فهرست مطالب

مدیریت بهداشت و درمان - سال ششم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جواد زارعی، زهرا شریفات* صفحات 7-18
  مقدمه
  رادیولوژی از راه دور توانسته با استفاده از فناوری هایی مانند سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی و بسترهای ارتباطی مناسب خدمات متنوعی را در حوزه رادیولوژی انجام دهد. یکی ازموارد مهم در بکارگیری رادیولوژی از راه دور توجه به زیرساخت ها و استانداردهای ضروری، است. لذا هدف این مطالعه بررسی زیرساخت رادیولوژی از راه دور در بیمارستان های منتخب شهر اهواز بود.
  روش پژوهش: این مطالعه به روش توصیفی-مقطعی، در سال 1393 انجام شده است. زیرساخت های رادیولوژی از راه دور و میزان آگاهی کارشناسان و متخصصان رادیولوژی در چهار بیمارستان منتخب شهر اهواز، با استفاده از چک لیست و پرسشنامه بررسی گردید. روایی و پایایی چک لیست و پرسشنامه تایید شده بود. داده ها با مراجعه حضوری به بیمارستان های مورد مطالعه جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش درمورد میزان آگاهی نسبت به زیر ساخت های رادیولوژی از راه دور نشان داد، بیشترین آگاهی مربوط به کادر درمانی بیمارستان علامه کرمی(ره)(32/77 درصد) و کمترین میزان آگاهی مربوط به بیمارستان آریا (32/65 درصد) بود. بیشترین زیر ساخت اطلاعاتی در بیمارستان بزرگ نفت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد مشکلاتی از جمله فقدان سیستم PACS و موانع اقتصادی در اجرای رادیولوژی از راه دور وجود دارد. بنابراین ارائه مشوق های مالی از طرف دولت، توسعه زیرساخت های مخابراتی و افزایش آگاهی کارشناسان و متخصصان در این زمینه، می تواند به توسعه این سیستم در بیمارستان ها کمک کند.
  کلیدواژگان: رادیولوژی از راه دور، پزشکی از راه دور، زیرساخت، بیمارستان
 • زهرا کاوسی، مهدیه سادات احمدزاده*، رضا مرادی صفحات 19-28
  مقدمه
  بیمارستان ها به علت کمبود و مشکلات با بحران های مختلفی در هنگام ارائه خدمت به بیماران روبرو هستند و این منجر به استفاده نادرست از منابع بیمارستان ها شده است؛ هدف این مطالعه بررسی نحوه استفاده از آمبولانس به عنوان یکی از منابع بیمارستان ها می باشد.
  روش پژوهش: این پژوهش توصیفی - مقطعی در اسفند 93 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت. کلیه اعزام های آمبولانس به بیرون از بیمارستان در فرم محقق ساخته ای که به مدت 20 روز در اختیار صاحبان فرآیند قرار گرفته بود ثبت گردید. تجریه و تحلیل داده ها با نرم افزار 19SPSS و با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون) انجام گرفت.
  یافته ها
  در بازه زمانی مذکور 1597 بار آمبولانس ها به بیرون از بیمارستان اعزام شده بودند. بیشترین علت استفاده از آن خدمات مشاوره ای (5/20%)، آزمایشگاهی (2/17%) و انتقال خون (6/12%) بود. بیشترین خدمات مشاوره ای مربوط به مشاوره چشم (2/31%)، مشاوره گوش حلق بینی (16%) و مشاوره قلب (4/7%) بود. یافته ها بیانگر همبستگی معنادار بین اندازه بیمارستان و دفعات اعزام آمبولانس به خارج از بیمارستان بود (01/0p<).
  نتیجه گیری
  به طور کلی برای اعمال هر نوع مداخله جهت استفاده بهینه تر از آمبولانس ها بهتر است بر روی خدمات مشاوره ای و انتقال خون تمرکز گردد. هم چنین تصمیم جهت مداخله در امر مشاوره در بیمارستان های شیراز بهتر است با تمرکز بر خدمات چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و قلب باشد.
  کلیدواژگان: اعزام، آمبولانس، بیمارستان
 • بهروز رضایی صفحات 29-39
  مقدمه
  سبک رهبری یکی از عوامل موثر در افزایش کارایی، اثربخشی سازمانهاست. امروزه در مراقبت سلامتی، مدیران پرستاری نیاز دارند سبک های رهبری که برای سیستم مراقبت سلامتی پیچیده و دائما در حال تغییر مناسب هستند را بکار گیرند. این مطالعه با هدف تعیین سبک رهبری مدیران پرستاری و ارتباط آن با برخی ویژگی های فردی انجام شد .
  روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی و مقطعی بود. جامعه اماری پژوهش کلیه مدیران پرستاری سه بیمارستان تامین اجتماعی اصفهان(61 نفر) بودند که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، یک پرسشنامه دوبخشی بود بخش اول شامل سوالات فردی محقق ساخته و بخش دوم مقیاس استاندارد تعیین سبک رهبری (LBDQ) بود که روایی و پایایی آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی، انالیز واریانس و من ویت نی توسط نرم افزار spss در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات مدیران مورد مطالعه در بعد رابطه مداری 27/2± 67/7 و در بعد وظیفه مداری20/3 ± 50/11 بود. فراوانی مدیران دارای سبک وظیفه مدار قوی بیشتر از سبک رابطه مدار قوی بود. از بین ویژگی های فردی مدیران، تنها رده شغلی با سبک رهبری رابطه معنا داری داشت (045/0p= ).
  نتیجه گیری
  از آنجایکه میزان گرایش رفتار مدیران به سبک رهبری وظیفه مدار بیشتر از سبک رابطه مدار بود، برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی به منظور ارتقا سبک رهبری رابطه مدار سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، مدیران پرستاری، ویژگیهای فردی
 • عباس صالح اردستانی* صفحات 41-47
  مقدمه
  هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن سود و منفعت اکتسابی می باشد، لذا معرفی بهینه ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به استقبال سرمایه گذاران به روش های تحلیل تکنیکی، این تحقیق به مقایسه اندیکاتورهای هشدار دهنده معاملات از نوع روند با اندیکاتورهای نوع نوسان گر پرداخته تا نشان دهد کدام یک از این دو دسته از اندیکاتورها، بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران می نمایند.
  روش پژوهش: این تحقیق کاربردی - پس رویدادی با جمع آوری داده های کمی مورد نیاز به روش کتابخانه ای به آزمون مقایسه دو روش تحلیل تکنیکی پرداخته است. پژوهش در حوزه مالی و بازار سرمایه با تمرکز بر بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1392 انجام شده است. جامعه تحقیق شامل کلیه شرکت های دارویی بود که قبل از شروع دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده باشند و شامل 467 شرکت می شود. به منظور مقایسه میانگین بازدهی حاصل از دو نوع مختلف اندیکاتورهای روش تکنیکی از روش آزمون مقایسه زوجی استفاده شد.
  یافته ها
  بین دو میانگین بازدهی، رابطه معنی داری وجود داشت (0.034=p). منفی بودن حد بالا و حد پایین نیز به این معنی است که بازدهی حاصل از اندیکاتورهای نوسان گر منفعت بیشتری را نسبت به بازدهی حاصل از اندیکاتورهای روند نصیب سرمایه گذاران می نماید.
  نتیجه گیری
  اندیکاتورهای نوسان گر بازدهی بیشتری را نسبت به اندیکاتورهای روند بدست می دهند که با توجه به آن استفاده از اندیکاتورهای نوسان گر در معاملات بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران می نماید.بررسی مقایسه ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع روند با نوسانگر تصادفی در تحلیل اوراق بهادار شرکت های دارویی با توجه به استقبال سرمایه گذاران به روش های تحلیل تکنیکی ، در این تحقیق به مقایسه اندیکاتورهای هشدار دهنده معاملات از نوع روند با اندیکاتورهای نوع نوسانگر پرداخته ایم تا نشان دهیم کدام یک از این دو دسته از اندیکاتورها ، بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران می نمایند. با توجه به این که هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن سود و منفعت اکتسابی می باشد ، لذا معرفی بهینه ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع مقایسه ای می باشد با مطالعه اطلاعات گذشته که سبب پس رویدادی شدن ماهیت پژوهش شده است با جمع آوری جمع آوری داده های کمی مورد نیاز به روش کتابخانه ای به آزمون مقایسه این دو روش تحلیل تکنیکی پرداخته ایم که در نتیجه آن با سطح اطمینان 95 درصد ، اندیکاتورهای نوسانگر بازدهی بیشتری را نسبت به اندیکاتورهای روند بدست می دهند که با توجه به آن استفاده از اندیکاتورهای نوسانگر در معاملات بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران می نماید.
  کلیدواژگان: اندیکاتور نوسان گر، اندیکاتور روند، تحلیل تکنیکی، بازدهی، اوراق بهادار، شرکت دارویی
 • جواد مقدسی، معصومه کیکاوسی آرانی، لیلا کیکاوسی آرانی* صفحات 49-59
  مقدمه
  فرآیند کارآفرین شدن دانشگاه ها به منظور تضمین توسعه دانشگاه و جامعه اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در کارآفرین شدن دانشگاه های علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد.
  روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل صاحبان فرآیند کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال های 94-1393 بود (497=N). نمونه آماری، بر اساس جدول مورگان 217 نفر بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهش گر ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 93/0 استفاده شد. داده های آماری پس از گردآوری با روش «تحلیل عاملی اکتشافی» تحلیل گردید.
  یافته ها
  از دیدگاه صاحبان فرآیند 9 عامل در کارآفرین شدن دانشگاه ها موثرند که در مجموع 658/54 درصد از کل واریانس داده ها را تبیین می نمود. بیشترین قدرت تبیین معادل 08/12 درصد از کل واریانس داده ها مربوط به عامل اول (مد نظر قرار دادن کارآفرینی به عنوان اولویت استراتژیک دانشگاه) و کمترین قدرت تبیین معادل 934/1درصد از کل واریانس داده ها مربوط به عامل نهم (برنامه ریزی درسی دانشگاهی) بود.
  نتیجه گیری
  کارآفرین شدن دانشگاه های علوم پزشکی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت عوامل شناسایی شده به خصوص در زمینه اولویت های استراتژیک دارد.
  مقدمه
  فرآیند کارآفرین شدن دانشگاه ها به منظور تضمین توسعه دانشگاه و جامعه اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضربا هدف شناسایی عوامل موثر در کارآفرین شدن دانشگاه های علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد.
  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، آموزش عالی، علوم پزشکی، ایران
 • سمیه طولابی فرد، امیر اشکان نصیری پور*، پوران رئیسی صفحات 61-67
  مقدمه
  مدارس مروج سلامت (HPS) مکان هایی هستندکه سلامت دانش آموزان را ارتقا می دهند. هدف مقاله حاضر، تعیین تاثیر طرح مدارس مروج سلامت بر شاخص های بهداشتی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 شهر تهران می باشد.
  روش پژوهش: جامعه آماری عبارت بود از دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه مروج سلامت منطقه 17 و دانش آموزان سایر مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 که طرح مروج سلامت را اجرا نمی کنند. نمونه مورد مطالعه به ترتیب با حجم 333 و 367 (براساس فرمول کوکران) به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. از پرسشنامه پژوهش گر ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن برای جمع آوری دادها استفاده شد. برای تحلیل داده ها آزمونt بکار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش تفاوت معنی داری در خصوص شاخص های ارائه خدمات بالینی و تحرک فیزیکی و بدنی بین مدارس ابتدایی پسرانه مروج سلامت منطقه 17 و سایر مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 نشان داد (0/012=(p اما تفاوت معنی داری برای شش شاخص دیگر این طرح وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  استقرار طرح مروج سلامت در بسیاری از ای بهداشتی در مدارس مورد مطالعه تاثیر نداشته لذا تجدید نظر در محتوای این طرح برای نیل به اثربخشی بیشتر ضروری است.
  تاثیر استقرار طرح مروج سلامت بر شاخص های بهداشتی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی منطقه 17 شهر تهران
  کلیدواژگان: شاخص های بهداشتی، مدارس مروج سلامت، دانش آموزان
 • جمشید بهمئی*، ناهید حاتم، افشین برهانی حقیقی، فرنیا فیض، ریحانه صدقی، خسرو کشاورز صفحات 69-80
  مقدمه
  سالیانه هزینه های گزافی صرف تشخیص و درمان بیماران مبتلا به بیماری سکته مغزی می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیماران سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز می باشد.
  روش پژوهش: این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی، تحلیلی بود که به صورت مقطعی از فروردین تا تیر ماه 1394 در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. جامعه ی پژوهش در این مطالعه کلیه ی بیماران مبتلا به سکته ی مغزی بستری منجر به فیبریلاسیون دهلیزی بودند که تحت درمان داروهای کلگزان یا هپارین قرار می گرفته اند. حجم نمونه 80 نفر در نظر گرفته شد. داده ها توسط یک فرم هزینه ای و از طریق مصاحبه جمع آوری شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری طبقه ای بود. داده ها توسط نرم افزار 18SPSS و آمار توصیفی، آزمون تی تست، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین هزینه های مستقیم درمانی، مستقیم غیردرمانی و غیرمستقیم داروی هپارین به ترتیب: 10، 10،000±27،340،000 ریال و 2،851،490 ± 3،862،750 ریال و 4،934،950± 5،382،500، ریال همین طور میانگین هزینه های مستقیم درمانی، مستقیم غیردرمانی و غیرمستقیم داروی کلگزان به ترتیب: 14،649،890± 24،664،250 ریال و 4،249،590 ± 2،233،500 ریال و 2،625،310± 2،572،500 ریال بود.
  نتیجه گیری
  داروی کلگزان در مقایسه با داروی هپارین گزینه ای با هزینه کل کمتر در پیشگیری از سکته ی مغزی در بیماران می باشد. لذا نتایج این مطالعه می تواند به متخصصان نورولوژیست و هم چنین به بیماران کمک کند که بتوانند از داروی کلگزان در جهت درمان با هزینه کمتر استفاده کنند.
  کلیدواژگان: هزینه، کلگزان، هپارین، سکته مغزی
 • محمدرضا توکلی*، سعید کریمی، مرضیه جوادی، علیرضا جباری صفحات 81-89
  مقدمه
  در سال 1374 دستورالعمل اداره نظام نوین امور بیمارستان ها (کارانه) ابلاغ گردید. مطابق این طرح درصدی از درآمدهای اختصاصی بیمارستان تحت عنوان کارانه به پرسنل آن اختصاص می یافت. این طرح به مدت 20 سال در بیمارستان ها اجرا شد. در اوایل مهر 1393 دستورالعمل جدید طرح کارانه با عنوان طرح مبتنی بر عملکرد با هدف رفع نواقص طرح قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و در مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان به اجرا درآمد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد در مراکز آموزشی درمانی منتخب شهر اصفهان در سال 1393بود.
  روش پژوهش: تحقیق حاضر به شیوه کیفی بود. از مصاحبه عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شد. نمونه های مورد بررسی یازده نفر از مدیران میانی و ارشد بیمارستان ها و ستاد مرکزی دانشگاه و برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مسئولین بیمارستان ها بودندکه به روش هدف مند انتخاب شدند. تمامی مصاحبه ها ضبط شده و سپس بر روی کاغذ نوشته شد. مدت زمان مصاحبه ها بین 30 الی 60 دقیقه متغیر بود. روش تحلیل داده ها در این پژوهش بر مبنای روش تحلیل موضوعی بود.
  یافته ها
  در این پژوهش، بر اساس تحلیل چارچوبی موضوعی انجام شده 6 زیر موضوع و3 موضوع اصلی بدست آمد. این سه موضوع اصلی عبارتند از: تدوین سیاست ها، تاخیر در ابلاغ دستورالعمل و بسترسازی و آماده کردن زیرساخت ها.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد (دستورالعمل جدید طرح کارانه) رانشان می دهد. بر این اساس به منظور کارآمدتر بودن سیستم سلامت، بایستی نقاط ضعف طرح مبتنی بر عملکرد به خوبی بررسی شود و با برطرف کردن چنین نقاط ضعفی بتوان با اجرای طرح جدید باعث رضایت مندی بیشتر پزشکان و پرسنل را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: بیمارستان، نظام پرداخت، مدیران ارشد، کارانه
|
 • Javad Zarei, Zahra Sharifat* Pages 7-18
  Introduction
  Teleradiology able to do the different services in Radiology scope using technologies such as Picture Archiving and Communication system and the essential infrastructures and standards. To use Teleradiology attention to infrastructure and standards is essential. The aim of this study was examining the teleradiology infrastructure in selected hospitals of Ahvaz.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 1393. Teleradiology infrastructures and awareness of 46 experts and specialists were assessed using checklist and questionnaire in four selected hospitals in Ahwaz. Reliability and validity of the questionnaire and checklist were confirmed. Data were collected by researcher presence referred in hospitals studied. Data analysis was done using SPSS software.
  Result
  Research findings regarding the awareness of the infrastructure Teleradiology showed most of awareness were related to the medical staff of the hospital Allama Karami hospital (77.32%) and the lowest level was related to Aria hospital (65.32%). About Teleradiology -related information infrastructure most infrastructure was related to Naft large hospital and least infrastructure was related to Allama Karami hospital.
  Conclusion
  The findings showed there are problems such as economic barriers and lack of PACS to the implementation of Teleradiology system. Thus providing financial incentives from the government, the development of telecommunications infrastructure and increase awareness of experts in this field, can contribute to the development of this system in hospitals.
  Keywords: Teleradiology, Telemedicine, Infrastructure, Hospital
 • Zahra Kavosi, Mahdieh Sadat Ahmadzadeh *, Reza Moradi Pages 19-28
  Introduction
  Hospitals due to lack of problems with the different crises faced during service delivery to patients and this led to the improper use of hospital resources. The aim of this study was to evaluate the use of ambulances to hospitals is one of the sources.
  Methods
  his cross-sectional study was done in March 2015 at the hospitals in Shiraz University of Medical Sciences. All dispatch of an ambulance outside the hospital for 20 days researcher that the process had been registered owners. Data analysis using SPSS v.19 software and using descriptive and inferential statistics (Pearson Regression Test) were performed.
  Results
  Ambulances were sent outside hospitals 1597 times in the mentioned period of time. The most important reason of using ambulances was receiving consultant services (20.5%), laboratory services (17.2 %) and blood transfusion (12.6 %). The consultant services related to ophthalmology (31.2 %), consulting ENT (16 %) and heart advice (7.4 %). The significant correlation was found between size of hospital and ambulance use. (p
  Conclusion
  In general, to apply any kind of intervention it is better to focus on advisory services and blood transfusion. Besides, it would be better to focus on ophthalmology, ENT and the heart services in order to provide better interventions.
  Keywords: Mission, Ambulance, Hospital
 • Behroz Rezaei Pages 29-39
  Introduction
  Leadership style is one of the factors that increase the efficiency and effectiveness of organizations. Today, in health care, nursing managers need to use leadership styles which are appropriate for complex and constantly changing health-care system. This study aimed to determine the leadership style of nursing managers and its relationship with some individual characteristics.
  Methods
  This study is a descriptive- cross sectional research. The statistical population consisted of nurse managers working in three Esfahan social security hospitals (n = 61) who were studied census. A two-part questionnaire was used to collect data, researcher made the first part and the second part standardized measure includes individual questions determine the leadership style (LBDQ) the validity and reliability of which were confirmed. Data analysis using correlation coefficient, analysis of variance and mann-whitney by software spss at a significance level was 0.05.
  Results
  The results showed that the mean score of majority of managers in terms of people-oriented and task-oriented in the medium level. There was no significant relationship between individual characteristics (age, sex, marital status, education, clinical experience, management experience) with leadership style. But there was a significant coloration between leadership style and managerial level. (p
  Conclusion
  Considering that the mean score of majority of nursing manager's leadership style was in moderate level, it would be beneficial to carry out measures for promoting leadership styles through management training.
  Keywords: Leadership Styles, Nursing Managers, Personal Characteristics
 • Abass Saleh Ardestani* Pages 41-47
  Introduction
  The main objective of investors to maximize profits is acquired, thus introducing the optimum method for transactions for investors is of great importance. In spite of investors to methods of technical analysis, this study compares the early warning indicators of transactions of the type of oscillator dealt with indicators to show which of these two categories of the indicators, gained a greater return on invest.
  Methods
  The research, by collecting quantitative data needed to compare two methods of technical analysis was conducted to test library. Research in the field of finance and capital markets with a focus on Tehran Stock Exchange in the period from the beginning of 1391 until the end of 1392 is done. The samples include all pharmaceutical companies that was before the start of the study period in the Tehran Stock Exchange is accepted and included 467 companies. To compare the efficiency of two different types of indicators paired test method technique was used.
  Findings:Between the average return, there was a significant relationship (p = 0.034). Negative-the-top (1082/1) and lower (2418/23) also means that yields more profit than the return of trend indicators provides investors the benefit
  Conclusion
  Oscillator indicators more efficiently than by trend indicators that according to it, the Oscillators are trading higher yields to investors will benefit.
  Comparative study of effectiveness of technical analysis indicators with type of trend with accidental oscillator in securities analysis pharmaceutical companies Abstract: with due attention to investors’ interest to technical methods, in this study we proceed to compare dealing warner indicators with type of trend with oscillator type indicators in order to show that which of them has more efficiency for investors. The main purpose of investors is gaining more benefit, hence introducing the optimum method for dealing has a special importance for them. This investigation for purpose of objective is applying and for purpose of method is descriptive-comparative and studying of past information lead nature of investigation post-happening. The results show that with a 95% safety level, oscillator indicators have more efficiency than trend indicators and so using oscillator indicators get more benefit to investors in dealings.
  Keywords: Oscillator Indicators, Trend Indicators, Technical Analysis, Investment, Securities Analysis, Pharmaceutical Companies
 • Javad Moghaddasi, Masuome Keikavoosi Arani, Leyla Keikavoosi Arani* Pages 49-59
  Introduction
  The process of transformation to entrepreneurial universities is necessary and inevitable in order to ensure the development of university and society as whole.This study was conducted to determine Factors Affecting the transformation of Medical Sciences Universities into entrepreneurial universities in Iranian Higher Education System
  Methods
  This study was descriptive survey. The population included all Entrepreneurship process owners at the medical sciences university’s during 2014-2015(N=497). The sample, according to Morgan 217 students, who were selected by stratified sampling. In order to collect data questionnaire with Cronbach's alpha coefficient was used 0.93. After data collection, statistical data "Exploratory Factor analysis" was used.
  Results
  Results showed that the participants believed nine factors were affecting becoming Entrepreneurial Universities at Medical Sciences Universities. These nine factors explained 54.658% percent of the total variance. Most power equivalent to 12.08% of the total variance explained by the first factor (considering entrepreneurship as a strategic priority for the University) and the lowest power equivalent to 1.934% of the total variance explained by the ninth factor (academic curriculum planning), respectively.
  Conclusion
  Entrepreneur medical universities need to plan and manage the factors identified especially in terms of strategic priorities.
  Keywords: Entrepreneurial University, Higher Education, Medical Sciences, Iran
 • Somayeh Toolabifard, Amir Ashkan Nasiripour *, Pouran Raiisi Pages 61-67
  Introduction
  Health promoting schools (HPS) are places that promote the health of students. This study aimed to determine the effect of health promoting schools initiative on health indicators boy's primary school in district 17 in Tehran.
  Methods
  The study population consisted of boys 'primary school students in the health promoters (District 17) and students of other boy's primary schools (District 17), which promotes health plan does not plan to run. The sample size of 333 and 367 respectively (According to Cochran formula) were randomly selected. After confirming the validity and reliability of the questionnaire was used to collect data. For data analysis, t test was used.
  Findings: The findings of study indicated a significant difference on indicators of clinical services and physical activity between HPS in District 17 of Tehran and the other male elementary school students in District 17 (p ≤0.05). But there is no significant difference among the other six items.
  Conclusion
  The establishment of health promoting Schools has not been successful regarding the investigated indicator, so the revision of the content of this plan is essential to achieve greater effectiveness.
  The impact of health promoting schools approach on the health indicators of the students in boy primary schools of 17th district of Tehran
  Keywords: Health Indicators, Health, Promoting Schools, Students
 • Jamshid Bahmei *, Nahid Hatam, Afshin Borhani Haghighi, Farnia Feiz, Reihane Sedghi, Khosro Keshavarz Pages 69-80
  Introduction
  Diagnosis and treatment of patients with stroke spent high expenses annually. The aim of this study is to evaluate the direct medical and non-medical costs of stroke patients of Nemazee hospital.
  Methods
  This study is a descriptive, cross-sectional analysis that from April to July 2015 Namazi Hospital in Shiraz. The study population in this studies all patients with stroke in atrial fibrillation patients who have been treated with drugs or heparin clexan. The sample size was 80 and data were collected by questionnaire form and through interview. sampling was stratified sampling. Data were analyzed with using SPSS 18 software and descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA test.
  Results
  Average direct medical costs, direct non-medical costsand indirects costs of unfractionated heparinwere: 27,340,000±10,010,000 Rials, 3,862,750 ± 2,851,490 Rials and 5,382,500 ± 4,934,950 Rials respectively. Same averagedirect medical costs, direct non-medical costsand indirects costs of low molecular weight heparin were: 24,664,250±14,649,890 Rials, 2,233,500±4,249,590 Rials and 2,572,500±2,625,310 Rials respectively.
  Conclusion
  Clexane drug compared to heparin treatment option with less total cost on the prevention of stroke in patients. The results of this study can also help patients to specialists and neurologists who can clexane of drug use in the treatment of lower cost.
  Keywords: Price, Clexane, Heparin, Stroke
 • Mohammad Reza Tavkoli *, Saeid Karimi, Marziye Javadi, Ali Reza Jabari Pages 81-89
  Introduction
  In 1995 the guideline of the new system of hospitals (fee for service) was notified. According to this scheme a percentage of revenues as a fee for its personnel would be assigned a dedicated hospital. This scheme was implemented in hospitals for 20 years. In the early September 2104 new guidelines as design performance-based fee for service plan with the aim deficiencies in the previous plan was reviewed and implemented in hospitals in Isfahan. So study was to the survey weaknesses performance-based scheme in selected teaching hospitals of Isfahan 2014.
  Methods
  This study was a qualitative study. In-depth interviews were used to collect data. Eleven samples of middle managers and senior headquarters, university hospitals and some faculty members and hospital officials frequently were chosen method.All interviews were recorded and then written on paper. The duration of the interviews varied between 30 to 60 minutes. Data analysis in this research was based on thematic analysis.
  Results
  In this study, based on a thematic framework analysis done6 sub-theme and 3 main topics were extracted. The three main issues are: Policy formulation, delays in the notification procedure and bed and prepare the infrastructure.
  Conclusion
  The results weaknesses performance-based scheme is represented (new guideline fee for service plan). Accordingly, in order to be more efficient health system weaknesses should be assessed as well as performance-based plan with such weaknesses can be overcome with the implementation of the new plan the satisfaction is high doctors and staff are provided.
  Keywords: Hospital, Payment System, Senior Managers, fee for Service