فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue:1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/02/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین باقیانی مقدم، طاهره رحیمی *، زویا خواجه دهی، فاطمه جوزی، حوا دریافتی، زهرا اکبری، عصمت رهاوی، طاهره سلطانی، نجمه باقیان صفحات 1-10
  سابقه و هدف
  مصرف شیر روزانه به عنوان بخشی از الگوی غذایی سالم می باشد که با طیف وسیعی از فواید مرتبط با سلامتی همراه است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با مصرف شیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی 385 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر سازه های غیر مستقیم تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاد شد. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تست دقیق فیشر و تی مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 64 درصد از دانشجویان حاضر در مطالعه هر روز شیر مصرف می کردند و میزان شیر مصرفی در 4/85 موارد یک لیوان بود. از بین سازه های غیر مستقیم تئوری رفتار برنامه ریزی شده قصد (001/0>p)، باورهای رفتاری(001/0p=)، باورهای هنجاری(046/0p=)، باورهای کنترل(001/0>p) و قدرت درک شده(001/0p=) به طور معنی داری با مصرف شیر در ارتباط بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به وضعیت نامطلوب دریافت روزانه شیر در دانشجویان، آموزش دانشجویان درباره اهمیت دریافت سهم کافی از شیر و لبنیات، برطرف نمودن تصورات و باورهای غلط آنها و تقویت باورهای مثبت در مورد مصرف شیر می تواند در افزایش مصرف شیر موثر باشد. همچنین نیاز است موانع موجود برای مصرف شیر در دانشجویان شناسایی و دسترسی به شیر در محیط های دانشگاهی آسان گردد.
  کلیدواژگان: مصرف شیر، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دانشجویان، یزد
 • مسلم طاهری سودجانی، سید محمد طباطبایی، محمدحسن لطفی، عظیمه قادری *، راشد جزایری، احمد رئیسی صفحات 11-19
  مقدمه
  اصطلاح بیماری های اسهالی یک بیان قراردادی است و نه یک عنوان اپیدمیولوژیک یا طبقه ای از بیماریها زیرا اسهال می تواند نشانگان طیفی از بیماری ها باشد، با این حال بر اساس تعریف ساز مان جهانی بهداشت به دفع حداقل سه مرتبه مدفوع آبکی در طی یک شبانه روز اسهال گفته می شود.
  مواد و روش ها
  بررسی حاضر یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است که در آن از اطلاعات ثبت شده ی کلیه بیماران مراجعه کننده با علایم اسهال به مراکز بهداشتی در مانی در طی فروردین و اردیبهشت1394استفاده شد.
  نتایج
  جنس مونث با فراوانی7/56درصد نسبت بیشتری از علایم بالینی مربوط به این طغیان را به خود اختصاص داده است. بیشترین نمود علایم بالینی به ترتیب مر بوط به اسهال آبکی(5/74درصد) ،تب(4/62درصد)، تهوع(9/61درصد)،استفراغ(2/58درصد)،اسهال خونی(2/24درصد) می باشد،مصرف میوه(6/51درصد)،مصرف سبزیجات(9/42درصد)،مصرف بستنی(4درصد)،مصرف غذا در خارج از منزل(5/3درصد)،مصرف فست فود(4/2درصد) به ترتیب بیشترین ماده غذایی افراد مراجعه کننده با علایم بالینی مربوط به طغیان اسهال را در بر داشته است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد منبع احتمالی بروز طغیان مواد غذایی نظیر میوه و سبزیجات و نوبرانه هایی است که در این فصل در استان به وفور یافت می شود و بهتر است در جهت تحقق شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2015 «ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب» نظارت و تلاش بیشتری انجام گردد.
  کلیدواژگان: طغیان، اسهال، منحنی اپیدمی، شهرکرد
 • محمدحسن لطفی، محمد امیریان، علی دهقانی، حسین فلاح زاده ابرقویی، امید امامی صفحات 20-28
  مقدمه
  مرگ را از بین رفتن دائمی تمام نشانههای حیات در هر زمانی بعد از تولد زنده ( قطع علائم حیاتی بدون بازگشت زندگی بعد از تولد زنده) تعریف نموده اند . مرگ های غیرطبیعی یا مشکوک یا ناگهانی و غیرمترقبه هستند. مرگ هایی که بطور ناگهانی عارض شده و اکثر اوقات روشن کردن علت و کیفیت آنها ضرورت حتمی دارد بعنوان مرگ های غیرطبیعی تعریف می شوند. براساس مندرجات گواهی فوت وزرات بهداشت و پزشکی قانونی ، در صورت طبیعی نبودن علت مرگ، جسد در 19 مورد به ادارات پزشکی قانونی جهت تعیین علت مرگ و صدور جواز دفن ارجاع باید داده شوند.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی بوده و به تشریح شاخص های توصیفی می پردازد. اطلاعات این مطالعه از پرونده مرگ های غیرطبیعی که از سال 1382 تا سال 1392 در پزشکی قانونی استان یزد واقع در شهر یزد ثبت شده بودند، استخراج گردید.
  نتایج
  از سال 1382 تا 1392 ، تعداد 5552 پرونده مرگ غیرطبیعی ارجاع داده شده به پزشکی قانونی یزد ثبت شده بود. از این تعداد 4373 مورد مرگ غیرطبیعی ناشی از تصادفات ترافیکی (برون و درون شهری) و 89 مورد برق گرفتگی ، 439 مورد مرگ ناشی از مسمومیت ها، 72 مورد غرق شدگی ، 129 مورد مرگ ناشی از خفگی ( گاز گرفتگی با مونوکسیدکربن)،56 مورد مرگ ناشی از حوادث کار و 394 مورد مرگ ناشی از سوختگی ثبت شده بود. گروه سنی 29-20 سال و جنس مرد بیشترین مرگ های غیرطبیعی را به خود اختصاص داده اند.
  نتیجه گیری
  مرگ های غیرطبیعی ناشی از تصادفات بعنوان دومین رتبه عوامل مرگ در ایران برعهده دارد(پیش بینی مرگ و میر و بار بیماری ها در ایران و جهان– فریدون عزیزی 1387). رخداد مرگ های غیرطبیعی در جنس مرد بیشتر اتفاق افتاده است که می تواند بیانگر در معرض خطر بود این گروه با مخاطرات بوده باشد هر چند که در مرگ های ناشی از سوختگی ها، خانم های خانه دار در معرض خطر بالایی قرار دارند. آموزش و فرهنگ سازی در زمینه های مختلف مانند نحوه صحیح استفاده از وسایل برقی ، رعایت اصول ساخت وساز ساختمانی و عمرانی ، شناکردن در استخرهای مجاز، رعایت و استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام کار و شاید باز نگهداشتن مسیر جاده های ترافیکی برای رساندن هرچه زودتر مصدوم به مرکز درمانی بتواند نقش بسزایی در امداد رسانی و نجات جان افراد ایفا کند
  کلیدواژگان: مرگ غیرطبیعی، پزشکی قانونی، همه گیری شناسی
 • مجتبی مقاتلی، فیض محمد آتش بهار، نوشین یوشنی، احسان موحد، خیرمحمد جدگال *، حسین ایزدی راد، علی فتاحی بافقی صفحات 29-35
  زمینه و هدف
  لیشمانیوز در ایران به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی مطرح است. با توجه به اینکه مطالعات اپیدمیولوژیک در کنترل بیماری و اقدامات پیشگیرانه موثر است، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان چابهار طی سالهای 1387تا1389 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بر حسب اطلاعات بیماران مبتلاء به سالک طی سال های گذشته در مراکز بهداشتی- درمانی چابهار انجام گرفته است. بدین صورت که اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک ثبت شده بیماران در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان چابهار استخراج شده و توسط نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل صورت گرفت.
  یافته ها
  از 653 بیمار مبتلاء به لیشمانیوز جلدی مورد مطالعه، 57 درصد مرد و 43 درصد زن بوده اند. بیشترین موارد مبتلا در گروه سنی بدو تولد تا 4 سالگی و کمترین در گروه سنی بالای 40 تا 49 سال بوده است. بیشترین ضایعات (زخم) دست و پا بوده و اکثریت بیماران دارای دو زخم بودند. بیماران مورد مطالعه، ایرانی و افغانی بوده که بیشترین تعداد بیماران ایرانی بودند. 241 نفر (37درصد) از بیماران ساکن شهر و 412 نفر از بیماران (63 درصد) ساکن روستا بودند و همچنین بیشترین موارد سالک درسال 1387 فصل زمستان و کمترین آن درسال 1389 فصل پاییز گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه فراوانی بیماری در شهرستان چابهار طی سال های 1387 تا 1389 روند نزولی داشته که این امر می تواند بیانگر ارتقاء وضعیت آموزشی- بهداشتی و همچنین رعایت بهداشت فردی از سوی مردم باشد.
  کلیدواژگان: وضعیت اپیدمیولوژیک، لیشمانیوز جلدی، چابهار
 • Adesina Omololu Ayodele Adekanbi، Kelvin Ifeanyi Egbuchulem، Omokhoa Adedayo Adeleye، Eronmwon Evbuomwan، Osadolor Abraham King، Inneh * صفحات 36-44
 • محمد میری *، سارا جمشیدی، زهرا درخشان، عبدالمجید قلیزاده، حسین کریمی، شبنم امان علی خانی، سید یاسر هاشمی صفحات 45-56
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی مکانی ذرات معلق PM10 در هوای شهر یزد و پهنه بندی آن با استفاده از روش کریجینگ بوده است و نهایتا عوامل مختلف تاثیر گذار در غلظت آلاینده و استاندارد ها در آن بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  اندازه گیری ذرات PM10 بوسیله دستگاه مونیتورینگ HAZ-DUST EPAM 5000 انجام شد. تعداد 13 ایستگاه نمونه برداری در مناطق مختلف شهر به منظور نمونه برداری از ذرات معلق PM10 در دو فصل زمستان 1392 و پاییز 1393 مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا برای بررسی مکانی آلاینده PM10 از نرم افزار Arc GIS و روش درون یابی گریجینگ استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین فصلی آلاینده PM10 در فصل بهار (μg/m3 155) بیشتر از فصل زمستان (μg/m3 27/87) بود. در 11 ایستگاه از 13 ایستگاه غلظت PM10 بالاتر از استانداردهای که در فصل زمستان بود. میانگین فصلی غلظت PM10 در بهار بیش از استانداردهای WHO در تمام ایستگاه های بود. غلظت ذرات معلق در مناطق پر ترافیک و بافت تاریخی بیشار از سایر مناطق بود. مقدار شاخص RMSE در فصل زمستان و فصل بهار به ترتیب493/45 و 525/56 بود.
  نتیجه گیری
  ذرات معلق PM10 در هر دوفصل زمستان و بهار دارای پراکندکی تصادفی بود. این مطالعه نشان داد که ترافیک و بافت تاریخی شهر روی غلظت آلاینده PM10 تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: ذرات معلق، کریجینگ، شهر یزد، پهنه بندی
 • مهدی برخورداری فیروزآبادی *، شهریار محمدی صفحات 57-63
  به دنبال پیشرفت های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موبایلی، گوشی های هوشمند در گستر ه ی وسیعی از نرم افزار های کاربردی، زمینه های تجاری، اجتماعی، سرگرمی، اشتراک گذاری فایل ها و سلامت مورد استفاده قرار گرفته اند. روال های فعلی محیط های درمانی برای پذیرش بیمار، نوبت دهی و پرداخت هزینه های درمانی زمان گیر بوده و تا حدودی خسته کننده است. در گذشته، بیماران می بایست فرم های پذیرش را پر کرده، منتظر مانده و نهایتا در صف های طولانی بادجه های پرداخت منتظر بمانند. در برخی از مکان ها، نوبت دهی بصورت آنلاین و از طریق اینترنت قابل انجام است ولی هنوز بیماران می بایست با کارت یا شماره پذیرش به مرکز درمانی مراجعه کرده و با در دست داشتن دفترچه ی بیمه و ارائه ی آن به مسئول پذیرش از تخفیف ها و خدمات بیمه استفاده کرده و فیش پرداخت هزینه های درمان را نیز دریافت کنند. بنا براین، مطالعه فعلی در نظر دارد تا مدلی را برای کلینیک درمانی با استفاده از نرم افزار های کاربری ارتباط حوزه نزدیک پیشنهاد کند که البته در حال حاضر نیز نوبت دهی به بیمار در این مرکز بصورت آنلاین یا سیستم پاسخگوی تلفنی انجام می شود ولی همچنان زمان انتظار بیمار برای دریافت خدمات و پرداخت هزینه های آن بسیار بالا است.
|
 • Mohammad Hossein Baghianimoghadam, Tahereh Rahimi*, Zoya Khajedehi, Fatemeh Jowzi, Hava Daryafti, Zahra Akbari, Esmat Rahavi, Tahereh Soltani, Najme Baghian Pages 1-10
  Introduction
  Daily milk consumption can be introduced as a healthy dietary pattern associated with a range of health benefits. This study aimed to determine factors associated with milk consumption among students of Yazd university of medical sciences based on the theory of planned behavior.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 385 students in 2014, who were selected via stratified random sampling. The study data was collected from a questionnaire based on the indirect construct of theory of planned behavior. Finally, the study data were analyzed using the T-test, Chi-square, and Fisher's exact tests.
  Results
  In the present study, 64% of the students consumed milk daily. The behavioral intention, behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs, and perceived power were significantly associated with the milk consumption (p
  Conclusion
  Educating the students in regard with the importance of receiving enough amount of milk, modifying their misconceptions as well as reinforcing positive beliefs can be effective in increasing milk consumption. In addition, increasing access to milk in university campuses should be taken into consideration.
  Keywords: Milk consumption, Students, Theory of planned behavior
 • Moslem Taheri, Seyyed Mohammad Tabatabaei, Mohammadhasan Lotfi, Azimeh Ghaderi *, Rashed Jazayeri, Ahmad Reisi Pages 11-19
  Introduction
  The term diarrheal diseases, a conventional expression and is neither an epidemiological subject nor a class of diseases, because diarrhea is a symptom of many diseases, however, it is defined as the passage of three or more loose or liquid stools per day.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional study in which the records of all patients with symptoms of diarrhea encountering health centers during April and May 2015 were used.
  Results
  Females, with a frequency of 56.7 percent, have a larger proportion of clinical symptoms associated with this outbreak. Most of the clinical symptoms related to watery diarrhea (74.5%), fever (62.4%), nausea (61.9%), vomiting (58.2%), and dysentery (24.2%). Most of the food eaten by encountered people with clinical symptoms related to outbreak of diarrhea are the fruits (51.6%), vegetables (42.9%), ice cream (4 %), food outside the home (3.5%), fast food consumption (2.4%).
  Conclusions
  It seems that the possible source of this outbreak is foods such as fruits and vegetables which are abundant in this province at spring and more attention, better management and control on the food is needed according to World Health Day 2015: "from farm to plate, make food safe".
  Keywords: Outbreak, Diarrhea, Epidemic Curve, Shahrekord
 • Mohammad Hassan Lotfi, Mohammad Javad Amirian, Ali Dehghani, Hossein Fallahzadeh, Omid Emami Pages 20-28
  Introduction
  Death is defined as the permanent loss of all signs of life at any time after birth (Irrevocable disappearance of all vital signs after birth). Unnatural deaths seem to be either suspicious or unexpected. Deaths that occur suddenly and their causes need to be investigated, are termed unnatural deaths. According to the death certificate contents of Ministry of Health and Forensics, if the cause of death is unnatural, the corpse will be submitted to the forensic medicine departments in 19 cases in order to determine the death cause and to issue the burial permit. Material &
  Methods
  In this descriptive study, the data were extracted from unnatural death cases in the province of Yazd during 2003 to 2013 recorded by Yazd Forensic Medicine.
  Results
  During 2003 -2013, 5552 cases of unnatural deaths were recorded by the Forensic Medicine of Yazd, out of which 4373 cases of unnatural deaths were caused by road traffic accidents (outside and inside the city), 89 deaths from electrocution, 439 deaths from poisoning, 72 deaths from drowning, 129 deaths from asphyxia (by carbon monoxide), 56 deaths from work incidents, and 394 deaths from burns. The group of males aged 20-29 years allocated the highest number of unnatural deaths to themselves.
  Conclusion
  Road traffic accidents are the second leading cause of unnatural deaths in Iran. The number of unnatural death incidents in men is more than women indicating that men are more exposed to risk factors than women, though regarding the deaths due to the burns, women are exposed to the high risk factors.
  Keywords: Epidemiology, Forensic medicine, Unnatural death
 • Mojtaba Moghateli, Faiz Mohammad Ateshbahar, Nooshin Yoshany, Ehsan Movahed, Kheir Mohammad Jadgal *, Hossien Izadirad, Ali Fattahi Bafghi Pages 29-35
  Introduction
  As Lieshmaniasis is considered as a huge hygienic problem and since epidemiological studies are effective in controlling this disease and taking prevention steps, the present study deals with cutaneous lieshmaniasis in Chabahar, Sistan and Baluchestan from 2008 to 2010.
  Materials And Methods
  The current research has been conducted as descriptive-analytical, based on victims of cutaneous leishmaniasis during previous years in health centers of Chabahar, by extracting the demographic and epidemiologic information, recorded in Chabahar health centers, and analyzing them via SPSS 18.
  Results
  From total victims of cutaneous leishmaniasis under the study, the total incidence rate in male 1.14 and 0.9 per 1000 in female. The highest total incidence rate of the disease were in the age range of birth to 4 years (with incidence rate 1.96 per 1000) and the lowest one in the age range of 5 to 9 years (with incidence rate 0.7 per 1000). Most damages (wounds) were in the hands and feet and the majority of the patients had two wounds (with incidence rate 0.66 per 1000). The studied patients were Iranian and Afghani with the majority belonging to the former. A sum of 241 patients (37%) lived in cities with the remaining 412 (63%) residing in the villages. Moreover the Highest incidence rate of the disease were reported in winter, 2008, with least ones in autumn, 2010.
  Conclusion
  Based on the study results, disease incidence rete in Chabahar during 2008 and 2010 had a descending trend, which can indicate an improvement in educational-hygienic status as well as following hygiene practices by the people.
  Keywords: Epidemiological Feature, Cutaneous Leishmaniasis, Chabahar
 • Adesina Omololu Ayodele Adekanbi, Kelvin Ifeanyi Egbuchulem, Omokhoa Adedayo Adeleye, Eronmwon Evbuomwan, Osadolor Abraham King, Inneh* Pages 36-44
  Introduction
  HIV counseling and testing is the vital and preliminary interventional step aimed at reducing the spread of HIV infection. The study was designed to determine the attitude of health care professionals towards voluntary counseling and testing (VCT) for HIV/AIDS at Irrua Specialist Teaching Hospital.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross sectional prospective study a self –administered structured questionnaire was used, it contained sections on bio social variables and section aimed at fulfilling the objectives of the study; the participants were medical doctors, nurses, medical laboratory scientists, radiographers, social workers and pharmacists. Data were collated, inputted into a computer and statistical analysis performed using SPSS version 22 software. Descriptive variables were summarized using percentages and proportions for categorical variables. Bivariate analysis was done to test for association between categorical variables using the chi square test; p value of
  Results
  Two hundred and thirty eight questionnaires were administered and statistically analyzed; the group consists of workers mostly females, (55%) aged 21-30 years, (47.8%), married, (52.5%) Christians, (96.2%) medical doctors, (49.2%) of Esan extraction; marital status and occupation of the participants significantly influenced their attitude towards voluntary counseling and testing for HIV/AID. A good percentage of the respondents have the right attitude towards VCT of HIV/AIDS.
  Conclusion
  This study has shown that a good percentage of the respondents have the right attitude towards VCT of HIV/AIDS while a lesser proportion had negative attitude.
  Keywords: Professionals, Counseling, Testing, HIV, AIDS
 • Mohammad Miri *, Sara Jamshidi, Zahra Derakhshan, Abdolmajid Gholizadeh, Hosein Karimi, Shabnam Amanalikhani, Seyed Yaser Hashemi Pages 45-56
  Introduction
  The aim of this study was to spatial analysis of PM10 concentrations in the ambient air of Yazd in two seasons, and the zoning by using Kriging interpolation method. Finally, different factors affecting the concentrations of PM10 are marked and standards have been investigated
  Material and
  Methods
  The measurement of PM10 particulates was performed by the monitoring device HAZ-DUST EPAM 5000. 13 sampling stations were identified in various areas of the city in order to take samples of particulate matter PM10 in winter and spring 2013. Eventually Arc GIS software and kriging interpolation method and spatial autocorrelation were used to PM10 spatial distribution.
  Results
  The seasonal spring average for PM10 (155μg/m3) was more than winter (27.87μg/m3). At 11 stations from 13 stations PM10 concentrations were higher than the WHO standards in winter. Seasonal average of PM10 concentrations in spring were exceeding of WHO standards in all stations. Particulate matter levels were higher in High-traffic and old areas than the other regions. RMSE index was 45.493 and 56.525 for winter and spring, respectively.
  Conclusion
  PM10 concentration had the random spatial pattern in two seasons. This study revealed traffic and historical places affecting the concentration of PM10.
  Keywords: GIS, Kriging, Particulate Matters
 • Mahdi Barkhordari Firouzabadi *, Shahriar Mohammadi Pages 57-63
  Following the advances in mobile communication and information technology, smart phones have been used in a wide variety of commercial, social, entertainment, file sharing and health transactions and applications. The current procedures in healthcare environment for patient registration, appointment scheduling and payment are time consuming and somehow tiresome. Traditionally, patients were supposed to fill out registration forms, wait for being called, and finally stand in long lines for payment procedures. In some places, appointment could be done online via web but still the patient has to walk in with appointment card and in our case, provide the insurance booklet to the front desk personnel to pay for services and receive discounts for insurance. Therefore, the present study intended to propose a model using Near Field Communication-enabled mobile application for a medical clinic which currently offers online and call services for making an appointment, though patient waiting time is still too much in the current process of payment for services.
  Keywords: Healthcare, Mobile payment, Near, field communication, Smart health card