فهرست مطالب

مهندسی مکانیک امیرکبیر - سال چهل و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1388)
 • سال چهل و یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/03/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله پژوهشی
 • فرزاد ابراهیمی، عباس راستگو صفحات 1-8
  تحلیل ارتعاشی صفحات دایروی نازک از جنس مواد تابعی (FGM) کوپل شده با لایه های پیزوالکتریک براساس تئوری صفحات کرشهف ارائه شده است. مشخصات صفحه تابعی مطابق تابع توانی از جزء حجمی مواد تشکیل دهنده در راستای ضخامت صفحه و میدان پتانسیل الکتریکی با یک تابع درجه دو طوری مدل شده است که معادله ماکسول برآورده شود. معادلات دیفرانسیل حرکت برای اولین بار به صورت تحلیلی برای صفحه دایروی با تکیه گاه گیردار حل شده است. درستی روش تحلیلی ارائه شده از طریق مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه و نیز با نتایج روش المان محدود سه بعدی تایید شده است. در مطالعات عددی تاکید اصلی، بررسی اثر تغییر شاخص گرادیان صفحه تابعی بر روی ارتعاشات سازه مرکب می باشد. پاسخهای تحلیلی و نتایج حاصل مدل ساده شده ای برای مطالعه پارامتری و درک مشخصات ارتعاشی صفحات دایروی ایزوتروپ کوپل با لایه های پیزوالکتریک ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: مواد تابعی، لایه های پیزوالکتریک، تئوری صفحات کرشهف
 • محمدرضا صدیقی صابر، محمود شاکری، علیرضا دانش مهر صفحات 9-17
  در این تحقیق، حلی نیمه تحلیلی برای پانل استوانه ای پیزوالکتریک پلاریزه شده در جهت ضخامت، ارتوترپ، با تکیه گاه های ساده و طول محدود تحت بارگذاری الکترومکانیکی دینامیکی ارائه شده است. با بسط مثلثاتی مولفه های جابجایی و پتانسیل الکتریکی در جهت های محیطی و محوری، دستگاه معادلات دیفرانسیل پاره ای جفت شده به دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی با ضرایب متغییر کاهش می یابد. مولفه های جابجایی و پتانسیل الکتریکی بصورت سری فوریه در جهت های محیطی و محوری بگونه ای انتخاب می گردند که شرایط تکیه گاهی ساده لبه های محوری و محیطی را برآورده نمایند. معادلات دیفرانسیل حاصل با استفاده از روش اجزاء محدود گلرکین حل می شوند. در این روش از تابع شکل مرتبه دوم در هر المان استفاده شده است. پاسخ دینامیکی پانل استوانه ای پیزوالکتریک تک لایه تحت بارگذاری دینامیکی خارجی بعنوان مثال عددی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پیزوالکتریک، پانل استوانه ای با طول محدود، بار دینامیکی
 • انوشیروان فرشیدیان فر، محمد هادی مهدوی، حمید دلیر صفحات 19-26
  میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscope) یا به اختصار AFM، ابزاری قدرتمند و ضروری در نانوتکنولوژی است که برای مطالعه، تصویر برداری و شناسایی مواد مختلف با تفکیک اتمی بکار می رود و در سه مد تماسی، غیر تماسی و کوبشی کار می کند. در این مقاله ارتعاشات خمشی تیر یکسر گیردار مورد استفاده در این دستگاه که در مد غیر تماسی نمونه هایی با سختی سطح متفاوت را اسکن می کند بررسی می شود. یافتن فرکانسهای طبیعی تیر و تحلیل فرکانسی مجموعه مرتعش، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و طیف وسیعی از تحقیقات به آن می پردازد. در این مقاله ابتدا معادلات ارتعاش عرضی تیر با در نظر گرفتن جرم و ممان اینرسی جرمی تیپ (Tip) انتهای آن که قبلا از آن صرفنظر شده است به روش تحلیلی دقیق و با استفاده از تئوری تیر اولر - برنولی استخراج شده است. سپس میزان تفاوت نتایج حاصل از معادلات محققین قبلی با معادلات اخیر در مطالعه موردی بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اثر تیپ بسته به ابعاد آن، قابل ملاحظه بوده و بایستی برای رسیدن به تصویربرداری دقیق تر نمونه ها در هنگام طراحی منطق عملکردی دستگاه در نظر گرفته شود. در انتها میزان تاثیر زاویه تمایل تیر نسبت به سطح و ارتفاع تیپ برفرکانس های تشدید مجموعه بررسی می شود.
  کلیدواژگان: میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی، تحلیل فرکانسی، جرم و اینرسی تیپ، تیر اولر برنولی
 • حبیب قنبرپور اصل، سید حسین پورتاکدوست صفحات 27-37
  در این مقاله یک روش نوین برای تخمین وضعیت چرخشی یک وسیله پرنده با استفاده از اطلاعات واحد اندازه گیری اینرسی (IMU) و ارتفاع سنج درحرکتهای شتاب دار آمده است. معمولا تعیین زوایای رول و پیچ با استفاده از یک IMU در حرکات نزدیک به پرواز کروز (بدون شتاب) امکان پذیر می باشد، ولی زمانی که پرواز از حالت کروز فاصله می گیرد خطاهای بسیار زیادی در تعیین وضعیت از خروجی های IMU بوجود می آید. در این مقاله برای پایدار سازی خطای تخمین وضعیت از تلفیق اطلاعات IMU و یک ارتفاع سنج بارومتری استفاده شده است. خروجی ارتفاع سنج به دلیل موثر بودن از شتاب جاذبه زمین و تصویر شتاب مخصوص در راستای قائم بر زمین، حاوی اطلاعات کمی درباره وضعیت می باشد. از آنجا که شتاب مخصوص قائم تابعی از زوایای رول و پیچ وسیله پرنده می باشد، اگر این زوایا به دلیلی دارای خطا باشند، تصاویر آن که توسط شتابسنج ها اندازه گیری شده است، دچار خطا شده و پیرو آن سرعت قائم و ارتفاع محاسبه شده دارای خطا خواهند بود. همین طور باید توجه نمود که مشاهده پذیری ضعیفی بین خروجی ارتفاع سنج و زوایای اویلر (فقط رول و پیچ) وجود دارد. به همین دلیل برای داشتن خطای کمتر در تخمین، سعی شده است که معادلات وضعیت را به شکل خطی در آورده تا بتوان از فیلتر کالمن خطی استفاده نمود. در چنین حالتی برای خطی ماندن معادلات دینامیکی از المانهای ماتریس کسینوسهای هادی بین دو دستگاه ناوبری و بدنی استفاده شده است که خود به خود باعث افزایش تعداد معادلات دیفرانسیل مربوط به وضعیت می گردد، ضمن آن که یک قید اضافی نیز به وجود می آید. درپایان نتایج فیلتر کالمن خطی جدید و فیلتر غیر خطی مرتبه دوم مقایسه گردیده اند. شبیه سازی ها نشان می دهند که فیلتر خطی جدید ارائه شده برای مسئله مورد نظر دارای کارائی بهتری نسبت به فیلتر غیر خطی مرتبه دوم می باشد.
  کلیدواژگان: تخمین وضعیت، فیلتر غیر خطی، تخمین وضعیت از روش متصل به بدنه، ناوبری تلفیقی
 • مصطفی غیور، محمود کریمی صفحات 39-47
  در این مقاله طراحی مسیر یک بازوی مکانیکی چند درجه آزادی صفحه ای با ارائه یک روش جدید تحلیلی برای جلوگیری از برخورد با موانع دایره ای انجام شده است. برای تولید مسیر بازوی مکانیکی و دستیابی سریع به جوابهای بهینه در فضای کاری پیچیده، یک الگوریتم ژنتیکدو لایه معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین یک چند جمله ای درون یاب اسپیلاین درجه سه برای تخمین هر کدام اززوایای مفصلی بکار رفته است. الگوریتم ژنتیک، تعدادی نقطه میانی را برای انطباق منحنی با چند جمله ای درون یاب تعیین می کند تا بواسطه آن بتوان تابع هدف مورد نظر را بهینه کرد. نتایج شبیه سازی، کارایی و توانایی روش مطرح شده را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: طراحی مسیر، بازوی مکانیکی ابرافزونه، الگوریتم ژنتیک دو لایه، شرط نداشتن برخورد
 • مسعود طهانی، طاها طالبیان صفحات 49-58
  در این مقاله به تحلیل استاتیکی مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی متقارن محوری پرداخته شده است. توزیع خواص مکانیکی مواد در راستای ضخامت پیوسته و به صورت تابع توزیع توانی در نظر گرفته شده است. برای حل معادلات از روش اجزاء محدود دوبعدی استفاده شده است. به منظور دستیابی به مدل اجزاء محدود دقیق استوانه با توزیع پیوسته و دلخواه خواص مکانیکی در راستای ضخامت و اجتناب از محدودیت در نسبت شعاع به ضخامت، المان خاص تعریف شده است. بارگذاری مکانیکی به صورت فشار داخلی در استوانه ی دو سر گیردار و بارگذاری حرارتی به صورت اختلاف دما در راستای ضخامت استوانه ی دو سر تکیه گاه ساده در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که توزیع تنش در مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند، به نوع مواد و نحوه ی توزیع خواص آن وابسته است که می توان از آنها برای کنترل توزیع تنش و دما استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مواد هدفمند، مخزن استوانه ای، روش اجزاء محدود، بارگذاری مکانیکی، بارگذاری حرارتی
 • محمد صدیقی، مهدی راستی صفحات 59-65
  فرایند کشش عمیق یکی از مهمترین مراحل تولید آستر مخازن CNG می باشد. به دلیل ضخامت بالای ورق اولیه، استفاده از قالبهای مخروطی، تراکتریکس و تخت می تواند گزینه های مورد نظر تولید کنندگان مخازن باشد. دراین مقاله، پس از اعتبارسنجی نتایج عددی با نتایج تجربی موجود، فرایند کشش عمیق برای تولید نوعی آستر آلومینیومی مخازن CNG نوع سوم، در سه نوع قالب یاد شده شبیه سازی گردیده ومقادیر نیروی لازم جهت کشش ورق و تغییرات ضخامت ظرف پس از انجام فرایند، مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج نشان داد که قالب تراکتریکس نیروی کمتری احتیاج دارد. علاوه براین، کمترین تغییرات ضخامت ظرف در این نوع قالب مشاهده می شود
  کلیدواژگان: کشش عمیق، قالب تخت، قالب مخروطی، قالب تراکتریکس، شبیه سازی، مخازن CNG
 • سجاد رسایی، حشمت الله حقیقت صفحات 67-75
  این مقاله به تشریح مدلسازی پارامتریک چرخ دنده ساده، اجزاء قالب فورجینگ دقیق آن و تخمین نیروی شکل دهی به روش کرانه فوقانی می پردازد. با وارد کردن مشخصات هندسی چرخ دنده ساده شامل مدول، تعداد دندانه، زاویه فشار، عرض چرخ دنده و شعاع سوراخ داخلی به برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان Visual Basic، مدل توپر آن در محیط نرم افزارSolidWorks ایجاد می شود. پس از آن ابعاد بیلت و اجزاء قالب فورجینگ دقیق به طور خودکار طراحی شده و مدل سه بعدی آنها ایجاد می شوند.برای تحلیل کرانه فوقانی یک نیم دندانه با پروفیل اینولوت مد نظر قرار گرفته و منطقه تغییر شکل به شش ناحیه تقسیم شده است. با استفاده از میدان سرعت جدیدی که در این مقاله ارایه شده و در آن پدیده بشکه ای شدن دندانه لحاظ شده منحنی تغییرات نیروی شکل دهی بر حسب درصد کاهش ارتفاع بیلت با استفاده از برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان MATLAB بدست آمده است. در انتها نیز نتایج حاصل از تحلیل کرانه فوقانی با نتایج بدست آمده از شبیه سازی به روش حجم محدود (نرم افزار SuperForge) و همچنین نتایج تئوری و آزمایشهای انجام شده توسط سایر محققین مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: فورجینگ دقیق، چرخ دنده ساده، مدلسازی هندسی، کرانه فوقانی، بشکه ای شدن، حجم محدود
 • داود جعفری، سید محمد معطر حسینی، محمدحسین فاضل زرندی صفحات 77-86
  هماهنگ سازی، یکی از ارکان مهم در مدیریت یک زنجیره تامین به منظور افزایش توان رقابتی، برای باقی ماندن در بازار می باشد. هماهنگ سازی بر اساس مذاکره برای تدارک و تولید در زنجیره خریدار- فروشنده، از مباحث مورد توجه تحقیقاتی به خصوص در سیستمهای نوین می باشد. روش های مختلفی همچون تخفیف، کمینه سازی متغیرهای تابع هایی که هزینه های کل زنجیره رادر بر گرفته اند و مواردی از این نوع توسعه داده شده است. در این مقاله، مدلهای ریاضی جهت مدلسازی تصمیمات مستقل و توام اعضاء زنجیره ای شامل یک خریدار و یک فروشنده به منظور تعیین اندازه اقتصادی سفارش و تولید با تقاضای تصادفی ارائه شده است. مقاله حاضر، به دنبال گسترش سازوکاری جهت مذاکره و انتخاب بهترین تصمیم از بین تصمیمات خلق شده در طی فرایند تصمیم گیری است. روش پیشنهادی بر اساس سازوکار تخفیف می باشد و مدلهای خلق و ارزیابی پیشنهاد به منظور مذاکره بین اعضاء زنجیره برای هر یک از آنها تشریح شده است. همچنین نتایج عددی ارائه شده، بیانگر عملکرد موثر مدل و سازوکار هماهنگ سازی با توجه به تغییر در پارامترهای تصمیم گیری است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، هماهنگ سازی، یک خریدار، یک فروشنده، تدارک، تولید، تقاضای تصادفی، سازوکار تخفیف
 • علیرضا تقی پور رضوان، عباس سیفی صفحات 87-98
  در این مقاله، یک الگوی برنامه ریزی خطی احتمالی با متغیرهای عدد صحیح ارائه شده است که مجموع هزینه های تولید را با توجه به فن آوری های مختلف تولید برق در طول بازه زمانی مورد مطالعه، حداقل می سازد. در این الگو، میزان تقاضا غیر قطعی است و سه حالت برای تقاضا در قالب برنامه ریزی احتمالی در نظر گرفته شده است. در این الگو کل کشور به مناطقی تقسیم شده که تصمیمات گسترش ظرفیت برای هر یک از مناطق در یک الگوی یکپارچه گرفته می شود. همچنین در این الگو، ساز و کاری در نظر گرفته شده است تا کاهش هزینه های سرمایه گذاری، با بومی شدن فن آوری و افزایش یادگیری نیز در الگو منظور شوند. در انتها نیز به منظور تحلیل نتایج خروجی الگوی بهینه سازی، الگوی پویایی سیستمها ایجاد شده است تا تاثیر برنامه ارائه شده روی شاخصهایی از صنعت برق نظیر هزینه و سود تحت هر یک از حالتهای تقاضا مورد مطالعه قرار گیرد.
  برنامه بهینه گسترش ظرفیت پیشنهاد شده توسط الگو، شامل فن آوری های مختلف تولید برق است که نیروگاه گازی بیشترین سهم از گسترش ظرفیت را داراست. نیروگاه های برق آبی، سیکل ترکیبی، هسته ای، زمین گرمایی و بادی نیز در طرح بهینه وجود دارند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی گسترش ظرفیت، صنعت برق، تولید برق، برنامه ریزی احتمالی، پویایی سیستمها
 • جمال زمانی، مهدی فروتن صفحات 99-107
  معرفی فن آوری نمونه سازی سریع (RP) و ابزار سازی سریع (RT) در دو دهه گذشته باعث تغییرات شگرفی در دنیای ساخت و تولید شده است، یکی از روش های ساخت که این فن آوری می تواند در آن نقش ویژه ای ایفا نماید، فرایند ریخته گری دقیق می باشد.
  در این تحقیق، به منظور تولید پره توربین های گازی به روش ریخته گری دقیق از فناوری نمونه سازی سریع و ابزار سازی سریع استفاده گردیده است ابتدا مدل سه بعدی پره به روش مهندس معکوس ایجاد و سپس به کمک یک روش از فن آوری نمونه سازی، تحت عنوان استریولیتوگرافی (Stereolithograthy) و دو روش از فن آوری ابزار سازی سریع به نامهای ابزار سازی اپوکسی (Epoxy Molding) و ابزار سازی سیلیکونی (RTV)، پره هائی تولید گردید و در نهایت پره های تولید شده، از منظر صافی سطح، زمان تولید، و دقت با یکدیگر مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: نمونه سازی سریع، ابزار سازی سریع، پره توربین
|
 • Farzad Ebrahimi, Abbas Rastgo Pages 1-8
  Analytical investigation of the vibration behavior of thin circular functionally graded (FG) plates integrated with two uniformly distributed piezoelectric actuator layers based on the classical plate theory (CPT) is presented. The material properties of the FG substrate plate are assumed to be graded in the thickness direction according to the power-law distribution. The differential equations of motion are solved analytically for clamped edge boundary condition of the plate. The detailed mathematical derivations are presented and numerical investigations are performed while the emphasis is placed on investigating the effect of varying the gradient index of FG plate on the vibration characteristics of the structure.
  Keywords: Functionally graded material, Piezoelectric, Circular plate, Classical plate theory
 • M.R. Sedighi, M. Shakeri, A.R. Daneshmehr Pages 9-17
  This research presents a semi-analytical solution of finitely long, simply supported, orthotropic and radially polarized piezoelectric shell panel under dynamic electro-mechanical loading. The highly coupled partial differential equations set are reduced to ordinary differential equation set with variable coefficients by the trigonometric function expansion of displacement and electric potential in circumferential and axial directions. The displacement components and electric potential are expanded in appropriate trigonometric Fourier series in circumferential and axial coordinate to satisfy the boundary conditions at the simply supported circumferential and axial edges. The resulting ordinary differential equations are solved by Galerkin finite element method. In this procedure, a quadratic shape function is used for each element. Numerical example is provided for dynamic response of a single layer piezoelectric cylindrical panel under dynamic external loading.
  Keywords: Piezoelectric, Cylindrical panel with finite length, Dynamic loading
 • Anoshirvan Farshidianfar, Mohammad Hadi Mahdavi, Hamid Dalir Pages 19-26
  Atomic Force microscope (AFM) is one of the powerful and useful tools in nanoscale science and technologies with applications from surface characterization in material science, to the study of living biological systems in their natural environment. AFM operate in three modes of contact, non-contact and tapping mode. In this paper, by focusing on the development of a more comprehensive model of an AFM micro-cantilever beam, considering the effects of mass and rotary inertia of the tip using Euler-Bernoulli beam theory is considered. The comparison of the present results and the results of other investigators, which has been done in case studies, generally shows a very good agreement. The results show that the effect of mass and rotary inertia of the tip depending on its dimensions is important and should be considered. Finally, the effects of cantilever inclination and tip height on the resonance frequencies are also examined.
  Keywords: Non_contact AFM – Frequency Analysis – Mass_Rotary Inertia of Tip – Euler_Bernoulli Beam
 • H. Ghanbarpour Asl, S. H. Pourtakdust Pages 27-37
  In this paper, a new algorithm for attitude estimation in maneuvering flight, utilizing a combination of inertial measuring unit (IMU) and altimeter information is presented. Attitude estimation using a single IMU is possible only for near cruise flights, however for non-cruise flights, very large errors are obtained. In this paper, attitude estimation error is stabilized using an integrated IMU and altimeter system. The altimeter output being affected by gravity and the specific forces projected into the vertical plane bears insufficient information regarding the attitude states. Being a function of the roll and pitch angle, the specific forces will be in error, due to errors estimation of the attitude angles. Subsequently the vehicle vertical acceleration, speed and attitude will be inaccurate. In addition, due to a weak observability between the altitude measurements and the attitude angles to be estimated. For this reason and having a better estimate of the attitudes, the nonlinear attitude equations are converted into linear space, which will be beneficial for the estimation algorithm. Finally, simulation results using linear and unscented Kalman filters are curried out. A Monte Carlo simulation reveals that the newly suggested linear filter has a better performance in comparison with the non-linear unscented Kalman filter.
  Keywords: Attitude Estimation, Nonlinear Filter, Strapdown attitude estimation, Integrated navigation
 • M. Ghayour, M. Karimi Pages 39-47
  This paper presents an optimal path planning for planar hyper redundant robot manipulators in presence of circular obstacles with a new analytical collision avoidance approach. To generate the robot’s trajectory, a dual genetic algorithm for rapid achievement to the optimal solutions in complex space is offered. A polynomial based on cubic spline interpolation is applied to approximate trajectories in joint space. The GA determines the parameters, which are the interior points to be interpolated to formulate the polynomial representing the trajectory, it is to minimize the fitness of the desired objective function. The effectiveness and capability of the proposed approach is demonstrated through simulation studies.
  Keywords: Path Planning, Hyper, Redundant Manipulator, Dual Genetic Algorithm, Collision, Free Condition
 • M. Tahani, T. Talebian Pages 49-58
  In this paper, a static analysis of functionally graded cylinders under axisymmetric mechanical and thermal loads is presented. It is assumed that the distribution of material properties through the thickness of the cylinder is continuous and graded according to a power low distribution. For solving equations, two-dimensional finite element method is employed. To this end, a functionally graded material element is defined for accurate finite element modeling of cylinder with continuous distribution of material properties and avoiding the limitation in the radius to thickness ratio. Numerical results are obtained for a clamped cylinder subjected to a uniform internal pressure and a simply supported cylinder subjected to a temperature distribution through the thickness. In addition, the numerical results for thick and thin cylinders are obtained. The results show that the stress and temperature distribution in functionally graded cylindrical shells are dependent on the material kind and distribution of material properties and this dependency can be utilized for controlling the stress level.
  Keywords: functionally graded materials, Cylindrical vessels, Finite element method, Mechanical loading, Thermal loading
 • M. Sedighi, M. Rasti Pages 59-65
  Deep drawing is one of the most important processes in manufacturing of CNG pressure vessel liner. Due to the high thickness of initial blank, liner manufactures can use different types of dies such as conical, tractrix and flat dies. In this paper, a sample of "type 3" aluminum liner has been selected and the deep drawing process has been simulated by using finite-element method. Three types of dies behavior have been compared for parameters such as the required drawing force and cup wall thickness variations. Available experimental data was used to verify the numerical results. The results have shown that in a tractrix die, the required drawing force will decrease, and minimum wall thickness variations can be obtained.
  Keywords: Deep drawing, Flat die, Conical die, Tractrix die, Simulation, CNG Vessel
 • S. Rasaee, H. Haghighat Pages 67-75
  Parametric geometric modeling of spur gears, precision forging die set modeling and upper bound analysis were studied in this paper. Module, teeth number, pressure angle, gear width and bore radius of the spur gear were input to a computer program, written with Visual Basic in SolidWorks, and then solid model of that was constructed in SolidWorks. Then billet and precision forging die set were designed and modeled. For upper bound analyze, half pitch of a tooth with involute curve has been divided into six deformation zones. A new kinematically admissible velocity field that includes bulging of the tooth has been proposed. Forging load obtained using the upper bound were compared with theoretical and experimental results carried out in literature and also using SuperForge of FVM simulation package.
  Keywords: Precision forging, spur gear, geometric modeling, upper bound, bulge, finite volume
 • D. Jafari, S.M. Moattar Husseini, M.H. Fazel Zarandi Pages 77-86
  Coordination is an important function in supply chain management (SCM) to provide better competitive capability of the chain. Coordination through vendor-buyer negotiation is an area which has received great research attention in particular in modern systems. In this study, a number of methods, including those based on price discount and cost minimization models have been suggested in the literature. Mathematical models developed to determine economic order/production lot size for a "single vendor single buyer" stochastic demand situation are proposed. These models consider both independent and joint decisions for chain member. Through considering price discounts it is suggested a vendor buyer coordination mechanism to reach the most appropriate decision. For this, a solution algorithm has been detailed in the paper. Numerical study is also provided to illustrate the effectiveness of the proposed method.
  Keywords: Supply Chain, Coordination, Single Vendor, Single Buyer, Production, Order, Stochastic Demand, Discount Mechanism
 • A. Taghipoor Rezvan, A. Seifi Pages 87-98
  In this paper, by developing a mixed integer stochastic programming model, total cost of construction of new power generation capacity using various technologies and the cost of generating electricity during a planning horizon is minimized. The demand is considered uncertain in this model and is assumed to follow three possible scenarios. In this study, the country is divided to several regions and the investment decisions are taken for each region in an integrated model. Furthermore, a learning mechanism of technologies is considered in the model, so the cost of investment in technologies will decrease as installed capacity of each technology is increasing. Finally, in order to analyze the output of optimization model, by developing a system dynamic model, the impacts of the proposed plan on some power industry indicators such as cost and profit is shown with respect to each demand scenario.
  The resulting capacity expansion plan consists of various power generation technologies among which gas turbine power plant constitutes the biggest part of the expansion plan. Other technologies such as hydro, combined cycle, nuclear, geothermal and wind power plants exist in the expansion plan.
  Keywords: Capacity Expansion Planning, Power Industry, Power Generation, Stochastic Programming, System Dynamics
 • J. Zamani, M. Forotan Pages 99-107
  The introduction of Rapid Prototyping and Rapid Tooling (RP&RT) Technologies in past two decades has caused great changes in manufacturing and production procedures. Investment casting as a process for production of complex metal parts from various alloys is one of the areas that application of RP and RT should be concerned. Gas turbine blade as an investment cast part with geometrical and dimensional complexity and close manufacturing tolerances has been investigated in this research,. As a result 3D-CAD model that has been evolved from reverse engineering of a blade, was used in Stereolithography for manufacturing of the master models. Then, Epoxy and RTV rapid mould tooling used for wax production mould making. At last the results of application of these methods and application of metal die for wax model production has been assessed and compared based on parameters such as time, cost, surface roughness, and dimensional accuracy.
  Keywords: Rapid Prototyping, Stereo lithography, Rapid Tooling, Epoxy Molding, Vacuum Temperature Vulcanizing, Gas Turbine Blade