فهرست مطالب

همای سلامت - سال ششم شماره 1 (پیاپی 28، فروردین و اردیبهشت 1388)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 28، فروردین و اردیبهشت 1388)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 500ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/09/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
 • خبرها
 • مقاله
 • وحیدرضا سلیمانی صفحه 6
  در مسیر ارائه مراقبت های پزشکی مسائل متفاوتی بروز می کند که هر یک می تواند برای بیمار و کادر پزشکی مسائل حقوقی عدیده ای را به وجود بیاورد. با توجه به این موضوع اهمیت داشتن آگاهی از مسائل حقوقی پزشکی امر حائز اهمیت فراوان خواهد بود. هدف این مطالعه برسی میزان آگاهی کادر درمانی بیمارستان تامین اجتماعی دکتر چمران ساوه از قوانین مربوط به حرف پزشکی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی، تحلیلی، از نوع مقطعی است. توصیف و مقایسه داده ها بیان می کند که 79 % افراد میزان مفید بودن آموزشهای حقوقی ارائه شده در محل خدمت را بسیار کم اعلام کردند، 60/74 % کمترین آگاهی را در آئین نامه انتظامی تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسطه داشتند و تنها 34/6 % اطلاعات کاملتری از موضوع داشتند. یافته ها حاکی از آن است که میزان آگاهی کادر درمانی وپرستاری از مسائل قانونی و حقوقی درحد بسیار پائینی است. بین میزان آگاهی حقوقی جامعه آماری با سابقه کاری و سن افراد اختلاف آماری معنی داری وجود دارد، بدین شرح که هرچه سابقه کاری افراد بالاتر می رود میزان آگاهی ایشان بیشتر می شود ولی این موضوع با میزان تحصیلات ارتباط معنی داری ندارد. پیشنهاد این است که سازمان ها برای آشنایی هرچه بیشتر کارمندان خود برنامه های آموزش حین خدمت منظمی داشته باشند و در آموزش این رشته ها نیز بر این موضوع تاکید شود.
 • معصومه حسینی صفحه 11
  امروزه گسترش تکنولوژی اطلاعات به جزء جدایی ناپذیری از خط مشی های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. لذا هر سازمانی از جمله بیمارستان ناگزیر است مناسب ترین راهبرد و برنامه ریزی را برای بکارگیری آن به کار برد. تعیین میزان حمایت مدیران بیمارستانها ازIT، میزان برنامه ریزی جهت بکارگیریIT در بیمارستانها، با اهمیت ترین موارد کاربردیIT در بیمارستان و تاثیر مشخصات دموگرافی بیمارستان بر اهمیتIT اهداف این تحقیق بود. این مقاله بیانگر پاسخهای مسئولان واحد مدارک پزشکی (مسئول آمار و اطلاعات) بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه چگونگی اهمیت و برنامه ریزی برای تکنولوژی اطلاعات(IT) در بیمارستانهای این دانشگاه می باشد. جامعه پژوهش شامل همه بیمارستانهای آموزشی،درمانی این دانشگاه می باشد. پرسشنامه ای توسط مسئولان واحدها تکمیل شده و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی ارائه شده است. نتایج می گوید بیشتر نمونه ها با اهمیت IT در اداره امور بیمارستان موافق هستند. اما مدیران کمترین حمایت را در تخصیص بودجه برای اجرای IT داشته اند و بیش از نیمی از بیمارستانها فاقد برنامه ریزی جهت بکارگیری و توسعه IT می باشند. بکارگیری مزایای کاربردی ITدر بیمارستان از دیدگاه مسئولان واحد آمار و اطلاعات ضروری می باشد. بین خصوصیات بیمارستان با اهمیت بکارگیری IT ارتباط معنی داری وجود ندارد. با توجه به مزایای IT لازم است برنامه جامعی برای بهره گیری و توسعه IT در بیمارستانها تدوین شده و بودجه مناسبی به آن تخصیص داده شود.
  کلیدواژگان: تکنولوژی اطلاعات، بیمارستان، برنامه ریزی
 • الهه خلیلی صفحه 15
  در این مقاله تلاش شده مشکلات و موانع موجود، شامل تعداد بیمارستانها، تعداد تختهای بیمارستان، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نیروی انسانی و نحوه ارزیابی، مورد بررسی قرار گیرد. سیستم ارزیابی مناسب مستلزم بررسی جامع استانداردهای هماهنگ با سیستم درمانی و فرهنگی کشور می باشد. در این رابطه از سیستم استاندارد JCAH که سیستمی موفق در برنامه درمانی آمریکا بوده است بهره برداری شده است. مقایسه کلی بین کاربرد استانداردها و ارزیابی در مراکز آموزشی درمانی ایران و استانداردهای JCAH صورت گرفته است. نتایج می گوید در بسیاری از موارد استاندارد هماهنگ برای ارزیابی مراکز آموزشی درمانی در ایران وجود ندارد. در مورد ارزیابی رضایتمندی بیمار تفاوتهایی بین دو نحوه ارزیابی مورد بحث است. نتیجه اینکه زمانی که امکانات نسبی مهیا شد و بیمارستان دارای استاندارد مناسب گردید، ارزیابی معنی پیدا کرده و می توان حداکثر استفاده را از این روش برد.
  کلیدواژگان: ارزیابی بیمارستان، نظام ارزیابی، استاندارد JCAH
 • مهتاب کرمی صفحه 20
  سیستم های حمایت کننده از تصمیم یکی از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات است که می تواند مدیران را در تصمیم گیری صحیح و به موقع در موقعیتها و شرایط مختلف یاری رساند. سیستم حمایت از تصمیم یک سیستم تعاملی مبتنی بر رایانه است که با استفاده از الگوها و داده ها برای حل مسائل بدساختار، بدون ساختار یا باساختار ناقص، به تصمیم گیرندگان کمک نموده و نه فقط یکی بلکه چندین راه حل را برای آنها ارائه می نماید. در این مقاله به تعریف، تاریخچه، طبقه بندی، معماری و ویژگیهای سیستم های حمایت از تصمیم پرداخته می شود.
  درک کلی از انواع یا همه الگوهای سیستم های حمایت از تصمیم باعث می شود که مدیران از چگونگی اقدام در برابر فرصتها، چالشها و تهدیدات در محیط داخلی و خارجی سازمان آگاهی داشته باشند. شناخت مدیران از معماری سیستم های حمایت از تصمیم سبب می شود که دریابند چه نوع سیستم هایی برای عملیات سازمانی آنها مناسب است، تا کیفیت تصمیم گیری آنها را افزایش دهد. سرانجام اینکه سیستم حمایت از تصمیم ابزار مفیدی است که می تواند به مدیران یاری رساند تا با تصمیم گیری سریع و به موقع سازمانشان را در محیط پررقابت امروزی حفظ نمایند.
  کلیدواژگان: مدیران، سیستم تصمیم ساز، حمایت کننده از تصمیم
 • گزارش
 • ترجمه
 • غلامرضا قائد امینی ترجمه: غلامرضا قائد امینی صفحه 31
  هدف این مقاله روشن نمودن بحث مقیاس های اندازه گیری شکاف فقر بر اساس تعریف شکاف فقر می باشد. این امر به تحلیلگر کمک می کند تا با توجه به اطلاعات بدست آمده از نسبت سرشمار و شکاف فقر ساده، به تحلیل پیشرفته تری از فقر بپردازد. در موارد کاربردی، در واقع مهم است که اثرات سیاست های ضد فقر از دیدگاه های مختلف نسبت به اینکه چگونه سطوح فقر فردی با هم جمع گردد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. این مقاله به کاربران و تحلیلگران این زمینه ابزار مورد نیاز جهت بکارگیری مقیاس های مورد نیاز برای شاخصهای تعمیم یافته شکاف فقر در توزیع های درآمدی را ارائه خواهد داد و همچنین ویژگیها و نقصهای این مقیاسها را بر می شمارد.
 • آموزه
 • تهیه کننده: دکتر علیرضا زرین آرا صفحه 38
 • معرفی کتاب
 • آموزش
 • Original Article