فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال دوم شماره 4 (تابستان و پاییز 1394)
 • سال دوم شماره 4 (تابستان و پاییز 1394)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فواد پورآرین*، هادی دل آشوب صفحه 7
  جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی که در سال 1350 برگزار شد، عظیم ترین برنامه تبلیغی و کاربردی دستگاه سلطنت پهلوی بود. از سال 1337 به رغم وجود مشکلات متعدد در کشور، به مناسبت گذشت دو هزار و پانصد سال از پایه گذاری حکومت شاهنشاهی در ایران به دست کوروش هخامنشی، رژیم پهلوی با انگیزه و اهدافی ویژه در پی برگزاری جشن مجلل و پر سروصدایی بر آمد که پیامدهای قابل توجهی داشت.
  این مقاله، با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی انگیزه واهداف پرداخته و نتایج بررسی ها نشان می دهد که دادن اصالت تاریخی به رژیم شاهنشاهی در ایران؛ احیای ارزش های متروک، غیرمنسجم و تحریف شده باستانی آریایی؛ کناز زدن فرهنگ اسلامی و کسب اعتبار و وجهه بین المللی از انگیزه ها و اهداف عمده برگزاری جشن های 2500 ساله بود.
  کلیدواژگان: جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی، امام خمینی(ره)، محمدرضاپهلوی، تخت جمشید، باستان گرایی
 • محمدرضا پویافر*، سعیده داوری مقدم صفحه 29
  پس از انقلاب اسلامی ایران، تغییرات قابل ملاحظه ای، آرام آرام درسبک زندگی افراد جامعه رخ داد. شواهد این تغییرات در سبک زندگی ایرانیان در بخش هایی از زندگی آنها قابل مشاهده است. از سوی دیگر، برخی معتقدند که میزان دین داری در جامعه ایران کمتر شده است. به استناد پژوهش های انجام شده در ایران، کاهش دین داری به ویژه در ابعاد عملی و نیز جمعی معنادار و تامل برانگیز است. در عین حال، مسئله جدید مورد پرسش در حوزه دین در ایران، نه تنها دین داری و تحولات آن، بلکه عرفی شدن است. به بیان دیگر، پرسش اصلی این است که آیا جامعه دینی ایرانی نیز همانند تجربه غربی- مسیحی به مسیر عرفی شدن تن داده است؟ در این پژوهش، با توجه به همین دغدغه علمی، رابطه احتمالی بین ابعاد سبک زندگی ایرانیان و عرفی آنان بررسی شده است. پاسخ به پرسش یادشده از طریق یک مطالعه پیمایشی در شهرستان بروجرد انجام شده است. باتوجه به حساسیت های موضوع عرفی شدن در جامعه ی ایران، نمونه گیری به روش اتفاقی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین گرایش به سبک زندگی مدرن در ابعاد گوناگون با گرایش های عرفی در افراد، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چنین رابطه ای، به ویژه در ابعاد عینی تر عرفی شدن، شدت بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، عرفی شدن، محصولات فرهنگی، اوقات فراغت، مدیریت بدن، الگوی مصرف غذا
 • محمد رجایی نژاد*، عبدالوهاب فراتی صفحه 53
  شیعه از زمان پیدایش تاکنون، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته و نقاط عطف زیادی به خود دیده و در برخی بزنگاه های تاریخی، با فرصت پیش آمده به قدرت رسیده و اقدام به تشکیل حکومت کرده است. در این راستا، عوامل و پدیده های مختلف و فراوانی نقش داشته اند. در تاریخ معاصر نیز با قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی، و پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی فرصت تجدید حیات دوبارک شیعه پیدا شد. بی تردید، در این نوزایی، بیشترین نقش را روحانیت شیعه ایفا کرده است. از جمله کانون-هایی که در بالندگی روحانیت و تحولات معاصر شیعه بسیار اثرگذار بوده، مدرسه فیضیه در قم است. بررسی چگونگی تحولات تاریخی این حوزه و شناخت عوامل موثر در این تحولات و چگونگی اثرگذاری آن در حیات دوباره تشیع مسئله ای است قابل تامل و مداقه که پژوهش حاضر قصد وصف و تبیین آن را دارد. فیضیه، در تاریخ معاصر، ضمن اینکه مرکز تعلیم و تعلم علوم و معارف دینی بوده، پناهگاه انقلابیون و پایگاه فعالان سیاسی حوزوی و غیرحوزوی نیز بوده است. همین ظهور و بروز توامان دیانت و سیاست اسلامی بود که در نهایت مرحله جدیدی از حیات شیعه را رقم زد.
  کلیدواژگان: مدرسه فیضیه، تجدید حیات شیعه، روحانیت، انقلاب اسلامی، امام خمینی
 • رضا بیگدلو* صفحه 77
  نوسازی، مهم ترین رویکرد اقتصادی و اجتماعی دولت پهلوی در دهه های چهل و ‍پنجاه شمسی بود. سیاست های ایالات متحده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، به عنوان یک ابرقدرت در تقابل با کمونیسم، از عوامل عمده توجه به نوسازی در سطح جهان بود. در دهه های سی و چهل، ساخت یک طبقه متوسط ایرانی، که با اهداف اساسی امریکا همسو باشد، در اولویت برنامه های اقتصادی و اجتماعی شاه و امریکا قرار گرفت. شاه و دربار، با اقدامات و زمینه-سازی های خود به تدریج خاستگاه خانوادگی و طبقاتی نخبگان سیاسی کشور را تغییر دادند. این مقاله، درصدد است با تحلیل خاستگاه اجتماعی نمایندگان، با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آماری، تاثیرات سیاست نوسازی اقتصادی و اجتماعی دولت پهلوی را بر ترکیب نمایندگان دوره های نوزدهم، بیستم، و بیست و یکم بررسی کند. یافته-های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی، به تدریج زمینه را برای ورود طبقه متوسط و نخبگان جدید به عرصه های مدیریتی فراهم کرد. تغییر نخبگان در حوزه مجلس از مجلس نوزدهم شروع و در مجلس بیستم ادامه یافت و در مجلس بیست ویکم مرحله تکاملی خود را طی کرد.
  کلیدواژگان: نوسازی، دولت پهلوی، امریکا، مجلس شورای ملی، خاستگاه طبقاتی
 • حمید بصیرت منش*، توران منصوری صفحه 99
  از نیمه دوم مرداد 1342،که بحث انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در محافل مختلف و روزنامه ها مطرح شد، در پی استفتاء مردم مسلمان از مراجع تقلید، آنهابا صدور فتاوایی به تحریم انتخابات پرداختند.گروه های سیاسی نیز به دلیل شرایط شکل گرفته در جامعه و دستگیری رهبران وسرانشان و خفقان و سرکوبی گسترده، با برگزاری انتخابات مجلس به مخالفت پرداختند.مقاله حاضر، با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی، به بررسی مواضع روحانیت و گروه های سیاسی در قبال انتخابات مجلس بیست و یکم پرداخته است. پرسش اصلی این است که مخالفت و تحریم انتخابات این دوره از مجلس، از سوی روحانیت و گروه های سیاسی بر چه مبنایی صورت گرفت؟ شواهد نشان می دهد وجود اختناق و انسداد سیاسی، رفتارهای غیرقانونی دولت، اعتراض به رفراندوم شاه و به خصوص دستگیری آیت الله خمینی و تعداد دیگری از روحانیان و وقوع قیام 15 خرداد، عدم آزادی برای برگزاری انتخابات سالم، دلایل این تصمیم بوده است و گروه های سیاسی مخالف رژیم همچون نهضت آزادی، جبهه ملی، و حزب زحمتکشان به تبعیت از مشی روحانیت، برای نخستین بار در تاریخ فعالیت های خود انتخابات این دوره را تحریم کردند.
  کلیدواژگان: روحانیت، انتخابات مجلس، تحریم، نهضت آزادی، جبهه ملی
 • علی محمد حاضری*، مرضیه گراوند صفحه 123
  دین پدیده ای اجتماعی است که ترکیب آن با حکومت در طول تاریخ جلوه های متنوعی داشته واشکال و قالب های متعددی به خود گرفته است. نقش و عملکرد دین در انقلاب فرانسه و ایران بسیار موثر و البته متفاوت بوده است؛ به طوری که ما به این نقطه تعارض برمی خوریم که دین در فرانسه کنار نهاده شده و جدایی دین از سیاست مطرح می شود، اما در ایران، انقلاب مبنایی دینی دارد. براساس نظریه وبر، در فرانسه، قرائت جدیدی از دین، مشروعیت حکومت مبتنی بر قرائت سنتی از دین را زیر سوال برد و منجر به وقوع انقلاب شد؛ به طوری که شاهدرانده شدن دین به عرصه خصوصی زندگی و جدایی از عرصه سیاست و حکومت هستیم. درانقلاب ایران نیز، براساس نظریه دورکیم و مارکس، می توان گفت که رفع توهم زایی، انسجام، و همبستگی حاصل شده از دین توانست ائتلافی همه جانبه بر علیه حکومت دین ستیز شکل دهد و بنای حکومت را براساس دین پایه ریزی کند.
  کلیدواژگان: دین، ایدئولوژی، انقلاب فرانسه، انقلاب ایران، وضعیت انقلابی، بسیج انقلابی
|
 • Fuad Pourarian*, Hadi Delashoob Page 7
  The national celebration of 2,500 years of the Persian Empire, held in 1971, was the greatest publicity and applied program of the Pahlavi government. Despite diversified problems pressing the country, since 1958 the Pahlavi regime embarked on celebrating 2,500 years of the Persian Empire founded by Cyrus the Great. The regime pursued certain goals by observing sumptuous celebrations and they had considerable consequences. This paper has used documentary-library method with a descriptive-analytical approach to study the objectives behind holding these sumptuous ceremonies. Studies show that seeking nobility for the royal regime in Iran, revival of obsolete and distorted ancient Aryan values, abandoning Islamic culture, and gaining international prestige and reputation were among the major objectives behind Holding National Celebrations for 2,500 Years of the Persian Empire.
  Keywords: Holding National Celebrations for 2, 500 Years of the Persian Empire, Imam Khomeini, Mohammad Reza Pahlavi, Takht, e Jamshid, archaism
 • Mohammadreza Pouyafar*, Saideh Davari Moqadam Page 29
  After the Islamic Revolution in Iran, significant changes slowly occurred in people’s lifestyle. Evidence of that lifestyle changes is visible in various parts of their lives. On the other hand, some researchers believe that religiosity in the society has declined. According to many studies carried out in Iran, the decline, particularly in terms of practical and collective action is significant and problematic. At the same time, a new issue about the question of religion in Iran, not only religion and its evolution, is that of secularization. In other words, the main question is whether the religious community of Iran, based on the experience of the secularization in the Christian West, is going to become a secular society? In this study, attempts have been made to study the relationship between dimensions of Iranian lifestyle and secularization. The study was conducted through a survey in the city of Boroujerd. Random sampling was used to collect the data. The results show that there is a direct significant relationship between the people’s tendency towards modern lifestyle in various dimensions and secular trends. This relationship, especially in the more objective dimensions of secularization, is stronger.
  Keywords: Lifestyle, secularization, cultural goods, leisure, body management, food consumption pattern
 • Mohammad Rajaeinejad*, Abdolwahab Forati Page 53
  Ever since its foundation, Shiism has experienced many ups and downs and in some historical epochs it has become powerful enough to establish a government. In this connection, various factors and phenomena have played their roles accordingly. As in contemporary history, at the public uprising of Iranian nation under the leadership of Imam Khomeini and upon the establishment of Islamic Republic of Iran, Shiism found another chance to revive. It is certain that Islamic clergy has played the major role in this regeneracy. Feyziyya School of Qom is one of the centers that was very influential in the intellectual growth of clerics and contemporary developments of Shiism. The study of the historical developments in this area and identifying factors influential in affecting the developments as well as the course of action for the revival of Shiism are all important matters of study and deliberation, and this paper intends to explain and clarify them. In addition to serving as a center of Islamic education, Feyziyya school has been a safe haven for the revolutionary forces and a center of theological and nontheological political activists in the contemporary history. It was the union of religion and politics that finally marked a new chapter in the life of Shiism.
  Keywords: Feyziyya school, revival of Shiism, clerics, Islamic Revolution, Imam Khomeini
 • Reza Bigdeloo* Page 77
  Modernization was the most important socioeconomic approach of Pahlavi government in 60s and 70s. The post-World War II policies of the United States as a superpower against Communism, were important factors for paying attention to modernization across the globe. It was in 50s and 60s that the pro-American average Iranian family gained priority in socioeconomic programs of the Shah and the United States. The Shah and his imperial court gradually changed the family rank and class origin of the political elite by their plans and programs. This paper intends to analyze the social origin of Majlis deputies by library and statistical analysis method in order to review the impacts of Pahlavi government’s socioeconomic modernization policies on the composition of 20th, 21st and 22nd terms of the Iranian parliament. The findings show that Pahlavi government gradually paved the way for mobility of the average class and new elite to higher managerial posts. The change in positions of the elite in the parliament began from the 19th parliament and dragged into the 20th and finally completed its evolutionary course in the 21st parliament.
  Keywords: Modernization, Pahlavi government, the United States, National Consultative Assembly, class base
 • Hamid Basiratmanesh*, Touran Mansouri Page 99
  The second half of Mordad 1342 (August 1963) marks major developments in the elections for the 21st term of National Consultative Assembly. Upon a request by the Muslim nation of Iran seeking advice from the sources of religious imitation, the ulema issued a fatwa )religious decree( on boycotting the elections. Political groups followed suit due to the disagreeable conditions for them in the society, the arrest of their leaders and the massive suppression of opponent voices. This paper uses a descriptive-analytical method to study the stance by the clergy and political circles vis-à-vis the 21st term of the National Consultative Assembly elections. The principal question of this paper is: On what basis, do the ulema and political groups boycotted the 21st National Consultative Assembly elections? Evidence shows that the reasons behind such an important decision were the prevalence of an atmosphere of political suffocation and obstruction, illegal behavior of the government, objections made to the Shah’s referendum, the arrest of Ayatollah Khomeini and a number of other senior clerics followed by June 5, 1963 uprising, and lack of freedom for a secure and fair elections. The dissident political groups such as Freedom Movement of Iran, National Front and Toilers’ Party (Zahmatkeshan) followed the clerics’ course of action for the first time in their history and boycotted the elections.
  Keywords: Clerics, Majlis Elections, boycott, Freedom Movement of Iran, National Front
 • Alimohammad Hazeri*, Marzieh Garavand Page 123
  Religion is a social phenomeno , which combinations of it with the government hade various aspect and were taken many forms templates in the history. The religion role and function in the revolution France Iran are with a significant influence,and different important. As we can point religion distinguished from politics in france , but revolution in Iran is a fundamental religion. According to Weber’s theory , new reading of religion in France legitimacy based on traditional reading was questioned, leading to revolution ¡ The religion is excluded to the private sphere of and the life separation of politics and government. The Iranian revolution ,according to Durkheim and Marx’s theory we can say that removing hallucinogenic, solidarity, derived from religious could form a coalition against the Pahlavi state and formed the after that.
  Keywords: Religion, ideology, the Iranian revolution, the French revolution, revolutionary, revolutionary mobilization