recommended to adopt proper strategies with respect to staffing and development of strategic plans. It can reduce job burnout and consequently increase efficiency of health system.
  Keywords: Professional Burnout, Nurse, Hospital, Demographic Factors
 • H. Abdolmaleki, P. Purali *, M. Sohrabi Pages 33-42
  Background
  Nowadays, biosynthesis of nanoparticles is considered because of its low energy requirements and risk. In present study, silver nanoparticles produced by two species of lichens “Usnea articulata” and “Ramalina sinensis”. Furthermore, the antibacterial effects of nanoparticles were studied.
  Materials And Methods
  To produce silver nanoparticles, lichens aqueous extract was placed in the vicinity of 1mmol of the silver nitrate solution. The production of nanoparticles was studied by spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), and transmission electron microscopy (TEM). The antibacterial effect of the produced silver nanoparticles was investigated by agar well diffusion method against Escherichia coli¡ Pseudomonas aeruginosa¡ Bacillus subtilis, and Staphylococcus aureus.
  Results
  The biosynthesized nanoparticles by two types of lichens had a maximum absorption at the wavelengths of 450 and 480 nm. Also, the presence of silver nanoparticles was confirmed by XRD method. The size of silver nanoparticles produced by Usnea articulata was about 10 to 50 nm and the nanoparticles produced by Ramalina sinensis around was 50 to 80 nm. The antibacterial test of the nanoparticles showed a good inhibitory effect against all four bacteria.
  Conclusion
  Lichens can be a good choice to produce silver nanoparticles, due to the abundance, fast growth, and environmental sustainability. The results of present study showed that biosynthesized silver nanoparticles had an effective inhibitory activity against bacteria. Therefore, these nanoparticles can be used in various industries.
  Keywords: Biological Products, Nanoparticles, Lichen, Anti Bacterial Agents
 • H. Ebrahimi, S. Ahmadizad *, H. Homaei, M. Javidi Pages 43-51
  Background
  Resistance training is suggested for adults in order to improve physical fitness and overall health. The aim of present study was to compare the responses of blood pressure and heart rate to various protocols and different movements of resistance exercise.
  Materials And Methods
  A sample of 12 healthy males (age: 25.2 ± 2.2 years) performed three resistance exercise protocols including maximal strength (three sets of five repetition at 85% of 1-RM), hypertrophy (three sets of 10 repetition at 70% of 1-RM), and strength-endurance (three sets of 15 repetition at 55% of 1-RM) in three separate sessions. Blood pressure and heart rate were measured before and immediately after resistance exercise in all sessions, and after each movement in hypertrophy protocol. Data were analyzed by using repeated measures of analysis of variance (ANOVA).
  Results
  Although the systolic blood pressure increased significantly after the three resistance exercise trails (p=0.001), no significant differences were observed among the three protocols. However, heart rate increased significantly in response to the three resistance exercise trials; and also significant differences were observed among the three protocols (p
  Conclusion
  Based on the findings of present study, it can be concluded that the strength exercise protocol with higher periods of rest between sets and movements increase heart rate less than the hypertrophy and endurance-strength protocols.
  Keywords: Blood Pressure, Heart Rate, Resistance Training, Hypertrophy
 • M. Shahabi Nejad, B. Nejati Zarnaqi, R. Zaboli*, O. Khalilifar Pages 52-57
  Background
  A military hospital plays a significant role during the crisis because of the specific security aspects. This study aimed to assess the clinical skills of nurses in crisis handling in military hospitals.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in November 2014 in military hospitals of Kerman city. The study involved the nurses and paramedics population at work in these hospitals. Totally, 170 nurses were included by random clustered sampling method. The self-structured questionnaire was used to collect the data. The analysis of data were done by descriptive statistics, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests using SPSS software
  Results
  The study showed that the clinical skills of nurses to provide services in times of crisis on the criteria valued at moderate level (83.78 ± 14.72). The skill levels were good, moderate, and low in 17.70%, 51.13%, and 31.17% of nurses, respectively.
  Conclusion
  The results revealed that our study population had moderate clinical skills in crisis and they require additional training and necessary skills in crisis situations.
  Keywords: Disaster Medicine, Clinical Skill, Nurses, Military Hospital
 • F. Rahmati, I. Lotfian *, M. Haqiqi Pages 58-60