فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بنفشه آگاه، تیمور آقاملایی، علی علیزاده، شیده رفعتی، فاطمه السادات حسینی صفحات 1-13
  مقدمه
  مصرف میوه جات و سبزیجات نقش مهمی در سلامتی انسان و پیشگیری از بیماری ها دارد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات براساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس انجام گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش توصیفی – تحلیلی تعداد 383 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس به روش نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک و سازه های الگوی فرانظریه ای بود، استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS 19و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و روند خطی تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  اکثریت افراد مورد بررسی در مرحله حفظ و نگهداری و کمترین درصد آنها در مرحله قصد مصرف میوه و سبزیجات بودند. بین مراحل تغییر رفتار مصرف سبزیجات با سازه های موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی و فرآیندهای شناختی و رفتاری ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>P). در مورد مصرف میوه نیز به استثنای فرآیندهای رفتاری چنین نتایجی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  وجود ارتباط معنی دار بین موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی و فرآیندهای تغییر با مراحل تغییر حاکی از اهمیت و تاثیرگذاری این سازه ها در تغییر رفتار مصرف میوه جات و سبزیجات است. پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای برای ارتقای مصرف میوه جات و سبزیجات سازه های مذکور مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: میوه، سبزی، الگوی فرانظریه ای، بندرعباس
 • ایوب قنبری سرتنگ، احسان الله حبیبی صفحات 14-20
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارگران ساختمان سازی نسبت به سایر شغل ها شیوع بالایی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روشPATH در کارگران ساختمان سازی در استان ایلام انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و مقطعی بر روی 68 نفر از کارگران ساختمان سازی (10 نفر بنا ،37 نفر کارگر معمولی، 11 نفر کاشی کار و10 نفر گچ کار) در خرداد 1394 انجام شد. نحوه انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست روش PATH بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 19 و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  بر اساس اطلاعات بدست آمده از چک لیست روشPATH بیشترین حالت پوسچر برای وضعیت تنه (5/57 درصد) و گردن (4/43 درصد)، خمش شدید بود. برای پوسچر بازو بیشترین حالت پوسچر قرار گرفتن هر دو دست در بالای ارتفاع شانه (5/59 درصد) بود. بیشترین حالت پوسچر برای وضعیت پا حالت خنثی (2/86 درصد) و زانو خمیده (1/44 درصد) بود. بیشترین وزن بار حمل شده 5 تا 10 کیلوگرم (7/36 درصد) و 10 تا 15 کیلوگرم (2/46درصد) می باشد. شغل های کارگر معمولی و کاشی کاری دارای درصد ریسک بیشتری برای ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی بالاست که گویای آسیب زا بودن شرایط و محیط کار در صنعت ساختمان سازی می باشد. بنابراین، انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود شرایط کار ضروری است.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، روش PATH، ساختمان سازی
 • جعفر حاتمی گوربندی، فاطمه پوراحمد گربندی، موسی سلیمانی احمدی، علیرضا صانعی دهکردی صفحات 21-28
  مقدمه
  مالاریا یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی دنیا محسوب می شود. در ایران نیز مالاریا به عنوان مهمترین بیماری منتقله بوسیله پشه ها در جنوب و جنوب شرقی کشور به ویژه در استان هرمزگان شناخته شده است. شهرستان بندرلنگه جزء کانونهای بیماری مالاریا در جنوب ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت کنترل ناقلین مالاریا به عنوان یک استراتژی مهم برای پیشگیری از بیماری، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت انتشار پشه های آنوفل در شهرستان بندرلنگه انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. لاروهای آنوفل با استفاده از ملاقه و به روش استاندارد جمع آوری شدند. نمونه های جمع آ وری شده در لوله های آزمایش حاوی لاکتوفل، کنسرو و به آزمایشگاه منتقل شدند. لاروها بر روی لام مونته و پس از خشک شدن بر اساس ویژگی های مرفولوژیک و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تعیین هویت شدند.
  نتایج
  در این مطالعه، در مجموع 710 لارو آنوفل جمع آوری و تشخیص داده شدند. آنوفل های جمع آوری شده بر اساس صفات مرفولوژیک در 5 گونه طبقه بندی شدند که عبارتند از: آنوفل استفنسی (18/37%)، آنوفل دتالی (53/32%)، آنوفل سوپرپیکتوس (97/21%)، آنوفل تورخدای (62/6%) و آنوفل تورخدای (7/1%). در این مطالعه آنوفل استفنسی ناقل اصلی مالاریا در مناطق جنوبی ایران، به عنوان گونه غالب با انتشار وسیع از تمامی نواحی مورد مطالعه جمع آوری گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، 3 گونه پشه ناقل مالاریا در شهرستان بندرلنگه فعالیت دارند. کنترل تلفیقی ناقلین با هدف کاهش جمعیت این گونه ها می تواند نقش مهمی در موفقیت برنامه حذف مالاریا در این شهرستان داشته باشد.
  کلیدواژگان: آنوفل، مالاریا، بندرلنگه، هرمزگان، ایران
 • مهدی محمدزاده، احسان الله حبیبی، اکبر حسن زاده صفحات 29-38
  مقدمه
  بار کاری ذهنی، یک مفهوم کلی در ادبیات ارگونومی بوده که می تواند به صورت هزینه های تحمیلی به اپراتور جهت دستیابی به یک سطح معین از عملکرد تعریف شود. از طرفی خروج زودرس کارگران از محیط کار نیز بر مشکلات صنایع امروز افزوده است؛ ارتقاء توانایی کار یکی از موثرترین روش هایی است که از ناتوانی ناشی از کارجلوگیری می کند. هدف ازمطالعه حاضر، تعیین ارتباط توان کاری و بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در یک صنعت فولاد می باشد.
  روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی در میان 300 نفر از کارکنان شاغل در یک صنعت فولاد که در گروه های شغلی مختلف مشغول به کار بودند، انجام گرفت. .به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه NASA-TLX، پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار (WAI)و پرسشنامه نوردیک (Nordic) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون های آماری t مستقل و من - ویتنی انجام گرفت.
  نتایج
  آزمون t مستقل نشان داد که بین میزان اختلالات اسکلتی عضلانی و توان کاری افراد رابطه معنی دار وجود دارد (001/0>P). هچنین آزمون من - ویتنی نشان داد که بین میزان اختلالات اسکلتی عضلانی به ترتیب با بارکاری کل (024/0=P)، ابعاد بارکاری میزان تلاش (022/0=P)، نیاز زمانی (005/0=P)، نامیدی (004/0=P)، نیاز ذهنی و نیاز فیزیکی (001/0>P) رابطه معنی داری وجود داشت ولی بین بعد عملکرد با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی رابطه مستقیم وجود نداشت (087/0=P).
  نتیجه گیری
  بار کاری ذهنی کارکنان بالا بود و توان کاری آنها در رنج متوسط قرار داشت. با توجه به وجود ارتباط بین بار کاری و توان کاری با اختلالات اسکلتی عضلانی، ایجاد شرایط مناسب شغلی، ارائه برنامه های آموزشی بیشتر برای کارکنان و تقویت توان کاری آنها، می تواند به پیشگیری از ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی کمک شایانی کند
  کلیدواژگان: توان کاری، بار کاری ذهنی، اختلالات اسکلتی عضلانی، مشاغل صنعتی
 • عبدالحسین مدنی، تیمور آقاملایی، محمد مدنی، فایقه زارعی صفحات 39-49
  مقدمه
  استعمال سیگار یکی از چالش های سلامت جهانی و یکی از عوامل خطر مرگ هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق، تعیین شیوع مصرف سیگار و عوامل تاثیرگذار بر نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس نسبت به سیگاری می باشد.
  روش ها
  پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بوده که بر روی جامعه دانش آموزان دبیرستانی شهر بندر عباس در سال تحصیلی 1388-1389انجام شده است. به کمک فرمول تعیین حجم نمونه کوکران حجم نمونه 2014 نفر تعیین گردید. نمونه های این تحقیق به روش تصادفی خوشه ای از میان دبیرستانهای شهر بندرعباس انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که پس از بررسی روایی و پایایی آن در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا به روش خودایفایی تکمیل نمایند. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS 16 شد و برای توصیف داده ها از آماره های توصیفی و برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی مانند آزمون کای، t-test و نسبت شانس استفاده گردید.
  نتایج
  در این مطالعه، 2029 نفر دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی دانش آموزان 16 سال با انحراف معیار 34/1 سال و دامنه سنی 14 تا 19 سال بود. شیوع کلی تجربه سیگار در میان دانش آموزان مقطع دبیرستانی شهر بندرعباس 2/23 درصد و شیوع کلی مصرف سیگار برابر بود با 56/8 درصد که این میزان در بین دانش آموزان پسر 7/13درصد و در بین دانش آموزان دختر 4/3 درصد بود، اختلاف آماری معنی داری بین دو جنس از نظر رفتار عادت شده به سیگار وجود داشت (0001/0P<). از دیدگاه هر دو جنس، مهمترین عامل درونی گرایش به سیگار، داشتن دوستان بیشتر و جذابیت اعلام گردید. مهمترین عوامل بیرونی تاثیرگذار بر مصرف سیگار، دانش آموزان دختر و پسر عبارت بودند از: مصرف سیگار توسط مادر در پسرها (3/20OR=) و در دخترها (8/28OR=)، مصرف سیگار پدر در پسرها (52/2OR=) و در دخترها (43/2OR=)، وجود دوست صمیمی سیگاری در پسرها (3/4OR=) و در دخترها (7OR=) و وجود فرد سیگاری در منزل در پسرها (5/3OR=) و در دخترها (2/2OR=). مصرف سیگار با عواملی مانند شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد فرزندان در خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با آنکه مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور از شیوع نسبتا متوسطی برخوردار است. با این وجود، عوامل درونی مانند احساس جذابیت و داشتن دوست بیشتر و عوامل بیرونی مانند وجود مادر و پدر سیگاری، دوست صمیمی سیگاری و وجود فرد سیگاری در منزل از فاکتورهای تاثیرگذار در گرایش و عملکرد آنان به سیگار بوده است. لذا برنامه های موثر پیشگیری از مصرف دخانیات بایستی بر روی تقویت مهارت های زندگی و ایجاد انگیزه های مثبت درونی نوجوانان و تقویت عوامل بیرونی ارتباط و حمابت بیشتر اعضا خانواده و مربیان و شماوره مدارس با دانش آموزان باشد.
  کلیدواژگان: مصرف سیگار، دانش آموزان، عوامل درونی و بیرونی
 • احسان الله حبیبی، اسماعیل فرخی، مرجان منصوریان صفحات 50-57
  مقدمه
  بلند کردن و جابجا کردن بیماران، به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای مهم بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در میان پرستاران می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی کارآمدی شاخص DINO جهت برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل پرستاری بیمارستان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در بین 250 نفر از پرسنل پرستار دارای وظیفه حمل بیمار در سال 1394در شهر اصفهان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک و چک لیست های DINO و MAPO گردآوری گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرها و آزمون های کای دو و اسپیرمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج
  میزان شیوع 12 ماهه اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین نمونه ها 6/87 درصد گزارش شد. ارزیابی به کمک ابزار DINO نشان داد که میانگین امتیاز نهایی به دست آمده برابر با 8/1± 73/9 می باشد که نشان دهنده ایمن نبودن روش های استفاده شده توسط پرستاران جهت حمل بیماران می باشد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که وقوع علائم اسکلتی عضلانی در کارکنان پرستاری مورد مطالعه با امتیاز نهایی شاخص DINO و MAPO دارای ارتباط معنی دار آماری است (001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، روش ارزیابی DINO همانند روش MAPO ابزاری مناسب جهت برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در کارکنان پرستاری می باشد. همچنین از این روش می توان در ارزیابی برنامه های آموزشی حمل بیمار و برآورد تکنیک کار پرستار در حین حمل بیماران استفاده نمود
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، جابجایی بیمار، پرسنل پرستاری، شاخص DINO
 • عبدالحسین مدنی، محمد شکاری، عبدلعظیم نجاتی زاده، تیمور آقاملایی، علی آذرپیکان، کورش هلاکویی نائینی صفحات 58-70
  مقدمه
  ارزیابی جامعه فرآیند جمع آوری اطلاعات در مورد جامعه، شناسایی مشکلات آن و تعیین اولویت نیازها با مشارکت اعضای جامعه است. هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز با مشارکت مستقیم مردم محلی بود.
  روش ها
  این مطالعه بر اساس مدل کارولینای شمالی انجام شد و جمعیت مورد مطالعه مردم ساکن جزیره هرمز بودند. مشکلات جزیره با انجام بحث گروهی متمرکز و مصاحبه عمیق با مردم، افراد صاحب نظر محلی و بعضی از مسوولین محلی استخراج شد. سپس با بکارگیری تکنیک گروه اسمی مشکلات رتبه بندی شده و اولویت ها مشخص شد. معیارها برای انتخاب اولویت ها شامل بزرگی مشکل، پیامدهای مشکل، سهولت رفع مشکل و فوریت رفع مشکل بود.
  نتایج
  در مجموع 64 مشکل در فرآیند ارزیابی جامعه شناسایی شد که در شش حیطه شامل سلامت، امنیت غذایی، محیط زیست، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مسائل مدیریتی و زیرساخت ها طبقه بندی شد. مشکلات مطرح شده در زمینه محیط زیست متنوع تر از سایر حیطه ها بود. همچنین نتایج نشان داد از بیست اولویت اول، نه اولویت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است.
  نتیجه گیری
  مشکلات شناسایی شده طیف وسیعی از مشکلات را شامل می شود که جهت حل آنها فعالیت های بین بخشی، حمایت مدیران و مسوولین، و مشارکت فعال جامعه ضروری است.علاوه بر این، ارزیابی جامعه فرصت لازم برای مشارکت فعالانه را در اختیار اعضای جامعه قرار می دهد و اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری های درست در اختیار می گذارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی جامعه، مشکلات، اولویت بندی، جزیره هرمز
 • فهیمه پورراستگوی حقی، صفدر دهقانی، سینا دوستی، وحید ایران منش ایران منش، احمد قاسمی صفحات 71-77
  مقدمه
  مالاریا هنوز هم یکی از مهم ترین بیماریها در جهان است. تقریبا 350 میلیون نفر در دنیا در معرض ابتلاء به مالاریا قرار دارند. ایران یکی از کشورهایی است که هم اکنون در فاز حذف برنامه ریشه کنی مالاریا قرار دارد. ازآنجایی که هرمزگان یکی از استان های جنوب ایران است که انتقال مالاریا در آن منطقه به شدت بالا است، این مطالعه به بررسی اپیدمیولوژیک مالاریا در شهرستان حاجی آباد، استان هرمزگان طی سال های 93-1380می پردازد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به بررسی وضعیت 14 ساله ی مالاریا با استفاده از داده های موجود در شهرستان حاجی آباد می پردازد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و سپس با آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  طی 14 سال گذشته 569 مورد مالاریا در این شهرستان گزارش شده که 305 مورد مربوط به مردان بوده است. بالاترین شیوع انگل، مربوط به پلاسمودیوم ویواکس، از نوع انتقال محلی و بیشتر به گروه سنی >15 سال مربوط بود. 90 درصد از موارد بیماری ایرانی و بیشترین میزان شیوع مالاریا مربوط به سال 2005 بوده است. به طور میانگین ماه های تیر و مرداد بیشترین موارد بیماری را داشته اند.
  نتیجه گیری
  بیماری مالاریا در شهرستان حاجی آباد از روند رو به کاهش قابل توجهی بر خوردار بوده که نشان دهنده ی اجرای کامل برنامه حذف مالاریا در منطقه می باشد. لذا توصیه می شود دستورالعمل های لازم در کل استان به خوبی اجراء شود تا از بازگشت بیماری به این شهرستان جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: مالاریا، هرمزگان، حاجی آباد
|
 • Banafshe Agah, Teimoor Aghamolaei, Ali Alizadeh, Shideh Rafati, Fatemeh Alsadat Hossaini Pages 1-13
  Introduction
  Fruits and vegetables consumption plays an important role in human health and prevention of disease. This study aimed to determine consumption of fruits and vegetables based on constructs of Transtheoretical Model in women referred to Health Centers of Bandar Abbas.
  Methods
  In this analytical - descriptive study, 383 women who referred to Health Centers of Bandar Abbas recruited through cluster sampling. Data were collected using a questionnaire which consisted of two sections, namely, demographic characteristics and structures of Transtheoretical Model. Data were analyzed by SPSS 19 software and One – way ANOVA and linear trends as statistical tests.
  Results
  The majority of subjects were in maintenance stage and the lowest percentage in contemplation stage of fruit and vegetable consumption. Significant differences were found for decisional balance, self-efficacy and cognitive and behavioral processes scores across the five stages of change for vegetable consumption. Similar results were observed for fruit consumption with the exception of behavioral processes.
  Conclusion
  Existence of a significant relationship between the decisional balance, self-efficacy and processes of change with stages of change indicative the importance and impact of these structures in behavior change of fruits and vegetables consumption. It is suggested that training programs based on TTM to promote the consumption of fruits and vegetables are considered these structures.
  Keywords: Fruit, Vegetable, Transtheoretical Model, Bandar Abbas
 • Ayob Ghanbary, Sartang, Ehsanolah Habibi Pages 14-20
  Introduction
  Musculoskeletal disorder is more prevalent in construction workers compared to other jobs. The aim of this study was to assess the risk of musculoskeletal disorders using PATH method in construction workers in ILAM province.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 68 construction workers (10 masons, 37 simple workersand, 11 Tile workers ,10 plaster workers) in June 2015. Samples were selected randomly. The data collection tool was PATH method checklist. Data were analyzed using SPSS ver. 19.
  Results
  According to data from PATH check list the most posture for the trunk (57.5 percent) and neck (43.4 percent) was bending severe. Most posture for arm (59.5 percent) was both hands at the top of the shoulder height. Most state posture was for leg state neutral (86.2 percent) and leg bent (44.1 percent). Most of the weight of the load carried by 5 to 10 kg (36.7 percent) and 10 to 15 kg (46.2 percent). The highest of musculoskeletal disorders prevalence related to employee and Tile workers.
  Conclusion
  The musculoskeletal disorders prevalence was high in construction workers that show a dangerous condition in constructions. Therefore, corrective action for improve working conditions is necessary.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, PATH Method, Construction
 • Jafar Hatami, Gorbandi, Fatemeh Poorahmad, Garbandi, Moussa Soleimani, Ahmadi, Alireza Sanei, Dehkordi Pages 21-28
  Introduction
  Malaria remains the most important vector-borne disease globally. It is one the most important mosquito-borne disease in south and southeast of Iran, especially in Hormozgan Province. Bandar Lengeh County is one of the important malaria endemic areas in south of Iran. Considering the importance of anopheline mosquitoes in malaria transmission and vectors control strategy for prevention and control of disease, this study was conducted to determine the distribution of anopheleline mosquitoes in Bandar Lengeh County.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2014. The anopheline larvae were collected using the standard dipping method. Specimens were preserved in test-tubes containing lacto-phenol and transferred to the laboratory. In the laboratory, each of third and fourth instar anopheline larvae were individually mounted on a microscope slide and identified to species by morphological criteria and using identification keys.
  Results
  In this study, in total 710 anopheline mosquitoes were collected and identified. They comprised of six species: Anopheles stephensi (37.18%), An. dthali (32.53, An. superpictus (21.97%), An. turkhudi (6.62%) and, An. apoci (1.7%). In this study An. stephensi as the main malaria vector was the most abundant species and collected from all of the study areas.
  Conclusion
  This study showed three anopheline species which are known to be malaria vectors in Iran collected from Bandar Lengeh County. Integrated vector control aimed at reducing the population of this species can have a great impact on successful malaria elimination program in this county.
  Keywords: Anopheles, Malaria, Bandar Lengeh, Hormozgan, Iran
 • Ehsanolah Habibi Pages 29-38
  Introduction
  Subjective workload is a general concept in ergonomics literature, defined as the costs to the operator's health to achieve a certain level of performance. On the other hand early withdrawal of workers from work has increased the problems of today's industries. In this regard Promotion of workers ability is one of the most effective ways to prevent the disability. The purpose of this study is to determine the relationship between work ability and mental work load with musculoskeletal disorders among workers in a steel industry.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on 300 workers from various occupational groups in a steel industry. The Persian version of NASA-TLX questionnaire, work ability index questionnaire, and Nordic Questionnaire were used for data collection. Collected Data were analyzed using to SPSS ver. 20 Software .Independent t-test and Mann-Whitney were used.
  Results
  Independent t-test showed a significant relationship between the musculoskeletal disorders and work ability of workers (P
  Conclusion
  Mental workload of workers was high and their work ability was at an intermediate level. Based on the relationship between workload and work ability with musculoskeletal disorders, creating perfect job conditions, Providing training programs for employees and increasing workers ability can contribute to prevention of musculoskeletal disorders.
  Keywords: Work ability, Mental workload, Musculoskeletal disorders, Industrial jobs
 • Abdolhosen Madani, Temor Aghamolaei, Mohammad Madani, Faeghe Zarei Pages 39-49
  Introduction
  Smoking is one of the global health challenges and a risk factor for death in developed and developing countries.The aim of this study was to determine the prevalence of smoking and factors affecting attitude and behavior towards smoking among high school students in Bandar Abbas, Iran.
  Methods
  A descriptive-analytical design (cross-sectional study) was conducted to investigate 2029 high school students who were selected through a multi-stage cluster sampling method. Data were collected using the researcher made questionnaire and analyzed using descriptive and analytical statistics such as frequency, percentage, Chi-square and t-test.
  Results
  The mean age of students was 16±1.34years. In total, 23.2% of the subjects reported that they had never smoked in their lifetime and 8.56% of them reported smoking in the past 30 days as regular smokers. The multivariate analysis by logistic regression shows that smoking by mother (OR= 20.3 and 28.8 for male and female student respectfully), father (OR= 2.52 and 2.43 for male and female student respectively), a close friend of smoker (OR= 4.3 and 7.0 for male and female student respectively) and a smoker at home (OR= 3.5 and 2.2 for male and female student respectively) are associated with smoking. Smoking in adolescents was not significantly associated with factors such as father’s occupation, mother’s occupation, father’s education, mother’s education, family size and family economic status.
  Conclusion
  Although, smoking among high school students in Bandar Abbas, compared with other researches inside and outside the country remains a relatively mild, however, issues such as having more friends, feeling the charm, smoking mother and father, a friend of smoker and the smoker in the home are main significant factors related to smoking. Therefore, effective smoking prevention programs should focus on strengthening life skills, internal communication, and external factors such as family members, teachers, and school counselors.
  Keywords: Prevalence of Smoking, Internal, External Factors, High School Students
 • Ehsanolah Habibi, Esmael Farrokhi, Marjan Mansourian Pages 50-57
  Introduction
  Patient Lifting and handling is one of the major risk factors of musculoskeletal disorders among nurses. The aim of this study was to evaluate the risk of musculoskeletal disorders related to patient handling in nursing personnel using DINO index.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 250 nurses working in hospitals of Isfahan in 2015. Data were collected by Nordic questioners and the MAPO and DINO index checklists. Descriptive statistics and chi-square test were used to analyze the data.
  Results
  The 12-month prevalence of musculoskeletal disorders was 87.6%. The average of DINO index was 9.73 (SD=1.8), which indicates that the way in which the pationts are being handeled might not be safest. The results showed that the musculoskeletal disorders prevalence in nursing staff was significantly associated with final scoring of MAPO and DINO indexes (P
  Conclusion
  According to the findings, DINO and MAPO methods are suitable instruments for estimating the risk of musculoskeletal disorders in patient handling by nursing staff. Also, these methods can be used in the evaluation of patient transfer educational programs and assessment of nurses techniques used in patient handling.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Patient transfer, Nursing personnel, DINO index
 • Abdolhosen Madani, Mohammad Shekari, Abdolazim Nejatizadeh, Teimoor Aghamolaei, Ali Azarpakan, Korosh Holakouei Naeini Pages 58-70
  Introduction
  Community assessment is the process of collecting data about the community, identifying problems and prioritizing needs, with the participation of community members. The aim of this study was to identify and prioritize problems of Hormoz Island with the direct participation of local people.
  Methods
  This study was conducted based on North Carolina model and the study population were residents of the Hormoz Island in the south of Iran. The Problems of Island were identified through in-depth interviews and focus group discussions with residents, key informants, and some local authorities. Then, using nominal group technique and ranking problems the priorities were identified. Criteria for selecting the priorities included the magnitude, consequences, solving easiness and urgency of the problem.
  Results
  In the community assessment process, totally 64 problems were identified and classified in six domains including health, food security, environment, social problems, economic problems, and management and substructure issues. Identified problems in the environment domain was more extended than other domains. Also the results showed that from the twenty priorities, nine of them were in social and economic domains
  Conclusion
  Identified problems included a wide range and in order to solve them, intersectoral activities, support of managers and administrators, and community participation is essential. Moreover, community assessment provide opportunities for active participation of community members and provide information for decision making.
  Keywords: Community Assessment, Problem, Priority, Hormoz Island
 • Fahemeh Purrastgu, Haghi Pages 71-77
  Introduction
  Malaria is still one of the most important diseases in the word. Almost 350 million of people are at risk of being infected by malaria. Iran is one of the countries that is in elimination phase of malaria eradication process at now. Hormozgan is a province in the south of Iran with high malaria transmission rate. This study focuses on the epidemiology of malaria in Hajiabad, Hormozgan province in 2001-2014.
  Methods
  This is a descriptive-cross sectional study which investigates the situation of malaria disease in past years based on available data. After collection from past records, data were analyzed by SPSS ver. 19 software
  Results
  In the past 14 years 569 cases of malaria reported from Hajiabad. 305 of cases were male. Plasmodium vivax was the highest prevalent parasite (99%). 94% of transmissions were indigenous. 90% of cases of malaria were Iranian. The majority of cases (62.8%) were >15 years old. The highest prevalence of malaria was observed in 2005 during July and August with 264 patients.
  Conclusion
  Malaria disease in Hajiabad has almost been eliminated indicating the success of eradication process. Necessary plans should be conducted in the Hormozgan provice to prevent the reoccurrence of malaria in this city.
  Keywords: Malaria, Hormozgan, Hajiabad