فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1394)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1394)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/02/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 259
 • دکتر سیاوش صلواتیان صفحه 265
  زمینه و هدف
  در کشور ما ده ها شبکه رادیویی و تلویزیونی استانی وجود دارند که تاکنون ظرفیت های عظیم این رسانه های محلی در مدیریت بحران مورد غفلت واقع شده است. مدیران این رسانه ها در صورت شناخت صحیح الزامات می توانند از پتانسیل های رسانه های محلی در فرونشاندن بحران های ناشی از بلایای طبیعی استفاده حداکثری کنند. هدف پژوهش پیش رو بررسی الزامات مدیریتی رسانه های محلی در هنگام وقوع بلایای طبیعی است.
  روش
  کلیه مدیران و کارکنان شبکه رادیویی و تلویزیونی سهند آذربایجان شرقی که در مدیریت رسانه ای زلزله ارسباران نقش داشتند، جامعه این پژوهش را تشکیل می دهد. نمونه ای 10 نفری به کمک روش نمونه گیری هدفمند از میان ایشان انتخاب شد. در مصاحبه عمیق با این افراد، تجاربشان در مدیریت بحران زلزله ارسباران شهرستان های اهر و ورزقان احصا گردید. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها نیز از کدگذاری کیفی در دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شد.
  یافته
  یافته های این پژوهش ما را به نقش های سه گانه مدیران رسانه های محلی در خصوص مدیریت بحران رهنمون کرد، نقش های مدیریت خود بحران زده، مدیریت رسانه بحران زده و مدیریت جامعه بحران زده. همچنین مهم ترین مجاری ورودی اطلاعات به رسانه های محلی در هنگام وقوع بلیه طبیعی شامل؛ ادراک نیروهای رسانه، ستاد مدیریت بحران استان، گروه های اعزامی، اطلاعات مردمی و دیگر منابع شناسایی گردید. اطلاعات ورودی از این کانال ها پس از پردازش در رسانه به سوی آسیب دیده ها، رسانه ملی، نیروهای امدادی و دیگر بازیگران مدیریت بحران ارسال خواهد شد.
  نتیجه گیری
  در هنگام وقوع بلایای طبیعی محلی، رسانه های محلی به دلیل قرار گرفتن در مرکز بحران و تاثیرگذاری افزون تر بر مخاطبان، نقش بسیار پررنگ تری نسبت به رسانه های ملی دارند. رسانه ای می تواند به نحو احسن به هنگام وقوع بلایای طبیعی عمل کند که مدیرانش بتوانند الزامات هر یک از نقش های سه گانه خود را به خوبی رعایت کنند. همچنین گردش اطلاعات، به عنوان حیاتی ترین عنصر در یک سازمان رسانه ای که همچون خون در رگ های این گونه سازمان ها است، در چنین شرایطی دچار تغییرات جدی ای می شود و شناسایی مسیر ها و کانال های ورود و خروج اطلاعات به سازمان های رسانه ای محلی می تواند کمک زیادی برای مدیران سازمان ها به منظور عملکرد بهینه در مدیریت بلایای طبیعی محسوب شود.
  کلیدواژگان: رسانه محلی، مدیریت بحران، بلایای طبیعی، زلزله ارسباران، شبکه سهند
 • فاطمه فلاحتی، محمدجواد براتی، سیدعباس جزایری صفحه 280
  زمینه وهدف
  با توجه به موضوع گرمایش جهانی ، تغییرات اقلیم یکی از معضلات چالش برانگیز در اکوسیستم های مختلف می باشد. از این رو آشکارسازی و پیش بینی تغیییرات عوامل محیطی بویژه تغییر اقلیم به منظور برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و ناحیه ای، همچنین برنامه ریزی های درازمدت توسعه، امری حیاتی و اجتناب ناپذیربوده و پیش بینی شرایط اقلیمی در تمام بخشهای اقتصادی، هزینه را کاهش و بهره وری را افزایش خواهد داد. این تحقیق، با هدف آشکار سازی تغییرات احتمالی دمای سالانه شهر اراک انجام پذیرفته و مقادیر مربوط به دمای سالانه در ایستگاه اراک با دوره 50 ساله (1955-2005) مورد مطالعه قرار گرفته است.
  روش
  در این مطالعه روش تحقیق کاربردی بوده و به منظور تجزیه وتحلیل سری های زمانی و تعیین آماره های نمونه، ابتدا با استفاده از نرم افزار Minitab سری زمانی رسم شده است. وجود همگنی با آزمونهای بارتلت، توالی و آزمون خودهمبستگی درجه اول و وجود روند بلندمدت با آزمون های t استیودنت، من –کندال، پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و ناپارامتریک اسپیرمن مطالعه شد. سپس ایستایی میانگین و واریانس با استفاده از این نرم افزار بررسی و نوع و مرتبه مدل تعیین و شناسایی گردید و در انتها با تخمین پارامترهای مدل (1 ) AR و نیز محاسبه مقادیر باقیمانده، با استفاده از داده های40 سال اول برای 10 سال آینده پیش بینی انجام شده است .
  یافته
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که در 10 سال آینده دمای اراک با یک روند افزایشی مواجه خواهد شد. شایان ذکر است که آمار کوتاه مدت و حداکثر 5 ساله ایستگاههای مجاور، به منظور صحت سنجی مدل و روند بدست امده استفاده و مشخص گردید که پیش بینی داده ها با برازش خوبی انجام پذیرفته که همبستگی مقادیر واقعی و برازش حدود 95درصد می باشد.
  نتیجه گیری
  حال چنانچه برنامه ریزی های منطقه ای و آمایش سرزمین و نیز مدیریت ریسک مخاطرات محیطی در اراک، با در نظر گرفتن این افزایش دمای پیش بینی شده انجام پذیرد از شانس موفقیت و درجه اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، پیش بینی تغییرات دما، آمایش سرزمین، مدیریت ریسک
 • دکتر وکیل حیدری ساربان صفحه 286
  زمینه و هدف
  بدون تردید یکی از بلایای طبیعی که زندگی انسان را در طول تاریخ تهدید کرده و از مخرب ترین پدیده های طبیعت محسوب می شود و گاه تمدن های بشری را منقرض نموده، زلزله می باشد. این پدیده در هر زمانی از سال، روز یا شب ممکن است رخ دهد؛ از مهم ترین ویژگی های این پدیده طبیعی، غیر قابل پیش بینی و ناگهانی بودن وقوع آن و هم چنین کوتاه بودن زمان برای عکس العمل در مقابل آن می باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله از دیدگاه ساکنان محلی در مناطق روستایی شهرستان ورزقان می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی است که با استفاده از تکنیک های کیفی (مصاحبه نیمه ساختار یافته) و کمی (پرسش نامه لیکرت) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها را شامل می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بوده است که برای اطمینان از روایی آن به مصاحبه اکتشافی با 32 خانوار زلزله زده پرداخته شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 0.74 الی 0.84 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد.
  یافته
  یافته های این تحقیق نشان داد که اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه با تقویت هم زیستی اجتماعی و نشاط اقتصادی، تقویت ارتباطات اجتماعی و تسهیم دانش، تقویت خودارزشمندی و مداخله گری اجتماعی و تقویت تعاملات و شادکامی اجتماعی ارتباط دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مدل تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین اثرات وقوع زلزله در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه (تقویت هم زیستی اجتماعی و نشاط اقتصادی، تقویت ارتباطات اجتماعی و تسهیم دانش، تقویت خودارزشمندی و مداخله گری اجتماعی و تقویت تعاملات و شادکامی اجتماعی) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 75.5 می باشد؛ و در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: زلزله، انسجام اجتماعی، مدیریت بحران، توسعه روستایی، شهرستان ورزقان
 • نگین بینش، علی مراد صداقت جو صفحه 297
  مقدمه
  مراکز درمانی به عنوان اصلی ترین سازمان های درگیر در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، لازم است بیش از سایر بخش های جامعه به لحاظ ایمنی سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی مورد توجه قرار گیرند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل محیطی داخلی و خارجی موثر در آسیب پذیری غیر سازه ای و عملکردی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه، رتبه بندی آنها و تعیین بهترین استراتژی جهت کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله می باشد.
  روش
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، به شیوه پیمایشی می باشد که با استفاده از روش ترکیبی AHP-SWOT انجام شده است. بدین ترتیب که با بهره گیری از تکنیک SWOT به شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی اقدام گردید و سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و رتبه بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین ارزش نهایی آنها و اتخاذ بهترین راهبرد در قالب استراتژی های SO، WO، ST و WT پرداخته شد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه با کارکنان و مسئولین بیمارستان و اجرای پرسشنامه در میان پرسنل بیمارستان صورت گرفت.
  یافته
  بر اساس بررسی های صورت گرفته و پرسشنامه توزیع شده، مواردی چون وجود سیستم هشدار، مانور، امکانات اسکان موقت، آموزش کارکنان و توجه به بحث تخلیه اضطراری، از جمله مهمترین معیارهای موثر در رابطه با کاهش آسیب پذیری بیمارستان تشخیص داده شد. در اجرای پرسشنامه در میان پرسنل، 95 درصد از پاسخگویان به لزوم وجود سیستم هشدار کارا و مناسب در بیمارستان به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه اشاره داشتند. 20 درصد از کارکنان، عدم آموزش پرسنل بیمارستان به منظور اقدام مناسب در زمان وقوع زلزله را به عنوان نقطه ضعف عمده این مرکز درمانی عنوان کردند، در حالیکه سایرین به وجود مشکلاتی در امر تخلیه اضطراری در شرایط بحرانی احتمالی اشاره نمودند.
  نتیجه گیری
  تحلیل و اولویت بندی معیارهای تعیین شده در رابطه با آسیب پذیری لرزه ای بیمارستان بیانگر آن است که فرصت های خارجی و نقاط ضعف داخلی امتیاز بیشتری را نسبت به نقاط قوت و تهدیدها به خود اختصاص دادند. در نهایت استراتژی WO (راهبرد بازنگری) با امتیاز نهایی 0.39 ، از میان استراتژی های چهارگانه مدل SWOT به عنوان اولویت بالاتر انتخاب گردید؛ بدین معنا که با به کارگیری فرصتهای خارجی موجود، می توان نقاط ضعف داخلی را حذف یا کاهش داد و بدین طریق به کاهش آسیب پذیری بیمارستان در برابر زلزله اقدام نمود.
  کلیدواژگان: زلزله، بیمارستان، اجزای غیر سازه ای، عملکرد، کارکنان
 • رضا رهنما، دکتر رضا راستی، دکتر نعمت حسنی، مصطفی قیاسوند صفحه 308
  زمینه و هدف
  در ایران شریان های حیاتی، از جمله سامانه های آبرسانی، بطور اصولی در مقابل اثرات زلزله طراحی نشده اند. سابقه این سامانه ها به حدود نیم قرن پیش برمی گردد، در حالیکه مهندسی زلزله شریان های حیاتی در حدود سه دهه بیشتر عمر ندارد. لذا عدم طراحی لرزه ای در سامانه آبرسانی کشور امری دور از انتظار نیست. لوله های مدفون به عنوان بخشی از سامانه های آبرسانی در مقابل ارتعاشات زمین، برخورد با گسل و یا عبور از مناطق با پتانسیل زمین لغزه و روانگرایی آسیب پذیر هستند. بدین منظور پیش بینی عملکرد چنین سازه هایی در حین وقوع زلزله های آینده ضرورت می یابد. تهران به عنوان یکی از شهرهای مهم ایران، از نظر زمین لرزه جزء مناطق پر زیان به شمار می آید و چندین گسل در محدوده این شهر وجود دارد. منطقه 11 آن نیز یکی از مناطق مهم و حساس می باشد. از این رو برآورد آسیب پذیری و عملکرد لوله های انتقال و شبکه توزیع آب در آن اهمیت ویژه ای دارد.
  روش
  با بهره گیری از روابط کاهندگی و روش احتمالاتی Hazus، آسیب های وارده به شبکه آبرسانی مذکور با برنامه نویسی VBA در محیط اکسل و بهره مندی از نرم افزار GIS، برآورد می شود.
  یافته ها
  شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران در اثر فعالیت احتمالی گسل شمال تهران آسیب چندانی ندیده و تنها بخش هایی از لوله های غیرمنعطف و با قطر کم آسیب خواهند دید.
  نتیجه گیری
  با توجه به آنالیز شبکه مذکور در اثر فعالیت گسل شمال تهران، معین شد که لوله های سایز بزرگ، منعطف و همچنین لوله هایی که با اتصالات هم جنس کار گذاشته می شوند کمترین آسیب را خواهند دید. از این پژوهش به منظور اولویت بندی در راستای مقاوم سازی شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران می توان بهره برد.
  کلیدواژگان: شریانهای حیاتی، لوله های مدفون، آسیب پذیری لرزه ای، زلزله، گسل
 • دکتر جیشنو سابدی ترجمه: دکتر ژیلا صدیقی صفحه 315
  اطلاعات، نقش حیاتی را از مرحله شناسایی خطر تا واکنش اضطراری و بازیابی (بهبود) ایفا می کنند و استفاده موثر از اطلاعات، ابزاری برای کاهش تاثیرات بلایا[1] است. با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهه گذشته، فقدان اطلاعات دیگر موضوع چندان مهمی برای کاهش خطر بلایا محسوب نمی شود. بلکه موضوع مهم عبارتست از مدیریت و ترجمه اطلاعات به دانش جامع برای تصمیم گیری و انتشار آن در جوامع در معرض خطر برای عملکرد مناسب . پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به ابزارهای ارتباطی در سطح مردمی، فرصتی را برای افزایش اثربخشی مدیریت خطر بلایا با استفاده بهینه از انفورماتیک (داده ورزی) بلایا ایجاد کرده است. مطالبی که در این فصل ارائه شده شامل یک نمای کلی از انفورماتیک بلایا، یک چارچوب مفهومی جهت مدیریت اطلاعات برای کاهش خطر بلایا، مروری بر روش های موجود انتشار اطلاعات در اینترنت و مروری بر تلفیق پتانسیل اینترنت با ابزارهایی است که به طور گسترده در دسترس عموم قرار دارند.
|
 • Dr Siavash Salavatian Page 265
  Background And Objective
  In our country, there are tens of provencial Radio and TV broadcasting networks that up to now, their capacities in disaster management are being neglected. In case of correct understanding of requirements, media directors can use local media potentials for coping with and responding to hazards of natural disasters. The goal of this study is to investigate managerial requirements for the local media in the time of occurrence of natural disasters.
  Method
  Sample population for this reseach were all the managers and staff of Sahand, radio and TV broadcasting network of East Azarbaihan who played a role in madia managemet of Arasbaran earthquake. Among them a 10 person group has been selected through targeted non random sampling method. By using in-depth interview method and qualitative coding of interviews with 10 persons of Sahand provincial TV and Radio programing agents and authorities as sample group, their experiences in disaster management of Arasbaran earthquake (Ahar and Varzagan) reviewed and data collected. Qualitative coding has been done for data analysis of interview.
  Findings: The findings of this dtudy led us to the triple roles of local media executives and managers in disaster management; the self - management in disaster roles, the management of disaster-stricken media and the management of disaster-stricken society. Also, based on these findings of the study the most important input channels to local media outlets, on the event of natural diastors, include; the perception of the media forces, the Provincial Disaster Management Committee, dispatching groups, people information and other resources. Received data and information, after processing in in the media, will be sent to casualties, national media, relief staff and other players in the field of disaster management.
  Conclusion
  In comparison between national and local media effectiveness during disasters, local media play more efficient role due to being in the center of disasters. The local media can act efficiently during natural disasters so as its managers can efficiently observe the requirements of any of the above- mentioned triple roles. It was also noted that the flow of information, as the most vital element in a media organization , like the blood in the veins of these organizations, will face serious changes in such a situation and recognition of input and output channels to local media organizations can help managers for optimal operation in natural disaster management.
  Keywords: local media, crisis management, natural disasters, Arasbaran Earthquake, Sahand TV
 • Ms Fatemeh Falahati, Mr Mohammad Javad Barati, Mr Seyed Abbas Jazayeri Page 280
  Background And Objective
  Nowadays, global warming and climate change are of the most challenging issues in different ecosystems. So, the detection and prediction of variations of environmental factors especially climate change is a crucial and inevitable issue for national, regional and local plannings as well as long-term development plans. Precdiction of climate change in all the economic sectors will decrease costs and increase efficiency. This study aims is to detect possible changes in annual average temperatures in Arak and the related amounts of annual temperature in Arak stations for 50 years (1955-2005) have been reviewed.
  Method
  In this research the method is applied method. At first the time serie has drown in order to analyze and determine the sample statistics by using Minitab software. Then the stationary of the mean and variance reviewed by using the software to determine the type and model ,and at the end after the estimation of AR(1) parameter and the amount of remaining , the next 10 years situation is forecast by using the first 40 years data.
  Findings: Results of this research demonstrated that for the future 10 years, Arak temperature will have an increasing trend. It should be mentioned that short- term statistics (maximum for 5 years) of adjacent stations has been utilized for trend and model verification and it has been recognized that data processing for prediction of data has been done properly and correlation of actual values is approximately 95 percent.
  Conclusion
  It is clear that the regional planning and land use planning and environmental risk management will have a higher successful chances by considering the predicted temperature rise.
  Keywords: climate change, change detection, land use planning, risk management
 • Phd Vakil Heidari Sarban Page 286
  Background And Objective
  Undoubtedly, one of the devastative natural disasters that threatened human life along history and sometimes led to elimination of human civilization is earthquake. Earthquake may occur suddenly and at any time of year, day or night. The main characteristics of this natural event are being sudden and unpredictable and also, time shortage for reaction against it. The objective of this research is studying social cohesion impacts on earthquake disaster management from local community viewpoint who residing in Varzagan rural area.
  Method
  The method of present research was analytical –descriptive that has been done through qualitative techniques including Semi- Structured interview and Likert questionnaire. Data gathered from sample population residing in North Ozumdel. For examining validity of questionnaire, pretest has been done and data gathered from 30 participants from similar region. Reliability of questionnaire was 0.74 to 0.84 based on the data collected and Alpha Cronbach formula. Data analysis has been done by SPSS software.
  Findings: The results of this research demonstrated that impacts of social cohesion on earthquake disaster management in the afore said region is correlated with social coexistence, economic vitality, strengthening social communication, knowledge transfer, reinforcing self- esteem and social intervention and enhancing social interaction and vitality.
  Conclusion
  Result of data analysis showed that the most important impacts of earthquake in the said rural areas are four factors as strengthening social coexistence and economic vitality, reinforcing social communication and knowledge transfer, increasing self- esteem and social intervention and enhancing social interactions and vitality and that the variance and explained accumulated variance number is (75.5) according to said four factors. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.
  Keywords: Earthquake, Social Cohesion, Crisis Management, Rural Development, Varzgan County
 • Ms. Negin Binesh, Mr. Ali Morad Sedaghatjou Page 297
  Background
  Health Centers, as the most involved organizations at the time of occurrence disasters, need to be considered more important than other parts of society from functional, structural and non-structural viewpoints. The objective of this research is identification of internal and external factors that affect non-structural and functional vulnerabilities of Imam Khomeini Hospital in Songhor township (Kermanshah province), and ranking them in order to determine the best strategy for reducing vulnerability against earthquake.
  Method
  This is a descriptive-analytical survey research which applies AHP-SWOT hybrid method. First internal factors (strengths and weaknesses) and external ones (opportunities and threats) were recognized by using SWOT model, and then these factors were weighted and ranked through applying AHP method in order for the best strategy to be find. Data gathered through literature review, observation, interview with the staff and applying questionnaire among the personnel.
  Findings: According to the findings of this survey and the questionnaires distributed among the personnel in different sections of the hospital, several factors including warning system, drills, temporary housing facilities, staff training, and emergency evacuation were determined as the most important factors related to reducing vulnerabilities of the Hospital. About 95% of the respondents believed that an appropriate and effective warning system is necessary for hospital. 20% of the staff stated that lack of training for personnel for acting properly at the time of occurrence of earthquake, is the weak point of this hospital; while others mentioned problems related to “emergency evacuation in critical conditions” as the weak point.
  Conclusion
  Data analysis and prioritizing defined criteria related to seismic vulnerability of the said hospital demonstrated that external opportunities and internal weak points gained the highest score among the main four factors. Finally WO strategy (with a final score of 0.39) ranked first and was chosen as the best strategy; which means that through utilization of available external opportunities, internal weak points will be eliminated or reduced. In this way, seismic vulnerability of the hospital will be reduced as well.
  Keywords: Earthquake, Hospital, Non, Structural Elements, Function, Staff
 • Mr Reza Rahnama (Phd) Reza Rasti (Phd) Nemat Hassani, Mr Mustafa Ghiasvand Page 308
  Background And Objective
  Lifelines in Iran, including the water supply, are not designed properly for coping with earthquake impacts. The history of these systems return back to about half a century ago, while the Lifeline Earthquake Engineering lasts no longer than about 3 decades. Therefore, lack of seismic design in water supply system of the country is inevitable. As a part of water supply system, buried pipes are vulnerable to ground motions, faults, passing through lands with landslide potentials and liquefactions. Based on this, it is necessary to forecast future performance of such structures during earthquakes occurrence. Tehran, as one of Iran's major cities, is located on an earthquake prone area with many active faults. Tehran 11 district is also very important district from exposure to earthquake hazards point of view. So, risk assessment and evaluating pipe lines performance in transforming and distributing water in the District 11 water supply network is of great importance.
  Method
  With utilization of attenuation relations and Hasus probibilistic hazard assessment method and by using programming VBA in Excel and utilization of GIS software, damages to the said water supply network will be assessed.
  Findings:The result shows that the there wont be many damages to the water supply network of District 11 of Tehran due to the Tehran north fault possible activities and only rigid pipes with small diameter will be damaged.
  Conclusion
  Referring to the afore said network analysis which is done based on Tehran north fault activity, it is determined that flexible big size pipes and also pipes with the same quality connections bear less damages. Results of this research can be used for prioritization in line with retrofitting of Tehran District 11 water supply network.
  Keywords: Lifeline, buried pipes, seismic vulnerability, earthquake, fault
 • Phd Jishnu Subedi, Translator Jila Sedighi Page 315
  From risk identification to emergency response and recovery, information plays a vital role and the effective use of information is instrumental to reduce the impact of disasters. With the advancement of information and communication technology in the last few decades, lack of information is no longer a major issue for disaster risk reduction. The major issue, rather, is managing the information, translating it into a comprehensive knowledge for decision making and disseminating it to the communities at risk for action. The advancement of technology and reach of communication tools at a grassroots level have created an opportunity to increase effectiveness of disaster risk management with the optimum use of disaster informatics. This chapter presents an overview of disaster informatics, a conceptual framework for information management for disaster risk reduction, a review of existing approaches of information dissemination through the Internet and a review of the combined potential of Internet with tools which are widely available at grassroots levels.