فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 33 (پاییز 1394)
 • پیاپی 33 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن بختیاری صفحات 13-34

  این پژوهش با هدف سنجش ادراک مردم از فساد اداری در سازمانهای کشوری انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افراد بالای 18 سال مراکز استانها بوده که تعداد 15048 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه در هر شهر بین 400 تا 1100 نفر بوده است که سهم آنها به نسبت جمعیت شهری بالای 18 سال و با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اجرای آزمایشی و اطمینان از اعتبار و پایایی آن در نیمه اول سال 1393 اجرا شده است. مبنای ساخت پرسشنامه، شاخصهای مربوط به مصادیق فساد اداری شامل رشوه، اختلاس، تبانی و پارتی بازی بوده است. نمره ادراک فساد اداری در گستره صفر تا 10 و از تلفیق داده های مربوط به مصادیق فساد اداری برای هر دستگاه محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین، میانه، انحراف معیار و آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و M باکس و کرویت بارتلت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، که بیشترین میزان ادراک مردم از فساد اداری در سازمانها به ترتیب عبارت است از: شهرداری ها، بانکها، دادگاه ها و دادگستری ها، گمرک، ادارات دارایی و مالیات، نیروی انتظامی، بیمارستانها، دانشگاه ها، ادارات و دفاتر ثبت اسناد و املاک و آموزش و پرورش.

  کلیدواژگان: ادراک فساد، مصادیق فساد، سازمان، سنجش ادارک، ادراک شهروندان
 • احمدرضا رادان صفحات 35-50

  در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی کارکنان شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بین کارکنان کلانتریها، پلیس راهنمایی و رانندگی و کارکنان ستادی، نمونه ای به حجم 164 نفر با استفاده از روش نمون هگیری طبقه ای انتخاب شدند؛ آنگاه با استفاده از مقیاس استاندارد و مقیاس محقق ساخته برخوردار از پایایی بسنده، میزان تعهد شغلی، میزان تاثیر عوامل شخصیتی، میزان تاثیر عوامل سازمانی، انگیزه، رضایت و روحیه سازمانی آنان انداز هگیری شد. داده ها به کمک نر مافزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح آشکار ساخت که گرچه هم عوامل شخصیتی و هم عوامل سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان فاتب تاثیر معناداری دارد، سهم برخی عوامل شخصیتی و سازمانی در تب یین تغ ییرات متغیر مستقل)یعنی تعهد شغلی(از سایر عوامل بیشتر است.

  کلیدواژگان: تعهد شغلی، رضایت شغلی، امنیت شغلی، انگیزش، عوامل شخصیتی، عوامل سازمانی
 • اکبر وروایی صفحات 51-82

  هدف این پژوهش فراتحلیلی علت شناسی و تبیین جرم ارتشاء در سطح ناجا و ارائه الگوی جامع پیشگیری از این جرم است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ جم عآوری داده ها جزء پژوهشهای کیفی، و استنباط طرح، استقرایی، و شیوه جم عآوری داده ها، تحلیل محتوا است. در همین راستا تمام کتابها و پژوهشها و مقالات در حوزه جرائم کارکنان ناجا مورد بررسی قرار گرفت که شامل هفت جلد کتاب، هجده نسخه پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پانزده مورد پژوهش علمی و مقالات پژوهشی است که به روش تمام شمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حوزه علت شناسی، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی و عوامل سازمانی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر وقوع جرم ارتشاء بین کارکنان ناجا مطرح است و در حوزه پیشگیری و کنترل باید اقدامات جامعی در زمینه های پیشگیری اجتماعی زمینه محور، پیشگیری وضعی فرصت محور، پیشگیری سازمانی و پیشگیری کیفری در قالب قرارگاه جهادی صیانت از کارکنان متشکل از یک ستاد بمنظور هماهنگی و ارائه تدابیر صورت گیرد و تعداد هشت کارگروه وابسته برای اجرایی نمودن تدابیر ستادی به شرح زیر تشکیل گردد: 1- کارگروه تربیت و آموزش 2- کارگروه اجتماعی و اطلاع رسانی 3- کارگروه کنترل و نظارت 4- کارگروه رفاهی و اجتماعی 5- کارگروه ضوابط و مقررات 6-کارگروه پیشگیری کیفری)مقابله(7-کارگروه فرماندهی و مدیریت 8- کارگروه های استانی.

  کلیدواژگان: جرائم مهم کارکنان ناجا، جرم اخاذی و ارتشاء، الگوی جامع پیشگیری از جرم، پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی از جرم، پیشگیری کیفری از جرم
 • بابک غلامی *، علیرضا جذینی صفحات 83-104

  هدف این پژوهش، «بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز آسیبهای عملکردی روسای کلانتریهای تهران بزرگ » است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی است که با شیوه همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی روسای کلانتریهای تهران بزرگ است که با توجه به محدود بودن نمونه آماری به صورت تمام شماری بوده است. در این پژوهش ابزارهای جم عآوری داد ه ها دو پرسشنامه آسیبها و پرسشنامه عوامل محیطی بود. برای براورد میزان پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه آسیبها) 9/ 0(و در پرسشنامه عوامل محیطی) 77 / 0(بوده است. نتایج نشان داد با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن و در سطح اطمینان 95 / 0، بین عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و آسیبهای عملکردی روسای کلانتریهای تهران بزرگ رابطه معنی داری وجود داشت. این رابطه از نوع مستقیم است؛ به این معنی که افزایش هر کی از عوامل، همراه با آسیبهای عملکردی بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت کلانتریها، آسیب شناسی در ناجا، عوامل محیطی مدیریت
 • فرهاد نظامی صفحات 105-134

  نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمانهای بزرگ به دلیل نوع اهداف، وظایف و تنوع ماموریتها و وجود بودجه های خاص امنیتی سامانه نظارتی ویژه ای دارد که به عنوان سازمان دولتی در اجرای تکالیف قانونی باید نسبت به ثبت فعالیتهای مالی و نگهداری آنها برابر قوانین، آیین نام ه ها و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذی ربط بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور اقدام کند؛ لذا در این پژوهش برای توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. برای پاسخ به سوالهای پژوهش نیز از آزمون t یک نمونه ای و تحلیل واریانس فریدمن با استفاده از نرمافزار SPSS استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه است که بین 120 نفر از کارشناسان اداره کل مالی و ذی حسابی ناجا و عاملان ذی حساب و مدیران مالی فرماندهی انتظامی استانها، شهرستانها و معاونتهای مستقر در ستاد ناجا توزیع شد. نتایج آزمون فرضیات و جمع آوری یافته های پژوهش، نشان داد که نظارت دیوان محاسبات کشور بر دقت، سرعت و صحت در نتیجه عملکرد مالی عاملان ذی حساب ناجا تاثیر داشت. با اعمال کنترلهای بیشتر و هم چنین ارائه آموزشهای لازم به عاملان ذی حساب موجبات رعایت و اجرای هرچه بهتر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و... توسط آنان، فراهم شد.

  کلیدواژگان: مدیریت مالی ناجا، رفتار عاملان ذیحساب، گردش مالی در ناجا
 • علی عنبری، منصور حقیقتیان، بیژن کاردوست*، مهدی اکبری صفحات 135-160

  این تحقیق باهدف بررسی تاثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی در شهر اهواز انجام شده است. روش پژوهشازنوع توصیفی، پیمایشی بوده وابزارجمع آوریاطلاعاتپرسشنامهومصاحبهاست. جامعه ی آماری شامل کلیه پرسنل نیروی انتظامی در شهر اهواز بوده که دویست و نود نفرازآنان به عنوان واحدهای تحلیل با استفاده ازروش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخابشده اند. با اتکا بهمبانینظری تحقیق، پرسشنامه ایبا 40 سوال مرتبطبا اهداف و فرضیه های تحقیق طراحیشد، کهپسازتاییدروایی صوری و محتوایی وپایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بین نمونه های آماریتوزیع گردیده ودرنهایت نتایجداده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 موردتجزیهوتحلیلآماریقرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از دو آزمون t تک گروهی و t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد کهنظارت مردمی از طریق سامانه 197 بر پیشگیری از تخلفات و فساد اداری و ابعاد آن یعنی عدم رعایت حقوق شهروندی مردم، تخلفات مالی، عدم انجام وظایف شغلی و عدم قانون مداری اثرگذار است. بررسی دقیق نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد؛ آن دسته از کارکنان ناجا که عملکرد آنان توسط مردم مورد ارزیابی قرار گرفته و در ارتباط با آنان، مردم به هر دلیلی اعم از شکایت، تقدیر و تشکر و یا پیشنهاد و انتقاد از طریق سامانه 197اظهار نظر نموده اند، نقش نظارت مردمی را بسیار بیشتر از سایر پرسنل ناجا عنوان نموده اند، چرا که آثار آن را در زندگی کاری خود به صورت تقدیرنامه، ارتقاء و یا توبیخ و تنزل درجه و درج بی انضباطی در پرونده مشاهده و لمس نموده اند.

  کلیدواژگان: نظارت مردمی، تخلفات اداری، نیروی انتظامی اهواز، مدیریت سالم ناجا
|
 • Hasan Bakhtiari Pages 13-34

  This study aims to evaluate the citizens' perception of the extent of organizational corruption in civil organizations. This study is an applied research. The population consisted of all the people above 18 years old residing in the capitals of the provinces. 15048 people were chosen using random sampling method. The amount of the sample in each province varied from 400 to 1100 people which were chosen according to their proportion to the people above 18 years old, using Cochran formula. The questionnaire was constructed by the author and after ensuring its reliability and validity was used in 2013. The questionnaire was constructed according to the indicators of organizational corruption including bribery, embezzlement, collusion and nepotism. The score of perception of the organizational corruption was calculated on a scale of 0 to 10. In order to analyze the data, the indicators of mean, median, standard deviation, Multivariate analysis of variance tests, Box's M and Bartlett' test were used. The results indicate that the extents of the citizens' perception of the organizational corruption from highest to lowest are as follows: municipality, banks, courts and justice departments, costumes, Finance and tax departments, police force, hospitals, universities, registration offices and education.

  Keywords: perception of the corruption, indicators of the corruption, organization, perception evaluation, citizens' perception
 • Ahmadreza Radan Pages 35-50

  In order to identify the factors affecting employees' job performance working in FATEB, traffic police and police stations, a sample of 164 students were selected using stratified sampling method. Then using a standard questionnaire and a questionnaire made by the researcher which had sufficient reliability, the employees' job commitment, impact of personality factors, impact of organizational factors, organizational morale, motivation and satisfaction were measured. The data were analyzed using SPSS software and Pearson correlation and regression analysis. The results revealed that although both personality factors and organizational factors had significant effect on job commitment, the share of some of personality and organizational factors on the changes in the independent variable (i.e. job commitment) is higher than other factors.

  Keywords: Job commitment, Job satisfaction, Job Security, Motivation, personality factors, Organizational Factors
 • Akbarvaraee Pages 51-82

  The aim of this meta-analysis is etiology and investigation of bribery in NAJA, and also presenting a comprehensive model for the prevention of this crime. This study is an applied research. In terms of data collection, it is qualitative, inductive. Regarding this, all the books, studies and papers in the area of the crimes of NAJA's employees were examined which include seven books, eighteen masters and PhDs theses and fifteen papers. The results indicated that individual, family, social and organizational factors are considered effective on the incidence of bribery among employees in the realm of etiology, and in the realm of control and prevention, there should be a comprehensive proceedings in the field of Field-oriented social prevention, Opportunity-driven situational prevention, organizational prevention and penal prevention in the form of Jihad camp supporting the employees consisting of a headquarter in order to synchronize and present measures, and also eight working groups to coordinate and provide measures and implementation of measures related to employees as follows: 1.committee on Education and Training 2.social and notification committee 3.supervision and control committee 4.social welfare committee 5.Task Force committee 6.criminal prevention committee 7.commanding and management committee 8.the Provincial committee.

  Keywords: Serious employees' crimes, extortion, bribery crime, comprehensive model of crime prevention, social crime prevention, situational crime prevention, penal crime prevention
 • Babak Qolami *, Alireza Jazini Pages 83-104

  The aim of this study is to evaluate the effect of environmental factors on the incidence of police stations commanders' performance misconducts in Tehran. This study is an applied research. The population consisted of all the police stations commanders in Tehran. In this study, performance misconducts and environmental factors questionnaires were used in order to collect data. In order to estimate the reliability of the study, Cronbach's alpha was used. Cronbach's alpha was 0.77 for environmental factors and 0.9 for performance misconducts questionnaires. The results showed a significant relationship between economic, cultural and social factors and police stations commanders' performance misconducts in Tehran according to the Spearman correlation coefficient of 0.95. This type of relationship is direct; that is increase in each of the factors is along with performance misconducts.

  Keywords: : police stations management, pathology in NAJA, management environmental factors
 • Farhaf Nezami Pages 105-134

  NAJA as one of the biggest organizations in the country due to the goals, responsibilities and various missions and the existence of special security budgets has a kind of special supervision system. It should be responsible as a public organization for recording economic activities, maintaining these activities according to the rules, regulations and guidelines issued by the competent authorities, especially the Ministry of economic Affairs and Finance and the Supreme Audit Court. This research is descriptive, and also statistics were used to describe the data. In order to answer research questions, a one-way t-test and Friedman ANOVA tests were used via SPSS software. A questionnaire is used as a measuring instrument which was distributed among 120 employees of the Tax Administration and financial issues in NAJA and financial managers in different provinces and cities throughout Iran, and also deputies of based in NAJA headquarter.
  The results of the research and data collection indicate that the supervision of the Supreme Audit Court has an effect on accuracy, speed and authenticity of financial performance of accountants in NAJA. Imposing more control and also provide the necessary training results in better implementation of rules and financial regulations by accountants.

  Keywords: supervision, the Supreme Audit Court, responsible accountant, performance, Naja
 • Ali Anbari, Mansur Haghighatian, Bijan Kardust *, Mehda Akbari Pages 135-160

  The goal of this research is to analysis of people monitoring effects on decreasing office offends in disciplinary force officers.the research methods were descriptive. gathering information tools were questionarie and interview.
  Statistical society was include of all disciplinary forces staff ahvaz city that 220persons of them selected by simple random sampling.
  There designed a questionarie include of 40 relevant questions and research theories by using research theoretical methods that finally distributed between statistical sample after extent and final confirmation.by using of Alfa Korenbakh factor.
  Finally data results analysed by SPSS version 22.therehas been used two single group t and independent group t,to test hypothetis.
  results showed that people monitoring by 197 system is effective about preventation of offends office corruption and its dimentions means financial offends,inconsiderate in performing job duties and effective legislation.
  Accurate analysis of results showed that those police officers that their performance assessed by people had better performance in comparison with those who monitored by police staff,because they touched it in their work life as appreciation,gradiation or discipline punishment.

  Keywords: people monitoring, decrease in office offends, Disciplinary Force, ahvaz