فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هوشنگ نایبی*، بهنام لطفی خاچکی صفحات 1-26
  تاثیر روابط خانوادگی بر درونی کردن هنجارها و ارزش های جامعه می تواند مانع انحراف و تخطی از اصول و هنجارهای پذیرفته شده جامعه باشد. روابط مذکور بر کاهش آسیب های اجتماعی موجود در سطح جامعه اثر به سزایی دارند؛ تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی این آثار است. نظریه های همبستگی اجتماعی امیل دورکیم، پیوند اجتماعی تراویس هیرشی، ایوان نای، رابرت سامپسون و جان لوب چارچوب نظری تحقیق حاضرند. فرضیه اصلی پژوهش این است که در استان هایی که پیوند و روابط خویشاوندی رو به سستی می نهد، آسیب های اجتماعی بیشتری گریبان گیر آن منطقه می شود. در مقابل با تقویت پیوندهای افراد و افزایش رابطه آنها با خویشاوندان خود، آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل ثانویه داده های پیمایشی ملی و مجموعه داده های ثبتی استفاده شده است. طبق یافته ها، در اغلب استان ها هر اندازه میزان تعلق و وابستگی افراد به خانواده و بستگانشان بیشتر و گسستگی و بی ثباتی خانواده کمتر باشد، میزان آسیب ها و انحرافات اجتماعی در آن استان ها کمتر خواهد بود. البته برخی استان ها مانند ایلام استثنا بودند؛ پاسخگویی به چرایی این مسئله به تحقیقات جداگانه ای نیازمند است.
  کلیدواژگان: انحرافات اجتماعی، پیوندهای خویشاوندی، تحلیل ثانویه، نرخ جرائم، نظریه کنترل
 • ابوعلی ودادهیر*، حسین ذلولی، حسین بنی فاطمه، فریده نبیلی صفحات 27-50
  استیگما (داغ ننگ) برساخته ای اجتماعی- فرهنگی سیال و زنده است که افراد و گروه های زیادی در جوامع انسانی با آن مواجه اند. در ساحت سلامت، داغ ننگ در زمره عوامل تاثیرگذار بر تعمیق شکاف بیمار و درمان است. داغ ننگ به اقتضای شرایط جامعه، افکار عمومی و موضوع تحت استیگما به صورت متفاوتی تفسیر می شود. این تفاسیر در کنش متقابل افراد جامعه با فرد افسرده، بر نگرش بیمار به بیماری خود و واکنش وی به این شرایط موثر است. داغ ننگ بر تمام جوانب زندگی افراد نظیر یافتن منزل، شغل و بیمه سلامت تاثیر می گذارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرایند داغ سازی از نگاه خود بیماران و کشف انگاره های ذهنی آنان است. در این تحقیق همچنین زوایای جامعه شناسانه و مردم شناسانه فرایند دا غ ننگ سازی در افراد افسرده بررسی شده است. این پژوهش با اتخاذ رویکرد برساخت گرایی در علوم اجتماعی و با طرح سوالاتی از جنس چگونگی ماهیت میان ذهنی، تعریفی و هم ساختی مسائل مرتبط با افسردگی از طریق داغ ننگ سازی در محیط پژوهشی تبریز سخن می گوید. در این مطالعه، از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند برای جذب مشارکت کنندگان (به حجم 18 نفر) استفاده شده است. همچنین، برای گردآوری و آنالیز همزمان داده ها و شواهد، روش نظریه مبنایی بکارگرفته شده است. این پژوهش نشان می دهد که داغ ننگ سازی افراد درگیر با افسردگی، برساخته ای اجتماعی- فرهنگی بوده و در پزشکی شدن افسردگی سهم زیادی داشته است.
  کلیدواژگان: استیگما (داغ ننگ)، افسردگی، برساخت گرایی، پزشکی شدن، مسائل اجتماعی و روانی، نظریه مبنایی
 • ابوتراب طالبی، سعیده امینی*، سید فرید طلوع پارسا صفحات 51-70
  هدف مقاله حاضر بررسی رابطه احساس آنومی و امکان کنش ارتباطی است. برای نیل به این هدف در گام اول با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی و روان شناسی اجتماعی آنومی و نظریه کنش ارتباطی هابرماس تلاش شد تا چارچوب مفهومی تنظیم شود. در گام دوم از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. روش نمونه گیری در مقاله حاضر خوشه ایچند مرحله ای و حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران 400 نفر از شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد است. ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق معنادار بود و فرضیات پژوهش تایید شدند، به این ترتیب هر سه بعد احساس آنومی یعنی بی معنایی، بی قدرتی و بت وارگی پول با امکان کنش ارتباطی رابطه معناداری داشتند. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد از میان ابعاد متغیر مستقل (بی معنایی و بی اعتمادی، بی قدرتی و بت وارگی پول) بت وارگی پول، در تعیین کنش ارتباطی سهم به سزایی دارد و دو بعد بی معنایی و بی اعتمادی به واسطه بت وارگی، نقش تعیین کننده ای در کنش ارتباطی دارند.
  کلیدواژگان: احساس آنومی، امکان کنش ارتباطی، بت وارگی پول، بی قدرتی و بی معنایی
 • ابراهیم حاجیانی، آرش نصر اصفهانی، اسماعیل غلامی پور* صفحات 71-94
  دهه 1380 را باید دهه فعالیت گسترده شرکت های هرمی در ایران دانست. هدف این مطالعه، بیان بخشی از علل رشد و فراگیری آن با توجه به شیوه های اقناع سازی و بررسی تجربه افراد از زمان فعالیت در آن است. بر اساس روش کیفی، اطلاعات تحقیق از مصاحبه با 31 نفر از افرادی که سابقه فعالیت در کوئست را داشته اند به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که از شیوه های مختلفی برای جلب افراد به این شبکه استفاده می شده است؛ اعتمادسازی بر اساس روابط خانوادگی یا دوستانه مهم ترین شیوه بوده است. تحقیق حاضر نشان می دهد، فعالیت در کوئست علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و جدی ناشی از آن، به ویژه به واسطه آموزش های کاری، برای بسیاری از افراد تجربه مثبت و آموزنده نیز به همراه داشته است. در نهایت بر اساس یافته ها، پیشنهادهایی برای استفاده سیاست گذاران از تجارب حاصل از گسترش این پدیده در ایران بیان شده است.
  کلیدواژگان: آسیب اجتماعی، آموزش شغلی، اعتماد، شرکت های هرمی، فشار ساختاری
 • مهناز فرهمند*، سیدمحسن سعیدی مدنی، مهناز سهندی خیلفه کندی صفحات 95-122
  در مقاله حاضر تلاش کرده ایم میزان انسجام اجتماعی دو قوم آذری و کرد را بررسی و تبیین کنیم. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه پارسونز، بلاو و کارل دوویچ؛ روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری را زنان و مردان 20 تا 64 ساله شهرهای تبریز و سنندج تشکیل می دهند. داده های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از 768 نفر جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین انسجام اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و عدالت اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی، تحصیلات، شغل، درآمد و سن رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون تی مستقل نیز موید آن است که قوم آذری در مقایسه با قوم کرد، میزان انسجام اجتماعی بیشتری دارد. تحلیل چند متغیره نیز نشان می دهد که متغیرهای عدالت اجتماعی، رسانه خارجی، رسانه داخلی و سن توانسته اند 22 درصد از تغییرات متغیر میزان انسجام اجتماعی بین دو قوم را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: آذری، انسجام اجتماعی، ارزش قومی، عدالت، کرد
 • مریم قاضی نژاد، مینا ذبیحی* صفحات 123-150
  آگاهی از نگرش مردم جامعه درباره جرم، از دیرباز در فرهنگ ها و جوامع مختلف، مورد توجه فلاسفه حقوق کیفری، فلاسفه اجتماعی و محققان اجتماعی بوده است. از آنجا که معمولا درک اجتماعی یکسان از میزان اهمیت، جدیت و شدت رفتارهای مختلف مجرمانه در یک جامعه وجود ندارد، نوع و میزان واکنش های اجتماعی در برابر جرایم نیز متفاوت می شود. ریشه یابی این تفاوت ها، مسئله ای قابل تامل است. پژوهش حاضر پیمایشی مقطعی در زمینه جدی انگاری جرم در دو نسل جوان و بزرگسال است که در جامعه پرتحول ایران انجام شده است. سنجش ارتباط جدی انگاری جرم با جهت گیری های ارزشی نسل ها، به عنوان مهم ترین عامل مرتبط با واکنش جمعی نسبت به نقض قوانین اجتماعی، از اهداف مهم این تحقیق بوده است. نمونه تحقیق 246 نفر از دو گروه بزرگسال (101 نفر) و نسل جوان (145 نفر) ساکن شهر تهران در سال 1392 است که با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با ابزار پرسشنامه ساخت یافته، اطلاعات مورد نیاز گرد آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند میزان جدی انگاری جرم میان دو نسل بزرگسال و جوان، تفاوت فاحشی با هم ندارد، اختلاف مشاهده شده به لحاظ آماری معنادار است و دو گروه نسلی، نادرستی و زیانباری جرایم مختلف را یکسان ارزیابی نکرده اند. همچنین تحلیل چندمتغیری نشان می دهد رابطه جهت گیری های ارزشی (متغیر واسط) نسل ها و جدی انگاری جرم معنادار است؛ به طوری که ظهور و غلبه ارزش های فرامادی در نسل جوان تر می تواند دلیلی بر کاهش جدی انگاری جرم از سوی آنان نسبت به نسل قبل باشد. یافته های تحقیق حاضر در چارچوب دلالت های نظریه نسل تاریخی مانهایم و اینگلهارت تبیین شده است.
  کلیدواژگان: جدی انگاری جرم، جرم، جهت گیری های ارزشی، خاطرات نسلی، نسل
 • مریم مکتوبیان *، وحید قاسمی، سیدعلی هاشمیانفر صفحات 151-192
  هدف پژوهش حاضر مطالعه احساس ناامنی زنان در محیط کار با استفاده از رهیافت کیفی (تفسیرگرایی اجتماعی) است، به این منظور با 37 نفر از زنان شاغل (پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران) در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر اصفهان مصاحبه به عمل آمد. روش پژوهش، کیفی است و تکنیک ها عبارتند از مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، مشاهده و مشاهده مشارکتی. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از تکنیک های نظریه داده بنیاد استفاده شده است. این روش شامل پنج رویه است و در نهایت با استفاده از مقوله های حاصل از سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) الگوی پارادایمی شکل گرفته است. یافته های به دست آمده در قالب شرایط علی، استراتژی ها و پیامدها بیان شده اند. چرخه معیوب اجتماعی شدن، منش اجتماعی، دست های ناتوان قانون و ویژگی های حاکم بر کادر درمانی از مهم ترین دلایل و شرایط علی احساس ناامنی زنانند. ویژگی های محیطی- فردی و بن بست های اجتماعی، به ترتیب به عنوان شرایط مداخله گر و شرایط زمینه ای محسوب می شوند. شگردهای مواجهه و فرسایش (روانی، اجتماعی، شغلی، اعتقادی و خانوادگی) نیز در قالب استراتژی ها و پیامدهای چنین مسئله ای کشف شده اند. به این ترتیب با تحلیل مصاحبه های 37 نفر از زنان شاغل در بیمارستان ها، خط داستان احساس ناامنی زنان در بیمارستان با استفاده از نظریه داده بنیاد و با در نظر گرفتن مفاهیم اولیه و مقولات محوری، در قالب هسته مرکزی ضعف بسترهای اجتماعی، قانونی و سازمانی کشف شد.
  کلیدواژگان: آزار جنسی، احساس ناامنی، چرخه معیوب اجتماعی شدن، دست های ناتوان قانون، شگردهای مواجهه و فرسایش، ضعف بسترهای اجتماعی، قانونی و سازمانی، منش اجتماعی، ویژگی های حاکم بر کادر درمانی
 • فریدون وحیدا، حسینعلی سبزه*، حامد ذاکری صفحات 193-214
  هدف اصلی تحقیق حاضر شناخت عوامل موثر بر همسر کشی است و برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق است. از طریق کدگذاری، عوامل اصلی موثر بر همسر کشی به دست آمده اند. جامعه آماری کلیه زنان و مردانی اند که در زمان پژوهش، به جرم همسر کشی، در زندان به سر می بردند. شیوه نمونه گیری تابع منطق نمونه گیری کیفی است. در این روش حجم نمونه به اشباع نظری بستگی دارد، از این رو 14 نفر (8 زن و 6 مرد) برای مصاحبه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد ارتباط زن با مرد دیگری خارج از قواعد خانواده، مهم ترین عامل همسر کشی زنان است. البته باید اشاره کرد که این عامل خود از عوامل دیگری سرچشمه می گیرد. همچنین سوء ظن مرد نسبت به زن و تفکرات مردسالاری از مهم ترین عوامل موثر در همسر کشی مردان است. البته باید به عامل خشم و عصبانیت به عنوان عامل واسط در جریان قتل اشاره کرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، خشونت خانوادگی، مردسالاری، نیازهای عاطفی و جنسی، همسر کشی
|
 • Hooshang Nayebi *, Behnam Lotfi Khachaki Pages 1-26
  In some societies, kinship relationships of family members create a type of emotional and internal solidarity that has important results. The current research is an effort to study the influence of kinship bonds on social deviances. Theoretical framework is a combination of different theories, such as: social solidarity theory of Emil Durkheim, social connection theory of Travis Hirschi, thoughts of Ivan Nye and, Sampson and Laub. According to the theoretical framework, internalization of social norms and values and commitment, can be a great preventer from the deviant behavior. Consequently, the level of social deviance is reduced in the community. Based on the control theory, the power of social bonds has a reverse relationship with involvement in criminal behavior.
  The main method of the research is secondary analysis of data which is gathered by other researches or institutions. We have used two kinds of data; (A) a national survey which was done in all provinces and (B) the official data about crimes and deviances. The main hypothesis of our study is that those provinces which have weak family and kinship bonds will experience more social deviances. In the other words, strong and enduring relationships between family members will result in reduction of social deviances. The results showed that high instability and weak family relationships and low belonging and affiliation to family in a province, leads to high rate of delinquencies and deviations.
  Keywords: family relationships, Kinship connections, social Deviances, Control Theory, Secondary Analysis, Social connection, Crime Rates
 • Abouali Vedadhir*, Hossein Zalouli, Hossein Banifateme, Farideh Nabili Pages 27-50
  stigma is a social-cultural constructed of fluid and alive that many people are facing with in human communities. In the realm of health, stigma is among the important factors affecting in deepening of gaps between the patient and the treatment. stigmas interpreted in different forms due to social conditions and people's thoughts. These interpretations are effective in community’s interaction with the depressed, the patient's attitude and reaction to illness. Stigma affects on all aspects of life such as housing, jobs and health insurance. The main purposes of this survey are the study of stigmatization process from patient’s point of view and discover their subjective meaning and sociological aspect of stigmatization that is more important territory which has been investigated in this research. This essay remarks with a social Constructionism approach in anthropology and sociology and with raising questions from type of how of nature of subjective-definition and construction of social–cultural of issues associated with depression by stigmatization in TABRIZ – IRAN. The applied method is qualitative for absorption participants (18 people) , data collection, and in-depth interview which is used by the grounded theory for data analyzing and extracting results. This research shows that stigmatization involved with depression is a social-cultural constructed and The main contribution is in medicalization of depression.
  Keywords: Stigma, Depression, Construction, ism, Medicalization, Grounded Theory
 • Abotorab Talebi, Saeedeh Amini *, Farid Tolouparsa Pages 51-70
 • Ebrahim Hajiani, Arash Nasr Esfahani, Esmail Gholamipour* Pages 71-94
  Membership in Pyramid Scheme Networks
  A Sociological Study of Recruitment, Practices and Consequences
  Pyramid scheme networks were highly active in Iran during 1380’s. The purpose of this study was to clarify the reasons for the growth and spread of these networks with respect to the practices and experiences of the people actively working it these companies. Based on a qualitative research method, the research data was gathered from interviews with 31 people who have experience in the Quest Company. This study shows that, in addition to numerous serious problems and social damage caused by the activity of the Quest, for many people it was a positive work experience regarding the special work-related training provided in these companies. Finally, based on the findings, recommendations for policy makers are presented.
  Keywords: Pyramid companies, structural strain, confidence, social pathology, job training
 • Mahnaz Farahmand*, Seyed Mohsen Saeidi Madani, Mahnaz Sahandi Pages 95-122
  In this paper, it has been tried to explore the social cohenion level of between ethnic Azeris and Kurds. Research frame work based on parsons ,Blou, Heckter and Karl Dowitch’s theory and the research method is survey and the collection tool is researcher-made questionary. The statistical population consist of Men and women from 20 to 64 years in Tabriz and Sannandaj cities that selected sample with cocran formula’s using were 384 persons from each cities and data is collected with using a multistage cluster sampling of 768 samples. The results indicate that there is significant relationship between social cohenion as dependent variable and social justice, media, education, job, income and age. The results of independent t-test confirms that social cohenion value is more between Azaris than Kurds ethic and Multi- variable regreion analysis also indicated that social justice, foreign and domestic media and age variables can explain 22% of variable changes of social cohenion between Both ethnicity.
  Keywords: Social Solidarity, justice, Ethnicity, Azari, Kurd
 • Maryam Ghazinejad, Mina Zabihi* Pages 123-150
  Awareness of “public attitudes toward crime” has been considered by the philosophers of criminal law, social philosophers and social scientists in different cultures and communities. Since a “Same” Social Understanding of the importance, seriousness and severity of criminal behavior in a society does not exist, therefore the amount and type of social interactions, against deviance and criminal activities is different, so the effects and consequences of these differences must be investigated.
  This study is a sectional survey about understand “perceived seriousness of crime” in context of Iran, the full transformation country, in both young and adult generation. Checking the relationship between perceived seriousness of crime and Value orientations is also one of the most important purpose of this study.
  A definition of perceived seriousness of crime was applied in questionnaire administrated among a sample of 246 person (18 – 35 and 42 – 60 years old) resident of up, middle (center) and down Tehran in March 2014.
  Results showed that the “Generation gap” about “attitudes toward crime” in our society does not exist and both generational groups almost give the high marks for crimes, in two wrongful and harmful Dimensions. Also there is a relationship between perceived seriousness of crime and Value orientations. It means a considerable amount of generation’s attitude toward crime is determined by their values.
  Sociological and historical generation theories such as Mannheim and Inglehart were used to explain the aspects of this study.
  Keywords: crime, The perceived seriousness of crime, Generation, value orientations, Generational memories
 • Maryam Maktobian*, Vahid Ghasemi, Ali Hashemianfar Pages 151-192
  The aim of the present research is investigating women sexual harassment and insecurity at workplace using qualitative approach (social interpretivism). In this regard, 37 employed women (nurses, health workers and health worker assistants) in public and private hospitals were interviewed. The present study using semi-structured and in-depth interviews, observation and participant observation techniques is qualitative. For data analysis, the techniques of Grounded Theory were used, which consist of five procedures .Finally, by using the findings of three stages of coding (open, axial & selective), a paradigm model was achieved. The Findings achieved by the frame of paradigm model were presented as causal, contextual, intervening conditions, strategies and consequences. Defected cycle of socialization, social manner, inability of law and features of the medical staff are the most important reasons and conditions of women insecurity being created by men. Environmental – individual characteristics and social dead ends are considered as intervening and contextual conditions. Encountering methods as well as (mental, social, religious and familial) degradation were also explored in the frame of strategies and consequences of such problem. Therefore, by analyzing the interviews of 37 employed women in hospital through using Grounded Theory and by considering primary concepts and central categories, it was found out that the underlying weaknesses, as regards women insecurity, lie in social, legal and organizational factors.
  Keywords: sexual harassment, Insecurity Feeling, Defected cycle of socialization, social manner, law's weak hands, characteristics governing on medical part, skills of encounter, degradation
 • Fereidon Vahida, Hosein Ali Sabze *, Hamed Zakeri Pages 193-214
  The main objective of the research is the identification of influencing factors on Mariticide and to achieve this objective, it was used of qualitative research method the data collection tools are in-depth interviews, which the main effective factors on Mariticide were obtained through encoding. The statistical community in this research are the whole men and women who at the time of research were imprisoned for Mariticide crime. Sampling method depends on the logic of qualitative sampling, in this method; the sample volume depends on the theoretical saturation, and thus, 14 persons (6 men and 8 women) were selected for the interview.
  The study results illustrate that the relationship of woman with another man outside the family rules is the most important factor in women Mariticide, however; it is obliged to mention that this factor itself derives from other factors. On men Mariticide, it should be said that; the suspicion of man towards woman and the patriarchal thinking are is the most important effective factor in men Matricide. However; it should be noted to rage and anger factor as the intermediate factor during murder.
  Keywords: Mariticide, Emotional, sexual needs, Domestic violence, Addiction, Patriarch