فهرست مطالب

تحقیقات دام و طیور - سال چهارم شماره 3 (1394)
 • سال چهارم شماره 3 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد علی رمضانی، یدالله چاشنی دل، اسدالله تیموری یانسری، سیدعادل مفتخرزاده*، حسن نبی پور افروزی صفحات 1-10
  در این مطالعه در دو آزمایش اثر سطوح مختلف پروتئین قابل و غیرقابل تجزیه در شکمبه در جیره های سریع التخمیربر عملکرد بره های نرمورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول تجزیه پذیری ماده ی خشک و پروتئین خام پودرماهی،کنجاله ی سویا و کنسانتره جیره های مذکور طی زمان های مختلف شکمبه گذاری (صفر، 4، 8، 12 و 24 ساعت) با استفاده از دو راس گوسفند فیستولادار دو ساله نژاد زل مازندرانی با میانگین وزن 2 30 تعیین گردید. تجزیه پذیری موثر ماده ی خشک پروتئین خام پودر ماهی به طور معنی داری کمتر از کنجاله ی سویا بود (05/0>P). از نظر تجزیه پذیری موثر ماده ی خشک بین کنسانتره های مختلف، تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی تجزیه پذیری موثر پروتئین خام کنسانتره ها به طور معنی داری کاهش یافت.در آزمایش دوم24 راس بره نر حاصل از آمیخته گری تجاری نژاد زل -سنگسری، با سن تقریبی 6 تا 7 ماه و میانگین وزن زنده 5/2 ± 29 کیلوگرمدر قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تیمار (جیره) و هر تیمار با 8 تکراربه مدت 95 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی تحت تاثیر تیمار آزمایشی قرار نگرفت. با کاهش نسبت پروتئین قابل و غیرقابل تجزیه در شکمبه جیره pHادرار به طور معنی داری کاهش یافت ولی pHمایع شکمبه و pHمدفوع تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی واقع نشد. نتیجه کلی نشان داد که کاربرد جیره حاوی 35 درصد پروتئین غیرقابل در شکمبه به عنوان مطلوب ترین جیره برای بره های نر به شمار می رود.
  کلیدواژگان: پروتئین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه، عملکرد، قابلیت هضم، بره های نر
 • حلیمه ساسانی*، رضا راه چمنی، یوسف مصطفی لو، علی صادقی نسب صفحات 11-22
  تعداد 15 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن تولد 8/6± 55/39 کیلوگرم بلافاصله بعد از تولد به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. تیمار 1 (شاهد) : تزریق عضلانی14/0 میلی لیتر نرمال سالین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن قبل از خوردن آغوز، تیمار 2 و 3 به ترتیب تزریق عضلانی 07/0 و 14/0 میلی لیتر سلنوفرول (هر میلی لیتر حاوی 5/0 میلی گرم سلنیوم به شکل سدیم سلنیت و 50 میلی گرم ویتامین E) به ازای هر کیلو گرم وزن بدن بعد از تولد و قبل از خوردن آغوز. نمونه گیری خون بلافاصله بعد از تولد (قبل از خوردن آغوز) و در روزهای3، 14 و 28 پس از تولد از سیاهرگ گردنی صورت گرفت. غلظت ایمونوگلبولین G (IgG) سرم خون با روش الایزا اندازه گیری شد. وزن و شاخص های اسکلتی رشد در زمان تولد و هر هفته تا سن 4 هفتگی اندازه گیری شد. ضریب روانی مدفوع به صورت روزانه بررسی شد. میانگین میزان گلبول های سفید و قرمز، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، هموگلوبین متوسط سلولی، غلظت هموگلوبین متوسط سلولی، هموگلوبین، توتال پروتئین و شاخص های اسکلتی رشد بین تیمارها تفاوت معنی دار نداشت. میزان آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه شاهد نسبت به تیمار 3 در 14 روزگی به طور معنی داری بالاتر بود. میانگین ضریب روانی مدفوع در گروه شاهد نسبت به گروه 2 به طور معنی داری بالاتر بود (05/0>P). افزایش وزن هفتگی در تیمار 3 نسبت به تیمار شاهد در هفته سوم به طور معنی داری بالاتر بود. نتایج حاصل از شمارش افتراقی گلبول های سفید نشان داد تعداد نوتروفیل ها در 14 روزگی به طور معنی داری در گروه شاهد نسبت به تیمار 2 پایین تر بود (05/0>P). براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان اظهار داشت که تزریق E سلنیوم در روز تولد گوساله ها تاثیر معنی داری بر جذب IgG آغوز نداشت.
  کلیدواژگان: آغوز، ایمونوگلبولین، سلنیوم، ویتامین E، گوساله
 • عافیه سلامت، تقی قورچی*، فرزاد قنبری، امید عشایری زاده صفحات 23-34
  این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاه کاکوتی بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت میکروبی شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفند در دو آزمایش جداگانه انجام شد. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی، تولید گاز و تجزیه پذیری ماده خشک کاکوتی با استفاده از سه راس قوچ فیستوله گذاری شده تعیین شد. آزمایش دوم با استفاده از 9 راس بره نر یک ساله نژاد دالاق در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر، 25 و 50 گرم در روز برای هر راس دام انجام شد. قابلیت هضم ماده خشک با دو روش خاکستر نامحلول در اسید و جمع آوری کل مدفوع محاسبه شد، همچنین با روش کشت میکروبی جمعیت باکتری های بی هوازی، باکتری های اسید لاکتیکی و کلی فرم ها ارزیابی شدند. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که تولید گاز 7/23 میلی لیتر در 200گرم ماده خشک و نرخ تجزیه پذیری 074/0 میلی لیتر در ساعت به ازای 200 گرم ماده خشک بود. فراسنجه های تجزیه پذیری شامل a، b، c، a+b و تجزیه پذیری موثر ماده خشک در سرعت های عبور 2، 5 و 8 درصد به ترتیب برابر با 2/32، 73/29، 03/0، 0/62، 83/49، 4/43، 5/40 درصد بود. در آزمایش دوم کاکوتی تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم ماده خشک جیره با روش خاکستر نامحلول در اسید نداشت ، اما در روش جمع آوری کل مدفوع تیمار حاوی سطوح مختلف کاکوتی باعث افزایش قابلیت هضم ماده خشک نسبت به شاهد شد (05/0>P). سطوح مختلف کاکوتی اثر معنی داری بر pH، کلی فرم ها و جمعیت پروتوزوآها نداشتند، اما کمترین جمعیت باکتری های بی هوازی و اسید لاکتیکی در تیمار شاهد مشاهده شد. سطوح مختلف کاکوتی قبل و بعد از خوراک دهی اثر معنی داری بر گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول سرم خون نداشتند. به نظر می رسد افزودن کاکوتی به جیره می تواند موجب بهبود قابلیت هضم ماده خشک جیره و جمعیت میکروبی شکمبه شود.
  کلیدواژگان: کاکوتی، جمعیت میکروبی، قابلیت هضم، تجزیه پذیری
 • هادی شمس الدینی نژاد، محمدرضا بحرینی بهزادی* صفحات 35-45
  هدف از انجام این پژوهش برآورد میزان هم خونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی در بز کرکی رائینی بود. اطلاعات شجره و صفات تولیدی وزن بدن در سنین مختلف (وزن تولد، وزن سه ماهگی، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن یک سالگی)، وزن کرک یک سالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر مورد استفاده قرار گرفت. این اطلاعات مربوط به 7264 راس حیوان حاصل از 293 پدر و 2057 مادر بود که طی سال های 1369 تا 1390 در ایستگاه اصلاح نژاد بز کرکی رائینی شهرستان بافت واقع در استان کرمان جمع آوری شده بود. برای برآورد ضریب هم خونی از برنامه ی تحلیل شجره ی CFC و برای محاسبه میزان تابعیت صفات مختلف از هم خونی از برنامه ی اصلاح نژادی WOMBAT استفاده شد. تعداد حیوانات هم خون موجود در شجره 163 راس بود که معادل 3/2 درصد افراد گله بود. متوسط ضریب هم خونی کل جمعیت و حیوانات هم خون به ترتیب 08/0 و 5/3 درصد برآورد گردید. بیشترین مقدار هم خونی 25 درصد و بیشترین حیوانات هم خون را حیوانات با ضریب هم خونی صفر تا 5 درصد تشکیل دادند. کاهش تولید ناشی از هم خونی در صفات وزن تولد، وزن سه ماهگی، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن یک سالگی، وزن کرک یک سالگی، افزایش وزن روزانه تولد تا از شیرگیری و نسبت کلیبر به ازای یک درصد افزایش در هم خونی دام به ترتیب 103/11-، 9/166-، 86/110-، 5/121- ، 16/233-، 24/2-، 85/0- و 069/0- محاسبه شد. بطورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که میزان هم خونی در جمعیت مورد مطالعه پایین می باشد. بنابراین به دلیل اثرات زیان بار هم خونی روی صفات تولیدی، پیشنهاد می شود که گله باید دارای برنامه مدیریت سیستم جفتگیری مناسب باشد که از آمیزش های خویشاوندی جلوگیری شود تا بتوان میزان هم خونی گله را کنترل نمود.
  کلیدواژگان: افت هم خونی، بز کرکی رائینی، صفات رشد
 • عاطفه کاوسی*، هدایت الله روشنفکر، مرتضی مموئی، جمال فیاضی، داود کیانزاد صفحات 47-57
  یکی از روش های بهبود صفات شیر استفاده از اسپرم ها با منشا خارجی و داخلی است. بنابراین بررسی اثر آن ها بر صفات اقتصادی، امری ضروری می باشد. در این مطالعه به منظور مقایسه اثر اسپرم های ایرانی و وارداتی بر صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان مرکزی، 16384 رکورد تولید مربوط به 74 گله گاو هلشتاین در طی سال های 1392-1380 که توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، جمع آوری شده بود، استفاده گردید. ویرایش داده ها با نرم افزار Excel انجام شد و از روش GLM نرم افزار SAS،9.1 برای بررسی معنی داری اثرات ثابت (اثر گله، ماه و سال زایش، منشا اسپرم) و اثر سن زایش به عنوان متغیر کمکی روی صفات تولیدی آنالیز شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل حیوانی یک صفتی نرم افزار Wombat انجام و روند ژنتیکی براساس سال زایش محاسبه گردید. مقایسه میانگین حداقل مربعات نشان داد، دختران حاصل از اسپرم های آمریکایی و ایرانی از نظر صفات تولیدی با نتاج حاصل از اسپرم سایر کشورها (کانادایی، هلندی، فرانسوی، نیوزلندی و ایتالیایی) تفاوت معنی داری داشتند (05/0>P). در مقایسه روند ژنتیکی کیلوگرم بر سال، بین روند ژنتیکی دختران اسپرم های آمریکایی و ایرانی برای صفات تولیدی تفاوت معنی داری وجود نداشت. ولی بین روند ژنتیکی صفات تولیدی دختران اسپرم های آمریکایی و ایرانی با دختران اسپرم های کانادایی، فرانسوی و هلندی (کیلوگرم بر سال) تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0>P). نتایج تحقیق نشان داد که روند ژنتیکی صفات تولیدی حاصل از اسپرم های آمریکایی و ایرانی در گاوداری های استان مرکزی عملکرد خوبی داشتند.
  کلیدواژگان: ارزش اصلاحی، ترکیبات شیر، روند ژنتیکی، گاو هلشتاین
 • حسین هادوی چهاربرج*، حسین مرادی شهر بابک، غلامعلی نهضتی، اردشیر نجاتی جوارمی صفحات 59-68
  از آنجاکه صفات فنوتیپی، تنوع ژنتیکی مستقیمی را نشان می دهند، هدف از این مطالعه تنوع موجود در جمعیت های زنبور عسل که یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبور عسل محسوب می شود، بوده است. بدین ترتیب در پاییز 93 از کلنی های زنبور عسل 16 استان کشور به طور تصادفی نمونه گیری و جمع آوری گردید. گروه بندی جمعیت کلنی های مورد بررسی بر اساس صفات کلیدی مورفولوژیک با روش تجزیه خوشه ای (PCA) و به روش حداقل واریانس وارد (WARD) مورد مطالعه قرار گرفت. از نتایج بدست آمده مشخص شد صفت طول خرطوم با طول پای جلو و طول پای عقب با همبستگی (68/0)، ایندکس b با قطر شکم با همبستگی (56/0)، و زاویه G18 با زاویه D7 با همبستگی (46/0) و همه این صفات روی بال جلو دارای سطح معنی داری با احتمال(0001/0p< ) داشتند، که تفاوت معنی داری بین زنبوران عسل استان های مورد مطالعه را نشان می دهد. توده های زنبور عسل 16 استان براساس میانگین داده های صفات ، ضریب تغییرات (طول بال جلو، عرض بال جلو، طول بال عقب، طول خرطوم، طول شاخک، طول پای جلو، طول پای عقب، ایندکسa ، ایندکسb، قطر شکم، زاویه G18، زاویه A4، زاویه D7) به پنج گروه مجزا تقسیم شدند. بر این اساس استان های البرز، فارس، کردستان، زنجان در گروه یک، استان های بوشهر، لرستان، آذربایجان شرقی در گروه دوم، استان های قزوین و همدان در گروه سوم، استان های کرمان، اصفهان گهکیلویه بویراحمد در گروه چهار و در نهایت استان های آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران و گلستان در گروه پنجم قرار گرفتند. بر این اساس می توان نتایج آنالیز PCA زنبوران عسل را در کلاستربندی به 5 گروه مجزا دسته بندی نمود. این یافته ها جدایی مورفولوژیک توده های ایرانی و نژادهای خارجی را می تواند توجیه کند.
  کلیدواژگان: تنوع، مورفولوژیک، زنبور عسل، تجزیه خوشه ای، حداقل واریانس
|
 • M.A. Ramezani, Y. Chashnidel, A. Teimoriyansari, S.A. Moftakharzadeh*, H. Nabipourafrouzi Pages 1-10
  This study was conducted toevaluate the effects of different ruminally degradable to ruminallyundegradable protein ratio on performance and nutrients digestibility in fattening male lambs. In the first experiment, degradability of dry matter and crude protein of fish meal, soybean meal and concentrate in diets was estimated in different incubation times (0, 4, 8, 12 and 24 h) with two fistulatedsheep of Zel breed which were fed to their maintenance requirement. The effective degradability of dry matter and crude protein in fish meal was significantly lower than in soybean meal (P
  Keywords: RUP:RDP, Performance, Nutrients digestibility, Male lamb
 • H. Sasani*, R. Rahchamani, Y. Mostafaloo, A. Sadeghi, Nasab Pages 11-22
  Fifteen female Holstein calves with average body weight 39.55±6.8 kg were randomly assigned to three groups immediately after birth. Treatment 1 (control): intramuscular injection of 0.14 ml normal saline per kg body weight before colostrum feeding, treatments 2 and 3: intramuscular injection of 0.07 and 0.14 ml selenofrol (each ml include 0.5 mg selenium and 50 mg vitamin E) per kg body weight after birth and before colostrum feeding, respectively. Sampling was conducted from the jugular vein immediately after birth (before colostrum feeding) and days 3, 14, 28 after birth. The serum IgG concentration was measured by ELISA method. Weight gain and indices of skeletal growth were measured at birth time and weekly for four weeks. Health status and feces flux coefficient was evaluated daily. Average of contents white blood cell, red blood cell, packed cell volume (PCV), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), hemoglobin, total serum protein and indices of skeletal growth had not significant difference among treatments. Activity of aspartate aminotransferase enzyme of control group was higher significantly than 2 treatments at 14 day of age. Average feces flux coefficient in control group was higher significantly than treatment two (P
  Keywords: Colostrum, Immunoglobulin, Selenium, Vitamin E Calve
 • A. Salamat, T. Ghorchi*, F. Ghanbari, O. Ashayerizadeh Pages 23-34
  This experiment was conducted in order to investigate the effect of Ziziphora tenuioron dry matter digestibility, rumen microbial populations and blood parameters of sheep in two separate experiments. In the first experiment, chemical composition, gas production and dry matter degradation of Ziziphora tenuior was determined using three fistulated rams. In the second experiment, nine male lambs in a completely randomized design with three levels of zero, 25 and 50 grams per day for each animal were used. Dry matter digestibility by total collection method and acid insoluble ash (AIA) was calculated, and also microbial populations of anaerobic bacteria, and lactic acid bacteria and coliforms by culture method were evaluated. The results showed that gas production rate was 23.7 ml in 200 g of dry matter and degradation rate was 0.074 ml per hour per 200 g dry matter. Degradability parameters including a, b, c, a b and effective degradability of DM in passage rate of 2, 5 and 8 percent were 32.2, 29.7, 0.03, 62.0, 49.83, 43.4 and 40.5, respectively. In the second experiment Ziziphora tenuior has no effect on dry matter digestibility of the diet with AIA, but different levels Ziziphora tenuiorincreased dry matter digestibility than control group by total collection method (P
  Keywords: Ziziphora tenuior, Rumen microbial population, Digestibility, Degradability
 • H. Shamsaddiny Nejad, M.R. Bahreini Behzadi* Pages 35-45
  The aim of this study was to estimate inbreeding coefficient in Raeini Cashmere goat and its impact on production traits. Pedigree information and body weight at different ages (birth weight, weaning weight, six-month weight, nine-month weight, twelve-month weight), yearling cashmere weight, pre-weaning average daily gain and Kleiber ratio of 7264 goat from 293 sire and 2057 dam were used. The data were collected during 1990-2013 in Raeini Cashmere goat breeding station in Baft, Kerman. Estimation of inbreeding coefficient was obtained by CFC program and quantifying the inbreeding regression on the traits was applied by Wombat software. Number of inbred animals in the pedigree was 163 goats (2.3 percent of the total population). The average inbreeding coefficient of the population and inbred population were 0.08 and 3.5, respectively. Inbreeding depression per 1 percent increase in individual inbreeding for birth weight, weaning weight, six-month weight, nine-month weight , twelve-month weight, yearling cashmere weigh, pre-weaning average daily gain and Kleiber ratio were -11.103, -166.19, -110.86 , -121.5, -23.16, -2.24, 0.85 and 0.069 g, respectively. The highest inbreeding coefficient was 25 percent and most of the inbred animals had inbreeding coefficients lower than 5 percent. The results of this study confirmed the low level of inbreeding in this population. Therefore, due to deleterious effect of inbreeding on production traits it is suggested that this breeding station should use a mating plan to avoid mating of relative animals.
  Keywords: Inbreeding depression, Raeini Cashmere goat, Growth traits
 • A. Kavosi*, H. Roshanfekr, M. Mamouei, J. Fayazi, D. Kianzad Pages 47-57
  Native and foreign sperms have been used to improve milk traits. Therefore it is necessary to investigate their effects on economic traits. In this study, 16,384 production records were used to compare Iranian and imported sperms effects on milk traits. The data were collected from 74 Holstein cattle herds of Markazi province by the Animal Breeding Center of Iran durin 2001-2013. Data editing was performed using Microsoft Excel software. A general linear model (GLM) procedure of SAS 9.1 software was used to analyze the fixed effects (herd, month of calving, year of calving and sperm type) and effect of calving age as covariate on production traits. Data were analyzed using one-trait animal model by Wombat software and genetic trend (kg/year) was calculated based on calving year. Results of milk traits showed that there was a significant difference between progeny of American and Iranian sperms as compared to offspring of other sperms (Canadian, Dutch, French, Italian and New Zealand). Genetic trends (kg/year) of milk traits were non-significant between daughters of American and Iranian sperms. However, differences of genetic trends (kg/year) were significant between daughters of American and Iranian sperms as compared to daughters of Canadian, Dutch and French sperms (P
  Keywords: Breeding value, Milk composition, Genetic ternd, Holstein cow
 • H. Hadavichaharborj *, H. Moradishahrbabak, G.A. Nehzati, A. Nejatijavaremi Pages 59-68
  Although phenotypic treat show direct genetic variation, the present study was to identify and study genetic diversity in populations of honey bees that is an important goal in bee breeding. Thus, colony samples of honeybees were collected from 16 different provinces of iran randomly in autumn season of the year 93. Colony grouping was studied based on morphological traits using cluster analysis (PCA) and the least variance (WARD) methods. The results indicated that there was a correlation between front wings width or trunk and the antennae or front foot, the b index and diameter, d18 angle and d7 angle and also all mentioned trait had correlation with front wings in probability level of P
  Keywords: Diversity, Morphological, Honeybee, PCA, WARD