فهرست مطالب

سواد سلامت - پیاپی 1 (بهار 1395)
 • پیاپی 1 (بهار 1395)
 • 66 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/02/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نوشین پیمان، منیره عبدالهی صفحه 5
  زمینه و هدف
  سواد سلامت ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیری های سلامتی می باشد. خودکارآمدی یک پیشگویی کننده برای رفتارهای بهداشتی از جمله فعالیت جسمی است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین سواد سلامت وخودکارآمدی فعالیت جسمی به خصوص در میان زنان پس از زایمان که در معرض خطر زندگی کم تحرک هستند، می باشد
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 120 مادر با کودک زیر سه ماه در سن 20 تا 35 سال به صورت تصادفی از مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد گردآوری بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  بیش از 70 درصد از شرکت کنندگان از سواد سلامت مرزی و ناکافی برخوردار بودند. ارتباط معنی داری بین سطح سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی با سن (0/001 p<)، سطح تحصیلات (0/001 p<) و وضعیت شیردهی (0/001 p<) وجود داشت. زنان با سواد سلامت کافی به طور معنی داری خودکارآمدی فعالیت جسمی بالاتری داشتند(0/001 p<).
  نتیجه گیری
  به منظور ارتقای سواد سلامت و به تبع آن خودکارآمدی فعالیت جسمی جهت بهبود مدیریت وزن پس از زایمان و پیامدهای بهداشتی آن باید استراتژی ها ی موثر توسعه یابد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، خودکارآمدی، فعالیت جسمی، زنان پس از زایمان
 • مهناز صلحی، هانیه جورمند، محمودرضا گوهری صفحه 13
  زمینه و هدف
  مصرف خودسرانه مکمل های لاغری افرایش یافته است. تبلیغات رسانه ها در این زمینه نقش دارند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری در دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی از نوع شاهدار 98 دانشجو به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با روش تخصیص تصادفی به دو گروه49 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های محقق ساخته درباره سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص لاغری، پرسشنامه های استاندار تصویر بدن BICI و عزت نفس کوپر اسمیت SEI بود. بر اساس نتایج بدست آمده از تکمیل اولیه پرسشنامه ها، مداخله آموزشی مناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. یک و سه ماه بعد از مداخله داده ها در نرم افزار spss 16 با کاربرد آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  قبل مداخله میانگین نمره نگرش،تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه ای در دو گروه متوسط بود و با هم تفاوت معنادارنداشتند. همچنین در گروه آزمون میان نگرش با آگاهی(0/05>R= 0/99 P)، تفکرانتقادی (0/05>R= 0/61 P) و تجزیه تحلیل(0/05>R=0/37 P) همبستگی مثبت معنادار مشاهده شد.یک و سه ماه پس از مداخله میان میانگین نمرات نگرش، تصویر بدن، عزت نفس و ابعاد سواد رسانه ای در دو گروه اختلاف معنی دار مشاهده شد(0/05 (p<.
  نتیجه گیری
  آموزش سواد رسانه ای بر ارتقائ نگرش دریاره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری موثر بوده است .
  کلیدواژگان: سواد رسا نه ای، نگرش، مکمل لاغری، مصرف خودسرانه، دانشجویان دختر
 • محمد واحدیان شاهرودی، فائزه محمدی، هادی طهرانی صفحه 25
  زمینه و هدف
  اکثر مردم جهان در سن کار و تولید هستند. یکی از راهکارهای ارتقای سطح پیشگیری و کنترل حوادث شغلی، افزایش سواد سلامت و آموزش مسوولین و کارگران از چگونگی انجام کار ایمن است . هدف از این پژوهش، بررسی تعدادی از مطالعاتی است که سنجش آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران و اثربخشی مداخلات آموزشی در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.
  مواد و روش ها
  با جستجوی نظام مند بانک اطلاعاتی PubMed وSID در طی سالهای اخیر و برای به دست آوردن عناوین و خلاصه مقالات حاوی نتایج مرتبط با ارتقای رفتارهای ایمن کارگران22 مقاله مرتبط با بررسی متون انتخاب شدند و نتایج حاصل از آنها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفت. از این مقالات تعداد10 مورد که در آنها از نظریه ها و الگوها در مداخلات آموزشی در ارتقای رفتار های ایمن کارگران در ایران استفاده شده بود بصورت جداگانه در جدول ذکر شدند و اثر بخشی آنها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است .
  یافته ها
  گروه های مورد بررسی و یا تحت آموزش، غالبا قشر عظیم کارگران هستند که در معرض خطرات ناشی از رفتارهای نا ایمن در محیط کار می باشند.آنچه در مقالات منتخب مشاهده شد در قالب پنج محور بررسی گردید. از پیامدهای مداخلات آموزشی، گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار ذکر شده است. در اکثر موارد، برنامه های آموزشی طراحی شده برای ارتقای رفتار ایمنی و به صورت بحث گروهی و اصول یادگیری بزرگسالان بوده است.
  نتیجه گیری
  جمع بندی مقالات مورد بررسی نشان از تاکید ضرورت توجه به ارتقای رفتارهای ایمن کارگران دارد. عوامل انسانی بروز حوادث در محیط کار بسیار حائز اهمیت است و می توان با مداخله ی آموزشی، آگاهی و رفتار ایمنی را در قشر کارگران ارتقاء داد و موجب کاهش رفتار نا ایمن شد.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، رفتار ایمن، کارگران، آگاهی
 • اکرم اصلانی، احمد خسروی صفحه 39
  زمینه و هدف
  گسترش بهداشت باروری و جنسی و پرداختن به ابعاد مختلف آن در سطح ملی و بین المللی یکی از گامهای اساسی در تامین سلامت جامعه و خانواده با محوریت سلامت زنان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اجزاء مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص وضعیت بهداشت باروری و جنسی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی 397 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دانشجویان از خودکارآمدی بالایی(2±17/7) در رعایت بهداشت باروری برخوردار بودند اما میزان موانع درک شده در آنان نسبتا بالا(1/37±3/02)گزارش شده بود. همچنین بین متغییر دموگرافیک سن با میزان آگاهی دانشجویان رابطه مستقیم وجود داشت. میانگین نمره آگاهی دانشجویان از بیماری های مقاربتی برابر با 2/62±9/97 به دست آمد. ارتباط معنی داری بین متغییر های سن، تاهل و رشته ی تحصیلی با سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد ابتلا به بیماری های مقاربتی و ایدز و رفتارهای پیشگیری کننده از آن وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خود کارآمدی دانشجویان در رابطه با رفتارهای پیشگیری کننده از حاملگی ناخواسته و بیماری های مقاربتی و ایدز بالا می باشد از طرفی میانگین موانع درک شده در دانشجویان نیز تقریبا بالا می باشد. با توجه به این، توصیه می شود برنامه های بهداشت باروری و جنسی در جهت کاهش این موانع برای افزایش هر چه بیشتر توانایی جوانان بکار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، دانشجویان، بیماریهای مقاربتی.
 • نوشین پیمان، خالد سمیعی رودی صفحه 46
  زمینه و هدف
  امروزه سواد سلامت به عنوان شاخصی مهم و حیاتی در نتایج و هزینه های مراقبت های بهداشتی شناخته می شود،لازمه نظام مراقبتهای بهداشتی،داشتن سواد سلامت کافی می باشد.سواد سلامت در کارکنان بهداشتی می تواند به عنوان فاکتوری مهم در تصمیم گیری ها و چگونگی عملکرد آنان در نظام سلامت در جهت ارتقاء سلامت جامعه قلمداد شود.مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت سواد سلامت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان خواف انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ای مقطعی تعداد 43 بهورز شاغل در خانه های بهداشت مورد بررسی قرار گرفتند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی سواد سلامت(TOFHLA)استفاده شدکه روایی و پایایی آن در مطالعات داخلی و خارجی تعیین گردیده بود. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS نسخه16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در پژوهش حاضر میانگین سنی بهورزان 40/32 سال بود و 69/8 % زن و 30/2 % مرد بود.میانگین نمره سواد سلامت بهورزان54/86 بود.ضریب همبستگی پیرسون بین اجزای سواد سلامت در نمونه های پژوهش همبستگی بالایی را نشان داد و از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0/001).در این مطالعه بین نمره سواد سلامت با سن،سطح تحصیلات و جنس بهورزان ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  طبق یافته های این پژوهش ، میانگین سطح سواد سلامت بهورزان و اجزای مرتبط آن ( مهارت ارتباطات گفتاری ، نوشتاری ، توانمند سازی و بهبود سیستمهای حمایتی ) ناکافی ارزیابی شدکه این خود لزوم توجه بیشتر به امر سواد سلامت در برنامه های ارتقای سلامت را می رساند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، بهورز، پرسشنامه استاندارد ارزیابی سواد سلامت
 • محمدرضا میری، مریم علی زاده، نرگس معاشری، مرضیه عطایی، میترا مودی صفحه 53
  زمینه و هدف
  ناباروری به عنوان یک بحران در زندگی مشترک زوجین،نه تنها مشکلات روانشناختی را بوجود می آورد،بلکه می تواند به عنوان یک ضربه پرقدرت بر علیه سازگاری و رضایت زناشویی زوجین عمل کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری 64 نفر از زوجین نابارور شهر بیرجند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(15زوج) و کنترل(17زوج) قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپاینر بود که قبل از مداخله ، بلافاصله پس از آن و سه ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. مداخله شامل 6 جلسه آموزشی بود . تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار16 spss با آزمون های آماری و آنالیز واریانس تکرار شده انجام شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله دو گروه از نظر میانگین نمره ها همسان بودند. پس از مداخله، در گروه مورد میانگین نمره سازگاری از 22/4± 101/5 به 10/6 ± 129/33 ،رضایت زناشویی از 8± 33/8 به 4/8 ±44 ،همبستگی دونفری از 3/8 ± 12 به 2/2 ± 16/1 ،توافق زوجین از 10/5 ± 44/6 به 6/1 ± 54/8، ابراز محبت از 3/7 ± 11 به1 ± 14/2 افزایش یافت ( 05 / p<).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد آموزش غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی موثر است لذا جهت افزایش سازگاری و رضایت زناشویی، آموزش غنی سازی روابط پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: غنی سازی روابط، سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، زوجین نابارور
 • حسین ایزدی راد، ایرج ضاربان صفحه 61
  زمینه و هدف
  درمان صحیح ، کنترل بیماری پرفشاری خون ، به دلیل شیوع نسبتا بالای بیماری و عوارض جدی آن ، بسیار با اهمیت است و همکاری بیمار ، خانواده و پزشک را می طلبد. این مطالعه به منظور توصیف سطح آگاهی ، درمان ، نحوه مصرف دارو و کنترل فشار خون در بیماران پرفشاری خون انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی ، 358 بیمار پرفشار خونی بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای از بین بیماران پرفشارخونی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های محقق ساخته درباره آگاهی از درمان، نحوه مصرف دارو و کنترل فشار خون بود. داده ها در نرم افزار spss( 16) با کاربرد آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از نظر شدت بیماری ، 41/89% فشار خون کنترل شده ،33/51% پرفشاری خون درجه یک و 24/58% پرفشاری خون درجه دو داشتند.سطح آگاهی 88/82% بیماران ،خوب ارزیابی گردید. 85/71 % داروی ضد فشار خونی مصرف می کردندکه از این تعداد، 53/35% بطور منظم دارو مصرف می نمودند.تعداد کسانی که بطور مرتب طی 6 ماه گذشته فشارشان را اندازه گیری نموده بودند 65/64% بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن درصد کنترل بیماری (41/89%) ،لازم است سیستم بهداشتی درمانی بصورت جدی پرسنل بهداشتی و خانواده را درگیر نموده و بر ارتقاء جامعیت و عملیاتی بودن آموزش های ارائه شده به بیمار و جامعه تاکید گردد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، مصرف دارو، آگاهی، سواد سلامت
|
 • Nooshin Peyman, Monireh Abdollahi Page 5
  Background And Objective
  Health literacy is the capacity of individuals to obtain process and understand basic health information and services needed to make healthy decisions. Self-efficacy is a predictor for health behaviors such as physical activity. The aim of study was to determine the relationship between health literacy and self-efficacy especially in postpartum women who are at risk of sedentary life.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytical study, 120 mothers with children less than three months of age have 20-35 years were selected randomly from all health centers in Mashhad. The instruments used standard questionnaires. Data were analyzed using SPSS and Independent t-test, one-way ANOVA and Pearson Correlation.
  Results
  More than seventy percent of the participants was low (inadequate, boarder line). Significant relationships were found between health literacy and self-efficacy with age (P
  Conclusion
  To improve management weight postpartum and result it, should be developed strategies for promoting health literacy and consequently self-efficacy and physical activity.
  Keywords: Heath literacy, Physical activity, postpartum women
 • Mahnaz Solhi, Hanieh Jormand, Mahmoudreza Gohari Page 13
  Background And Objective
  Self-medication of slimming supplements has increased. Media advertising is involved in this field. The aim of the present study was to determine the effect of media literacy educational intervention in the student's attitudes about self-medication of slimming supplements among the female dormitories in University of Medical Sciences in Iran.
  Methods
  In this quasi-experimental study of controlled type, 98 students were selected by multistage cluster sampling method and randomly divided into two groups of 49 tests and 49 control. The data collecting instruments were the researcher-made questionnaire about media literacy and attitude on self-medication of slimming pills, BICI questionnaire of body image, and SEI Cooper Smith's questionnaire of self-esteem. Based on the results obtained from the questionnaires early completion, an appropriate educational intervention was designed and carried out. One and three months after the intervention, data was gathered and analyzed in (16) SPSS software using descriptive and analytical tests.
  Results
  Before the intervention, the mean scores of attitude, body image, self-esteem, and dimensions of media literacy in both groups were moderate, and there was no significant difference between them. Also, positive correlations were observed in the experiment group between attitude and knowledge (r = 0.99, p = 0.001), critical thinking (r = 0.61, p = 0.001) and analysis (r=0.37, p=0.009). One and three months after the intervention, the mean scores of body image, self-esteem, and dimensions of media literacy were observed significant in both groups (p
  Conclusion
  Media literacy education was effective in promoting the attitude about slimming supplements.
  Keywords: Media literacy, Attitude, Slimming Supplements, Self, Medication, Female Student
 • Mohammad Vahedian, Shahroodi, Faeze Mohammadi, Hadi Tehrani Page 25
  Background And Objective
  One of the ways to prevent and control occupational accidents and educate people informing them of the risks and how to work safely. The aim of this study was to study the effectiveness of educational interventions to promote safe behavior and knowledge workers is studied.
  Methods
  A systematic search of PubMed SID database and to obtain titles and abstracts containing data related to worker safety behaviors by examining the full text of 22 articles were selected and the results of which were analyzed
  Results
  The group of workers includes training class. The impact of educational interventions: improving the safety of workers and the development of a safety culture in the workplace can be named. Most of the training programs designed for group discussion and the principles of adult learning.
  Conclusion
  summary and analysis of the literature showed the need to promote safe behavior of workers. Since this behavior is very important, intervention is capable of knowledge, attitude, and perceived behavioral control about unsafe behavior change and improve the performance of their safety.
  Keywords: Health education, safe behavior, workers, awareness
 • Nooshin Peyman, Khaled Samiee Roudi Page 46
  Background And Objective
  The health literacy is known as a critical indicator of the results and the cost of health care. Having adequate health literacy is required for health care system. Health literacy in health care can be an important factor in decision-making and how they function in the health system to improve public health should be considered. This study aimed to assess health literacy, among health providers of rural area under health centers support in khaf.
  Methods
  43 health providers of rural area were studied by a cross sectional study. To collect data, demographic and health literacy assessment (TOFHLA) questionnaire were used. The validity and reliability of internal and external studies determined. The collected data were analyzed using SPSS version 16.
  Results
  the mean age of the study subject was 40/32 years,69/8% female and 30/2%male. Average health literacy score in health providers was 86/54. Pearson correlation coefficient between the components of health literacy in the study sample showed high correlation (p
  Conclusion
  According to the study, the average level of health literacy and related components among health providers was inadequate. Though, It is necessary to pay more attention to health literacy through health promotion programs.
  Keywords: Health literacy, Health provider, Health literacy assessment (TOFHLA) questionnaire
 • Mohammadreza Miri, Maryam Aizadeh, Narges Moasheri, Marzeyeh Ataee, Mitra Moodi Page 53
  Background And Objective
  Infertility as a crisis in couple's life, not only creates psychological problems, but also, it can act as a powerful impact on the relationships between couples. The purpose of this paper is to study the effects of relationship enrichment on compatibility and marital satisfaction of infertile couples.
  Methods
  This is a semi experimental study with pre-test and post-test on control group. Statistical population of this study was an infertile couple in Birjand. The couples were randomly divided to control groups (17 couples) and experimental groups (15 couples). The research instrument was marital adjustment questionnaire. That completed before, immediately and 3 months after intervention. The intervention consisted of 6 training session. Data were analyzed using SPSS software (version 16).
  Results
  Before the intervention, mean scores were matched the two groups. After the intervention, the experimental group increased average compatibility from 101.5±22/4 to 129.33±10.6 , marital satisfaction from 33/8±8 to 44±4.8 , marital solidarity from12±3.8 to 16.1±2.2 , couples agreement from 44.6±10.5 to 54.8±6.1 , expression of love from 11±3.7 to 14.2± 1.(p
  Conclusion
  Relationship enrichment increased the marital compatibility and marital satisfaction. Therefore recommended using relationship enrichment program to increase compatibility and marital satisfaction.
  Keywords: relationship enrichment compatability, marital satisfaction, infertile couples
 • Hossien Izadirad, Iraj Zareban Page 61
  Background And Objective
  proper treatment and control of hypertension is important due to its high prevalence and severe complications. The aim of the present study was to assessment of Knowledge, treatment and blood pressure control in hypertensive patients.
  Methods
  This was a cross-sectional study in which, using a multi stage sample of 358 hypertensive patients of hypertension were selected. The data collecting instruments were the researcher-made questionnaire about Knowledge, treatment and blood pressure control. Data analyzed in SPSS software using descriptive and analytical tests.
  Results
  According to the severity of the disease 41/89% had normotension,33/51 %degree I ,24/58% degree II. Awareness of 318(88/82%) patients was considered good. Among these patients 85/71% consumed anti-hypertensive drugs and 53/35% consumed drugs regularly .the number of people who regularly measure blood pressure during the last 6 months were 235 (65/64%)who had
  Conclusion
  Due to the low percentage of disease control, health system in serious need of health professionals and families involved and to promote inclusiveness and operating of training provided to the patient and society are emphasized.
  Keywords: Hypertension, Drug consumption, Knowledge, Health literacy