فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 10 (تابستان 1393)
 • پیاپی 10 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی اکبر پورموسی، رضا خالقی صفحات 1-24
  تعادل بین درآمدها و هزینه های صندوق های بازنشستگی یکی از اهداف اساسی، به منظور تداوم فعالیت این صندوق ها می باشد. این مهم با بهره گیری از روش های نوین طراحی و بهره برداری از سیستم ها وابزارهای پیشرفته، در جهت انجام تعهدات و همچنین بهره برداری اقتصادی و اطمینان بخش از منابع صندوق های بازنشستگی، امکان پذیر می باشد. دانش اکچوئری، با استفاده از تکنیک های ریاضی، تئوری های احتمال و روش های آماری در مسائل مالی که به طور مشخص در بیمه و طرح های مستمری بازنشستگی کاربرد دارد، می تواند این صندوق ها را جهت دستیابی به اهداف خود یاری رساند.
  در این تحقیق، ضمن بسط دانش اکچوئری از طریق مروری بر مفاهیم ، نظریه ها و مدلهای مربوط به اکچوئری و ارتباط آن با صندوق های بازنشستگی، وضعیت صندوق های بازنشستگی درایران و تعادل بین منابع و مصارف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با یک تحقیق موردی در یکی از صندوق های بازنشستگی کشور، با استفاده از محاسبات اکچوئری و براساس مدل طرح های کارفرما پشتیبان، به بررسی در لایه دوم طرح های مشروط با مزایای تعریف شده(DB) پرداخته ایم. همچنین بااستفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، به بررسی آزمون فرضیه تحقیق، مبنی بر تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی موجود درکشور براساس محاسبات اکچوئری و ارائه راهکاری مناسب برای تقویت صندوق های مذکور، پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از کسری منابع به مصارف صندوق می باشد.
  کلیدواژگان: اکچوئری، طرح های بازنشستگی، طرح های کسور تعریف شده، طرح های با مزایای تعریف شده، نرخ بازده سرمایه گذاری
 • نظام الدین رحیمیان، رضا جان فدا صفحات 25-46
  نظام راهبری افضل خواهد توانست، میزانی که سهامداران کنترل کننده می توانند در تملک (سلب مالکیت) نقش ایفا کنند را کاهش دهد و به این ترتیب، محدودیت های مالی شرکت را بکاهد. اگر مدیریت، متعهد به تاکید و تمرکز بر ارزش سهامداران و نظم مالی، شرکت محیط اطلاعاتی شفاف تر، و هیئت مدیره استقلال بیشتری از سهامداران کنترل کننده داشته باشد، سلب مالکیت از اقلیت توسط سهامداران کنترل کننده، مشکل تر می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از روش های رگرسیون خطی و خوشه بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعداد سهامداران عمده و استقلال هیئت مدیره، تاثیر افزایشی و معنادار بر محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
  کلیدواژگان: نظام راهبری شرکتی، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد، محدودیت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی رحمانی، کامبیز پیکارجو، منصوره عزیزی صفحات 47-66
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ریسک سیستماتیک سهام (بتای بازار) با متغیرهای کلان و اطلاعات حسابداری انجام شده است. تحلیل رگرسیون با استفاده از روش پنل دیتای ایستا و پویا بر روی نمومه ای شامل 61 شرکت عضو بورس و اوراق بهادار طی سال های 1380- 1389 انجام شد. برای برآورد مدل ها، از روش های ای گارچ ، ام گارچ و حداقل مربعات معمولی استفاده گردید.
  نتایج حاکی از ارتباط برخی متغیرهای کلان و اطلاعات حسابداری با بتای بازار می باشد. در مدل برازش شده با توجه به سطح معناداری متغیرها، مهمترین متغیرهای حسابداری شامل اندازه شرکت ،رشد شرکت و نسبت بدهی ها از نوع اطلاعات حسابداری و متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود بانکی، تورم، تغییرات قیمت نفت خام و تغییرات نرخ ارز از نوع متغیرهای کلان می باشند.
  کلیدواژگان: ریسک سیستماتیک (بتا)، متغیرهای کلان اقتصادی، اطلاعات حسابداری، مدل EGARCH، M، GARCH، روش پنل دیتا
 • سعید فلاح پور، فرید تندنویس صفحات 67-84
  در این مقاله، با استفاده از رویکرد بهینه سازی پایدار، که بر خلاف سایر رویکردهای بهینه سازی در شرایط عدم اطمینان، فرضی در مورد توزیع احتمال پارامترهای مدل نمی نماید و برای هر پارامتر یک مجموعه عدم قطعیت تعریف می کند؛ به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مقاله دارای پارامتری است که می‍ تواند میزان محافظه کاری سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید. به منظور بررسی عملکرد مدل از داده های مربوط به 50 شرکت فعال تر سه ماه اول سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج آزمون خارج از نمونه در پژوهش نشان دادند که پرتفوی پایدار نسبت پرتفوی روی مرز کارای مارکویتز (که بازده مورد انتظار آن برابر با بازده مورد انتظار پرتفوی پایدار است) بر اساس شاخص شارپ، عملکرد بهتری داشته است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی، بهینه سازی پایدار، مدل مارکویتز، معیار شارپ
 • عباسعلی ابونوری، فرداد فرخی، سیده فاطمه شجاعیان صفحات 85-100
  نرخ ارز و نوسانات آن به عنوان یکی از مهمترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و این عوامل خود باعث ایجاد شرایط نااطمینانی بیشتر می شوند. در این راستا تلاش سیاست گذاران در کاهش این نااطمینانی از طریق پیش بینی این متغیر باکمترین خطا بوده است. شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدلسازی فرآیندهای پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. لذا در این مطالعه سعی گردیده است تا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) علاوه بر مدل سازی و پیش بینی روزانه نرخ ارز طی دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1384، و کمینه نمودن خطای پیش بینی توسط این روش، نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA بر اساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گیرد. برای بررسی حساسیت نتایج مدل نسبت به نرخ ارز، تخمین مدل با روش مشابه برای سه دسته داده نرخ ارز دلار، یورو و پوند انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نرخهای ارز پوند و یورو تابعی از قیمتهای روز گذشته خود و قیمت نرخ ارز دلار تابعی از قیمت 6 روز گذشته خود است.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته(ARIMA)
 • غلامرضا اسلامی بیدگلی، احسان طیبی ثانی صفحات 101-122
  ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از شاخص های صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم حاکی از آن است که الگوریتم ترکیبی درتمامی حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک به تنهایی بدست می آورد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض ریسک (VaR)، الگوریتم های فراابتکاری (Meta Heuristic Algorithm)، الگوریتم مورچگان (Ant Colony optimization)، الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
 • رضا فهیمی دوآب، احمد صباحی، محمد حسین مهدوی عادلی، احمد سیفی صفحات 123-150
  در عرضه اقتصاد بین الملل کشورها یا عرضه کننده خالص نفت خام و یا وارد کننده محض آن می باشند. در این بین دو سازمان OPEC و OECD به عنوان سازمان هایی هستند که به ترتیب صادرکننده و واردکننده عمده نفت خام در جهان محسوب می شوند و بالطبع نقش به سزایی در تعیین قیمت نفت دارند. در مقاله حاضر به بررسی قدرت اثرگذاری هر یک از سازمان های مذکور بر قیمت نفت خام و همچنین برآورد قدرت چانه زنی نسبی هر یک از آنها در بازی تعیین قیمت نفت می پردازیم. الگوی بازار انحصار دوطرفه (مضاعف) و مدل بازی شبیه به معمای زندانی برای توصیف شرایط حاکم بر بازار نفت بین این دو سازمان ارائه گردیده است.
  در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1980 الی 2012 و همچنین استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و همچنین روش سیستم معادلات همزمان، به آزمون تجربی و اقتصادسنجی مدل ها و الگوهای مذکور پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان OECD در بازارر نفت از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار است و مازاد رفاه بیشتری را در مقایسه با سازمان اوپک نصیب خود می کند. همچنین امکان طراحی الگوی بازی برد-برد مبتنی بر افزایش منافع طرفین مبادله وجود دارد، منتهی به دلیل ساختار غیرهماهنگ و نامتجانس اعضای اوپک، الگوی مذکور نمی تواند یک بازی همکارانه پایدار و بلندمدت تلقی گردد.
  کلیدواژگان: بازار نفت خام، سازمان های OPEC و OECD، انحصار دوطرفه، نظریه بازی ها، الگوی هم انباشتگی جوهانسن، جوسیلیوس، روش سیستم معادلات همزمان
 • فرهاد حنیفی، قاسم غلاملو صفحات 151-166
  رویدادهای سیاسی تاثیر عمده ای بر بازارهای مالی دارند. بازارها به اطلاعات جدید در موضوع تصمیمات سیاسی واکنش نشان می دهند که ممکن است سیاست های مالی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.همین طور سرمایه گذاران به دقت رویدادهای سیاسی را دنبال می کنند و بر اساس نتایج مورد انتظارشان از این اتفاقات در تصمیماتشان تجدید نظر می کنند.این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برروی حجم معاملات و نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
  این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است . دراین پژوهش عملکرد بورس براساس حجم معاملات و شاخص نقدشوندگی بررسی شده است.با توجه به غیر نرمال بودن توزیع هردو متغیر،آزمون فرضیه های پژوهش از طریق آزمونهای آماری ناپارامتریک u(من –ویتنی)و H(کروسکال –والیس ) انجام شده است.
  نتایج پژوهش نشان می دهد که،میزان هردومتغیر متوسط حجم معاملات وشاخص نقدشوندگی از تئوری چرخه سیاسی تبعیت می کند.به عبارتی دیگر،میزان شاخص نقدشوندگی ومتوسط حجم معاملات در دوسال اول تصدی یک دولت از دوسال دوم تصدی یک دولت پایین تر است. همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین میزان شاخص نقدشوندگی ومتوسط حجم معاملات در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار، چرخه سیاسی، حجم معاملات، شاخص نقدشوندگی
 • تانیا خسروی صفحات 167-186
  از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد، توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است. در مورد اینکه مخارج دولتی، چه به صورت مخارج سرمایه ای وچه به صورت مخارج مصرفی از نظر مالی، باعث جانشینی مخارج سرمایه گذاری خصوصی می شود، هیچ تردیدی وجود ندارد . سرمایه گذاری دولتی باعث جانشینی مخارج سرمایه ای دولت به جای مخارج سرمایه ای خصوصی می شود و مخارج سرمایه ای دولتی یک نوع برون رانی به همراه دارد ،اما سرمایه گذاری دولتی در امور زیر بنایی مانند بزرگراه ها، فرودگاه ها، سیستم های آب رسانی وغیره، دارای یک رابطه مکمل با سرمایه گذاری خصوصی می باشد و عملا درون رانی وجود دارد. لذا در این مطالعه اثر سرمایه گذاری بخش عمومی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی ، تاثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی برسرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی GMM و نرم افزار Eviews ، برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی ، تاثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند.
  کلیدواژگان: مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بخش عمومی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، GMM
 • سید مجید شریعت پناهی، هادی محمدزادگان، صفورا شاهینی صفحات 187-198
  نگهداری یک دارایی، ممکن است به انگیزه مصرفی یا سرمایه ای صورت گیرد. حال در صورتی که بازار قراردادهای آتی برای این دارایی وجود داشته باشد؛ رابطه هزینه نگهداری و قیمت نقد دارایی پایه مورد توجه قرار می گیرد. بررسی این رابطه از این جهت که منافع فرد پوشش دهنده ی ریسک و یا آربیتراژگر را تحت پوشش قرار می دهد، حائز اهمیت است. این مقاله با بررسی سابقه سه ساله از قیمت های نقدی سکه طلا و قراردادهای آتی سکه طلا، در پی آزمون نوع رابطه بین دو متغیر فوق می باشد. این آزمون به روش GARCH و بر اساس مدل گروه BCSS (سال 1996) صورت می گیرد. نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه منفی بین قیمت نقد سکه طلا و خالص هزینه نگهداری آن برای اکثر سررسیدها می باشد.
  کلیدواژگان: خالص هزینه نگهداری، قرارداد آتی، GARCH
 • مصطفی قاضی زاده، محمود اسفندیاری سلوکلو، محمد ابراهیم راعی عزآبادی، حسین رئیسی قربان آبادی صفحات 199-218
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارزیابی های ذهنی سرمایه گذاران حقیقی از محصول و برند شرکت و ترجیح آنان به سرمایه گذاری در سهام آن شرکت است. این پژوهش از نظرروش، پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران بوده که طی دو سال منتهی به 31/3/91 اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده اند. نمونه آماری این تحقیق شامل 384 نفر از سرمایه گذاران بوده که از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارزیابیهای ذهنی از برند و محصول شرکت و ترجیح سرمایه گذاران حقیقی به سرمایه گذاری در سهام شرکت، رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی های ذهنی، برند، مالی رفتاری، سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی
|
 • Ali Akbar Pourmousa, Reza Khaleghi Pages 1-24
  The balance between revenues and expenses in pension funds is one of the main objectives for continuing the activities of these funds.
  This can be possible, for the purpose of doing Obligations and exploitation of economic and reliable of pension funds and resources, by using the modern methods of design and Exploitation of systems and advanced tools.
  Actuarial knowledge by using the mathematical techniques, probability theory and statistical methods in finance problems which specifically applies to insurance and pension plans, can help these funds to achieve their goals.
  In this paper, we develop Actuarial knowledge through review of concepts, theories and actuarial models and its relationship with pension funds, state pension funds in Iran and the balance between sources and uses of them. For this purpose, with a case study in one of the country's pension funds, we review on the second layer of the defined benefit plans (DB), by using Actuarial calculations and based on the Actuarial model Employer- Sponsored Plans.
  Also, the statistical software is used to test the hypotheses of the study, based on a balance between resources and uses of the current pension funds in the country, according to Actuarial calculations and providing an appropriate strategy for strengthen these mentioned Funds. The results of this research suggest the fraction of resources to funds expenses.
  Keywords: Actuarial, Pension Plans, Defined Contribution plans, Defined Benefit Plans, Rate of Return on Investment
 • Nezamoddin Rahimian, Reza Janfada Pages 25-46
  Superior corporate governance can reduce the extent to which controlling shareholders can engage in expropriation and thereby decrease the firm's financial constraints. If management is more committed to emphasizing shareholder value and financial discipline, the company has a more transparent information environment, and the board of directors is more independent of controlling shareholders, it is more difficult for the controlling shareholders to expropriate from minority shareholders. The main purpose of this study is investigating the impact of corporate governance mechanisms on the financial constraints in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. The sample of this study, includes 102 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1386-1390 and for processing and testing hypotheses, linear regression and clustering methods are used. The study results showed that count of major shareholders and board independence have increasing and significant impact on financial constraints in companies listed in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Corporate governance, Corporate Governance Mechanisms, Investment, cash flow sensitivity, financial constraints, Tehran Stock Exchange
 • Ali Rahmani, Kambiz Peikarjoo, Mansoureh Azizi Pages 47-66
  An empirical analysis is carried out establishing the existent relationship among the stock market (Beta) and (a) macroeconomic and (b) accounting informations. Regression analysis, using static and dynamic panel data estimations, is applied to a sample of 61 listed Iranian firms, between 2001and 2010. Systematic risk is estimated through OLS, EGARCH and M-GARCH models and use TEDPIX index (Tehran Stock Exchange Dividend & Price "total return" Index) as market portfolio.
  The results show a connection between the systematic risk and the independent variables. The best models are found when we estimate the systematic risk using EGARCH model and applying a combination of macroeconomic and accounting variables. The most important variables explaining the systematic risk are Size (SZ), Growth Rate (GR) and Debt Ratio (DR) from accounting variables and Gross Domestic Product (GDPI),inflation (Change in CPI index), Legal interest rate (LINT), Oil price (Oilprice) and Exchange rate (EXCR). The results vary using different models and might be different if we use a different sample.
  Keywords: Systematic Risk (Beta), Macroeconomic variables, Accounting information, EGARCH, M, GARCH models, Panel data method
 • Saeed Fallahpour, Farid Tondnevis Pages 67-84
  In this paper, we developed robust optimization approach that departs from the randomness assumption used in other methods of optimization under uncertainty and describe uncertainty in parameters through uncertainty sets; for portfolio selection problem. The model can control the conservativeness of investor for portfolio selection by a defined parameter. We used 50 active company of Tehran exchange stock in 3 first months of 1392 to study the performance of model. The results of paired comparisons in out of sample experiments shows that Markowitz portfolio which has same expected return by robust portfolio, has lower Sharpe ratio.
  Keywords: Portfolio optimization, Robust Optimization, Markowitz Model, Sharpe ratio
 • Abbas Ali Abunoori, Fardad Farokhi, Seyedeh Fatemeh Shojaeyan Pages 85-100
  Exchange rate and its related fluctuation plays a significant role as one of the most important issues of each country's foreign trade sector. Many factors such as economic, politics, and psychological factors impress on exchange rates and these factors create more uncertainty situations. Policymakers’ attempt is to reduce this uncertainty via forecasting this variable with minimal error.Artificial neural networks have high potential in modeling complex processes and forecasting dynamic nonlinear paths .Therefore, in this study has tried to use the artificial neural network (ANN) In addition to modeling and forecasting daily exchange rates during the period of March 2002 to March 2005, and minimizing the forecast error by this method, its results were compared with that of ARIMA based on forecasting accuracy evaluation criteria , and to examine the sensitivity of model results toward exchange rates.Estimation of the model with the same method for three data sets exchange rate including dollar,euro and pound have been performed .Results indicate that used neural network has better predictive power in comparison with arima model while pound and Euro exchange rates’ prices are function of their yesterday prices and dollar exchange rate price is a function of its price over the past 6 days .
  Keywords: exchange rate, Forecasting, Artificial Neural Networks, Auto Regressive Moving Average
 • Gholamreza Eslami Bidgoli, Ehsan Tayebi Sani Pages 101-122
  This paper presents a novel Meta-Heuristic method for solving an extended Markowitz Mean–Variance portfolio selection model. The extended model considers Value-at-Risk (VaR) as risk measure instead of Variance. Depending on the method of VaR calculation its minimizing methodology differs. if we use Historical Simulation which is applied in this paper then the curve would be non-convex.
  On the other hand the Mean-VaR model here includes three sets of constraints: bounds on holdings, cardinality and minimum return which cause a Mixed Integer Quadratic Programming Problem. The first set of constraints guarantee that the amount invested (if any) in each asset is between its predetermined upper and lower bounds. The cardinality constraint ensures that the total number of assets selected in the portfolio’s equal to a predefined number.
  Because of above mentioned reasons, in this paper, we propose a new Meta-Heuristic approach based on combined Ant Colony Optimization (ACO) method and Genetic Algorithm (GA). The computational results show that the proposed Hybrid Algorithm has the ability to optimized Mean-VaR portfolio for small portfolio .
  Keywords: meta, heuristic, Markowitz, Heuristic, Hybrid Algorithm
 • Reza Fahimi Doab, Ahmad Sabahi, M. H. Mahdavi Adeli, Ahmad Seyfi Pages 123-150
  In international economy, countries are specially importer or pure supplier of crude oil .The OECD and OPEC are the organizations that respectively are considered as the most importer and exporter of crude oil in the world and therefore have a significant role in determining the oil price .This paper examines the impact strength of each of the organization on the price of crude oil and also estimate the relative bargaining power for determining the price of oil in the game bilateral monopoly market model similar to the prisoners dilemma game model to describe the situation on the oil market between the two organization is presented. In this model ,the price extend in a moment is depend on player bargaining power and player wait rates. In this research, set to empirical and econometric models by using data from 1980 to 2012 and also use the same pattern johansen – juselius and the simultaneous equation system approach. Finding of this research suggest in OECD oil bazaar bargaining power is high and in compare with OPEC received more welfare also, it is possible to design win - win game model based on Rising mutual benefit trade. but because of uncoordinated and heterogeneous character of OPEC,the model cannot be considered as a long term and stable cooperative game.
  Keywords: crude oil market, OPEC Organization, the OECD, bilateral monopoly, game theory, a model of Johansen, Juselius, simultaneous equation system approach
 • Farhad Hanifi, Ghasem Gholamlou Pages 151-166
  This study examines the impact of political cycle on Tehran stock Exchange performance. Political cycle is a four-year cycle that Is known to political business cycle and Presidential cycle. Political cycle theory shows that stock returns fall during the first half of a presidency, and rise during the second half of a presidency .Also Stock market performance in different years from a government in USA Indicated stock returns is lower in the second year than in other years .In this study, stock market performance is measured by Trading volume and Liquidity Index.
  The research method is based on the goal, application and is based on the method descriptive .we used two methods to collect data and content,library method and Using the Exchange documents. The study used descriptive and inferential statistics. Statistical analysis was performed using SPSS software.
  The results of this research indicate that There is significant relationship Between the independent variable (Political cycle) and dependent variables ( Trading volume and Liquidity Index ).
  In other words, there is significant difference between Thehran stock performance (Basis of two indicators) the first half and second half of a presidency. Also, there is no significant difference between Thehran stock performance the different years of a presidency. In summary , this research shows Tehran Stock Exchange follow the political cycle.
  Keywords: Stock exchange, political cycle, liquidity Index, trading volume
 • Taniai Khosravi Pages 167-186
  Since investment is one of the effective factors on economical growth and development,paying attention to the growth and development of of investment of pivate parts and the effective factors on on it is important.There is no doubt that the governmental expenses or consumed expenses either in the form of investing expenses of private expenses.governmental investment make the replacement of investment expenses instead of private expenses and governmental expenses have a kind of crowding out but the governmental investment in building high ways,airports and etc has an integral relationship with private investment,and practically there is a crowding in.So in this study the effect of governmental investment on private investment is studid.
  They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metoth GMM and softwere Eviews for the economy of Iran were assessed. The investment in governmental section ,corporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment but facilities, Adjustment policies and Currency Reserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.
  Keywords: Corporate tax, Private investment, GMM
 • Majid Shariatpanahi, Hadi Mohammadzadegan, Safoora Shahini Pages 187-198
  An asset can be maintained for consumption or investment incentives. If a futures contract's market exist for an asset, the relationship between spot price of an underlying asset and cost of carry would be considered. Investigating this relationship is important in term of being beneficial for arbitrager and hedger. This study aims to examine the relationship between these two variable by investigating spot price of gold coins futures contract's during 3 years. This test will be performed by using GARCH method and based on BCSS's group model (1996).
  The results indicate the negative relationship between spot price of gold coin and net cost of carry for majority of maturity.
  Keywords: Cost of carry, Spot price, Gold coin futures contract, Hedger, Arbitrager
 • Mostafa Ghazizadeh, Mahmoud Esfandiari, Mohammad Ebrahim Raei Ezabadi, Hossein Reisi Ghorbanabadi Pages 199-218
  The aim of this research is to investigate the relationship between “individual investors’ mental evaluations from product and brand” and “their preference to investing in stock”. The population of this research is individual investors that acted in Tehran Security Exchange from 1389/3/31 to 1391/3/31. The sample is 384 individual investors. For collecting data, we use questionnaire and for analyzing data, we use SPSS and PLS software. The results show that there is a significant relation between “individual investors’ mental evaluations from product and brand” and “their preference to investing in stock”.
  Keywords: Mental evaluations, Brand, Behavioral Finance, Investment, Individual investors