فهرست مطالب

پژوهش های آموزش و یادگیری - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/08
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدرضا نیستانی، کمال نصرتی هشی *، زهره متقی، فاطمه سادات طیبی صفحات 1-16
  پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان «سیرت» اساتید و آموزش مبتنی بر «دیالوگ» از منظر دانشجویان دانشگاه اصفهان با روش مدل سازی معادلات ساختاری، پرداخته است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری داده، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پیمایش 13281 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که با روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 220 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی آن از طریق بازبینی توسط کارشناسان مربوطه تایید شده و پایایی کل آن نیز در آلفای کرونباخ برابر با 97/0 محاسبه شده است. داده ها در نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS و AMOS تحلیل شده اند. نتایج نشان داد؛ در کلیت امر بین سیرت اساتید و آموزش مبتنی بر دیالوگ، رابطه بالایی وجود دارد 95/60 t= همچنین بررسی فرضیات فرعی حاکی از آن است که؛ بین هر یک از ابعاد سیرت؛ تواضع، شوخ طبعی، تدبیر، شور و اشتیاق، غم خواری با آموزش مبتنی بر دیالوگ، رابطه وجود دارد اما ارتباط بین دو بعد سیرت یعنی؛ صداقت و شجاعت با آموزش مبتنی بر دیالوگ، مورد تایید قرار نگرفت بنابراین می توان نتیجه گرفت که تحقق آموزش مبتنی بر دیالوگ، در نظام های آموزشی، نیازمند اساتیدی است که از سیرت بالایی برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: سیرت اساتید، آموزش، دیالوگ
 • ابراهیم گزیدری، مسعود غلامعلی لواسانی، جواد اژه ای، مطهره حمزه رباطی* صفحات 17-28
  پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه ی منزلت های هویت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان گروه نظری پایه سوم متوسطه منطقه کهریزک بوده اند که از این تعداد نمونه ای به حجم 311 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شده اند و به دو پرسشنامه ی «هویت تحصیلی» (واز و ایزاکسون، 2008) و «اهمال کاری تحصیلی» (سولومون و راث بلوم، 1984) پاسخ داده اند. روایی پرسش نامه ها به وسیله متخصصان تایید شده و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده ها طی تحلیل همبستگی بنیادی نشان داد؛ ابعاد منزلت های هویت تحصیلی رابطه معنادار با اهمالکاری تحصیلی دارند. تحلیل کانونی دو مجموعه معنادار بین منزلت های هویت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی را نشان داد. در مجموعه اول ابعاد هویت موفق و هویت زودرس رابطه منفی و هویت دیررس و سردرگم رابطه مثبت و معنادار با مولفه های آماده کردن تکلیف، آمادگی برای امتحان و تهیه مقاله داشتند. در مجموعه دوم هویت تحصیلی دیررس و سردرگم با اهمالکاری رابطه معنادار داشت. می-توان نتیجه گرفت در مدارسی که دانش آموزان از هویت تحصیلی موفق برخوردار باشند، میزان اهمالکاری در دانش آموزان پایین خواهد بود هرچه قدر دانش آموزان از هویت سردرگم و هویت دیررس پایین برخوردار باشند، اهمالکاری تحصیلی بالاتری خواهند داشت.
  کلیدواژگان: هویت موفق، هویت زودرس، هویت دیررس، هویت سردرگم، اهمال کاری تحصیلی
 • اصغر سلطانی، زهرا کوشی* صفحات 29-48
  پژوهش حاضر در راستای پیش بینی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان انجام شده است. جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده که از میان آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 287 نفر انتخاب شده اند. ابزارهای اندازه گیری شامل؛ پرسشنامه محقق ساخته سنجش کیفیت تدریس با 24 گویه و آلفای کرونباخ 881/0، پرسشنامه ذهنیت فلسفی با 42 گویه و آلفای کرونباخ 850/0 و پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر با 20 گویه و آلفای کرونباخ 855/0 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نتایج نشان داد؛ ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی به طور مثبت و معنادار به ترتیب با ضریب بتای 405/0 و ضریب بتای 275/0، قادر به پیش بینی کیفیت تدریس آنان می باشد. همچنین ذهنیت فلسفی اعضای هیئت علمی می تواند انگیزش شغلی آنان را به طور مثبت و معنادار پیش بینی نماید. رابطه خطی مثبت و معنادار بین ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری) با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی وجود دارد و این سه بعد از ذهنیت فلسفی قادر به پیش بینی کیفیت تدریس استادان هستند. از میان ابعاد انگیزش شغلی، بین متغیرهای خودباوری و رضایت شغلی با کیفیت تدریس رابطه خطی مثبت و معنادار وجود دارد و اثر بقیه ابعاد انگیزش شغلی بر کیفیت تدریس معنادار نیست. بین کیفیت تدریس استادان زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد و میزان کیفیت تدریس در اساتید زن بیشتر از اساتید مرد است. میان کیفیت تدریس اساتید بر اساس سن و سابقه تدریس آنان تفاوت معنادار وجود ندارد همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنادار بین دانشکده های مختلف دانشگاه از نظر کیفیت تدریس وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، ذهنیت فلسفی، انگیزش شغلی، اعضاء هیات علمی، آموزش عالی
 • مهدی محمدی *، سکینه جعفری صفحات 49-64
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری مهارت های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی در دانشگاه شیراز بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بوده است. شرکت کنندگان 261 نفر از دانشجویان (199 نفر دختر، 62 نفر پسر) بوده که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده مقیاس های مهارت مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی از کیفیت برنامه درسی بوده که پس از محاسبه روایی و پایایی ابزارها اجرا شده است. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل مسیر، تحلیل آماری شده اند. یافته ها نشان داد؛ مهارت های مطالعه دانشجویان به طور مستقیم بر ارزشیابی آنان از کیفیت برنامه درسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. مهارت های مطالعه دانشجویان به طور مستقیم بر احساس خودکارآمدی آنان تاثیر مثبت و معناداردارد. مهارت های مطالعه دانشجویان به طور غیر مستقیم با واسطه گری احساس خودکارآمدی شان بر ارزشیابی آنان از کیفیت برنامه درسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس یافته های به دست آمده مهارت های مطالعه دانشجویان به طور مستقیم احساس خودکارآمدی و ارزشیابی مثبت آنان از کیفیت برنامه درسی را افزایش می دهد همچنین مهارت های مطالعه دانشجویان به طور غیر مستقیم و با واسطه احساس خودکارآمدی می تواند ارزشیابی مثبت آنان از کیفیت برنامه درسی را تحت تاثیر قرار دهد. مهارت های مطالعه با ایجاد انگیزه در دانشجویان، فعالیت بیشتر آنان را به دنبال دارد. این مهارت ها راهبردهای یادگیری هستند که به دانشجویان کمک می کنند تا اطلاعات را به شیوه ای اثربخش سازماندهی و تحلیل نموده و به کار برند. این مهارت ها نه تنها برای موفقیت در بعد تحصیلی بلکه برای سایر ابعاد زندگی مهم هستند و به دانشجویان کمک می کنند تا تبدیل به دانشجویانی مادام العمر شده و ابعاد مالی، اقتصادی و شغلی خود را نیز مدیریت نمایند. تسلط بر مهارت های مطالعه و یادگیری، اعتماد به نفس و خودکارآمدی دانشجویان را افزایش می دهد و به آن ها کمک می کند که رویکردهای خود را تغییر داده و راهبردهای متفاوتی را برای رسیدن به موفقیت امتحان کنند.
  کلیدواژگان: مهارت مطالعه، احساس خودکارآمدی، ارزشیابی، کیفیت برنامه درسی
 • فیروزه جعفری، سیده فاطمه موسوی *، سوزان امامی پور صفحات 65-78
  پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه کمال گرایی و جهت گزینی هدف در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه استان تهران، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. 9 مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و از هر مدرسه نیز یک کلاس (20 نفر، مجموعا 180نفر) انتخاب شده اند. ابزارهای گردآوری داده شامل؛ مقیاس خودگزارشی اضطراب امتحان ساراسون (1985)، مقیاس جهت گزینی هدف اصلاح شده الیوت و مورایاما ( 2008 )، مقیاس چند بعدی کمال گرایی هویت و فلت(1991) بوده اند. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی چون؛ ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری همزمان، مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری، نشان داد؛ بین انواع هدف گزینی اجتناب-تسلط و اجتناب-عملکرد با اضطراب امتحان دانش آموزان، همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. هدف گزینی گرایش- تسلط با میزان 17/0-، اجتناب- تسلط با میزان 27/0 و کمال گرایی با میزان 38/0 قادر به پیش بینی اضطراب امتحان در دانش آموزان بوده اند. کمال گرایی و جهت گزینی هدف به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده ی اضطراب امتحان، نقش مهمی در فرایند یادگیری و پیشرفت فراگیران ایفا می نمایند لذا ترسیم اهداف و ارزش های واقعی، دست یافتنی و در عین حال چالش انگیز برای یادگیری فراگیران، نقش موثری در عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران، ایفا می نمایند.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، اهداف پیشرفت، اضطراب امتحان، دانش آموزان دختر پایه ی اول متوسطه
 • فرزانه رویینی، سیاوش طالع پسند *، لاله جمشیدی صفحات 79-88
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش تعدیل کنندگی اندازه مدرسه بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان اسفراین بوده اند (605N =). نمونه پژوهش220 نفر معلم (88 مرد،132 زن) بوده اند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه ی فرهنگ مدرسه بوده استت. داده ها با مدل رگرسیون چندگانه و تکنیک جانسن- نایمن، تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد؛ از بین مولفه های فرهنگ مدرسه صرفا مولفه روابط همکاران، پیش بینی کننده معنادار پیشرفت تحصیلی است همچنین یافته ها حاکی از آن است که در مدارس با حجم کوچک، رابطه پبشرفت تحصیلی با مولفه روابط همکاران، مثبت و معنادار است ولی در مدارس با اندازه بزرگ این رابطه مشاهده نمی شود. توجه به فرهنگ مدرسه از مولفه های افزایش پیشرفت تحصیلی است در مدرسه های با اندازه ی کوچک، این مولفه نقش موثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: فرهنگ مدرسه، پیشرفت تحصیلی، اندازه ی مدرسه، مقطع ابتدایی
 • مریم ابراهیم پور، مهدی سبحانی نژاد* صفحات 89-106
  هدف پژوهش ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیل اسنادی بوده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های مجازی دانشگاه های صنعتی امیر کبیر و مهرالبرز بوده اند. برآورد تعداد نمونه حسب جدول کرجسی و مورگان شامل 322 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی صوری و محتوایی آن تامین و پایایی کل آن نیز طی محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برابر با 95/0 بوده است. یافته ها نشان داد؛ از دید دانشجویان در وضع موجود میزان رعایت مولفه های مورد پژوهش در برنامه درسی مجازی دانشگاهی در حد پایین تر از وضع مطلوب آنها قرار داشته است همچنین آزمون فریدمن، حاکی است که رتبه بندی مولفه های مرتبط با برنامه درسی مجازی دانشگاهی در وضع موجود به ترتیب شامل ویژگی های؛ محتوا، فنی، ارزشیابی، راهبردهای تدریس و دانشجویان بوده و رتبه بندی مولفه های مرتبط با برنامه درسی مجازی دانشگاهی در وضع مطلوب باید به ترتیب شامل ویژگی های؛ ارزشیابی، فنی، محتوا، راهبردهای تدریس و دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، برنامه درسی، برنامه درسی مجازی، وضع موجود، وضع مطلوب
 • گلثوم بشیری حدادان *، فیروز محمودی، یوسف رضاپور، یوسف ادیب صفحات 107-120
  هدف پژوهش حاضر توصیف تجارب معلمان و کارشناسان از فرایند یاددهی- یادگیری در کلاس های درسی چندپایه دوره ابتدایی در مناطق روستایی و مشکلات آن بوده است. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه کارشناسان و معلمان چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر بوده که از بین آن ها، نمونه آماری شامل؛ چهار نفر کارشناس آموزشی و بیست نفر از معلمان چندپایه ابتدایی با روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه ی کیفی نیمه سازمان یافته، گردآوری شده و با به کارگیری روش پیشنهادی اسمیت، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد؛ در ده مضمون اصلی؛ علت تشکیل کلاس های چندپایه، مشکلات کلاس های چندپایه، عوامل موثر در افزایش بازدهی کلاس های چندپایه، روش-های کنترل نظم در کلاس های چندپایه، مشکلات مربوط به دانش آموزان چندپایه، مشکلات مربوط به معلمان چندپایه، مشکلات مربوط به خانواده، مشکلات مربوط به عدم مطابقت چندپایگی با ساختار نظام آموزش فعلی، محاسن کلاس های چندپایه، پیشنهادهایی برای کاهش مشکلات کلاس های چندپایه، می توان ارائه نمود.
  کلیدواژگان: ادراک کارشناسان آموزشی، تجارب معلمان چندپایه، کلاس های چند پایه
 • سارا ظفری *، ذکرالله مروتی، فتانه فتحی صفحات 121-132
  پژوهش حاضر در راستای بررسی رابطه علی بین هدف تبحری کلاس و هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان انجام شده است. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر اهواز بوده اند که به روش تصادفی چند مرحله ای 300 نفر دانش آموز از بین نواحی دوگانه شهر اهواز انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه ادراک ساختار هدفی کلاس، مقیاس هدف گرایی پیشرفت اجتماعی (SAGOS) و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (CTP) بوده است. تحلیل آماری الگوی پیشنهادی با مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد؛ الگوی پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرهای مذکور از برازش قابل قبول برخوردار است. نتایج در الگوی پژوهش نشان دادند؛ ساختار هدف تبحری کلاس هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق هدف تبحری اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه دارد. ساختار هدف عملکردی کلاس از طریق هدف عملکرد گریز اجتماعی با سازگاری اجتماعی رابطه دارد. برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنی دار هدف تبحری کلاس با هدف عملکردی اجتماعی، هدف تبحری کلاس با هدف عملکرد گریز اجتماعی، هدف عملکردی کلاس با هدف تبحری اجتماعی، هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی و هدف عملکردی اجتماعی با سازگاری اجتماعی حاصل شده است.
  کلیدواژگان: ساختار هدف تبحری کلاس، ساختار هدف عملکردی کلاس، اهداف پیشرفت اجتماعی و سازگاری اجتماعی
 • محمد جاودانی *، رحمت الله مرزوقی، محبوبه فولاد چنگ، مهدی محمدی، جعفر ترک زاده صفحات 133-148
  هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی-یادگیری برای کلاس های درسی دوره ابتدایی بوده است. پژوهش از نظر طرح، جزو پژوهش های کیفی و از نظر راهبرد، مطالعه موردی کیفی است. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش، افراد متخصص دانشگاهی بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند، 20 نفر از صاحب نظران کلیدی انتخاب شدند. در این مطالعه از دو ابزار « مصاحبه نیمه ساختار یافته » و « فرم بررسی اسناد» استفاده شده است. در قسمت مصاحبه 20تن از متخصصین علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز و دانشگاه فرهنگیان فارس انتخاب و با کمک تکنیک اشباع نظری مصاحبه شده اند. در بخش سند کاوی نیز از منابع مختلف همچون، کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات ومقالات استفاده شده است. با استفاده از روش همسو سازی، اعتبار داده ها مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ها به کمک روش تحلیل مضمون بوده و در الگوی مذکور، شش عامل ؛ 1- محیط فیزیکی 2- محیط اجتماعی- روانی 3- آمادگی 4- آموزش 5- تلفیق 6- ارزشیابی توجه شده است. در این الگو محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- روانی به عنوان بستری برای رفع نیازهای اساسی فراگیران عمل می کنند. در محیط فیزیکی باید به تامین نیازهای فیزیولوژیک دانش آموزان برای «بقا » ونیز سایر عوامل فیزیکی موثر بر یادگیری دانش آموزان توجه کرد. در محیط اجتماعی-روانی باید به تامین نیازهای روانی مربوط به بقا توجه داشت به علاوه در محیط اجتماعی- روانی باید نیاز دانش آموزان به «عشق و تعلق»، « قدرت » ، «آزادی» و «شادی و نشاط» تامین شود همچنین در این الگو، چرخه آموزش به چهارمرحله یعنی؛ مرحله« آمادگی »،«آموزش »، «تلفیق» و «ارزشیابی» تقسیم شد که بر بستر محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- روانی شکل می گیرند ودر هرمرحله باید به تامین نیازهای فراگیران توجه شود.
  کلیدواژگان: فرآیندهای یاددهی، یادگیری، الگوی کیفی، دوره ابتدایی، نیازهای اساسی
 • زهره کاوه* صفحات 149-162
  پژوهش حاضر در راستای بررسی میزان، اهداف، مراحل و موانع بهره گیری از رسانه های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 398 نفر از معلمان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط متخصصان تایید شده و پایایی آن نیز در آلفای کرونباخ برابر با 87/0 بوده است. تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و نیز استنباطی شامل آزمون های غیر پارامتری فریدمن و کوکران استفاده شده است. نتایج نشان داد؛ بیش از نیمی از معلمان از طریق دوره های آموزشی و مطالعه شخصی با رسانه های آموزشی و نحوه کاربرد آن ها آشنا شده اند. بیشترین میزان آشنایی معلمان با رسانه های آموزشی در دوره تحصیل دانشگاهی بوده است. میزان استفاده معلمان از انواع رسانه های آموزشی به جز رسانه های جدید در حد متوسط یا بیش از متوسط است. معلمان به ترتیب با هدف استفاده از حواس دیداری- شنیداری دانش آموزان، جلب توجه و افزایش علاقه، ساده سازی مفهوم درس و گرفتن امتیاز استفاده از رسانه در فرم ارزشیابی از رسانه های آموزشی استفاده می کنند. در مورد مراحل استفاده از رسانه ها در کلاس درس، کلاس به مراحل شروع، هدایت و جذب دانش آموزان، ارائه محتوای درس و ارائه تکلیف، تقسیم بندی و توزیع استفاده رسانه ها در این مراحل به دست آمد. مهم ترین موانع استفاده از رسانه های آموزشی توسط معلمان، به کمبود رسانه ها، محدودیت ساعت درسی، کمبود متصدی تکنولوژی آموزشی، دسترسی دشوار به رسانه و آشنا نبودن به نحوه استفاده از رسانه اختصاص داشته است.
  کلیدواژگان: رسانه های آموزشی، فرایند یاددهی یادگیری، موانع بهره گیری از رسانه های آموزشی
 • مهدی سبحانی نژاد، محسن زراعتی* صفحات 163-174
  پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری دانشجویان دختر مستقر در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجام شده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی (نیمه تجربی) بوده است. تعداد60 نفر از دانشجویان با بیش از یک سال اقامت در خوابگاه از دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و در گروه سنی 25-20 سال به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. ابزار اندازه گیری«پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا»و پرسشنامه جمعیت شناختی بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های؛ تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس دو عاملی و آزمونT مستقل بوده است. نتایج نشان داد؛ آموزش مهارت های اجتماعی باعث افزایش میزان سازگاری فردی آزمودنی ها شده است. مداخله باعث افزایش دو خرده مقیاس اتکا به نفس و آزادی فردی شد. در مقیاس سازگاری فردی تاثیر مداخله پس از دو ماه در آزمودنی های گروه آزمایش کاهش و تداوم نداشته است. کسب مهارت های ضروری زندگی و توانایی دختران دانشجو در روابط بین فردی و تعامل اجتماعی می تواند در سازگاری و شکوفایی آنان، نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، سازگاری فردی، دانشجو، خوابگاه های دانشجویی، سلامت روان
 • احمدعلی روح الهی* صفحات 175-188
  پژوهش حاضر در راستای تبیین عوامل موثر بر توسعه پژوهش های دانشجویی در دانشگاه هوایی شهید ستاری بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. تحقیقات متعددی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ی تحقیقات دانشجویی انجام شده و در هر یک از پژوهش ها عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت های پژوهشی به صور متفاوت معرفی شده اند. در این مقاله کوشش شده تا با استفاده از تحقیقات انجام گرفته و بررسی وضعیت پژوهش دانشجویی در سازمان مورد مطالعه، مدلی جامع برای عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت های پژوهشی در دانشگاه هوایی شهید ستاری ارائه شود. عوامل موثر بر توسعه ی پژوهش های دانشجویی احصاء و برای هر یک از عوامل شاخص هایی تعریف شدند سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون و مشاهده گر پرداخته شد. در نهایت ابعاد و شاخص های به دست آمده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و قابل قبول بودن مدل نظری از نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل راهبردی، فرهنگی و منابع انسانی از جمله مهم ترین و اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه هستند.
  کلیدواژگان: پژوهش های دانشجویی، دانشگاه، عوامل راهبردی، فرهنگی و منابع انسانی
 • علی رشیدی *، محمد امیری، شهرام مهرآور گیگلو، حسن نودهی صفحات 189-198
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی منطقه دو شهر تربت حیدریه بوده است. تعداد250 پسر دوره راهنمایی تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و در پژوهش شرکت کرده اند. ابزارهای جمع آوری داده دو پرسشنامه استاندارد؛ ادراک از کلاس جنتری، گابل و ریزا و پرسشنامه ی تجدید نظر شده تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش بوده است. داده های حاصل به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده است. نتایج نشان داد؛ بین ادراک از محیط کلاس و تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ابعاد ادراک از کلاس؛ چالش، لذت و انتخاب (56/0) از میزان تاب آوری تحصیلی دانش آموزان راهنمایی را تبیین و پیش بینی می کند بنایراین توصیه می شود که برای بالابردن میزان تحمل و تاب آوری دانش آموزان در برابر مشکلات تحصیلی، معلمان و دبیران مترصد بهبود ادراک دانش آموزان از کلاس به عنوان عاملی مرتبط، باشند.
  کلیدواژگان: ادراک از کلاس، تاب آوری تحصیلی، محیط یادگیری
 • رضا محمدی چابکی * صفحات 199-220
  پژوهش حاضر به تبیین جایگاه زبان در تقویت مبانی، تصریح اهداف وتوسعه وسایل تربیت پرداخته است. روش پژوهش تحلیل اسنادی بوده، جامعه پژوهش کلیه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع پژوهش می باشند که بدون نمونه گیری بررسی شده اند. گردآوری داده ها به وسیله فرم فیش برداری انجام و داده های حاصل به شیوه کیفی تحلیل شده اند. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از: 1- زبان در تصریح مبانی تربیت، می تواند به ترتیب در حوزه مبنای فلسفی با؛ تحلیل زبان تدریس و یادگیری، تحلیل نقادانه مفاهیم و اصطلاحات تربیتی و توضیح ذهنیت انسان، در حوزه مبنای روان شناختی با؛ کمک به تدوین نظریه های یادگیری، روان شناسی زبان و روان شناسی اجتماعی و در حوزه مبنای جامعه شناختی نیز با؛ ترسیم رابطه زبان و فرهنگ، اهمیت زبان آموزشی کشور، تحکیم خط مشی های زبانی، تقویت هویت فرهنگی و روابط معلم- دانش آموز به تقویت مبانی تربیت کمک دهد. 2- زبان در تصریح اهداف تربیت، می تواند به ترتیب در سطح فردی با؛ بهبود رفتارهای زبانی فردی، سواد آموزی، تامین دانش حداقلی قواعد زبانی جهت کاربست توانایی های سطح بالا، تفکرمنطقی و حل مسئله، در سطح اجتماعی با؛ توسعه فرهیختگی، تقویت یادگیری مشارکتی، رشد مهارت های تعامل اجتماعی، شایستگی کنش گفتاری در روابط اجتماعی و در سطح جهانی با؛ بهبود رفتارهای سطح بالا زبانی در شرایط جهانی شدن، برقراری ارتباط مطلوب با سایر فرهنگ ها به وضوح اهداف تربیت کمک دهد. 3- زبان در تصریح وسایل تربیت، می تواند به ترتیب در حوزه برنامه ریزی های آموزش و پرورش با؛ تحلیل نیازهای آموزشی به لحاظ زبانی، برنامه ریزی زبانی و برنامه درسی زبانی، در حوزه تربیت معلم با؛ ایجاد ارتباط موفق با دیگران و به کار بستن صحیح زبان، حل برخی مشکلات معلمان و توسعه توان تحلیل و آموزش تحلیلی مطالب و در حوزه تدریس و تفهیم با؛ تثبیت موقعیت اجتماعی دانش آموز در کلاس درس، امکان افزایش قدرت یادگیری، اصلاح و تقویت گفتگو به عنوان یکی از راهبرد های اصلی در تربیت فعال و وضوح و تمایز دهی به زبان محتوایی و تدریسی به توسعه وسایل تربیت کمک دهد.
  کلیدواژگان: زبان، زبان شناسی تربیتی، مبانی تربیت، اهداف تربیت، وسایل تربیت
|
 • Motahare Hamzerobati* Pages 17-28
  The purpose of this research was to study the relationship between academic identity and Academic procrastination. The research method is descriptive – correlational. The Statistical population of this study were third grade students of secondary school in Kahrizak in the 2013 - 2014 school years (1078) that the sampling were selected with using of cluster sampling of 311 people and responded to questionnaires of academic identity (Was & Isaacson, 2008) and Academic procrastination questionnaires (Solomon & Rothblum, 1984). For determining of Questionnaire validity according to experts and for estimating reliability, Cronbach’s alpha formula is used. The findings obtained using the Canonical correlation analysis showed that the dimensions of academic identity have a significant relationship with student’ academic procrastination. Canonical analysis showed two significant set of academic identity and academic procrastination. In the first set, dimensions of Achievement identity and Moratorium identity has negative relationship and dimensions of Foreclosure Identity and Diffusion identity has positive and significant relationship with preparing task, readiness for exam and paper preparation. In the second set, academic Foreclosure Identity and Diffusion identity has significant relationship with academic procrastination. In general, it can be concluded, students have a high Achievement and Moratorium identity, academic procrastination rate of students would be low. Matter how students have low Foreclosure and Diffusion Identity students will have a high academic procrastination.
  Keywords: Academic identity, Moratorium identity, Foreclosure Identity, Diffusion identity, academic procrastination
 • Zahra Kushi Pages 29-48
  The main purpose of this present study is to predict the quality of teaching of the faculty members based on their philosophic mindedness and job motivation. The study of Population consisted of all the faculty members of different colleges of Shahid Bahonar University (538 people) among whom 287 faculty members were chosen as sample by Using Random sampling with proportional allocation. Instruments used for conducting this research were a researcher-made questionnaire for evaluating the quality of teaching with 24 items and Chronbach’s Alpha (0.881), philosophic mindedness questionnaire with 42 items and Chronbach’s Alpha (0.850), Lodahl and Kitchener’s job motivation questionnaire with 20 items and Chronbach’s Alpha (0.855). The method of this research is descriptive and kind of correlation. The results showed that philosophic mindedness and job motivation of the faculty members can positive and meaningful predict their quality of teaching. Philosophic mindedness with coefficient (0.405) has stronger effect in predicting the quality of teaching than job motivation with coefficient (0.275). Also Philosophic mindedness of the faculty members can positive and meaningful predict their job motivation. The results showed that there is a positive and meaningful relation with dimensions of Philosophic mindedness (comprehensiveness, penetration, and flexibility) with quality of teaching of faculty members, and these dimensions of Philosophic mindedness can predict their quality of teaching. Among the dimensions of job motivation, there is a positive and meaningful relation between variables of self- efficacy and job satisfaction with quality of teaching, and the effect of another dimensions of job motivation with quality of teaching isn’t meaningful. The results showed that the difference between the quality of teaching of women and men is meaningful and the amount of quality of teaching among women is stronger than men, and there is no difference between the quality of teaching of them according to their age and teaching experience. Also the results showed that there is no significant difference between various colleges of the university considering teaching quality.
  Keywords: Teaching quality, Philosophic mindedness, Job motivation, Faculty members, Higher education
 • Mahdi Mohammadi Pages 49-64
  The aim of this study was present structural equation model study skills, self-efficacy and student' evaluation from quality curriculum at Shiraz University. Population of the study was all students of university. By applying classified random Sampling, 261 students were selected and completed surveys for this study. The instrument to collect data consisted of three questionnaire of study skills, self-efficacy and student' evaluation from quality curriculum which after computing validity and reliability distributed between the sample and gathered. Data was analyzed using methods of inferential statistics and the results indicated: 1) There was a positive and significant relationship between student' study skills and student' evaluation from quality curriculum. 2) There was a positive and significant relationship between student' study skills and their self-efficacy. 3) There was a positive and significant relationship between student' study skills and student' evaluation from quality curriculum with mediators their self-efficacy.
  Keywords: Study Skills, Self, Efficacy, Evaluation, Quality Curriculum
 • Fateme Mosavi* Pages 65-78
  This research was done with the purpose of the study of relationship of perfectionism & goal orientation to predict of Test anxiety in high school Girl Students. The method of research is correlation. Participants were 180 girl students that selected by Cluster sampling from the first grade of high schools. For data collection, Goal Orientation Scale of Elliot & Murayama (2008) Multidimensional Perfectionism Scale of Hewitt & Flett (1991) & Test Anxiety Questionnaire By Sarason (1985) were used. Data were analyzed by using correlation & multivariate regression analysis. Results showed positive significant correlation between perfectionism & test anxiety, as if this dimension explains 38% of variance of test anxiety. Also, there was positive significant correlation between Performance-Avoidance goal orientation & Mastery-Avoidance with test anxiety. Mastery-Avoidance & Approach-Mastery explains 27/0¡ and 17/0- of variances of test anxiety respectively.
  Keywords: Perfectionism, Goal orientation, Test Anxiety, High school Girl Students
 • Siyavash Talepasand Pages 79-88
  Abstract The school culture is a linking agent that teachers, parents and managers need it to coordinate their local traditions and styles. The aim of this research Was to investigate the relationship between school culture and academic achievement of students by the moderating role of school size. The present study was conducted by correlation method. All the teachers in the Primary schools in Esfarayen constituted the population of this study (N = 605). The participants were 220 teachers (88 male, 132 female) who were chosen by the stratified random sampling. All of them completed the school culture questionnaire. The data were analyzed by multiple Regression and Johnson-Neyman technique. The results showed that among school culture components, merely the component of the colleagues’ relations was a significant predictor for educational achievement. Furthermore, the findings indicated that there was a significant and positive relationship between school achievement and colleagues’ relations in small schools, but it wasn’t the case for large schools. One of the components of educational achievement increase is paying attention to the school culture. Especially, in small schools this component plays an effective role in educational achievement in the elementary school children.
  Keywords: school culture, academic achievement, school size, elementary Schools
 • Maryam Ebrahimpur, Mehdi Sobhaninejhad* Pages 89-106
  This study aims to Measurement and evaluation of the current and the desired situations of virtual university curriculum From the views of Students university. A total of 9 research questions were raised and investigated. The research method was descriptive, during which the documentary analysis (the library) and surveying methods (questionnaire survey) were used. The statistical community consisted of all virtual postgraduate students of Amirkabir and Mehr Alborz University curriculum in the academic year 91-92 that a sample of 322 students were estimated based on Krejcie & Morgan tables and selected using a stratified proportional. The face and content validity were used to determine the questionnaire validity and the questionnaire reliability was estimated through Cronbach alpha coefficient, in current status of 0.944, in desired status 0.965and total Cronbach alpha coefficient of 0.950. The main research findings indicated that from the perspective of students the value of investigating components in virtual curriculum in the current situation was lower than desired value. Also, Friedman test results indicated that ranking related components to virtual university curriculum on the current situation included respectively course content characteristics, technical characteristic, evaluation characteristic, teaching strategies characteristic and student characteristics and ranking related components to virtual university curriculum on the desired situation must include respectively evaluation characteristic, technical characteristic, course content characteristics, teaching strategies characteristic and student characteristics.
  Keywords: curriculum, virtual curriculum, Evaluation, current status, desired status
 • Kolsom Bashirihadad* Pages 107-120
  The main Purpose of this Study is to Describing Teachers and experts’ perception and experiences of status Multi-grade Classroom and education in, Multi-grade Classroom Students Problems and Multi-grade Classroom Teachers problems in primary schools Multi-grade Classroom in Caliber Villages. The quality and phenomenology Method has Implicated In this Study. The statistic population with contains all Teachers and experts of primary Schools Multi-grade Classroom in Caliber Villages. The statistic Sample Selected based on purposive Sampling Method (based on years of services and Teaching in Multi-grade classroom and availability) among educational experts and Teachers of Multi-grade Classroom in Caliber. Semi-Structured interviews have done with 20 Teachers of Multi-grade Classroom and 4 educational experts about their experiences and perception of education in Multi-grade Classroom in rural areas. For achieving the Validity Of interviews question, the experts, Masters and Teachers served in Caliber Villages has used and retired Teachers and Transferred to educational Complexes and urban areas. For achieving to ensure the Confident about the reliability of researches data, Continues Study Method, Compare the data, Make brief and Classified the information without any Changed data has used. Data Was analyzed by using Smith`s Suggested Method. 10 Main Themes of Finding gained Such as the malt: Reasons For Formation of Multi-grade Classroom Multi-grade Classroom Problems Effective Factors for increasing output increase in Multi-grade Classroom Ways of Controlling in Multi-grade Classroom Multi-grade Classroom Students Problems Multi-grade Classroom Teachers problems Family problems Non Confirmation of Multi-grade Classroom With Current Educational System Multi-grade Classroom advantages Suggestions for elimination of problems in Multi-grade Classroom. The Finding Showed that based on Multi-grade Teachers and Educational experts is faced with many problems in the Education in Multi-grade Classroom that the important of them are as lack of exclusive Multi-grade Courses, The Weakness in Constitution in Students Knowledge and deficiency of Time. At the end applied and research Suggestions in this regard was presented.
  Keywords: educational expert's perception, multi, grade teacher's experiences, multi, grade problems, phenomenology
 • Sara Zafari Pages 121-132
  The purpose of the present study was to examine the casual relationship between mastery goal structure and performance goal structure with social adjustment with mediating role of Social achievement goals of female students in Ahvaz. The participants of the study were 300 female students of Ahvaz who were selected randomly by multi-stage random sampling method. The instruments used in this study were the Perceptions of Classrooms Goals Structures, Social Achievement Goals Scale and California Test of Personality. The fitness of the proposed model was examined through using path analysis. The results showed that mastery goal structure had direct relationship with social adjustment and was indirectly related, through social mastery goal orientation to social adjustment. In addition Performance goal structure was indirectly related with social adjustment through social performance-avoidance goal orientation. Better fit was obtained by omitting non-significant paths mastery goal structure with social performance-approach goal orientation, mastery goal structure with social performance-avoidance goal orientation, performance goal structure with social mastery goal orientation, performance goal structure with social adjustment, and social performance-approach goal orientation with social adjustment.
  Keywords: mastery goal structure, performance goal structure, social achievement goals, social adjustment
 • Mohammad Javdani* Pages 133-148
  The aim of study was to develop a qualitative model of teaching-learning processes management(QMTLPM)for the elementary school classrooms .According to the study, criteria and indicators for QMTLPM through in-depth study of available sources and interviews with focus groups were identify.in term of design is qualitative and in term of strategy is qualitative case study research. Potential study participants, were academic experts, and 20 faculty members as participants in the study were selected by purposeful sampling method and techniques of theoretical saturation. In the study, two instruments "semi-structured interviews with focus groups" and "mining documents" were used for data collection. In the interview section with focus groups, 20 experts in educational Science and Psychology were selected and received their opinion by open and close ended questions. In the mining documents section, various sources such as books, dissertations, journal articles were used. Using data triangulation, validation of the data was approved. To analyze the collected data, Grounded theory analysis was carried out .The results showed that in the QMTLPM model,6 factors that should be considered are: 1 - Physical environment 2- Psycho-social environment 3 - Preparation 4 – Instruction 5 -Integration 6 – Evaluation. In the model, the physical environment and psycho-social environment acts as a context to meet the basic needs of learners, that in the physical environment must meet the physiological needs of students to "survival" as well as other physical factors that influenced students learning Should be considered. In the psycho-social environment the meet of psychological needs related to survival should be noted. In addition, in the psycho-social environment the meet of student's needs for "love and belonging", "power", "freedom" and "fun" should be considered. Also, in the model, the instruction cycle divided into four stage , include "preparation", "Instruction", "Integration" and "Evaluation" that formed on physical environment and psycho-social environment and in each stage the meet of learner's needs should be considered and satisfied.
  Keywords: Teaching, Learning Processes, Qualitative Model, Elementary School, Basic Needs
 • Zohre Kave* Pages 149-162
  The target population comprised all primary teachers in Tehran during the educational year 1390-91. The sample included 398 primary teachers randomly selected based on a multistage cluster sampling procedure. The data collection instrument was a researcher-developed five-part questionnaire. The instrument validity was established based on experts’ judgments, and its reliability was assured using Cronbach’s alpha reliability index. The data gathered in the study were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics including nonparametric Friedman and Cochran tests. The results showed that more than half of teachers have learned how to use instructional media through self-study and/or attending training courses. In this regard, the teachers’ greatest familiarity with instructional media was gained during their university education. The extent to which they made use of various instructional media, except for modern media, was reported to be average or above. In order, the teachers employed instructional media with the aim of using students’ audio-visual senses, attracting attention and increasing interest, simplifying the lesson content, and achieving higher ratings on course evaluation forms.The results also revealed which instructional media were mostly used at different teaching stages. Accordingly, at the starting stage of the class, the most preferred instructional media in each media group were, in order, related to: teachers’ explanations in the auditory media group, blackboard and whiteboard in the board media group, posters and maps in the visual media group, textbooks in the written media group, and laboratory apparatus in the situational media group. Additionally, major barriers to the teachers’ use of instructional media included a shortage of media, limited class hours, a shortage of educational technologists, limited access to media, and unfamiliarity with the use of media.
  Keywords: Instructional Media, Teaching, Learning Process, Primary Teachers, Barriers to the use of instructional media, Teaching Stages
 • Mohsen Zeraati* Pages 163-174
  Aim: This Study Was Considered The Effectiveness Of Social Skill Training On Individual Adjustment Among The College Girl Student Who Settled In Dormitories Of Medical Sciences Of Mazandaran University .Social Skills Are As The Observation, Training And Experiencing.
  Method
  Sixty College Girl Student Were Selected By Random Sampling. Thirty Of Them Were Placed In Control Group , And The Rest Were Placed In Experimental Group. The Experimental Group Was Taken Twenty One Hours Intervention (Social Skill). It Was Used Of California Personality Test(CPT) As Pre Test Post Test. Two Month Later, The Experience Group Filled Up The CPT To Find Out Exact The Effect, And Endurable Of Mental Intervention.
  Result
  Findings Showed, The Intervention (Social Skill Training) Was The Caused To Enhance The Individual Adjustment Scale, And Its Sub-Scales. The Fallow Up Showed The Individual Adjustment Scale And Sub-Scale Had Not Been Endured After Two Months.
  Keywords: Social Skills, Individual Adjustment, College Student, Dormitories, Mental Health
 • Ahmadali Rohollahi Pages 175-188
  Now day high education is fundamental matter toward obtaining national power. Therefore, science development and enhancement of training and research institutions’ can grader ways to development in science background those obtain by effective and efficiency high education. The main purpose of this paper is to investigation and identification of factors effecting on student’s researches development in a SATTAREE Air University. Present research is quantities form and descriptive type. Variable relationships are correlation and based on structural modeling equations. Many researches were developed for identification of factors effecting on student’s researches domain and every one introduce in different forms of factors effecting on student’s researches. This research was tried to use later researches and also investigation of organization studied for development of comprehensive model. After identifications of factors effecting on student’s researches, indexes factors defined. Confirmatory factor analysis was used for investigations of relationships between latent and observer variables. LISREL software is use for data analyzing and acceptance of theoretical model. Reliability and justifiability confirmed by LISREL and SPSS V: 19. Research finding shows that strategic, culture and human factors are more important than the other factors on student’s researches development in the SATTAREE Air University.
 • Ali Rashidi* Pages 189-198
  The purpose of present research is to investigate the relation between perception of classroom learning environment and academic resilience in middle school students in the district 2 of Torbate heydariye city. For this purpose a total of 250 boys in the middle school level was selected, using convenience sampling method, in order to participate in the research. For the purpose of data collection, Gentry, Gabel and Rizal standard questionnaire of classroom perception, and revised questionnaire of academic resilience were used. The collected data were analyzed using, Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results show that there is a positive and meaningful relationship between perception of class environment and academic resilience, also the results of stepwise regression show that classroom perception, challenge, enjoyment and selection dimensions, explaining and predicting about (%56) of the middle school students academic resilience. Thus in order to maximize the the students resilience in facing educational problems, it is recommended that, teachers who are expected to improve student’s perception of the classroom, act as a related agent.
  Keywords: classroom perception, academic resilience, learning environment