فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 3 (پاییز 1391)
 • پیاپی 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا تهرانی، حسین بیگی نیا صفحات 1-26
  این تحقیق به بررسی یکی از حوزه های جدید دانش مدیریت مالی تحت عنوان مالی رفتاری می پردازد. مسئله ای که در این تحقیق دنبال می شود، «اثر ماه های مذهبی» می باشد. اثر ماه های مذهبی یکی از بی نظمی های بازار سرمایه است که از جمله مقوله های «اثرات دوره ای یا تقویمی» می باشد و ادعا می کند که در ماههای مختلف مذهبی از نظر متغیرهای اساسی بازار یعنی بازدهی، نوسان پذیری بازده و حجم معاملات، ناهمسانی وجود دارد. به عبارت دیگر الگوهای منظمی در رفتار سری زمانی این متغیرها در ماه های مذهبی وجود دارد. بنابراین می توان با تدوین استراتژی هایی از این الگوهای ماهانه بازده اضافی یا غیرعادی کسب نمود.
  این تحقیق بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 11/11/1384 هجری شمسی مصادف با 1/1/1427 (اول محرم) هجری قمری تا تاریخ 16/9/1389 هجری شمسی مصادف با 30/12/1431 (آخر ذی الحجه) هجری قمری اجرا می شود. روش اجرای این تحقیق تحلیل رگرسیونی می باشد.
  بر اساس نتایج این تحقیق ماه محرم تاثیر معناداری بر بازدهی، نوسان پذیری بازده و حجم معاملات بورس تهران ندارد، ماه رمضان بر نوسان پذیری بازده تاثیر معناداری داشته ولی بر بازدهی و حجم معاملات اثر معناداری ندارد؛ و ماه ذی الحجه بر بازدهی و نوسان پذیری بازده موثر بوده ولی بر حجم معاملات اثر معناداری نگذاشته است.
  کلیدواژگان: اثرات تقویمی، ایام مذهبی، بازدهی، نوسان پذیری، حجم معاملات، مدل گارچ
 • حسین محمدپور زرندی، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی صفحات 27-46
  این پژوهش در راستای اهمیت رابطه ریسک و بازده از نظر سرمایه گذاران صورت گرفته و در آن به مطالعه تاثیر اندازه سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام نیز پرداخته شده است. در این تحقیق از متغیرهای SMB،HML،IMV جهت اندازه گیری و از روش پورتفولیو جهت کاهش همبستگی متغیرها، استفاده شد. الگوی سری زمانی در این پژوهش 2 سال کامل بوده و در نهایت نیز تحلیل این سری های زمانی بیان گر تاثیرگذار بودن رابطه مثبت بین نسبت عدم نقدشوندگی و مازاد بازده سهام بودند. همچنین از یک مدل ریاضی نیز جهت بررسی این تاثیرگذاری استفاده گردید. در پایان مقاله نیز به بحث و بررسی و ارائه نتایج حاصل از بررسی سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در این دوره 2سال (1390- 1389) پرداخته شد.
  کلیدواژگان: ریسک عدم نقدشوندگی، مازاد بازده سهام، پورتفوی، بورس اوراق بهادار، همبستگی متغیر
 • محمد حکاک، زهرا اکبری صفحات 47-62
  هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر نسبت سود تقسیمی به قیمت بر روی بازده این استراتژی هامی باشد.این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر حسب نوع داده ها کمی است .در این پژوهش سهام 96شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380الی 1389انتخاب شده است . مهم ترین فرضیه تحقیق این است که با استفاده از استراتژی شتاب می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب نمود.با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها ، نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که استراتژی شتاب در طول بازه زمانی شش ماهه سودآور است.
  کلیدواژگان: شتاب قیمت، نسبت سود تقسیمی به قیمت، بازار رونق، بازار رکود
 • فریدون رهنمای رودپشتی، پرهام پدرام صفحات 63-80
  در ادبیات علمی فرض های مختلفی در خصوص بازار مطرح شده است از جمله، از یک طرف افرادی وجود دارند که بازار را کاملا تصادفی تصور می کنند و از طرف دیگر افرادی که بازار را کاملا قطعی فرض مینمایند و خواهیم دیدکه هر دو گروه تا حد مشخصی درست می گویند ولی نتایجی که از همپوشانی هر دو تفکر ناشی می شود متفاوت از انتظارات هر دو گروه است. همچنین، همانطور که می دانیم بازار سرمایه به خوبی توسط توزیع نرمال و گشت تصادفی تشریح نمی شود و فرضیه بازار کارا به عنوان فرضیه ای غالب برای عملکرد بازار است.
  در این پژوهش با مروری کوتاه بر فرضیه بازار کارا و بیان ناکارآمدی آن، فرضیه بازار فرکتال به عنوان جایگزینی برای این فرضیه مطرح می شود. بر اساس فرضیه بازار فرکتال خواهیم دیدکه چرا ساختار آماری این بازار با بازارکارا شباهتی وجود دارد. همچنین با به کارگیری روش R/S و آزمون این روش، فرضیات بازار فرکتال و کارآمدی آن قابل اثبات است. نتایج مطالعه نشان می دهد فرضیات بازار فرکتال را می توان به عنوان جایگزینی برای فرضیه بازارکارا در نظر گرفت. همچنین در مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) که براساس فرضیه بازارکارا شکل گرفته است، تجدیدنظر کرد.
  کلیدواژگان: بازارکارا، بازارناکارا، بازارفرکتال، آنالیز فرکتالی، آنالیز بازده با مقیاس مجدد (R، S)
 • سعید جبارزاده کنگرلوئی، مرتضی متوسل صفحات 81-104
  هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف مجموعه ای از تئوری ها و متغیرهایی که اخیرا در مورد سیاست شامل تئوری ارضای سهامدار، عدم اطمینان به جریان های نقدی، ریسک سیستماتیک، ثبات سود تقسیمی و دارایی های ثابت معرفی شده است، مورد آزمون قرار گرفت. دادهای پژوهش از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های بین 1379 تا 1389 حاصل شده است. برای تحلیل دادها از رگرسیون توبیت به خاطر ماهیت خاص متغیر وابسته یعنی سیاست تقسیم سود استفاده شد. علاوه بر شش تئوری و متغیر اصلی تحقیق، چهار متغیر کنترلی شامل وجه نقد، اندازه شرکت، سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ارضای سهامداران تلاش نکرده و سیاست تقسیم سود باثباتی ندارند. به علاوه، چرخه عمر شرکت و ریسک سیستماتیک عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود نیستند، در حالی که عدم اطمینان به جریان نقدی، دارایی های ثابت، وجه نقد، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری عوامل موثر بر تقسیم سوداند.
  کلیدواژگان: تئوری ارضای سهامدار، سیاست تقسیم سود، رگرسیون توبیت، بورس اوراق بهادار تهران
 • میرفیض فلاح شمس، فریده حق شناس کاشانی، فیروزه افشار هاجر صفحات 105-124
  این تحقیق به معرفی مالی رفتاری می پردازد. سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت، فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم گیری، از عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران است که بر روی تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد که عوامل روانشناختی از جمله خطاهای ادراکی در تصمیم گیری های مالی است. وجود عوامل روانی موجب می شود که افراد در تصمیم گیری های مالی خود به صورت کاملا عقلایی عمل نکنند که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد. هدف از این پژوهش این است که جهت کاهش خطاهای ادراکی در تصمیم گیری سرمایه گذاران به بررسی تاثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی می پردازد تا بازار را به کارایی سوق دهد.
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه بوده است و عمل توزیع پرسشنامه میان اعضای نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار، کارگزاری ها و صندوق های مشترک سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار در استان تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار های آماری 19 spss وlisrel 8.7 استفاده گردید. فرضیات پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رضایت شغلی، انگیزش، کارایی، تجربیات مثبت کاری و استرس بر خطاهای ادراکی تاثیرگذار است ولی استراتژی های مدیریتی بر خطاهای ادراکی تاثیر گذار نیست.
  کلیدواژگان: کانون کنترل، خطاهای ادراکی، تصمیم گیری
 • هاشم نیکومرام، هدی همتی صفحات 125-146
  در بازارهای رقابتی فعلی که هدف سازمان ها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیت های رقابتی است، موفقیت یک سازمان در گروی بکارگیری و مدیریت عنصر دانش و سرمایه فکری در تمامی ابعاد سازمانی است. سرمایه قکری در حال حاضر به اشکال مختلف در فرآیند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژی و اجتماعی به ایفای نقش می پردازد. با توجه به اهمیت سرمایه فکری و اثر آن بر ارزش شرکت و تاثیر آن بر بازدهی، انتخاب پرتفوی متمرکز بر سرمایه فکری می تواند بر بازده پرتفوی سرمایه گذاران اثرگذار باشد که این پژوهش با استفاده از مدل شبکه به بررسی این موضوع پرداخته است. سرمایه گذاران می توانند بر اساس سرمایه فکری شرکت ها با انتخاب بهینه پرتفوی و سرمایه گذاری بهینه نه تنها منجر به افزایش ثروت خود شوند، بلکه این امر در بهبود رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نیز اثرگذار خواهد بود.
  در این پژوهش با استفاده از شش مدل حسابداری مقیاس سرمایه فکری اندازه گیری شده و با توجه به ارزش بازار شرکت ها، ماتریس شبکه پرتفوی ها از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1385 تا 1389 انتخاب شدند. عملکرد پرتفوی های انتخابی بر اساس معیار ترینر و شارپ محاسبه شده و با بازده بازار مورد مقایسه قرار گرفت. برای آزمون فرصیه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف دو بعدی یا دو نمونه ای استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرصیه های فرعی پژوهش نشان می دهد که عملکرد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس مدل های سرمایه فکری از عملکرد پرتفوی بازار طبق معیار عملکرد ترینر و شارپ بالاتر است و می توان بر اساس آن بازده بالاتری نسبت به بازار کسب نمود.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، پرتفوی، ماتریس شبکه، معیار شارپ، معیار ترینر
 • زهرا پورزمانی صفحات 147-160
  در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قیمت ها در بازار سهم دچار نوسانات شدید می شوند بدون اینکه اطلاعات مشخص و موثقی در رابطه با آنها در بازار منتشر شده باشد. در مدل تصمیم گیری رفتار توده وار تبعیت بی قید و شرط از سایر سرمایه گذاران مبنای اتخاذ تصمیمات است. این گونه تصمیم گیری ها سبب هجوم سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سهم و بروز نوسانات شدید قیمتی شده که پیامد آن بی ثباتی و شکنندگی بازار می باشد.
  در این پژوهش وجود رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از مدل کریستی و هوانگ انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه و هفتگی در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار در گروه سرمایه گذاران نهادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از رفتار توده وار در دوران رکود بازار در بورس تهران با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. نکته دیگر اینکه با استفاده از داده های هفتگی شواهدی حاکی از رفتار توده وار بدست نیامد که این مسئله می تواند تاکیدی بر یافته کریستی و هانگ (1995) مبنی بر کوتاه مدت بودن پدیده رفتار توده وار باشد.
  کلیدواژگان: رفتار توده وار، انحرافات بازده سهام، بازده کل بازار، سرمایه گذاران نهادی
 • ویدا مجتهدزاده، راضیه سعادت سعادت آبادی صفحات 161-178
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری با تاکید بر تمرکز مالکیت است. مدیریت سود با استفاده از معیار خالص اقلام تعهدی غیر عادی از طریق مدل بال و شیواکومار(2006-2008) اندازه گیری؛ فرصت های سرمایه گذاری، به عنوان متغیر مستقل از طریق رشد هندسی ارزش بازار دارایی ها،نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن و تحلیل عاملی این دو شاخص محاسبه شد.حق جریان نقد و انحراف حق جریان نقد و حق کنترل، معیاری برای تمرکز مالکیت در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رشد هندسی دارایی ها و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که، بین نسبت بالای ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن و تحلیل عاملی دو شاخص رشد و مدیریت سود رابطه مثبت معناداری دیده شد. هم چنین، تمرکز مالکیت نقش موثری بر رابطه مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری نداشت . به عبارت دیگر، سهامداران کنترل کننده از نقش نظارتی و قدرت خود جهت حمایت از سهامداران استفاده نمی کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، فرصت های سرمایه گذاری، رشد دارایی ها، اقلام تعهدی غیر عادی، تمرکز مالکیت
 • رضا رادفر صفحات 179-198
  این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی روش های متنوع سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی در صنعت کشتی سازی با رویکرد بکارگیری مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی انجام شده است. با مطالعه روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی و عوامل و فاکتورهای موثر در اولویت بندی این روش ها و بکارگیری نمونه مناسب در این زمینه، نظرات مدیران و کارشناسان خبره و آشنا با موارد سرمایه گذاری خارجی در صنعت کشتی سازی در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مدل تاپسیس فازی برای تحلیل داده های گردآوری شده در این مطالعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در میان روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی، روش سرمایه گذاری (همکاری) مشترک و نیز روش تاسیس شرکتهای تابعه مستقل از بیشترین اولویت در بین سایر روش ها در این صنعت برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، تاپسیس فازی، تصمیم گیری چندمعیاره
|
 • Reza Tehrani, Hosein Bayginia Pages 1-26
  This thesis investigate The religious months effect in Tehran stock exchange (TSE). The religious month effect is seasonality or calendar anomaly that has been studied and documented in finance literature. This anormaly indicates the repetitive trends or patterns in the time series behavior of stock market.
  In this study the total index of TSE for the period of 1420-1431 hijri (moon year) are examined to specify the probable pattern in trading days of TSE in term of return, volatility and volume.
  In this research regression analysis are used for monthly data of TSE. Both OLS methodology and new specification of GARCH models are used to specify and separate the effect of various months on the dependent variables.
  The results of testing of regression analysis support validity of Ramadan and Zi Hijjah effect on volatility and Zi Hijjah effect on return.
  Keywords: Calendar Effects, Religious Months, return, Volatility, Volume, GARCH Model
 • Hosein Mohammadpour Zarandi, S.M. Tabatabaei Mozdabadi Pages 27-46
  The current research was carried out to investigate the relationship between risk and return based on the investors’ views. The research, in addition to a thorough investigation of the variable of the illiquidity risk, investigates the effect whereof on the excess of stock return. The research utilized the variables IMV, HML, and SMB for measuring purposes and a portfolio method to reduce the correlational effects of the variables. This longitudinal study completed over a 7-year time span and the analysis of the results stood witness to the significantly positive relationship between the ratio of illiquidity and the excess of stock return. Moreover, the research utilized a mathematical model to investigate the degree of such significance. The research concluded with the analysis of the results of the investigation into the companies’ stocks over the very time span of 7 years (1999-2005).
  Keywords: Illiquidity Risk, excess of Stock Return, Portfolio, Sock Exchange, Correlation of the Variable
 • Mohammad Hakkak, Zahra Akbari Pages 47-62
  The purpose of this study profitability strategy momentum prices in Tehran stock exchange and evaluation of the ratio of dividends to prices on the efficiency of this strategy. This research, in terms of applications, according to data type bit. In this study shares 96 companies participating Active in the Tehran Stock Exchange from 1380 to 1389 has been selected The main research hypothesis is that the momentum strategy can be an extra return earned on the Tehran Stock Exchange. Compared with test results of hypothesis test showed that the momentum strategy is profitable during the period of six months.
  Keywords: Momentum of the price, the dividend to price ratio, the up market, the down market
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Parham Pedram Pages 63-80
  This paper deals with this issue, which can be summarized as the conflict between randomness and determinism. On the one hand, there are market analysts who feel that the market is perfectly deterministic; on the other, there is a group who feel that the market is completely random. We will see that there is a possibility that both are right to a limited extent. But what comes out of these partial truths is quite different from the outcome either group expects. We will use R/S analysis, or rescaled range analysis. R/S analysis can distinguish fractal from other types of time series, revealing the self-similar statistical structure. This structure fits a theory of market structure called the Fractal Market Hypothesis.. This reconciliation ties directly into the concept of local randomness and global determinism.
  One of the most important area that we focun on is capital market distributions. capital markets are not well described by the normal distribution and random walk theory. Yet, the Efficient Market Hypothesis continues to the dominant paradigm for how the markets work. Standard statistical analysis begins by assuming that the system under study is primarily random; that is, the causal process that created the time series has many component parts, or degrees of freedom, and the interaction of those components is so complex that a deterministic explanation is not possible. Only probabilities can help us understand and take advantage of the process. The underlying philosophy implies that randomness and determinism cannot coexist.
  Keywords: Rescale Range Analysis, Fractal Market Hypothesis, Efficient Market Hypothesis, local randomness, global determinism
 • Saeed Jabbarzade Kangarlooie, Morteza Motevassel Pages 81-104
  The aim of this study is to investigate the determinants of dividend policy in Teheran Stock Exchange (TSE). To do so, a fresh bunch of recently introduced theories including catering theory, cash flow uncertainty, life cycle hypothesis, systematic risk, dividend stability and fixed assets variable are selected to be investigated. Data for hypotheses testing derived from financial statements of firms listed in TSE for the period between 2003-2010. For analyses purpose Tobit regression is used because of the censuring nature of dependent variable. In addition to six main theories and variables, four control variable including cash, firms size, profitability and investment opportunity are considered. The results of study show that mangers of TSE firms do not cater to investors demand and they have not stable dividend policy. Moreover, firm’s life cycle and systematic risk are not determinants of dividend policy while cash flow uncertainty, fixed assets, cash, firm’s size, profitability and investment opportunity are.
  Keywords: Catering theory, Dividend policy, Tehran Stock Exchange (TSE)
 • Mirfeyz Fallah Shams, Farideh Haghshenas Kashani, Firouzeh Afsharhajari Pages 105-124
  This research introduces the behavioral finance. Investment in a coherent state requires analyzing the main character of the investors decisions. In this case, the activities related to the decision making process are such very important factors in the investors working environment and affect their decisions. Some psychological factors including the perceptual errors are effective in their financial decisions. The existence of the psychological factors, prevent the investors from making perfectly rational decisions and this is in contradiction with the efficient market hypothesis. The purpose of this study is to examine the effects of the locus of control on the perceptual errors in the decision making of the investors, reducing such errors, and eventually lead the markets toward efficiency.
  From the purpose point of view, this research is an applied one, and it has a descriptive correlation nature. In this study, the information is collected by the questionnaire, and the questionnaire distribution among the sample members is carried out through the simple, random sampling. The statistical population includes the whole actual investors in the Tehran Stock Exchange, the stockbrokerages and the common funds of investment in the Tehran Stock Exchange. Some statistical softwares such as the “spss 19” and “lisrel 8.7” were applied to test the hypothesis. The research hypothesis was tested through structural equation modeling, and the results indicated that some factors like job satisfaction, motivation, efficiency, positive experiences of working, and stress are proved effective on the perceptual errors of the investors, but the managerial strategies do not have such effects.
  Keywords: locus of control, perceptual errors, Decision Making
 • Hashem Nikoomaram, Hoda Hemmati Pages 125-146
  In the current competitive market, the goal of organizations is to gain more market share by creating competitive advantages. The success of an organization depends on the use and management of knowledge and Intellectual Capital (IC) in all aspects of the organization.
  Today’s IC plays an important role in the process of economic, managerial, technological and social developing. According to the importance of IC and its impact on company’s value and returns, select portfolio based on IC can affect the investor’s return, so in this study we apply IC variables in Grid matrix model which categorizes companies stock by use of six accounting model for measuring IC and market value, to form the Grid matrix.
  The data of the research is gathered from companies which listed in Tehran stock exchange through 1385-1389 by random sampling procedures. Returns of selected portfolios are computed by Traynor and Sharp performance ratios, in order to identify portfolios with higher performance than market portfolio performance. The Kolmogorov – Smirnov Z test is used to test the hypothesis.
  The results show that portfolios which selected based on IC models In Grid matrix model have higher performance than market portfolio.
  Keywords: Intellectual capital, Portfolio, Grid Matrix model, Sharp ratio, Traynor Ratio
 • Zahra Pourzamani Pages 147-160
  In many cases it is observed that share prices in the share market swings are severe, without clear and reliable information concerning them is released in the market. The decision follows the herding behavior of other investor's decisions are based. This decision caused a rush of investors to buy or sell the share and price volatility that the outcome of the instability and fragility of the market.
  Paper examines the presence of herding behavior of investors in Tehran Stock Exchange (TSE). We examine the herding behavior in TSE with Christie and Huang model. We analyze the behavior of return dispersions during periods of unusually large upward and downward changes in the market index with daily and weekly data on institutional investors.
  Our findings indicate that herding formations do not exist in upward markets, but we find evidence of herding in down markets with daily data. The results suggest that any evidence of herding behavior does not exist with weekly data that is consistent with the observation by Christie and Huang(1995) that “herd behavior is a very short-lived phenomenon”.
  Keywords: Market Return, herding behavior, Equity Returns Dispersion, institutional investors
 • Vida Mojtahedzadeh, Raziyeh Saadat Pages 161-178
  This research attempts to investigate the relationship of investment opportunities and earnings management with respect to ownership concentration. Earnings management is measured by using absolute abnormal accruals proxy through Ball and Shivakumar model (2006-2008). Investment opportunities calculated as an independent variable through geometric growth, market-to-book asset ratio and factor analysis of these two indicators. Control rights and deviation between cash flow rights and control rights was considered as a measure for ownership concentration. Results indicate there is not any significant relationship exists between assets geometric growth and earnings management. Although, there is a significant relationship exists between high market-to-book ratio and factor analysis of these two indicators and earnings management. Furthermore, ownership concentration has not a significant effect on earnings management and investment opportunities and controlling shareholders do not use their monitoring role and their power to protect shareholders.
  Keywords: Earnings management, investment opportunities, Growth assets, Absolute abnormal accruals, Ownership Concentration
 • Reza Radfar Pages 179-198
  This study aims to identifying and prioritizing various foreign investment methods for technology transferring in ship making industry based on a Fuzzy multi criteria decision making approach. Studying different foreign investment methods and the effective factrs on prioritizing of the methods and using the sample judging, this study considered the viewpoints of managers and experts familiar with foreign investment issues in Iran's ship making industry. The Fuzzy TOPSIS method has been used to analyze the collected data. The results showed that among various foreign investment methods, the joint venture and the subsidiary company are of highest and lowest priorities, respectively .
  Keywords: Foreign investment, Technology Transfer, Fuzzy TOPSIS, Multi Criteria Decision Making