فهرست مطالب

 • پیاپی 56 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بابک اسلام زاده، هاجر رشیدی، جلیل یونسی، ابوالقاسم خوش کنش صفحات 4-24
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری درخانه کارکنان(شیفت در گردش وثابت) بیمارستان فوق تخصصی دنا شیراز انجام شد.
  روش پژوهش: نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بیمارستان دنا، بیمارستان مادر و خدادوست شیراز در سال 1393 به تعداد 750 نفر مشخص گردید، که به صورت در دسترس 120 نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رضایت شغلی(1951) ، کیفیت زندگی(1992) و سازگاری بل(1961) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان، و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی،با کیفیت زندگی و سازگاری در خانه کارکنان رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد. (P< ./05). همینطور بین سازگاری در خانه و کیفیت زندگی نیز رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد (P< ./05) بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی و سازگاری در خانه پرسنل شیفت در گردش و ثابت تفاوت معنادار یافت شد(P< ./05).
  نتیجه گیری
  افزایش کیفیت زندگی و رضایت شغلی پرسنل بیمارستان به دلیل سرو کار داشتن با مسائل انسانی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و در این راستا در پژوهش های آینده می توان به تاثیر آموزش مهارت های مقابله با استرس شغلی و مهارت های سازگاری با محیط کار و خانه، پرداخته و تاثیر آنها را مورد بررسی قرار داد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سازگاری درخانه، کیفیت زندگی
 • لیلا جوانی، دکتر آسیه شریعتمدار، دکتر نورعلی فرخی صفحات 25-44
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ی پژوهش کلیه ی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان نمین بودند که از میان آن ها 293 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)، پرسشنامه خودپنداره ی مربوط به مدرسه یی یسن چن و پرسشنامه تعارض با والدین (CP) اشتراوس بود. برای تحلیل یافته ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد: بین خودپنداره ی تحصیلی با رضایت از زندگی رابطه ی مثبت معنادار (p<0.01)، و بین تعارض مادر با رضایت از زندگی (p<0.01) و تعارض فرزند با رضایت از زندگی (p<0.05)، رابطه منفی معنادار وجود دارد. تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر خودپنداره تحصیلی و مولفه ی پرخاشگری کلامی مادران قادر به پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان خواهند بود(p<0.01). می توان نتیجه گرفت: تلاش برای شکل گیری خودپنداره ی تحصیلی مثبت و کاهش تعارض والد – فرزند در بین نوجوانان، نقش مهمی در ارتقاء رضایت از زندگی آنان خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تعارض والد، فرزند، خودپنداره ی تحصیلی، رضایت از زندگی
 • غلامرضا رجبی، اضغر جمالی، منوچهر تقی پور صفحات 45-66
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین سبک دلبستگی ایمن، خود- تمایزیافتگی (موقعیت من) و رضایت زناشویی با میانجی گری خوش بینی زوج ها در میان والدین دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان داراب انجام شد. 314 والد به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های تمایزیافتگی «موقعیت من»، سبک دلبستگی ایمن، خوش بینی زوج ها و رضایت زناشویی را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی همزمان به روش بارون و کنی برای بررسی دو مدل طراحی شده، استفاده گردید. یافته ها در مورد مدل فرضی اول نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی، بین خوش بینی زوج ها و رضایت زناشویی، بین دلبستگی ایمن و خوش بینی زوج ها رابطه ی مثبت وجود دارد و خوش بینی زوج ها میانجی بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی است. یافته های مدل فرضی دوم نشان داد که بین تمایزیافتگی (موقعیت من) و خوش بینی زوج ها، بین خوش بینی زوج ها و رضایت زناشویی و بین موقعیت من و رضایت زناشویی رابطه ی مثبت وجود دارد، همچنین خوش بینی زوج ها میانجی بین موقعیت من و رضایت زناشویی است. این یافته ها از این باور حمایت می کند که روابط اولیه ی افراد در محیط خانواده به شکل گیری سبک دلبستگی خاص و سطوح بالا یا پایین تمایزیافتگی منجر می گردد و این تجارب اولیه بر روابط بین فردی زوج ها در بزرگسالی تاثیر مستقیم می گذارد. نتایج دیگر پژوهش حاضر حاکی از این است که خوش بینی زوج ها دارای نقش واسطه ای بین سبک دلبستگی ایمن و موقعیت من با رضایت زناشویی است.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی ایمن، خود، تمایزیافتگی (موقعیت من)، خوش بینی زوج ها، رضایت زناشویی
 • علی رضا شاه حسینی نیا، آتوسا کلانتر هرمزی، کیومرث فرح بخش صفحات 67-86
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش همدلی از طریق قصه گویی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی جنوب غرب استان تهران انجام گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان شهریار که در سال تحصیلی93- 1392 در مدارس مشغول به تحصیل بوده اند با روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب و در گروه های 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور انتخاب اعضای هر دو گروه از سیاهه رفتاری کودک(CBCL) استفاده شد. دانش آموزان گروه آزمایش تحت آموزش همدلی از طریق قصه گویی قرار گرفتند و سپس از هر دو گروه، پس آزمون گرفته شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان گروه آزمایش کاهش معناداری یافته است اما در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یاقته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش همدلی از طریق قصه گویی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان موثر است. چرا که قصه ها از جمله عوامل و محرک های جذاب و با اهمیت هستند و این توانایی را دارند که در آموزش مهارت ها و افزایش آگاهی های کودکان مورداستفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: همدلی، اختلال نافرمانی مقابله ای، قصه گویی
 • دکتر اکرم میرمحمدصادقی، محمدرضا عابدی صفحات 87-108
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرمشاوره گروهی مبتنی برپذیرش وتعهد(ACT)، برکیفیت زندگی همسران افرادمعتادبود.
  روش
  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه همسران معتادین مراکزدرمان وترک اعتیاد شهرستان اصفهان بود، که 30 نفرازبین آنهابه صورت در دسترس انتخاب وسپس به صورت تصادفی دردوگروه آزمایش وگواه گمارده شدند. طرح پژوهش پیش آزمون، پس آزمون وپیگیری با گروه گواه بود. ابتداشرکت کنندگان به پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به عنوان پیش آزمون پاسخ دادند. سپس مداخلات درمانی (رویکرد پذیرش وتعهد، (ACTبرروی گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید. بلافاصله پس از اجرای مداخله ویک ماه بعدازآن، شرکت کنندگان مجددا به پرسشنامه کیفیت زندگی پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دادکه شرکت کنندگان گروه آزمایش که مداخله مبتنی برپذیرش وتعهد رادریافت کرده بودند، نسبت به شرکت کنندگان گروه گواه درپس آزمون کیفیت زندگی (وزیرمقیاس های آن) نمره بهتری داشتند. این افزایش نمره درمرحله پیگیری نیزحفظ شده بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مشاوره گروهی مبتنی برپذیرش وتعهدبرکیفیت زندگی زنان افرادمعتادتاثیرمعنی داری دارد.
  کلیدواژگان: مشاوره مبتنی برپذیرش وتعهد، کیفیت زندگی، همسران، اعتیاد
 • دکتر سمیه کاظمیان، نیره آزادی نقش صفحات 109-143
  هدف
  این مطالعه با هدف مقایسه کیفی روابط بین زوجین از نگاه مادران دارای فرزند معلول و مادران دارای فرزند سالم انجام شد.
  روش
  به منظور انجام این مطالعه کیفی 12 نفر از مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی مرکز توانبخشی روزانه آهنگ و 12 نفر از مادران دارای فرزند سالم مراجعه کننده به سراهای محله نبی اکرم (ص) و چهارصد دستگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سوالات کلی و باز در محور کیفیت ارتباط زوجین از طریق مصاحبه عمیق مطرح شد. اطلاعات حاصل از مصاحبه ها پس از پیاده سازی ، به روش تحلیل محتوا و با بهره گیری ازمدل استراوس و کوربین تجزیه و تحلیل و کدگذاری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که زوجین دارای فرزند سالم نسبت به زوجین دارای فرزند عقب مانده ذهنی از کیفیت ارتباط بهتری برخوردار بودند. به لحاظ نحوه توجه کردن به خود و بهره گیری از مهارتهای حرف زدن ، نحوه توجه به شریک زندگی و استفاده از سبک های ارتباطی سالم و صریح ، زوجهای دارای فرزند سالم وضعیت مطلوب تری کسب کردند اما به لحاظ روش های برخورد با مشکل بین دو گروه مورد مطالعه ، تفاوت بارزی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  روابط بین زوجین یکی از ابعاد بسیار مهم نظام خانواده است که در خانواده های دارای فرزند معلول ، نقش به سزایی در سازگاری یافتن اعضای خانواده با عضو مبتلا دارد. از این رو لازم است که در زمینه ارتباط زوجین در اینگونه خانواده ها پژوهش های بیشتری به عمل آید و از سوی دیگر از آنجا که مادران رابطه تنگاتنگ تری با فرزند معلول دارند و آسیب های بیشتری را به لحاظ روحی و روانی متحمل می شوند ، لذا لازم است از آموزشها و حمایت های عاطفی و روحی و روانی لازم برخوردار شوند
  کلیدواژگان: روابط بین زوجین، مادر، فرزند، معلولیت
 • یاسر مدنی، سعید شاه حسینی تازیک، امیر امیریان صفحات 144-159
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمال گرایی بهنجار و نوروتیک با خود ناتوان سازی و زیر مقیاس های آن (خلق منفی، تلاش و عذر تراشی) در دانشجویان پسر بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 350 نفر از دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزار: شرکت کنندگان مقیاس های خودناتوان سازی جونز و رودوالت (1982) و مقیاس تری شورت و همکاران (1995) را تکمیل کردند. داده ها به وسیله آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  کمال گرایی بهنجار با خودناتوان سازی و مولفه های خلق منفی و عذرتراشی رابطه منفی معنادار و با مولفه تلاش رابطه مثبت و معناداری داشت. از طرف دیگر کمال گرایی نوروتیک با خود ناتوان سازی و مولفه های خلق منفی و عذرتراشی رابطه مثبت و معناداری داشت اما با مولفه تلاش رابطه معناداری نداشت. همچنین کمال گرایی بهنجار و نوروتیک به صورت همزمان بیشترین قدرت پیش بینی را به ترتیب برای خلق منفی، خودناتوان سازی کلی، عذرتراشی و تلاش داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که با افزایش نمرات افراد در کمال گرایی بهنجار، رفتارهای خودناتوان ساز آنها کاهش می یابد، در حالیکه با افزایش نمره کمال گرایی نوروتیک رفتارهای خودناتوان ساز آنها افزایش می یابد. همچنین می توان از روی ابعاد بهنجار و نوروتیک کمال گرایی خود ناتوان سازی دانشجویان را به طور مستقیم پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: کمال گرایی بهنجار، کمال گرایی نوروتیک، خودناتوان سازی، خلق منفی، عذرتراشی، تلاش
|
 • Pages 4-24
  Aim: The study aimed to investigate the relationship between job satisfaction and quality of life and adaptability at home of employees (fixed and rotating shifts) ShirazHospitals .
  Materials and Methods
  The purpose of the research¡ was application and the method was correlation. The population consisted of all staff in Dena¡ madar and khodadoust hospital in 1393 to 750 cases were identified¡ of which 120 were selected by simple random sampling. Data collected through 3 questionnaire: Job Satisfaction (JDI¡ 1951)¡ quality of life (SF36¡ 1992) and compatibility Bell (1961). To analyze the data¡ Pearson correlation and regression simultaneously¡ and multivariate analysis of variance was used.
  Findings: The results showed that job satisfaction¡ quality of life and adaptability at home of employee have a direct and positive relations. As well as the adaptability at home and quality of life¡ there is a direct relationship. Between job satisfaction and quality of life and adaptability in the home in fixed and rotating shifts employee¡ significant differences were found.
  Conclusion
  Enhanced quality of life and job satisfaction for hospitals personnel¡ because of dealing with the humanitarian issues have a special importance. Teaching Skills to cope with stress to adapt to the workplace and home can be useful.
  Keywords: job satisfaction, adaptability at home, quality of life
 • Pages 25-44
  The purpose of present research was study on relationship between child-parent conflict and student’s academic self- concept with their life satisfaction. Method of research was correlation studies. The study population was all of male and female students in junior high school in Namin. The sample were 293 students of third graders that selected by using multistage cluster sampling method. Research instrument were Satisfaction With Life Scale (SWLS),Yi- Hsin Chen School self-concept inventory and Conflict Tactics Scales (CP). The data were analyzed with Pearson correlation and multiple regression methods. The results showed there was positive relationship between academic self- concept with student’s life satisfaction and there was negative relationship between child-mother conflict with student’s life satisfaction. The result of multiple regression showed that academic self- concept and mother’s verbal aggression are able for prediction the student’s life satisfaction. Other predictor variables are not able for prediction the student’s life satisfaction. Based on the results of the current study, it is concluded that Attempts to form positive academic self-concept and reduce conflicts between parent-child among adolescents have important contributions to their life satisfaction.
  Keywords: Child, Parent Conflict, Academic Self, Concept, Life Satisfaction
 • Pages 45-66
  The current research with the aim of investigating the relation between differentiation (I-Position), secure attachment style and marital satisfaction with couple optimism intermediary was done among the first –grade students parental of Darab city in the years of 2012-2013. Three hundreds and fourteen parents were selected using the method of multi-clustering sampling and they completed the questionnaires of Self Differentiation (I-position), secure attachment style, optimism of couple and marital satisfaction, The data were analyzed by the method multiple hierarchical regression simultaneously with method of Baron and Canny for studying the two designed models. The findings about the first supposed model showed that there are a positive relationship between I-position, couple optimism, and marital satisfaction, couple optimism is an mediate between I- position and marital satisfaction. The findings about the second supposed model showed that there are a positive relationship between secure attachment style and couple optimism, and marital satisfaction. The couple optimism is a mediate between secure attachment style and marital satisfaction. These results confirm that the primary relationship of people in a family environment leads to the shaping of special attachment style and states of low or high differentiation and these primary experiences have direct effect on couples’ interpersonal relationship in adulthood. Couple optimism also has the intermediary role between secure attachment style and I-position with marital satisfaction.
  Keywords: Secure attachment style, I, position, couple optimism, marital satisfaction
 • Alireza Shahossini, Atusa Kalantarhormozi, Kiumars Frahbakhsh Pages 67-86
  The research with purpose study effect empathy training through storytelling until oppositional defiance disordered become decrease in province south- western Tehran on sixth elementary students (male) is accomplished. For conclusion these levels, in Shahryar city30 students have choose with method of random sampling who were studying at schools (2013-14 years) for gathering data used from Child Behavior Checklist (CBCL) and also in order to data analysis used from covariance test. empathy training by storytelling was teached on examination group then, both of then have been gotten test. Result of the test showed : at examination group is decreased sign's oppositional defiance disordered but at control group is not seen significant changes the result of theory confirmed that; empathy training by method storytelling is effective on decrease of signs oppositional defiance disordered.
  Keywords: empathy, oppositional defiance disordered, storytelling
 • Akram Mir Mohammad Pages 87-108
  Purpose
  The present study examines the impact of group counseling based on acceptance and commitment therapy(ACT) on the quality of life addicts wives.
  Method
  The population of the study consists of all wives of drug abusers in addiction treatment centers located in Isfahan, Iran. For this purpose, thirty of them and then randomly assigned to experimental and control groups. Pretest- posttest and follow-up test design were employed in both experimental and control groups. The participants to the World Health Organization quality of life questionnaire which assesses the pretest. The experimental group recived 8 sessions of 90 minute acceptance and commitment therapy(ACT) but the control group received no intervention. Immediately after the intervention and amonthe later the participants again responed to the quality of life questionnaire.
  Result
  The results showed that the experimental group who receive intervention based acceptance and commitment to the participants in the control group behind test the quality of life (and subscales) had abetter score. This in creases the score at follow-up was maintained.
  Conclusion
  According to the result we can conclude that group counseling based on acceptance and commitment therapy significant effect.
  Keywords: Based conseling on acceptance, commitment, quality of life, wives, addiction
 • S. Kazemian, N. Azadinaghsh Pages 109-143
  This qualitative study was done for the purpose of comparing the couple relationships in the view of mothers of children with disability and mothers of normal children. For doing this qualitative study , 12 mothers with mentally retarded children in the daily rehabilitation center of Ahang and 12 mothers with normal children who referred to quarter houses of Nabi Akram and Chaharsad Dastgah , were chosen by convenience sampling method. General and open questions in the subject of co-parent communication were expressed through in-depth interview. The information gained from interviews analyzed and coded with content - analysis method and with the Strauss-Corbin model. The results have also shown that parents of normal children communicate better than parents of mentally retarded children. In terms of self-attention and having talking skills , paying attention to life partner and using healthy communicational patterns , parents of normal children are in a better situation , but there was no noticeable difference in the problem-solving methods in both families. Relationships among couples are one of the crucial basics of the family which play an important role in adapting family members with the suffering member. Thus , it needs more researches in the context of couple relationships in these families. furthermore , since mothers have closer relationship with the disabled child , they face more impairment both physically and emotionally. So they need more educational programs and incorporeal supports.
  Keywords: couple relationship, mothers of children with disability, mothers of normal children
 • Shahhosseini Tazik, Amir Amirian Pages 144-159
  Aim: The present research was aimed to determine the relationship between normal and neurotic perfectionism, and self-handicapping and its subscales (negative mood, effort, and excuse-making) among male university students.
  Method
  The method of the current research was descriptive-correlational. Total of 350 male post-graduate students from University of Tehran were selected by cluster sampling method. The participants completed the Jones & Rhodewalt Self-Handicapping Scale (1982) and the Terry-Short, Owens, Slade, and Dewey's Perfectionism Scale (1995). The collected data was analyzed through Pearson linear correlation and linear regression analysis.
  Results
  Normal perfectionism showed a significant negative correlation with self-handicapping and components of negative mood and excuse-making, and there was a positive and significant relationship between normal perfectionism and the effort component. On the other hand, neurotic perfectionism had a significant negative relationship with self-handicapping and components of negative mood and excuse-making, but it showed no significant relationship with the component of effort. Also, normal and neurotic perfectionism concurrently showed the most prediction power for negative mood, the total self-handicapping, excuse-making, and effort, respectively.
  Conclusions
  With increase in student's scores in domain of normal perfectionism, their self-handicapping behaviors seems to decrease, while an increase in their neurotic perfectionism scores appears to correlate with increased self-handicapping behaviors. It is also possible to directly predict the student's self-handicapping through normal and neurotic dimensions of perfectionism.
  Keywords: Normal Perfectionism, Neurotic Perfectionism, Self, Handicapping, Negative Mood, Excuse, Making, Effort