فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 1 (بهار 1391)
 • پیاپی 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/03/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرشاد هیبتی، محبوبه بهفر صفحات 1-12
  در جهت گسترش ادبیات مالی و نیز با توجه به لزوم به روز شدن در دانش امروز موجود در دنیا، این تحقیق به بررسی یکی از جدیدترین مباحث مدیریت مالی یعنی دانش مالی رفتاری که به رفتار شناسی بازار سرمایه و مطالعه جنبه های رفتاری و روانشناسی بازار سرمایه می پردازد، اختصاص دارد. در این حیطه یکی از مباحث جالب اثرات تقویمی است که توجه خود را به ناهمسانی های رفتار و عملکرد بازار در اوقات مختلف روز، هفته، ماه و سال معطوف می دارد. در مجموع این تحقیق اثر روزهای هفته را مورد تمرکز قرار داده است. برخی از تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهند که بازدهی بالاتر از نرمال در روز قبل از تعطیلات رقم می خورد، در حالی که بازدهی کمتر از نرمال در روز بعد از تعطیلات مشاهده می شود. مدارک تجربی علت بازدهی بالای قبل از تعطیلات را فعالیت بالا و یا بالا رفتن سطح فعالیت ها معرفی کرده اند و بازدهی کمتر از نرمال بعد از تعطیلی را به تجمع اطلاعات در این روزها استناد کرده اند. در این تحقیق مساله این است که آیا می توان روزهایی را در ایران مشخص کرد که داغ تر و پر معامله تر باشد؟ به عبارت دیگر آیا عدم تقارن در بازار سرمایه ایران در روزهای مختلف هفته وجود دارد و در صورت وجود، دلایل احتمالی آن ها چیست.
  یافته های این تحقیق اثر روزهای هفته در بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید می نماید. اثر چهارشنبه در تخمین ها معنادار بوده است. با تایید اثر روزهای هفته در این تحقیق، کارآیی بورس تهران در سطح ضعیف نیز به چالش کشیده می شود.
  کلیدواژگان: فرضیه کارآیی بازار، اثر روزهای هفته، دانش مالی رفتاری، بازدهی، داده های تابلویی
 • سید علی نبوی چاشمی، حمزه پورباباگل، احمد داداش پورعمرانی صفحات 13-42
  یکی از پرکاربردترین سنجه های ریسک، ارزش در معرض خطر(var) می باشد که کاربرد آن به شدت از دهه 1990 به بعد افزایش یافته است. به موازات افزایش کاربرد ارزش در معرض خطر در حوزه مدیریت ریسک، اعتبارسنجی تخمین زننده های var نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. در اکثر روش های رایج پیش آزمایی، بازده نهایی حاصله از کاربرد تخمین زننده در تخمین var در نظر گرفته نمی شود، که این مطلب برای سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری بالا نمی تواند مطلوب باشد. آنچه که این تحقیق را از سایر تحقیقات انجام پذیرفته در زمینه پیش آزمایی مدل های تخمین var، متمایز می سازد، در نظر گرفتن همزمان بازده واقعی حاصله از کاربرد تخمین زننده و زیان ایجاد شده به عنوان معیاری از دو شاخص ریسک و بازده می باشد که مبنای اصلی در حوزه مطالعات مالی می باشند. از طرفی به دلیل نسبی بودن ریسک و بازده از نظر سرمایه گذاران وزن این دو شاخص را فازی در نظر گرفتیم. در این تحقیق به منظور بهینه سازی پرتفوی، از معیار نخست- ایمنی استفاده کرده ایم. به منظور بهینه سازی تابع هدف در این معیار نیازمندیم که کوانتایل بازده پرتفوی ریسکی را تخمین بزنیم که بدین منظور از تخمین زننده های رایج var به منظور ارزیابی آنها، بهره بردیم. از طرفی با توجه به غیر محدب بودن تابع var و دلایل دیگر، به منظور بهینه سازی از یکی از معروف ترین الگوریتم های فرا ابتکاری یعنی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده محافظه کار بودن روش های GEV و HS نسبت به روش های پارامتریک می باشد. از طرفی روش شبیه سازی تاریخی علی رغم سادگی محاسباتی، بهترین عملکرد را از خود نشان داده است.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر، ایمنی سرمایه گذاری، الگوریتم ژنتیک، topsis فازی
 • فریدون رهنمای رودپشتی، حامد تاجمیر ریاحی، سلمان اسمعیلی اتوئی صفحات 43-66
  عوامل موثر بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از جمله بحث های کلیدی در تئوری های سرمایه گذاری بوده است. بعد از مطرح شدن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، یافتن عوامل ریسک که بوسیله آن بتوان نوسانات بازده سهام را توجیه کرد از اهمیت خاصی برخوردار شد. تحقیقات وسیعی در سطح بین المللی جهت بدست آوردن این عوامل انجام گردید که در بین آنها عوامل کلان اقتصادی جزو عوامل مورد بررسی در سال های اخیر بوده است.
  این مقاله درصدد بررسی تاثیر قیمت های نفت خام بر روی بازده صنایع وابسته به نفت می باشد. با توجه به نوسانات قیمت انرژی، بررسی متغیر نفت به عنوان عامل ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی ها حائز اهمیت است. مدل قیمت گذاری آربیتراژ و مدل های رگرسیون پویا در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و براساس آنها تاثیر عامل های قیمت نفت خام و نرخ ارز در صرف بازده صنایع فراورده های نفتی، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری ها از سال 1384 تا سال 1388 مورد بررسی واقع شده است.
  یافته های تحقیق حاکی از آن است قیمت نفت خام عاملی مهم و معنی دار در توضیح نوسانات بازده صنایع مذکور می باشد. همچنین عامل نرخ ارز نیز در تمامی چهار صنعت مذکور معنی دار بوده است. مدل های پویا با وقفه های یک تا سه ماهه نیز فقط در مورد صنعت فرآورده های نفتی معنی دار است و برای صنعت لاستیک و پلاستیک فقط وقفه یک ماه معنی دار است و برای صنایع سرمایه گذاری و محصولات شیمیایی هیچکدام از وقفه ها معنی دار نیستند.
  کلیدواژگان: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، قیمت نفت، نرخ ارز، بازده صنایع بورس تهران، رگرسیون پویا
 • بیستون حسینی، رضا پورطاهری صفحات 67-82
  در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری های زمانی را ایجاد می کند که می توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل LSW، ساختاری شبیه به مدل میانگین متحرک دارد. در انتها با استفاده از این مدل، داده های سری زمانی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) کشور را در بازه زمانی مشخصی بررسی می شود.
  کلیدواژگان: موجک، موجک های بدون تلفات گسسته، فرایندهای ایستای موضعی، فرایندهای موجکی ایستای موضعی، شاخص بهای مصرف کننده
 • ابراهیم عباسی، بهروز ابراهیم زاده رحیملو صفحات 83-98
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر نسبت q توبین و نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری است. برای این منظور 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 87_1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکتها از نظر نسبت q توبین به دو گروه شرکتهایی با نسبت q توبین کوچکتر از 1 و شرکتهایی با نسبت q توبین بزرگتر از 1 تقسیم شدند. نتایج رگرسیون نشان داد که برای تمامی شرکتها نسبت q توبین بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که در شرکتهایی با نسبت 1q >، نسبت q توبین بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما در شرکتهایی با نسبت 1q <، نسبت q توبین تاثیرات معنی داری بر سطح سرمایه گذاری ندارد.
  کلیدواژگان: نسبت Q توبین، نرخ رشد درآمد، سرمایه گذاری
 • میرفیض فلاح شمس، حمیدرضا کردلویی، امیر دهقانی صفحات 99-124
  در این مقاله سعی شد تا پس از مشخص نمودن حباب هایی که به صورت عمدی ایجاد شده اند، به وسیله روش ها و مدل های دارای پایه آماری، احتمال بروز مجدد حباب مورد سنجش قرار گیرد. هدف غایی در این مطالعه، ارائه مدلی برای تخمین حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور به روش غربالگری نمونه ای به حجم397 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات آنها طی سال های 1380 تا 1388 گردآوری شد و سپس از طریق آزمون های تسلسل ، کشیدگی و آزمون وابستگی دیرش ، شرکت های منتخب به دو دسته دارای حباب و بدون حباب تقسیم بندی شدند. در گام بعدبا بررسی روند بازدهی تجمعی و حجم معاملات شرکتهایی که تعمدا و با ترفندهیی دچار حباب قیمتی سهم شده، تاریخ شروع حباب قیمت تعیین گردید و از طریق مدل تحلیل ممیزی چندگانه و با استفاده از اطلاعات مربوط به اندازه شرکت، شفافیت اطلاعات، نسبت P/E و نقدشوندگی سهام یکسال قبل از بروزحباب قیمت آنها، عوامل موثر برای برآورد احتمال حباب تعیین و سپس مدلی برای پیش بینی حباب قیمت سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طراحی گردید. در پایان نیز قدرت پیش بینی مدل با استفاده از داده های گروه های آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه قدرت پیش بینی مدل تحلیل ممیزی چندگانه برای گروه آزمایش 90.2 % بوده است، بنابراین مدل دارای فدرت بالایی در پیش بینی حباب تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: حباب قیمت، نقد شوندگی، اندازه شرکت، سهام شناور، شفافیت اطلاعات، نسبت P، E
 • غلامرضا اسلامی بیدگلی، سعید فلاح پور، بهار سبزواری صفحات 125-146
  روش سرمایه گذاری در بازار سهام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در این زمینه دو استراتژی وجود دارد: سرمایه گذاری در سهام ارزشی و سرمایه گذاری در سهام رشدی (مقیمی، 1380). شناخت نسبت های مالی که قادر به تفکیک این دو استراتژی هستند برای محققین و سرمایه گذاران بازار سهام حائز اهمیت است، زیرا به آن ها کمک می کند دید بهتری از عملکرد سهام، روش های مختلف انتخاب سهام مناسب و کسب بازدهی بالاتر با ریسک کمتر، به دست آورند.
  هدف از این تحقیق بررسی چگونگی عملکرد سهام ارزشی وسهام رشدی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1388 می باشد، به این منظور پرتفوی های سهام ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس نسبت های مدل شش عاملی هاگن به اضافه نسبت قیمت به عایدات (P/E) برای بازه زمانی مورد مطالعه تشکیل و مورد بررسی قرار می گیرد، سپس بازدهی منتج ازاین پرتفوها با درصد رشد شاخص بورس (به عنوان شاخص رکود یا رونق بازار) مقایسه می گردد. نتایج حا صل نشان دهنده این است که معمولا در سال های رکود ، پرتفوی های ارزشی و در سال های رونق پرتفوی های رشدی بازدهی بالاتری داشته اند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری ارزشی، سرمایه گذاری رشدی، نسبت قیمت به عایدات، مدل شش عاملی هاگن، بازدهی سرمایه گذاری
|
 • Farshad Heybati, Mahboobeh Behfar Pages 1-12
  This thesis investigates the day of the week effect in TSE. The day of the week effect is calendar anomaly that has been widely studied and documented in finance literature. This anomaly indicates the repetitive trends or patterns in the time series behavior of stock market.
  In this study various indexes of TSE for the period of 1385 - 1388 are examined to specify the probable pattern in trading days of TSE in term of return. Furthermore in this study the daily correlation between main variable of this study are examined.
  Various descriptive statistics for the sample are calculated and classified in this research and show obvious differences in the days of the week.
  The results of testing in term of compare the day of the week effect in TSE for return are accepted. This study finds that the highest return is occurred in Wednesday. The implicit results of this research are the negative risk premium for major indexes of TSE.
  Keywords: Efficient Market Hypothesis, market anomalies, Behavioral Finance, return, panel data
 • Seyed Ali Nabavi Chashmi, Hamze Pourbabagol, Ahmad Dadashpoor Omrani Pages 13-42
  Value at Risk (VaR) is the maximum loss which could be incurred within a given time horizon, except for a small percentage, that its application has sharply increased after the 90s. Parallel to the increase in usage of value-at-risk in risk management areas, validation of VaR measures has gain great importance. In prevalent back testing approaches, returns which are yielded from VaR estimators are not regarded as a criterion. It's may not be desirable for the investors who emphasize on return more than the risk. What distinguishes this study from other researches in the field of back testing VaR estimation models is the simultaneous consideration of actual return and loss(CVaR) which were yielded from VaR estimators as criteria of risk and return that are the primary basis for financial studies. On the other hand, due to relativeness of risk and return in terms of investors, we considered the weight of these two indexes as fuzzy. In this paper, we constitute and optimize our risky portfolio with safety-first investor's rule. We need to estimate quantile of risky portfolio's return in objective function of safety-first investor's rule to optimize the portfolio. VaR estimators were used to calculate it. On the other hand, given the non- convexity of VaR function and also other reasons, we applied one of the most popular meta-heuristic models namely genetic algorithms for optimization. Our findings show that GEV and HS models are more conservative than parametric models (t-student and normal) and also have better performance in portfolio optimization. The empirical findings also indicate that safety-first investor will choose significantly different amounts of borrowing. Thus, the scale of the risky portfolio and the amount borrowed is diverse across methods. There is another interesting finding. Despite the computational simplicity of historical simulation method, it has shown the best performance of all.
  Keywords: Value, at, Risk, safety, first investors, backtesting, genetic algorithm, Fuzzy TOPSIS
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhty, Hamed Tajmir Riyahi, Salman Esmaeeli Atooie Pages 43-66
  Macroeconomic factors are important for multifactor asset pricing at the industry level. Apart from oil prices, the market portfolio is a significant pricing factor in all industry excess returns. Exchange rates are also an influential factor for excess returns.
  This paper aims to examine the impact of crude oil prices and exchange rate on industry relating to petroleum stock returns. Multifactor static and dynamic models consider crude oil and exchange rate as pricing factors in the industries excess returns from 1384 to 1388. The macroeconomic factors comprise the market portfolio, oil prices, and exchange rates.
  Oil prices are an important determinant of returns in all of the studying industries. The findings also suggest oil price movements are persistent. Nonetheless, the proportion of variation in excess returns explained by the one to three lagged oil prices appears to have significant for just oil products industry and one month lag is significant for plastic industry and finally no legs are significant for remaining industries.
  Keywords: arbitrage pricing theory, oil price, exchange rate, Tehran stock exchange industries return, dynamic regression
 • Bistoon Hosseini, Reza Poortaheri Pages 67-82
  In this paper the new model of Locally Stationary Wavelet (LSW) processes is introduced which is based on reconstruction of functions using wavelets. This model creates a new class of time series that can have a non-stationary behavior. It is observed that, LSW model has a construction similar to moving average model. Finally time series data for Consumer Price Index (CPI) of the country (Iran) in a definite time interval is investigated using this model .
  Keywords: Wavelet, Discrete Non, Decimated Wavelets, Locally Stationary Process, Locally Stationary Wavelet Process, Consumer Price Index
 • Ebrahim Abbasi, Behrooz Ebrahimzadeh Rahimlou Pages 83-98
  The purpose of this paper is research affect Tobin q ratio and Revenue growth rate on the level of investment.The order One handrered companies from Tehran Stock Exchange (1381-7) have selected for they research. Company’s have Tobin q ratio to two groups from Tobin q ratio point of view that are firms with a Tobin q ratio smaller than One and firms with a Tobin q ratio greater than One. The regression test results showed that; for the total of firms, Tobin q ratio has significant affect on the level of investment,but Revenue growth rate has significant affect on the level of investment. Also results showed that; for the of firms with q 1 Tobin q ratio has significant affect on the level of investment.
  Keywords: Tobin q ratio, Revenue growth rate, Level of investment
 • Mirfeiz Falah Shams, Hamid Reza Kordlouei, Amir Dehghani Pages 99-124
  The goal of the present article is extending and developing Multiple Disciminant Analysis (MDA) method which is able to distinguish buble price in Tehran stock exchange. The principal goal of the present study is to offer model for approximating buble price and also the factors efficient to make the model work at Tehran stock exchange. In order to do so by applying separation method a sample consisting of 397 companies accepted at Tehran stock exchange were selected and information related to their price and volume of trades during years 2001 until 2009 were collected and then through performing runs test, skewness test and duration correlative test the selected companies were divided into 2 sets of with bubble price and non bubbled companies. In the next stage by investigating cumulative return process and volume of trades in bubbledted companies, the date of starting bubble price was specified and in this way the multiple discriminant analysis, and by using information related to size of company, clarity of information, ratio of P/E and liquidity of stock one year prior bubble price; a model for forecasting bubble price of stocks of companies present in Tehran stock exchange were designed. At the end the power of forecasting model was studied by using data of test set. Whereas the power of forecasting MDA model was 90.2%; the model has high power to anticipate bubble price.
  Keywords: bubble price, Liquidity, Size of Company, Floating Stock, Information Clarity
 • Gholam Reza Eslami Bidgoli, Saeid Fallahpour, Bahar Sabzevari Pages 125-146
  Choosing the strategy of investing in stock markets holds a special amount of importance. Amongst them there are two main strategies: Value Investing and Growth Investing. Identification of the financial ratios which are capable of separating these two strategies hold a special amount of importance for researchers of stock markets and investors, since it helps them to have a better perspective of the stocks’ performance, and thus to use better and more suitable procedures to choose prosperous stocks and gain higher level of returns.
  This research examines the operation of value and growth stocks in Tehran Stock Exchange. For this purpose the portfolios of the value and growth stocks based on the ratios of six factors model of Haugen as well as P/E ratio for the duration of 2004-2009 are collected, utilized and evaluated. Then the results of these portfolios are compared with the growth percentage of stock index.(as bullish and bearish index).
  The results indicate that, in the years of bullish market, the value portfolios and in the years of bearish market, growth portfolios have shown higher returns.
  Keywords: Value Investing, Growth Investing, Price to Earning Ratio, Six Factors Model of Robert.A Haugen, Return Investing