فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 13 (بهار 1394)
 • پیاپی 13 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، میرفیض فلاح شمس، محمد جعفر میکده فریمانی، میثم علی محمدی صفحات 1-18
  در این پژوهش تاثیر برخی دستور العمل های معاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور تاثیر پنج دستور العمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دریافت سفارش های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری، ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره و خرید اعتباری اوراق بهادار، در بازه زمانی 01/01/1386 تا 31/03/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه تحقیق، نتایج بدست آمده نشان می دهد دستور العمل های معلاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تاثیر معنا داری بر نقد شوندگی سهام دارد.
  کلیدواژگان: دستور العمل های معاملاتی، نقدشوندگی، نظارت بر بازار، سازمان بورس اوراق بهادار، نوسان پذیری بازده سهام
 • علی مروتی شریف آبادی، شیرین عزیزی، نسترن احمدی صفحات 19-42
  مسئله ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود ، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی این پژوهش حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت30 سهم پذیرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390، نمودارهای مربوطه ترسیم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه ای موفق عمل می کند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی، الگوریتم رقابت استعماری، مدل میانگین - واریانس
 • سعید خدامرادی، محمد ابراهیم راعی عزآبادی صفحات 43-62
  تامین مالی واحدهای تابعه به منظور کاهش هزینه سرمایه، یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های چند کسب و کاره می باشد. بازار سرمایه داخلی در کنار تامین مالی خارجی از محل بدهی های بانکی دو روش اصلی تامین مالی عملیات در شرکت های هلدینگ است. هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای تامین مالی و نیز کاهش هزینه سرمایه شرکت های هلدینگ می باشد. برای این منظور، پس از تعیین روابط بین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی با استفاده از تکنیک دیمتل، از روش فرآیند تحلیل شبکه برای اولویت بندی معیارها و روش های تامین مالی بهره جسته ایم. در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوکاری موثر برای تعیین کمیت استفاده بهینه از هر یک از آلترناتیوهای مزبور در کنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ در یکی از شرکت های چند بخشی فعال در بورس تهران بهره برده ایم. مدل حاصله برای اولین بار به حل مساله برنامه ریزی تامین مالی در شرکت های چند بخشی با رویکرد بازار سرمایه داخلی پرداخته و قابلیت گسترش دارد. پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگو، نتایج نشان دهنده تاثیر بالای آن در کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه و افزایش استفاده از شبکه روابط داخلی در موضوع تامین مالی است.
  کلیدواژگان: تامین مالی، بازار سرمایه داخلی، برنامه ریزی خطی آرمانی، هلدینگ، هزینه سرمایه
 • غلامرضا زمردیان، مهدی شعبان زاده، ولی الله فریادرس صفحات 63-84
  سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره ی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد گردیده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه امنیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف، به بررسی ریسک سرمایه گذاری در چهار بازار سهام، طلا، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR) پرداخته است. همچنین در مطالعه حاضر جهت ارائه قضاوت دقیق تر از امنیت سرمایه گذاری بر اساس نگرش سرمایه گذاران از روش TOPSIS نیز استفاده شده است. کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعه حاضر به صورت ماهانه برای دوره زمانی 92-1381 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که بر اساس معیار VaR ، امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام نسبت به سایر بازارها بسیار پائین تر بوده و لذا سرمایه گذاران در بازار فوق نسبت به سایر بازارها با ریسک سرمایه گذاری بالاتری مواجه می باشند. همچنین نتایج حاصل از روش TOPSIS (با توجه به دو معیار ریسک و بازده) بیان گر آن است که سرمایه گذاران ریسک گریز و بی تفات نسبت به ریسک دارای رفتار مشابهی بوده، به طوری که دو گروه فوق، ابتدا سرمایه گذاری در بازار مسکن و سپس سرمایه گذاری در بازار طلا را بر سرمایه گذاری در بازارهای موازی چون ارز و سهام ترجیح می دهند. با این وجود و بر خلاف دو گروه فوق سرمایه گذاران ریسک پذیر، سرمایه گذاری در بازار سهام و سپس سرمایه گذاری در بازار مسکن را بر سرمایه گذاری در بازارهایی چون طلا و ارز ترجیح می دهند.
  کلیدواژگان: امنیت سرمایه گذاری، ارزش در معرض خطر، بازار سهام، بازار طلا و ارز، بازار مسکن، روش TOPSIS
 • اصغر مشبکی، حسین ممبینی، علیرضا بخشی زاده صفحات 85-106
  ورشکستگی پدیده ای است که بسیاری از شرکت ها با آن مواجه اند. از این رو تحلیل ورشکستگی امری بسیار مهم خصوصا برای سرمایه گذاران است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی ورشکستگی بر مبنای دو تکنیک تحلیل تشخیصی (DA) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.
  تحقیق حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است و به منظور ارزیابی مدل های تحلیل ورشکستگی، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. جهت تحلیل ورشکستگی دو تکنیک تحلیل تشخیصی (DA) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) به کار گرفته شد.
  یافته های تحقیق نشان داد که دقت تکنیک تشخیصی در پیش بینی شرکت های غیرورشکسته 72 درصد و در پیش بینی شرکت های ورشکسته 50 درصد بود؛ در حالی که دقت مدل افزایشی تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی شرکت های غیرورشکسته 87 درصد و در پیش بینی شرکت های ورشکسته 64 درصد بود. بنابراین در مجموع در تحلیل ورشکستگی، مدل تحلیل پوششی داده ها نسبت به مدل تشخیصی دقت بیشتری دارد و بر آن ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، مدل افزایشی تحلیل پوششی داده ها، تحلیل تشخیصی، بورس اوراق بهادار
 • رضا تهرانی، محمد هندیجانی زاده، عیسی نوروزیان لکوان صفحات 107-126
  دراین تحقیق سعی گردیده است تا در جهت اجرای نگرش مدیریت فعال پرتفوی، روشی برای انجام معاملات هوشمند براساس قیمت پیش بینی شده سهام در یک بازه زمانی چهار ساله مشخص ارائه گردد. ابتدا با استفاده از روش مارکویتز وزن های هریک از شش سهم پرتفوی شش سهمی ساخته شده در هریک از سال های بازه زمانی چهار ساله را بدست می آوریم. سپس با استفاده از بیست ودو نماگر تکنیکی (ویژگی های هر سهم) که به عنوان ورودی های الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در نظر گرفته شده است،استفاده کرده و با استفاده از دو روش پیش بینی مجاورت نزدیکترین همسایه و شبکه عصبی اقدام به پیش بینی قیمت هر سهم می نماییم. با توجه به قیمت پیش بینی شده برای هرسهم مطابق با روش های پیش بینی شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و روش مجاورت در نزدیکترین همسایه بر پایه الگوریتم ژنتیک و استراتژی معاملاتی تعریف شده، معاملات هوشمند سهام صورت می پذیرد. استراتژی معاملاتی تعریف شده بر اساس قیمت های پیش بینی شده دارای سیگنال های خروجی (1و0و1-) بوده که به معنای خرید سهم، فروش سهم و یا انجام هیچ گونه عملی تفسیر می گردند. بازده حاصل از پرتفوهای روش های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و روش مجاورت در نزدیکترین همسایه بر پایه الگوریتم ژنتیک و پرتفوی خرید و نگه داری به عنوان نماینده رویکرد مدریت غیر فعال پرتفوی در هر یک از چهار سال محاسبه گردید. پرتفوی حاصل از روش شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک دارای بالاترین بازده در دوره چهار ساله را دارا بوده که این خود نشان از برتری رویکرد مدیریت فعال پرتفوی نسبت به رویکرد مدیریت غیر فعال پرتفوی می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت فعال پرتفوی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، مجاورت نزدیکترین همسایه
 • جواد مرادی، منصوره ایزدی صفحات 127-150
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر تصمیم های سرمایه گذاری و بررسی رابطه سطح سواد مالی سرمایه گذاران و تصمیم های سرمایه گذاری آنان است. نمونه مورد مطالعه شامل 384 سرمایه گذار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه مشتمل بر سه بخش اصلی است: بخش اول، مشخصات جمعیت شناختی، بخش دوم، شناسایی عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری از دید سرمایه گذاران، شامل ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی و بخش سوم، دو گروه سوال جهت ارزیابی سطح سواد مالی سرمایه گذاران را دربردارد.
  نتایج نشان می دهد که هر چهار عامل در نظر گرفته شده شامل ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم گیری سرمایه گذاری در ایران، تاثیر دارند. همچنین، بین سطح سواد مالی و عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری، رابطه مثبت معنادار وجود دارد، ولی این رابطه بسیار ضعیف است و کمتر از 10% تغییرات تاثیر عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری، توسط سطح سواد مالی، قابل توضیح می باشد. به علاوه نتیجه نشان می دهد که با در نظر گرفتن نوع اشتغال، حساسیت عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری نسبت به تغییر سطح سواد مالی در زمینه اشتغال غیر مالی، بیشتر است.
  کلیدواژگان: سواد مالی، تصمیم سرمایه گذاری، ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، نیازهای مالی شخصی، اطلاعات اقتصادی
 • میرفیض فلاح شمس، میثم علی محمدی صفحات 151-166
  این مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی اول فروردین 91 تا آخر آذر 91 حباب رخ داده است. در این دوره با بررسی قیمت ها بین روزی و سری زمانی 5 دقیقه ای و همچنین استخراج معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه های زمانی 5 دقیقه ای به بررسی این تاثیر پرداخته ایم. بعد از اجرای آزمون های تشخیص حباب در شرکت های مورد بررسی، نمونه مورد بررسی به دو گروه شرکت های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. در ادامه برای بررسی تاثیر رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت های حباب قیمتی، آمار معاملات این گروه از افراد را بصورت سری زمانی بین روزی 5 دقیقه ای استخراج کرده و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت باینری به بررسی تاثیر معاملات این دو گروه در بروز حباب پرداخته ایم. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از آن است که اشخاص حقیقی تاثیر بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی در بروز حباب قیمتی در بازه زمانی تحقیق داشته اند.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، حباب قیمت، معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی، کارایی بازار، آزمون تسلسل
 • رضا راعی، حسین کرمی صفحات 167-194
  با توجه به اهمیت سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشورهای نفت خیز، تغییر رویکرد اقتصاد کشور از صادرات مواد خام اولیه و منابع طبیعی کشور به صادرات محصولات تولیدی و فروش خدمات فنی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان امری ضروری مورد توجه قرار گرفته است و درجهت تغییر این رویکرد، شکل گیری بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس بازار سرمایه درکشور ایران امری ضروری بود. با توجه به نتایج حاصل شده از بررسی ها و طبق امکان سنجی های صورت گرفته، زیرساخت های لازم و مورد توجه در فرضیه پژوهش همچون معرفی نفت شاخص به عنوان دارایی پایه معاملات، معرفی موسسه تعیین کیفیت و استاندارد محموله های مورد معامله، شکل گیریاتاق پایاپای،آماده سازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری ،مالکیت غیر انتفاعی بورس انرژی،تعیین نهاد مشخص نظارتی یا مقام ناظر بورس و سایر زیرساخت های ضروری برای شکل گیری بورس انرژی منطقه ای در بازار سرمایه کشور فراهم می باشد و راه اندازی بورس انرژی نتایجی همچون معرفی بازار مالی نفت ایران در قالب اولین بورس انرژی منطقه خلیج فارس و تبدیل شدن به قطب اقتصاد انرژی در عرصه بین المللی و کارایی بازار سرمایه در زمینه شفافیت اطلاعات را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بورس انرژی، بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت
 • فریدون رهنمای رودپشتی، احمد ناطق گلستان، احمد یعقوب نژاد صفحات 195-216
  احساسات، حالات سرمایه گذاران و سایر عوامل، بر ادراک اثر می گذارند و به همین علت بر تصمیمات سرمایهگذاران نیز موثر می باشند. ادراک ریسک سرمایه گذاران، قضاوت ذهنی سرمایه گذاران از ریسک است که ممکن است بیشتر و یا کمتر از ریسک واقعی برآورد گردد. این ریسک ذهنییا ادراک شده تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی متعددی قرار گرفته و هر زمان این عوامل حضور پر رنگ تری داشته باشند، ریسک ادراک شده فاصله بیشتری از ریسک واقعی خواهد داشت که منجر به اتخاذ تصمیمات متفاوت از سوی سرمایه گذاران می گردد.
  در این تحقیق تحت پارادایم پراگماتیسم در سطح خرد به بررسی عوامل موثر بر ادراک ریسک پرداخته شده است؛ که به دو روش قیاس و استقرا در مرحله کیفی ضمن اتخاذ استراتژی پدیدارنگاری، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با خبرگان بازار سرمایه که به صورت هدفمند انتخاب شدند، صورت پذیرفت. اطمینان از روایی و پایایی در تحقیق کیفی از طریق اجرای الزامات ارائه شده در مفهوم قابلیت اعتماد در کنار تحلیل عاملی اکتشافی حاصل گردید. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت که چهل و پنج مولفه در پنج مقوله شناسایی گردید و بر اساس آن پرسشنامه بخش کمی تحقیق طراحی شد.5 دسته مولفه موثر بر ادراک ریسک سرمایه گذاران: 1- عامل زمان، 2- عوامل (متغیرهای) جمعیت شناختی (فردی)، 3- عوامل رفتاری، 4- عوامل فرهنگی و 5- عوامل شخصیت می باشد؛ معیارهای روایی محتوایی و روایی سازه و همچنین آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیر های مکنون می باشد، که با استفاده از نرم Amos Graphics16 ، مشخص گردید، بجز عامل جمعیت شناختی بقیه عوامل در سطح اطمینان 95 درصد موثر بر ادراک ریسک بودند کهعوامل رفتاری و زمان به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر در الگوی ذهنی ادراک ریسک بر اساس فراگرد شکل گیری ادراک را دارا بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش، ادراک ریسک، فرهنگ سرمایه گذاری، مولفه فرهنگی
 • تقی ترابی، مهسا قربانی، میثم باقری، سمانه طریقی صفحات 217-232
  هدف کلی تحقیق مدلسازی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در مقایسه با باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان در فصل92-1391می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد: چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران با شیوه های تامین مالی باشگاه های فوتبال انگلیس تفاوت آشکار دارد. اکثر باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی ایران مبتنی بر کمک های مستقیم دولت و سازمان های صنعتی( 65 %) بوده، اما باشگاه های انگلیس خصوصی و از طریق حق پخش تلویزیونی(31 %)، درآمد روز مسابقه( 21%) و جریان نقد حاصل از تجارت( 22% ) تامین مالی می شدند. دولتی بودن باشگاه ها ، عدم شفافیت صورت های مالی،امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی ، عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تامین مالی، استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تامین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران می باشد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، مطالعه تطبیقی، باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر، ایران، انگلستان
|
 • Mohammad Hasan Ebrahimi Sarvolia, Mir Feyz Fallahshams, Mohamad Jafar Meykade, Meysam Alimohammadi Pages 1-18
  In this study¡ the effect of instruction approved by the Stock Exchange on the trading liquidity of the shares of the listed companies in Tehran Stock Exchange are examined. For this purpose¡ the effect of five recipes with the information disclosure record companies¡ publishers disciplinary accepted in Tehran Stock Exchange¡ received telephone orders using Contact Center Brokerage¡ regulations pertaining to applicants for purchase of major trading stocks and shares priority Tehran Stock Exchange and OTC consisted of 6 females and 4 notes and purchases of securities in the period 01.01.1386 to 31.03.1392 has been studied.
  Using data from 164 companies listed in Tehran Stock Exchange recipes Mlamlaty results show a significant impact on the liquidity of the Securities Exchange Act of shares.
  Keywords: Recipe Trading, Liquidity, Market monitoring, Stock Exchange Organization. Stock return volatility
 • Ali Morovati Sharifabadi, Shirin Azizi, Nastaran Ahmadi Pages 19-42
  Markowitz optimization problem and determining Efficient frontier of investment when the number of asset invested and restrictions on the market is low, is solvable with mathematical models. But when the real world restrictions is considered , the portfolio problems cannot be easily solved with mathematical methods. For this reason, the use of innovative techniques such as neural networks, genetic and evolutionary algorithms in optimizing Algorithm portfolio is one of the main topics of discussion in recent times. The main goal of this research is to solve the portfolio optimization problem using optimization Imperialist competitive algorithm. Therefore, using price data of 30 stocks in all listed Automotive parts in the Tehran Stock Exchange from farvardin 1388 to shahrivar 1390, the graphs are plotted. Results of this study show that the optimization Imperialist competitive algorithm in the formed of a portfolio will be successful.
  Keywords: Portfolio optimization, Imperialist Competitive Algorithm, Average, Variance model
 • Saeed Khodamoradi, Mohammad Ebrahim Raei Ezabadi Pages 43-62
  The financing plan of subsidiaries for reducing cost of capital is one of the main concerns of multi-business enterprise's managers. Internal capital markets and debts financing through banks are two main methods of financing the operations in the holding companies. The efficient use of internal capital market also represents the realization of financial synergy. In this study, after determining the interdependences between the criteria affecting the choice of the financing methods using DEMATEL technique, the analytic network process (ANP) was used to prioritize the criteria and financing methods. Finally, the linear goal programming was utilized to design an effective mechanism for quantifying the optimal use of each of these alternatives besides considering the policies and operational constraints of holding in one of multi-business firms listed in the Tehran Stock Exchange. After solving the model using LINGO software, the results indicated its high effect on reducing the weighted average cost of capital (WACC) and increasing the use of internal relationships network in financing plan. This model, for the first time, solved financing plan problem in multi business enterprises and it could be extended.
  Keywords: Financing Plan, Internal Capital Markets, Linear Goal Programming, Holding Companies, Cost of Capital
 • Gholam Reza Zomorodian, Mahdi Shabanzadeh., Valiollah . Faryadras Pages 63-84
  Investment in each country is subject to a set of variables that Security of Investment is one of the most them.Official statistics show that in the recent decades, on average, only about 12% of the country's real GDP has been allocated to investment in the manufacturing sector, including the production of goods and services and a considerable portion of it has been absorbed into unproductive speculative activities.Accordingly, this study with purpose to examining and comparing security of investing in different markets has evaluated the risk of investing in four market including stocks, gold, currency and Iran's housing using the Value at Risk (VaR) Criteria. Also in this study to providing a more accurate analysis of the security investment based on investor's attitudes TOPSIS method has been used.All information required for the study was collected on a monthly basis for during 2002 - 2013.The result of this study showed based on VaR Criterion, the security of investment in the stock market is much lower than other markets, so investors in this market face higher risk of investments relative to other markets.Also, the result of this study showed based on TOPSIS method (according to risk and return critrias) risk averse and risk neutral Investors have the Similar behavior, So that the two groups prefer The investment in the housing market and then investment in the gold market on the parallel markets including exchange and stock. However, unlike the aforementioned groups, risk-taking investors prefered investing in the stock market and then investing in the housing market on the investment in the gold and currency markets.
  Keywords: Security of Investment, value at risk, Stock Market, Gold, Exchange Market, Housing Market, TOPSIS Method
 • Asghar Moshabbaki, Hossein Mombeyni, Alireza Bakhshizadeh Pages 85-106
  Bankruptcy is a challenge that, many companies are faced with. Therefore the analysis of bankruptcy is too important, especially for investors. Accordingly, the present study aims to use of two techniques of DEA–Additive analysis and Discriminant analysis in order to analysis and assessment of bankruptcy of the companies which are listed on Tehran Stock Exchange.
  The study is descriptive- application and to assess the models of bankruptcy analysis, 110 companies listed on the stock exchange have been considered as statistical population and the DEA-Additive model and Discriminant Analysis model are used to bankruptcy analysis.
  The study showed that the Discriminant Analysis model was 50% accurate in predicting the bankrupt companies and 72% accurate in predicting the successful companies while the DEA-Additive model was 64% accurate in predicting the bankrupt companies and 87% accurate in predicting the successful companies, so in total the DEA-Additive model is more accurate than the Discriminant Analysis model in the bankruptcy analysis, and therefore it is preferred.
  Keywords: Bankruptcy, DEA–Additive analysis, Discriminant analysis, Stock exchange
 • Reza Tehrani, Mohammad Hendijanizadeh, Eisa Noruzian Lakvan Pages 107-126
  This paper intends to present an integrated method to fulfill active portfolio management approach that is based on predicted prices of each six- chosen stock in a four-year time period. First of all Markowitz model is implemented to achieve weight of each stock in each year of four year period. Then, twenty two technical indicators as the features of each stock were are regarded as the input data of genetic algorithm (GA) known as a feature selection technique. Two well-performed forecasting methods called k-nearest neighborhood (kNN) and artificial neural network (ANN) are integrated with GA to extract predicted prices of each stock in defined time period. According to predicted price resulted by GA-NN and GA-kNN, a trading strategy is proposed that has an input signal (-1 , 0, 1) which imply to buy, sell and do nothing respectively. Returns of created portfolios were compared with the return of buy and hold strategy as the representative of passive portfolio management approach. The portfolio resulted by GA-NN outperformed two other portfolios for our given data. This conclusion emphasizes on superiority of employing active portfolio management to passive portfolio management in terms of tackling fund management issue for our given data.
  Keywords: Active portfolio management, neural network, genetic algorithm, knearest neighborhood
 • Javad Moradi, Mansoureh Izadi Pages 127-150
  The purpose of this paper is to investigate determinants of investment decisions cinonsidering financial literacy of the individual investors. A modified questionnaire developed and divided into three parts. The first part covers demographic variables. The second part identifies factors affecting the investment decision of the investors. The third part is devoted to financial literacy using exam-type questions. A sample of 384 Iranian national investors is selected.
  The results indicate that there is a positive significant relationship between Individual imagination, accounting information, economic information, personal financial needs and investment decisions in Iran. There is a positive significant relationship between financial literacy and investment decisions in Iran, but this relationship is too weak and less than 10% of the variations of factors influencing investment decisions in Iran are explainable by the financial literacy level. In addition, the factors influencing investment decisions have greater sensitivity to financial literacy level in the field of nonfinancial jobs.
  Keywords: Financial literacy, Investment decision, Self, image, Accounting information, Personal financial needs, Economic informations
 • Mirfeyze Fallahshams, Meysam Alimohammadi Pages 151-166
  This paper examines the impact of individual and institutional trading in a bubble in the price of listed companies in Tehran Stock Exchange.
  First, through some tests such as Runs test (test based on rows or flow test), skewness, stretching and duration dependence was found in the Tehran Stock Exchange for the 1391/01/01 up to 1391/09/30 bubbles occurred. In the period between the day and the time series of 5-minute check prices and deals from individual and institutional persons in the interval 5-minute review We have covered the impact of that effect. After performing tests to detect bubbles in the companies studied, the samples were divided into two groups with no bubbles and speculative bubbles. To investigate the impact of the behavior individual and institutional persons in the company speculative bubbles, Transactions of the group of people at a time series between the day 5 minutes from and Using binary Logit regression model to examine the impact of these two transactions are dealt with in the incidence of bubbles.
  The results of the model indicate that individuals have a greater impact than legal entities, in the development of research have ranged from speculative bubbles.
  Keywords: Tehran Stock Exchange, Price bubble, individual, institutional trading, Market Efficiency, Runs Test
 • Reza Raei, Hosseyn Karami Pages 167-194
  Abstract: Given the importance of the share of oil revenues in the budget of oil-rich countries, the change of Iranian economic approach from the export of raw materials and natural resources towards the export of products and technical services in line with resistive economy polices has been taken into consideration as a significant matter. In order to achieve this change of approach, the formation of Iranian energy exchange as the fourth capital market exchange was necessary. Besides, the existence of huge reserves of petroleum and natural gas resources as well as appropriate potentials such as powerful refinery and petrochemical complexes that provide the possibility of processing, refining, and conversion of underground sources to oil and higher valued products will significantly contribute to the realization and globalization of resistive economy paradigm which relies on competition and concentration on strengths and opportunities ahead. Furthermore, the exploration of infrastructures needed for the formation of energy exchange and the feasibility study of Iranian capital market conditions compared to international energy exchanges and the establishment of Iranian Energy Exchange will pave the way for the introduction of Iranian financial oil market in the form of the first energy exchange in the Persian Gulf region and make it possible for Iran to become a huge center of energy economy in the international arena. The possibility of liberalization, removal of monopoly, transparency, and price discovery in the competitive environment of the market supply and demand will result in information transparency for cost and sales prices of domestic products and exports of refinery and petrochemical entities listed in the capital market. Furthermore, such information transparency on the performance of firms that involved in oil and gas industry will provide a secure environment for actual and legal investors to make informed investment decisions and thus to earn good returns. Finally, as the findings of the present study suggest; currently it is possible to introduce Iranian energy exchange as a reference for the discovery of prices of crude oil and those of petroleum and petrochemical products in the future.
  Keywords: resistive economy, energy exchange, Capital Market, information transparency, price discovery
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Ahmad Nategh Golestan, Ahmad Yaghoobnezhad Pages 195-216
  Emotions, moods of investors and other factors affect the perception and therefore affect the investment decisions. Investors risk perception defines as subjective judgment of risk that might be estimated by investors more or less than the actual risk assessment. This mental or perceived risk influence of numerous non-economic factors and ever more of these factors have a strong presence, perceived risk, would greater distance from the real risk. In this study examine perceived risk and risk perception according to the paradigm of pragmatism on micro levels. At the micro level (investors) that have been done in two ways, induction and deduction, through interview and library studies on investors risk perception , factors were identified five categories those are: 1 – time factors 2 – demographic factors, 3 - behavioral factors, 4 - cultural factors and 5 - personality factors. After designing the questionnaire, reliability and validity of it were assessed then was completed by the capital market experts and at the end after analysis of structural model equations(SME) with Amos 16 software determined except for demographic factors, other factors influenced the risk perception at 95% confidence level. And finally the mental risk perception model based on perception formation process was presented.
  Keywords: Value, Risk perception, Investment Culture, Cultural Factor
 • Taghi Torabi, Mahsa Ghorbani, Meysam Bagheri, Samaneh Tarighi Pages 217-232
  The main objective of this comparative study is to see how professional football clubs in Iran and England’s premier league are financed. This applied research has been conducted in a descriptive and analytical way. The results of the study showed that there is a significant difference between the ways through which English and Iranian professional football league clubs are financed. Most Iranian clubs are funded by government and industry-based sources (65%) while most English clubs are private and are funded by television broadcasting rights (31%), match-day income and cash flow from business (22%). Some major barriers to financing Iranian professional football league clubs are as follows; the state-run clubs, lack of financial transparency , the fact that IRIB refuses to pay the media broadcasting right to the clubs, failure in complying with copyright law in Iran , inappropriate competition schedules, unsuccessful club marketing management, club managers lack of awareness about new methods of financing , limited use of creative sport directors with financial and business expertise at different levels of football industry.
  Keywords: Financial, Comparative Study, professional football clubs in the Premier League, Iran, England