فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 11 (پاییز 1393)
 • پیاپی 11 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد بدری، محمد عرب مازار یزدی، مریم دولو صفحات 1-24
  تایید رابطه مستقیم ریسک غیرسیستماتیک و بازده از یک سو (نظیر درو و همکاران (2006) و فو (2009)) و تصریح رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده توسط محققانی نظیر آنگ و همکاران (2006 و 2009) از سوی دیگر، منجر به شکل گیری معمای ریسک غیرسیستماتیک گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گشتاورهای سوم و چهارم به عنوان توضیح احتمالی معمای ریسک غیرسیستماتیک است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389 با استفاده از رویکرد پرتفوی و مدل فاما-مک بث (1973) مورد بررسی قرار گرفت. مجموع مشاهدات استفاده شده برای آزمون های مذکور به طور متوسط بالغ بر 9000 شرکت-فصل است.
  نتایج به دست آمده، رابطه مثبت چولگی و بازده را تایید کرده اما نشان می دهد رابطه معناداری بین کشیدگی و بازده برقرار نیست. تاثیر چولگی و کشیدگی بر رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام قویا متاثر از ملاحظاتی نظیر سنجه IVOL، قواعد مکانیکی اعمال شده بابت معاملات اندک و الگوی وزنی بازده پرتفوی است. با این حال، با عنایت به نبود نظریه صریحی در خصوص قیمت گذاری گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم، انتساب منشاء رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده به چولگی یا کشیدگی کماکان در هاله ای از ابهام است.
  کلیدواژگان: معمای نوسان پذیری غیرسیستماتیک، چولگی، کشیدگی
 • سیدمحمد سیدحسینی، سید بابک ابراهیمی، مسعود باباخانی صفحات 25-46
  با گسترش فرآیند جهانی شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می پذیرند. این شرایط باعث می شود سرمایه گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی های خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بازار سرمایه کشورهایی که اقتصاد آن ها مبتنی بر درآمدهای نفتی می باشد را تحت تاثیر قرار می دهد. عمده این بازارها دارای ویژگی حافظه بلندمدت نیز می باشند که می بایست در مدل سازی و تخمین ها لحاظ گردد. در این پژوهش مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) به گونه ای توسعه داده شد که قادر است اثر حافظه بلندمدت را در ساختار مدل سازی خود وارد نماید. داده های مورد استفاده بازده روزانه قیمت سهام و قیمت نفت در دوره زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 می باشند و نتایج حاصل حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران و همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران است.
  کلیدواژگان: بازده، حافظه بلندمدت، سرایت تلاطم، مدلFCCC
 • مریم خلیلی عراقی، بهمن اسماعیلی صفحات 47-64
  موضوع عرضه ی عمومی اولیه سهام (IPO) و بازدهی کوتاه مدت غیرعادی آن در مقایسه با سایر سهام ˓ مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان و در بازارهای سهام را به خود اختصاص داده است.مطالعات انجام گرفته به بازده کوتاه مدت سهام عرضه اولیه شده بالاتر از بازار و بازده بلندمدت آن کمتر از بازده بازار اشاره دارد. طرح موضوع واکنش ناقص به برخی پدیده ها در کوتاه مدت ˓ به دلیل فقدان اطلاعات کافی یا نامتقارن بودن اطلاعات بین تصمیم گیرندگان اقتصادی و همچنین نبود تطابق زمانی در واکنش مناسب به پدیده اقتصادی است. یکی از مفروضات اساسی مالی رفتاری˓ بیش واکنشی بوده که عامل اصلی بروز چنین رفتاری در سرمایه گذاران شهود نمایندگی است. در این تحقیق بیش واکنشی عرضه اولیه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با دو استراتژی خرید و نگهداری و متوسط بازدهی انباشت تایید گردیده و تاثیر عوامل قیمت˓ارزش بازار˓بازدهی قبلی بر بیش واکنشی بررسی شده است که نتایج موید تاثیرمنفی قیمت بر بیش واکنشی است. به عبارت دیگر˓قیمت کمتر(بیشتر) به بازدهی بیشتر(کمتر) و در نتیجه بیش واکنشی بیشتر می گردد.
  کلیدواژگان: بیش واکنشی˓ شهود نمایندگی˓پرتفوی سهام برنده و بازنده˓ ارزش بازار ˓بازدهی قبلی
 • صادق نکوئی، مهدی صالحی، یحیی کامیابی صفحات 65-98
  در این مقاله سعی شده است دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران شناسائی و مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد و استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز را در اختیار محققین قرار داده است. فرضیات این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت و با بهره گیری از داده های استخراج شده از تعداد 128 پرسشنامه واصله از جامعه ی آماری متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت مالی و حسابداری، موسسات حسابرسی مستقل و موسسات دولتی مورد آزمون قرار گرفته است. تحلیل نتایج تحقیق نشاندهنده ی آن است که دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران عبارتند از:عدم وجود استاندارد حسابداری تورمی، گریز واحدهای اقتصادی از قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر قوانین مرتبط، عدم وجود الزام و اجبار توسط ارگانهای مسئول در خصوص تهیه ی گزارشات تکمیلی صورتهای مالی در بردارنده تاثیرات تورم، ناتوانی مدیران در تشخیص منافع و یا معایب حسابداری تورمی، عدم باور مدیران از منافع اجرای حسابداری تورمی، افزایش مالیات پرداختنی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها و ناهماهنگی و ناکافی بودن شاخصهای تغییر سطح قیمت ها.
  کلیدواژگان: حسابداری تورمی، صورتهای مالی، شاخص قیمت، تجدید ارزیابی دارایی ها، تغییر قیمت، گزارشگری مالی
 • محمدابراهیم محمدپور زرندی، عارفه فدوی اصغری، عطیه جعفریان صفحات 99-124
  دنیای امروز، میدان رقابت تولید کنندگان، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در عرصه های مختلف است و از این بین شرکت یا تولیدکننده ای پیروز این رقابت است که سهم بیشتری از بازار را از آن خود کرده باشد. لذا اقداماتی نظیر تعیین قیمت بصورتی مناسب برای محصول موجود و بخصوص جدید راهی موثر درکسب سهم بیشتری از بازار است. همین امر موجب شده تا بسیاری از بنگاه های اقتصادی به منظور موفقیت بیشتر در بازار رقابت از روش های علمی برای قیمت گذاری محصولات جدید خود بهره گیرند. در این راستا، در این تحقیق ابتدا فاکتورهای موثر در قیمت گذاری محصولات جدید از مقالات و کتب موجود معتبر گردآوری شده که این فاکتورها عبارتند از: کالای مکمل یا جانشین، چرخه عمر، برند محصول، میزان انطباق، تهدید ورود رقبا به بازار، استراتژی بازاریابی، میزان اطلاع مشتریان از قیمت ها، ارزش مورد انتظار مشتری و ریسک. سپس با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین خبرگان قیمت گذاری در صنعت شیشه ایران ، فاکتورهای موثر در قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه انتخاب شدند. در ادامه با طراحی یک سیستم خبره فازی و بدست آوردن نتایج حاصل از این سیستم، به مسئله تعیین ضریب قیمت برای محصولات جدید پرداخته شد. سپس با محاسبه ضریب قیمت بدست آمده در قیمت تمام شده این محصولات، قیمت فروش پیش بینی شد. به منظور بررسی کاربردی بودن تحقیق حاضر، به بررسی کارایی مدل ارائه شده در شرکت شیشه مینا به عنوان مورد مطالعه پرداخته شد. در پایان، مقایسه سود احتمالی حاصل از قیمت پیشنهادی با قیمت فروش کنونی به عنوان تایید کارایی مدل مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری محصولات جدید، سیستم خبره فازی، منطق فازی
 • مائده کیانی هرچگانی، سیدعلی نبوی چاشمی، عرفان معماریان صفحات 125-164
  ریسک و بازده دو عاملی هستند که همواره در حوزه سرمایه گذاری مطرح بوده اند. همزمان با به وجود آمدن مدل هایی جهت بهینه سازی سبد سهام که مهم ترین آن مدل مارکویتز بوده، لزوم شناخت روش های حل این مدل ها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. یکی از مهم ترین روش های فراابتکاری برای حل مدل های بهینه سازی سبد سهام الگوریتم ژنتیک می باشد، که یکی از اهداف این تحقیق بررسی میزان کارایی آن در بهینه سازی سبد سهام بوده است. بدین منظور در این تحقیق یکبار با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرز کارای بهینه را به دست آورده و این مرز کارا را با مرز کارای حاصل از روش حل دقیق مقایسه می کنیم. به منظور دستیابی به این هدف 25 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. محاسبات مربوط به تحقیق توسط نرم افزار 7.6Matlabانجام شده است. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که مرزکارای بهینه به دست آمده با استفاده از روش الگوریم ژنتیک با مرزکارای حاصل از روش حل دقیق برابر بوده که نشان دهنده کارایی بالای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد می باشد. همچنین در این تحقیق نتایج بیانگر این مطلب است که با مقایسه سبد های بهینه حاصل از حل، با تابع ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، تنوع سهام در سبدهایی با تابع ریسک غیر سیستماتیک بسیار بیشتر از سبدهایی با تابع ریسک سیستماتیک بوده است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، مدل مارکویتز، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک، الگوریتم ژنتیک
 • محمدرضا نیکبخت، یاسر کارگری، مهتاب داورزاده صفحات 165-178
  این پژوهش برای اولین بار مدیریت مدیران سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، را با استفاده از روش پرسش نامه ای مورد بررسی قرار داده است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل مدیران سرمایه گذاری کلیه ی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران می باشند. از مدیران سرمایه گذاری خواسته شده تا میزان استفاده خود را از هر یک از تحلیل های تکنیکی، فاندامنتال، تئوری مدرن پرتفولیو، بولتن ها، اطلاعات محرمانه و شایعات بازار؛ در راستای پیش بینی بازار و انتخاب دارایی های مناسب و زمان مناسب، مشخص نمایند. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران سرمایه گذاری، کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در ایران است. که برای همه آنها پرسشنامه ارسال گردید و 40درصد این پرسشنامه ها برگشت. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیران سرمایه گذاری همواره بیشترین اهمیت و توجه را به تحلیل های بنیادی و بعد از آن بولتن های منتشر شده، دارند، و مدیران سرمایه گذاری کمتر از شاخص های تحلیل تکنیکی (به خصوص در بلند مدت) و تئوری مدرن پرتفوی (به خصوص در کوتاه مدت) استفاده می کنند.همچنین مدیران سرمایه گذاری در کلیه بازه های زمانی تمایلی به استفاده از شایعات و اطلاعات محرمانه را ندارند.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی، تئوری مدرن پرتفولیو
 • هاشم نیکومرام، زهرا پورزمانی، عبدالمجید دهقان صفحات 179-200
  پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews در دو بخش داده های هفتگی(فروردین ماه سال 1382 تا اواخر مردادماه سال 1392) و روزانه (آذرماه 1390 تا پایان مردادماه 1392) جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر برمبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس رویدادی بوده و از نظر نوع، همبستگی محسوب می گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت پذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی ارز، طلا و نفت را تایید می نماید. به عبارت دیگر فرضیات اصلی پژوهش مبنی بر اثرپذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی از دو منظر بازده و ریسک حفظ می گردد. یافته های جانبی پژوهش حاضر حاکی از آن است که رابطه مثبت و دوسویه ای میان دو بازار ارز و طلا در دوره مورد بررسی وجود داشته است. و هچنین احراز این نتیجه که بهترین نماینده جهت سنجش سرایت پذیری بازار سرمایه کشور، داده های مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار بوده است. نهایتا در این پژوهش مدل برآوردشده، که مربوط به بازده روزانه بازارهای طلا و ارز بر بازده شاخص کل بازار سهام بوده است، به عنوان بهترین برآوردکننده اثرات سرایت میان بازاری به شکل مفهومی و ریاضی تبیین گردیده است.
  کلیدواژگان: اثر سرایت پذیری، گارچ چند متغیره، بازارهای موازی
 • حسین عباسی نژاد، شاپور محمدی، سجاد ابراهیمی صفحات 201-222
  نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل GARCH که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) دو متغیره، نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار تهران برآورد می شود. سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، تابع زیانی بر پایه ارزش در معرض خطر(VaR) تشکیل می شود و نتایج مدل های نوسان پذیری (شامل مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) و مدل های چندمتغیره GARCH) با هم مقایسه می شوند. بر اساس ارزیابی توابع زیان مدل BEKK-GARCH که توزیع جملات اخلال را t استیودنت در نظر می گیرد، برآورد دقیقتری از نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص سهام ارائه می دهد. نتایج مدل بهینه نشان می دهد افزایش در رشد نرخ ارز باعث افزایش در رشد شاخص سهام می شود ولی تغییرات بازار سهام اثر معنی داری بر رشد نرخ ارز ندارد. همچنین افزایش نوسانات در یک بازار باعث افزایش در نوسانات بازار دیگر می شود.
  کلیدواژگان: نوسان پذیری تصادفی(SV)، ارزش در معرض خطر(VaR)مدل GARCH، شاخص سهام، نرخ ارز
 • عباس طلوعی اشلقی، ایمان غریب، کیوان دادرس، داود قراخانی صفحات 223-238
  سرمایه گذاران می توانند براساس تحلیل نسبتهای مالی شرکت های بورس، نسبت به انتخاب وخرید سهام شرکت های مختلف اقدام نمایند. این مطالعه کاربرد تکنیک های MADM را به منظور کمک به سرمایه گذاران جهت تصمیمات سرمایه گذاری پیشنهاد می کند و سعی می کند تا تحلیل نسبتهای مالی را بهبود دهد.در این پژوهش بیست و پنج شرکت صنعت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده های مورد نیاز طی سال های 1385 الی 1389 از صورتهای مالی اساسی حسابرسی شده شرکت ها جمع آوری شده است. ابتدا وزن شاخص ها به کمک تکنیک انتروپی تعیین و سپس با بکارگیری تکنیک های TOPSIS،ELECTRE و VIKOR شرکتهای مورد مطالعه از منظر شاخص های مالی رتبه بندی شدند و سرانجام به کمک تکنیک Copelandرتبه بندی نهائی صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شرکت های سیمان ایلام، فارس، ایران گچ، خزر، هرمزگان و کردستان به ترتیب دارای بالاترین رتبه می باشند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شرکت های سیمان اصفهان ، ارومیه ، اردبیل و بهبهان به ترتیب پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج این مطالعه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از منظر صورتهای مالی ، نسبت به انتخاب شرکت برتر برای سرمایه گذاری اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: ENTROPY، COPELAND، VIKOR، ELECTRE، TOPSIS، تحلیل نسبتهای مالی
 • محمد نمازی، شعله منصوری صفحات 239-258
  حضور پررنگ نظریه نوین مالی و فرضیه بازارهای کارا در بازار سرمایه، وجود برخی شواهد تجربی و استثناهای بازار که با الگوها و فرضیه های فوق قابل بیان نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه دیگری با عنوان «مالی رفتاری» گردید. این نظریه تاثیر فرآیندهای روان شناسی در تصمیم گیری های مالی و نحوه تعیین رفتار بازارهای مالی را بیان می کند. این رویکرد که حاصل ادغام روان شناسی و مالی است، منجر به ارائه چهره دقیق تر و تازه تری از رفتار انسان در بازارهای مالی شده است. هم چنین، این نظریه در تعیین این که: آیا الگوهای بحث شده در ادبیات مالی واقعی و یا ناشی از داده کاوی می باشند؟ کمک می نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی نظریه آنتروپی از دیدگاه روان شناسی و تاثیر آن در نظریه های مالی رفتاری است. بنابراین در این مقاله، پس از بررسی مفهوم و چگونگی ظهور و شکوفایی مالی رفتاری، نظریه آنتروپی تشریح شده و در ادامه الگوهای روان شناسی تصمیمات انسانی عرضه می شود. در نهایت، چنین نتیجه گیری می شود که نظریه آنتروپی اطلاعات، می تواند به عنوان پایه ای برای درک و پیش بینی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی استفاده شود. اصول محافظه کاری، طرح یا نمایندگی، رفتار جمعی، اطمینان بیش از حد، زیان گریزی و ریسک پذیری در زیان برخی از موارد مهم آنتروپی فردی هستند که بر رفتار مالی تاثیر دارند. با استفاده از این دانش مشاوران مالی قادر خواهند بود پرتفویی متناسب با اهداف و گرایش های هر سرمایه گذار ارائه دهند. هم چنین، با توجه به هزینه بر بودن اطلاعات، شناخت و به کارگیری نظریه آنتروپی اطلاعات منجر به درک الگوهای تصمیم گیری مالی و استفاده بهینه از اطلاعات موجود می شود.
  کلیدواژگان: آنتروپی روان شناسی، اقتصاد مالی، مالی رفتاری، الگوهای بازار
 • حسین ممبینی، عبدالرضا یزدانی چمزینی صفحات 259-289
  انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران یکی از مهمترین مسائل در بخش سرمایه گذاری خصوصی می باشد چرا که تداوم فعالیت های کسب و کار منوط به برآورده شده انتظارات سرمایه گذاران می باشد. به هر حال، با توجه به این که پارامترهای متعدد کمی و کیفی مانند سودها (Benefit)، فرصت ها(Opportunity) ، هزینه ها(Cost) ، و تهدیدات(Threat) بر روی انتخاب یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب تاثیر گذار هستند و اغلب در تضاد با یکدیگر هستند، این انتخاب یک فعالیت دشوار، پیچیده و طاقت فرسا می باشد. بویژه زمانی که خود پارامترها نیز بر روی یکدیگر تاثیرگذار باشند و دارای وابستگی درونی باشند. با توجه به این مشکلات استفاده از ابزارهایی که بتواند روابط شبکه ای را مدل سازی نماید می تواند مفید باشد. روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری DEMATEL)) یکی از روش های شناخته شده برای تعیین روابط شبکه ای موجود بین متغیرها می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاعات ناقص یا غیر قابل دسترس، عدم اطمینان بخش جدایی ناپذیر در پروسه های حل یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است. بنابراین، در این مقاله یک مدل جدید ترکیبی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، DEMATEL ، و تکنیک ویکور (VIKOR) تحت محیط فازی برای ارزیابی مساله انتخاب استراتژی سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. برای این منظور، یک فرایند سه مرحله ای برای حل یک مساله پیچیده ارائه شده است. در ابتدا، با استفاده از روش AHP مساله سرمایه گذاری به ساختاری ساده شکسته می شود و محاسبه وزن معیارها با استفاده از یک فرایند مقایسه دو به دو انجام می پذیرد. سپس، روش DEMATEL با توجه به وابستگی متقابل در معیارهای سود، فرصت ها، هزینه ها، و تهدیدات (BOCR) اهمیت وزن معیارها را اصلاح می نماید. در نهایت، روش VIKORفازی برای اولویت بندی گزینه های امکان پذیر استفاده می شود. برای نشان دادن پتانسیل مدل ارائه شده، یک مورد مطالعاتی مربوط به سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران ارائه و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی دارای یک توانایی بالا به منظور اولویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران می باشد.
  کلیدواژگان: استراتژی سرمایه گذاری، مدل های تصمیم گیری چند معیاره، آزمایش و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری، منطق فازی، روش ویکور فازی
|
 • Ahmad Badri, Mohammad Arabmazar Yazdi, Maryam Davallou Pages 1-24
  Verification of direct relation between unsystematic risk and return (by Drew et als (2006) and Fu (2009)) on the one hand and affirmation of reverse relation between idiosyncratic volatility and return by some academicians such as Ang etals (2006,2009) on the other hand, resulted in forming idiosyncratic risk puzzle. This research objective is to investigate the role of third and fourth moments as potential explanations for the idiosyncratic risk puzzle. So, a sample composed of 270 listed firms in Tehran Stock Exchange during 1378 to 1389 is investigated using portfolio approach and Fama-MacBeth (1973) model. Total used observations for these methods are more than 9000 firm-season.
  The results confirm positive relation between skewness and return but do not show significant relation between kurtosis and stock return. The effect of skewness and kurtosis on the relation between idiosyncratic risk and return strongly is affected by considerations such as IVOL measure, mechanical rules for thin trading and weighting scheme of portfolio return. Nonetheless, because the lack of explicite theory about third and fourth moments pricing, it cannot impute the origin of return and unsystematic risk relation to skewness and kurtosis.
  Keywords: Idiosyncratic Risk Puzzle, Skewness, Kurtosis
 • Seyed Mohammad Seyedhosseini, Seyed Babak Ebrahimi, Masoud Babakhani Pages 25-46
  The expansion of Globalization not only affects developed countries’ financial markets, but also the markets in developing countries. This condition causes investors who diversify their asset portfolio in foreign markets, pay serious attention to links between stock markets. This fact implies that there is an equilibrium relation between financial markets.Global oil price fluctuation is one of the factors that affect the capital markets in countries where the economy is based on oil revenues. Most of these markets have long-run memory characteristic which should be considered in modeling and estimation. In this research the Constant Conditional Correlation (CCC) model is expanded in the way to imply long-term memory effect in the estimation. The data which is used is daily return of stock price and oil price in the period December 2006 to January 2010. The results indicate volatility contagion from global oil market to Dubai stock and Tehran stock market and also there is contagion effect between Dubai and Tehran stock market .
  Keywords: return, long memory, Volatility transmission, FCCC Model
 • Maryam Khalili Araghi, Bahman Esmaeili Pages 47-64
  Initial public offering of shares (IPO) and short-term abnormal returns compared to other shares, has been accounted by numerous studies worldwide. Studies indicate that short-term returns rather than Initial stock offering and also long-term returns less than market return.Partial reaction to some short-term phenomena due to asymmetric information among decision maker did not match as well as the appropriate response to the economic phenomena. One of the basic assumptions of behavioral finance is overreaction that the main cause of such behavior on investors is representativeness heuristics. In this study, the initial overreaction over Tehran stock Exchange has been approved by the cumulative average returns(CAR) and buy and hold(B&H) method and the results confirm that the influence of price on the overreaction.Lower(higher) price leads to higher (lower) return and thus to overreaction.
  Keywords: Overeaction¸ Representativeness heuristics ¸Winner, loser portfolio ¸ Market Value¸ Prior return
 • Sadegh Nekooei, Mahdi Salehi, Yahya Kamyabi Pages 65-98
  In this paper, it has been tried to identify and study the causes of non applying inflation effects on financial reporting in Iran. The current research is a descriptive and Correlational research and through employing questionnaire has offered the required data to researchers. the hypothesis of the paper has been examined using t-test and the data from 128 questionnaires received from statistical population composed of faculty members of public universities , PhD and MSc students of financial management and accounting , the autonomous auditing enterprises and federal Institutions . the research results analysis indicates that the factors of not applying inflation Impacts on the financial reporting in Iran includes: absent of inflation accounting standard, escape of economical firms from financial regulations and laws as consequence of assets reevaluation, not existing requirement by authorized organizations about complementary reporting of financial statements involving inflation influences, inability of administers at benefits recognition and or inflation accounting disadvantages, not believing of administers about inflation accounting performance, increase taxes payable on reevaluation assets, not being coordinated and not being adequate of price levels changing indicators.
  Keywords: Inflation Accounting, financial statement, price index, assete reevaluation reserves, price change, financial reporting
 • M. E. Mohammad Pourzarandi, Arefe Fadavi Asghari, Atiye Jafarian Pages 99-124
  Nowadays, the world is become as an arena for different producers, companies and manufacturers to compete with each other in different area as a rat race. Meanwhile, the winner is the one who has achieved a greater market share. Consequently, measures such as proper pricing for available products and new products can pave the ground for achieving to a more market share. In this regard, many companies have focused on their products price to achieve a more success through scientific methods in the competition market.
  Accordingly, in this paper, the potential pricing factors that can be useful in determining the new products price were collected from the credible research and books that these factors are: supplement or substitute goods, life cycle, brand, adaptation, threat of entrance, marketing strategy, consumer awareness, expected value of customer and risk. Then, a questionnaire was prepared and delivered among pricing experts of Glass Industry. Subsequently, the effective factors were chosen through statistical hypotheses. In addition, a fuzzy inference system (FIS) was designed based on the collected rules that govern in this industry for new developed products pricing. Then, the results lead to price index for new product (α). Furthermore, the sale price was forecasted based on the price index resulted from FIS and prime cost. To check the capability of this research, the model efficiency was studied in Mina Glass Country as a real case study. At the end, the possible profit was studied by comparing suggested price with current sale price as a model efficiency confirmation.
  Keywords: Fuzzy expert system, Fuzzy Inference System
 • Maedeh Kiani Harchegani, Seyed Ali Nabavi Chashmi, Erfan Memarian Pages 125-164
  Risk and return are two main factors that have always been considered in the field of investment. Simultaneously with the advent of different models for portfolio optimization which the Markowitz model is the most important of those, the necessity to identify methods for solving these models gained great Importance. Genetic Algorithm is one of the most important metaheuristic methods used for the solution of the portfolio optimization models.This study aimed at evaluating the level of efficiency of this metaheuristic model in portfolio optimization. Therefore, in this study once we have calculated the optimal efficient frontier by the use of the genetic algorithm, and then we compared this optimal efficient frontier with the efficient frontier which was obtained through exact solution method. To achieve this purpose, 25 companies were selected from companies in Tehran Stock Exchange.
  The results of our study shows that the optimal efficient frontier gained through genetic algorithm is equal to the efficient frontier obtained using the exact solution method, and thereby indicating the high efficiency of genetic algorithm in portfolio optimization. The other result of the present study is that the comparison of the optimal portfolio gained through exact solution with the systematic and unsystematic risk, also revealed that Stock diversity in portfolios with unsystematic risk is much greater than portfolios with systematic risk.
  Keywords: Portfolio optimization, Markowitz Model, SystematicRisk, Unsystematic Risk, genetic algorithm
 • Mohammadreza Nikbakht, Yasser Kargari, Mahtab Davarzadeh Pages 165-178
  This study (for the first time) examined the way investment managers of mutual funds invest, by using questionnaire method. Respondents to the questionnaire are investment managers of mutual funds in Iran. The investment managers are asked to determine the use of each of methods such as technical & fundamental analysis, Modern Portfolio Theory, bulletins, confidential information and market rumors, for market forecasting and selecting assets properly and timely. The research statistic population includes investment managers of active mutual funds in Iran. Questionnaires were sent to all of them, and 40 percent of the questionnaires were returned. The findings of this study show that investment managers always pay most of their attention to fundamental analyses and then published bulletins; they rarely use technical analysis indicators (especially in the long term) and Modern Portfolio Theory (especially in the short term). Also investment managers are reluctant to use confidential information and market rumors in any time intervals.
  Keywords: Mutual funds, Investment managers of mutual funds, Technical Analysis, Fundamental Analysis, Modern Portfolio Theory, Forecasting
 • Hashem Nikoomaram, Zahra Pourzamani, Abdolmajid Dehghan Pages 179-200
  This research is about effect of volatility spillover in Iran capital market. So the Iran capital market spillover from parallel markets (currency and gold) and oil market as an effective independent market has been evaluated. For this purpose 2 methods, VAR and MGARCH were applied. Daily data (from November 2011 to August 2013) and weekly data (from April 2003 to August 2013) were gathered and examined using Eviews software. In aspect of model representation, this research is a development research and in aspect of method and nature is correlation.
  Results confirm spillover of capital market from currency, gold and oil market. In other word main research hypothesis that explains capital market is affected from parallel markets in two aspects of risk and return, remained. Side result of research demonstrates a positive and bilateral relation between currency and gold market in research period. Also this is obtained that the best proxy for evaluating of Iran capital market spilloveris TEDPIX. Finally the model that explains effect of daily return of currency and gold market on return of TEDPIX was detected as the best conceptual and mathematical estimator of intermarket spillover effects.
  Keywords: spillover effect, multivariate GARCH, parallel market
 • Hosein Abbasinejad, Shapour Mohammadi, Sajad Ebrahimi Pages 201-222
  Financial variables volatility as basic factor of financial assets pricing, has been observed by many studies. In addition to GARCH model as common model for volatility estimation, stochastic volatility (SV) model is another approach that rarely is applied in research. In this paper base of daily data from 1381 until 1392 exchange rate and Tehran stock index volatilities are estimated by applying bivariate stochastic volatility (SV). In order to evaluating the result, a loss function is formed based on value at risk(VaR) and then volatility models result(including stochastic volatility(SV) and GARCH) compare to each other. According to Loss function comparing result, BEKK-GARCH with t student distribution has more accurate estimation of exchange rate and stock market index volatilities. In addition, the results of the best model show that increasing exchange rate growth leads to stock index growth, but stock market changes have not significant effect on exchange rate growth. Also rising in volatility of a market causes increasing in volatility in another one.
  Keywords: Stochastic volatility (SV), Value at Risk (VaR), multivariate GARCH, stock index, exchange rate
 • Abbas Toloie, Eshlaghy, Iman Gharib, Keyvan Dadras, Davood Gharakhani Pages 223-238
  Investors based on financial ratios analysis of bourse companies can choose and purchase different company to invest. This study suggests use of MADM techniques to assist investors to make decision on investing. In this study we try to improve analysis of financial ratios with MADM techniques .We select 25 Cement companies from Tehran Stock Exchange. We collect required data from 1385 till 1389 from audited basic financial statement. At first determine weight of indicators with use of Entropy technique and then we can rank studied companies from financial indicators points of view with TOPSIS¡ELECTRE & VIKOR and then with Copeland we rank them. The survey results show that the Cement companies of Ilam, Fars, Iran ghach, Khazar, Hormozgan, Kordestan are the highest ranking and results show that the Cement companies of Isfahan, Urmia, Ardebil, Hormozgan, and Behbahan are the lowest ranking. Finally¡ "The results of this study can help investors to choose superior company for investment with financial statement perspective.
  Keywords: TOPSIS, ELECTRE, VIKOR, COPELAND, ENTROPY, Financial Ratios Analysis
 • Mohammad Namazi, Sholeh Mansoory Pages 239-258
  Despite the new finance theory and efficient market assumption in capital markets, some empirical documents and market anomiles causes a new theory called behavioral finance. This theory describes the psychological process effects in financial decision makings and the way in which one would determine the financial market behavior. This approach which is the result of the Psychology and finance combination have led to more accurate and contemporary aspects of human behavior in financial markets. This research is empirical and descriptive in this paper after the introduction of the development of the behavioral finance, the entropy theory and physiological patterns of human decisions are illustrated. It is concluded that entropy theory can be implemented to understand and predetermine the investors behavior in financial markets.
  There are several important personal entropy factors that affect the behavioral finance: these are: Conservation principle, plan or agency, collective behavior, over confidence loss- aversion and risks taking. Hence, the financial advisors can suggest portfolios which are proportionate to investors objectives and attitudes. It is expected that behavioral models development and observed phenomena explanation would lead to market and the optional use of the information in the markets.
  Keywords: Psychological entropy, Economical finance, Behavioral Finance, Market paradigms
 • Hosseyn Mombeyni, Abdolreza Yazdani Chamzini Pages 259-289
  Selection of the investment strategy is a bothersome and sophisticated process because of taking into consideration a large number of quantitative and qualitative parameters like benefits, opportunities, costs, and risks. However, the parameters may have a significant influence on each other. A decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) can be used to construct a network relationship map. On the other hand, according to the information is incomplete, uncertainty is an inseparable part of making decision in solving the MCDM problems. Therefore, this paper proposes a new hybrid model based on analytic hierarchical process (AHP), DEMATEL, and Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) techniques under fuzzy environment to evaluate the problem of the selection of the investment strategy. For achieving the aim, a three-step process is presented to formulate the problem under consideration. First, the structure of the investment problem is broken into a simple hierarchy structure by using the AHP method to simply model the problem and calculate the importance weights of criteria by using a pairwise comparison process. Second, the interdependent relationships are identified by applying the DEMATEL technique. This technique is employed for computing the global weights of benefit, opportunities, cost, and risk (BOCR) factors. Finally, the fuzzy TOPSIS methodology is used for prioritizing the alternatives. To show the effectiveness of the proposed model, a case study is investigated. The results demonstrate that the proposed model is capable of prioritizing the investment strategies.
  Keywords: Investment Strategy, MCDM, DEMATEL, Fuzzy logic, TOPSIS