فهرست مطالب

مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
سال ششم شماره 1 (پیاپی 69، بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/02/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کبری مقصودی، یحیی امام* صفحات 1-13
  در پژوهش مزرعه ای که در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در سال زراعی 1392 - 1391 اجرا شد ، تاثیر کاربرد برگی سیلیکات سدیم (6 میلی مولار)، بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (شیراز، مرودشت، سیروان و چمران) و نیز افت دمای سایه انداز گیاهی در شرایط رطوبتی متفاوت (در حد ظرفیت زراعی مزرعه، 60% و 40% ظرفیت زراعی) پس از گل دهی، به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که هر دو سطح تنش رطوبتی و به ویژه تنش 40% ظرفیت زراعی، موجب کاهش معنی دار تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ و افت دمای سایه انداز گیاهی در همه ارقام مورد مطالعه گردید. تاثیر منفی تنش خشکی در ارقام شیراز و مرودشت بیشتر بود. در مقابل، برگ پاشی بوته های گندم با سیلیکات سدیم، افزایش عملکرد (11/16%) و اجزای عملکرد و شاخص سطح برگ (15/20%) را به همراه داشت و این اثر در شرایط تنش رطوبتی مشهودتر بود. هم چنین برگ پاشی سیلیس موجب کاهش دمای سایه انداز گیاهی گردید و همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و شاخص افت دمای سایه انداز گیاهی به دست آمد. براساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد کاربرد سیلیس به صورت برگ پاشی، در شرایط مشابه با این پژوهش بتواند از طریق افزایش شاخص افت دمای سایه انداز گیاهی و یا به عبارتی کاهش دمای سایه انداز گیاهی، موجب بهبود عملکرد ارقام گندم در شرایط تنش رطوبتی پس از گل دهی گردد.
  کلیدواژگان: وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ، سیلیکات سدیم
 • فاطمه رشیدی، محمد مهدی مجیدی* صفحات 15-35
  در این بررسی 36 ژنوتیپ کلزا از هفت گونه مختلف Brassica napus، B. rapa، B. oleracea، B. juncea، B. carinata، B. nigra و B. friticulosa در شرایط عدم تنش، تنش متوسط و تنش شدید خشکی در سال زراعی 91 - 1390 در دانشگاه صنعتی اصفهان ارزیابی شده و روابط بین صفات مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنوع بالایی بین ژنوتیپ ها برای اکثر صفات مورد مطالعه وجود داشت. اثر متقابل رقم و محیط برای اکثر صفات معنی دار مشاهده شد که حاکی از واکنش متفاوت ژنوتیپ ها به شرایط رطوبتی بود. نتایج همبستگی برای سه گونه Brassica napus، B. rapa و B. oleracea در سه سطح شرایط رطوبتی جداگانه انجام شد. اگرچه نتایج همبستگی منحصر به گونه نیز مشاهده شد، ولی در مجموع عملکرد دانه با صفات تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه در همه گونه ها و محیط های رطوبتی همبستگی مثبت و معنی داری داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نیز در بین گونه ها و تحت شرایط رطوبتی مختلف متفاوت بود. تاثیر اجزای عملکرد در تجزیه مسیر برای هرگونه کاملا متفاوت از گونه دیگری مشاهده شد. به طوری که در شرایط عدم تنش بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه را صفت طول غلاف برای گونه B. napus و صفت تعداد غلاف در بوته برای گونه های B. rapa و B. oleracea نشان داد. این نتایج نشان می دهد که در هر گونه بایستی از استراتژی انتخاب متفاوتی برای بهبود غیرمستقیم عملکرد دانه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تنش رطوبتی، انتخاب غیرمستقیم، کلزا، همبستگی
 • پیمان جعفری *، امیرهوشنگ جلالی صفحات 37-47
  خربزه به دلیل مصرف داخلی و پتانسیل قابل توجه برای صادرات از اهمیت زیادی در کشاورزی ایران برخوردار می باشد. به منظور مقایسه ویژگی های زراعی هفت جمعیت گزینش شده (جلالی، تاشکندی، جاجو، خاقانی، شادگانی، قصری و سوسکی) و سه رقم هیبرید (آناناسی، دورانگو و اکیلا) خربزه، مطالعه ای در دو سال زراعی 88 - 1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تفاوت عملکرد و اجزای عملکرد جمعیت های استفاده شده در این آزمایش از نظر آماری معنی دار بود. جمعیت گزینش شده جلالی و هیبرید دورانگو به ترتیب با عملکرد 45810 و 13000 کیلوگرم در هکتار، بیشترین و کمترین مقادیر عملکرد میوه را تولید نمودند. دامنه تغییرات وزن و تعداد میوه در بین ژنوتیپ های مختلف به ترتیب 900/1 - 850/0 کیلوگرم و 84/1 - 2/1 میوه در هر بوته بود. بالاترین همبستگی مثبت و معنی دار (**96/0) بین وزن میوه ها و عملکرد میوه مشاهده شد. از نظر شاخص زودرسی، هیبرید دورانگو با تولید 32 درصد از عملکرد در چین اول، نسبت به سایر ژنوتیپ ها برتری معنی دار داشت. از نظر کیفی، توده گزینش شده تاشکندی و هیبرید اکیلا به ترتیب با درصد مواد جامد محلول در میوه 2/12 و 65/5 درصد، بیشترین و کمترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج این پژوهش، از نظر صفات کمی و کیفی، توده گزینش شده جلالی در رتبه اول و توده های گزینش شده شادگانی، قصری، سوسکی و جاجو در رتبه دوم، می توانند در برنامه های به نژادی و به زراعی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توده، خربزه، زودرسی، وزن میوه، همبستگی
 • محسن عدالت*، روح الله نادری صفحات 49-67
  به منظور بررسی تاثیر تاریخ کشت و رقم بر تجمع واحدهای حرارتی، فنولوژی و عملکرد ذرت، مطالعه ای دو ساله در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 5 هیبرید ذرت (SC704، Hido، BC677، BC666 و NS540) در پنج تاریخ کشت (15 اردیبهشت، اول خرداد، 15 خرداد، اول تیر، 15 تیر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از هیبرید هیدو در تاریخ کشت اول خرداد و کمترین آن از هیبرید 504 در تاریخ کشت تاخیری 15 تیر به دست آمد. هم چنین از بین شاخص های مورد بررسی، واحدهای حرارتی محصول (CHU)، کارایی مصرف حرارت (HUE)و اختلاف نسبی دما (RTD) نیاز حرارتی ارقام ذرت را در تاریخ های کشت مختلف و در مراحل متفاوت نموی به خوبی برآورد کرده و بنابراین به دلیل دارا بودن روند ثابت و منطقی در برآورد نیاز حرارتی ارقام ذرت در تاریخ کشت های عادی و تاخیری، برتری نسبی بر سایر شاخص ها مانند درجه روزهای رسیدگی (GDD)، واحد هلیوترمال (HTU) و شاخص فنوترمال (PTI) داشتند. از نظر مقدار ضریب تغییرات نیز شاخص RTD و پس از آن CHU دارای کمترین ضریب تغییرات بودند که خود نشان دهنده دقت کافی این شاخص ها در تخمین و تعیین نیاز گرمایی هیبریدهای ذرت در تاریخ های کشت متفاوت بود.
  کلیدواژگان: اختلاف نسبی دما، تاریخ کشت، کارایی مصرف حرارت، واحدهای حرارتی محصول
 • یعقوب خانی کریم آبادی، علی غلامی زالی، پرویز احسان زاده *، جمشید رزمجو، حمیدرضا عشقی زاده، حمیدرضا عیسوند صفحات 69-84
  به منظور بررسی پاسخ برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد پنج رقم نخود به سطوح مختلف رطوبتی و شوری دو آزمایش مجزا (گلدانی و مزرعه ای) انجام شد. در آزمایش گلدانی اثر چهار سطح شوری (شاهد، 50، 75 و 100 میلی مولار کلرور سدیم) بر پنج رقم نخود آرمان، آزاد، هاشم،ILC-482 و نورآباد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. در آزمایش مزرعه ای پاسخ این ارقام به چهار رژیم آبیاری (بدون آبیاری (دیم)، 75، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) به صورت کرت های خرد شده با سه تکرار بررسی شد. نتایج آزمایش گلدانی نشان داد که در مقایسه با شرایط شاهد، افزایش شوری سبب افزایش تجمع پرولین، غلظت سدیم، نسبت سدیم به پتاسیم و در عین حال کاهش غلظت پتاسیم، محتوای آب نسبی و وزن خشک بوته های نخود شد. رقم ILC-482 در مقایسه با سایر ارقام از تجمع بالاتر پرولین، غلظت پایین تر سدیم، کاهش کمتر ماده خشک و لذا تحمل بیشتر نسبت به شوری برخوردار بود. در آزمایش مزرعه ای طولانی کردن دور آبیاری سبب افزایش تجمع پرولین و کاهش شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و دانه نخود شد. سطوح آبیاری پس از 75، 100 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر به ترتیب با میانگین 1964، 1675 و 1503 کیلوگرم در هکتار سبب افزایش 114، 9/83 و 0/64 درصدی عملکرد دانه نخود شدند. ارقام نورآباد و هاشم به ترتیب با میانگین 1610 و 1361 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. اگرچه براساس یافته های مزرعه ای احتمالا کشت رقم نورآباد حتی با انجام آبیاری تکمیلی پس از 150 میلی متر تبخیر می تواند سبب بهبود چشم گیر عملکرد دانه کشت بهاره نخود نورآباد لرستان شود، ولی از نتیجه دو آزمایش حاضر می توان چنین استنباط نمود که رقم ILC482 هم در شرایط مختلف آبیاری مزرعه و هم شوری آب آبیاری ثبات عملکرد ماده خشک بهتری دارد.
  کلیدواژگان: تنش غیر زنده، عملکرد، غلظت پرولین، غلظت سدیم، محتوای نسبی آب برگ
 • فاطمه رازقی جهرمی، سید مهدی حسینی مزینانی*، شهرام محمدی، خدیجه رضوی، بهروز شیران، کریم مصطفوی صفحات 85-96
  انتخاب زمان برداشت میوه های زیتون، به منظور استخراج روغن عاملی کلیدی برای استخراج روغنی با کیفیت و ترکیب مطلوب و متعادل اسیدهای چرب (میزان بالای اولئیک اسید و میزان پایین پالمتیک و لینولئیک اسید)، پلی فنول مناسب و نیز میزان بالای روغن خواهد بود. تعیین زمان برداشت زیتون از منطقه ای به منطقه دیگر با توجه به شرایط اقلیمی، زراعی و باردهی متفاوت است. بدین منظور، آزمایشی بر مبنای طرح فاکتوریل جهت تعیین مناسب ترین تاریخ برداشت برای دو رقم ایرانی «ماری» و «شنگه» و دو رقم خارجی«کرونیکی» و «آربکین» در منطقه طارم انجام شد. نتایج نشان داد که میزان پالمتیک، اولئیک و استئاریک اسید هم زمان با رسیدگی میوه کاهش و لینولئیک و پالمیتولئیک اسید افزایش می یابد. میزان روغن نیز هم زمان با بلوغ میوه افزایش می یابد. براساس اطلاعات به دست آمده، مناسب ترین زمان برداشت در سه رقم ماری، کرونیکی و آربکین 180 روز پس از گل دهی می باشد. هم چنین مشخص شد که رقم شنگه برای روغن کشی، مناسب نبوده و بنابراین به عنوان رقم کنسروی توصیه می شود. چنان چه هدف از کشت این رقم، تولید کنسرو باشد، در این صورت مناسب ترین زمان برداشت برای این رقم 120 روز پس از گل دهی می باشد که دارای بهترین پروفایل اسید چرب است.
  کلیدواژگان: اولئیک اسید، برداشت میوه، بلوغ میوه، روغن زیتون، لینولئیک اسید
 • جواد حمزه ئی*، نسرین قمری رحیم صفحات 97-109
  کنترل شیمیایی علف های هرز، نگرانی های جدی را از نظر سلامت غذایی و محیط زیست به دنبال دارد که این امر توجه به تکنیک های مدیریت غیر شیمیایی علف های هرز نظیر کشت مخلوط را ضروری تلقی می کند. کشت مخلوط می تواند علف های هرز را مهار کرده و مصرف علف کش ها را در سیستم های تولیدی کاهش دهد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی اثرات کشت مخلوط باقلا و ذرت و نیز کنترل دستی علف هرز بر عملکرد دانه ذرت و عملکرد کل بود. آزمایش در سال زراعی 1389 به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. کشت خالص ذرت با کنترل علف هرز (MWF)، کشت خالص ذرت بدون کنترل علف هرز (MWI)، ذرت به همراه 15 درصد باقلا (M + 15%F)، ذرت به همراه 30 درصد باقلا (M + 30%F)، ذرت به همراه 45 درصد باقلا (M + 45%F) و کشت خالص باقلا تیمارهای آزمایشی بودند. اثر تیمارها بر زیست توده و تراکم علف هرز معنی دار شد، به طوری که با افزایش تراکم باقلا در کشت مخلوط، به طور معنی داری تراکم و زیست توده علف هرز از 85 بوته و 310 گرم در مترمربع در تیمار MWI به 22 بوته و 63 گرم در مترمربع در تیمار M + 45%F کاهش یافت. بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت (به ترتیب 8033 و 17933 کیلوگرم در هکتار) در تیمار MWF و کمترین میزان در تیمار MWI مشاهده شد ولی، بین تیمار MWF و M + 45%F از نظر عملکرد کل (مجموع عملکرد دانه ذرت و باقلا) تفاوت معنی داری وجود نداشت. کشت خالص باقلا نیز بیشترین اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و بیولوژیک را داشت و در تیمارهای کشت مخلوط با افزایش تراکم باقلا، صفات فوق به جز تعداد غلاف در بوته، افزایش یافتند. بیشترین میزان شاخص های کارایی کنترل علف هرز (73 درصد) و مجموع ارزش نسبی (14/1) نیز به تیمار M + 45%F تعلق گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که کشت مخلوط افزایشی باقلا به ویژه در تراکم های بالاتر به عنوان گیاه همراه با ذرت، علاوه بر کنترل علف های هرز، عملکرد قابل قبولی نیز تولید می کند.
  کلیدواژگان: باقلا، بیوماس علف هرز، ذرت، کارایی کنترل علف هرز، عملکرد کل
 • زهرا خزاعی کجوری، مهدی رضایی*، شاهرخ قرنجیک، حسن قربانی قوژدی صفحات 111-123
  در این پژوهش، تکثیر درون شیشه ای سه واریته زردآلو محلی شاهرود به نام های قوامی، رجبعلی و خیوه ای از طریق باززایی مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا برای تعیین مناسب ترین تیمار ضدعفونی، قطعات گره از شاخه های یک ساله در فصل زمستان و رشد فصل جاری در بهار در تیمارهای مختلف کلرید جیوه و اسید سیتریک و الکل و هیپوکلرید سدیم (10، 15 و 20 دقیقه) در محیط WPM کشت شدند. سپس گره ها در محیط کشت WPM و MS برای استقرار کشت شدند و پرآوری گره های جوانه زده در محیط WPM با سه غلظت 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر BAP و IBA با غلظت 05/0 میلی گرم در لیتر بررسی گردید. برای القای ریشه از محیط نصف غلظت MS با تیمار IBA در سه غلظت 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر استفاده شد. بیشترین تعداد شاخه های عاری از آلودگی در تیمار کلرید جیوه 01/0 درصد و اسید سیتریک 07/0 درصد در شاخه های رشد فصل جاری به دست آمد. نتایج حاصل از مرحله استقرار نشان داد استفاده از دو محیط تفاوت معنی داری در رشد رویشی جوانه ها ندارند. نتایج نشان داد واریته های زردآلو، غلظت های مختلف BAP و اثرات متقابل، تاثیر معنی داری در تعداد و طول شاخه های پرآوری شده دارند. بیشترین تعداد شاخه پرآوری شده در واریته های رجبعلی و قوامی در غلظت یک میلی گرم در لیتر BAP و در واریته خیوه ای در غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر BAP مشاهده شد. بیشترین طول شاخه در غلظت دو میلی گرم در لیتر BAP در واریته های رجبعلی و خیوه ای مشاهده شد.
  کلیدواژگان: زردآلو، کشت درون شیشه ای، بنزیل آمینوپورین BAP، پرآوری
 • رقیه بیانی، آرین ساطعی، الهام فغانی* صفحات 125-135
  تاثیر تنش خشکی و همزیستی مایکوریزی روی کلونیزاسیون، فسفر ریشه و برگ، فعالیت فسفاتاز ریشه و برگ، حجم و مساحت ریشه و وزن خشک ریشه یک رقم جو بدون پوشینه با استفاده از آزمایش فاکتوریل و طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل سه سطح خشکی شاهد، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب 90، 60 و 30 درصد ظرفیت زراعی و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با مایکوریزا Glomus intraradices بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار خشکی روی صفات فسفر برگ، فعالیت فسفاتاز ریشه و برگ و حجم ریشه ((P < 0.01 و بر همزیستی، میزان فسفر ریشه و وزن خشک ریشه در(P < 0.05) تاثیر معنی دار داشت. هم چنین اثر خشکی × مایکوریزا روی تمامی صفات به جز حجم ریشه معنی دار بود. بیشترین مقدار فسفر برگ (54/1 میلی گرم بر گرم) در تیمار همزیست با مایکوریزا در سطح خشکی شدید وجود داشت. فعالیت آنزیم فسفاتاز ریشه در تیمار همزیست با مایکوریزا در سطح خشکی شدید، با 9/297 جذب در واحد دقیقه در وزن تر، بیشترین بود که نسبت به تنش ملایم با حضور مایکوریزا، 6/16 برابر افزایش داشت. بیشترین وزن خشک ریشه (091/0 گرم) مربوط به تیمار غیر همزیست با مایکوریزا و تیمار شاهد بود. در تیمار همزیست با مایکوریزا در سطح خشکی شدید، کمترین حجم ریشه (016/0 سانتی متر مربع) مشاهده شد. به طورکلی، تلقیح بذر جو با قارچ مایکوریزا در تنش خشکی شدید، می تواند با القاء فعالیت آنزیم فسفاتاز ریشه و برگ، فسفر بیشتری را به اندام هوایی به ویژه برگ انتقال دهد. هم چنین همزیستی مایکوریزایی علاوه بر تامین منابع غذایی گیاه به ویژه فسفر، می تواند با افزایش وزن خشک و سطح ریشه، در تحمل تنش کم آبی در گیاه نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، جو بدون پوشینه، فسفاتاز، فسفر، همزیستی مایکوریزی
 • امیر وحدتی راد، مسعود اصفهانی*، غلام رضا محسن آبادی، عاطفه صبوری، علی اعلمی صفحات 137-149
  به منظور ارزیابی اثر تغییرات دما و تابش بر سرعت، مدت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه شش رقم برنج با استفاده از تغییر در زمان نشاءکاری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام گرفت. کرت های اصلی به زمان های نشاءکاری 15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت و 15 خرداد و کرت های فرعی به ارقام برنج (هاشمی، سنگ جو، علی کاظمی، درفک، خزر و گوهر) اختصاص یافت. نتایج نشان داد بیشترین وزن نهایی دانه در رقم گوهر به میزان 9/31 میلی گرم در 30 اردیبهشت و کمترین مقدار آن در رقم سنگ جو به میزان 4/20 میلی گرم در زمان 15 خرداد به دست آمد. بیشترین دوره موثر پر شدن دانه در 15 اردیبهشت در رقم گوهر به میزان 9/32 روز و کمترین مقدار آن در رقم هاشمی به میزان 9/13 روز حاصل گردید. بیشترین سرعت پر شدن دانه در رقم هاشمی به میزان 62/1 میلی گرم بر دانه در روز و کمترین مقدار آن برای رقم گوهر به میزان 92/0 میلی گرم بر دانه در روز به دست آمد. در این مطالعه همبستگی بالا و معنی داری بین مدت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه به میزان 689/0 مشاهده شد. همبستگی مثبت و معنی داری بین دما و تابش تجمعی با وزن نهایی دانه نیز مشاهده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده همبستگی مثبت و نقش مهم تر مدت پر شدن دانه نسبت به سرعت پر شدن دانه در وزن نهایی دانه است و تاریخ 15 اردیبهشت با توجه به شرایط مناسب دما و تابش در دوره پر شدن دانه و تاثیر مثبت آن روی وزن نهایی دانه، می تواند برای توصیه به کشاورزان مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنج، تابش، دما، زمان نشاءکاری، سرعت پر شدن دانه، مدت پر شدن دانه
 • رقیه نجف زاده، کاظم ارزانی* صفحات 151-164
  مطالعه و ارزیابی تنوع ژنتیک در گلابی اروپاییPyrus communis L.) ) برای اصلاح این درخت میوه ای اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش تفاوت های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و پومولوژیک برخی دانهال های پیش انتخابی گلابی اروپایی در مقایسه با رقم شاهد (شاه میوه) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ اثر معنی داری بر خصوصیات مورد مطالعه داشت و بین ژنوتیپ ها از نظر این خصوصیات اختلاف معنی داری وجود داشت. تجزیه مولفه های اصلی، صفات مورد بررسی را در چهار گروه عاملی جای داد که مجموعا 02/94 درصد از واریانس کل را توجیه نمودند. براساس تجزیه خوشه اینیز، ژنوتیپ ها در سه گروه قرار گرفتند. قرار گرفتن ژنوتیپA95 با رقم شاه میوه که یکی از مهم ترین ارقام تجاری گلابی در ایران می باشد، در یک گروه نشان دهنده خصوصیات رشدی مناسب و کیفیت بالای میوه این ژنوتیپ می باشد. کما اینکه این ژنوتیپ (A95) خصوصیات رشدی، عملکردی و کیفی میوه بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها و رقم شاهد داشت. هم چنین عطر و طعم بهتر میوه، وجود هاله ای قرمز رنگ بر پوست میوه و جذابیت آن، قدرت رشدی و عملکرد بالای این ژنوتیپ، آن را در رتبه بهتری نسبت به شاه میوه قرار داد و می تواند به عنوان ژنوتیپ امیدبخش انتخاب گردد. پژوهش های تکمیلی روی این ژنوتیپ امیدبخش برای ارزیابی های بعدی و تکمیلی جهت معرفی به عنوان رقم جدیدی از گلابی در کشور ادامه خواهد یافت.
  کلیدواژگان: گلابی اروپایی، اصلاح گلابی، دانهال، خصوصیات رویشی و میوه، ژنوتیپ امیدبخش
 • مسلم صالحی*، وحید رضا صفاری، همایون فرهمند صفحات 165-175
  بهبود شرایط رشدونمو و گل دهی در گل اطلسی، به عنوان یکی از رایج ترین گل های بستری در ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است. به این منظور آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت. حدود 48 روز بعد از کاشت بذرهای گل اطلسی در گلدان، در مرحله 6 - 5 برگه شدن گیاهچه ها، محلول پاشی گیاهان در چهار مرحله طی دوره رشد گیاه با تیامین در غلظت های صفر و 100 میلی گرم بر لیتر، اسید آسکوربیک صفر و 100 میلی گرم بر لیتر و بنزیل آدنین صفر و 200 میلی گرم بر لیتر انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار اسید آسکوربیک با تیامین و بنزیل آدنین، تعداد و طول شاخه جانبی را به ترتیب 5/2 و 5/3 برابر نسبت به شاهد افزایش داد و بالاترین میانگین وزن تر در تیمار اسید آسکوربیک با تیامین و بنزیل آدنین به دست آمد که نسبت به شاهد موجب افزایش 5/2 برابری گردید. بالاترین میانگین وزن خشک نیز در تیمار بنزیل آدنین به دست آمد. بیشترین عمر و قطر گل نیز در تیمار اسید آسکوربیک (100 میلی گرم بر لیتر)، تیامین (100 میلی گرم بر لیتر) و بنزیل آدنین (200 میلی گرم بر لیتر) به دست آمد که عمر گل 83 درصد و قطر گل 72 درصد نسبت به شاهد افزایش داشت. به علاوه نتایج نشان داد که کلیه تیمارها به نحو معنی داری موجب افزایش کلروفیل a، کلروفیل b، کارتنوئید و قند احیاء نسبت به شاهد شدند.
  کلیدواژگان: اطلسی، رشد رویشی، قند احیاء، کلروفیل، گل دهی
 • پرستو مرادی *، جعفر اصغری، غلام رضا محسن آبادی، حبیب الله سمیع زاده صفحات 177-189
  به منظور ارزیابی مخلوط سه گانه ذرت – لوبیا چیتی و کدوی تخمه کاغذی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1391 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تک کشتی های ذرت، لوبیاچیتی و کدوی تخمه کاغذی با نسبت های 100، 75 و 50 درصد تراکم نرمال، مخلوط های دوگانه ذرت - لوبیاچیتی و ذرت - کدوی تخمه کاغذی به ترتیب با نسبت های (100 + 100، 75 + 75 و 50 + 50) و سه گانه ذرت - لوبیاچیتی - کدوی تخمه کاغذی با نسبت های (100 + 100 + 100، 75 + 75 + 75 و50 + 50 + 50) بود. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین وزن تر علوفه هر سه گیاه در مخلوط های سه گانه با تراکم بییشتر و کمترین آن در کشت خالص آنها با تراکم کمتر حاصل شد. وزن تر علوفه در مخلوط دوگانه ذرت - کدوی تخمه کاغذی بیشتر از ذرت - لوبیاچیتی بود. براساس نتایج به دست آمده نسبت رقابت، ضریب رقابت نسبی و ضریب رقابت در مخلوط ذرت – لوبیا چیتی نشان دهنده غالبیت ذرت و در مخلوط ذرت - کدوی تخمه کاغذی بیانگر غالبیت کدوی تخمه کاغذی بود. در مخلوط سه گانه، رقابت بین ذرت و کدوی تخمه کاغذی در حالت تعادل و موازنه بود ولی هر دو بر لوبیاچیتی غالب بودند. نسبت برابری زمین در کلیه تراکم ها و مخلوط های دوگانه و سه گانه بیش از یک بود که بیشترین آن به ترتیب در سه کشتی، دوکشتی ذرت - لوبیاچیتی و سپس ذرت - کدوی تخمه کاغذی دیده شد که نشان دهنده سودمندی کشت مخلوط این گیاهان بود.
  کلیدواژگان: ضریب رقابت نسبی، غالبیت، نسبت برابری زمین، وزن تر
 • فرحناز توکلی*، سعید وزان، کریم سرخه، احسان شاکری صفحات 191-202
  این آزمایش بر روی دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سال 1391 - 1390 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارها شامل ارقام افضل (متحمل به شوری) و لیگنه 527 (حساس به شوری) و پنج سطح شوری شامل صفر (شاهد)، 100، 200، 300 و 400 میلی مولار و سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بود. نتایج نشان داد که تنش شوری صفات فیزیولوژیک مانند محتوای نسبی، کلروفیل a وb، میزان سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، نسبت سدیم به پتاسیم، غلظت پروتئین های محلول برگی و در نهایت، اجزای عملکرد را در ارقام جو مورد مطالعه تحت تاثیر قرار داد. در بررسی الگوی الکتروفورزی ارقام مورد بررسی، به تدریج با افزایش سطح شوری، به شدت باندهای پروتئینی افزوده شد، به طوری که باندهای پروتئینی با وزن مولکولی متفاوت درسطوح مختلف شوری مشاهده گردید. هم چنین نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که افزایش میزان پرولین در رقم حساس بیشتر از رقم مقاوم بود. به طورکلی می توان بیان داشت؛ غلظت بیشتر یون پتاسیم و نسبت کمتر سدیم به پتاسیم در اندام هوایی و میزان کمتر پرولین محلول برگی می تواند به عنوان معیاری در انتخاب ارقام متحمل گیاه جو جهت کشت در شرایط تنش شوری مورد توجه قرار گیرد. هم چنین شنا سائی و جداسازی ژ ن های مسئول پروتئین های مقاوم به شوری در گیاهانی مانند جو و انتقال آنها به ژنوتیپ های گیاهان زراعی حساس، می تواند راهبردی جهت تولید ارقام مقاوم به شوری و کاربرد آنها در برنامه های اصلاحی باشد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، غلظت پروتئین، نسبت سدیم به پتاسیم، محتوای آب نسبی
 • سیاوش حشمتی، مجید امینی دهقی*، کیوان فتحی امیرخیز صفحات 203-214
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گلرنگ در تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت - فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91 - 1390، در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد اجرا گردید. عامل اصلی شامل تنش خشکی در سه سطح: آبیاری کامل یا بدون تنش (آبیاری براساس تخلیه 50 درصد رطوبت ظرفیت زراعی)، تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی (آبیاری براساس تخلیه 75 درصد رطوبت ظرفیت زراعی) و عامل فرعی به صورت فاکتوریل شامل 6 تیمار که سه سطح آن کود شیمیایی فسفر با مقادیر (صفر، 50 و 100 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار) و کود زیستی فسفر بارور-2، در دو سطح (تلقیح و بدون تلقیح با بارور-2) بود. براساس نتایج فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان تحت تاثیر مصرف بالای کود فسفر در تیمار عدم به کارگیری کود زیستی در شرایط تنش رویشی و زایشی افزایش یافت. نتایج نشان داد تلقیح کود زیستی فسفر بارور-2 بدون استفاده از کود فسفر باعث افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و میزان پروتئین های محلول برگ در شرایط تنش در مراحل رویشی و زایشی گردید. در همین شرایط، مصرف کود فسفر در سطوح کود زیستی بیشترین تاثیر را در افزایش فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که تلقیح کود زیستی فسفر بارور-2 در شرایط تنش زایشی بدون استفاده از کود فسفر سبب کاهش معنی دار میزان مالون دآلدهید شد. در این بررسی می توان بیان داشت که تلقیح گلرنگ بهاره با کود زیستی فسفر بارور-2 همراه با کود فسفر در سطوح تنش خشکی می تواند اثرات سوء ناشی از تنش را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پرولین، پراکسیداسیون لیپید، تنش خشکی، کود زیستی فسفر بارور، 2
|
 • K. Maghsoudi, Y. Emam* Pages 1-13
  In a field experiment, the effects of foliar application of silicon (sodium silicate 6mM) on yield and yield components of wheat cultivars (Shiraz, Marvdasht, Sirvan and Chamran) and also canopy temperature depression (CTD) under water stress conditions (F.C, 60 and 40% F.C.) were investigated during 2012- 2013 growing season using a split split plot as randomized complete block design with three replications. The results showed that both drought stress levels, especially 40% F.C, significantly reduced number of grains per spike, 1000 grain weight, grain yield, biological yield, harvest index and CTD of the examined wheat cultivars. The negative impact of drought stress was greater in Shiraz and Marvdasht cultivars. In contrast, foliar application of sodium silicate was associated with increased grain yield (16.11%), its components, leaf area index (20.15%) as well as CTD and this positive influence of silicon application was more pronounced under drought stress conditions. Furthermore, foliar application of silicon reduced canopy temperature and there was positive correlation between grain yield and CTD. Overall, it was concluded that foliar application of silicon under similar conditions to this experiment is potent to improve the grain yield of drought stressed wheat plants via an enhanced CTD or a reduced canopy temperature.
  Keywords: 1000 grain weight, Leaf area index, Silicate sodium
 • F. Rashidi, M. M. Majidi* Pages 15-35
  In this study 36 canola genotypes from seven different species including Brassica. napus, B. rapa, B. oleracea, B. juncea, B. carinata, B. nigra and B. friticulosa were evaluated under non-stressed, moderate and sever drought stress conditions during 2011-2012 in a field experiment. The relationships among different traits were assessed. Results of analysis of variance (ANOVA) indicated high variation among genotypes for most of the studied traits. Cultivar by environment interaction was significant for most of the traits, suggesting differential genotypic responses to moistures conditions. The correlation results for the three B. napus, B. rapa and B. oleracea were divided in three levels of watering regime and the coefficients were found to be species-specific but overall correlation coefficients showed that there was significant and positive correlations between grain yield and number of pods per plant and 1000 grain weight, irrespective of watering regime. Results of stepwise regression were suggestive of species and watering-specificity. Under non-stress conditions the greatest direct effect on grain yield belonged to pod length for B. napus and number of pods per plant for B. rapa and B. oleracea. Results indicated that in order to improve grain yield indirectly, breeding strategies should be specific for each Brassica species.
  Keywords: Canola, Correlation, Indirect selection, moisture stress
 • P. Jafari *, A. H. Jalali Pages 37-47
  Melons due to domestic consumptions and high potential for export are very important in Iranian agriculture. In order to compare the agronomic characteristics of seven selected populations (Jalali, Tashkent, JaJu, Khaghani, Shadgany, Ghasri, Suski) and three hybrid varieties (Ananase, Durango, Akyla) of melon, this study was conducted for two years (2008- 2009) using a randomized complete block design field experiment with three replications. Difference between yield and yield components of populations were statistically significant. Jalali selected population and Durango hybrid, with 45810 and 13000 kg ha-1 of fruit yield produced the greatest and smallest fruit yield, respectively. Fruit weight and fruit number per plant in different populations were 0.850 to 1.900 kg, and 1.2 and 1.84 number plant-1, respectively. The highest significant correlation (0.96**) was observed between fruit weight and fruit yield. Durango hybrid, with producing 32% of the yield in first harvest, was significantly superior to other genotypes in terms of earliness index. Selected population of Tashkent and Akyla hybrid with fruit total soluble solids of 12.2 and 5.65 percent indicated the highest and lowest qualities, respectively. According to the results, Jalali selected landrace was in the first rank and Shadgany, Ghasri, Suski and Jaju were in the second place and can be considered in breeding and agronomic programs.
  Keywords: Correlation, Earliness, Fruit weight, Landrace, Melon
 • M. Edalat *, R. Naderi Pages 49-67
  In order to evaluate the effect of sowing date and cultivar on accumulated heat unit, phenology and yield of maize (Zea mays L.), a two-year field study was carried out at the Agricultural Research Station of College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran. Treatments consisted of five maize hybrids (SC704, Hido, BC677, BC666 and NS540) and five planting dates (May 15, June 1, June15, July 1, July 15) in a randomized complete block design with three replications. The results of the present study showed that the highest and lowest seed yield was obtained from Hido cultivar at June 1st planting date and NS504 cultivar at July 15th, respectively. Additionally, among the measured indices, crop heat unit (CHU), heat use efficiency (HUE) and relative thermal disparity (RTD) indices were able to estimate heat requirement of maize cultivars accurately in different sowing dates and different phenological stages. These indices provided stable trends and reasonable estimates of the thermal requirements of maize hybrids cultivated on early and delayed sowing dates and hence, they had relative superiority over the other indicators such as growing degree days (GDD), helio-thermal unit (HTU) and the pheno-thermal index (PTI). RTD and CHU had the lowest coefficients of variance which it showed that these indices have enough accuracy to estimate heat requirement of maize hybrids in different planting dates.
  Keywords: Crop heat unit, Heat use efficiency, Planting dates, Relative thermal disparity
 • Y. Khani Karimabadi, A. Gholami Zali, P. Ehsanzadeh*, J. Razmjoo, H. R. Eshghizadeh, H. R. Eisvand Pages 69-84
  In order to investigate some physiological responses and grain yield of five chickpea cultivars under different levels of moisture and salinity, two experiments (i.e. a pot and a field experiment) were conducted in 2012. In the pot experiment, effects of four salt levels (i.e. control, 50, 75 and 100 mM of NaCl) on five chickpea cultivars, i.e. Arman, Azad, Hashem, ILC-482 and Noorabad were studied in a 3-replicate factorial completely random design experiment. In the field experiment, responses of the latter cultivars to four moisture regimes (i.e. no irrigation, irrigation after 75, 100 and 150 mm of evaporation) based on evaporation from a Class-A Standard Pan were evaluated in a 3-replicate split-plot randomized complete block experiment. Data obtained from the pot experiment indicated that proline accumulation, Na concentration and Naﲯ were increased, but K concentration, relative water content and plant dry mass were decreased with increase in salt level. Since cultivar ILC-482 tended to indicate a greater proline concentration, in contrary to a smaller Na concentration and plant dry mass, compared to the remaining cultivars, it seemed to be more tolerant to the salinity. Data from the field experiment confirmed that delayed irrigation leads to increase in proline accumulation and decreases in leaf area index, plant dry mass and grain yield. Irrigating chickpea after 75, 100 and 150 mm evaporation resulted in 1964, 1675 and 1503 kg/ha of grain yield, leading to 114%, 84% and 64% increases in grain yield, respectively, compared to the no irrigation control. Cultivars Noorabad and Hashem produced the greatest (i.e. 1610 kg/ha) and smallest (i.e. 1361 kg/ha) grain yields, respectively. According to the findings of this one-year field study, seeding cultivar Noorabad concomitant to irrigation after 150 mm evaporation could, perhaps, lead to a substantial increase in grain yield in Noorabad region of the Lorestan Province in Iran. Though, cultivar ILC482 tended to indicate a more stable plant dry mass, when subjected to different irrigation regimes and different levels of saline water.
  Keywords: Abiotic stress, Yield, Proline, Sodium concentration, Leaf relative water content
 • F. Razeghi Jahroomi, S. M. Hosseini Mazinani *, Sh. Mohammadi, Kh. Razavi, B. Shiran, K. Mostafavi Pages 85-96
  Harvest time, in olive, is an important key to achieve high quality and quantity of oil with a desired and balanced fatty acid (high oleic acid and low palmitic and linoleic acid) composition. Appropriate harvesting time varies in different locations depending on climatic and agronomic situations and identifying the right time for harvesting may bring about a high quality oil. Thus, the current study was carried out to determine the best harvesting time for two Iranian (Mari and Shenge) and two foreign (Kroniki and Arbequina) cultivars in the region of Tarom, Zanjan, (north of Iran). The results obtained indicated that palmitic, oleic and stearic acid contents decreased and linoleic and palmitic acid contents increased with the progress of ripening. In addition, oil percentage increased with the progress of fruit growth and development. Based on the amount of desired fatty acids, the best harvesting time for the Mari, Kroniki and Arbeqina cultivars, was 180 days after full bloom. It was revealed that the cultivar Shenge is not suitable for oil extraction, due to the low percentage of oleic acids. Therefore, Shenge could be cultivated for producing olive cans rather than olive oil and the best harvesting time for Shenge is 120 days after full bloom.
  Keywords: Fruit harvesting, Fruit maturity, Linoleic acid, Oleic acid, Olive oil
 • J. Hamzei *, N. Ghamari Rahim Pages 97-109
  The chemical control of weeds raises serious concerns about food safety and environmental quality, which have necessitated the need for non chemical weed management techniques such as intercropping. Intercropping can suppress weeds and reduce the use of herbicides in production systems. Therefore, the objective of this work was to evaluate the effects of intercropping of faba bean and maize, as well as hand-weeding on maize grain yield and total grain yield. The experiment was carried out during growing season of 2010 as a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. Sole cropping of maize with weed control (MWF), sole cropping of maize without weed control (MWI), intercropping of 15% faba bean馨 (M%F), 30% faba bean馨 (M%F), 45% faba bean馨 (M%F) and sole cropping of faba bean were the experimental treatments. Weed biomass and density were affected by treatments. With increasing faba bean density in the intercropping treatments, weed biomass and density decreased significantly from 85 plants and 310 g m-2 for MWI treatment to 22 plants and 63 g m-2 for M%F treatment, respectively. The greatest number of seed row per ear, seed number per ear and grain and biological yields (8033 and 17933 kg ha-1, respectively) were achieved at MWF treatment and the smallest values for these attributes were revealed at MWI treatment. There was no significant difference between MWF and M%F treatments for total grain yield (i.e. grain yield of maize faba bean). Sole cropping of faba bean led to the greatest yield components and grain and biological yields. With increasing faba bean density in intercropping treatments, above mentioned traits (except number of pods per plant) were increased significantly. The great values for weed control efficiency (73%) and total relative value (1.14) were achieved at M%F treatment. Results of this experiment indicated that additive intercropping of faba bean (especially with a high planting density) as a companion crop with maize may, potentially, lead to sufficient weed suppression concomitant to an acceptable level of grain yield.
  Keywords: Faba bean, Maize, Total yield, Weed biomass, Weed control efficiency
 • Z. Khazaei Kojori, M. Rezaei *, Sh. Gharangik, H. Ghorbani Pages 111-123
  In vitro propagation of three Iranian apricot cultivars, “Ghavami”, “RajabAli” and “Khiveei” was studied by direct micropropagation technique. To optimize sterile manipulation, shoot nods of one year-old dormant vegetative shoots and current growing vegetative shoot were cultured in WPM medium after treatment by HgCl2, citric acid, ethanol and NaClO (10, 15, 20 min). Establishment of buds was tested in the MS and WPM mediums. Proliferation of sprouting buds was evaluated in WPM medium supplemented with three concentrations of (0.5, 1 and 2 mg/l) BAP and 0.05 mg/l of IBA. A half-Strength MS medium supplemented with three concentrations (0.5, 1 and 2 mg/l) of IBA was used as a rooting medium. The greatest number of contamination-free shoots in HgCl2 0.01% and citric acid 0.07% treatments were obtained. No significant difference was found between two different mediums in terms of bud vegetative growth. The shoot number and length were significantly affected by apricot varieties and BAP concentrations. The greatest numbers of proliferated shoot were observed in Rajabali and Ghavami varieties at 1 mg/l of BAP, whereas maximum number of shoot in Khiveei cultivar was observed in 0.5 mg/l of BAP. The maximum shoot length in Rajabali and Ghavami cultivars was obtained in 2 mg/l of BAP.
  Keywords: Apricot, In vitro culture, BAP, Proliferation
 • R. Bayani, A. Saateyi, E. Faghani* Pages 125-135
  The effect of drought stress and mycorrhizal symbiosis on the colonization, root and leaf phosphorous content, root and leaf phosphatase activity, root volume and area as well as shoot dry weight of a variety of hulless barley were evaluated using a completely randomized experimental design (CRD) with 3 replications. Treatments were three levels of drought stress of 30, 60 and 90% field capacity and two levels of mycorrhizal with and without inoculation. According to the results, the highest value of leaf phosphorous (1.54 mg/g) was observed at mycorrhizal symbiosis against severe drought treatment. Root phosphatase activity was highest (297.9 OD min -1 FW-1) at severe drought stress with mycorrhizal symbiosis which in comparison with mild stress in the presence of mycorrhiza showed 16.6 fold increasing. The control and non-mycorrhizal symbiosis treatments had highest root dry weight (0.091 g). The lowest root volume (0.016 cm2) observed at mycorrhizal symbiosis × severe drought treatment. Generally, Inoculation of barley seed with mycorrhiza at severe water stress could transport more phosphorous to shoot, especially leaf via inducing of leaf and root phosphatase activity. Also, in addition to supply of nutrient sources especially phosphorous for plant, mycorrhizal symbiosis could play an important role in withstanding water stress in plant via increasing of root dry weight and area.
  Keywords: Drought stress, Hulless barley, Mycorrhizal symbiosis, Phosphatase, Phosphorus
 • A. Vahdati, Rad, M. Esfahani *, Gh. Mohsenabadi, A. Sabouri, A. Aalami Pages 137-149
  In order to investigate the effects of temperature and radiation on rate and duration of grain filling and final grain weight in rice cultivars, a split plot experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted at different transplanting times at the research field of University of Guilan, Rasht, Iran in 2013. Factors were: transplanting dates in main plots (5 May, 20 May and 5 June) and rice cultivars (Hashemi, Ali Kazemi, Sangejo, Khazar, Dorfak and Gouhar) in sub plots. The greatest grain weight (31.9 mg) was obtained in Gouhar at 20 May and the smallest grain weight (20.4 mg) was observed in Sangejo at 5 June transplanting dates. The longest effective filling period (32.9 days) was achieved in Gouhar at 5 May transplanting date and the shortest grain filling duration (13.9 days) was obtained in Hashemi. The greatest grain filling rate (1.62 mg day-1) was obtained in the Hashemi and the smallest rate (0.92 mg day-1) was observed in Gouhar. Significant correlations were observed between cumulative temperature and radiation with final grain weight (R = 0.689). There were significant and positive correlations between the cumulative temperature and irradiance with grain filling duration, in contrary to negative correlations with grain filling rate and grain filling period. The results of this experiment showed that the grain filling duration plays a greater role, than grain filling rate, in determination of the grain weight. It could be concluded that an early transplanting (5 May) brings about favorable temperature and radiation conditions for an appropriate grain filling period and a greater final grain weight.
  Keywords: Grain filling duration, Grain filling rate, Radiation, Rice, Temperature, Transplanting time
 • R. Najafzadeh, K. Arzani* Pages 151-164
  Study and evaluation of genetic diversity in European pear (Pyrus communis L.) is an important task in the pear breeding programs. This research was carried out in order to evaluate morphological, physiological and pomological variations within the some of the pre-selected European pear seedling genotypes in comparison with `Shahmiveh’ as a reference cultivar. The obtained results showed significant differences within the studied pear seedling genotypes in terms of the mentioned traits. Principal coordinate analysis (PCA) indicated that the studied characters could be placed in four components, explained about 94.02% of the total variability. According to the cluster analysis, the studied genotypes were divided into three groups. A95 was found to be in the same grouping with ‘Shahmiveh’ as one of the important commercial European pear cultivars in Iran. The same grouping of A95 with `Shahmiveh’ suggests that this genotype (A95) is superior in terms of suitable vegetative growth and higher fruit quality, among the studied genotypes and in comparison to the reference cultivar. Genotype A95 indicated a better ranking, than `Shahmiveh’ as a reference cultivar, in terms of fruit taste, attractive fruit with red halo color on the skin and suitable vigor with higher productivity, leading to the conclusion that it is as a promising European pear genotype. Further research will continue in the framework of new cultivar release within the pear breeding program at TMU, Iran.
  Keywords: European pear, Pear breeding, Chance seedling, Morphological, fruit characteristics, Promising gentype
 • M. Salehi*, V. R. Safari, H. Farahmand Pages 165-175
  The improvement of growth and flowering of petunia as one of the most popular and cultivated bedding plants in Iran, is of significant importance. Thus, a CRD experiment with five replications was conducted at the Research Greenhouse of Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. From 48 days after sowing, when the seedlings had 5-6 true leaves, the seedlings were sprayed with thiamine (0 and 100 mgL-1), ascorbic acid (0 and 100 mg L-1) and benzyl adenine (0 and 200 mg L-1) at 4 steps during growth and development. The results indicated that the treatment of ascorbic acid with thiamine and benzyl adenine led to 2.5 and 3.5-fold increases in the number and length of lateral shoots compared to control treatment. The greatest fresh weight was obtained with ascorbic acid with thiamine and benzyl adenine treatment which led to a 2.5-fold increase in this trait, compared to the control. The highest dry weight was achieved in benzyl adenine treatment. The greatest vase-life and flower diameter were found with ascorbic acid (100 mg L-1), thiamine (100 mg L-1) and benzyl adenine (200 mg L-1) treatments in an extent that the flower longevity and diameter were increased by 83% and 72%, respectively, in comparison to control. Furthermore, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids and reduced sugars concentrations were significantly increased by the foliar-applied compounds compared to control.
  Keywords: Chlorophyll, Flowering, Petunia, Reduced sugar, Vegetative growth
 • P. Moradi *, J. Asghari, Gh. Mohsen Abadi, H. Samiezadeh Pages 177-189
  In order to evaluate the benefits of maize, pinto bean and naked pumpkin triple cropping, an experiment was carried out as a randomized complete block design with three replications at Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran in 2012. The treatments consisted of maize, pinto bean and naked pumpkin sole cropping (100, 75 and 50% of conventional densities), maize – pinto bean and maize – pumpkin double cropping (100-100%, 75-75% and 50-50%), and maize-pinto bean-pumpkin triple cropping (100-100-100%, 75-75-75% and 50-50-50%). The highest and lowest forage fresh weights were obtained in triple cropping system with high density and sole cropping systems with low density, respectively. In double cropping systems, the maize-pumpkin out-yielded the maize-pinto bean in terms of fresh weight. The relative crowding coefficient, competitive ratio and aggressivity of maize in double cropping of maize-pinto bean and naked pumpkin in double cropping of maize-naked pumpkin were dominant. In triple cropping systems, while maize and naked pumpkin were comparable, but both of the latter crops were dominant over pinto bean. Land Equivalent Ratio (LER) for double and triple cropping was greater than one, revealing the profitability of double and triple cropping systems on sole cropping. According to the LER, the cropping systems can be ranked as follows: triple cropping > double cropping maize/pinto bean > double cropping maize/pumpkin
  Keywords: Aggressivity, Fresh weight, Land equivalent ratio, Relative crowding coefficient
 • F. Tavakoli *, S. Vazan, K. Sorkheh, E. Shakeri Pages 191-202
  This experiment was conducted in order to evaluate the effect of salinity stress on some traits of two barley genotypes (Hordeum vulgare L.) at greenhouse of Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. A factorial experiment was carried out based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Treatments included two barley genotypes (Afzal (salt-tolerant) and Ligne527 (salt-sensitive)) and five levels of salinity (Control, 100, 200, 300 and 400 mM NaCl). Results showed that salinity left significant effects on leaf RWC, chlorophyll a and b, sodium, potassium, magnesium, calcium and protein concentrations, sodium/potassium ratio and yield components of barley genotypes. Based on the electrophoresis pattern, protein bands were increased by increasing the salinity levels and protein bands with different molecular weight were observed in different salinity levels. It was found that high concentration of potassium ion along with low concentrations of sodium and proline in barley leaf can be used as a criterion for selection and planting this crop in saline conditions. In addition, identification and isolation of the genes encoding salt resistance proteins in barely and transferring of these genes to sensitive genotypes of crop plants can be useful for breeding and generation of tolerant varieties to salinity.
  Keywords: Yield components, Protein concentration, Sodium, Potassium ratio, RWC
 • S. Heshmati, M. Amini Dehaghi *, K. Fathi Amirkhiz Pages 203-214
  To study the effects of biological and chemical phosphorus on antioxidant enzyme activity in safflower under water deficit conditions, an experiment was conducted in 2012 at the Research Field of the Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran. The experimental design was a split-factorial with three replicates. The main factor was the three levels of irrigation treatment: full irrigation (irrigation up to 50% soil moisture depletion relative to field capacity), water stress in the vegetative and flowering stages (irrigation up to 75% soil moisture depletion relative to field capacity). The sub-factor was the six treatments resulting from three levels of phosphate chemical fertilizer (0, 50, and 100 kg ha-1 Triple Super Phosphate), each at two levels of Barvar-2 bio-fertilizer (with and without inoculation with Barvar-2). According to the results of our experiment, antioxidant enzyme activity is affected by high levels of chemical phosphorus when there is no inoculation with biofertilizer (Barvar 2) under water stress in the vegetative and flowering stages. The results showed that inoculation with Barvar 2 in the absence of added chemical phosphorus increases the catalase activity and soluble protein concentration under drought stress in the vegetative and flowering stages. Also, using chemical phosphorus followed by Barvar 2 led to increase in the polyphenol oxidase activity and superoxide dismutase activity under these conditions. Inoculation with Barvar 2 in the absence of added chemical phosphorus significantly decreased the amount of malondialdehyde under stress condition at the flowering stage. It was demonstrated that inoculation with a biological fertilizer (Barvar 2) followed by application of a chemical phosphorus fertilizer under drought conditions could decrease the detrimental effects of drought stress on spring safflower.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Barvar 2, Drought stress, Lipid peroxidation, Proline