فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 17 (بهار 1395)
 • پیاپی 17 (بهار 1395)
 • 134 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/02/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضوان حجازی، مژگان محرمی صفحه 4
  حسابداری زیست محیطی شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی می شود. عناصر تشکیل دهنده محیط زیست شهری عبارتند از خاک،هوا، آب،انرژی، صوت و پسماند، که دریک شهر ایده آل با شاخص های معین معرفی می گردند. استخراج شاخصهای موثر بر عنصر پسماند بر اساس ویژگی های مورد انتظار از نقطه نظر شهروندان، حسابداران،مدیران شهرداری و متخصصین محیط زیست طی مطالعاتی که در این تحقیق انجام گرفته به دست می آید. بر اساس مبانی نظری و ادبیات موجود در زمینه شهر سالم پرسشنامه تنظیم شد و اطلاعات جمع آوری شده؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخصهای یک شهر ایده آل سالم از آن استخراج گردید. برای دستیابی به چنین شاخص هایی، باید فعالیت هایی انجام گیرد، که بعنوان فعالیت های قابل انجام تعریف شده است. با بررسی وضعیت موجود فعالیت های شهرداری در شهر تهران و مقایسه آن با فعالیت های مورد نیاز در یک شهر سالم، فعالیت هایی را که امید می رود شهرداری برای سالم سازی شهر تهران باید انجام دهد، استخراج و پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: حسابداری محیط زیست، پسماند، شهر سالم
 • حسین اعتمادی، محمد اسمعیلی کجانی صفحه 22
  سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مدیریت مالی و در واقع اساس ارزشیابی شرکت ها است: ارزش تمام شرکت ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان های نقدی آتی آنهاست. سرمایه گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه گذاری در شرکت دو نوع بازده نقدی دریافت می نمایند: سود نقدی و سود سرمایه ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام). سود نقدی سهام مهم ترین منبع پرداخت وجوه نقد به سهامداران بوده و لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهشگران تاکنون مدل ها و تئوری های بسیاری برای تشریح، تبیین و پیش بینی عوامل موثر بر تصمیمات شرکت در باب تقسیم سود ارائه نموده اند. هر تحقیق علمی جدید بایستی با بررسی و استفاده از نتایج تحقیقات مشابه قبلی و در جهت پیشبرد سیر تکاملی طی شده توسط تحقیقات پیشین تدوین گردد، این مقاله به منظور تسهیل این فرآیند به مروری جامع بر نظریه های مرتبط با سیاست تقسیم سود پرداخته است.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، تئوری های سیاست تقسیم سود، تئوری علامت دهی، تئوری نمایندگی، تئوری پذیرایی
 • حسین پناهیان، حسن همتی، سعید شیپوریان صفحه 36
  در تحقیقات مالی انجام شده توسط محققان حوزه های مالی، اثر متغیرهای فراوانی در مدیریت و حسابداری بررسی می شود. اما یکی از این متغیرهای مهم که می توان گفت بیشترین اثر را بر این حوزه و سیستمهای زیر مجموعه آن می گذارد، عامل فرهنگی است. تفاوتهای فرهنگی از قاره ای به قاره دیگر و از کشوری به کشور دیگر و حتی در سطحی خردتر از شهری به شهر دیگر باعث ایجاد هنجارها، ارزشها و شیوه های مختلفی می گردد و تاثیرات بسیار مهمی را در علومی چون حسابداری، مدیریت و سیستمهای مالیاتی بجا می گذارد. در این مقاله به بررسی ارتباط ابعاد فرهنگی هوفستد با ارزشهای سیستمهای مالیاتی(عدالت و بی طرفی مالیاتی) پرداخته می شود. فرهنگ و تفاوتهای آن در کشورهای مختلف طبیعتا باعث ایجاد ناهماهنگی هایی در روش ها، اعمال و شیوه های طراحی سیستمهای مالیاتی خواهد شد لذا با مطالعه ارتباط بین ارزشهای فرهنگی در جامعه و ارزشهای مالیاتی می توان به نتایج مطلوبی رسید. این پژوهش برگرفته از چارچوبهای فرهنگی «هوفستد» (1980) می باشد تا بدین وسیله تاثیر فرهنگ بر سیستمهای مالیاتی شناسایی و بررسی گردند.
  کلیدواژگان: ابعاد فرهنگی، عدالت مالیاتی، بی طرفی مالیاتی، سیستم های مالیاتی
 • روح الله صدیقی، علیرضا عباسی، محمدحسن قهرمانی صفحه 54
  ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن هاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. در این مقاله بر آنیم که با استفاده از داده های صورت های مالی شرکت های صنایع دارویی و خودروسازی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی سال های 1385 لغایت 1391 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تاثیر عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد(اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت) را در این صنایع مورد بررسی قرار دهیم. شواهدپژوهش،نشان می دهد که اهرم مالی درمجموع دوصنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و صنعت خودروسازی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری ندارد در حالی که همین متغیر در صنعت دارویی دارای ارتباط معنادار بوده و این مطلب حاکی از تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبوراست، متغیر سودآوری درمجموع دو صنعت (کل نمونه) و صنعت دارویی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد در حالی که همین متغیر در صنعت خودروسازی دارای ارتباط معناداری نبوده ونشان دهنده تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبور است. متغیر اندازه نیز در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و به تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد. و در آخر، متغیر نسبت نقدینگی در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) ارتباط معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی ندارد؛ اما با آزمون این فرضیه در تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی به وجود ارتباط مثبت و معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی رسیدیم.
  کلیدواژگان: نگهداری وجه نقد، سودآوری، نقدینگی، اهرم مالی، صنعت خودروسازی، صنعت دارویی
 • رویا دارابی، حسن چناری بوکت، محمد جعفر ولی خانی صفحه 78
  فلسفه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک بر اصل عقلایی رفتار کردن افراد و همچنین بنگاه ها در اقتصاد مبتنی است. در این میان اگر پدیده ای با این اصل ناسازگار باشد از آن به عنوان سوگیری یا تورش یاد می شود. نظریه مالی رفتاری که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود، اصل بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده و سعی دارد پدیده های روانشناختی انسان در کل بازار و در سطح فردی را شناسایی نماید. هدف این مقاله مرور ابعاد و رویکردها در حوزه دانش مالی رفتاری و شناسایی عوامل انسانی موثر بر شناخت و پیش بینی بازارهای مالی می باشد. نتیجه گیری نهایی از مطالعات و شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که نظریه مالی رفتاری نقشی تعیین کننده و بااهمیت در تبیین رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار و همچنین آثار آن بر رفتار بازارهای مالی دارد.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، تورش های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران
 • مجید عظیمی، سمیه گنجی ارجنکی صفحه 96
  هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر میزان محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی است. در این پژوهش از روش سالوسکی و زولچ (2012) برای تجزیه و تحلیل موضوع بر روی 69 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حایز شرایط ذکر شده برای دوره یک ساله 1390 بودند، استفاده شد. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق پرسشنامه هایی که حاوی 53 سوال در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه است، اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون و نرم افزار ای- ویوز استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که، بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و میزان محافظه کاری رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت اقلام تعهدی نیز رابطه معنا داری یافت نشد. یافته های این پژوهش ممکن است درک کلی از مسئولیت پذیری اجتماعی را تغییر دهد چرا که روند رو به رشد مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها لزوما منجر به تغییرات واقعی در شرکت ها نمی شود.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، کیفیت گزارشگری مالی، محافظه کاری، کیفیت اقلام تعهدی
 • سکینه شیبه صفحه 112
  علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولا باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تاکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری بین المللی، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، کشورهای در حال توسعه
|
 • Page 22
  Dividend policy is one of the most importantfinancial management issues and in fact is the basis of firm's assessment. The value of acompany is equal to the net present valueof its future cash flows. Investorsreceive two types of cash yieldsin reciprocation of their risk taking: Dividend and capital gain (resulted from stock vacillation).Dividendis the most important means of paying cash to investors and therefore is of magnificent significance.So far, scholars have proposed multitudes of models and theories to explain and predict effective factors in corporate decision making in terms of dividends. Any new scientific research should investigate and use the results of previous studies andboosttheir outcomes, this article presents a comprehensive review of theories related to dividend policy to ease this process.
  Keywords: Dividend policy, Dividend policy theories, Signaling theory, Agency theory, Catering theory
 • Page 36
  The through the financial investigations conducted by the financial researchers, the effects of the frequency variable on the management and accounting has been discussed. However one of the most important factors which might affect this field of the study and it’s sub systems are cultural factors. Cultural diversity from continent to continent, from country to country and even in lower levels from a city to another city might lead to diversity in norms, values and procedures and might have significant effects on the sciences such as accounting, management and tax systems. This article investigated the relationship between hofsted cultural dimensions and tax system values (ie. Equity and tax neutrality). Culture and cultural differences in different countries naturally created in procedures, tax payment and the methods of tax systems designing, therefore through investigation of the relationship between cultural values in a society and tax values the desired results can be obtained. This study based on the hofsted cultural framework (1980) in order to know the effect ofculture on tax systems and investigate these effects.
  Keywords: Cultural dimension, Equity, Neutrality, Tax systems
 • Page 54
  Cash resources are considered critical to any economic unit. Balance between available cash and cash needs, one of the major business units of economic health and sustainability of their activities.In many financial decisions, securities valuation models, capital project evaluation procedures, etc., are central cash flows.
  Accordingly, in this study, we used data from the financial statements of the pharmaceutical companies and the automotive accepted enhancing Tehran Stock Exchange, for the period between1385until1391and used multivariate linear regression model, the impact Vamlmaly determine Vjhnqd (Ahrmmaly, profitability, liquidity and firm size) in this industry to consider. These two industries are widely used. The research design was descriptive and correlational in nature and content of the various correlation study is part of a regression analysis. In addition, the inductive approach, the arrival of a part to the whole, and in terms of research design Bratlaat to rely on, then the event. this does not indicate a significant difference between these two variables is the industry. Varying sizes in both the pharmaceutical and automotive industry (total sample), as well as pharmaceutical and automotive industries dependent variable is significantly related to cash holdings., And finally, variable liquidity in both the pharmaceutical and automotive industry (total sample) were significantly associated cash holdings is the dependent variable, butto test this hypothesis in separate auto and pharmaceutical industries have a positive and significant relationship with the dependent variable, we got cash assets.
  Keywords: Keeping Cash, profitability, liquidity, Financial
 • Page 78
  Philosophy of neoclassical economics based on rational behavior of individuals and firms in the economy. In the meantime, if something is incompatible with the principle of bias or bias as it is remembered. Behavioral finance theory is commonly interpretedas the application of psychology in financial knowledge, Challenged the fundamental tenets of neoclassical economics and human psychological phenomena in the market and try to identify the individual. The purpose of this article is to review aspects and approaches in the field of behavioral finance and human factors affecting the understanding and prediction of financial markets. Conclusions of studies and evidences suggest that the fact that Behavioral finance theory to explain an important role in determining the behavior and decisions of investors in the market and its effects on the behavior of financial markets.
  Keywords: behavioral finance, Behavioral biases, Investment decisions
 • Page 96
  Thisstudy's name is The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Financial Reporting Quality.The aim of this study is identify The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) onthe degree of accounting conservatism and the quality of accruals. In this study,used fromSalewski and Zulchmethod (2012) for Exchange that have condition forone-yearperiod 1390.Corporate social responsibility was measured by questionnaires include 53 questions about social responsibility at company towards customers, staff, environment and institutions in society. For analysis the data was used correlation and regression test and Eviews software.The findings of this research indicate that there is nomeaningful relation between corporate social responsibility and conservative amount. A meaningful relation was not also found between corporate social responsibility and accruals quality. The findings of this research may change the general understanding of social responsibility because ongoing social responsibility
 • S., Sheibeh Page 112
  Despite the fact that international financial reporting standards is the world series of Accounting standards and in principle should cover variants indifferent countries, but from this perspective in the world level are fiercely debated and criticized. In this article, these challenges especially in developing countries are taken into consideration and will be emphasis on the process of implementation of international standards in these countries, based on the experiences of other researchers. In the present study the reasons of adopt international standards by developing countries and the main causes of implementation inefficiency, barriers and constraints to be expressed. A review of studies in this area and mentioned theoretical framework show that in most developing countries the lack of adequate training and appropriate enforcement mechanism and also existence strong political influence and inefficient Accounting profession is the most important problems in the adoption and implementation of international standards.
  Keywords: International accounting standards, International financial reporting standards, Developing countries