فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 14 (تابستان 1394)
 • پیاپی 14 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد جعفرنژاد، ابوالفضل کیانی بختیاری، محمد حاجعلی صفحات 1-14
  در این پژوهش نرخ بازگشت تحقیق و توسعه و سر ریز تحقیق و توسعه در 7 صنعت شیمیایی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، رایانه و الکترونیک، مواد دارویی، خودرو، سیمان مبتنی بر داده های حاصله طی سالهای 1378-1385 به کمک ارائه یک مدل ریاضی بر مبنای تابع تولید کاب داگلاس، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در صنایع مذکور، شدت R&D به عنوان یک متغیر توضیحی، دارای همبستگی بالایی با رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) است. نرخ تخمینی مجموع بازگشت R&D و سرریز های آن حدود 13-23 درصد بدست آمده است، لذا نتایج نشان می دهد که مجموع نرخ بازگشت تحقیق و توسعه و سرریزهای R&D در ایران بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، اثر سرریز R&D بر رشد بهره وری در صنایع مذکور بسیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته است. لذا برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد کشور در کنار توجه به رشد مخارج R&D، تعمیق و گسترش اثرات سرریزهای R&D بین صنایع داخلی از جمله سیاست های مهمی است که می باید در اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحقیق و توسعه، نرخ بازگشت R&D، تابع کاب داگلاس، مدل سازی اقتصادی، تحقیق و توسعه در صنعت، مدل های درونزای رشد اقتصادی
 • حسین ممبینی، مرتضی هاشم پور، شهلا روشندل صفحات 15-28
  تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرارگیرد. از آنجا که از یکسو شکوفایی بخش مسکن در سرانه تولید ملی موثر بوده و افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر افزایش وام مسکن برای خرید یا هرگونه افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم و فاصله گرفتن سطح درآمد عمومی با هزینه مسکن خواهد شد، لذا برنامه ریزی مسئولین دولتی در مهار تورم و افزایش قیمت همراه ایجاد رونق در بازار مسکن نیازمند مطالعه دقیق این موضوع می باشد. در این راستا به سبب اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای تخمین قیمت مرسوم شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل آریما به مدل سازی و پیش بینی قیمت مسکن برای پرداخته شده است. نتایج نشان از آن دارد که مدل پیشنهاد شده در این تحقیق دارای توانایی بالایی (با ضریب تعیین 99.7%) برای مدل سازی و پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران می باشد.
  کلیدواژگان: قیمت مسکن، پیش بینی آینده، مدل آریما، کلان شهر تهران
 • نرگس سرلک، علی محمد قنبری، زهره حیدری صفحات 29-46
  ظهور اقتصاد مبتنی بردانش، باعث افزایش اهمیت سرمایه های فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهم ایجاد مزیت رقابتی شرکت ها شده است. هدف این تحقیق، در مرحله اول بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد و ارزش شرکت های برتر بورسی در سال 1390 با استفاده از روش ضریب ارزش افزوده فکری آنته پالیک (2000) و مدل رگرسیون چندگانه می باشد. در مرحله دوم این شرکت ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) بر اساس شاخص سرمایه فکری رتبه بندی می شوند و در نهایت با استفاده از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، رتبه بندی آنها از جایگاه سرمایه ی فکری با رتبه بندی آنها مطابق شاخص های بورس مقایسه می گردد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها Eviews7 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که بین سرمایه ی فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های برتر بورسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ولی همبستگی معناداری بین رتبه بندی این شرکت ها بر اساس شاخص بورس و رتبه بندی آن ها براساس شاخص سرمایه فکری مشاهده نگردید. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان عناصر تشکیل دهنده ی سرمایه ی فکری،کارایی سرمایه ی به کارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر سود هر سهم شرکت های برتر می باشد و کارایی سرمایه ی انسانی تاثیر معنی داری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های برتر بورسی ندارد.
  کلیدواژگان: سرمایه ی فکری، ارزش بازار، عملکرد مالی، رتبه بندی شرکت های برتر بورسی، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی
 • زهرا امیرحسینی، معصومه قبادی صفحات 47-60
  در رابطه با نیاز به تصمیم گیری در خرید یا سرمایه گذاری در نهادهای جدید اقتصادی با اطلاعات صحیح و مفصل درباره موقعیت و شرایط بهبود اقتصادی آنها، برآورد سرمایه گذاری بالقوه، نقش و مفهوم آن را بهتر از پیش مشخص می سازد. دانستن اثربخشی ایجاد شده توسط راهبرد مالی بر ارزش های سازمانی پا به پای عواملی که نقشی در فرآیند ارزیابی ساختار مالی ایفاء می کنند، عناصر اولیه و اصلی هستند که به موفقیت چنین روشی منتهی می شوند. هدف این پژوهش، بر اساس نمونه ای شامل 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به میزان وزن فعالیت آنها در دستیابی به تولید ناخالص داخلی GDP برای سال 1391 ، ترسیم یکسری الگو های ریاضی است که می تواند به عنوان ابزاری برای تعیین و تعریف کمیت اثربخشی های ایجاد شده توسط ساختار مالی بر روی ارزش شرکت ها بکار رود. پژوهش حاضر، همزمان، سعی در تعیین یک سری عوامل داخلی دارد که عوامل خاص برای شرکت به شمار می روند به گونه ای که ترکیب ساختار مالی و نیز شدت عملکرد آنها برپایه اهرم مالی را تعیین می کند. برای دستیابی به نتایج تحقیق، روش های تحلیل داده ها نظیر تکنیک نسبت ها و تحلیل رگرسیون خطی با متغیرهای مستقل جایگزین، نوع ANCOVA بکار رفته است. پردازش داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS21 و AMOS20 انجام شده است. نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت میان نسبت خود استقلالی مالی و نسبت سود تقسیمی با ارزش شرکت از یک طرف و ارتباط منفی میان نسبت های بدهی با ارزش شرکت از طرف دیگر می باشد. همچنین افزایش نسبت خود استقلالی مالی و نسبت نقد باعث کاهش اهرم مالی در حالیکه افزایش بازده دارایی ها و نسبت دارایی ثابت نامشهود باعث افزایش در اهرم مالی می شود. علاوه بر این زمینه فعالیت های مختلف شرکت ها (گروه خدمات، نفت،کشاورزی و صنایع و معادن) در رابطه راهبردهای سرمایه گذاری تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، برآورد سرمایه گذاری بالقوه، ساختار مالی، عوامل اثربخشی
 • غلامرضا کردستانی، مژده قاسمی صفحات 61-82
  اندیشمندان مالی برای اندازه گیری صرف ریسک تلاش های ارزشمندی کرده اند. به تازگی، چن و هم کاران (2010) برای تبیین بازده مورد انتظار سهام، مدلی سه عاملی براساس عامل بازار، عامل سرمایه گذاری و عامل سود آوری معرفی و آن را مدل نظریه کیو نامیده اند. تحقیقات پیشین نشان داده اند که این مدل توانسته است میزان بازده غیرمنتظره بسیاری از ناهنجاری های بازار سرمایه را کاهش می دهد. در این تحقیق عملکرد مدل نظریه کیو در تبیین صرف ریسک سهام و سبد سهام بررسی و با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ مقایسه می شود. نمونه مورد بررسی حاوی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی سال های 1386 تا 1391 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صرف ریسک سهام با حساسیت بازده سهام نسبت به عامل سرمایه گذاری و عامل سودآوری رابطه معنی دار دارد. هم چنین، مدل نظریه کیو در تبیین صرف ریسک سبد سهام منعکس کننده اثر عامل های اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم به طور معنی داری بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برتری دارد. ولی برتری آن نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، تنها در تبیین صرف ریسک سبد سهام منعکس کننده اثر مومنتوم است.
  کلیدواژگان: مدل قیمت گذاری نظریه کیو، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، صرف ریسک سبد سهام، عامل سرمایه گذاری، عامل سودآوری
 • مهدی صالحی، سمانه زمانی مقدم، صادق نکویی صفحات 83-94
  طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تاثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های ARFIMA بررسی شده است و در ادامه، برای پی بردن به تاثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ما از دو نوع داده های خام و فیلتر شده (داده های تغییرات نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی مربوط به دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1392) استفاده نموده ایم. که نتایج نشان داد، داده های خام دارای حافظه بلند مدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده های فیلتر شده دارند.
  کلیدواژگان: حافظه بلندمدت، وابستگی ساختاری، توابع مفصل
 • هاشم نیکومرام، علی سعیدی، فریدون رهنمای رودپشتی، مهدی معدن چی زاج صفحات 95-124
  وجود پدیده های بیش واکنشی و کم واکنشی در بازارهای مالی نشان از فقدان کارایی کامل آن ها می-باشد. روش های مختلفی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها، استفاده از روش اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار است. سرعت تعدیل قیمت سهام، مدت زمانی است که طول می کشد تا اطلاعات در قیمت سهام منعکس گردد و قیمت معاملاتی سهام به ارزش واقعی خود برسد. در این مقاله سعی شده بر اساس پژوهش های مختلف به عمل آمده در این زمینه در قالب سه رویکرد، دسته بندی و مدل های مختلف مورد کاربرد در آن ها تشریح و نتایج آن ها ارائه گردد. همچنین ضمن تشریح عوامل موثر در تاخیر انعکاس اطلاعات در قیمت اوراق بهادار و ویژگی های بازار سرمایه ایران، پیشنهادهای اجرایی برای افزایش سرعت تعدیل اطلاعات عمومی در قیمت اوراق بهادار و در نتیجه افزایش کارایی بازار اوراق بهادار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: بیش واکنشی، کم واکنشی، سرعت تعدیل قیمت، کارایی بازار
 • آزیتا جهانشاد، محمود پارسایی صفحات 125-144
  بازده مورد انتظار سهام متغیر مهمی در تجزیه و تحلیل مسایل مالی بنگاه ها می باشد. سنجش دقیق این متغیر و شناخت عوامل تعیین کننده آن یکی از موضوعات مهم در تحقیقات مالی می باشد.
  به دلیل ناکارایی تخمین بازده مورد انتظار بر اساس بازده تحقق یافته، مطالعات اخیر حسابداری و مالی یک روش جایگزین برای تخمین بازده مورد انتظار پیشنهاد نموده اند. این روش که روش هزینه سرمایه ضمنی (ICC) نامیده می شود، مبتنی بر نرخ بازده داخلی بنگاه بوده که قیمت سهام بنگاه را با ارزش فعلی بازده مورد انتظار جریان وجوه آتی برابر می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی برای 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با توجه به عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار در پژوهشهای قبلی، چند عامل به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی شامل؛ نقدشوندگی، برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت، اهرم مالی، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین نقدشوندگی، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت و اندازه شرکت با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین رابطه ای منفی و معنی دار بین برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی می باشد.
  کلیدواژگان: بازده مورد انتظار سهام، مدل هزینه سرمایه ضمنی، نقدشوندگی، برگشت پذیری، رشد بالقوه
 • شاپور محمدی، رضا راعی، حسین کرمی صفحات 145-160
  همواره پیش بینی روند قیمت و نوسانات یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای بورس نفت بوده و پیش بینی قیمت ها به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح می شود ولیکن باید پیش بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد. به منظور پیش بینی قیمت هفتگی نفت خام برنت به عنوان یک نفت شاخص با توجه به دشوار بودن شناسایی دقیق الگو های خطی و غیرخطی در سری های زمانی اقتصادی و مالی از ترکیب مدل های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته(ARIMA) با این پیش فرض که سری زمانی دارای الگوی خطی می باشد و ماشین بردار پشتیبان(SVM)که توانایی بالایی در مدل سازی الگو های غیرخطی دارد به منظور افزایش دقت پیش بینی استفاده شده است. با توجه به آزمون مقایسه زوجی معیارهای ارزیابی عملکرد ریشه میانگین مجذور خطا(RMSE) و میانگین قدرمطلق درصد خطا(MAPE) که حاصل مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی هر یک از مدل ها هستند، نتایج بیانگر این موضوع بودند که در بیشتر موارد مدل ترکیبی خطای کمتری در پیش بینی قیمت نفت خام نسبت به کاربرد مجزای مدل های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و ماشین بردار پشتیبان دارد.
  کلیدواژگان: خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، مدل ترکیبی، مانایی
 • سیدعلی حسینی، حجت اسماعیل زاده، محمدصادق غزنوی صفحات 161-174
  در پژوهش حاضر به بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران به اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 پرداخته شده است. برای بررسی واکنش بیش از واقع سرمایه گذاران از رابطه بین اقلام تعهدی سال جاری و بازده غیرعادی سال آتی استفاده شده است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدل سرمایه در گردش اسلوان استفاده شده است. همچنین بازده غیرعادی بر اساس تفاوت بین بازده واقعی هر سال با میانگین بازده واقعی دو سال گذشته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از واقع می دهند، که نشان دهنده ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد. ناهنجاری اقلام تعهدی از آنجایی که نشان دهنده امکان کسب بازده غیرعادی از اطلاعات اقلام تعهدی است در طبقه پژوهش های ناهنجاری (ناکارایی) بازارها قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ناکارایی بازار، ناهنجاری اقلام تعهدی، بازده غیرعادی
|
 • Ahmad Jafarnejad, Abolfazl Kiani Bakhtiyari, Mohammad Hajali Pages 1-14
  This research offers proper models to calculate the rate of return and spillover of research & development in 7 selected industry in Iran including: chemical industry¡ petroleum products¡ basic metals¡ computers and electronics¡ pharmaceuticals¡ automotive¡ cement¡ through developing of Cobb Douglas function based on data derived from 1999 to 2006.
  The results indicate that in these industries¡ R & D intensity as an explanatory variable has a high correlation with the growth of Total Factor Productivity (TFP).
  Total estimated rate of return on R & D and its spillovers are about 13-23% respectively. These rates are much lower than developed countries.
  Findings also indicate that R & D spillover''s effect on productivity growth in these industries are much lower than in developed economies. Therefore¡ to accelerate the growth of the economy in addition to increase the R & D expenditures¡ the overextension of effects of the R & D spillover in domestic industries are so important and should seriously follow in development programs of IR.IRAN.
  Keywords: Research, Development, R, D Return Rate, Cobb Douglas Function, Economie's Model Building, R, D in Industries, Endogenous Growth Models
 • Hosseyn Mombeyni, Morteza Hashempoor, Shahla Roshandel Pages 15-28
  Determination and prediction of housing price in urban areas plays a significant role for governments, public and private enterprises, and financial evaluators. An accurate estimation of the housing price can be employed for future planning and decision making in many urban and regional policies. However, the growth of the housing sector has a profound impact on gross national product, resulting in a significant increase in employment. On the other hand, an increase in loan for purchasing house leads to a rise in liquidity and inflation rate. This means that the gap between the income and housing price is increased. Therefore, it is necessary to develop new models for making decisions in order to prevent the increase in the inflation rate and housing price. According to the key importance of housing price, a number of models have been developed to formulate the price behavior with regard to its effective components. In this study, a novel model based on the ARIMA method for forecasting and formulating the housing price has been developed. The results show that the model proposed has a high potential (with a determination coefficient of 99.7%) to foresee the housing prices in the city of Tehran.
  Keywords: housing prices, Forecasting, ARIMA model, Tehran metropolis
 • Narges Sarlak, Ali Mohammad Ghanbari, Zohreh Heydari Pages 29-46
  The emergence of the knowledge economy, cause of the increasing importance of intellectual capital as an intangible asset and source of competitive advantage. purpose of this study was firstly to investigate the relationship between intellectual capital with performance and value superior of companies listed in 1390  Using Value Added Intellectual Coefficient Ante Pulic (2000) and the multiple regression model is. In the second stage, these companies using principal component analysis (PCA) based on intellectual capital indicators are ranked and finally using Spearman's rank correlation coefficient , Their ranking of position intellectual capital with the ranking they based stock indexes are compared . The software used for data analysis are Eviews7 is. The results of the research indicates that there is a significant correlation between the intellectual capital with the worth of the company's financial performance and market superior stocks, , but there is not a significant correlation between the ranking of those companies based on index and ranking them based on intellectual capital index. as well as the results of the research show that among the constituent elements of intellectual capital, the capital employed efficiency has created the most influence is the superior companies EPS and human capital efficiency has not a significant impact on the financial performance and market value of the superior companies.
  Keywords: Intellectual capital, Market value, financial performance, Pulic Model, Principal Component Analysis
 • Zahra Amir, Hossieni, Masoumeh Ghobadi Pages 47-60
  Regarding to the requirement of making decisions related to buy or invest in new economic institutions along with correct and detailed information about their status and economic development circumstances, the estimated potential investment identifies its role and implication ever better. Recognizing the effectiveness created by the financing strategy on organizational values, alongside the factors playing a key role in the process of evaluating the financial structure are urgent elements lead to the success of such an scheme. This research aims to draw a series of mathematical models which could be used as instruments for defining the quantification of the impacts generated by the financial structure on the companies’ value based on a sample consisted of 75 companies quoted in Tehran Stock Exchange regarding to the weight of their activities in gaining Gross Domestic Product (GDP) in 1391(solar year). Simultaneously, this study tries to determine the internal factors that are specific to the company and characterize the feature of the financial structure and intensity of their performance upon financial leverage as well. For getting results, methods of data analysis were used such as: ratio technique, linear regression analysis or alternative independent variables, ANCOVA type. Data processing was accomplished using SPSS21 and AMOS20 statistical software. The results represent that there is a positive relation between the ratio of financial self-independence and dividend ratio of the company value in one hand, and negative relationship between debt ratios and value of the firm in the other hand. Also, increased ratio of financial self-independence and the cash ratio decrease financial leverage, while, increased return of assets and the ratio of intangible fixed assets will increase financial one.
  Keywords: company value, estimated potential investment, financial structure, effectiveness factors
 • Gholamreza Kordestani, Mozhde Ghasemi Pages 61-82
  Financial scholars have made valuable efforts to measure risk premium. Recently, Chen et al (2010) proposed a three factor model based on market factor, investment factor, and profitability factor for explaining stock return and called it q-theory model. Prior researches have shown that this model reduces the magnitude of the abnormal returns of a wide range of anomalies. This research examines the performance of new model in explaining the risk premium of the individual stock and portfolio of stock, and compares it with the performance of CAPM and three factor model of Fama and French in stock exchange market. Sample under investigation consist of 72 listed companies for the period of 1386-1391. The results show that risk premium of stocks has a significant relationship with the sensitivity of its returns to investment and profitability factors. Furthermore, q-theory model significantly excel CAPM in explaining risk premium of firm size, book to market value and momentum portfolios. But it significantly excels three factor model of Fama and French just in explaining the risk premium of momentum portfolios.
  Keywords: q, theory Asset pricing model, Capital Asset Pricing Model, Three Factor Model of Fama, French, Portfolio risk Premium, Investment Factor, Profitability Factor
 • Mahdi Salehi, Samaneh Zamani Moghadam, Sadegh Nekooei Pages 83-94
  During the last decade crucial part of the analyzing the time series has devoted to the long memory. Existence of long memory in output of possession has significant application for investing in efficiency of market, Pricing the differential paper, and selecting the possessions basket. In our research the effect of long memory dependence structure between the dollar exchange rate and oil products in the Tehran stock exchange index. First the existence of long memory ARFIMA test review and continue to understand the impact of long memory on the dependence structure of two types, raw data and filtered data (Dollar exchange rate variability data and index Petroleum for the period from 2009-2013) have been used. The result showed that the raw data has a long memory, than the tail dependent data are filtered.
  Keywords: long memory, dependence structure, copula
 • Hashem Nikoumaram, Ali Saeedi, Fereydoun Rahnamay Roodposhti, Mahdi Madanchi Zaj Pages 95-124
  Overreaction and underreaction phenomena in financial markets reflect it’s inefficiently. Different methods are suggested for evaluation of overreaction and under reaction in researches. One of these methods is measurement of the securities price adjustment speed. Speed of price adjustment securities is time duration that information absorbed in stock prices and reach stock price to their intrinsic values. At this article, is classified several researches to three approaches and described different models and then presented their results. Also the determinants for delayed Stock price adjustment is described and finally is explored Iran capital market specifications and propose some practical suggestions for increasing the stocks adjustment speed improving capital market efficiently.
  Keywords: Overr reaction, under reaction, Speed of Adjustment Price, Market Efficiently
 • Azita Jahanshad, Mahmood Parsaei Pages 125-144
  Expected return on equity is an important variable in the analysis of financial firms. Accurate measurement of this variable and its determinants is one of the most important issues in financial research. Due to inefficient estimates of the expected return on realized returns, accounting and financial studies have suggested an alternative approach to estimating expected returns. This approach implied cost of capital (ICC) called on the firm's internal rate of return that the firm's stock price equals the present value of future cash flows expected return. The main objective of this paper is to investigate the determinants of expected returns estimated based on implied cost of capital for listed companies in Tehran Stock Exchange is 89. The determinants of expected returns in previous research, several factors as independent variables and controls included liquidity, long-term return on investment, growth potential, the level of stock prices, value companies, financial leverage, firm size and systematic risk in was used. Multivariate statistical methods to test the hypotheses were used. The results indicate that the liquidity, growth potential, the level of stock prices, firm size and firm value estimated in accordance with the expected returns implied cost of capital models, positive significant relationship exists. Also, a significant negative relationship between long-term reversal of capital, financial leverage and systemic risk with expected return implied cost of capital estimates are based on the reverse.
  Keywords: stock expected return model, the implied cost of capital, Liquidity, return, growth potential
 • Shapor Mohammadi, Reza Raeie, Hossein Karami Pages 145-160
  Fluctuations in crude oil prices in addition to affect the economy of the exporting countries, is one of the sources of disruption in oil-dependent economy. Always predict the price and volatility has been of the challenges facing traders in oil markets and price forecast is raised as an imperative and functional however, should be noted forecasts that will take place in more accurate and less error than the observed actual results. In order to predict the weekly price of Brent crude oil as an oil indicator given the difficulty of accurately identifying linear and nonlinear models in economic and financial time series from combining Autoregressive Integrated Moving Average models (ARIMA) by the assumption that the time series have a linear pattern and support vector machine (SVM) which has great potential in modeling nonlinear model is used to enhance the accuracy of prediction. Given two paired comparison performance criteria of root mean square error test (RMSE) and the mean absolute magnitude percentage error (MDAPE) which are resulting from the predicted values ​​and actual values ​​for each model, this indicates that in most cases the hybrid model provide smaller errors in predicting the future price of crude oil as compared to the individual applications of autoregressive integrated moving average models and the support vector machine.
  Keywords: Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), support vector machine (SVM), hybrid model, stationary
 • Seyyed Ali Hosseini, Hojjat Esmaeilzadeh, Mohammadsadegh Ghaznavi Pages 161-174
  In the following research, investors’ overreaction to accruals is investigated in Tehran Stock Exchange through the years of 1384 to 1390. In order to analyze investors’ overreaction, we use the relation between current year accruals and the successive year abnormal returns. In measurement of accruals, Sloan model for working capital have been used. Abnormal return is calculated by the difference between actual return of each year and average of two past years return. Results of this study show that in Tehran stock exchange, investors overreact to accrulas and this betoken as accruals anomaly. Accruals anomaly is categorized in market inefficiency studies, because it shows the ability of gaining abnormal return if someone gobble up information.
  Keywords: Market inefficiency, Accrual Anomaly, Abnormal Return