فهرست مطالب

مجله اقتصاد منابع طبیعی
پیاپی 7 (تابستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/04/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی رابطه ی پویا بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست
  پریسا کافی، حمید آماده صفحه 1
  در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیت های صنعتی است. در این پژوهش روابط تعادلی بلندمدت، روابط کوتاه مدت پویا و روابط علی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 2009-1971 به روش آزمون هم انباشتگی موردبررسی قرار می گیرد. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که بین سه متغیر یادشده یک رابطه بلندمدت وجود دارد. آنچه مشهود است شوک مثبت مصرف انرژی و رشد اقتصادی باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود؛ به طوری که با فرض ثبات سایر شرایط چنانچه مصرف انرژی یک درصد افزایش یابد انتشار دی اکسید کربن 55/0 درصد افزایش می یابد و چنانچه رشد اقتصادی یک درصد افزایش یابد انتشارCO2 در حدود 43/0 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق ازلحاظ کاهش انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در جهت توسعه اقتصادی اهمیت دارد. به عبارت دیگر برای کاهش انتشار دی اکسید کربن، دولت باید سهم فرآورده های نفتی از مصرف انرژی کشور را کاهش دهد، همچنین کارایی استفاده از انرژی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس، هم انباشتگی
 • برآورد ارزش تفریحی جنگل های حرا در استان بوشهر (مطالعه موردی: خلیج نایبند)
  شیما مدنی، سعیده خالقی صفحه 2
  یکی از جوامع و چهره های جالب توجه گیاهی، جنگل های حرا هستند که نقش منحصر به فردی در گردشگری دریایی و در اقتصاد سواحل دارند. هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی به عنوان یکی از ابعاد ارزش این اکوسیستم در پارک ملی نایبند در استان بوشهر می باشد. در راستای این هدف، ارزش تفریحی جنگل های حرا با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد شده است. برای بدست آوردن میزان تمایل به پرداخت گردشگرانی که از جنگل های حرا بازدید کرده بودند، تعداد 95 پرسشنامه دوگانه یک و نیم بعدی توسط ساکنین و گردشگران منطقه تکمیل شد. نتایج نشان می دهند میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از این اکوسیستم یکتا معادل 8350 ریال (7/0 دلار به متوسط قیمت ارز مرجع در سال 1390) است و بنابراین ارزش تفریحی کل جنگل های حرا خلیج نایبند حداقل بالغ بر 000،500،252،1 ریال (معادل با 103 میلیون دلار) در سال است.
  کلیدواژگان: ارزش تفریحی، جنگل های حرا، مدل یک و نیم بعدی، پارک ملی خلیج نایبند، استان بوشهر
 • ارزیابی اقتصادی - بیولوژیکی صید ماهی
  مرتضی حسن شاهی صفحه 3
  این مطالعه به ارزیابی اقتصادی صنعت ماهیگیری و وضعیت ذخایر ماهی در خلیج فارس و سواحل دریای عمان پرداخته است . ابتدا با استفاده از متغیرهای تلاش و زمان به عنوان متغیرهای مستقل و میزان صید هر واحد تلاش به عنوان متغیر وابسته ،تابع تولید تخمین زده شده سپس میزان تلاش صیادی در سطوح حداکثر عملکرد پایدار و حداکثر عملکرد اقتصادی با استفاده از مدل های شیفر و فوکس محاسبه گردید . نتایج حاصله حاکی از آن است که در خلیج فارس تلاش برای صید ماهی بیش از حد انجام گرفته ،بطوریکه با کاهش 31درصدی تلاش صیادی، میتوان هزینه های صیدراکاهش ودرآمد وسود را افزایش داد .
  کلیدواژگان: صید بهینه ازنظر اقتصاددانان وزیست شناسان، مدلهای صید، تابع صید
 • برآورد ارزشی پارک جنگلی طاقبستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
  سینا صوفی، محمدحسن فطرس صفحه 4
  هدف از پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی طاقبستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای دستیابی به این هدف و برآورد تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لوجیت، بر مبنای حداکثر درستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 384 بازدیدکننده از پارک جمع آوری شد. نتایج نشان داد متغیرهای شغل، بعد خانوار، مبلغ پیشنهادی، مسافت و تحصیلات در سطح 95 درصد و درآمد در سطح 90 درصد اثر معنی داری روی تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از ارزش های پارک دارند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد حدود 10/000 ریال و ارزش توریستی سالانه پارک جنگلی طاقبستان 7/035/240/100 ریال برآورد گردید.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، پارک جنگلی طاقبستان، ارزش تفریحی، مدل لاجیت
 • امکان سنجی اقتصادی تولید انرژی در نیروگاه های پراکنده
  فاطمه دژدار، رحمان خوش اخلاق، غلامحسین کیانی صفحه 5
  رشد اقتصادی با افزایش روزافزون استفاده از انرژی الکتریکی در جوامع بشری همراه می باشد. تولید انرژی الکتریسته به شکل سنتی با مشکلات و معایبی همراه می باشد که بازار برق آن را از حالت سنتی به شکل بازارهای برق تجدید ساختار یافته تبدیل می کند. یکی از مشکلات تولید برق به شکل سنتی تمرکز آلودگی در ناحیه ی نیروگاه ها می باشد و دیگری هدر رفت انرژی در توزیع و انتقال آن از نیروگاه ها به محل مصرف می باشد. وزارت نیرو هدر رفت انرژی در بخش انتقال و توزیع را در سال 1392بیست درصد اعلام کرده است. از این رو تولید برق به شکل سراسری در بازارهای جدید به تولید برق به شکل پراکنده و در محل مصرف تغییر می یابد.
  هدف از این پژوهش مقایسه هزینه تولید در نیروگاه های سراسری و پراکنده می باشد. برای مقایسه هزینه تولید در دو نیروگاه از تابع هزینه اجتماعی که از حاصل جمع تابع هزینه خصوصی و تابع هزینه خارجی می باشد، استفاده می شود. برای تخمین تابع هزینه از نرم افزار Eviews استفاده شده است.
  در پایان با ارزیابی هزینه تولید در نیروگاه شهید منتظری اصفهان به عنوان نمونه ای از نیروگاه سراسری و نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه ای از نیروگاه پراکنده و در نزدیک محل مصرف استنتاج می شود که تولید به شکل پراکنده نسبت به تولید به شکل سراسری ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: تولید پراکنده، حداکثر بار همزمان، محیط زیست، هزینه اجتماعی
 • تاثیر مصرف انرژی و تخریب زیست محیطی بر تولید سبز در ایران
  مجتبی بهمنی، محبوبه قاسمی، فاطمه عباسی صفحه 6
  انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور دارا است. از سوی دیگر با توجه به گستردگی منابع انرژی در ایران و همچنین تاثیرات سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر مصرف انرژی و تخریب زیست محیطی بر GNP سبز در ایران طی دوره 1390-1350است. که برای برآورد آن آزمون علیت گرنجر، آزمون هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج علیت گرنجری حاکی از آن است که در کوتاه مدت یک رایطه ی علی یک طرفه از سوی تولید سبز به سمت مصرف انرژی وجود دارد. از سوی دیگر نشان دهنده ی یک رابطه ی دوطرفه بین تولید سبز و انتشار دی اکسید کربن است. همچنین بر اساس مدل برآوردی در بلندمدت تاثیر مصرف انرژی بر تولید سبز مثبت بوده است. به این علت که مصرف انرژی باعث رشد تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش تولید سبز شده است. از طرفی تاثیر تخریب زیست محیطی بر تولید سبز در بلند مدت منفی بوده است.که در تحلیل آن می توان گفت که انتشار گاز های گلخانه ای و تخریب زیست محیطی باعت استهلاک منابع طبیعی شده و این به نوبه ی خود باعث کاهش تولید سبز می شود.
  کلیدواژگان: مصرف انرژی، تخریب زیست محیطی، تولید سبز، علیت گرنجری
|
 • The Dynamic Relationship Among Economic growth, Energy consumption and Environment
  Parisa Kafi Hamid Amadeh Page 1
  In recent decades, environmental risks and hazards are more visible. These damages caused by a combination of factors such as population growth, economic growth, energy, and industrial activities. This study discusses long-run equilibrium relationship, short-term dynamic relationships and causal relationships between energy consumption, economic growth and the environment (carbon dioxide emissions) in Iran, by using time series data during 1971-2009, through Co integration test. Co integration test demonstrates that a long-run relationship exists among the three variables. It is obvious that carbon dioxide emissions will be increased by positive shock of energy consumption and economic growth, by a one percent increase in energy consumption and economic growth, carbon dioxide emissions will increase 55 and 43 percent respectively. The result of this study is important because of reducing carbon dioxide emissions from energy use and economic development matters. In other words, to reduce carbon dioxide emissions, the government should reduce the amount of Petroleum products in energy consumption, and it also improves the efficiency of using energy.
  Keywords: Economic Growth, Energy Consumption, Carbon Dioxide Emissions, Environment Kuznets Curve, Co integration
 • Recreational Value of Mangrove Forest in Nayband Bay, Boushehr Provice
  Dr. Shima Madani, Saeedeh Khaleghi Page 2
  Mangrove forest is one of the most important ecosystems on earth providing many benefits to local residents such as protecting fish and shrimp catching, timber and non-timber products and coastal protection. Recreation is another important activity in the mangrove ecosystem. In Iran Protected National Park of Naybank Bay is a valuable place for mangrove forest and has important role in local economy of Boushehr Province. The aime of this paper is to calculate recreational benefits of the mangrove ecosystem in this area. A total of 95 tourists and resident were interviewed using the contingent valuation method (CVM). The mean willingness to pay (WTP) per person was $0.7 per visit. As a whole the recreational value for mangrove forest in Nayband Bay is estimated at least $103 million annually.
  Keywords: Recreational value, Contingent Valuation method, Mongrove forests, Nayband Bay, Boushehr
 • Economic - Biological Evaluation of fishing
  Morteza Hasanshahi Page 3
  Present study has paid economic assessment of fish stocks and the fishing industry in the Persian Gulf and Oman Sea coast.Using the variables of time and effort As independent variables and the amount of catch per unit effort as the dependent variable, the estimated production function.The level of fishing effort and maximum sustainable yield and maximum economic yield was calculated using of Shepherd and Fox models.The results indicate The Persian Gulf was to effort capture fish too. so with a 31 percent reduction in fishing effort can reduce the cost of fishing And increased revenues and profits.
  Keywords: optimal catch, fishing, the fishing models
 • Estimating the Value of Tag_bostan park, Using a Contingent Valuation Method
  Sina Soofi, Mohammad Hassan Fotros Page 4
  The aim of study is to estimate the recreational value Tag-Bostan forest park using conditional valuation method. To achieve this goal and estimates of Willingness to pay, the logit model, based on maximum likelihood is used. Data were collected through questionnaires and interview with 384 visitors of the park. Results indicated that parameters like occupation, family dimension, suggested price, distance, education level and the other one as income have significant effect on payment of individual tendency around 95 percent and 90 percent, respectively. Finally, the average of individual tendency for payment and annual tourism value of tagh_e_bostan park estimated about 10.000 Rials and 7.035.240.100 Rials, respectively.
  Keywords: conditional rating, payment tendency, Tagh, e, Bostan park, recreational value. Logit model
 • Economic Feasibility of Producing Energy In Distributed Generation
  Fateme Dezhdar, Rahman Khoshakhlagh, Gholamhosein Kiyani Page 5
  growth of Economic is associated with the increased use of electrical energy in societies. Electric power production in form of traditional is associated with problems and defects, so electricity market has been changed from traditional form to Restructuring form. One of the problems of electricity production in traditional form is pollution concentration around the plant and also the loss of Energy in transmission and distribution of power from power plants to consumption places.
  Department of Energy has declared that loss of energy in section of transmission and distribution in 1392 has been 20 percent. Therefore electricity production has turned from general form to dispersed form in the consumption place.
  The aim of this study is compare the cost of production across general power plant and dispersed power plant. In order to compare the production cost in these tow power plants is used the function of social cost that is the sum of private cost function and external cost function. To estimate of cost function is used from economic software Eviews.
  At the end, after survey the cost production in the power plant of Isfahan Shahid montazeri as an example of general power plant and power plant of Isfshsn foulad mobareke as an example of dispersed power plant, The results showed that production in form of dispersed in compare with general form is preferred.
  Keywords: distribiuted generation, Gross production of electricity, Maximum simultaneous load, Social Cost, Environment
 • The energy consumption and environmental degradation effects on green production in Iran
  Mojtaba Bahmani, Mahboobe Ghasemi, Fatemeh Abasi Page 6
  Energy as an important factor of production and also as a final good, has a special importance in economic development. Therefore in view of the wide geographic locations of the energy resources in Iran, and also the negative effects of the energy consumption on air pollution, the energy consumption planning has had a prime importance and should be done accurately. The main aim of this study is to investigate the effects of energy consumption and environmental degradation on the green GNP, using VAR model, causality Granger test, Johansen- Juselius co-integration test and correlation error model. The causality Granger test shows that a one-way causality exists between the green production to energy consumption in a short- run. This also shows that there is a two-way relationship exists between green production and CO2 emanation and the energy consumption has a long-run positive effect on green production, as energy consumption has caused the increase in GDP. As a result green production is increased. The effect of environmental degradation on green product was negative in a long run too. This can be said that greenhouse gases and environmental degradation has caused the natural resources depreciation that in turn is causing a decrease in the green production.
  Keywords: energy consumption, environmental degradation, green production, VAR model, causality Granger test