فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 8 (زمستان 1392)
 • پیاپی 8 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • زهرا پورزمانی، محمد باقر تقیه صفحات 1-24
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس نوع سهام، رشدی یا ارزشی، و بررسی تفاوت این تاثیر در شرکتهای رشدی و ارزشی است. از این رو تعداد 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.
  با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و در نهایت برازش مدل ها با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای Eviews و SPSS نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در سطح شرکت های رشدی تنها جزء سرمایه انسانی از سرمایه فکری ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در سطح شرکت های ارزشی تنها جزء سرمایه سازمانی ارزش افزوده اقتصادی را متاثر از خود می سازد. اما ضریب تعیین مدل ها گویای این است که 45 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای رشدی و تنها کمتر از 7 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سطح شرکتهای ارزشی توسط سرمایه فکری تبیین می شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که بین تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های رشدی و ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، ارزش افزوده اقتصادی، شرکتهای رشدی و ارزشی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی
 • ناصر شمس، مهسا پزشکی، ابوالفضل داودآبادی صفحات 25-40
  از نظر تئوریک ارزش روز پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزشگذاری سهام آن ها تلقی می شود. در عمل قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با مقداری کسر یا صرف، نسبت به ارزش خالص دارائی های شرکت در بازار معامله می شود که معامله سهام با کسر از عمومیت بیشتری برخوردار است.
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری و ارزش خالص دارائی های آن ها است که برای این منظور داده های مربوط به قیمت و ارزش خالص دارایی های شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال1381 تا پایان سال 1388، به عنوان دو متغیر سری زمانی با استفاده از روش های اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفتند .
  نتایج نشان داد که در رابطه کوتاه مدت، وجود خودهمبستگی میان سری قیمت به خوبی روشن بوده و علت این امر بیشتر متاثر از دو عامل حد نوسان قیمت و محدودیت حجم مبنا می باشد. در رابطه بلند مدت تصریح شده است که بعد از سال 83 قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری عبارت است از67%ارزش خالص دارائی های آن ها به همراه جمع جبری یک مقدار ثابت (732 ریال) و یک مقدار متغیر وابسته به زمان(روند). مقدار متغیر رابطه تعادلی بلند مدت در بورس تهران سیری نزولی داشته که حاکی از افزایش کسر قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران در سال های اخیر بوده است.
  با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی بین کسر سهام شرکت های مختلف نمونه در طول زمان، میتوان بیان نمود که تئوری های رفتاری نقش بیشتری را در تشریح تغییرات کسر سهام بورس تهران ایفا نموده اند.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، ارزش خالص دارایی، کسر سهام
 • مهدی همایون فر، عباس طلوعی اشلقی، مهدی فدایی اشکیکی صفحات 41-70
  پویایی شناسی سیستم (SD) به عنوان رویکردی نوظهوری در مدلسازی و تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده و بازخوردی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله از این رویکرد در مدلسازی تعاملات صنعت و دانشگاه استفاده شده است. مطالعه بیش از 200 مقاله ISI در کنار سایر منابع کتابخانه ای و اینترنتی و مصاحبه با اساتید دانشگاه و متخصصان به استخراج متغیرها و تنظیم فرضیات پویای مدل منجر شده است که بر اساس آنها به ترسیم نمودارهای علت و معلولی و موجودی و جریان پرداختیم. استخراج معادلات مربوط به روابط متغیرهای مدل و وارد ساختن آنها در نرم افزار Vensim منجر به شبیه سازی مدل گردید. نهایتا جهت بررسی رفتار متغیرهای مهم مدل، آزمون مدل پیاده سازی شد که در تحقیق بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: پویایی شناسی سیستم، مارپیچ سه گانه، نمودار علت، معلولی، تئوری بنیادی، صنعت و دانشگاه
 • مصطفی زندیه، روزبه قوچانی صفحات 71-88
  در این پژوهش به بررسی اثر حجم معاملات بالا و نسبت P/E بالا بر ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، حجم معاملات و نسبت P/E متغیرهای مستقل و حباب قیمتی، متغیر وابسته را تشکیل می دهند.
  در پژوهش حاضر، ابتدا نمونه گیری از جامعه آماری مورد پژوهش که شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود، با استفاده از روش کوکران انجام شد؛ سپس داده های مورد نظر از طریق نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری شد و در ادامه با استفاده از روش تسلسل وجود یا عدم وجود حباب قیمتی مورد بررسی قرار گرفت؛ در نهایت با استفاده از روش رگرسیون خطی ارتباط بین متغیرهای فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.
  در بورس اوراق بهادار تهران شاهد نوسانات شدید شاخص کل از سال 1385 تا پایان سال 1391 بودیم؛ کارشناسان و مسئولین با در نظر گرفتن برخی ملاحظات هر کدام ریشه بحران در بورس اوراق بهادار را به نوعی خاص ذکر می کنند؛ که برخی از آن ها، از نوسانات شدید تعبیر به حباب قیمتی می کنند.
  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش در دوره زمانی 1385 تا بهمن ماه 1391 نشان می دهد که حجم معاملات پایین بر بروز حباب قیمتی موثر است و همچنین نسبت بالای P/E موجب بروز حباب قیمتی می شود.
  کلیدواژگان: حجم معاملات، نسبت P، E، حباب قیمتی، بورس اوراق بهادار تهران
 • خسرو فغانی ماکرانی، زهرا بینشیان، یاسر احمدی صفحات 89-104
  این تحقیق به بررسی تاثیر اجزای چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائیها در شرکت آبکامه، طی سالهای 1382-1390 پرداخته است. به این منظور اثر متغیر های مختلف چرخه تبدیل وجه نقد شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره واریز بستانکاران را بر بازده دارائیها را مورد مطالعه قرار داده ایم. نسبت جاری ،نسبت بدهی و رشد فروش به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها وبرای رد یا اثبات هر فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و از آزمون کلموگرف – اسمیرنف جهت تست نرمالیته استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیر های چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائیها رابطه معکوس وجود دارد. یعنی اگر دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی، دوره پرداخت بدهی که در مجموع به عنوان متغییر های چرخه تبدیل وجه نقد، افزایش یابند منجر به کاهش بازده دارائیها در شرکت خواهد شد و مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات،دوره گردش موجودی ها،دوره پرداخت بدهی و در کل چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران به وجود آورند.
  کلیدواژگان: چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی، دوره وصول مطالبات، بازده دارائیها
 • ابراهیم عباسی، علیرضا رجب پور صفحات 105-120
  هدف از این مقاله بررسی توان تبیین معیارهای نقد شوندگی سهام در قبل و بعد از تصمیمات افزایش سرمایه به روش های حق تقدم و سهام جایزه و ترکیبی از هردو است. برای این منظور 5 معیار نقد شوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معامله شده ، دفعات معاملات و تعداد خریداران در یک ماه قبل از بسته شدن نماد و یک ماه بعد از باز شدن نماد به دنبال مصوبات مجامع فوق العاده برای 215 مورد افزایش سرمایه طی سالهای 89-1384 در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که میانگین معیارهای نقد شوندگی بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با قبل از آن تفاوت معنی داری ندارند. اما بین درصد افزایش سرمایه با 4 معیار نقد شوندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: معیارهای نقد شوندگی، افزایش سرمایه، حق تقدم و سهام جایزه
 • مریم دولو، حمیدرضا فرتوک زاده صفحات 121-136
  پژوهش حاضر به مداقه پیش بینی بازده مقطعی سهام انفرادی توسط بازده مبتنی بر سبک در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. آزمون قابلیت پیش بینی بازده سهام بر مبنای مدل رگرسیون فاما و مک بث (1973) و با استفاده از داده های دوره زمانی 1380 تا 1389 صورت می گیرد. همچنین، جهت مداقه در قابلیت پیش بینی یادشده، رابطه تغییرات مشترک بازده سهام و سبک مربوطه با تداوم نیز آزمون می گردد. برای این منظور از رویکرد تحلیل پرتفوی متکی به طبقه بندی دوگانه استفاده می گردد. نتایج حاصل از این تحقیق بر قابلیت پیش بینی بازده مقطعی آتی سهام توسط بازده مبتنی بر سبک طی دوره تشکیل 12 ماهه صحه می نهد. شواهد حاصله نشان می دهد تغییرات مشترک بازده سهام و سبک منجر به تغییر سود تداوم می گردد. یافته مذکور منحصر به دوره تشکیل 12 ماهه و افق بازده آتی یک ماهه بوده و در بازده های آتی طولانی تر (3، 6 و 12 ماه) برقرار نیست.
  کلیدواژگان: قابلیت پیش بینی بازده، سرمایه گذاری مبتنی بر سبک، بتای سبک
 • حسین صفرزاده، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، عبدالرسول کریمی یزدی صفحات 137-156
  از آنجا که وجود مطالبات معوق باعث کاهش منابع،بلوکه شدن منابع بانک نزد بانک مرکزی،کاهش نقدینگی،کاهش سوداوری،کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی بانک خواهد شد، معضل مطالبات معوق اهمیت بسزایی دارد و مطالبات معوق به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سودآوری تاثیرگذار است و سودآوری بانک مستقیما بازار سهام بانک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به لحاظ اهمیت موضوع مذکور این پژوهش جهت شناسایی علل افزایش مطالبات معوق انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شعب شهر تهران و حجم نمونه 250 نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان اعتباری بانک ملت شعب تهران می باشد. علل افزایش مطالبات معوق در سه گروه اطلاعات کمی،اطلاعات کیفی و عملکرد مدیران و کارکنان طبقه بندی شده است واز طریق آزمون t یا z تک نمونه ای داده ها از طریق نرم افزار های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با به کارگیری آزمون فریدمن علل طبقه بندی گردید. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که اطلاعات کیفی مشتری،عملکرد مدیران و کارکنان،اطلاعات کمی مشتری به ترتیب در افزایش مطالبات معوق تاثیرگذار است به عبارت دیگر اطلاعات کیفی مشتری دارای بیشترین و اطلاعات کمی مشتری کمترین تاثیر در بروز مطالبات معوق دارند. و در بین متغیرهای فرعی نوع و میزان وثیقه(متغیر کیفی) دارای بالاترین و بخشنامه ها و سیاست های اعتباری (متغیر عملکرد مدیران و کارکنان) دارای کمترین اهمیت هستند. لذا ضرورت توجه کارکنان به اطلاعات کیفی مشتری اهمیت بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: مطالبات جاری، مطالبات سررسید گذشته، مصالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سوخت شده، وثیقه، سررسید، منابع، مصارف
 • محمد جلیلی، موسی احمدی، الهام عسگری صفحات 157-174
  هدف نهایی هر شرکت تجاری افزایش ثروت سهامداران است و عملکرد مطلوب باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران می شود. شرکت ها بدون داشتن استراتژی صحیح نمی توانند به اهداف خود برسند و تدوین استراتژی در نتیجه ارزیابی عملکرد از ابعاد مختلف است. ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت نقدینگی دو مورد از معیارهای ارزیابی عملکرد داخلی هستند و امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت سهامداران است و رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد، یاد می کنند . ماتریس دو بعدی استراتژی مالی با ترکیب مدیریت نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی ، چهار گزینه استراتژی مالی را با توجه به موقعیت شرکت در هر یک از ناحیه ها، پیش روی شرکت ها قرار می دهد. در این پژوهش جایگاه شرکت های غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1388 در ماتریس استراتژی مالی مشخص شده و با توجه به موقعیتشان در ماتریس ، استراتژی های مناسبی برای حرکت به موقعیت بهتر پیشنهاد می شود و در نهایت رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، حوزه عملکرد (به عنوان شاخص ارزش آفرینی ) و اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت (به عنوان شاخص مدیریت نقدینگی ) با تغییر در ارزش افزوده بازار (به عنوان شاخص ثروت سهامداران ) در مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که رابطه معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و حوزه عملکرد با تغییر در ارزش افزوده بازار وجود دارد . اما بین اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت و تغییر در ارزش افزوده بازار هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد . از اینرو شرکت های موادغذایی و قند و شکر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید از شاخص دیگری برای مدیریت نقدینگی خود بهره گرفته و به ارزیابی عملکرد و اتخاذ استراتژی های درست مالی بپردازند . روش تحقیق این پژوهش رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Spss برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است .
  کلیدواژگان: ماتریس استراتژی مالی، ارزش افزوده اقتصادی، حوزه عملکرد، رشد فروش، نرخ رشد ثابت، تغییر در ارزش افزوده بازار
 • حیدر فروغ نژاد، قادر معصومی خانقاه، منوچهر میرزایی صفحات 175-198
  هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه بندی 87 شرکت کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران که برای سال 1390 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار DEA-Masterکارایی شرکت های کارگزاری اندازه گیری شده است. پس از اجرای مدل، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از کارگزاران، شرکت های کارگزاری کارا یعنی کارگزارانی که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب دارند، نیز مشخص شدند. همچنین، کارگزاران کارا با استفاده از تکنیک اندرسون پیترسون در دو حالت نهاده گرا و ستاده گرا رتبه بندی گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 87 شرکت کارگزاری مورد بررسی، تنها 44 کارگزاری کارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که کارگزارانی که در رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس، رتبه های برتر را کسب کرده اند، بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها لزوما کارا عمل نکرده اند. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران دارای رتبه پایین از نظر سازمان بورس، کاراتر از کارگزاران دارای رتبه بالاتر از نظر این سازمان عمل کرده اند.
  کلیدواژگان: کارایی، رتبه بندی، تحلیل پوشش داده ها، شرکت های کارگزاری
 • محمد ابراهیم محمدپورزرندی، محمود البرزی، فرهاد حسین زاده لطفی، مجید شهریاری صفحات 199-212
  مساله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملا امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ناممکن می سازد. در این راستا، اگرچه روش های متفاوتی به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در این گونه مسائل ارائه شده اند، لیکن بیشتر این موارد بر قضاوت های تجربی تصمیم گیران استوار می باشد. این در حالی است که در حوزه تکنیک های کمی موجود، همچنان امکان مطالعات بیشتر وجود دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد تا از تئوری مطلوبیت به عنوان یکی از این تکنیک ها استفاده نماید. رویکرد پیشنهادی با برآورد تابع مطلوبیت مدیران یکی از بانک های تجاری و نیز نظرات خبرگان، یکی از توابع مدل اصلی (کمینه سازی ریسک) را به عنوان تنگنا درنظر گرفته تا بدان وسیله امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه فراهم گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت دارایی و بدهی در بانک، تئوری مطلوبیت
 • علی باغانی صفحات 213-234
  انتخاب یک روش مناسب برای ارزیابی سهام می تواند پاسخ گوی نیاز های سرمایه گذاران در تعیین ارزش منصفانه سهام باشد. اما این سئوال مطرح است که آیا مدیریت سود می تواند بر عملکرد مدل های ارزشیابی تاثیر گذار باشد؟
  به منظور پاسخگویی به این سئوال، در این پژوهش فرضیه هایی مبتنی بر اثر گذاری مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشیابی مبتنی بر سود باقیمانده و مدل های مبتنی بر جریان نقد تنزیل شده در دوره های زمانی کوتاه مدت دو ساله و بلندمدت هفت ساله تدوین گردید.
  این پژوهش که به روش تحلیل همبستگی انجام شده است، با استفاده از روش های تحلیل رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین ها می کوشد امکان انتخاب مدل بهینه برای سرمایه گذاران را فراهم سازد.
  جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که در دوره زمانی سال های 90-79 دارای فعالیت بوده اند.
  نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در افق کوتاه مدت مدیریت سود تاثیر معنی داری بر توانایی پیش بینی مدل های ارزشیابی ذکر شده ندارد. اما در افق زمانی بلند مدت هموارسازی سود بر خطای پیش بینی مدل های ارزشیابی تاثیر معنی داری داشته و در بازه های زمانی بلند مدت مدل سود باقیمانده خطای پیش بینی کمتری دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، خطای ارزیابی، مدل ارزیابی سود باقیمانده، مدل ارزیابی جریان نقد تنزیل شده، افق کوتاه مدت، افق بلندمدت
 • افتخارسادات کفاش حسینی، علی رستمی صفحات 235-254
  هدف این مقاله آزمون رابطه بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا و بازدهی بورس اوراق بهادار و توجه به تغییرات این رابطه در زمان منفی بودن بازدهی بازار اوراق بهادار است.
  در این مقاله از روش خودرگرسیون مدل توزیعی است تا بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا را با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با کمک مدل تخمین خطا TARCH/EGHARCH در داده های روزانه که دوره آن 6فروردین 1390 تا 24 شهریور 1391 (در مجموع 341 مشاهده) مرتبط سازد.
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضریب همبستگی اندک مثبت که در سطح 5% معنا دار نبود، بین بازدهی طلا و بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با یک دوره وقفه وجود داشت، در حالی که ضریب هم بستگی قابل توجه مثبت بین بازدهی سرمایه گذاری در سکه طلا با بازدهی طلا در دوره قبل مشاهده گردید. علاوه بر این در زمان منفی بودن بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار، وجود هم حرکتی بین بازار سرمایه گذاری در سکه طلا و بورس اوراق بهادار در زمان آشفتگی بازارهای مالی تایید نمی شود. افزون بر این شواهدی وجود دارد که بیانگر شدید بودن نوسانات بازار طلا در زمان رکود های پی در پی بازار سهام هستند.
  بر مبنای این نتایج، منافع بالقوه ای برای سرمایه گذاری در سکه طلا در دوره رکود بازار سهام باید وجود داشته باشد، در حالی که نتایج تجربی این تئوری را درمورد بازار بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی کند .
  کلیدواژگان: بازدهی، سکه طلا، سرمایه گذاری، بازار سهام، بازدهی بازار اوراق بهادر، ریسک بازار
 • زهرا امیرحسینی، لاله شعبانی برزگر صفحات 255-270
  در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد کردن سطوح انتظارات ذهنی سرمایه گذاران، کارایی مدل را طی دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به خوبی می تواند سطوح ذهنی مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازدهی مورد انتظار، ریسک و نقدشوندگی، به منظور متوازن سازی مجدد پرتفوی سرمایه گذار ی که بکار گرفته شده است را نشان دهد.
  کلیدواژگان: پرتفوی، بازده، ریسک، نقد شوندگی، متوازن سازی مجدد پرتفوی
|
 • Zahra Pourzamani, Mohammad Bagher Taghieh Pages 1-24
  The aim of present study examines the impact of intellectual capital on economic value added of the shares, growth or value, and determines its difference impact in growth and value companies. Hence 103 enterprises of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2005 to 2012 under study were.
  Using panel data regression finally fitting models according to the assumptions of the classical regression using data analysis by software Eviews and SPSS the results of testing hypotheses this suggests that in level of growth companies the only component of human capital of intellectual capital that have influenced EVA Companies and in level of value companies the only component of organization capital of intellectual capital that have influenced EVA Companies but the coefficient of determination models this indicates that 45% of the economic value added of changes in growth companies and less than 7% of the economic value added of changes in the value companies be explained by intellectual capital. Also the results indicate that the between effect of intellectual capital on economic value added growth and value companies, there is a significant difference.
  Keywords: Intellectual capital, Economic Value Added, Growth, Value Companies, Human capital, Organization Capital
 • Nasser Shams, Mahsa Pezeshki, Abolfazl Davoudabadi Davoudabadi Pages 25-40
  Theoretically, the net asset value of closed end funds is considered as one of the most important indicators of their stock valuation. In practice, closed end fund stock is traded with discount or premium to their net asset value and trading with discount is more popular.
  The purpose of this research is studying the relation between the price and net asset value of investment companies. The data for this research is the price and net asset value of investment companies accepted in Tehran stock exchange for the period from 2002 to 2009 that were investigated by econometrics methods.
  According to research results in short-term relationship, auto correlation in price series is clear. The reason is more affected by two restriction factors, "Tick Size" and "Base Volume". It is clear that in long-term relationship after 2004, investment companies stock price is 67% of their net asset value plus a constant and a variable amount which is depended on time (Trend). The variable amount of long-term equilibrium relationship in Tehran Stock Exchange has descending trend that shows increase in discount of stock price in recent years.
  Considering the high correlation coefficient between different companies discount in the sample over time, it can be concluded that behavioral theories have played more important role in describing discount fluctuations in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Closed End Funds, Net Asset Value, Stock discount
 • Mahdi Homayounfar, Abbas Toloie Ashlagy, Mahdi Fadaei Ashkiki Pages 41-70
  System dynamic as emergency approach in modeling & Complex System analysis. In this paper, we use based on SD, modeling for interaction between industry and university. The research result show that can design casual chart between inventory and flow.
  Keywords: System dynamic, 3D flow, Casual chart, Fundamental theory, Industry, university
 • Mostafa. Zandieh, Rouzbeh. Ghouchani Pages 71-88
  In this study, we tested the effect of high trading volume and high P/E ratio on the price bubble in Tehran stock exchange market. In this study, trading volume and P/E ratio are independent variables, and price bubble is dependent variable.
  In this study, At first we took a sample from the statistical population that includes all the accepted companies in the Tehran Stock Exchange Market by Cochrane method, then data accumulated by Rahavard Novin software, then we distinguished existence of price bubble by the run test method and finally the relation between variables of the hypothesis were tested by linear regression.
  At the Tehran stock exchange market we are witnessed high rate volatilities of total index from 1385 till now. Experts find the root of stock exchange market crisis in different things; some of them consider bubble price as the reason of the crisis.
  According to the results of testing the hypothesis of the research from 1385 until bahman 1391; First, low trading volume increases the bubble price; Second, high P/E ratio directly affects the bubble price.
  Keywords: trading volume, P, E ratio, bubble price, Tehran stock exchange market
 • Khosro Faghani Makarani, Zahra Bineshian, Yaser Ahmadi Pages 89-104
  This study examines the relationship between the cash conversion cycle and return on assets in this company from (1382) through (1390).in this research we study the effect of different variables of cash conversion cycle on profitability in this company. these variables consist of: Account Payable period,Inventory Turnover Period,Account Receipt Period. Current ratio, debt ratio, sales growth was considered as a control variable. For analyzing datas and accepting or rejecting each hypothesis we use from pearson and regresun correlation coefficient also we use that for normality. The conclusion of this study shows an inverse relationship between variables of cash conversion cycle and return on assets. it means if account receipt, cash conversion cycle and period of debt payment increase ,the profitability of this company will decrease so managers can create the positive value for shareholders with decreasing period of debt payment, period of inventory turnover, period of demand collection and…
  Keywords: cash conversion cycle, Account Payable period, Inventory Turnover Period, Account Receipt Period, Return on Assets
 • Ebrahim Abbasi, Alireza Rajabpour Pages 105-120
  This study investigates the explaining ability of the stock liquidity criteria before and after capital raising decisions by using stock rights and stock dividends.For this purpose liquidity criteria including trading volumes, trading value, number of trading days, trading frequency and the number of buyers are investigated.This study includes are month before closing the symbol and one month after opening the symbol following extra ordinary assemblies on stock right and stock dividends issue.This paper investigates 215 capital raising cases during 2005-2010 years in Tehran stock exchange. The results of the pairs t-test demonstrated that the mean liquidity criteria after capital raising in comparasion with before that doesen’t have any significant differences. But there is significant and positive correlation between percent of capital raising with liquidity criteria.
  Keywords: Liquidity criteria, Capital raising, Stock right, Stock dividend
 • Maryam Davallou, Hamidreza Fartokzadeh Pages 121-136
  This research investigates cross section individual stock return predictability by style return in Tehran Stock Exchange. Test of stock return predictability is performed based on Fama and Mac-Beth regression model using data from 1380 to 1389. Also for profound analysis, the relation between co-movement of stock return with its style return and momentum is examined. So, Portfolio analysis approach based on dual sorting is used for the latter test. The outcomes of this research confirm future cross-section stock return predictability by style-based return over twelve month formation period. The results indicate that co-movement of stock return with its style return generates variation in momentum profit. This finding is restricted to twelve month formation period and one month future return horizon and is not observed over longer horizon future return.
  Keywords: Return Predictability, Style Investing, Style Beta
 • Hosein Safarzadeh, Mohammadhasan Ebrahimi Sarvolia, Abdol Rasul Karimi Yazdi Pages 137-156
  Since the delayed demand result in sources loss,Blocking the sources Of markazi bank , loss cush , profit , rate of cash flowing , and totally decrease the power of the competition of the bank. So it shows the importance of delayed demands. and the delayed demand directly or indirectly offect on profit . and the profit of markazi bank has a direct effect on the share market. because of the importance this study is about identifing the causes rising in the delayed demand (debt).the static sample in this study is all of the Tehran branches and is about 250 people from the mangers , experts , credit clerks of the mellat bank in tehran branches. The casuses of the rising in delayed debt is categorized in tree groups ,quantity information , quality information analysed and the actions of mangers and clerks . and by testing the z or t samples with statistic soft ware and finally the results categorized with fredman test . the results show that , the customer quality information the action of mangers , and clerks , the quantity information of the customers effect on vising the delayed debt respectivly. In other word , customers quality in formation has high and quantity informqtion has low effect on creating delayed debt and among secondry variables and the value of security (quality variable) has high importance , and among the credit policy (the variable of clerks and mangers)has low importance so the aftention of the clerks to the quality information of the customers has high importance.
  Keywords: current loans, past maturity loans, delayed debt loans, suspected loans, unpaid loans, maturity, Resources, facilities
 • Mohammad Jalili, Mousa Ahmadi, Elham Asgari Pages 157-174
  Ultimate goal of each commercial company is rising in wealth of shareholders. Proper function increase Company’s value and ultimately increase the shareholder’s wealth.
  Companies can’t achieve their goals without any proper strategy and making strategy is a result of performance evaluation of different aspects. economic value added and cash management are two items of internal performance evaluation criteria and today’s economic value added is considered as the best criteria for internal performance evaluation which is representative of shareholder’s wealth and it has close relation to market value added as an external index of value creation.
  Two dimensional matrix of financial strategy with a combination of cash management and economic value added considering to company’s position in each area, proposes four financial strategy objectives.
  In this research, position of food companies accepted in Iran Stock Exchange since 2001 to 2010 are defined in financial strategy matrix and considering to their positions in the matrix proper strategies are proposed for move to better position and ultimately relation between EVA, spread and difference between sales growth rate and sustainable growth rate with changes in MVA during ten years is investigated.
  Result of this research demonstrates that there is a meaningful relation between EVA and spread with changing MVA. But there is not meaningful relation between difference of sales growth rate and sustainable growth rate and changing MVA.
  Hence Food Companies accepted in Iran Stock Exchange must enlist other criteria for their own cash management and to evaluate their performance and taking proper financial strategies.
  Procedure of this research is linear regression analysis and spss software is used for hypotheses examination.
  Keywords: Financial Strategy Matrix, Economic Value Added, Market Value Added, Sales Growth Rate, Sustainable Growth Rate
 • Heidar Foroughnejad, Ghader Masoomi Khanegha, Manochehr Mirzaei Pages 175-198
  The main purpose of this study is to evaluate the efficiency and rating of registerd brokerage firms of Tehran Stock Exchange using data envelopment analysis.
  To do this, the rating data of 87 active brokers in Tehran Stock Exchange that have done for 1390(2012) year by securities and exchange organization, was used and broker’s efficiency was measured by using DEA-Master software. Also, efficient brokers were rated based on Anderson-Peterson method in two states of input oriented and output oriented.
  Results showed that, among the 87 brokers, only 44 brokers were efficient. Results also showed, brokers that have top rated by securities and exchange organization, based on data envelopment analysis techniques are not necessarily efficient. In other words, some of low rated brokers by securities and exchange organization were more efficient than top rated brokers by securities and exchange organization.
  Keywords: Efficiency, rating, Data Envelopment Analysis, brokers
 • M. E. Pourzarand, M. Alborzi, F. Hosseinzade Lotfi, M. Shahriari Pages 199-212
  A classic bank Asset - Liability problem tries to find an optimal solution that maximize the return and minimize the risk simoltaneously. But there is an obvious conflict between these objectives that makes it impossible. Based on this situation, there are too many studies that try to propose some helpful method; But most of them lie on decision makers empirical ideas. This paper proposes a novel method that use a utility theory as a more quantitative approach for solving the problem. At first, it measures the utility function of the related managers and then the problem reduce to a solvable one for finding the optimal solution.
  Keywords: Bank Asset, Liability, Utility Theory
 • Ali Baghani Pages 213-234
  Choosing a suitable method for stock assessment can be responsive to the needs of investors in determining the fair value of the stock. But the question is whether earnings management can affect performance evaluation models?
  In order to answer this question, In this study hypotheses regarding the impact of earnings management on the performance evaluation model based on Residual income and based on discounted cash flow in the two – year short term periods and seven –year long term periods were developed.
  This study, which was performed by the correlation analysis, by using regression analysis and Means Comparison test, tries to provide the possibility of the optimal model selection for investors.
  The population of this study is Companies listed on the Stock Exchange which has been active in the period of 1379-1390 years.
  The results indicate that in the short-term horizon, earnings management hasnt a significant effect on the predictive ability of the listed evaluation models. But in the long-term time horizon Income smoothing has a significant effect on the evaluation models’forecast error, and in the long-term timescales Residual income model has Lower prediction error.
  Keywords: Income Management, Error Diference, Valuation Models, Residual Income Model (RIM), Discounted Cash Flow Model (DCFM), Short Term Horizon, Long Term Horizon
 • Eftekhar Sadat Kafash Hoseini, Ali Rostami Pages 235-254
  Return (TEDPIX) and whether its relation changes in times of consecutive negative market returns for an indeveloping market, Iran.
  The paper applies the autoregressive distributed model to link gold returns to stock returns with TGARCH/EGARCH error specification using daily data from 6, th Farvardin 1390 to 24, th Shahrinar 1391, a total of 341 observations.
  Findings show A significant positive but low correlation is found between gold and once-lagged stock returns that was not significant in 5% level. Moreover, consecutive negative market returns do not seem to intensify the co-movement between the gold and stock markets as normally documented among national stock markets in times of financial turbulences. Indeed, there is some evidence that the gold market surges when faced with consecutive market declines.
  Based on these results, there are potential benefits of gold investment
  during periods of stock market slumps. The findings should prove useful for designing financial investment portfolios.
  Originality value of this paper is to evaluate the role of gold from a domestic perspective, which should be more relevant to domestic investors in guarding against recurring heightened stock market risk.
  Keywords: return, Gold coin, Investments, Stock markets, Gold investment, TEDPIX, Market risk
 • Zahra Amirhosseini, Laleh Shabani Barzegar Pages 255-270
  In this paper, we used portfolio rebalancing strategy as a mechanism for review of the stock of investor The Fuzzy approach to trading costs. The designed Model is based on three key factors, expected return, risk and the stock Degree of liquidity.
  To test the model, we used data and information of traded stocks on the Tehran Stock Exchange during the period 1388 to 1390 and with arrival of Enter the subjective expectations levels of investors, we have examined the performance of the model in two scenarios. The results can show the subjective expectations levels of investors than expected return, risk and liquidity in order to re-balancing of Investors portfolio.
  Keywords: Portfolio, return, Risk, Liquidity, portfolio Rebalancing