فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و هشتم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال سی و هشتم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی - پژوهشی
 • حسن براری صفحات 1-12
  ککهای گیاهی از آفات مرحله رویشی کلزا می باشند. حشرات کامل ککها با تغذیه از برگهای اولیه و جوانه های مرکزی گیاهچه ها موجب خسارت می گردند. به منظور بررسی اثر روش ضدعفونی بذر با حشره کش های کروزر و گاچو در کاهش خسارت کک های کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار در دو سال زراعی (89-1388 و 91-1390) در منطقه شویلاشت شهرستان ساری به اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از: شاهد (بذر ضدعفونی نشده)، بذور ضدعفونی شده با ایمیداکلوپرید (گاچو WS70%) به میزان 12 و 14گرم در هر کیلوگرم بذر، تیامتوکسام (کروزرFS350) به میزان 7 و 10 میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر. ضریب آلودگی (تعداد گیاهان سالم، گیاهان کمی خسارت دیده و شدیدا خسارت دیده توسط حشره کامل ککها در یک متر مربع) تعیین گردید. تعداد لارو کک در داخل بافت گیاه، عملکرد و وزن هزاردانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که هر دو حشره کش گاچو و کروزر با دزهای بکار رفته برای ضدعفونی بذر کلزا در مقایسه با شاهد در کنترل ککها کارآیی خوبی داشته و در بین تیمارهای بذور ضدعفونی شده، تیمارهای ضدعفونی بذر با تیامتوکسام (کروزرFS350) به میزان 10 میلی لیتر در هر کیلوگرم بذر و ایمیداکلوپرید (گاچو WS70%) به میزان 14 گرم در هر کیلوگرم بذر موثرتر بودند.
  کلیدواژگان: کک، کروزر، گاچو، کلزا، تیمار بذری
 • جهانشیر امینی صفحات 13-22
  بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی یکی از مهمترین بیماری های خاکزاد سیب زمینی است و خسارت آن در اغلب مناطق قابل توجه می باشد. در این تحقیق امکان کنترل این بیماری توسط ماده بازامید گرانولیت (Dazomet 98%) در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. این ماده را به مقدار 266، 333 و 400 گرم در متر مکعب به خاک گلدانها اضافه و خواص قارچکشی آن بر علیه بیماری مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات در هر دو محیط آزمایشگاه و گلخانه نشان داد که بازامید گرانولیت به مقدار 400 گرم در متر مکعب مانع از رشد کامل پرگنه قارچ روی محیط کشت و انهدام کلیه اندامهای قارچ بیمارگر، بخصوص اسکلرت در خاک گردید.میزان شدت بیماری و تغییر رنگ آوندها در این تیمار مشابه با تیمارکنترل به صفر کاهش یافت. کلیه تیمارها در آزمون دانکن در سطح 1% دارای اختلاف معنی دار بودند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بازامیدگرانولیت علاوه بر ایمن و ارزان بودن، می تواند جایگزین خوبی برای سایر سموم تدخینی پرخطر در کنترل عوامل بیماریزای خاکزاد ازجمله پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی باشد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، بازامید گرانولیت، پژمردگی ورتیسیلیومی
 • شکوفه بنده بروجنی، نوشین زندی سوهانی، لیلا رمضانی صفحات 23-31
  به منظور جایگزینی ترکیبات کم خطر برای سموم آفت کش، پژوهش های وسیعی روی اسانس های گیاهی انجام می شود. در این پژوهش سمیت تنفسی، تماسی و اثر دورکنندگی اسانس برگ نارنج Citrus aurantium L. روی سوسک کشیش Rhyzopertha dominica Fabricius، شپشه آردTribolium castaneum (Herbst) و شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis L. مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در دمای oC2±27، رطوبت نسبی 5±65 درصد و شرایط تاریکی در 5 تکرار انجام شد. به منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس برگ نارنج، با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شده و بوسیله دستگاه GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. آزمایشات تنفسی در ظروف 50 میلی لیتری درپوش دار و آزمایشات تماسی به روش پتری دیش و در 5 غلظت انجام شد و مرگ و میر حشرات پس از 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر دورکنندگی با استفاده از آزمون انتخاب آزاد در پتری دیش و با 5 غلظت مختلف و در زمانهای 2 و 4 ساعت مطالعه شد. آنالیز ترکیبات شیمیایی حاکی از مقادیر بالای مونوترپن در اسانس بوده و لینالول (41/32 %) بیشترین ترکیب اسانس بود. تجزیه ی پروبیت داده ها نشان داد که مقدار LC50 اسانس درسمیت تنفسی 93/262 میکرولیتر بر لیتر هوا برای شپشه دندانه دار بود ولی برای سوسک کشیش و شپشه آرد سمیت تنفسی مشاهده نشد. نتایج آزمایشات نشان داد که سمیت تماسی اسانس برگ نارنج روی سوسک کشیش (μl/cm2 13/0LC50=) و شپشه دندانه دار (μl/cm2 11/0LC50=) بیشتر از شپشه آرد (μl/cm284/1=LC50) می باشد. درصد دورکنندگی اسانس برگ نارنج برای سوسک کشیش، شپشه آرد و شپشه دندانه دار پس از 2 ساعت قرارگیری در معرض اسانس دربالاترین غلظت استفاده شده (μL/cm21-10×194/1 ) به ترتیب 48، 90 و 84 درصد بود.
  کلیدواژگان: آفات انباری، سمیت تماسی، سمیت تنفسی، دورکنندگی، اسانس برگ نارنج
 • الهام کریمی، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش، سیدباقر محمودی صفحات 33-52
  بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند ناشی از Rhizoctonia solani یکی از مهم ترین بیماری های چغندرقند است که خسارت های اقتصادی زیادی به تولید کنندگان این محصول وارد می کند. در این تحقیق، توانایی بیوکنترلی 16 جدایه تریکودرما و یک جدایه Piriformospora indica مقابل R. solani AG-2-2 در شرایط درون شیشه ای و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از بین جدایه های مورد بررسی دو جدایه Trichoderma harzianum 65 و Trichoderma viride 60 موثرترین آنتاگونیست ها در شرایط درون شیشه ای بودند و توانستند در آزمون های کشت متقابل و تولید مواد خارج سلولی از رشد میسلیوم بیمارگر جلوگیری کنند. با این حال، بیشترین درصد کنترل بیماری در گلخانه توسط جدایه T. harzianum 65 با 6/73 درصد به دست آمد که اثر یکسان با تیمار قارچ کش (کربوکسین-تیرام) در کنترل بیماری داشت و تیمار P. indica با درصد کنترل بیماری 8/69 در رتبه بعدی قرار داشت. تیمار بذور چغندرقند با این دو قارچ رشد گیاهان را بهبود بخشید و وزن تر ریشه گیاهچه ها را افزایش یافت. همچنین، کارایی غلظت های متفاوتی از سه ترکیب القاء کننده مقاومت BABA، MeJA و SA برای کنترل R. solani AG-2-2 در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین مقدار کنترل بیماری زمانی مشاهده شد که بذور با غلظت 10 میلی مولار BABA و غلظت 1 میلی مولار MeJA تیمار شدند که احتمالا این ترکیبات با القاء مکانیسم های دفاعی چغندرقند مقاومت گیاهچه ها را به R. solani AG-2-2 افزایش داده اند. این اولین گزارش از کنترل بیماری رایزوکتونیایی مرگ گیاهچه چغندر قند با استفاده از P. indica و سه ترکیب القاء کننده مقاومت BABA، MeJA و SA می باشد.
  کلیدواژگان: چغندرقند، بیوکنترل، القاء مقاومت، Piriformospora indica
 • ساسان رستگاری، محمود عالیچی، محمد امین سمیع، کامبیز مینایی، جمال سحرخیز صفحات 55-66
  شته ی (Rhopalosiphum padi L. (Hem.:Aphididae یکی ازمهمترین آفات غلات، بویژه گندم است و همه ساله با خسارت مستقیم و غیرمستقیم سبب کاهش کمی و کیفی محصول می شود. در این پژوهش اثر سمیت عصاره روناس (Rubia tinctorum L.(Rubiaceae و حنا Lawsonia inermis L (Lythraceae) و دو حشره کش متداول ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب رویشته برگ برنج بررسی و مقایسه شد. این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با 5 غلظت برای هر تیمار روی حشره کامل شته برگ برنج در دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. کلیه آزمایش های زیست سنجی روی برگ های یکسان گیاه جو و به روش غوطه ور سازی برگ انجام شد و پس از 24 ساعت حشرات مرده شمارش شدند. نتایج نشان داد که حشره کش ایمیداکلوپرید و عصاره متانولی حنا با غلظت کشندگی 50 درصد به ترتیب 0318/0 و 53/469 گرم بر لیتر به ترتیب بیش ترین و کم ترین سمیت را نشان دادند. نتایج نشان داد عصاره هر دو گیاه و به ویژه عصاره متانولی گیاه روناس در مقایسه با حشره کش های ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب می توانند به عنوان گزینه های انتخابی برای ایجاد یک حشره کش طبیعی جهت کنترل آفات باشند. با توجه به اینکه عصاره ها پتانسیل حشره کشی کمتری داشتند و در صورت استفاده باید در تلفیق با روش دیگر به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: شته، Rhopalosiphum padi، اثرات کشندگی، LC50، آفت کش، عصاره
 • حسین حسن زاده، پرویز شیشه بر، مهدی اسفندیاری، علی رجب پور صفحات 65-78
  کنه تارتن توت فرنگی Ugarov & Nikolski) Tetranychus turkestani) از آفات مهم گیاه زراعی، جالیزی، سبزیجات و محصولات گلخانه ای در ایران است. بیولوژ ی و پارامترهای جدول زندگی سن Orius albidipennis (Reuter) با تغذیه از کنه تارتن توت فرنگی در سه دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره پیش از بلوغ این شکارگر در سه دمای مذکور به ترتیب برابر با 54/34، 82/16 و 68/11 روز برای سن ماده و 83/31، 1/16 و 89/11 روز برای سن نر بود. میزان مرگ و میر پیش از بلوغ این حشره در سه دمای فوق به ترتیب برابر با 30،12/28 و 25/17 درصد بود. نسبت جنسی (در صد ماده) این شکارگر در سه دمای مذکور به ترتیب 46، 51 و 48 در صد بود. طول عمر حشرات ماده و نر در دماهای 25 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب برابر با 22/26، 7/16 و 43/22 و 22/13 روز بود. میزان تخم کل حشره ماده در دو دمای فوق به ترتیب 50 و 39 تخم بود. نرخ ذاتی رشد (rm) این شکارگر در دو دمای مذکور به ترتیب برابر با 124/0 و 165/0 بود. همچنین طول دوره یک نسل O.albidipennis در دو دمای فوق به ترتیب برابر با 59/23 و 37/16 روز بود. نتایج ما نشان داد که این شکارگر توانایی لازم برای کنترل کنه T.turkestani را دارد.
  کلیدواژگان: خصوصیات زیستی، Orius albidipennis، Tetranychus turkestani، دما
 • ابراهیم تامولی طرفی، علی اصغر سراج، علی رجب پور صفحات 79-88
  مینوزگوجه فرنگی Tuta absolutaیکی ازآفات کلیدی وخطرناک خانواده بادمجانیان بخصوص گوجه فرنگی است. لاروهای این آفت از پارانشیم برگ،ساقه و میوه میزبان تغذیه می کنند. برای توسعه یک برنامه موفق مدیریت تلفیقی آفت، داشتن اطلاعات دقیق ازپارامترهای رشدی وجدول زندگی آفت اهمیت فراوانی دارد. با توجه به عدم مطالعه قبلی درخصوص پارامترهای رشدی مینوز گوجه فرنگی روی سیب زمینی و توتون، هدف از این مطالعه بررسی و تعیین پارامترهای زیستی جدول زندگی این پروانه روی میزبان گیاهی سیب زمینی و توتون بود. شب پره های بالغ از مزارع استان خوزستان جمع آوری گردید و ابتدا برای دو نسل روی گلدان های حاوی بوته های سیب زمینی و توتون پرورش داده شدند. از تخم های هم سن نسل سوم برای شروع آزمایش ها استفاده شد. از روش چی و برنامه TWO SEX – MS Chart به منظورتعیین پارامترهای جدول زندگی استفاده شد. کلیه آزمایش ها درشرایط آزمایشگاهی با شرایط دماییCo1±25، رطوبت5±60%و دوره روشنایی: تاریکی 16:8 ساعت درانکوباتورانجام شد. براین اساس مقدار پارامترهای رشدیr ، λ، T، R0 و GRR به ترتیب برای سیب زمینی و توتون برابر با (07/0 و065/0 روز1-)، (078/1، 066/1 روز1-)، (70/38 و40/35 روز )، (78/12 و92/9 نتاج) و (68/18 و06/15 نتاج) بدست آمد. از نتایج بدست آمده می توان در جهت اجرای یک برنامه موفق مدیریت تلفیقی آفت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مینوزگوجه فرنگی، سیب زمینی، مدیریت تلفیقی آفت، توتون
 • زهرا محمدی، آرش راسخ، فرحان کچیلی، بهزاد حبیب پور صفحات 89-102
  زنبورهای پارازیتوئید معمولا با سنین مختلف میزبان مواجه میشوند و این فرصت را دارند که بهترین آنها را به منظور به حداکثر رساندن شایستگی تولیدمثلی خود انتخاب نمایند. در این پژوهش، جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Marshall به منظور بررسی برخی از پارامترهای موثر در شایستگی، روی سنین مختلف پورگی شته سیاه باقلا،Aphis fabae Scopoli ، پرورش داده شد. مطابق با نتایج به دست آمده، با افزایش سن پورگی شته (اول تا سوم)، طول دوره نشوونمای مراحل نارس به تدریج کاهش یافت، اما در سن چهارم پورگی طول این دوره ی رشدی به حداکثر خود رسید. نسبت جنسی در زنبورهای پرورش یافته روی پوره های سن اول و سوم بیشتر از سایر سنین پورگی بود، اما تفاوتی در نرخ ظهور این زنبورها مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که بزرگترین نتاج زنبور در تغذیه از پوره های سن دوم ظاهر شدند. همچنین بار تخم و اندازه تخم در زنبورهای پرورش یافته در این سن پورگی در وضعیت مناسبی قرار داشتند. در این مطالعه همچنین طول عمر زنبور حاصل از سنین مختلف پورگی شته در حضور میزبان بررسی و بیشترین طول عمر، در زنبورهای پرورش یافته در پوره های سنین دوم و چهارم تعیین شد. در یک جمع بندی کلی زنبورهای L. fabarum پرورش یافته در پوره سن دوم شته از یک برتری نسبی برخوردار بودند، اما زنبورهای پرورش یافته در سایر سنین رشدی میزبان، در یک یا چند ویژگی زیستی منافعی را به دست آوردند.
  کلیدواژگان: کیفیت میزبان، بار تخم، اندازه تخم، شایستگی
|
 • Hassan Barari Pages 1-12
  Flea beetles (Chrysomelidae: Alticinae) are the pests of vegetative phase of oilseed rape (Brassica napus). Adult flea beetles feed on cotyledons and young leaves of the crop causing damage. In order to investigate the efficacy of Cruiser and Gaucho insecticides as seed treatments to reduce the pest damage, this project was conducted in a randomized complete block design with 5 treatments and 4 replications at Sari during 2009-10 and 2011-12. The treatments were control (untreated seeds), treated seeds with imidacloprid (Gaucho WS70%) 12 g/kg and 14 g/kg, treated seeds with thiamethoxam (Cruiser FS350) 7 ml/kg and 10 ml/kg. The coefficient of infestation (the number of healthy, slightly and seriously damage plants over 1 m2) was determined. The number of flea beetle larvae in the plant tissue, the yield as well as 1000 kernel weight was calculated. The results showed that both Gaucho and Cruiser with the applied doses for seed treatments had good efficacy in control of the flea beetles compare with control. Among those, thiamethoxam (Cruiser FS350) 10 ml/kg and imidacloprid (Gaucho WS70%) 14 g/kg were found to be more beneficial.
  Keywords: Alticinae, flea beetle, oilseed rape, seed treatment, Canola
 • Jahanshir Amini Pages 13-22
  Verticillium wilt disease of potato is soil-borne pathogen that causes problems in potato plant all over the world and is difficult to control. In this research, the effect of Basamid granulate (Dazomet 98%) at different concentrations (266, 333, 400 gr/m3) was tested in vitro and greenhouse conditions for their ability in order to control Verticillium wilt of potato. The results showed that application of basamid granulate at the rate of 400 gr/m3 caused complete death of colony and microsclerotia of pathogen in vitro and greenhouse conditions. Similar to untreated control, disease severity and vascular discoloration in this treatment were reduced to zero. All treatments showed significant differences at 1% according to Duncan’s test. Therefore, results indicated that not only is soil fumigation by basamid granulate cheaper, easier and safe, but also it is an acceptable alternative for other fungicides in control Verticillium wilt of potato.
  Keywords: Potato, Basamid granulate, Verticillium wilt
 • Sh. Bande, Borujeni*, N. Zandi, Sohani, L. Ramezani Pages 23-31
  In order to replace pesticides with less hazardous compounds, plant essential oils are widely investigated. In this study, the effects of essential oil of Citrus aurantium L. leaves was tested for fumigant, contact and repellent effects against adults of Rhyzopertha dominica, Tribolium castaneum and Oryzaephilus surinamensis. The experiments were conducted in completely randomized design with 5 replications in 27±2oC, 65±5% R.H. and dark condition. The essential oil were extracted using Clevenger-type apparatus and analyzed by GC-MS. Fumigant toxicity was studied in 50 mL containers and contact toxicity experiments were performed using petri-dish method and five different concentrations and the mortality was investigated after 24 h. Repellency of the oils was studied using the choice bioassay system in petri-dish with five concentrations, at 2 and 4 h exposure times. Analysis of chemical composition showed high amounts of monoterpenes in essential oil, mainly linalool (32.41 %). Probit analysis showed that the LC50 of C. aurantium essential oil against O. surinamensis was 262.93 µL/L air but there was no fumigant toxicity against R. dominica and O. surinamensis. Results of contact toxicity showed that C. aurantium had more toxicity for R. dominica (LC50=0.13 µl/cm2) and O. surinamensis (LC50=0.11 µl/cm2) than T. castaneum (LC50=1.84µL/cm2). Percent repellency (PR) increased with increasing exposure time and concentration of the essential oils. After 2h exposure time the PR of C. aurantium oil was 48, 90 and 84 % at the highest concentration of essential oil (1.194×10-1 µL/cm2) for R. dominica, T. castaneum and O. surinamensis.
  Keywords: Stored product pests, fumigant toxicity, Contact toxicity, repellency, leaf essential oil of Citrus aurantium
 • E. Karimi, N. Safaie*, M. Shamsbakhsh, S.B. Mahmoudi Pages 33-52
  Seedling damping-off caused by Rhizoctonia solani is one of the most important diseases of sugar beet resulting in substantial economic losses to the producers of this crop. In this study, the biocontrol capability of 16 Trichoderma isolates and one Piriformospora indica isolate against R. solani AG-2-2 was evaluated in vitro and in vivo. Among the tested isolates, Trichoderma harzianum 65 and Trichoderma viride 60 were the most effective antagonists in vitro and could inhibit mycelia growth of the pathogen in dual culture and culture filtrate assays. However, the maximum damping-off disease control in greenhouse experiments was achieved by T. harzianum 65 with 73.6% disease control that was as effective as fungicide treatment (carboxin-thiram) and followed by P. indica with 69.8% disease control. Moreover, sugar beet seeds treatment with these fungi promoted plants growth and increased root fresh weight. In addition, the efficiency of different concentration of three resistance inducer compounds BABA, MeJA, and SA to control R. solani AG-2-2 in greenhouse was assessed. The maximum disease control was observed when seeds treated with 10 mM BABA and 1 mM MeJA, probably these compounds by induction of defence mechanisms in sugar beet have increased seedlings resistance to R. solani AG-2-2. Herein, for the first time we report control of Rhizoctonia seedling damping-off by using P. indica and resistance inducer compounds BABA, MeJA and SA.
  Keywords: Sugar beet, Biocontrol, resistance induction, Piriformospora indica
 • Sasan Rastegari, Mahmood Alichi, Mohammad Amin Samih, Kambiz Minaei, Jamal Saharkhiz Pages 55-66
  Rhopalosiphum padi L. (Hem.: Aphididae) is one of the most important pests damaging cereals specially wheat and lowering the quality and quantity of the production directly and indirectly each year. In this study, the toxicity effect of two extracts of Rubia tinctorum L. (Rubiaceae) and Lawsonia inermis L. (Lythraceae) is compared with two conventional insecticides, imidacloperid and pirimicarb. The study was conducted in petri dish of 8 centimeter diameter using a completely randomized design with five different concentrations for each set with four repetitions on 15 adult insects of R. padi L. (Hem.: Aphididae) 25±2 degree Celsius, relative humidity of 70±5 percent and in photoperiodic of 16 hours lightness and 8 hours darkness. All biometric studies were performed on similar and identical leaves of barley with the method of leaf immersion. The number of dead insects was counted after 24 hours. The results indicated that the insecticide imidaclorperide with fatal effects of 50%, 0.0318 and the methanol extract of henna L. inermis L. with fatal effects of 469.532 micro liter per milliliter were the most and least effective, respectively. Comparison of the results revealed that the extracts of the two plants, especially methanol extract of madder (R. tinctorum L.) with insecticide imidaclorperide and pirimicarb, have especial toxic potential to control the above said insect. Accordingly, as the extracts had less potential insecticidal potential, they should be used in conjunction with other methods.
  Keywords: Rhopalosiphum padi, Toxicity effects, LC50, Pesticide, Plant extracts
 • Hossein Hasanzadeh, Parviz Shishehbor, Mehdi Esfandiari, Ali Rajabpour Pages 65-78
  The strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) is one of the important pests of agricultural crops especially within grean houses. Biology ane life table parameters of Orius albidipennis (Reuter) feeding on strawberry spider mite at three different temperatures (20, 25 and 300C) was studied under laboratory conditions. Preimaginal developmental time of this predator at 20, 25 and 300C was 34.54, 16.82 and 11.68 days for females and 31.83, 16.1 and 11.89 days for males, respectively. Preimaginal mortality was 30, 28.12 and 17.25% at above mentioned temperatures, respectively. Sex ratio (female %) was 46, 51 and 48 % at at above mentioned temperatures, respectively. Adult longevity of female and male at 20 and 250C was 26.22 16.7 and 22.43, 13.22 days, respectively. Total egg production of females at two above mentioned temperatures was 50 and 39 eggs, respectively. Intrinsic rate of increase of this predator at two respected temperatures was 0.124 and 0.165, respectively. Generation time of O. albidipennis was 23.59 and 16.37 days, respectively. Our results showed that O. albidinnis has enough potential to control T. turkestani.
  Keywords: Orius albidipennis, Tetranychus turkestani, temperature
 • E. Tamoli Torfi, A.A. Seraj, A. Rajabpour Pages 79-88
  Tomato leaf miner Tuta absoluta is one of the key and dangerous pests of solanaceae crops specifically tomato. Larva feed on leave, stem and fruit of host plant. To develop a successful IPM program, detailed information on the population parameters and life table of pests is critical. Because lack of previous studies on the population parameters of tomato leaf miner on Potato and Tobacco, the porpose of this study was determination of biological parameters and life table of the pest on Potato and Tobacco. Adult moths were collected from fields in Khuzestan province and were reared on Potato and Tobacco pots for two generations. The cohort eggs of third generation were used the expeiments. Chi theory and TWO SEX - MS Chart program were used to determine life table parameters. All trials were conducted under laboratory conditions with temperature 25±1ºC, humidity 60±5% and the light: dark 16: 8h in germinator. According to results of the study, r, λ, T, Ro and GRR for Potato and Tobacco were(0.07 and 0.065 day-1), (1.078 and 1.066 day-1), (38.70 and 35.40 day), (12.78 and 9.92 offspring) and (18.68 and 15.06 offspring) respectively. The results can be used for a successful IPM programs against the tomato leaf miner in the fields for the cultivation of solanaceae plants.
  Keywords: Tomato leaf miner, Potato, IPM, Tobacco
 • Z. Mohammadi, A. Rasekh, F. Kocheli, B. Habibpour Pages 89-102
  Parasitoid wasps usually encounter hosts of different ages or sizes and they select the most suitable hosts to maximize their reproductive fitness. In this study, a sexual population of Lysiphlebus fabarum was reared on different instars of the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli, to evaluate some biological components. The results showed that pre-adult development times were decreased with increasing the host body size (from first to third instars), but the longest period was observed in the fourth instar. There was no significant difference in the rate of parasitism of the different treatments, while sex ratios in wasps reared in first and third instars were the most. The largest wasps were observed in wasps reared in second instar as well as, these wasps had a high egg load and egg size. Moreover, a survey on lifespan of parasitoids reared in different host instars showed that the maximum longevity was observed in the wasps reared in second and fourth nymphal instar, in the presence of host aphids. Totally, the greatest fitness was achieved when the wasps were reared in second nymphal instar of aphids, although the wasps reared in other instars obtained some biological components.
  Keywords: Host quality, egg load, egg size, fitness