فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 7 (پاییز 1392)
 • پیاپی 7 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسین محمد پور زرندی، محمود نیکزاد زیدی، کوروش شایان صفحات 1-20
  در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران به تاثیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام پرداخته شده است و برای اندازه گیری دقیق تاثیر مازاد بازده بازار از متغیرهایIMV ، SMB و HML استفاده گردیده است. همچنین در این تحقیق برای کاهش همبستگی بین متغیرها روش تشکیل پرتفوی بکار رفته است. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند 1384 انجام گرفته است. در نهایت نتایج تحلیل سری زمانی تحقیق بیانگر موثر و معنی دار بودن مازاد بازده بازار در تحقیق می باشد.
  کلیدواژگان: مازاد بازده بازار، پورتفوی، مازاد بازده سهام
 • شکرالله خواجوی، حسن فتاحی نافچی صفحات 21-34
  استفاده از علوم مختلف در حل مسائل پیش روی پژوهش گران مالی در سال های اخیر به صورت چشم گیری افزایش یافته است. کاهنمن و تورسکی (1979) با بیان نظریه چشم انداز، مقدمات ارائه مکتبی جدید به نام مالی رفتاری را فراهم کردند. در مالی رفتاری با استفاده از تلفیق علم روانشناسی و مالی دیدگاهی ارائه شد که توانست رفتار سرمایه گذاران را در تصمیمات مالی توضیح دهد. هدف از این پژوهش انجام مطالعه ای در زمینه ادبیات مالی عصبی با استفاده از علم روانپزشکی است. مالی عصبی یک رشته بسیار جوان است که تلاش می کند فرآیندهای مغز را به رفتار سرمایه گذاران مرتبط کند. در این پژوهش در قالب پاسخ به 5 پرسش و در 7 بخش به بررسی روند پیدایش مالی عصبی، عملکرد مغز در تصمیم گیری، طراحی/ روش شناسی و رویکرد، تفاوت میان مالی رفتاری و مالی عصبی، کاربردهای آنها، انتقادهای وارد بر پژوهش های انجام شده در این حوزه و نتایج حاصل از این پژوهش می پردازیم. نتایج نشان می دهد مغز انسان به مانند جعبه سیاهی است که هنگام وقوع یک رخداد، تمامی لحظات آن حادثه را برای ما ضبط می کند، و ما می توانیم با استفاده از پردازش ویژگی های ضبط شده از آن حادثه از وقوع اشتباهات دیگر جلوگیری کنیم. آگاهی از این امر می تواند در تصمیمات سرمایه گذاران در شرایط مختلف تصمیم گیری، منجر به یک انتخاب بهینه گردد.
  کلیدواژگان: مالی عصبی، اقتصاد عصبی، مالی رفتاری، علم اعصاب شناختی، تصمیم گیری مالی
 • شادی شاهوردیانی، مهتاب رادفر صفحات 35-54
  مدیران به منظور نمایش عملکرد خود و وضعیت مالی شرکت، گزارش های مالی ارائه می دهند و تحلیلگران مالی از صورت های مالی به عنوان مبنایی برای ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری در شرکت استفاده می کنند. بدیهی است که سرمایه گذاران به طور مستقیم در اداره شرکت ها و تخلیه اطلاعات مالی آنها نقشی نداشته و بنابراین بایستی با اعتماد به صورتهای مالی که توسط مدیران تهیه می شود تصمیم گیری های خود را انجام دهند.
  در بازارهای سرمایه، تحلیلگران مالی باید به ارائه کنندگان گزارش های مالی یعنی مدیران، حتی بدون دانستن این که صورتهای مالی وضعیت و نتایج مالی واقعی را نشان می دهند یا خیر، اطمینان کنند. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر اعتماد بین تحلیلگران مالی و مدیران ضروری می نماید.
  از آنجا که دانش مالی رفتاری از زمینه های کاملاجدید دانش مالی است، اهمیت دارد که تحقیقات آتی به سوی این مباحث جدید سوق داده شوند و قابلیت کاربرد و اجرای آن در بازارهای در حال توسعه ای چون ایران بررسی شود. دانش مالی رفتاری در مقابل تئوری مالی کلاسیک که بر پایه مجموعه ای از مفروضات ساده کننده بنا شده، ایجاد شده است.
  یافته های اصلی این پژوهش به طور خلاصه عبارتنداز: 1- عوامل صلاحیت، صداقت، شایستگی، عوامل فرهنگی بخش رفتاری و عوامل اجتماعی تاثیر زیادی در اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران دارند.، 2- عوامل امانتداری، خیرخواهی و عوامل شخصی تاثیر متوسطی (نه زیاد و نه کم) در اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران دارند.، 3- پایبندی به دین اسلام تاثیر کمی در اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران دارد.
  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که سازمانی با مدیریت فردی که از خصوصیات صلاحیت، صداقت، شایستگی، عوامل فرهنگی بخش رفتاری و عوامل اجتماعی برخوردار باشد قابل اعتماد خواهد بود که این نیز می تواند باعث ایجاد محیطی سالم و برآورد کننده شرط لازم بازار کارا باشد.
  کلیدواژگان: مدیران، تحلیلگران مالی، مالی رفتاری، اعتماد
 • زهرا دیانتی دیلمی، مصطفی دین محمدی، سعید معتمدی صفحات 55-72
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اخبار اقتصادی و سیاسی بر بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1388 می پردازد. جهت بررسی رفتار سرمایه گذاران، از شاخص کل روزانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. عکس العمل سرمایه گذاران از دو منظر « فرضیه واکنش بیش از اندازه » و« فرضیه اطلاعات نامطمئن» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود عکس العمل بیش از اندازه در رفتار سرمایه گذاران در زمان ورود اخبار اقتصادی- سیاسی مطلوب و نامطلوب به بازار سرمایه می باشد. البته شواهد نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به اخبار مطلوب در مقایسه با اخبار نامطلوب، سریعتر می باشد. اما شیب تغییر قیمت سهام در واکنش به اخبار نامطلوب تندتر است. همچنین یافته های تحقیق نشان دهنده این موضوع می باشد که ریسک سرمایه گذاری در روزهای پس از انتشار اخبار (مطلوب و نامطلوب) به مراتب بیشتر از روزهای عادی می باشد..
  کلیدواژگان: عکس العمل بیش از اندازه، بورس، اخبار اقتصادی، سیاسی
 • مقصود امیری، مرتضی بکی حسکوئی، مهدی بیگلری کامی صفحات 73-84
  این مقاله به رتبه بندی اعتباری شرکتهای تولیدی حاضر در بورس تهران پرداخته است.در این راستا نسبت های مالی 181 شرکت تولیدی بورسی در طی 3 سال از روی صورتهای مالی آنها استخراج شده است.این نسبت های مالی، بیانگر میزان توانایی پرداخت اصل و فرع تسهیلات می باشند. ابتدا 50 شرکت انتخاب و توسط روش تاپسیس رتبه بندی می شود. نسبت های مالی به عنوان معیار و وزن های هر معیار توسط روش آنتروپی شانون معلوم می شوند. سپس با این رتبه بندی ،شرکت ها به 4 طبقه تقسیم بندی می شوند.این دسته بندی به شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده می شود وتابع شبکه عصبی بعد از آموزش مورد تست قرار می گیرد. نتایج آماری حاکی از دسته بندی قوی شبکه می باشد.سپس همه شرکت های موجود در این پژوهش توسط شبکه عصبی دسته بندی می شوند.در نهایت نیز نظر خبره توسط پرسشنامه جمع آوری می شود و با نتایج شبکه عصبی مقایسه می شود که بیانگر این موضوع می باشد که نتایج شبکه عصبی بسیار نزدیک به نظر خبره می باشد.
  کلیدواژگان: نسبت های مالی، تاپسیس، شبکه عصبی مصنوعی
 • گلنار گلبازخانی پور، علی فاضل یزدی، محمد حسین طحاری مهرجردی صفحات 85-104
  بنگاه های مالی و پولی و به ویژه بانکهای تجاری به جهت تاثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی میباشد. از طرفی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، این پژوهش در نظر دارد سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکهایپذیرفته شده در بورس داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی بانک های کارا و ناکارا در بورس، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد بانک های ناکارای بورس و تقویت هرچه بیش تر بانک های کارا تدوین نماید. در این پژوهش که تجربه ای از به کارگیری مدل تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، سعی شده است در ابتدای امر شاخص های ورودی و خروجی نهایی برای ارزیابی کارایی نسبی بانکهای پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوری اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک های ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری شود. ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودی و خروجی ها و همچنین رتبه بندی کامل واحدهای بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: کارایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، تحلیل پوششی داده ها(DEA)، شاخص های عملکرد
 • آمنه بنایی زاده، حمیدرضا کردلویی صفحات 105-130
  هدف این پژوهش بررسی نقش، میزان و نوع رابطه برخی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده کل، بازده ناشی از سود سرمایه ای، بازده نقدی پرتفوی های ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و هم چنین بررسی اختلاف بین بازده دو نوع سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره مورد مطالعه، سال های 1390- 1386 و نمونه انتخابی 88 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با ویژگی های تعریف شده، می باشد. در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به بازار و بازده سهام رشدی و ارزشی، بازده سهام به سه نوع کل، سرمایه ای و نقدی و سهام رشدی و ارزشی به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، در گروه کوچک، وجود ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با دو نوع بازده کل و سرمایه ای و عدم وجود ارتباط با بازده نقدی می باشد. در گروه بزرگ این ارتباط برای سهام رشدی همانند گروه کوچک و برای سهام ارزشی حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با سه نوع بازده کل، سرمایه ای و نقدی می باشد و بازده سرمایه ای سهام رشدی بزرگ تر از بازده نقدی و در سهام ارزشی خلاف این می باشد و هم چنین نتایج حاکی از بالاتر بودن بازده سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی است. در نهایت، توجه به سهام ارزشی و رشدی در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سرمایه گذاری در پرتفوی هایی با بازدهی بالا به سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سهام رشدی، سهام ارزشی، نسبت ارزش دفتری به بازار، بازده(کل، سرمایه ای، نقدی)
 • نیما پازوکی، اکرم حمیدیان، شاپور محمدی، وحید محمودی صفحات 131-148
  یکی از مسائل قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ میان بازارهای مختلف میباشد. در این مقاله جهت بررسی میزان ارتباط و همبستگی بازارهای مالی از تبدیل موجک جهت تجزیه سریهای زمانی قیمت نفت ، قیمت طلا، نرخ ارزهای مختلف و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به مولفه های با مقیاسهای زمانی مختلف آنها استفاده شده و در نهایت میزان همبستگی متغیرهای مذکور در بازه های زمانی مختلف محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1383 تا شهریور ماه سال 1389 بوده و تعداد 334 نمونه میانگین هفتگی برای هر یک از متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که میزان همبستگی این متغیرها در بازه های زمانی مختلف متفاوت بوده و با میزان همبستگی مستقیم محاسبه شده بین متغیرها نیز تفاوت دارد. ضمنا با توجه به نتایج حاصله حتی در مواقعی که همبستگی مستقیم معنی داری میان دو متغیر وجود ندارد ، همبستگی های معنی داری در بازه های زمانی مختلف وجود دارد.
  کلیدواژگان: تبدیل موجک، همبستگی، شاخص کل بورس، مقیاسهای زمانی
 • علیرضا مهرآذین، احمد زنده دل، محمد تقی پور، امید فروتن صفحات 149-166
  امروزه شبکه های عصبی مصنوعی جایگاه ویژه ای در حیطه مالی پیدا کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن روش بهتر برای ساخت و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی است که منجر به پیش بینی دقیق تر در موضوع ورشکستگی شود. در این میان سه شبکه عصبی از نوع توابع شعاع مدار ساخته شد که به صورت جداگانه توسط متغیرهای مدل آلتمن (1983)، اسمایوسکی (1984) و ترکیبی آموزش داده شدند. پس از سنجش توانایی سه مدل در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از آزمون دقیق فیشر و مک نمار، دقت آن ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نمونه مورد آزمون شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1383 تا 1390 می باشد. یافته ها نشان می دهند که هر سه مدل توانایی پیش بینی ورشکستگی را دارند و از بین آن ها مدل آموزش یافته با متغیرهای مدل آلتمن دقیق تر از دو مدل دیگر قادر به انجام این امر است.
  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی، تابع شعاع مدار، ورشکستگی
 • آزیتا جهانشاد، مهشید علم اهرمی صفحات 167-192
  تضاد منافع می تواند ناشی از کمبود انگیزه مدیران برای حداکثر کردن ثروت سهامدار باشد، برای حل این مساله و کاهش هزینه های نمایندگی باید از راهکارهای انگیزشی برای مدیران استفاده گردد. یکی از این راهکارها، طرح های پاداش مدیران و راهکار دیگر، طرح سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت می باشد. این مقاله به بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین با طرح های پاداش مدیران می پردازد.
  هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا طرح های پاداش مدیران و مالکیت آنها در شرکت سبب بهبود عملکرد می گردد؟
  در این پژوهش، از معیارهای جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین، برای ارزیابی عملکرد استفاده گردید. بدین منظور، اطلاعات 112 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، طی سال های 1385 تا 1390 مطالعه گردید. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون و آنالیز واریانس صورت گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین پاداش مدیران با هر دو معیار جریانهای نقد آزاد و نسبت Q توبین رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین افزایش پاداش مدیران سبب عملکرد بهتر شرکت می گردد. اما درصد مالکیت سهام هیات مدیره با هیچ یک از دو معیار جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین رابطه معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: تئوری نمایندگی، طرح های پاداش مدیران، درصد مالکیت سهام هیات مدیره، جریان های نقد آزاد، نسبت Q توبین
 • فریدون رهنمای رودپشتی، سید مجید موسوی انزهایی صفحات 193-212
  در این تحقیق عملکرد پرتفوهای حاصل از گروهبندی سهام بوسیله ماتریس شبکه مبتنی بر متغییرهای نوین(سهام تهاجمی، تدافعی و بی تفاوت ) که توسط رهنمای رودپشتی (1388) ارائه شده و متغییرهای سنتی ( سهام رشدی، ارزشی و رشدی- ارزشی)، با استفاده از شاخصهای عملکرد شارپ و ترینر محاسبه شده و در راستای شناسایی پرتفویی با عملکرد بالاتر از عملکرد بازار آزمون می شوند.
  برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون من – ویتنی (Mann- Whitney (استفاده شده که نتایج آن بیان می کند که، عملکرد محاسبه شده با استفاده از شاخص شارپ برای پرتفوی رشدی و پرتفوی تهاجمی عملکرد بالاتری نسبت به پرتفوی بازار را نشان می دهد ولی عملکرد محاسبه شده بوسیله شاخص ترینر تنها در مورد پرتفوی رشدی عملکردی بالاتر از بازار را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مدل شبکه، عملکرد پرتفوی، شاخص شارپ، شاخص ترینر
 • حسن آماده، علی امینی، ف عفتی صفحات 213-230
  نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی است و تغییرات قیمت آن می تواند تاثیر معنی داری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد. قیمت حامل های انرژی نبایستی بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد. در این مقاله برای پیش بینی، از داده های سری زمانی و از مدل های ARIMA و AFRIMA استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که مدل AFRIMA از مدل ARIMA، توان پیش بینی بهتری دارد.
  کلیدواژگان: نفت، گاز، ARIMA، AFRIMA، فوب خلیج فارس
|
 • Hosseyn Mohammadpour Zarandi, Mahmoud Nikzad, Kourosh Shayan Pages 1-20
  article¡ investigate between market return & stock return. The finding research show that¡ time series result¡ is significant.
  Keywords: Stock return, Market Return, Portfolio
 • Shokrollah Khajavi, Hassan Fattahi Nafchi Pages 21-34
  Using various sciences in solving problems have been developed significantly in recent years. In 1979 Kahneman and Tversky proposed a new school premises known as behavioural finance. In behavioural finance¡ by using the combination of psychology and finance¡ a perspective is presented which is able to explain financial decisions. The purpose of this research is the study of neurofinance literature by using the psychological science. neurofinance is a very young discipline that attempts to relate the brain processes to behavior. In this study by providing the answers for 5 questions in 7 sections¡ the process of emergence of neurofinance¡ brain function in decision making¡ design¡ methodology and approach¡ the difference between behavioral and neuro finance¡ their applications¡ Criticisms in this area and the results of this study are investigated . The findings showed that human’s brain is similar to a black box. When an event occurs¡ the brain records every moment and therefore we can prevent mistakes by processing recorded features. By knowing this¡ decision makers can make optimum decisions.
  Keywords: Neurofinance, Neuroeconomic, Behavioral Finance, Neurosience, Financial decision
 • Shadi Shahverdiani, Mahtab Radfar Pages 35-54
  Corporate managers present financial reports in order to reveal their performance and financial status of corporation and then financial analysts use financial statements as a basis of making investment suggestions. Obviously investors don’t have any role in managing companies directly and therefore they have to make their decisions trusting financial statements.
  In financial markets, financial analysts have to trust managers, even considering the fact that statements can be incorrect. Consequently, exploring influential factors in financial analysts’ trust to corporate managers seems necessary.
  As financial behavioral is a kind of newborn field of finance, it’s essential that future researches should be directed towards it and implementation of it should be checked in developing markets like Iran’s. Financial behavioral is presented against classical economic theory which is based on some simplifying hypothesizes.
  Main findings of this research are: 1. Qualification, honesty, competence, cultural factors and social factors are very influential in financial analysts’ trust to managers. 2. Integrity, benevolence and personal factors, have average influence in financial analysts’ trust to managers. 3. Being faithful to Islam has little influence in financial analysts’ trust to managers.
  On the basis of findings, it can be said that an organization which has a qualified, honest, competent, well-behaved (cultured) and sociable manager, will be trustable; that it can lead to a good atmosphere and can provide a necessary condition of efficient market.
  Keywords: managers, Financial Analysts, Trust, Behavioral Finance
 • Zahra Dianati Deylami, Mostafa Dinmohamadi, Saeid Motamedi Pages 55-72
  This study examines the effect of economic and political news on Tehran Stock Exchange during the years 2001 to 2009. In order to investigate the investors’ behaviors, we used the total daily index of stock exchange. The investors’ reaction was evaluated from two perspectives of “Overreaction Hypothesis” and “Uncertain Information Hypothesis”. Results of this study indicate the existence of overreaction in investor’s behaviors in the time of announcing good and bad news in stock market. Also the results shows that the reaction of Tehran stock exchange’s investors to good news is faster than bad news, but changing stock price slope in good news is faster than bad news. Additionally, research results show that investment risk in days after publishing news (even good or bad) has more than normal days.
  Keywords: Overreaction, Exchange Market, Economic, political news
 • Maghsoud Amiri, Morteza Bakyhoskoie, Mehdi Biglari Kami Pages 73-84
  This paper is investigated the credit rating of manufacturing firms in Tehran Stock Exchange. In this regard, have been extracted financial ratios of public stock companies during the three years from the financial statements. This financial ratios indicates the ability to pay principal and interest of loan. Initially, 50 companies were selected and ranked by the TOPSIS method. Financial ratios are as a criterion and weight of the each criterion are determined by using Shannon entropy method. Then the ranking, companies are classified into four categories. The artificial neural network is trained to classify and after training the neural network are tested. Statistical results show robust classification of neural network. Then all the companies included in this study are classified by neural network.
  Keywords: Financial ratios, TOPSIS, Artificial Neural Network
 • Golnar Golbazkhanin Pour, Ali Fazel Yazdi, Mohamad Hosein Tahari Mehrjardi Pages 85-104
  Financial and monetary institutions and particularly the commercial banks, is important for direction and significant influence on economic and social development of countries. Thus it seems necessary and logical the model provides for feedback to improve performance in various branches of the organization and access tools to meet the needs of managers.In order to above requirements, this research intends to use the appropriate model for evaluating the performance of banks in the Tehran Stock Exchange, in order to identify the efficient and inefficient banks in exchange, and provide the competitor's strategies appropriate for to improve performance the inefficient banks and enhance more the performance efficient banks. In this study the experience of using the combination model of data envelopment analysis and fuzzy multi-attribute decision-making for assessing the performance of Bank adopted in the Tehran Stock Exchange, effort to using the technique of hierarchical fuzzy process to identify the final input and output for of The relative performance of bank adopted in the Tehran stock exchange, and then collect the relevant information, can be measured the efficiency of these units using data envelopment analysis models. While each of these cases, studiedthe sensitivity analysis of input and output and complete ranking of banks for each of the years using cross-efficiency evaluation method.
  Keywords: Performance evaluation, fuzzy analysis hierarchical process, Data Envelopment Analysis, Bank accepted in the Tehran Stock Exchange, performance index
 • Ameneh Banaizadeh, Hamidreza Kordlouie Pages 105-130
  Aim of this research is the survey of role, amount and sort of relation between variables such as ratio of book value to market value, different returns and also study of dfference between value stocks and growth stocks at Tehran stock exchange.
  Time period is 6 years, since 2007 to 2012, and 88 publicly traded companies were chosen.
  To test hypotheses, static panel data and generalized least squree were chosen.
  Results in minor group that, the relation between B/M ratio and cash return is negative, meanwhile the relation between aforementioned ratio and total return and also capital return are positive. In major group results show that, there is higher return for growth stock retun in comparison to value stock return. It also shows that the relations are similar to minor group.
  Keywords: value stocks, Growth Stock, Book Vaue, Market Value Ratio, return
 • Nima Pazoki, Akram Hamidian, Shapour Mohammadi, Vahid Mahmoudi Pages 131-148
  One of the important issues in the financial markets topic is the relation between the prices of valuable commodities like oil and gold and the various exchange rates. Wavelets are mathematical functions for analyzing the time series into their components in various time scales. In this paper firstly the time series of oil price, various exchange rate & gold price are analysis to their components in various time scales by wavelet transform and then the correlation between these components are studied. The results showed that the correlation between these variants are different in the various time scales and also is different from the direct correlation of them. In the case that the direct correlation between the variants is not meaningful we can get valuable correlation in various time scales.
  Keywords: Wavelet Transform, Correlation, Stock Exchange Index, Time Scale
 • Alireza Mehrazin, Ahmad Zenedel, Mohammad Taghipour, Omid Foroutan Pages 149-166
  Nowadays artificial neural networks have found a special position among these methods. this study seeks to find a better method of building and training artificial neural networks which leads to more accurate predictions of bankruptcy. Meanwhile, three neural networks of radial basis function type were built and trained separately by Altman model (1983), Zmijewski model (1984) and combinatory models’ variables. After evaluating the ability of these three models of bankruptcy prediction, their accuracy has been compared. Generally, this study is based on these hypotheses: First, artificial neural network models can predict bankruptcy using Altman, Zmijewski, and combinatory variables. Second, Type I and Type II error rates are equal in the aforementioned artificial neural network models. Time span of 2004 to 2012 (eight years) has been used to select samples from the listed companies in Tehran Stock Exchange. Results show that all three models have the ability of predicting bankruptcy and the model trained with Altman Model’s variables is more accurate than the other two models in this regard.
 • Azita Jahanshad, Mahshid Alam Ahrami Pages 167-192
  Conflicts of interests may arise from managers’ lack of incentive for shareholders’ wealth maximization. For solving this problem and reducing agency costs motivational strategies should be used for managers. One of these strategies is management compensation plans and another strategy is ownership of mangement in company.This paper investigate the relation between Free cash flows and Tobin’s Q ratio with Management compensation plans in companies listed in Tehran Stock Exchange.
  The purpose of this research is to answer this question that whether management compensation plans and their ownership in company leads to improvement of a company’s performance?
  Answering these questions helps companies and shareholders to find that whether these plans can increase their value and wealth or not.
  In this research Free cash flows and Tobin’s Q ratio criteria are used for performance evaluation. For this purpose data of 112 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2011 was studied. Hypothesis testing analysis was conducted by the use of statistical methods of Pearson’s correlation analysis, regression and variance analysis. The findings show that there is a positive and significant relation between management compensation and both free cash flows and Tobin’s Q ratio. Therefore increase in management compensation leads to improvement of a company’s performance, but percentage of board of directors’share has no significant relation with none of Free cash flow and Tobin’s Q ratio.
  Keywords: Agency Theory, Management Compensation Plans, Percentage of Board of Directorsshare, Free Cash Flows, Tobin's Q ratio
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Seyyed Majid Mousavi Anzhaei Pages 193-212
  In this Research New & Past Gird Models for portfolio select based on triener & sharp index do comparative.
  The research finding show that, sharp index better than triener index for growth portfolio.
  Keywords: Gird Model, Portfolio performance, Sharp index, Triener index
 • H. Amadeh, A. Amini, F. Effati Pages 213-230
  Gas-oil is one of the most important energy carriers and the changes in its prices could have significant effects in economic decisions. The price of this carrier should not be more than 90 percent of F.O.B price of Persian Gulf, legislated in subsidizes regulation law in Iran. Time series models have been used to forecast various phenomena in many fields. In this paper we fit time series models to forecast the weekly gas-oil prices using ARIMA and ARFIMA models and make predictions of each category. Data used in this paperstarted with the first week of the year 2009 until the first week of 2012 for fitting the model and the second week of 2012 until 13th week of 2012 for predicting the values, are extracted from the OPEC website. Our results indicate that the ARFIMA(0.0.-19,1) model appear to be the better model than ARIMA(1,1,0)and the error criterions RMSE, MSE and MAPE for the forecasted amounts is given after the predictions, respectively .
  Keywords: Gas, oil, ARIMA, ARFIMA, F.O.B price of Persian Gulf, prediction