فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • کورش بنی هاشمیان*، عبدالزهرا نعامی، یدالله زرگر، نسرین ارشدی، ایران داودی صفحات 1-8
  مقدمه
  رشد پس از سانحه بعد از سوانحی مانند بیماری های مزمن در برخی از افراد به وجود می آید که عوامل مختلف روانشناختی می توانند در شکل گیری آن تاثیر داشته باشند. لذا از آنجا که رشد پس از سانحه در بیماری هپاتیت B تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است، این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه با میانجی گری تنظیم شناختی- هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت B تدوین گردید.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به هپاتیت B در مرکز تحقیقات هپاتیت بیمارستان نمازی شیراز بود. 165 بیمار مبتلا به هپاتیت B (95 زن و 70 مرد) به طور تصادفی انتخاب شدند و از پرسشنامه های شخصیتی کلونینجر، پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی گارنفسکی و پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS و تحلیل مسیر استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی وابستگی به پاداش، تعالی بخشی خود، خودراهبری، همکاری، پشتکار و تنظیم شناختی- هیجانی اثر مستقیم و معناداری بر رشد پس از سانحه دارند که ضریب Beta مربوط به این متغیرها به ترتیب شامل 082/0، 074/0، 064/0، 451/0، 081/0 و 380/0 می باشد. همچنین نتایج نشان داد که نوجویی، آسیب پرهیزی، وابستگی به پاداش و همکاری از طریق تنظیم شناختی- هیجانی بر رشد پس از سانحه اثر دارد که ضریب Betaمربوط به این متغیرها به ترتیب شامل 084/0-، 067/0-، 086/0، 141/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  ویژگی های شخصیتی علاوه بر اثر مستقیم بر رشد پس از سانحه، از طریق تنظیم شناختی- هیجانی نیز به طور غیرمستقیم بر رشد پس از سانحه تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: شخصیت، رشد پس از سانحه، تنظیم شناختی، هیجانی، هپاتیت B
 • کاتیا جزایری، احمد قارزی، حمزه امیری، محسن عباسی، محمدرضا غلامی* صفحات 9-16
  مقدمه
  دافنه ماکروناتا (Daphne mucronata) دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی بوده و می تواند فرآیند ترمیم زخم را تسهیل نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دافنه ماکروناتا بر روی ترمیم زخم پوستی موش صحرایی بالغ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 45 سر رت نر مورد استفاده قرار گرفت که به طور تصادفی در چهار گروه عصاره متانولی 98% (گل، ساقه، برگ) و شاهد به مدت بیست و دو روز تیمار شدند. برای این منظور زخمی به صورت دایره ای به قطر 1سانتی متر در ناحیه پوست پشت گردن ایجاد و نمونه هایی در روزهای سوم، هفتم، چهاردهم و بیست و دوم بعد از تیمار برای مطالعه میکروسکوپی گرفته شد. توسط نرم افزار SPSS نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتایج به وسیله آزمون کروسکالوالیس و فریدمن با هم مقایسه شدند.
  نتایج
  از نظر ماکروسکوپی و اندازه سطح زخم در نمونه های درمانی (یا عصاره گل، ساقه و برگ) روند ترمیم و بهبودی زخم به طور چشمگیری روبه افزایش بود، به طوری که در چهاردهمین روز ایجاد زخم، بهبودی کامل حاصل گردید و در روز بیست و دوم حتی جای زخم قابل تشخیص نبود. همچنین درصد بهبودی زخم در روز چهاردهم و بیست و دوم بین گروه های تیمار با شاهد، اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادکه عصاره های متانولی تهیه شده از گل، ساقه و برگ گیاه دافنه ماکروناتا در بهبودی و افزایش سرعت ترمیم زخم های پوستی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: دافنه ماکروناتا، عصاره متانولی، گیاهان دارویی، ترمیم زخم پوست
 • شمسی عباسعلی زاده، زهرا درویشی، فاطمه عباسعلی زاده، میلاد اعظمی*، میلاد برجی، علیرضا افشارصفوی صفحات 17-23
  مقدمه
  هلیکوباکترپیلوری، باکتری شناخته شده ای است و در ایجاد بیماری های گوارشی متعدد نقش دارد. مطالعات متعدد در ایران، شیوع هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار را در محدوده 7/7 تا 80 درصد گزارش کرده اند و برآورد کلی از آن وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف برآورد شیوع هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار ایرانی با استفاده از روش متاآنالیز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  با توجه به هدف مطالعه، مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی در خصوص برآورد شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار ایرانی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور دستیابی به مستندات مرتبط، بانک های اطلاعاتی داخلی و بین المللی شامل: Magiran، IranMedex، IranDoc، SID، Medlib، Scopus، Pubmed، Web of Sciences، Medline، ScienceDirect، Cochrane، Embase و همچنین موتور جستجوی Google Scholar بدون محدویت زمانی تا سال 1394 با استفاده از کلید واژه های استاندارد مورد جستجو قرار گرفتند. جستجو، استخراج داده و ارزیابی کیفی مقالات توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل انجام شد. داده ها با استفاده از مدل اثرات تصادفی به روش متاآنالیز و نرم افزار Stata نسخه 1/11 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  در این بررسی 22 مطالعه با حجم نمونه 1605 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار ایرانی 9/45% (5/52-4/39: 95%) فاصله اطمینان برآورد گردید. کمترین و بیشترین شیوع هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار مربوط به غرب (2/36%) و جنوب کشور (5/61%) است.
  نتیجه گیری
  شیوع هلیکوباکترپیلوری در زنان باردار ایرانی بالا و در حد جمعیت عمومی ایران می باشد و باید استراتژی های پیشگیرانه جهت کنترل این عفونت انجام شود.
  کلیدواژگان: شیوع، هلیکوباکتر پیلوری، بارداری، مراقبت های دوران بارداری، حاملگی، متا آنالیز
 • عبدالرضا کاظمی*، خاطره شاهرخی صفحات 24-31
  مقدمه
  شیوع چاقی در بین کودکان و نوجوانان در سراسر جهان به صورت نگران کننده ای در حال افزایش است. فعالیت ورزشی منظم می تواند در کاهش بافت چربی و بهبود ترکیب بدن نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تاثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح پلاسمایی TNF-a، IL-6 و نیمرخ لیپیدی کودکان دارای اضافه وزن بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که در سال 1394 در استان تهران انجام شد. در پژوهش حاضر 32 نفر از دانش آموزان دارای اضافه وزن 8 تا 11 ساله به دو گروه تجربی (16=n) و کنترل (16=n) تقسیم شدند. تمرینات HIT شامل وهله های 30 ثانیه ای با حداکثر سرعت و 5/1 دقیقه استراحت به مدت 8 هفته و 3 جلسه تمرین در هفته اجرا شد. تعداد وهله ها از 6 وهله در هفته اول به 10 وهله در هفته آخر افزایش یافت. نمونه های خونی 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین از ورید بازوی راست آزمودنی ها جمع آوری شد. از آزمون تحلیل کواریانس با سطح معنی داری (05/0=a) جهت مقایسه میانگین متغیرها اجرا شد.
  نتایج
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرینات HIT مقادیر IL-6 (001/0=P)، TNF-a (001/0=P) و کلسترول (001/0=P) به طور معنی داری کاهش یافت. از طرف دیگر تغییرات غیر معنی داری در مقادیر تری گلیسرید (777/0P=)، LDL (071/0P=) و HDL (693/0P=) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین HIT باعث کاهش مقادیرTNF-a و IL-6 می شود. لذا انجام تمرینات HIT با رعایت احتیاط های لازم در کودکانی که دارای اضافه وزن هستند می تواند اثرات مثبتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی شدید، عامل نکروز دهنده تومور آلفا، اینترلوکین، 6، نیمرخ لیپیدی، کودکان دارای اضافه وزن
 • داریوش بیژن نژاد، سعید آزنده، صادق صارمی، آنه محمدغرلوی* صفحات 32-37
  مقدمه
  سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از بند ناف یکی از بهترین منابع برای درمان های مبتنی بر سلول هستند. این سلول ها در شرایط کشت تمایزی، مورفولوژی سلول عصبی را نشان می دهند و مارکرهای عصبی را بیان می کنند. هدف از مطالعه حاضر تمایز سلو ل های بنیادی با استفاده از Activin A و Nicotinamide به سمت سلول های شبه عصبی می باشد.
  مواد و روش ها
  بند ناف نزدیک به جفت بریده، نمونه های کوچک تر (2-4 سانتی متری) تهیه شد و ژله وارتون جدا گردید. سلول های بنیادی از طریق روش اکسپلنت استحصال گردید و فنوتیپ سطح سلول توسط دستگاه فلوسیتومتری Dako و با نرم افزار FlowJo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس تمایز ادیپوژنیک و استئوژنیک سلول ها صورت گرفت. سلول ها در شرایط کشت تمایز عصبی قرار داده شد و به مدت 3 روز در محیط کشت RPMI تحت تیمار باActivin 20 μg/ml و 1/0%FBS قرار گرفته و سپس به مدت 7 روز تحت القای 10 میلی مولار nicotinamide، B27 2%و 1/0%FBS قرار گرفتند.
  نتایج
  10-7 روز پس از کشت اکسپلنت، سلول های بنیادی مزانشیمی دوکی شکل مشاهده شد. ایمونوفنوتیپ سلول های بنیادی کشت شده برای مارکرهای مزانشیمی مانندCD 105 و CD 90 مثبت بود اما برای مارکرهای خون ساز CD34 و CD45 منفی بود.پس از القا در محیط کشت تمایزی ادیپوژنیک و استئوژنیک، قطرات چربی و رسوبات کلسیم در سلول ها مشاهده شد. سلول های شبه عصبی تمایزیافته به شکل سلول های هرمی شکل با زوائد نورونی ظاهر گردید. در طی القای عصبی، زوائد شبه اکسونی و دندریتی در برخی از سلول های دو قطبی و چند قطبی مشاهده گردید. همچنین در بین سلول ها تماس سلولی مستقیم شبه سیناپسی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد کهActivin A و nicotinamide باعث القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت دودمان عصبی گردید.
  کلیدواژگان: بند ناف، سلول های بنیادی مزانشیمی، Activin A، nicotinamide
 • قاسم حسام، محمدحسین ابراهیمی، فریده خسروی، رشید ستاری، فاطمه دهقانی، زهرا مرادپور* صفحات 38-43
  مقدمه
  یکی از روش های غیرمستقیم اندازه گیری بیشترین ظرفیت هوازی، آزمون پله می باشد. بیشتر آزمون های پله، بر روی پله هایی با ارتفاع ثابت طراحی شده اند که تفاوت های بیومکانیکی ناشی از قد افراد می تواند باعث سوگرایی در نتایج شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین روایی و پایایی پله ای با قابلیت تنظیم ارتفاع جهت آزمون پله انجام شده است.
  مواد و روش ها
  حداقل و حداکثر ارتفاع پله با توجه به رابطه های موجود در روش آزمون پله فرانسیس، تعیین و سپس پله موردنظر ساخته شده در این مطالعه از ضریب همبستگی درون طبقه ای درون گروهی (Intraclass correlation coefficient) جهت بررسی پایایی پله، پس از انجام تست در 2 نوبت، با فاصله زمانی یک هفته ای بر روی یک گروه واحد استفاده شد همچنین جهت بررسی روایی پله نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل ها در سطح معناداری 05/0 و توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  نتایج
  نتایج آزمون سنجش پایایی با ضریب همبستگی ICC برابر 886/0، پایا بودن پله محقق ساخته را تایید کرده است. همچنین روایی پله (737/0=r و 001/0>P) نیز مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پله محقق ساخته جهت آزمون پله، از روایی و پایایی مناسبی برای اندازه گیری میزان VO2MAX برخوردار می باشد. این یافته ها نشان می دهد که می توان از این وسیله جهت سنجش میزان VO2MAX در افراد مختلف استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بیشترین ظرفیت هوازی، آزمون پله، پله قابل تنظیم، آنالایزر گازهای تنفسی
 • سید محمد میررضایی*، تقی شکاری، حجت الله حسن لاریجانی، نعیمه میررضایی صفحات 44-53
  مقدمه
  یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت های پژوهشی، تعداد و کیفیت مقالاتی است که در مجلات علمی- پژوهشی چاپ می شود. به منظور بررسی کمی و کیفی مقالات منتشر شده در مجله دانش و تندرستی، مطالعه حاضر طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش به روش توصیفی و نمونه گیری به طریق سرشماری انجام شد؛ و تعداد 23 شماره مجله مربوط به سال های 1386 تا پایان سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت. یک چک لیست محقق ساخته شامل شاخص های کمی و کیفی آماده شد: شاخص های کمی نظیر سال و شماره مجله، تعداد مقالات منتشر شده، فاصله زمانی تا چاپ مقاله تعداد کل نویسندگان، محل کار نویسنده اول، تعداد کلمات اختصاری در عنوان مقاله و تعداد کلمات کلیدی و شاخص های کیفی نظیر نوع طراحی و رعایت اصول مهم مقاله نویسی در بخش های مختلف شامل: عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و منابع بود. از آمار توصیفی و روش آزمون مناسب برای نمایش داده ها و مقایسه آنها استفاده شد.
  نتایج
  در مجموع تعداد 171 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که میانگین تعداد مقالات به ازاء هر شماره 2±5/7 مقاله بود. کلیه مقالات حاصل کار تحقیقاتی اصیل (پژوهشی) بودند و مقاله مروری، تالیفی و یا نامه به سردبیر در هیچ شماره ای یافت نشد. میانگین زمان صرف شده از دریافت مقاله تا پذیرش آن 7/3±7/6 ماه است. تعداد 10 مقاله (6%) کار آزمایی بالینی بود. کاملترین و کم اشتباه ترین قسمت های مقالات به ترتیب منابع و عنوان مقالات بودند، در حالی که قسمت بحث ضعیف ترین قسمت مقالات چاپ شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از بررسی فصلنامه علمی پژوهشی مجله دانش و تندرستی حاکی از آن است که در طول سال های انتشار به لحاظ کیفیت متدولوژیک پیشرفت داشته است و در مواردی نیز دچار کاستی است. از این رو، مجموعه پیشنهادهایی جهت ارتقای بیشتر نشریه اریه می گردد.
  کلیدواژگان: مقاله، ارزیابی، متدولوژی تحقیق
 • مرادعلی باقری* صفحات 54-59
  مقدمه
  شادی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی و در یک کلام مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است و ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلند مدت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه شادی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1392 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از پرسشنامه شادی آکسفورد و پرسشنامه عملکرد هرسی و گلد اسمیت، 10 بعد اصلی شادی شامل: یادگیری سازمانی، خودگشودگی، مشارکت، عدالت سازمانی، مثبت اندیشی، ساختار منعطف، معناداربودن کار، علاقه به کار، امنیت و تعامل با همکاران و ارتباط آنها با عملکرد سازمانی افراد در 304 نفر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد مشارکت (87/0)، علاقه به کار (79/0)، یادگیری سازمانی (78/0) و عدالت (75/0) به ترتیب بیشترین همبستگی معنی دار را با عملکرد سازمانی دارند و در نهایت شادی (73/0) همبستگی مستقیم و معناداری با عملکرد سازمانی دارد.
  نتیجه گیری
  با عنایت به نتایج مطالعه لازم است مدیریت در جهت بهبود موارد یاد شده، به دنبال استراتژی های عملی و کاربردی باشد تا سطح شادی کارکنان را افزایش دهد و در نتیجه عملکرد کارکنان بهبود یابد.
  کلیدواژگان: شادی، عملکرد، یادگیری سازمانی، مشارکت، عدالت
 • محمدحسین رضوانی*، رضا پاشاپور، بهنام قاسمی صفحات 60-66
  مقدمه
  سندروم گیرافتادگی شانه از علل بروز درد و محدودیت حرکتی شانه محسوب می شود و بهبود حرکتی عضلات کتف و روتیتور کاف اهمیت به سزایی در درمان این سندرم دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر میزان دامنه حرکتی مبتلایان به سندرم گیرافتادگی شانه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تعداد 24 مرد غیر ورزشکار با دامنه سنی 35 تا 55 سال داوطلبانه شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه تجربی در برنامه تمرینی طراحی شده هشت هفته ای (سه جلسه در هفته) شرکت نمودند. در حالی که گروه کنترل فقط فعالیت های روزمره خود را انجام می دادند. حرکات مختلف شانه با استفاده از گونیامتر یونیورسال و نیز شدت درد با مقیاس بصری VAS قبل و بعد از مطالعه در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین ها و انحراف استاندارد داده ها استفاده شد و برای تعیین میزان تغییرات درون گروهی و بین گروهی، از آزمون تی همبسته و مستقل (05/0>P) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  نتایج
  نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات منتخب در گروه تجربی به طور معنی داری باعث افزایش دامنه حرکتی حرکات شانه گردید و از میزان درد آنها نسبت به گروه کنترل کاسته شد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استفاده از حرکت درمانی می تواند مانند سایر روش های درمانی روشی موثر برای بهبود دامنه حرکتی و کاهش درد افراد مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه مورد توجه متخصصین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حرکت درمانی، دامنه حرکتی، سندرم گیرافتادگی شانه، درد
 • محمد خواصی، دریادخت مسرور، شکوفه ورعی، کوروش جودکی، مسعود رضایی، بابک رستگاری مهر، مرتضی شمسی زاده* صفحات 67-74
  مقدمه
  توجه به ابعاد روانشناختی بیماران دیابتی، به ویژه خودکارآمدی آنها مهم بوده و می تواند در روند درمان این بیماران بسیار مفید باشد. آموزش به این بیماران ضروری بوده و آموزش همتا در تسهیل نمودن و ایجاد محیطی برای یادگیری تاثیر بسیار دارد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدی بیماران دیابتی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 70 بیمار دیابتی نوع 2 که دارای ویژگی های شرکت در پژوهش بودند، در بیمارستان فیروزگر با نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده و سپس تخصیص بیماران به دو گروه به روش تخصیص تصادفی بلوکی انجام شد. بیماران گروه مداخله توسط همتایانی که آموزش دیده بودند، طی دو جلسه تحت آموزش قرار گرفته، اما بیماران گروه کنترل فقط آموزش روتین بخش را دریافت نمودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه خودکارآمدی در مدیریت دیابت بود. خودکارآمدی بیماران قبل از آموزش و 2 ماه بعد از آموزش سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین خودکارآمدی دیابتی در هر دو گروه در روز بستری اختلاف آماری معناداری نداشتند (2/0=P). اما میانگین خودکارآمدی دیابتی بیماران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در دو ماه بعد از آموزش تفاوت معنی داری داشت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد، آموزش همتا برای بیماران دیابتی روشی موثر در جهت افزایش خودکارآمدی دیابتی بیماران می باشد. لذا توصیه می شود جهت آموزش بیماران، از این رویکرد آموزشی در بخش های بستری استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش همتا، خودکارآمدی، دیابت نوع دو
|
 • Kourosh Banihashemian*, Abdozahra Naami, Yadollah Zargar, Nasrin Arshadi, Iran Davoodi Pages 1-8
  Introduction
  Post traumatic growth comes in some individuals that several psychological factors can affect in formation it. So because post traumatic growth in hepatitis B has not been studied, this study concerned with investigation of the causal relationship between personality traits and post traumatic growth with mediating role of cognitive emotional regulation in patients with hepatitis B.
  Methods
  The statistical society of this research was patients with hepatitis B in research center of Shiraz Namazi hospital. 165 patients with hepatitis B randomly selected and cloninger personality, garnefski cognitive emotional regulation and post traumatic growth questionnaire were used. Software SPSS and AMOS and path analysis were used for data analysis.
  Results
  Results indicated that personality traits of reward dependency, self-transcendence, self-directedness, cooperativeness, persistence, and cognitive emotional regulation have significant and direct effect on post traumatic growth that Beta coefficient related to these variables are in turn 0.082, 0.074, 0.064, 0.451, 0.081, and 0.380. Also results indicated that novelty seeking, harm avoidance, reward dependency, and cooperativeness effect on post traumatic growth via cognitive emotional regulation that Beta coefficient related to these variables are in turn 0.084, 0.067, 0.086, 0.141.
  Conclusion
  Personality traits in addition direct effect on post traumatic growth, effect on post traumatic growth via cognitive emotional regulation.
  Keywords: Personality, Post traumatic growth, Cognitive emotional regulation, Hepatitis B
 • Katia Jazayeri, Ahmad Gharzi, Hamzeh Amiri, Mohsen Abbasi, Mohammadreza Gholami* Pages 9-16
  Introduction
  Daphne mucronata has anti-oxidant and anti -inflammatory properties and it can have a quick effect on the recovery of the skin wound and bruises. The purpose of this research was to study the effects of Daphne mucronata on the cure of rat skin.
  Methods
  This study included 45 male rats, which were treated in four different random methanol essences groups and a control group. They were treated for twenty two days. A circular cut was produced in the neck of the rats. The samples on the third, seventh, fourteenth and twenty second days after treatment were collected for microscopic analysis. The data were analyzed using Kruskal-Wallis and freedman by the SPSS software.
  Results
  From a macroscopic point of view and based on the measurement of the surface of the scratches and wounds in the groups under study, the healing trend of the scratches and wounds was increased considerably, so that in the fourteenth day of the treatment, a full recovery of the wounds was obtained, and on the twenty second day, the cuts and bruises were fully cared. The results of this study also showed that on the fourteenth and twenty two days, there was a significant difference between the control and treatment groups (P
  Conclusion
  The results of this research showed that the methanol essential made from the flower, stem and leaves of daphne mucronata is effective in the recovery of the skin wound and speed of the process of healing the skin bruises.
  Keywords: Daphne mucronata, Methanolic extract, Medicinal plants, Skin wound healing
 • Shamsi Abbasalizadeh, Zahra Darvishi, Fatemeh Abbasalizadeh, Milad Azami*, Milad Borji, Alireza Afshar Safavid Pages 17-23
  Introduction
  Helicobacter pylori is a well-known bacteria; it produces multiple and serious gastrointestinal diseases. Studies in Iran, The prevalence of Helicobacter pylori infection is Variable between 7. 7-80% in pregnant women. The present study aims at assessing the prevalence of Helicobacter pylori infection among Iranian pregnant women using a meta-analysis method.
  Methods
  According to purpose study, published articles in national and international journals were examined about prevalence of H. pylori infection among Iranian pregnant women. To achieve the related documentation, national and International databases include: Magiran, Iran medex, IranDoc, SID, Medlib, Embase, Scopus, Web of Science, Pubmed, Science Direct, Cochrane and the Google Scholar search engine no time limit to 2015 were searched by using standard keywords. Search, data extraction and quality assessment were independently carried out by two researchers. The data were combined using Random Effects Model through Meta-Analysis method by Stata software.
  Results
  1605 subjects were studied in 22 studies. The prevalence of H. pylori infection among Iranian pregnant women was estimated as 45.9% (95% CI: 39.4- 52.5). Minimum and maximum of this range were related to the West (36.2%) and the South (61.5%).
  Conclusions
  The prevalence of H. pylori infection among Iranian pregnant women is high and similar Iranian general population, the preventive strategies should be carried out to control this infection.
  Keywords: Prevalence, Helicobacter pylori, Pregnant women, Prenatal care, Pregnancy, Meta, analysis
 • Abdolrezareza Kazemi*, Khatereh Shahrokhi Pages 24-31
  Introduction
  The prevalence of obesity among children and adolescents around the world alarmingly are increasing. Regular exercise can reduce fat tissue and improve body composition. The aim of this study was the effect of the high intensity interval training (HIT) on plasma levels of TNF-a, IL-6 and lipid profile in overweight children.
  Methods
  The present study was semi experimental research that performed in Tehran at 2014 year. In this study, 32 overweight students 8 to 11 divided in the experimental (n=16) and control (n=16) group. High intensity interval training including 30 seconds with maximum speed and 5.1 minutes rest was performed for 8 weeks and 3 sessions per week. The six HIT workouts in the first week increased to 10 to last week. Blood samples were collected from venous blood of right hand 48 hours last session. ANCOVA test performed for compared of variable mean (α=0.005).
  Results
  The results of the present study showed that 8 weeks HIT significantly reduced level of IL-6 (P=0.001), TNF-a (P=0.001) and lipid profile. On the other hand, there was insignificantly change in TG (P=0.777), LDL (P=0.071) and HDL (P=0.693).
  Conclusion
  The findings of this study showed that 8 weeks HIT reduces the plasma level of TNF-a and IL-6. Therefore, perform of high intensity interval training with observed necessaryw55 caution in obese children can have positive effects.
  Keywords: High intensity interval training, Tumor necrosis factor, a, Inter likin, 6, Lipid profile, Overweight children
 • Darioush Bijan Nejad, Saeed Azandeh, Sadegh Saremi, Anneh Mohammad Gharravi* Pages 32-37
  Introduction
  Umbilical cord derived mesenchymal stem cells (MSCs) are one of the best sources for cell-based therapies. MSCs reveal the neuronal morphology and expression of neuronal marker in differentiation conditions. The aim of the present study was to differentiate of MSCs into neuron-like cells using Activin A and nicotinamide.
  Methods
  Umbilical cords were cut close to the placenta and smaller pieces (2-4 cm) of umbilical cords prepared and Wharton's jelly extracted. MSCs were isolated by an explant culture method and surface phenotype of cells analyzed by Dako flow cytometry and the FlowJo software. MSCs were then induced for osteogenic and adipogenic differentiation. Cells were exposed to neuronal differentiation condition and treated with 20 μg / ml Activin A and 0.1% FBS for 3 days in RPMI,then with 10 mMnicotinamide, 2% B27 and 0.1% FBS for 7 days.
  Results
  spindle-shaped MSCs were observed after 7-10 days of explants culture. Immunophenotype of cultured MSCs were positive for mesenchymal markers such as CD105 and CD90 but negative for hematopoietic markers such as CD34 and CD45. After MSCs differentiation to the osteogenic or adipogenic lineage, lipid droplets and calcium deposition were observed. The differentiated neural-like MSCs were appeared as pyramidal nerve-like cells with neuritis.
  Some of th cells. During neuronal differentiation, axon and dendritic like process wereosbserved in some of Bipolar and mulipolarmulipolar cells. Furthermore direct synaptic like contacts were observed between cells.
  Conclusion
  The present study showed that Activin A and nicotinamide could induce differentiation of MSCs into neural lineage.
  Keywords: Umbilical cord, Mesenchymal stem cells, Neuron, like cells, Activin A, Nicotinamide
 • Ghasem Hesam, Mohammad Hossein Ebrahimi, Farideh Khosravi, Rashid Sattari, Fatemeh Dehghani, Zahra Moradpoor* Pages 38-43
  Introduction
  Step test is one of the indirect methods of measuring the maximum aerobic capacity. The stairs are designed with constant height in more step tests, that the biomechanical differences of height can cause a bias in the results. This study was conducted to determine the validity and reliability of the height adjustable step to step test.
  Methods
  The minimum and maximum step height, according to the relationship in the Francis step test method was determined, and then the step was made. Intra-class Correlation Coefficient (ICC) was used to evaluate the reliability of step, after testing in 2 times, with an interval of one week on a single group. Also the Pearson correlation coefficient was used to assess the validity of the step. All analyzes were performed using SPSS software in significant level of 0.05.
  Results
  The results of the reliability test, with an ICC correlation coefficient equal to 0.886, has confirmed the reliability of the researcher made step. Also the validity of step has been approved (P˂0.001 and r=0.737).
  Conclusion
  The results showed that the researcher made step has a good reliability and validity to measure the amount of VO2max. These findings indicate that this tool can be used for measuring VO2max in different people.
  Keywords: Maximum aerobic capacity, Step test, Adjustable step, Gas analyzer
 • Seyed Mohammad Mirrezaie*, Taghi Shekari, Hojat Allah Hassan Larijani, Naeemeh Mirrezaie Pages 44-53
  Introduction
  The number and quality of published articles in scientific journals is one indicator of evaluation of faculty members and the research output of universities of medical sciences. This study was designed to evaluate the quantity and quality of published articles in the Journal of Knowledge and Health.
  Methods
  This descriptive study was conducted by census sampling. Twenty-three articles from the years 1386 - 1391 were investigated. A researcher-made checklist including: authors and titles, introduction, methods, results, discussion, references, overviews, abstract, cohort study and clinical trial were designed. Descriptive statistics and test methods were used for data presentation and comparison.
  Results
  One hundred and seventy one articles were evaluated, and the average number of articles per issue was 7.5 ± 2 articles. The average time spent from receiving a paper until its acceptance is 4 months. All articles had been obtained from the original research work, and no review article or letters to the editor was found on the issues. There were ten randomized clinical trial studies. The most complete part of articles were titles and references also were most correct unit, while the weakest part of the them was discussion.
  Conclusion
  Results obtained from the study of journal of Knowledge and Health indicated that the journal has progressed in terms of quality over the years, but there were some shortcomings. Therefore, a set of recommendations is provided to improve the journal.
  Keywords: Article, Research methodology, Evaluation
 • Morad Ali Bagheri* Pages 54-59
  Introduction
  Happiness and joy as one of the most important human psychological needs, has always occupied the human mind, because of its effect on formation of human personality and in generally on the whole of human life and creation of cheerfull organization is a strategic need for its long term success. The aim of the study was to investigate the relation of happiness and performance of employees at Shahrood Medical Sciences University.
  Methods
  In this research, happiness in 10 key dimensions, including organizational learning, Self- disclosure, participation, organizational justice, positive thinking, flexible structure, meaning ful work, interesting work, security and interaction with colleagues, has been studied with the oxford happiness and hersey and gold smith questionnaire. Pearson correlation coefficient and multi linear regression statistical analysis is used for data analysis at software SPSS 19.
  Results
  Results showed that there are significant correlation between organizational performance with participants with the correlation coefficient equal 0.87, interested in working (0.79), organizational learning (0.78) and justice whith (0.75), respectively, and the next rank is for happiness (0.73).
  Conclusion
  According to the results, managers must look for practical and functional strategies to increase the level of gappiness of employees in which their performance will be imprived.
  Keywords: Happiness, Performance, Organizational learning, Participation, Justice
 • Mohammad Hossein Rezvani*, Reza Pashapur, Behnam Ghasemi Pages 60-66
  Introduction
  Shoulder impingement syndrome is one of the causes of shoulder pain and improve of range of motion in muscles of scapula and rotator cuff have great importante in the treatment of this syndrome. Therefore the purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks selected exercise training on range of motion of the shoulder impingement syndrome. In this study, 24 non-athletes aged 35 to 55 years voluntarily participated and randomly divided into two experimental and control 12 person.
  Methods
  The experimental group participated in eight weeks training program (three sessions per week). While the control group did their daily activities. Descriptive statistics were used to calculate the mean and standard deviation. For determining the extent of changes within the group and between groups, was used dependent and independent t-test (P
  Results
  The results of study showed that selected exercises in the experimental group significantly increased range of motion in the shoulder and the pain was reduced compared to the control group.
  Conclusion
  The results indicate that the use of the exercise therapy can be an effective way for improve range of motion and decrease of pain in patients with shoulder impingement syndrome.
  Keywords: Exercise therapy, Range of motion, Shoulder impingement syndrome, Pain
 • Mohammad Khavasi, Daryadokht Masroor, Shokoh Varai, Koroush Joudaki, Masoud Rezaei, Babak Rastegari Mehr, Morteza Shamsizadeh* Pages 67-74
  Introduction
  Pay attention to the psychological aspects of diabetic patints, especially self-efficacy, important and can be very usefull in the process of treatment of them. Peer education has many effects in facilitating and creating an environment atmosfere. This study was conducted to evaluate the effect of peer education on diabetes self-efficacy.
  Methods
  In this randomized control trial study, 70 diabetic patients who were in Firoozgar hospital in Tehran were recruited using the convenience sampling method. The patients were assigned randomly into two control and intervention groups. Patients in the intervention group were trained by peers during the two sessions, but the patients in the control group received only routine education. Data were collected by demographic questionnaire and diabetes management self-efficacy scale. Patients self efficacy were measured before the education and 2 months after the intervention. Descriptive and inferential statistics were used to analyze data by SPSS.
  Results
  Mean diabetic self efficacy in both groups had no statistically significant difference in days of hospitalization (P: 0.2). Also differences in mean diabetic self efficacy between the groups two months after the intervention were statistically significant (P
  Conclusion
  Peer education to patients who are hospitalized, can increase diabetic self efficacy. Therefore, it is recommended that, this educational approach used in ward.
  Keywords: Peer education, Self, efficacy, Type II diabetes