فهرست مطالب

پژوهشنامه ادیان
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی بادامی صفحات 7-34
  عرفان در حیات دینی مسیحی از آغاز پیدایش مسیحیت شکل گرفت و در طی تکون و تطور خود از دو منبع درونی و بیرونی اثر پذیرفت. این پژوهش درصدد برشمردن عناصر شکل دهنده عرفان مسیحی در سده های اولیه است که در دو بخش بررسی می شود: بخش اول به میراث یهودی، یعنی ارتباط تاریخی و محیطی دو جامعه یهودی و مسیحی، شباهت های آن دو جامعه در باب عقاید دینی، مراسم و آیین ها ، تاثیر کتاب مقدس عبری و نقش فیلون، و سپس تاثیر ادیان رمزی و متونی چون دیداخه، متون مکاشفاتی و آپوکریفایی و نیز آیین های گنوسی و هرمسی بر عرفان مسیحی می پردازد و در ادامه به تاثیر مکاتب افلاطونی و نوافلاطونی در گرایش مسیحیت به عرفان اشاراتی می شود. در بخش دوم در بیان تحول درونی به تاثیر انجیل ها، تعالیم عرفانی مسیح، پولس و یوحنا اشاره شده است. این پژوهش نشان می دهد که عرفان مسیحی به رغم اثرپذیری از منابع بیرونی، بیشتر از انجیل ها و تعالیم عرفانی، اخلاقی و زندگی زهدانه مسیح متاثر بوده است.
  کلیدواژگان: عرفان مسیحی، میراث یهودی، انجیل ها، پولس، فیلون، یوحنا
 • بهروز حدادی صفحات 35-55
  تحولات دینی در جوامع مختلف به دلیل اشتراک در پاره ای مبانی و اصول، شباهت ها و همسانی های متعددی دارد، گر چه نمیتوان آنها را در همه وجوه با یکدیگر مشابه دانست. در این مقاله، تحولات دینی در اروپای قرن شانزدهم با تحولات مشابه در جهان معاصر اسلام، که از قضا هر دو در دوره زمانی یکصدوپنجاه سالهای رخ داده است، مقایسه می شود که از مهمترین آنها می توان توجه به گوهر و روح دین، نزاع بر سر موضوع مرجعیت دینی و جایگاه سنت، نابگرایی و مخالفت نسبی با اندیشه های فلسفی و متجددانه، و محور بودن آخرت و رستگاری آن جهانی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: اسلام، اروپا، تحولات دینی، مرجعیت دینی، سنت و تجددگرایی
 • معصومه کبیری طامه، بهزاد سالکی صفحات 57-74
  آثار نویسنده سوری که نام دیونوسیوس آرئوپاگوسی (نوکیش آتنی، ح 500 م) را بر خویش داشت، بیش از هر راهب شرقی دیگر تاثیری مستقیم بر غرب لاتینی گذاشت. مکتوبات او بسیار غیرمتعارف می دانند و بر «الهیات عرفانی» و تقریبا به سبک دعا و آکنده از نوواژه هاست. بسیاری او را خالق این باورند که وی توانسته است به گونه ای موفقیت آمیز حقیقت ایمان مسیحی را از طریق مفاهیم فلسفه نوافلاطونی تعلیم دهد. وی در ارائه نظریه هایی درباره ماهیت خداوند، تفوق گوهر الهی بر سلب و ایجاب، استعلاء مطلق و وحدانیت خداوند، تجلی ذات اقدس الهی در مخلوقات، خداگونگی و اتحاد با خداوند پیشگام بوده است.
  کلیدواژگان: دیونوسیوس، استعلاء، الهیات سلبی، الهیات ایجابی، سلسله مراتب، معرفت، عدم معرفت
 • احسان شکوری نژاد، قربان علمی صفحات 75-101
  در الهیات اسلامی و مسیحی ایمان به معنی تصدیق قلبی است، تصدیقی که نور امید به سعادت این جهانی و جاودانگی را به مثابه هدیه و لطف الهی بر قلب آدمی پرتوافشانی می نماید. در نتیجه انسان مومن خودی خود را فراموش می کند و خواست خود را مقهور خواست خداوند می نماید، و در مراتب بالاتر به مقامی دست می یابد که در همه ابعاد وجودی جلوه گر ذات حق تعالی می گردد. محمد غزالی و مارتین لوتر دو متکلم و اندیشمند برجسته و تاثیرگذار در جهان اسلام و مسیحیت اند که چنین برداشتی از مفهوم ایمان در آثارشان بازتاب یافته است. در این مقاله با مطالعه آثار این دو درمی یابیم که مفهوم ایمان در اندیشه آنان عبارت است از تصدیق و درستی قلب درباره خداوند که به مثابه هدیه و لطف الهی، به منظور رستگاری و نجات، بر قلب فرد ارزانی می گردد. این موضوع بیانگر دیدگاه مشترک آنان در این زمینه است.
  کلیدواژگان: ایمان، قرآن خلود در آتش، غزالی، کتاب مقدس عادل شمردگی، لوتر
 • جواد فیروزی، طاهره زارع بنادکوکی صفحات 103-127
  بحث درباره اهمیت نام ها، به ویژه نام های خداوند بحث پیچیده ای است. در دوره های باستان نام یک شخص یا خدا با شخصیت و هویت وی برابر بود و آگاهی از نام خدا یا شخص کارکردی جادویی داشت. مسئله نام در عهد عتیق نمود ویژه ای دارد. خداوند در عهد عتیق با نام های گوناگونی چون ال، ال شدای، الوهیم، ادونای و یهوه خوانده می شود. برخی از این نام ها بسیار کهن اند و برخی دیگر خاستگاهی سامی دارند. ال اصطلاحی رایج برای خدا در همه قبایل سامی ، و یهوه نام شخصی خدای بنی اسرائیل است. به زبان آوردن نام شخصی خدا تابو بود و گناهی بزرگ به شمار می آمد. بنابراین، برای حفظ حرمت نام مقدس، اصطلاح ادو نای (سرور) جایگزین آن شد. هریک از نام هایی که در عهد عتیق برای خدا بکار رفته ، سیمایی متفاوت از خدای بنی اسرائیل را ارائه می دهد. برای نمونه، ال خدایی رئوف ، و الوهیم، داور است. نام یهوه در جایی نشانگر صفت رحمت خداست و در جای دیگر از او خدایی انتقام جو می سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یهودیت باستانی و با رویکردی توصیفی- تاریخی در حد توان می کوشد جنبه های گوناگون این مساله را بازنماید.
  کلیدواژگان: نام، عهد عتیق، ال، الوهیم، ادونای، یهوه
 • بخشعلی قنبری صفحات 129-155
  اخلاق ایجابی مجموعه فضایل و ملکات جاری در تمام جوامع بشری، و ضامن قوام و دوام حیات جامعه انسانی است. از آن جهت که در عرفان دستیابی به بطون نهایی این فضایل مورد توجه است، این گونه فضیلت ها عرفانی هم تلقی می شوند و در سیروسلوک در مقام عمل، تنها به جنبه های مشترک آنها اکتفا نمی شود، بلکه عارفان به آخرین مراحل آن عطف توجه می کنند. البته این موضوعات از آن جهت که اخلاقی اند، با موضوعات عام اخلاقی تفاوتی ندارند، اما عارفان نه به 1582 لایه های ظاهری و عا م آنها، بلکه به ژرفای آنها می پردازند. ترزا آویلایی (1515 -1582 ق) و جلال الدین محمد مولوی (604 -672) عارفانی از دو سنت مسیحی و اسلام یاند که در آثارشان عنایت ویژه ای به اخلاق ایجابی عرفانی هم چون فروتنی، اخلاص، عفو و… داشته اند و بر اهمیت و جایگاه آنها در سلوک عرفانی تاکید ورزیده اند. اخلاق در آثار عارفان یادشده از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چندان که بدون توجه به آنها سلوک ناممکن می شود. در این میان، ترزا آویلایی به حدی به فضیلت اخلاقی- عرفانی فروتنی اهمیت می دهد که می توان عرفان وی را عرفان فروتنی دانست که بدون توجه به آن سلوک به سرانجامی نمیرسد. نظر مولوی هم کم و بیش در این مقوله شبیه ترزاست و تخلق سالک به فروتنی را مانع نفوذ شیطان در وجود او، و عامل رسیدن به مقام امیری انسان بر کائنات و دستیابی به وصال الاهی می داند.
  کلیدواژگان: اخلاق ایجابی، فضایل، عرفان، فروتنی، سلوک، اخلاص
 • ارسطو میرانی صفحات 157-181
  مسیحیت کاتولیک به پیروی از عهد جدید نگاهی دوگانه به رابطه زناشویی دارد. از یک سوی، پیوند زناشویی را به عنوان نمادی برای پیوند مسیح و کلیسا، گسست ناپذیر و از آیین های مقدس کلیسا میداند و از سوی دیگر اساس این پیوند را رابطه جنسی می شمرد و این رابطه را نیز تنها با نیت تولید مثل و بدون هرگونه انگیزه لذت خواهانه مشروع میداند. رهبران نهضت پروتستان منکر ارزش آیینی ازدواج بودند، اما به رابطه جنسی زناشویی نگرش مثبتی داشتند. جان میلتون در بهشت گمشده به شدت از دیدگاه مسیحیت کاتولیک درباره رابطه زناشویی انتقاد می کند و با طرح این به معنای علاقه عاطفی، همفکری و همدلی است و نه ر ابطه «عشق» ایده که اساس رابطه زناشویی جنسی، و تاکید بر کیفیت تعالیبخش عشق زناشویی، از دیدگاه رهبران نهضت اصلاح دینی نیز فراتر می رود.
  کلیدواژگان: مسیحیت، جان میلتون، رابطه زناشویی، عشق، رابطه جنسی، گناه
|
 • Pages 7-34
  By the advent of Christianity mysticism has started practicing in the Christian religious life and has been influenced by external and internal sources during its development and formation. This essay tries to survey the formative period of the Christian mysticism, and includes two parts: In the first part the influence of following factors on Christian mysticism have been dealt with: Jewish heritage– that is, the historical and environmental relations of Jewish and Christian communities and their similarities in the religious beliefs and rituals– Hebrew Bible and Philo’s treatises, religious texts– such as Didache and Apocalyptic and apocryphal literature– mysterious religions, and Gnostics and Hermetic rituals. Moreover, the impact of Platonic and Neo-Platonic schools on Christians’ tendency towards mysticism has been mentioned. In the second part, the influence of internal sources such as Gospels, the mystical teachings of Christ, Paul and John, have been studied. Finally, we come to the conclusion that Christian mysticism, in spite of external influences, has mostly been impacted by the Gospels and mystical and moral teachings of Christ and his ascetic life.
  Keywords: Christian mysticism, Jewish heritage, Gospels, Paul, Philo, John
 • Pages 35-55
  Religious developments in different societies– due to the similarities in some basic principles– follow a common pattern. However we could not claim that, in this respect, societies are completely the same. In this article, religious developments in modern Islam and in the 16th century Europe are analyzed. Their main similarities are as follows: careful attention to the essence and reality of religion, disputation over authority and the role of tradition, the importance of purity and rejection of philosophical and modern ideas, and paying attention to the hereafter and the final salvation.
  Keywords: Islam, Europe, religious developments, religious authority, Tradition, modernism
 • Pages 57-74
  The works of Syrian writer, Dionysius the Areopagite or Athenian convert (c. 500 C.E.), has exercised influence on the Latin west more than any other Eastern mystical work. His writings are idiosyncratic, almost in incantatory style, and filled with neologisms. Many scholars recognize him as the father of Mystical Theology and believe that he successfully combined the truth of Christian faith with the Neo- Platonic philosophy. Dionysius is a pioneer in expressing views about Divine nature, the superiority of Divine nature to negation and affirmation, absolute transcendence and God’s Unity, God’s manifestation in his creatures, deification and union with God.
  Keywords: Dionysius, transcendence, negative theology, affirmative theology, hierarchy, gnostic, ignorance
 • Pages 75-101
  In Islamic and Christian theology faith is defined as an inner assent. This assent, as a divine grace, grants to man's heart the hope of being blessed in this mundane world and eternal happiness in the Hereafter. As a result, man loses his selfishness and submits his desires to God's will and commands, moreover, when he reaches a higher place, God’s will would be manifested in his all existential aspects. Muhammad Ghazzālī and Martin Luther, as two influential Islamic and Christian thinkers, look at faith as such. By referring to their theological works, this essay reaches the conclusion that according to them faith is an inner assent which is given to man’s heart as a divine gift and grace. In this respect both thinkers have a common view.
  Keywords: Faith, Quran, being in Hell in perpetuity, Ghazzali, Bible, justification by faith, Luther
 • Pages 103-127
  Talking about the importance of names, particularly God’s names, is a complicated issue. In ancient era the name of a person or a deity was equal to his/her identity, therefore, knowledge of names had a magical function. The subject of name has been markedly expressed in Old Testament. God has revealed there by several names, such as El, El Shaddai, Elohim, Adonai and YHWH. Some of these names are very ancient and others are of Semitic origin. El is a common term in all Semitic tribes and YHWH is the personal name of the God of Israel. Calling the personal name of God was taboo and therefore considered as a great sin. So for expressing reverence the sacred name was replaced by the term Adonai (Lord). Every name in Old Testament reveals different aspect of the God of Israel, for example, El is a compassionate God, and Elohim is the Lord of Judgment. In some passages YHWH is the God of mercy, while in others is portrayed as an avenger. This essay, with a descriptive-historical approach, tries to shed light on this issue.
  Keywords: name, Old Testament, El, Elohim, Adonai, YHWH
 • Pages 129-155
  Affirmative ethic– the collection of virtues and merits in all human societies– secures the permanence and consistency of human life. In mystical approach which aims at experiencing the final core of knowledge, the affirmative ethic is defined differently. In general, there is no dichotomy between the affirmative ethic and other ethical issues, but mystics pay more attention to its esoteric dimension than the exoteric one. Teresa of Avila (1515-1582 C.E.) and Jalāl al-dīn Rūmī (1208-1274 C.E.) are mystics of two Islamic and Christian traditions who have taken much notice of affirmative ethic– concepts such as modesty, sincerity, forgiveness and etc– in their works and have emphasized to its importance in the course of mystical journey. For Teresa of Avila modesty is of the utmost importance, so much that one could call her mysticism the mysticism of modesty. For Rūmī it is almost the same. From his viewpoint modesty impedes the penetration of evil into the seeker’s mind, brings man to the position of kingship among the other creatures and grants him the divine union.
  Keywords: Affirmative Ethics, virtues, Mysticism, modesty, Mystical journey, sincerity
 • Pages 157-181
  Catholicism, inspired by New Testament, has a dual view about marital love. On the one hand it regards the union of a man and his wife as the symbol of the eternal union of Christ and Church deals with it as a sacrament, on the other hand, it regards sexual relation as the base of this union and accepts its legitimacy only for the purpose of reproduction without any pleasure-seeking intention. Protestant leaders denied marriage as a religious sacrament but had a positive view about marital sexual relations. In Paradise Lost John Milton criticizes the catholic view vigorously. He says love, as emotional attachment and empathy not sexual relation, is the base of marital relationship and believes that true marital love has a transcending effect on the lover. Therefore one can say that Milton’s views about marital love are even more positive than the views of the leaders of the Reformation.
  Keywords: Christianity, John Milton, Marital Relationship, Sexual Relation, love, sin