فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) - سال بیستم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال بیستم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم کولیایی، عادل آذر، محمدرضا امینی، علی رجب زاده قطری صفحه 1
  دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به طور فزاینده ای به مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک سلاح رقابتی می نگرد؛ بنابراین به منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تامین با حلقه بسته به مسئله ای ضروری تبدیل شده است. به عبارت دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان ها و کاهش هزینه ها در کنار مقررات و قوانین دولتی و افزایش آگاهی عمومی توجه مشتریان و سازمان ها را به مسائل بازیافت جلب نموده است. هدف این پژوهش ارائه یک روش یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته است که شامل دو مرحله است. در مرحله اول، چارچوبی برای معیارهای انتخاب تامین کننده و پیمانکار در زنجیره های معکوس پیشنهاد می شود. به علاوه، از روش فازی برای ارزیابی آن ها بر اساس معیارهای کمی و کیفی استفاده شده است. خروجی این مرحله ارزش هر یک از تامین کننده ها و پیمانکارها برحسب قطعات است. در مرحله دوم یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه می شود به طوری که انتخاب تامین کننده و تخصیص کالا به آن ها (تصمیمات استراتژیک)، انتخاب پیمانکار و تخصیص کالا به آن ها (تصمیمات تاکتیکی) و تعداد بهینه قطعات و محصولات در CLSC (تصمیمات عملیاتی) را تعیین کند. توابع هدف به ترتیب حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه کارخانه و هزینه نگهداری موجودی سطح اطمینان قطعات و همین طور حداکثر ساختن ارزش تامین کننده ها و پیمانکاران است و تابع هدف دیگر مربوط به تخصیص کالا بین پیمانکاران یا انجام کار بازیافت توسط خود کارخانه است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین با حلقه بسته CLSC، برنامه ریزی چندهدفه، تئوری مجموعه فازی، برنامه ریزی آرمانی
 • مهسا محبوب قدسی، سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی صفحه 33
  در چند دهه اخیر، از تکنیک های مهندسی قابلیت اطمینان، در بسیاری از صنایع به منظور بهبود عملکرد مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات، با موفقیت استفاده شده است. مدل های بازرسی و بهینه سازی بسیاری توسعه یافته و به طور گسترده ای برای رسیدن به نگهداری سطح بالا (یعنی تعادل عملکرد، خطر، منابع و هزینه برای رسیدن به یک راه حل بهینه) بکار برده شده اند. یکی از چالش های موجود در حوزه مدیریت سلامت چگونگی بهبود ایمنی، امنیت و قابلیت اطمینان در تجهیزات پزشکی است. ایجاد یک سیستم ارزیابی و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسان در تجهیزات پزشکی، به منظور بهبود کیفیت درمان پزشکی ضروری می باشد. در این تحقیق مدلی بر اساس روش SHELL و ترکیب تکنیک FMEA و متغیر های کلامی فازی برای ارزیابی و تجزیه تحلیل قابلیت اطمینان انسان برای دستگاه های پزشکی ارائه شده است. تئوری فازی برای ثبت نظرات کارشناسان در مورد حالات خرابی و محاسبات مقدار اولویت ریسک هر یک از زیر سیستم ها ، بکار برده شده است. نتایج حاکی از اینست که در ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در تجهیزات پزشکی باید بیشتر بروی کاهش وقوع خرابی های پنهان و پر ریسک نرم تمرکز داشت و در طراحی و انجام عملیات توسط تجهیزات پزشکی باید به ارتباط و همکاری بین طراح تجهیزات و کاربران تجهیزات توجه کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی قابلیت اطمینان انسان، مدل SHELL، ایمنی تجهیزات پزشکی، اعداد فازی
 • عباس رضایی پندری، محسن یکه زارع صفحه 61
  انتقال فناوری از کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای نوظهور یکی از راه های اصلی پیشروی به سوی توسعه پایدار است، بنابراین منطقی است این کشورها که ظرفیت سرمایه گذاری محدودتری دارند جهت پیشرفت زیرساخت های فناوری خود، عوامل انتقال فناوری موفقیت آمیز دررسیدن به توسعه پایدار را شناخته و با کمترین هزینه ممکن تلاش کنند. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات مرتبط با انتقال فناوری و همچنین مصاحبه با خبرگان در زمینه انتقال فناوری و توسعه پایدار، 12 عامل انتقال موفقیت آمیز فناوری شناسایی شد که درراه رسیدن به توسعه پایدار موثر هستند. همچنین در مصاحبه دیگری با خبرگان، رابطه و ترتیب اهمیت 12 عامل شناسایی شده طبق رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که عوامل؛ زیر ساختار مناسب، مشارکت دولت و سیستم سیاسی کشور دریافت کننده فناوری، به عنوان زیربنای انتقال فناوری شناخته می شوند و کشورهای درحال توسعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار لازم است در فرایند انتقال فناوری به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: انتقال فناوری، توسعه پایدار، مدل سازی ساختاری تفسیری، زیرساخت های فناوری
 • اسماعیل شاه طهماسبی، سید حمید خداداد حسینی، اسدالله کردناییج صفحه 81
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی روابط مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیلگرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی- کیفی- کمی شکل گرفته است. در مرحله کمی ابتدایی، از بررسی گسترده ادبیات برای استخراج مدل اولیه استفاده شد. مرحله کیفی با ابزار مصاحبه های عمیق انجام شده و با بررسی مجدد ادبیات تحقیق، مدل مفهومی نهایی ترسیم شد. ابعاد پرسشنامه تهیه شده با رویکردهای مختلف پایایی و روایی آن ها بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان توزیع و از 352 پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. سرمایه اجتماعی بیرونی مدیر محور تاثیرگذاری معناداری بر ابعاد میانجی، بجز یادگیری سازمانی نداشته است، در مقابل سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور، بشدت بر تمام ابعاد میانجی تاثیر داشته است. از بین ابعاد قابلیت-های پویا، هوشمندی رقابتی نقش مهمی در تحقیق حاضر داشته است و تلاطم تکنولوژیکی بیشترین تاثیر معنادار را از بین تعدیلگرها در مدل داشته است. توجه به ایجاد اتحادیه های قوی و تاثیر گذار، محور قراردادن اهداف سازمانی در روابط و همچنین جذب مستمر نیروی های نخبه و ماهر از جمله پیشنهادات برای این صنعت می باشد.
  کلیدواژگان: مزیت رقابتی، سرمایه اجتماعی برون مدیر محور، سرمایه اجتماعی برون سازمان محور
 • شهناز اکبری امامی، اصغر مشبکی صفحه 103
  تدوین استراتژی متناسب وظیفه سنگین تیم مدیریت است اما اجرای آن در سازمان به مراتب دشوار تر است. عوامل زیادی بر تبدیل برنامه ها به اقدامات سازمانی تاثیر میگذارد. تحقیقات نشان می دهند که عوامل انسانی از عوامل مهم در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان ها محسوب می شوند به این ترتیب پژوهش حاضر بر بعد انسانی(رفتاری) تاکید دارد. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است . به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی- عملی شامل مدیران معاونان بانکی و اساتید دانشگاهی، مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز و محوری در قالب 22 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای موفق استراتژی به تبیین عوامل موثر بر اجرای موفق استراتژی(ها) و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد. بطوری که اجرای موفق تابعی از بستر رفتاری به عنوان شرط علی رخ داد شایستگی های رفتاری اجرا محور بوده و توان اجرای استراتژی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی تحقق چشم اندازها و اهداف ، اجماع و چابکی سازمانی می شود.
  کلیدواژگان: استراتژی، اجرای استراتژی، اجرای موفق استراتژی، رویکرد رفتاری
 • مهدی نصراللهی، عزت الله اصغری زاده صفحه 131
  امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی های گوناگون به فروش می روند و وارانتی ها در موفقیت محصولات در بازارهای رقابتی یک نقش اساسی ایفا می کنند. در این مطالعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت ارائه شده است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و خریداران در مقابل هزینه های آتی اصلاح محصول رفتاری ریسک گریز دارند. هزینه هر شکست به عنوان متغیری تصادفی در نظر گرفته شده و نرخ شکست محصولات نیز تابعی از زمان است. با بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدلی برای تعیین قیمت بهینه وارانتی از دیدگاه خریداران ریسک گریز ارائه شد. در پایان نیز اعتبار سنجی مدل به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک خریدار، تصور خریدار از نرخ شکست محصول، هزینه اصلاح محصول توسط خریدار و... انجام شد.
  کلیدواژگان: وارانتی PRW، ترجیحات ریسک، قیمت وارانتی، نرخ شکست محصول، هزینه های اصلاح
 • زهرا شکرچی زاده، علی نصراصفهانی صفحه 155
  در سالهای اخیر، اثربخشی کار گروهی به عنوان مفهومی حیاتی و استراتژیک در سازمان مطرح گردیده است که فرآیند کسب و کار را بهبود داده و منجر به ارتقا عملکرد نیروی انسانی می گردد. اعضای گروه باید مطمئن باشند که گروه مهارت ها و شایستگی لازم برای رسیدن به اهداف را دارد و لازمه این امر آگاهی از سیرت نیکوی رهبران و اعضای گروه می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کارگروهی در بین گروه های هنری شهر اصفهان بوده است. این -پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 90 نفر از اعضای گروه های هنری شهر اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. پرسشنامه های سیرت نیکو و اثربخشی کارگروهی ابزارهای گردآوری داده ها بوده اند. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و SMART PLSاستفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی افراد فعال در گروه های هنری شهر اصفهان تاثیر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: سیرت، سیرت نیکو، اثربخشی کارگروهی
 • محمد ولی پور خطیر، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، زین العابدین اکبرزاده اکبرزاده، نرجس قاسم نیا عربی صفحه 176
  امروزه پایداری بر جنبه های مختلف سازمانی از حیث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تاکید دارد، از اینرو اهمیت این موضوع برای نسل های فعلی و آتی بسیار حیاتی است. اکثر شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به منظور ارتقای اثربخش و کارا پایداری تولید نیازمند تعریف، اندازه گیری و کنترل شاخصه های تولید پایدار هستند. لذا اندازه گیری پایداری تولید به موضوعی با اهمیت در مباحث تولید و عملیات مبدل شده است. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدداست تا با استفاده از رویکرد ترکیبی چند درجه ای فازی و شبکه عصبی مصنوعی علاوه بر ارزیابی وضعیت فعلی پایداری، وضعیت آینده تولید پایدار شرکت لبنی کاله را پیش بینی نماید. داده های اصلی تحقیق با نظرخواهی خبرگان دانشگاه و مدیران شرکت جمع آوری و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که وضعیت پایداری طی سال های 89 تا 94 به ترتیب به صورت کمی پایدار، نسبتا پایدار، نسبتا پایدار، کمی پایدار، نسبتا پایدار ونسبتا پایدار بوده در سال 1395 نسبتا پایدار خواهد شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی پایداری، تولید پایدار، شبکه عصبی مصنوعی، رویکرد فازی چند درجه ای
|
 • Maryam Kolyaei, Adel Azar, Mohammadreza Amini, Ali Rajabzadeh Gatari Page 1
  Today's world is more competitive than ever, and industry increasingly looks to supply chain management as a competitive weapon. the objective of this research is to suggest an integrated approach for Closed Loop Supply Chain network including two phases. In the first phase, a framework for supplier selection criteria in RL is proposed. Beside a fuzzy method is utilized to evaluate suppliers based on quantitative and qualitative criteria. The output of this stage is the weight of each supplier according to each part.in the second phase, we propose a Multi Objctive mixd-integer linear programming model to determine weight of suppliers and amount of item for purching from them(strategic decisions), as well as weight of remanufacturing subcontractor and dedicate product to them (tactical decisions), and find out the optimal number of part and products in CLSC network(operational decisions). The objective functions maximize profit of selling, minimize factory cost as well as cost of unsatisfied demand and rest of them maximize weight of suppliers and allocate return product between recoverable centers in factory and remanufacturing subcontractors. the mathematical programming model is validated through numerical analysis.
  Keywords: Closed, Loop Supply Chain(CLSC), Multi Objective Programming, Fuzzy set Theory, Goal Programing
 • Mahsa Mahboob, S.M. Ali Khatami Firoozabadi Page 33
  Over the last few decades, reliability engineering has been successfully applied in many industries to improve the performance of equipment maintenance management. Many optimization models and researches are developed and widely used to achieve a high level of maintenance, i.e. the balance of performance, risk, resources, and cost to achieve an optimal solution. although, the application of these techniques to medical equipment is very new,One of the major challenges is how to improve the safety, security and reliability of medical devices. In this paper a FMEA based assessment model is proposed to improve human reliability in medical devices. Fuzzy linguistic variables are used to express the experts’ evaluation for risk factors of sub systems. The results indicate that the human reliability assessment of medical devices must be more focused on reducing soft failures and hidden risks. Also through the designing and developing processes of medical devices, attention must be paid to the communication between operators and designers.
  Keywords: Medical devices reliability, FMEA technique, Human reliability assessment, Fuzzy set Theory
 • Page 61
  Transferring technology from developed countries to emerging economies is one of the main roads leading to the sustainable development; therefore it is logical these countries which have limited investment capacity in order to develop their own infrastructures should identify successful technology transfer factors to achieve sustainable development and work with the least feasible cost. In this study, after studying related literature to technology transfer as well as interviews with experts in the field of technology transfer and sustainable development, 12 successful technology transfer factors where identified which are effective in achieving sustainable development. Moreover, in another interview with experts, the relationship and the importance of identified factors in the interpretive structural modeling (ISM) were recognized. The results illustrate that elements of proper infrastructures, government participation and political system of the country receiving the technology are known as technology transfer infrastructures and it is necessary for developing countries, which in the process of technology transfer, pay attention to these factors specially to achieve sustainable development.
  Keywords: Technology Transfer, Sustainable Development, Interpretive Structural Modeling, Technology Infrastructure
 • Esmaeil Shahtahmasbi Page 81
  This study has been done to analyze the impact of external social capital on competitive advantages in two categories: the organization and manager’s relations. The dynamic capabilities as mediator, and also some environmental adjustment were used. The research method is combinational, with explorative approach and develop typology model and the research process is formed in three parts: quantitative- qualitative- quantitative. In the first quantitative step, the basic model was designed by literature review. In the qualitative step, the final conceptual model was outlined with deep interviews and further literature review. The reliability and validity of questionnaire was evaluated with different approaches. The questionnaires were distributed in 13th international building fair in Tehran with random sampling, and 352 returned and complete questionnaires were used for quantitative analysis. The findings show the managerial oriented external social capital did not have a significant (meaningful) impact on mediators, except organizational learning. In contrast, the organizational oriented external social capital had a high significant impact on mediators. The competitive intelligence has an important role between dynamic capabilities dimensions. Also the technological turbulence has the most significant impact between moderators. Based on the findings, pay attention to create strong and influential unions, focus on organizational goals in relations and continuous absorption of elite and skilled workers are the most important suggestions for the organizations in this industry.
  Keywords: Competitive advantage, manager oriented external social capital, organizational oriented external social capital
 • Shahnaz Akbari Emami, Asghar Moshabaki Page 103
  Although formulating a consistent strategy is a difficult task for any management team, making that strategy work and implementing it throughout the organization is even more difficult. Without execution even the most brilliant strategy is useless. Being successful requires skills and knowledge to carry out strategic decisions and plans. Research shows that human factors are important factors in the successful implementation of organizational strategies . This study surveyed the factors influencing successful strategy implementation in top Iran‘s banks. this is as a mix study that used grounded theory to get insight about experiences in implementing strategy successfully through in – depth interviews with 18 scientific - practical expert including managers, assistant directors , and academic professors . in order , gathered data to design a model of successful strategy implementation. According to guidelines of open and axial coding, in form of 22 sub- category were conceptualized and classified in 6 main category and finally the model was developed. This model also explain factors influencing the successful strategy implementation and also how these elements interact with each other. outcome of model including goal and vision achievement, organizational consensus and Organizational Agility.
  Keywords: strategy, successful strategy implementation, behavioral perspective
 • Mahdi Nasrollahi, Ezzatollah Asgharizadeh Page 131
  Currently, a large number of products are being sold with warranty policies and product warranty has started playing an important role in today’s fiercely competitive products market. In this study, a model for determining the optimal price of PRW with fixed period presented. In designing this model, the rate of rectification costs in the product warranty period is affected by inflation rate, and customers are risk averse for future repair costs. The cost of failure is considered as a random variable and the failure rate of products as a function of time. Using the Exponential utility function, a model for determining the optimal warranty cost, based on risk averse buyers point of view, was developed. Furthermore, the sensitivity of the optimal warranty price is analyzed with a numerical example with respect to such factors as (1) the customer's risk preferences, (2) their perceptions about the product failure rate, and (3) the customer's repair price.
  Keywords: Pro Rata Warranty, risk preferences, warranty price, product failure rate, rectification costs
 • Page 155
  In recent years, the effectiveness of teamwork is proposed as a strategic and vital concept in organization which improves the business process and enhances human force performance. Members of group should rest assured that the group has the skills and necessary competencies to achieve the objectives and its prerequisite is the knowledge of good character of leaders and members. The objective of present research is to examine good character influence on effectiveness of teamwork among the artistic groups of Isfahan city. This research was conducted using descriptive-metrical method. The studying sample included ninety (90) members of artistic groups in Isfahan city in 2014 that were selected by means of stratified random sampling. Good character questioner and effectiveness of teamwork questioner were tools of data collection. In this research, data analysis was done by SPSS and SMART PLS softwares. Findings demonstrate that the good character has been effective on effectiveness of teamwork among artistic groups of Isfahan city.
  Keywords: Character, Good character, effectiveness of teamwork
 • Page 176
  Today, sustainability emphasize on various aspects of organization with respect to economical, political, social and environmental. Therefore, it is vital both of the present and future generations. Most companies have found that in order to efficient and effective promotion of sustainable production needed to be define, measure and control sustainable production attributes. Therefore, the measure of production sustainability has become an important subject in production and operations issues. In this regard, the present study aims evaluation the current status of sustainability and predicts the future status of sustainable production in Kalleh dairy company by using the techniques of multi grade fuzzy approach and artificial neural network. The main data of this research were collected and analyzed with the academic experts and company managers. The results indicate that the sustainable statues during the 1389-1394 were slowly sustainable, fairly sustainable, fairly sustainable, slowly sustainable, fairly sustainable and fairly sustainable, respectively and it is predicted that the statuses sustainable production statues of the company in 1395 will be is fairly sustainable.
  Keywords: Sustainability Evaluation, Sustainable production, Artificial neural network, Multi, grade fuzzy approach