فهرست مطالب

مجله اقتصاد منابع طبیعی
پیاپی 9 (زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • برآورد میزان تمایل به پرداخت خریداران خودروهای الکتریکی (هیبریدی) درکرمان
  مهلا رستم زاده، زین العابدین صادقی صفحه 1
  شهرنشینی در سطح دنیا به تازگی به بیش از 50 درصد رسیده و روند افزایشی آن قابل پیش بینی است. بخش اعظم شهرنشینی در ده های اخیر، به خاطر افزایش شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه بوده است. عوامل متعددی در این فرایند دخیل می باشند که از مهم ترین آنها مهاجرت به شهرها به ویژه مهاجرت های روستایی- شهری است. این عامل باعث افزایش تقاضای سفر و در نتیجه تقاضا برای انرژی جهت حمل ونقل و افزایش آلودگی می شود.در بسیاری از کشورها، بالا رفتن قیمت نفت و افزایش سطح آگاهی مردم در مورد بدتر شدن تعادل زیست محیطی دولتها، آژانس های محیط زیست، سازمان ها و کارخانه های خودرو را مجبور کرده اند به طراحی خودروهای قوی به وسیله منابع انرژی جایگزین مانند برق، هیدروژن، اتانول و انرژی خورشیدی بپردازند. یکی ازجایگزین های خودروهیبریدی الکتریکی (HEV) می باشد. HEVs ترکیبی از موتور احتراق داخلی خودروهای معمولی با باتری و ولتاژ بالا و موتوربرق ازخودرو الکتریکی می باشد. این مطالعه به بررسی میزان تمایل به پرداخت افراد برای خودروهای هیبریدی می پردازد. جامعه آماری مردم شهر کرمان در دوره زمانی 1394-1393 می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است و با استفاده از روش ارزشیابی مشروط مدل مورد نظر تصریح و بررسی گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سن، درآمد، تعداد فرزندان و وضعیت تاهل دارای رابطه مثبت و معنی داری با تمایل به پرداخت می باشند و متغیرهای تحصیلات، تعداد خودرو و جنسیت بی تاثیر می باشند. براساس منحنی تقاضا نیز رابطه عکس طبق تابع تقاضا بین درآمد و تمایل به پرداخت برقرار است.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، روش ارزشیابی مشروط، خودرو هیبریدی
 • تضمین توسعه پایدار در اقتصاد جنگل با استفاده از برآورد میانگین نرخ چوب و درآمد سالیانه طرح جنگلداری (مطالعه موردی: طرح جنگلداری سیاهرود املش)
  حمیدرضا افرند سرخنی، ایرج حسن زاد ناورودی، رامین نقدی، رضا فروزش سوتگوابری صفحه 2
  جنگل یکی از منابع مهم توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشد. در کتابچه طرح جنگلداری، تمامی هزینه های دهساله طرح جنگلداری پیش بینی شده و در مقابل تنها میزان حجم کل برداشت چوب سالیانه مشخص شده است. با توجه به اختلاف قیمت چوب گونه های مختلف جنگلی، درآمد سالیانه مجری طرح مشخص نیست. در این پژوهش برای اولین بار ارزش کل چوب در طرح جنگلداری سیاهرود برآورد و میانگین قیمت چوب در طرح جنگلداری مورد مطالعه مشخص شد تا مجری بتواند با برآورد درآمد سالیانه نسبت به سرمایه گذاری و صرف هزینه های جاری اقدام نماید. آماربرداری از جنگل به روش تصادفی سیستماتیک انجام و گونه های درختی و درجه کیفی آن ها اندازه گیری شد. سپس با استفاده از قیمت چوب برای گونه های مختلف، ارزش جنگل 257 میلیارد ریال و میانگین قیمت هر متر مکعب چوب 2768000 ریال برآورد شد. با برآورد این میانگین، مجری طرح قادر خواهد بود درآمد سالیانه طرح را پیش بینی و از آن برای برنامه ریزی هزینه های جاری استفاده کند.
  کلیدواژگان: جنگل سیاهرود، طرح جنگلداری، میانگین قیمت چوب
 • بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد نظریه فشار بزرگ
  سید محمد میرهاشمی دهنوی صفحه 3
  یکی از کاربردهای نظریه فشار بزرگ بیان می کند که رونق منابع طبیعی می تواند نقشی به عنوان یک کاتالیزور برای توسعه کشورهای درحال توسعه داشته باشد. در این مطالعه این نظریه در 16 کشور در حال توسعه صادرکننده منابع طبیعی شامل: امارات، آرژانتین، بولیوی، برزیل، الجزایر، اندونزی، هند، ایران، کویت، لیبی، مکزیک، نیجریه، عمان، پاکستان، قطر و عربستان در دوره زمانی 1966 تا 2010 امتحان شد. در این مطالعه از آزمون های ایم، پسران و شین (2003) و لوین، لی و چو (2002) برای آزمون پایایی متغیرها، از آزمون های پسران (2004) و فریز (2004) به منظور بررسی خوهمبستگی مقطعی و از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که در کشورهای مورد نظر فراوانی منابع طبیعی باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.
  کلیدواژگان: نظریه فشار بزرگ، رونق منابع طبیعی، داده های تابلویی، کشورهای در حال توسعه صادرکننده منابع طبیعی
 • تاثیروفورمنابع برسرمایه اجتماعی دربین کشورهای صادرکننده نفت خام
  جواد خزاعی صفحه 4
  هدف اصلی این مقاله تاثیر وفور منابع نفتی بر سرمایه اجتماعی در بین کشورهای صادرکننده نفت خام است. به این منظور دو گروه از کشورها شامل کشورهای صادرکننده عمده نفت خام (اقتصادهای نفتی) و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خام طی دوره 2011-2005 با استفاده از داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که وفور منابع در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد، اما شدت این اثر در کشورهای نفتی به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای صادرکننده نفت می باشد.
  کلیدواژگان: وفور منابع، سرمایه اجتماعی، کشورهای صادرکننده نفت خام
 • عوامل موثر بر میزان صید انواع ماهی از دریای خزر
  ویدا ورهرامی، زهرا حسینی نیکروش صفحه 5
  دریای خزر یکی از منابع غنی انواع ماهی در ایران است که روزانه صیادان زیادی به صید آنها می پردازند. عوامل مختلفی بر میزان صید از این دریا موثر هستند که از آن جمله می توان به عوامل محیطی، سطح تلاش و عوامل اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه با استفاده از مدل شیفر و روش خودتوضیح برداری به بررسی آثار عوامل مختلف بر میزان صید انواع ماهی از دریای خزر طی سالهای 92-1370 پرداخته شد. همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری ارتباط میان متغیرها سنجیده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از روش خودتوضیح برداری حاکی از این است که با افزایش تعداد صیادان و تعداد قایق های صیادی به عنوان شاخص های تلاش، میزان صید افزایش می یابد. از سویی متغیر محیطی میزان بارندگی اثر منفی بر میزان صید در دوره مورد بررسی داشته و متغیر اقتصادی متوسط قیمت انواع ماهی، تاثیر مثبتی بر افزایش میزان تلاش و در نهایت میزان صید از دریای خزر در دوره مورد بررسی داشته است. خروجی حاصل از تجزیه واریانس، نیز حاکی از آن است که متغیر قیمت بیشترین تاثیر را بر میزان صید از دریای خزر در دوره مورد بررسی دارد.
  کلیدواژگان: صید، دریای خزر، متوسط قیمت انواع ماهی، مدل شیفر
 • بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و انتشار CO2 در ایران
  جعفر حقیقت، ام البنین فرضی زاده، سمیرا سلیمی شندی، رقیه سلیمی شندی صفحه 6
  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مختلف به دلایلی از جمله تجدیدپذیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشور ایران طی دوره (1393-1350) در چارچوب مدل چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. از تکنیک اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده [1](FM-OLS) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت بر رشد اقتصادی است. همچنین متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر، مصرف انرژی سوخت فسیلی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. در طی دوره مورد بررسی انتشار CO2 تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارد. این نتیجه با مبانی تئوریکی تحقیق و بیشتر مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سازگار است. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود سیاست گذاران اقتصادی با اجرای سیاست های مناسب از قبیل استفاده از منبع انرژی تجدیدپذیر، تولید گازهای گلخانه ای را که باعث انتشار CO2 می شود، کاهش دهند.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2
|
 • Estimates of willingness to pay buyers of electric vehicles (Hybrids) in Kerman
  M. Rostamzadeh, Zeinolabdein Sadeghi Page 1
  Recently, urbanism in world level has reached to more than 50%and its increasing trend is predictable. A great part of urbaynism in recent decades has been due to urbanism increase in developing countries. Several factors are engaged in this process and one of the most important of these factors is migration to cities especially rural – urban migrations. This factor causes increasing of travel demand and therefore it increases energy demand for transportation and pollution increase.
  In many countries, raising of oil price and increasing of people knowledge level about worsening of environmental balance has obliged governments, environment agencies , organizations and automobile factories to design potent automobiles by using replaced energy sources like electricity, hydrogen, ethanol and solar energy. One of alternates is hybrid electrical vehicles (HEV). HEVs are combinations of internal combustion motors of common automobiles with high battery and voltage and electrical motors from electrical automobiles.
  This research tries to study the rate of people's tendency to pay for hybrid automobiles. The statistical society is Kerman city people in time period of 2014-2015. Sample content had been computed by Cochran formula and was affirmed and analyzed by using contingent valuation method of mentioned model. The results obtained from this study show that variables of age, income, children number and marriage status have a positive and significant relation with tendency to pay and variables of education, the number of automobiles and sex are ineffective. It can be said that married people with high income have more tendency to buy automobile. Based on demand curve, too, there is a reverse relation between income and tendency to pay according to demand function. In higher prices of automobiles people's tendency is less.
  Keywords: willingness to pay, contingent valuation method, electric vehicles (Hybrids)
 • Assurance Of Sustainable Development in Forest Economics by using Estimates of average price of wood and annual income of forestry plan (Case study: siahroud forestry plan of amlash)
  Hamidreza Afrand Sorkhani, Iraj Hasanzad Navroudi, Ramin Naghdi, Reza Forouzesh Sotgovabari Page 2
  Forest is one of the most important sources of economic development in many developing countries. In the booklet of forestry plan, costs are predicted for every ten-year while total volume of timber harvest is specified annually. Based on wood price differences of forest woody species, the annual income of project manager is not clear. In this study, for the first time, total value of siah-roud forestry plan, timber was estimated and the wood price average was computed. The Random-Systematic method was carried out and tree species with their qualitative characteristics were recorded. Then, based on wood price of different species, forest value and average wood price per cube meter was estimated 257 bilion rial and 2768000 rial, respectively. With this proposed average, manager will be able to predict annual income for organizing current costs of project.
  Keywords: Siah, roud forest, Forestry project, wood price average
 • Studying the Effect of Natural Resource Abundance on Economic Growth with Application of Big Push Theory
  M. Mirhashemidehnavi Page 3
  An application of big-push reasoning suggests that natural resource booms can be important catalysts for development in developing countries. In this paper we examine this theory in 16 natural resource exporting countries including: United Arab Emirates, Argentina, Bolivia, Brazil, Algeria, Indonesia, India, Iran, Islamic Rep., Kuwait, Libya, Mexico, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar and Saudi Arabia in period of 1966 till 2010. For this aim IPS and LLC unit root tests, Pesaran (2004) and Frees (2004) cross section dependency tests, and Seemingly Unrelated Regression (SUR) have been used. The result of this paper shows natural resource abundance increase economic growth as a big push.
  Keywords: Big Push Theory, Natural Resource Boom, Panel Data, natural resource exporting countries
 • The impact of resource abundance on social capital in the Petroleum Exporting Countries
  Javad Khazaee Page 4
  The main purpose of this paper is the impact of resources abundance on social capital among countries exporting crude oil. For this purpose, two groups of countries, including major exporters of crude oil (oil economies) and other oil-exporting countries during the period 2005 -2011 using panel data is studied. The results show that resource abundance in both groups of countries has a significant negative effect on social capital, but the severity of this effect in the oil-economies countries is much higher than other oil-exporting countries .
  Keywords: Abundant resources, social capital, Petroleum Exporting Countries
 • Effective Factors on Fishery from Caspian See
  Dr Vida Varahrami, Zahra Hoseini Nikravesh Page 5
  Caspian see is an important source of fish. Different factors are affected on harvest from it such as, effort, environmental factors and economic factors. In this paper, with Schaefer modal and VAR, we survey effective factors on harvest of fish from Caspian see during 1991-2013 and use from Granjer causality test. Results reveal that, increasing of fishers and harvest ships as effort factors and average price of fish as economic factor have positive effect on quantity of harvest. But rainy day as environment factor has negative effect on quantity of harvest. Variance decomposition reveals that, price has more effect on quantity of harvest.
  Keywords: Harvest, Caspian See, Average Price of Fish, Schaefer Model
 • The relationship between economic growth, consumption of renewable energy and CO2 emissions in Iran
  Jafar Haghighat, Ommolbanin Farzizade, Samrs Salimishendi, Rogayeh Salami Shendi Page 6
  The use of renewable sources of energy in different countries is taken into consideration owing to reasons such as the renewability and reduction of bio-environmental pollution. In this research, the relation between economic growth and use of renewable sources of energy is investigated in Iran from 1971 to 2014 in the framework of multivariate model. Results indicate the significant impact of all explanatory variables on economic growth in the long term. In addition, the variables of the use of renewable energy, energy use of fossil fuel and degree of commercial openness have a positive impact on economic growth. During the studying period, the emission of CO2 has positive impact on Iran’s economic growth. The result is consistent with the research theoretical principles and most of empirical studies conducted in developing and developed countries. Based on the obtained results, it is recommended that economic policymakers should reduce the production of greenhouse gas causing the emission of CO2 by implementing appropriate polices such as the use of renewable sources of energy.
  Keywords: Economic growth, Renewable energy, Emission of CO2