فهرست مطالب

پژوهشنامه ادیان
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا اسدپور صفحات 9-37
  شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ اشراق، حکیم و عارف بزرگ قرن ششم و شهید راه حقیقت و معرفت را که بنیان گذار حکمت اشراقی در جهان اسلام است، م یتوان احیاگر حکمت خسروانی یا حکمت فهلویون ایران باستان دانست. وی با دسترسی به منابع زرتشتی و تدبر در حکمت ایرانی و یونانی، آموزه های بنیادین این دو شاخه شرقی و غربی حکمت را در حکمت و عرفان اسلامی به ظهور رسانده است. شیخ اشراق علاوه بر ای نکه در آثار مهم عربی خویش همچون حکمت الاشراق به شرح این آموزه ها می پردازد، در آثار فارسی خود نیز که بخش اعظم آنها را رسال ه های رمزی- عرفانی تشکیل می دهند، با به کارگیری نقش های نمادین برخی از شخصیت های اساطیری ایران باستان، همچون فریدون، کیخسرو، سیمرغ، زال، رستم و اسفندیار، همان مبانی حکمت خسروانی را به تصویر می کشد و از آنها جهت بیان حکمت اشراقی خویش سود می جوید. روایت هایی که وی از این شخصیت های اساطیری به دست می دهد، در عین آنکه تا حد زیادی منطبق بر روایت های مرسوم پیشینیان همچون شاهنامه فردوسی است، اما در نقاط خاصی با آنها اختلاف دارد، چندان که می توان او را مبدع روایت دیگری از شخصیت های اساطیری ایران باستان دانست. نقطه اوج این نوآوری را در داستان نبرد رستم و اسفندیار می توان مشاهده کرد. شیخ اشراق با تغییر این روایت، معارف اشراقی مورد نظر خویش را در کارکرد رمزآمیز این شخصیت ها به گونه ای گنجانده است که تنها برای آشنایان با حکمت اشراق و عرفان دس تیافتنی باشند. در این مقاله به بازشناسی و تاویل این نمادهای ایران باستانی و نقش اساسی آنها در تبیین معانی حکمت اشراق در آثاری چون عقل سرخ، الواح عمادی، لغت موران و صفیر سیمرغ خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: سهروردی، حکمت اشراق، حکمت خسروانی، کیخسرو، سیمرغ، زال، رستم، اسفندیار
 • محمودرضا اسفندیار، فاطمه سلیمانی کوشالی صفحات 39-54
  عشق در تصوف عاشقانه روزبهان بقلی جایگاه ممتازی دارد. این عارف بزرگ قرن ششم ق در ادامه سنتی که از قرون قبل آغاز شده بود، مفهوم عشق را به شکل برجسته ای در آثار خود، به ویژه در عبهر العاشقی ، ن مطرح کرد. در واقع روزبهان بنای طریقت خویش را در تصوف بر عشق نهاد و گستره این مفهوم در اندیشه وی تا بدان جاست که عشق را در تمام مراتب هستی، از بالاترین تا نازل ترین مرتبه ساری می داند. از نظر او عشق از صفات حق است و چون ذات و صفات حق از هم جدا نیستند، پس عشق نیز چون ذات حق قابل توصیف نیست، و تنها عشق قادر به وصف خود است. عشق را حد و نهایتی نیست و تنها عشق است که م یتواند رابطه میان مخلوق و خالق را به رابطه عاشقانه میان عاشق و معشوق بدل سازد. روزبهان ضمن توجه به انسان به عنوان تجلی جمال الهی، به حسن و زیبایی ظاهری در انسان و تاثیر آن در ایجاد عشق در عاشق، عنایت بسیار دارد و میان حسن و عشق پیوند ازلی برقرار می بیند. او عشق انسانی را نردبانی برای رسیدن به عشق ربانی می داند و با ارائه تقسیم بندی هایی از انواع عشق، چگونگی طی این طریق را بیان داشته است.
  کلیدواژگان: روزبهان بقلی، عبهرالعاشقین، نعشق، عاشق، معشوق، حسن، جمال پرستی
 • ابوالقاسم پیاده کوهسار صفحات 55-89
  بحث تاثیرپذیری ادیان از یکدیگر همواره از موضوعات مورد توجه دین پژوهان بوده است. در این میان، برخی از دین شناسان و تاریخ دانان ادیان، باورهای ایرانی را سرچشمه بسیاری از اینگونه تاثیرات به شمار آورده اند. یکی از نظریه های مهم این گروه از دانشمندان باور به تاثیرگذاری باورهای ایرانی بر دین یهود، و از آن طریق بر دو دین مسیحیت و اسلام است. درحالیکه بسیاری از پژوهشگران برای چنین نظری شواهد و قرائن متعددی ذکر می کنند، برخی دیگر چنین نظری را نپذیرفته اند و به دنبال یافتن سرچشمه های دیگری برای باورهای موجود در دین هایی نظیر یهودیت و مسیحیت اند. یکی از گونه های مهم ادبیات دینی یهودی و مسیحی ادبیات مکاشفه ای است. این ادبیات که آغاز پیدایش آن به دوره معبد دوم باز می گردد، مفاهیم و آموزه های جالب توجه و در عین حال نویی را در خود دارد. برخی از این آموزه ها را م یتوان بیش و کم در کتاب مقدس و سنت دینی یهودی- مسیحی پیدا کرد، اما برخی از آنها یا به کلی جدیداند و یا به مراتب نسبت به خاستگاه های کتاب مقدسی خود تغییر یافته اند. برای نمونه می توان به آموزه هایی چون طرحی برای تاریخ، منج یگرایی، پیروزی نهایی خیر بر شر، آخرت شناسی، داوری و رستاخیز، فرشته شناسی، شهود خداوند، ثنویت و… اشاره کرد. با توجه به آنکه چنین آموزه هایی همزمان با تعاملات یهودیان با ایرانیان در دین یهود ظهور کرد هاند، امکان آنکه باورهای ایرانی زمینه پیدایش چنین آموزه هایی بوده باشند، وجود دارد. مقاله پیش رو با بررسی مهم ترین اصول و آموزه های این گونه ادبی، به تاثیرپذیری این بخش از دین یهود از باورهای ایرانی پرداخته است.
  کلیدواژگان: مکاشفه، یهودیت، دین ایرانی، منجی گرایی، ادبیات مکاشفه ای، آخرت شناسی
 • جواد فیروزی صفحات 91-112
  یکی از بنیادی ترین مباحث در مطالعات دینی، مبحث ادیان ابتدایی است. پژوهش درباره ادیان ابتدایی از سده نوزدهم آغاز شد. رشته ای که مطالعه در این زمینه را عهده دارشد نام گرفت. این رشته به تدریج از مسئله «انسان شناسی دین» و سپس «انسان شناسی» فراتر رفت و برای شناخت دین و ریشه های آن به مطالعه فرهنگ جوامع روی «خاستگاه» آورد و ازآنجا که نمادها مهم ترین اجزاء فرهنگ هر جامعه را تشکیل می دهند شناختن نمادهای هر جامعه را لازمه شناخت فرهنگ و دین آن جامعه دانست. مهم ترین دغدغه این مقاله پاسخ گفتن به این پرسش است که انسان شناسی نمادین و تفسیری چیست و دین را چگونه تعریف و ارزیابی می کند. محدوده این پژوهش هم اندیشه های کلیفورد گیرتس است. او که از برج سته ترین صاحب نظران این رشته است دین را به صورت میدانی، در دو سرزمین متفاوت مطالعه کرده است: مراکش و اندونزی و در مهم ترین کتاب خود که درباره تفسیر فرهنگ ها نوشته به تفسیر نمادهای دینی این دو جامعه می پردازد و معتقد است که از خلال نمادها و مناسک دینی می توان به شناخت دین آن جامعه نایل آمد. گفتار حاضر، پژوهشی است در آراء گیرتس و دیدگاه او در این باره.
  کلیدواژگان: دین، انسان شناسی (دین)، فرهنگ، مناسک دینی، نمادها، اسطوره ها
 • مهدیه سادات کسایی زاده صفحات 113-144
  یکی از موضوعاتی که همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است و در بحران معنوی «معنای زندگی» امروزی او مورد تحلیل روان شناسانه، فلسفی و کلامی قرار دارد، موضوع یکی از سه مفهوم مورد نظر از این اصطلاح است که همچون سایر «ارزش زندگی». است مفاهیم آن در دو دیدگاه طبیعتگرا و فراطبیعتگرا مورد تحلیل فلسفی قرار میگیرد. در نگاه خدامحور که فراطبیعت گرا محسوب میشود، رابطه میان ارزش زندگی انسان و قابل بررسی است. این نوشتار، رابطه «عشق الهی» ، خداوند در محورهای مختلف از جمله بین خدا و ارزش زندگی را با اختصاص به این موضوع بررسی میکند و آن را درآثار عرفانی ابن عربی پی میگیرد تا در پایان، دیدگاه های این عارف نامی درباره عشق الهی را بر اساس آن دسته از محورهای تحلیل غربی از معنای زندگی که ناظر بر ارزش زندگی است، استخراج کند. ابن عربی که آفرینش را وامدار عشق خداوند میداند، رابطه عاشقانه میان او و بنده را در دو سطح عام و خاص مطرح می کند که سطح اول ارزش زندگی را به اثبات میرساند و سطح دوم احساس معناداری زندگی را در تفسیری ارزشی از آن قوام می بخشد. همچنین، در ضمن بررسی به دست میآید که عشق جلوه های مختلفی دارد که منشا همه آنها خداوند است و هر یک از آنها میتواند در معنا بخشی به زندگی، سهم به سزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، ارزش زندگی، طبیعت گرایی، فراطبیعت گرایی، عشق، منازله، عشق الهی
 • فاطمه لاجوردی، مینا بهاری صفحات 145-164
  یکی از مهم ترین شعایر دینی که در میان اقوام و ملل مختلف به شیوه های گوناگون رواج داشته و دارد، آیین قربانی است. این آیین که خود دربردارنده بخ شهای مختلف و دارای گوناگونی های بسیار در زمینه موضوع، چگونگی و هدف قربانی است، مضمون تحقیق پژوهشگران دین شناس بوده است. این محققان در طی دو سده گذشته رهیاف تهای متنوعی، همچون رویکرد جامعه شناختی، روان شناختی، اسطوره شناختی و پدیدارشناختی را در بررسی این آیین به کار برد هاند و نظریه های گوناگونی را در ای نباره مطرح کرده اند. این مقاله کوشیده است تا در بررسی مختصر خود، پژوهش ها و نظریه های سه تن از این محققان، یعنی هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور و جیمز جورج فریزر را به اجمال معرفی نماید.
  کلیدواژگان: قربانی، آیین، دین شناسی، هربرت اسپنسر، ادوارد تایلور، جیمز جورج فریزر
 • سید نادر محمدزاده صفحات 165-187
  در این پژوهش مفهوم قلب، که از موضوعات محوری تعالیم عرفانی مسیحیت ارتدکس است، بررسی می شود. قلب مرکز ساحت وجودی انسان، و ریش ه همه استعدادها و توانایی های عملی، عقلی و ارادی است. کل حیات روحانی و حتی مادی بشر بر آن مبتنی و متمرکز است. از سویی ، قلب در بدن ، مرکز حیات جسمانی و از سوی دیگر ، مرکز حیات معنوی است که از آن به راه تعبیر می شود. بنابراین، سیر و سلوک سفری درمیان فضای درونی قلب است که در آن خدای تثلیت قرار دارد و مقصود از این سفر ، تحقق ملکوت آسمان ها در اعماق قلب و مشاهده خدا و تحقق شباهت الهی (خداگونگی) است.
  کلیدواژگان: قلب عمیق، روح، ملکوت الهی، روح القدس، مسیح، مسیحیت ارتدکس شرقی
|
 • Pages 9-37
  the Iranian philosopher, Sufi, martyr and the founder of Ishrāqī theosophy. He could be considered as the restorer of the theosophy of Fahlawīyūn or the Khusrawānī theosophy of ancient Iran. By using the Zoroastrian sources and focusing on Greek philosophy, Suhrawardī combines these two eastern and western currents of philosophy in Islamic mysticism. He interprets these teachings not only in his important Arabic works such as Hikmat al-ishrāq (Theosophy of Illumination), but also in his Persian works which are mostly symbolicmystical treatises. In these Persian treaties, he presents the principals of Khusrawānī theosophy by using the symbolic functions of mythical characters of ancient Iran, such as Firiydūn, Kaykhusru, Sīmurgh, Zāl, Rustam and Isfandīyār. His narrations of these mythical characters are based on the previous works such as Shāhnāmah. However, in some points there are great differences between his narrations and theprevious ones, so much so that we can mention him as the creator of these new narrations. The climax of this innovation is in the story of the struggle between Rustam and Isfandīyār. This change helps Suhrawardī to express his ideas through the symbolic functions of these characters, and these symbols are only understandable to those who are acquainted with Ishrāqī theosophy and mysticism. This article deals with these symbols and interprets their roles in Persian treatises of Shaykh-i Ishrāq such as ‘Aql-i surkh, Alwāh-i ‘Imādī, Lughat-i Mūrān and Safīr-i Sīmurgh.
  Keywords: Suhrawardī Ishraqi theosophy, Khusrawani theosophy, Kaykhusru, Simurgh, Zal, Rustam, Isfandiyar
 • Pages 39-54
  Love has a significant place in the mysticism of Rūzbahān Baqlī– the prominent mystic of the 12th century. Dealing with the concept of love is the continuation of a tradition that dates back to the early generations of Sufis. This tradition noticeably has been reflected in Rūzbahān’s works, especially in his Abhar al-‘Āshiqīn. In fact, he constructed his mystical path on the basis of love. He believed that love has flowed down into the whole chain of beings, from the highest level to the lowest one. From his point of view, love is one of the God’s attributes. Since God’s attributes are inseparable from His essence, and the essence of God is ineffable, so love is ineffable too. Therefore, only love could describe itself. Love has no limitations; so, only love can transform the relationship between the Creator and the creature into a relationship between the lover and the Beloved. Rūzbahān considers human being as a manifestation of God’s beauty. He admires physical beauty and goodness as an essential element for falling in love and so he believes in an eternal relation between goodness and love. He considers earthy love as a motivating factor for attaining the divine love. By presenting different categories of love, he shows the way to go through this path.
  Keywords: Ruzbahan Baqlī Abhar al Ashiqin, Divine Love, lover, beloved, beauty–worshiping
 • Pages 55-89
  The study of the influence of religions on each other has been always an interesting subject among scholars. In this context, some scholars and historians have seen Iranian teachings as the source of many religious doctrines. According to a well-known theory, Zoroastrianism is the most influential religion in the history of the East and its influence on Judaism and through it, on Christianity and Islam is easily traceable. Though this theory is strongly supported by many scholars, there are others who are not convinced with such a theory and try to find other sources for Jewish and Christian doctrines. Apocalyptic literature is an important religious genre which appeared in Jewish literature after the Second Temple period. It includes many interesting and new teachings, a number of which could be considered as the continuation of the Old Testament and Jewish-Christian traditions. There are also some new concepts and even transformed versions of the old concepts in these works. For example periodization of history, messianism, eschatology, the final triumph of the Good upon the Evil, the Judgment and resurrection, angelology, the vision of God and dualism are some of these new teachings. Since this variety of concepts appeared in Jewish literature just after the close contact of Jewish nation with Iranian culture, their origin could be traced back to the similar notions in Mazdaism and other Iranian religions. This article tries to deal with this theory through analyzing apocalyptic literature.
  Keywords: apocalypse, Judaism, Iranian religions, messianism, apocalyptic literature, Eschatology
 • Pages 91-112
  Scholars who have been studying religion since 19th century attach great importance to the study of "primitive religions". In search of the essence and the origin of religion, "primitive religions" were thenceforce mostly studied under a subject called "anthropology" and then "anthropology of religion". But later, in the second half of 20th century the discipline underwent a sea change and studied religion through symbols. The main concern of this article is to introduce this branch of research and the way it defines and looks at religion. Geertz is one of the most competent figures in this field and in this article his opinion about religious symbols and rituals in Indonesia and Morocco is going to be introduced. By hermeneutical approach he states that the great task of an anthropologist of religion is thick description of symbols which are being practiced in religious rituals.
  Keywords: Religion, anthropology (of religion), Culture, religious rituals, symbols, myths
 • Pages 113-144
  The meaning of life has been perpetually the subject of human contemplaion and due to current spiritual crisis, recently has been psychologically, philosophically and theologically analyzed. "The value of life" is one of the three concepts which could be extracted from this subject, and as the other two concepts, it could be philosophically analyzed either from naturalistic or supernaturalistic points of view. In a theocentric viewpoint, which is considered as supernaturalistic, the relation between the value of human life and God could be studied from different angles including the Divine Love. The present article firstly attempts to study the relation between God and the value of human life by focusing on Divine love and following this issue in mystical works of Ibn Arabi, and secondly tries to compare the viewpoints of this well-known mystic on the value of human life with that of western scholars. Ibn Arabi, who believes that the creation of human being has been indebted to God’s love, defines the amorous relation of God and humans in two levels: a general level and a specific level. The first level proves the life value and the second level strengthens the sense of meaningfulness of life by using value-based interpretation. Through this analysis it will be understood that love has different aspects and God is the only origin of them. Each of these aspects could play a significant role in making the life meaningful.
  Keywords: the meaning of life, the value of life, Naturalism, supernaturalism, love, monāzilah (descent of Divinity, ascent of human being), Divine love
 • Pages 145-164
  Sacrifice, as one of the most important religious rituals, is widespread among different nations and cultures of the world. This rite which has been the subject of scholarly research for a long time involves various aspects and a variety of subjects, objects and methods. During the last two centuries scholars have dealt with this issue through different approaches such as sociological, psychological, mythological and phenomenological and thus have put forward various theories. The present article tries to give a brief survey of the theories of three scholars, namely Edward Burnett Tylor, Herbert Spencer and James G. Frazer, concerning the origin, object and meaning of the sacrifice.
  Keywords: sacrifice, ritual, study of religion, Edward Burnett Tylor, Herbert Spencer, James G. Frazer
 • Pages 165-187
  In this article the concept of "heart", a central doctrine in Orthodox Christian mysticism, will be studied. Heart is the center of human existence, in which all practical, intellectual and voluntary abilities are rooted. The entire spiritual life, and even physical life, is based on the heart. Therefore, on the one hand, in the body heart is the center of physical life, and on the other, it is the center of spiritual life which is interpreted as "the way" or "path". So according to the Orthodox mysticism, the spiritual endeavor is a journey to deep heart stage, which is the place of the presence of Trinity. The aim of this journey is to realize the Kingdom of Heavens in the depths of the heart, and to experience the vision of God and Divine similitude (theosis or deification).
  Keywords: the deep heart, the Kingdom of Heavens, the spiritual journey, Eastern Orthodox Christianity