فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال پنجم شماره 1 (زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 1 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد پوربابایی، فرزانه فیروزه*، محمود صفاری، محمد زیبایی، مجتبی صحت، محسن رادان صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  پسودموناس آئروژینوزا باکتری پاتوژن فرصت طلب ایجاد کننده عفونت به ویژه عامل عفونت در بیماران دچار زخم سوختگی می باشد. آنتی بیوتیک های خانواده کارباپنم به میزان بالایی در درمان عفونت های ناشی از ایزوله های پسودموناس آئروژینوزا دارای مقاومت چندگانه به کار می روند. جداسازی ایزوله های تولید کنننده کارباپنماز یکی از نتایج تجویز و مصرف بی رویه کارباپنم ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ژن هایbla-IMP-1 و bla-IMP-2 در سویه های پسودموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران سوختگی در اصفهان می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 150 ایزوله پسودموناس آئروژینوزا از بیماران مبتلا به زخم سوختگی بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان جداسازی گردید و در مطالعه حاضر وارد شد. باکتری با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی شناسایی شد. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس دستورالعمل انستیتو استاندارد آزمایشگاه های بالینی( (CLSI انجام پذیرفت. آزمون دبل دیسک سینرژی تست جهت تعیین سویه های تولید کنننده متالوبتالاکتاماز در ایزوله های پسودموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمیپنم استفاده گردید. از روش PCR جهت بررسی حضور ژن های bla-IMP-1 و bla-IMP-2 در سویه های پسودموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز استفاده شد و محصولات PCR تعیین توالی گردید.
  یافته ها
  از 150 ایزوله پسودموناس آئروژینوزا تمامی آنها به عنوان سویه های دارای مقاومت چندگانه شناسایی شدند. بیشترین مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین، توبرامایسین، ایمیپنم، مروپنم و آمیکاسین مشاهده گردید. تمامی 144 سویه پسودموناس آئروژینوزا مقاوم به ایمیپنم به عنوان سویه های تولید کنننده متالوبتالاکتاماز شناسایی شدند. از میان سویه های تولید کنننده متالوبتالاکتاماز، ( 3/19%) 29 و (3/5%) 8 سویه به ترتیب حامل ژن هایbla-IMP-1 و bla-IMP-2 تشخیص داده شدند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این تحقیق. مقاومت سطح بالا به ایمیپنم همراه با تولید بالای متالوبتالاکتاماز در میان سویه های پسودموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران دچار عفونت زخم سوختگی در منطقه ما وجود دارد.
  کلیدواژگان: پسودموناس آئروژینوزا، عفونت سوختگی، متالوبتالاکتاماز، bla، IMP، 1، bla، IMP، 2
 • روح الله قاسم پور، امیراشکان نصیری پور*، سید مجتبی حسینی صفحات 8-12
  مقدمه
  پذیرش مجدد بیمارستانی به علت تاثیر بر روی هزینه و کیفیت مراقبت بیمارستانی و تحمیل بار اضافی بر نظام بهداشتی ودرمانی، از اولویت های مهم مدیران بیمارستان ها به حساب می آید.این مطالعه با هدف بررسی علل بستری مجدد بیماران بخش های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران انجام شد.
  روش پژوهش: این مطالعه از نوع کاربردی، توصیفی مقطعی گذشته نگر است. جامعه پژوهش شامل موارد بستری مجدد در طی سال 1393 در بخش های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم بودند. حجم پژوهش بر اساس جدول مورگان 300پرونده بالینی می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. بستری مجدد در مطالعه حاضر، به صورت بستری بیش از یک بارتعریف گردید. داده های دموگرافیک شامل (سن، جنس، تاهل،شغل، تحصیلات)و متغیر های مربوط به بستری (دفعات بستری، طول اقامت،علت ونحوه مسمومیت،وضعیت ترخیص وارجاع وبیمه) توسط فرم اطلاعاتی از پرونده استخراج گردیدو در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی ودرصد) وآمار استنباطی(آزمون همبستگی کای دو، آزمون تی وابسته وآزمون کای اسکوئر) توسط نرم افزار SPSS21موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت و آزمون فرضیه انجام گردید.
  یافته ها
  درطول مدت مطالعه 300 موردبستری مجدد در بخش های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم مورد بستری قرار گرفتند. علت بستری مجدد در 6/41درصد بیماران موارد مربوط به مشکلات خانوادگی است. از سایر علل به ترتیب مسائل عاطفی ومسائل روحی واعتیادرا می توان نام برد.4/13درصد بیماران مورد مطالعه بستری مجدد داشته اند.جمع کل هزینه معالجه بیماران برحسب بستری مجدد 2060521754ریال است. میانگین هزینه اقامت برای هر بیمار10256639ریال، پرداخت ازجیب بیمار928136 ریال و پرداخت یارانه سلامت توسط وزارت بهداشت1834370 ریال بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان دادکه، عوامل متعددی در بستری مجدد بیماران بخش مسمومین به بیمارستان می تواند دخیل باشد که عمده ترین آن ها را می توان در چهار حیطه مشکلات خانوادگی، مشکلات روحی، مشکلات عاطفی واعتیاد نام برد.
  کلیدواژگان: بستری مجدد، مسمومیت، بیمار، هزینه
 • داوود مقدم نیا*، مختار مختاری، سعید خاتم ساز صفحات 13-27
  زمینه و هدف
  تیواستامید باعث ایجاد سوء عملکرد کلیوی می گردد. در مطالعه حاضر اثر حفاظتی مکمل امگا3روغن ماهی وعصاره آبی ریشه شیرین بیان بر اختلال در عملکرد کلیوی القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نرموردبررسی قرارگرفت.
  مواد و روش ها
  63 سر موش صحرایی نر به 9 گروه 7تایی تقسیم شدند. گروه کنترل ، گروه شاهد:دریافت کننده ml4/0روغن زیتون به عنوان حلال مکمل امگا3 روغن ماهی ،گروه تیواستامید: دریافت کننده mg/kg150 تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی در پایان دوره آزمایش ،گروه های تجربی3و2و1: مکمل امگا3روغن ماهی درمقادیرmg/kg300و200،100 روزانه بصورت دهانی طی 3ماه وmg/kg150 تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی در پایان دوره آزمایش دریافت کردند. گروه های تجربی6و5و4: عصاره آبی ریشه شیرین بیان در مقادیر mg/kg300و200و100 روزانه بصورت دهانی طی 3ماه وسپسmg/kg150 تیواستامید یکبار بصورت درون صفاقی دریافت کردند. از همه حیوانات بعد از پایان آزمایش خونگیری به عمل آمد. سطوح سرمی کراتینین، نیتروژن اوره خون، ، سدیم وپتاسیم اندازه گیری شدند. مقاطع بافتی ازکلیه حیوانات تهیه شده وبه روش هماتوکسیلن- ائوزین رنگ آمیزی گردیدو مطالعات بافتی صورت گرفت .
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی BUN در تمام گروه های تجربی 3و2و1در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید افزایش نشان داد ولی معنی دار نبود. میانگین سطح سرمی پتاسیم درگروه تجربی2 در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید بطورمعنی داری کاهش نشان داد. میانگین سطح سرمی سدیم در تمام گروه های تجربی 3و2و1درمقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید بطورمعنی داری کاهش نشان داد. میانگین سطح سرمی کراتینین درتمام گروه های تجربی3و2و1 در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید تغییرمعنی داری را نشان نداد. ( p≤ 0.05 ) پیش درمانی با عصاره آبی ریشه شیرین بیان در تمام دوزها سطح سرمی BUN را در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید افزایش داد ولی معنی دار نبود. پیش درمانی با عصاره آبی ریشه شیرین بیان در تمام دوزها سطوح سرمی پتاسیم وسدیم را در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید بطورمعنی داری کاهش داد. پیش درمانی با mg/kg 300عصاره آبی ریشه شیرین بیان سطح سرمی کراتینین را درمقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید بطورمعنی داری کاهش داد ( p≤ 0.05 ). تمام گروه های تجربی باعث بهبود تغییرات بافتی کلیه در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید شده و این اثرات حفاظتی وابسته به دوز است. تمام گروه های تجربی باعث بهبود تغییرات بافتی کلیه در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید شده و این اثرات حفاظتی وابسته به دوز است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه اثر حفاظتی مکمل امگا3 روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان براختلال در عملکرد کلیوی القا شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر را نشان داد.
  کلیدواژگان: ریشه شیرین بیان، مکمل امگا 3 روغن ماهی، تیواستامید، عملکرد کلیوی، موش صحرایی نر
 • آرزو جوکار، فاطمه توکلی سروستانی، سعید چنگیزی آشتیانی، علی زارعی، مجید رمضانی، حیدر آقابابا* صفحات 28-33
  مقدمه
  شیوع نسبتا بالای ناباروری ومشکلات زیاد مربوط به آن، این اختلال را به یک معضل بزرگ بهداشتی – اقتصادی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر رژیم غذایی حاوی امگا-3 بر فعالیت محور هپیوتالاموسی-هیپوفیزی گنادی و سطح پلاسمایی هورمون تستوسترون انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت تجربی بر روی 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در پنج گروه (8n=) شامل گروه کنترل، شاهد و گروه های تجربی با دریافت دوزهای 25/0، 5/0 و 75/0 میلی گرم بر کیلوگرم امگا-3 بصورت گاواژ روزانه طی مدت 29 روز انجام شد. سپس روز سی ام از قلب حیوانات خون گیری بعمل آمد و با استفاده از روش رادیو ایمونواسی میزان هورمون تستوسترون و لوتنیزینگ هورمون (LH) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مقایسه میانگین LH و هورمون تستوسترون بین گروه کنترل (02/0±167/0 و 02/0±182/0) و کلیه گروه های تجربی خصوصا در دوز حداکثری (09/0± 654/0 و 12/0± 584/0) به ترتیب، افزایش معنی داری را نشان داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهدکه مصرف روغن امگا-3 باعث افزایش معنی داری در میزان پلاسمایی هورمون تستوسترون و هورمون LH می شود.
  کلیدواژگان: امگا، 3، روغن ماهی، تستوسترون، LH، موش صحرایی
 • شیوا جعفری*، مجید اسمعیلی زاد، علیرضا رفیعی، رقیه مصری، مژگان احمدزاده، سمیه محمدی صفحات 34-39
  زمینه و هدف
  هیداتیدوزیس یا بیماری کیست هیداتید از جمله مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان ودام است که در اثر آلودگی با لارو انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس ایجاد می شود. پروتئین p29با وزن مولکولی 29 کیلودالتون از آنتی ژن های اختصاصی پروتواسکولکس این انگل بوده که به علت داشتن واکنش متقاطع با آنتی ژن اصلی تشخیصی این انگل به نام Ag5 کاندید استفاده درتشخیص بیماری و تهیه واکسن می باشد. در این مطالعه نواحی اپیتوپی این پپتید پس از شناسایی و سنتز به منظور بررسی اثر تحریکی و سنجش پاسخ ایمنی در مدل موشی به کار گرفته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ابتدا نواحی اپیتوپی آنتی ژن p29 انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس توسط نرم افزار بیوانفورماتیکی IEDB شناسایی شده و درغالب توالی 8 آمینواسیدی سنتز گردید و به منظور ایمنی زایی به موش های نژادBALB /C سه مرتبه با فاصله دو هفته از هم بطور زیر جلدی تزریق شد. دو هفته بعد از آخرین تزریق سلول های طحال موشها در حضور آنتی ژن پپتیدی به مدت 72 ساعت کشت داده شد و میزان سایتوکاین های IFN-g،IL-4 وIL-10 با استفاده از روش الایزا در مایع رویی کشت سلول های طحال موش های ایمن شده در مقایسه با گروه کنترل، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  آنالیز نتایج حاصل از موش های ایمن شده با پپتید سنتتیک طراحی شده p29 نشان داد که این پپتید موجب افزایش IFN-g در موش های ایمن شده نسبت به گروه های کنترل و ادجوانت گردید.این درحالی است که هیچ گونه تغییر معناداری در دو سایتوکاین IL-4و IL-10در این موش ها مشاهده نشد .
  نتیجه گیری
  این مطالعه به ارزیابی اثر پپتید سنتتیک EgP-29aa134-142 بر روی پاسخ ایمنی پرداخته است و نتایج ما نشان می دهد این پپتید می تواند موجب افزایش IFN-g و در نتیجه القای ایمنی ذاتی و همچنین پاسخ CTL وTH1 شود .
  کلیدواژگان: هیداتیدوزیس، پپتید سنتتیک EgP، 29aa134، 142، ارزیابی سایتوکاین
 • سیاوش بیرانوند*، نسرین اسلامی زاده صفحات 40-44
  مقدمه
  هدف از این مطالعه مقایسه نمای ورودی حنجره در لارنگوسکوپ Airtraq و لارنگوسکوپ مکینتاش می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مشاهده ای توصیفی می باشد که در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر که کاندید انجام جراحی عمومی تحت بیهوشی عمومی بودند، انجام شد و 275 نفر وارد مطالعه شدند. یک نفر متخصص بیهوشی با لارنگوسکوپی مکینتاش نمای مدخل گلوت را براساس معیار کورمک – لی هان بررسی و ثبت کرد و به دنبال آن توسط یک نفر متخصص بیهوشی دیگری که از مشاهده متخصص بیهوشی قبلی بی اطلاع بود با لارنگوسکوپ Airtraq نمای مدخل گلوت بررسی و ثبت شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سن افراد مورد مطالعه 89/8±6/30 سال (60-18) بود. میانگین BMI 25/3±10/22 کیلوگرم بر متر مربع و مدت زمان انتوباسیون 92/6±3/28 ثانیه بود و با لارنگوسکوپ Airtraq درجه کورمک لی هان کاهش معنی داری را نشان داد (043/0=p). درجه کورمک لی هان با لارنگوسکوپ مکینتاش در 187 نفر (0/69%) I ، 56 نفر (3/21%) II ، 20 نفر (8/7%) III و 6 نفر (9/1%) IV بود و با لارنگوسکوپ Airtraq در 248 نفر (6/93%) I ، 16 نفر (2/5%) II ، 3 نفر (1/1%) III بود در مشاهده نمای حنجره با لارنگوسکوپ Airtraq در 194 نفر (0/73%) بهبودی و در 73 نفر (0/27%) عدم بهبودی دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان بهبودی در مشاهده نمای حنجره با لارنگوسکوپ Airtraq و کاهش درجه کورمک – لی هان و سهولت انتوباسیون، لارنگوسکوپ Airtraq در بیماران تحت عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی الکتیو ابزاری ایمن و سودمند است.
  کلیدواژگان: Airtraq، مکینتاش، لارنگوسکوپ، نما، حنجره
 • افشین تکدستان *، نغمه عروجی، محمد نوری سپهر صفحات 45-52
  زمینه و هدف
  استروژن یک هورمون استروئیدی است که در محیط های آبی وجود دارد و باعث ایجاد خطراتی برای موجودات آبزی بخصوص ماهی ها می شود. هورمون های استروژنی به صورت طبیعی(ناشی از غدد درون ریز بدن) و یا مصنوعی (ناشی از قرص های هورمونی مثل قرص های ضدبارداری) به فاضلاب بیمارستانی راه می یابند. این مطالعه به منظور تعیین میزان هورمون استروژن در فاضلاب بیمارستانی گلستان و ابوذر در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  ردیابی استروژن در محیط های آبی بوسیله نمونه برداری انجام گرفت. تعداد 56 نمونه طی 4 ماه از نقاط مختلف تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی گلستان و ابوذر در شهر اهواز گرفته شد. نمونه ها به روش الکترو کمی لومینسانس (ECL) توسط آزمایشگاه ایران زمین شهر اهواز مورد آنالیز قرار گرفتند. در این تحقیق اشکال مختلف استروژن ( استرون، 17-بتا استرادیول، استریول و 17-آلفا اتینیل استرادیول ) تحت عنوان استروژن مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  میانگین هورمون موجود در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان گلستان 08/69 نانوگرم بر لیتر و میانگین هورمون خروجی از تصفیه خانه 28/7 نانوگرم بر لیتر بود. میانگین هورمون موجود در ورودی تصفیه خانه بیمارستان ابوذر شهر اهواز 61/70 نانوگرم بر لیتر و در خروجی تصفیه خانه 94/18 نانوگرم بر لیتر می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده تصفیه بیولوژیکی تاثیر بالایی در حذف ترکیبات استروژنی برعهده دارد.
  نتیجه گیری
  واحد تصفیه ثانویه در کاهش هورمون از فاضلاب موثر می باشد که می توان این موضوع را به انجام تاثیر تصفیه بیولوژیکی در این مرحله نسبت داد.
  کلیدواژگان: استروژن، تصفیه ثانویه، فاضلاب بیمارستانی
 • محبوبه شهرابی فراهانی، نفیسه طارمی، ندا سرای گرد افشاری*، محمد مراد فرج الهی صفحات 53-58
  سرطان پروستات دومین سرطان رایج در میان مردان جهان است. این سرطان معمولا در مراحل اولیه خاموش بوده و تا قبل از متاستاز علائم مشخصی را بروز نمی دهد لذا تشخیص صحیح و زود هنگام می تواند در کنترل بیماری و انتخاب روش های درمانی هدفمند بسیار با اهمیت باشد. از آنجا که روش های تشخیصی مرسوم از حساسیت و اختصاص کافی برخوردار نیستند، محققان در تلاش اند تا با ارائه نشانگر های زیستی نوین، پیشگیری، غربالگری و درمان بیماری را ارتقا بخشند. سلول های توموری در گردش از جمله ی این نشانگرها هستند. این سلول ها، از تومور اولیه و/یا متاستاز یافته منشا گرفته و در خون محیطی جریان می یابند. بررسی ویژگی های مولکولی این سلول ها می تواند اطلاعات ارزشمندی را از وضعیت تومور و انتخاب درمان موثر ارائه کند. تا به امروز روش های بسیاری از جمله استفاده از فناوری میکروسیالات، به منظور جداسازی این سلول های توموری ابداع شده است؛ ولی متاسفانه علی رغم پیشرفت های اخیر، هریک از این روش ها تنها قادرند بخشی از سلول های توموری را از خون محیطی جدا کنند، به همین دلیل تلاش برای یافتن روشی ایده ال که بتواند تمامی این سلول هارا به خوبی جدا کند همچنان ادامه دارد. در این مقاله، ابتدا روش های مرسوم تشخیص سرطان پروستات به صورت کلی مرور خواهد شد. در ادامه اهمیت استفاده از نشانگر های زیستی نوینی چون، سلول های توموری در گردش بیان شده و روش های مبتنی بر جداسازی این سلول ها مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه ی این بحث نشان می دهد که سلول های توموری در گردش می توانند در آینده ای نزدیک، نویدبخش روش های تشخیصی و درمانی کاراتر باشند.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، روش های تشخیصی، نشانگر زیستی، فناوری میکروسیالات، سلول های توموری در گردش
|
 • M. Pourbabaee, F. Firoozeh*, M. Saffari, M. Zibaei, M. Sehat, M. Radan Pages 1-7
  Background
  Pseudomonas aeruginosa is a nosocomial pathogen which especially causes infections among burn patients. Carbapenems are extensively used for the treatment of infections caused by multidrug-resistant P. aeruginosa isolates. The emergence of carbapenemases producing isolates is an outcome of increased utilization of carbapenems. The aim of this study was to determine the bla-IMP-1 and bla-IMP-2 genes in metallo-β-lactamase (MBL) -producing Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients in Isfahan.
  Material and
  Methods
  A total of 150 P. aeruginosa were isolated from burn patients hospitalized in Imam-Mousakazem hospital in Isfahan. Antimicrobial susceptibility was determined using disk diffusion method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. Double Disk Synergy Test (DDST) was carried out for screening of MBL production in imipenem-resistant strains. PCR assays were used for detection of bla-IMP-1 and bla-IMP-2 genes among metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa isolates. The purified PCR products were sequenced.
  Results
  Of 150 Pseudomonas aeruginosa isolates, %100 identified as multi-drug resistant strains. The most resistance rates were seen against ciprofloxacin, tobromycin, meropenem and imipenem. All of 144 imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates were MBL producing by DDST test. Twenty-nine (19.3%) and 8(5.3%) MBL producing Pseudomonas aeruginosa isolates harbored bla-IMP-1 and bla-IMP-2 genes respectively.
  Conclusions
  According to results of this study high level resistance to imipenem and MBl genes carriage was seen among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patient infections in our region.
  Keywords: P. aeruginosa, Burn patients, Metallo, β lactamase, bla, IMP, 1, bla, IMP, 2
 • R. Ghasempour, A.A. Nasiripour*, S.M. Hosseini Pages 8-12
  Introduction
  Readmission to hospital because of the impact on the cost and quality of hospital care and Impose an additional burden on the healthcare system¡ Is an important priority for hospital managers. The aim of Study Was causes of readmission patients toxicological ward of the loghman hakim hospital¡ Research in Tehran.
  Method
  This is an applied cross-sectional retrospective study. Research community included Admissions in 1393 in toxicological ward of the loghman hakim hospital. Research Size based on Morgan is 300 clinical records. Sampling Method was simple randomly. Readmission in the present study in hospitalized form was more than one defined. Demographic data includes (age¡ gender¡ marital status¡ occupation¡ education and variables related to hospitalization (hospitalization Frequency¡ length of stay¡ and poisoning quality¡ discharge situation¡ referral and insurance) by means of information form was extracted from records. In two level Descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential statistics (correlation chi-square test¡ dependent T test and Chi-square test) were analyzed using SPSS21 software and hypothesis testing was done.
  Finding: During the study period300 readmission cases were hospitalized in toxicological ward of the loghman hakim hospital.13/4% patient was readmission. The readmission cause in 41/6% patient was related to family issues. It Can be named respectively emotional¡ spiritual¡ and addiction with regard to other topics. The total cost of treating patients was 206521754 Rials. The average cost of stay per patient 10256639 Rials¡ payment by patient 928136 Rials¡ and Subsidies health payment by health ministry was 1834370 Rials.
  Conclusion
  The results of this study showed that¡ several factors may be involved in readmission to hospital patients poisons ¡the most important of them can be mentioned in the four ares of family problems¡ emotional problems¡ mental problems and addiction.
  Keywords: Readmission, Poisoning, Patient, Cost
 • D. Moghadamnia*, M. Mokhtari, S. Khatamsaz Pages 13-27
  Background
  Thioacetamide causes kidney dysfunction. The present study was done to evaluate the protect effects of fish oil omega3 Supplements and aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root on disorder of renal function induced by thioacetamide in male rats.
  Materials And Methods
  63 male rats were divided into 9 groups of 7 : The control group, The sham group receiving 0. 4ml/kg olive oil as the solvent of Fish oil Omega-3 supplements, the thioacetamide group interperitonealy receiving a dose of 150 mg/kg thioacetamide at the end of the experiment, the experimental groups 1, 2 and 3 orally receiving a daily dose of 100, 200 and 300 mg/kg fish oil omega-3 supplements respectively for 3 month followed by an inter peritoneal dose of 150 mg/kg thioacetamide at the end of the experiment. experimental groups 4 and 5 and 6: they received the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root at the doses of 100,200,300mg/kg daily orally during 3 months respectively and then a single dose of thioacetamide at 150 mg/kg as interperitoneal injection. The levels of serum creatinine, BUN, sodium and potassium were measured. The pathological changes of tissue samples of the kidneys were studied after hematoxylin-eosin staining.
  Results
  The mean serum levels of potassium in the second experimental group significantly decreased compared to the group receiving thioacetamide . The mean serum sodium in all experimental groups decreased significantly compared to the group receiving thioacetamide. No significant changes were observed in the mean serum levels of FBS, BUN and creatinine in all experimental groups compared to the group receiving thioacetamide. Pretreatment with the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root at all doses let to increased the serum level of BUN comparing with thioacetamide group but there was no significant difference . Pretreatment with the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root at all doses let to significant reduced the serum levels of potassium and sodium comparing with thioacetamide group. Pretreatment with 300 mg/kg of aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root let to significant reduced the serum level of creatinine comparing with thioacetamide group. All the experimental groups improved renal histological changes induced by thioacetamide and these protective effects were dose-dependent. (p≤0/05)
  Coclusion: The results of this study showed the protective effect of omega-3 fish oil supplement and aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root on disorder of renal function induced by thioacetamide in male rats.
  Keywords: Glycyrrhiza Glabra Root, Fish Oil Omega3 Supplements, Thioacetamide, Renal Function, Male Rats
 • A. Jokar, F. Tvakoli Sarvestani, S. Changizi Ashtiyani, A. Zarei, M. Ramezani, H. Aghababa* Pages 28-33
  Background And Aims
  High prevalence of infertility and many related problems has become a big problem for economy and healthy. This study is to determine the effect of dietary omega-3 based on hypothalamic–pituitary–gonadal axis (HPG) activity and testosterone plasma level in adult male adult wistar rat.
  Methods
  This experimental study was conducted on 40 adult male wistar rats. Animals were with an average weight of 150±20 gr. They divided into five groups (n=8), including the control group, saline group and experimental group of minimum , average and maximum in which consumed dietary including omega-3, 0.25 and 0.5 and 0.75 mg/kg dose the 29 days. The blood was take from the heart of animals. Using Radioimmunoassay methods, testosterone and LH levels were measured. In this study effects of dietary omega-3 on testosterone secretion level in experimental groups, was compared with saline and control groups.
  Results
  The results of a compared LH and testosterone level with the control group (0.167±0.02 and 0.182±0.02) and all experimental groups, particularly at the maximum dose (0.654±0.09and 0.584±0.12 respectively), showed a significant increase.
  Conclusion
  It was shown that the increase in omega-3 plasma levels of in the experimental group led significantly increase in the testosterone and LH level. This study showed that consumption of Omega-3 oils, significantly increase plasma levels of testosterone and LH hormone.
  Keywords: Omega, 3, Fish oil, Testosterone, LH
 • Sh. Jafari*, M. Esmaeilizad, A. Rafiei, R. Mesri, M. Ahmadzadeh, S. Mohamadi Pages 34-39
  Background
  Cystic echinococcosis or hydatid disease is a widely endemic helminthic zoonotic disease caused by infection with metacestodes the larval stage of the tapeworm Echinococcus granulosus. P-29, a 29-kDa antigen from E. granulosus, is a protoscolex specific component. The immunologic cross reactivity between P-29 and a major diagnostic antigen of E. granulosus (Ag5) indicated that P-29 might be another useful antigen of E. granulosus to be used in diagnosis or in multi epitope vaccines to prevent secondary echinococcosis. In this study, the peptide epitope regions after the identification and synthesis were evaluated in order to determine the effect of stimulating an immune response in a mouse model.
  Methods
  In this study, the p29 antigen epitope regions of the parasite Echinococcus granulosus detected by the IEDB Bioinformatics software and a 8 amino acids sequence were synthesized. BALB/c mice were immunized subcutaneously three times with two weeks interval. Fourteen days after last immunization spleen tissues were extracted and splenocytes were cultured in presence of antigen for 72 hours. Supernatants were collected and used for cytokine assay by Quantikine ELISA kit.
  Results
  Sandwich ELISA results were analyzed and showed significant difference in IFN-γ but no significant differences observed in levels of two cytokines IL-4, IL-10, between immunized and control groups.
  Conclusion
  This study has assessed the effect of synthetic peptide EgP-29aa134-142 on the immune response and our results showed that the peptide can increase IFN-γ and therefore induce activation of innate Immunity as well as CTL and Th1 response.
  Keywords: Echinococcus granulosus, Synthetic peptide EgP, 29aa134, 142, Cytokine assay
 • S. Beiranvand*, N. Eslamizade Pages 40-44
  Purpose
  The aim of this study is to compare the laryngeal view in Airtraq and Macintosh laryngoscopes.
  Methods
  This descriptive observational study was conducted on hospitalized patients at Shohadaye Ashayer Hospital who were candidate for elective surgery with general anesthesia. One anesthesiologist evaluated and recorded glottis view with Macintosh laryngoscopy based on cormack lehane score and another anesthesiologist who was unaware of the observations of the previous anesthesiologist evaluated and recorded glottis view with Airtraq laryngoscope.
  Results
  The mean age of patients was 30.6 ± 8.89 years old. Mean BMI 22.10 ± 3.25 kg/m2 and duration of intubation was 28.3±6.92 seconds. The Airtraq laryngoscope significantly decreased the Cormack-Lehane score (P = 0.043). Cormack lehane score With the Macintosh laryngoscope was I in 187 patients (69%), II in 56 patients (21.3%), III in 20 patients (7.8%) and IV in 5 patients (1.9%) and with laryngoscope Airtraq was I in 248 cases (93.6%), II in 16 patients (5.2%) and III in 3 patients (1.1%). Improvement in view of larynx was observed in 194 cases (73.0%) with Airtraq laryngoscope and lack of improvement was seen in 73 (27.0%) cases.
  Conclusion
  Considering the high rate of improvement in observation of view of larynx with an Airtraq laryngoscope, decreasing the Cormack-Lehane score, and facilitating the tracheal intubation, Airtraq laryngoscope is a safe and useful for tracheal intubation in elective surgery with general anesthesia.
  Keywords: Airtraq, Macintosh, Laryngoscope, View, Larynx
 • A. Takdastan*, N. Orooji, M. Noori Sepehr Pages 45-52
  Background And Objective
  Estrogen is a steroid hormone that is in the water and cause risks for aquatic organisms, especially fish is. Estrogenic hormones naturally (caused by endocrine) or artificial (due to hormonal contraceptives such as birth control pills) to sewage and hospital to find. This study aimed to determine the amount of estrogen in the sewage and Golestan and Abuzar hospital in Ahvaz were studied.
  Material and
  Methods
  Sampling was done by tracking estrogen in the aquatic environment. 56 samples 4 months in different parts of the Golestan and Abuzar hospital wastewater treatment plant in Ahvaz were taken. Sample a little electro luminescence (ECL) were analyzed by laboratory Iranian city of Ahvaz. In this study, different forms of estrogen (estrone, 17-beta-estradiol, estriol, 17-alpha-ethinyl estradiol) has been studied as estrogen.
  Results
  Mean hormone found in raw wastewater to the Golestan hospital wastewater treatment plant effluent from the treatment plant hormone 69.08 ng/l and 7.28 ng/l mean. Mean testosterone in Ahvaz Abuzar hospital treatment input 70.61 ng/l and 18.94 ng/l is refinery output. According to the results of high impact biological treatment is the removal of estrogenic compounds.
  Conclusion
  Secondary treatment of sewage is effective in reducing hormones that can do this at this stage of the biological treatment effect.
  Keywords: Estrogen, Secondary treatment, Hospital wastewater
 • M. Shahrabi, Farahani, N. Taromi, N. Saraygord, Afshari, M. M. Farajollahi Pages 53-58
  Prostate cancer is the second common cancer in men. Unluckily, as the result of the indolence of this cancer in its early stages, timely diagnosis of the disease is very difficult. Hence, in the case of this malignancy, health management and mass monitoring of the population is difficult for health organizations. Because of the incompetence of the conventional diagnostic techniques, many researches are trying to find novel biomarkers in order to develop preventive intervention, screening and targeted therapy.
  Circulating Tumor Cells (CTCs) are new biomarkers originating from primary and/or metastatic tumors, and circulate in the bloodstream. Molecular properties of these new biomarkers provide valuable information about the status of the tumor and can be useful in selection of an appropriate therapy. So far lots of methods have been developed for separating CTCs, such as microfluidics technology. Despite of the recent achievements, current methods suffer from several limitations which hinder effective isolation of all subpopulation of CTCs. Thus, finding an ideal method for separating all subsets of CTSs, is still unmet. Herein, conventional diagnostic methods which are used for detection of prostate cancer are introduced and necessities of new diagnostic techniques specially, does based on CTCs are discussed. This review shows that new emerging techniques and promising biomarkers like CTCs could be effectively applied for early detection of prostate cancer and increase the chance of the successful treatment.
  Keywords: Prostate cancer, Biomarker, Diagnostic techniques, Microfluidics technology, Circulating tumor cells (CTCs)